ISI KANDUNGAN PERKARA 1. PENGHARGAAN 2. PENDAHULUAN 3. OBJEKTIF KAJIAN 4. KAWASAN KAJIAN 5. KAEDAH KAJIAN 6. DAPATAN KAJIAN 6.

1 KONSEP MIGRASI DALAMAN 6.2 POLA MIGRASI PENDUDUK 6.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MIGRASI DALAMAN 6.4 KESAN MIGRASI DALAMAN 6.5 CADANGAN MENGATASI KESAN MIGRASI DALAMAN PENDUDUK 7.RUMUSAN 8.LAMPIRAN 9.RUJUKAN HALAMAN

kerana memberi sokongan dari segi kewangan dan kebenaran melaksanakan kerja kursus ini. PENDAHULUAN Tajuk kajian saya ialah Migrasi Dalaman di Bandar Seri Alam Masai Johor. Saya memilih kawasan Bandar Seri Alam kerana Bandar Seri Alam ialah tempat tinggal saya dan keluarga. Selain itu, terdapat ramai penduduk di sini yang bukan berasal dari Bandar Seri Alam. Tempoh masa kajian ialah dari bulan Februari hingga Julai. Objektif Kajian 1. Menyatakan konsep migrasi dalaman di Bandar Seri Alam, Masai Johor. 2. Menyenaraikan pola migrasi dalaman di Bandar Seri Alam Masai Johor. 3. Menghuraikan Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk di Bandar Seri Alam Masai Johor. 4. Membincangkan kesan migrasi dalaman penduduk di Bandar Seri Alam Masai Johor. 5. Mengenalpasti cadangan untuk mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk di Bandar Seri Alam Masai Johor. Kawasan kajian Kawasan kajian saya ialah di Bandar Seri Alam Masai Johor. Bandar Seri Alam terletak di dalam daerah atau mukim Plentong dan kawasan Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Asalnya, kawasan ini merupakan kawasan penanaman kelapa sawit. Ia telah dibangunkan sebagai kawasan perumahan atas dasar permintaan terhadap tempat tinggal yang tinggi. Bentuk muka buminya berbukit bukau dan bertanah beralun. Jarak Bandar Seri Alam ke Bandar Johor Bahru ialah 43km manakala ke Pekan Masai ialah 6 km. Kaedah kajian 1. Pemerhatian – Saya telah memerhatikan keadaan penduduk di Bandar Seri Alam dan mendapati bahawa kebanyakkan mereka bukan penduduk asal berdasarkan percakapan mereka.

PENGHARGAAN Saya_________________amat berterima kasih dengan Tuan Pengetua SMKSA2,Tuan Hj. Borhanudin bin Mansur kerana memberi kebenaran kepada kami untuk melaksanakan Kerja Kursus Geografi pada tahun ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pn. Norsuhaila Haron iaitu guru geografi kami kerana telah memberi banyak tunjuk ajar dalam membuat kerja kursus ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa kami iaitu____________________________

2. Borang Soal Selidik – Saya telah menggunakan 20 borang soal selidik bagi mengenalpasti pelbagai perkara yang berkaitan dengan migrasi dalaman di Bandar seri Alam, masai johor. Dapatan kajian 1. Konsep migrasi dalaman Migrasi dalaman ialah pergerakan penduduk yang melibatkan perpindahan dalam negara Malaysia,khususnya. Sebagai contoh,dari Sabah ke Johor, dari Selangor ke Pahang dan sebagainya. 2.Pola migrasi dalaman penduduk Pola migrasi dalaman di Bandar Seri Alam Masai Johor ialah pola luar bandar ke luar bandar. Sebagai contoh, dari Kg. Bahagia,Sandakan Sabah ke Bandar Seri Alam dan Semporna,Sabah ke Bandar Seri Alam. Kebanyakkan penduduk asal berpindah ke Bandar Seri Alam yang juga merupakan kawasan luar bandar kerana Bandar Seri Alam masih kurang kemudahan dan perkhidmatan. Selain itu, pola bandar ke luar bandar. Sebagai contoh, dari Gunung Lambak,Kluang ke Bandar Seri Alam atas sebab ketersampaian dengan tempat kerja. Selain itu, Shah Alam,Selangor ke Bandar Seri Alam atas sebab arahan majikan. 3.Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman di Bandar Seri Alam,Masai Johor 1. Peluang Kerja Peluang pekerjaan merupakan faktor utama penghijrahan penduduk dari tempat asal ke tempat yang dituju. Bandar-bandar yang pesat membangun menjadi tumpuan utama kerana menawarkan peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor ekonomi sama ada berkerja sendiri atau makan gaji. Di Bandar Seri Alam, golongan muda bekerja di kilang-kilang di Pasir Gudang seperti______________. Hasil daripada soal selidik,sebanyak ______peratus penduduk berhijrah ke Bandar Seri Alam kerana peluang pekerjaan. 2. Pendapatan yang lebih baik Ekonomi penduduk di luar bandar lebih bergantung kepada kegiatan pertanian seperti di Sabah dan perikanan di Kelantan. Pendapatan mereka lebih rendah dan ada kalanya terjejas apabila harga jatuh di pasaran dan bencana alam.Bandar Seri Alam menyediakan pekerjaan yang memberi pulangan yang

lumayan dan terjamin berbanding pekerjaan mereka yang sedia ada. Justeru,sebanyak _____peratus penduduk di Bandar Seri Alam berhijrah kerana ingin mendapatkan pendapatan yang lebih baik. 3. Arahan majikan Berdasarkan borang soal selidik didapati kebanyakkan penduduk yang berhijrah ke Bandar Seri Alam disebabkan oleh arahan daripada majikan. Di SMK. Seri Alam 2 sendiri ramai guru berhijrah ke sini atas sebab arahan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. 4. Bersara Faktor tolakan juga menjadi punca utama migrasi dalaman berlaku. Kebanyakkan pekerja yang telah bersara daripada kerja, berhijrah ke luar bandar atau balik ke kampung asal untuk meneruskan kehidupan. Peranan Bandar Seri Alam hanyalah sebagai punca rezeki semasa masih muda. Penerapan unsur patriotisme Sesungguhnya, saya bersyukur kerana kawasan kajian saya ini telah memberikan banyak peluang bagi penduduknya menikmati kehidupan yang lebih baik. 5.Kesan migrasi dalaman di Bandar Seri Alam, Masai Johor 5.1 Kesan positif 1. Penduduk bertambah Berdasarkan soal selidik yang telah dibuat,didapati penduduk di Bandar Seri Alam semakin bertambah. Hal ini dapat dibuktikan dengan wujudnya taman-taman perumahan yang banyak bagi menampung penduduk yang ramai. 2. Masyarakat majmuk Berdasarkan soal selidik juga, saya dapati penduduk di Bandar Seri Alam terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa seperti Bajau,Suluk,Iban,Kadazan,Bidayuh, Bugis,Cina,Melayu,India,Banjar,Sikh dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh penghijrahan penduduk dari Sabah dan Sarawak yang sudah dimaklumi mempunyai banyak ras.

Kesan negatif 1. masalah sosial Berdasarkan soal selidik, saya dapati penghijrahan penduduk ke sini menyebabkan berlakunya masalah sosial seperti merompak,dadah dan sebagainya. Hal ini diakui dengan pendapat responden yang mewakili_______peratus mengatakan bahawa masalah sosial merupakan masalah utama kesan migrasi dalaman. 2. masalah perumahan

-masalah sosial yang berlaku di Bandar seri Alam perlu dibanteras dengan penguatkuasaan undang-undang. Justeru Balai Polis Seri Alam telah dibina dan diwujudkan bagi mengatasinya secara lebih telus. 3. Wujudkan peluang pekerjaan Masalah sosial yang berlaku adakalanya berpunca daripada terdapatnya penganggur di kawasan ini. Justeru pihak yang berkenaan perlu mewujudkan banyak peluang kerja bagi mereka yang kurang kemahiran dan kurang tahap pendidikan ini. 4. Membina rumah kos rendah/percuma/PPRT

Masalah tempat tinggal yang kurang juga merupakan kesan migrasi. Hal ini kerana, jumlah penduduk yang bertambah menyebabkan permintaan terhadap rumah adalah tinggi. Sebanyak _____peratus daripada 20 responden mengatakan bahawa masalah rumah merupakan kesan migrasi dalaman di Bandar seri Alam. 3. Struktur penduduk berubah

Perumahan setinggan akibat penduduk yang bertambah, justeru pihak pemaju bersama Majlis Perbandaran perlu berganding tenaga untuk memperbanyakkan rumah-rumah kos rendah dan PPRT bagi membantu golongan yang tidak berkemampuan. 5. Meningkatkan kemudahan kesihatan

Daripada pemerhatian saya, dapati bahawa penduduk di Bandar Seri Alam kebanyakannya merupakan golongan muda iaitu lingkungan umur 20-30 tahun. Ini disebabkan oleh faktor pekerjaan yang berkaitan dengan perindustrian di sini, memerlukan tenaga muda. Manakala golongan tua kebanyakkannya berhijrah ke kampung halaman masing-masing. Unsur Patriotisme Setelah mengkaji kesan-kesan migrasi, saya tergerak untuk sama-sama membantu mengurangkan kesan migrasi kerana rasa cinta pada negara saya. Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk di Bandar Seri Alam Masai Johor 1. Wujudkan rukun tetangga Masalah sosial boleh diatasi dengan mengadakan rukun tetangga di setiap taman perumahan. Rukun tetangga boleh membantu mengurangkan kadar jenayah,kecurian dan sebagainya di kawasan Bandar seri Alam. 2. Kuat kuasa undang-undang

Memandangkan di bandar seri alam, golongan muda ramai,Kadar kelahiran adalah tinggi. Justeru kemudahan kesihatan bagi golongan muda ini iaitu bayi dan ibu perlu dipertingkatkan. Klinik Masai merupakan satu kemudahan kesihatan yang baik di Bandar seri Alam selain daripada klinik-klinik swasta di sekitar Masai. Unsur Patriotisme Justeru saya berasa amat bertuah tinggal di Bandar Seri Alam kerana walaupun terdapat ramai migran dari negeri-negeri lain,kami tetap hidup dalam satu tempat dengan harmoni. Rumusan Setelah mengkaji semua objektif yang perlu kami capai telah dapat kami rumuskan bahawa kami telah pun dapat mengetahui... (masukkan semua objektif kajian) Kami percaya masyarakat majmuk dalam sesuatu kawasan boleh aman dan harmoni kerana adanya sikap toleransi dan saling memahami budaya dan agama masing-masing. Kami amat bersyukur dilahirkan di sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum yang dapat menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara sesuai dengan gagasan Wawasan 2020 dan konsep 1Malaysia. Di harap kajian saya dapat dimanfaatkan demi kebaikan bersama.