UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG F PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN [Undang-undang kecil 25 ] Kepada

: ABC Sdn Bhd Jalan XYZ XXXXX Kuala Lumpur No. Siri: LAM 00012 Tarikh: 22 Feb 2009

Saya dengan ini mengeluarkan Perakuan Siap dan Pematuhan untuk bangunan/bangunanbangunan atas Lot/Lot-Lot Seksyen Jalan CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

setelah berpuas hati bahawa bangunan/bangunan-bangunan itu telah siap menurut pelan yang diluluskan No. B 286/9/90 bertarikh 16hb Ogos 2007 Saya telah mengawasi pembinaan dan penyiapan bangunan/bangunan-bangunan itu dan sepanjang pengetahuan dan kepercayaan saya kerja/kerja-kerja itu adalah mengikut Akta, Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 dan pelan-pelan yang diluluskan. Saya dengan ini memperakui bahawa bangunan/bangunan-bangunan itu adalah selamat dan layak untuk diduduki. Signature of AR XXX ….……………………………………………. (Orang utama yang mengemukakan ) 1. Butir-butir orang utama yang mengemukakan Nama : Alamat : AR XXX XRL ARCHITECT CONSULTANT SDN BHD 9, Jalan ABC 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul ehsan No. Pendaftaran LAM/LJM : A/X 112 Salinan kepada : (a) (b) Pihak Berkuasa Tempatan: Pihak Berkuasa Tempatan XYZ (Nama Pihak Berkuasa Tempatan)

2.

Lembaga Arkitek Malaysia(LAM)/Lembaga Jurutera Malaysia(LJM)

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 1 PERAKUAN BERPERINGKAT : KERJA-KERJA TANAH [Undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1.

Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja tanah dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut Pelan Kerja-Kerja Tanah yang Diluluskan No. Ruj.PBTAA 988/2007 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja tanah itu. Nama (Perseorangan) (a) Kontraktor Ahmad Bin Amin #No. Pendaftaran Tandatangan
ABA
(Tarikh: 25 Sept 07 )

550101-10-6011
(Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan)

(b)

Orang yang IR.QQQ mengemukakan

4663 (Awam)
(Lembaga Jurutera Malaysia)

QQQ
(Tarikh: 26 Sept 07 )

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)
# No. K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 2 PERAKUAN BERPERINGKAT : PEMANCANGAN TANDA [Undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan kerja-kerja pemancangan tanda bagi bangunan itu dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj PBTBB 988/2007 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas kerja-kerja pemancangan tanda itu. Nama (Perseorangan) (a) Kontraktor Tan Seng Chew #No. Pendaftaran 540101-10-6011
(Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan)

Tandatangan
SC Tan
(Tarikh: 8 Oct 07 )

(b)

Juruukur Tanah SR. Lee QQ Berlesen

0101
(Lembaga Juruukur Tanah Malaysia)

QQ Lee
(Tarikh: 10 Oct 07 )

(c) Orang utama IR.QQQ
yang

4663 (Awam)
(*Lembaga Arkitek Malaysia/ Lembaga Jurutera Malaysia)

QQQ
(Tarikh: 11 Oct 07 )

mengemukakan ATAU *2.

Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)
# * No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 3 PERAKUAN BERPERINGKAT : ASAS TAPAK

[Undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja asas tapak dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut Pelan yang Dideposit No. Ruj. JPQQQ/111/07/AUT/01 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja asas tapak itu.

Nama (Perseorangan) (a) Kontraktor Ahmad Bin Amin

#No. Pendaftaran 550101-10-6011
(Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan)

Tandatangan
ABA
(Tarikh: 10 Dec 07 )

(b)

Orang yang IR.QQQ mengemukakan

4663 (Awam)
(Lembaga Jurutera Malaysia)

QQQ
(Tarikh: 10 Dec 07 )

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)

# *

No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 4 PERAKUAN BERPERINGKAT : STRUKTUR [Undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja struktur dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut Pelan Struktur yang Dideposit No. Ruj. JPQQQ/111/07/AUT/02 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja struktur itu.

Nama (Perseorangan) (a) Kontraktor Ahmad Bin Amin

#No. Pendaftaran 550101-10-6011
(Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan)

Tandatangan
ABA
(Tarikh: 10 April 08 )

(b)

Orang yang IR.QQQ mengemukakan

4663 (Awam)
(Lembaga Jurutera Malaysia)

QQQ
(Tarikh: 21 April 08 )

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)
# * No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 5 PERAKUAN BERPERINGKAT : PERPAIPAN AIR DALAMAN [Undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja perpaipan air dalaman dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut *pelan yang diluluskan/Pelan yang Dideposit No. Ruj: PESB222/HYD/A/07/22 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja perpaipan air dalaman itu.

Nama (Perseorangan) (a) Kontraktor James Ponniah tred (Tukang paip berlesen)

#No. Pendaftaran 651212-10-6012
+(
)

Tandatangan
JAMESP
(Tarikh: 10 July 08 )

(b)

Orang yang mengemukakan

XXX

A/X 112
(* Lembaga Arkitek Malaysia/ Lembaga Jurutera Malaysia)

XXX
(Tarikh: 21 July 08 )

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)
+ Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 6 PERAKUAN BERPERINGKAT : PERPAIPAN SANITARI DALAMAN [Undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja perpaipan sanitari dalaman dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut *pelan yang diluluskan/Pelan yang Dideposit No. Ruj.: PESB222/SAN/07/23 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja perpaipan sanitari dalaman itu.

Nama (Perseorangan) (a) Kontraktor James Ponniah tred (Tukang paip berlesen) Orang yang XXX mengemukakan

#No. Pendaftaran 651212-10-6012 + ( PBT XXX)

Tandatangan
JAMESP
(Tarikh: 15 Autust 08 )

(b)

A/X 112
(*Lembaga Arkitek Malaysia/ Lembaga Jurutera Malaysia)

XXX
(Tarikh: 21 August 08 )

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

_____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)
+ Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 7 PERAKUAN BERPERINGKAT : ELEKTRIKAL DALAMAN [Undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja elektrikal dalaman dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut Pelan yang Diperakui orang yang mengemukakan dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja elektrikal dalaman itu.

Nama (Perseorangan)

#No. Pendaftaran

Tandatangan

(a)

Kontraktor Bakar Bin Awang_ Tred (Orang yang kompeten)

XXXXXX
(Suruhanjaya Tenaga)

BakarAwang
(Tarikh: 21 Nov 08)

(b)

Orang yang IR.EEE mengemukakan

4524 (Elektrik)
(Lembaga Jurutera Malaysia)

EEE (Tarikh:21 Nov 08 )

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

_____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)
# * No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 8 PERAKUAN BERPERINGKAT : MENENTANG KEBAKARAN (PASIF) [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja menentang kebakaran (pasif) dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut *pelan yang diluluskan/Pelan yang Dideposit No. Ruj: JBPM/XXX/07 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja menentang kebakaran (pasif) itu. Nama (Perseorangan) (a) Kontraktor Ahmad Bin Amin #No. Pendaftaran 550101-10-6011
(Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan)

Tandatangan
ABA
(Tarikh: 21 Dec 08 )

(b)**Orang utama ____XXX_____ yang mengemukakan ATAU *2.

__A/X 112__________
(*Lembaga Arkitek Malaysia/ Lembaga Jurutera Malaysia)

____

XXX_________

(Tarikh: 24 Dec 0 )

Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)
# No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran ** Surat Pelepasan daripada Jabatan Bomba Malaysia (kecuali untuk bangunan kediaman yang tidak melebihi ketinggian 18 meter) hendakah dilampirkan * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 9 PERAKUAN BERPERINGKAT : MENENTANG KEBAKARAN (AKTIF) [Undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja menentang kebakaran (aktif) dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut *pelan yang diluluskan/Pelan yang Dideposit No. Ruj. dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja menentang kebakaran (aktif) itu. Nama (Perseorangan) (a) (b) Kontraktor Tred **Orang yang mengemukakan #No. Pendaftaran Tandatangan

+(

)

(Tarikh:

)

(Lembaga Jurutera Malaysia)

(Tarikh:

)

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

XXX
____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)
+ Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran ** Surat Pelepasan daripada Jabatan Bomba Malaysia (kecuali untuk bangunan kediaman yang tidak melebihi ketinggian 18 meter) hendaklah dilampirkan * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 10 PERAKUAN BERPERINGKAT : PENGUDARAAN MEKANIKAL [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pengudaraan mekanikal dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut Pelan yang Diperakui orang yang mengemukakan dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pengudaraan mekanikal itu.

Nama (Perseorangan) (a) (b) Kontraktor Tred Orang yang mengemukakan

#No. Pendaftaran

Tandatangan

+(

)

(Tarikh:

)

(Lembaga Jurutera Malaysia)

(Tarikh:

)

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

XXX
____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)

+ Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 11 PERAKUAN BERPERINGKAT : PEMASANGAN LIF/ESKALATOR [Undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pemasangan lif/eskalator dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut Pelan yang Diperakui orang yang mengemukakan dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pemasangan lif/eskalator itu.

Nama (Perseorangan) (a) Kontraktor Tred **Orang yang mengemukakan

#No. Pendaftaran

Tandatangan

+(

)

(Tarikh

)

(b)

(Lembaga Jurutera Malaysia)

(Tarikh

)

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

XXX
____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)

+ # ** *

Badan kawal selia yang berkaitan No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran Sijil Kelayakan daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan hendaklah dilampirkan Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 12 PERAKUAN BERPERINGKAT : BANGUNAN [Undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja bangunan dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj. B 286 / 9 / 90 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja bangunan itu.

Nama (Perseorangan) (a) Kontraktor Ahmad Bin Amin

#No. Pendaftaran 550101-10-6011
(Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan)

Tandatangan
ABA
(Tarikh: 21 Dec 08 )

(b) Orang utama _____XXX_____ yang mengemukakan

__A/X 112__________
(* Lembaga Arkitek Malaysia/ Lembaga Jurutera Malaysia)

____

XXX _________

(Tarikh: 24 Dec 08 )

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)
# * No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 13 PERAKUAN BERPERINGKAT : SISTEM BEKALAN AIR LUARAN [Undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan sistem bekalan air luaran dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj. SB/XYZ/2008 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan sistem bekalan air luaran itu.

Nama (Perseorangan) (a) Kontraktor Tred Koh Lee Heng

#No. Pendaftaran XXYYZZ + (SYABAS ) 4663 (Awam)
(Lembaga Jurutera Malaysia)

Tandatangan

LHKoh
(Tarikh: 21 Nov 08 )

(b)

**Orang yang IR.QQQ mengemukakan

QQQ
(Tarikh: 21 Nov 08 )

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)
+ Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran ** Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa Air bahawa bekalan air telah sedia untuk pemasangan hendaklah dilampirkan * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 14 PERAKUAN BERPERINGKAT : RETIKULASI PEMBETUNGAN [Undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN KOMPLEKS KILANG DAN GUDANG DI ATAS LOT PT999, NO. 9 JALAN XXX, MUKIM YYY, DAERAH ZZZ, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja retikulasi pembetungan dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj. IWK/XYZ/2007 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja retikulasi pembetungan itu.

Nama (Perseorangan)

#No. Pendaftaran

Tandatangan

(a)

Kontraktor Tred

Bruce Lojontin

XYZXYZ + ( IWK ) 4663 (Awam)
(Lembaga Jurutera Malaysia)

Bruce
(Tarikh:10 May 08 )

(b)

**Orang yang IR.QQQ mengemukakan

QQQ
(Tarikh: 21 May 08 )

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

_____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)
+ # ** * Badan kawal selia yang berkaitan No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran Surat Pengesahan daripada * Jabatan Perkhidmatan Pembetungan/Indah Water Consortium hendaklah dilampirkan Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 15 PERAKUAN BERPERINGKAT : LOJI RAWATAN PEMBETUNGAN [Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek:

CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja loji rawatan pembetungan dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj.:………………………………dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja loji rawatan pembetungan itu.

Nama (Perseorangan) (a) Kontraktor ______________ Tred **Orang yang ______________ mengemukakan
)

#No. Pendaftaran
__________________ +( ) ___________________
(Lembaga Jurutera Malaysia)

Tandatangan
____________________
(Tarikh: )

(b)

____________________
(Tarikh:

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

XXX
_________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)
+ # ** * Badan kawal selia yang berkaitan No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran Surat Pengesahan daripada *Jabatan Perkhidmatan Pembetungan/Indah Water Consortium hendaklah dilampirkan Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 16 PERAKUAN BERPERINGKAT : SISTEM BEKALAN ELEKTRIK LUARAN [Undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan sistem bekalan elektrik luaran dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj. TNB/XYZZ/2007 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan sistem bekalan elektrik luaran itu.

Nama (Perseorangan)

#No. Pendaftaran

Tandatangan

(a)

^Kontraktor Bakar Bin Awang_ Tred
(Orang yang kompeten)

XXXXXX
( Suruhanjaya Tenaga)

BakarAwang
(Tarikh: 10 Jan 09 )

(b)

**Orang yang IR.EEE mengemukakan

4524 (Elektrik)
(Lembaga Jurutera Malaysia)

EEE (Tarikh: 21 Jan 09 )

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)
# No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran ^ Tidak berkaitan jika kerja-kerja dijalankan oleh Tenaga Nasional Berhad ** Surat Pengesahan daripada Tenaga Nasional Berhad bahawa bekalan kuasa elektrik telah sedia untuk pemasangan hendaklah dilampirkan * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 17 PERAKUAN BERPERINGKAT : JALAN DAN PARIT [Undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja jalan dan parit dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut *pelan yang diluluskan/ Pelan yang Dideposit No. Ruj. JKR/XXX/07 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja jalan dan parit itu.

Nama (Perseorangan)

#No. Pendaftaran

Tandatangan
ABA
(Tarikh: 21 Jan 08 )

(a)

Kontraktor Ahmad Bin Amin

550101-10-6011
(Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan)

(b)

+Orang yang IR.QQQ mengemukakan

4663 (Awam)
(Lembaga Jurutera Malaysia)

QQQ
(Tarikh: 21 Jan 08 )

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)
# No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran + Surat Pengesahan daripada * pihak berkuasa tempatan yang berkaitan/Jabatan Kerja Raya hendaklah dilampirkan. Jika orang yang mengemukakan tidak menerima Surat Pengesahan dalam masa 14 hari dari tarikh permohonan, Surat Pengesahan hendaklah disifatkan telah diberikan. * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 18 PERAKUAN BERPERINGKAT : LAMPU JALAN [Undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja lampu jalan dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut *pelan yang diluluskan/Pelan yang Dideposit No. Ruj. JKR/XXX-1/07 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja lampu jalan itu.

Nama (Perseorangan)

#No. Pendaftaran

Tandatangan

(a)

Kontraktor Bakar Bin Awang_ Tred
(Orang yang kompeten)

XXXXXX
( Suruhanjaya Tenaga)

BakarAwang
(Tarikh: 21 Jan 08 )

(b)

IR.EEE *Orang yang mengemukakan

4524 (Elektrik)
(Lembaga Jurutera Malaysia)

EEE (Tarikh: 21 Jan 08 )

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)
# * No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 19 PERAKUAN BERPERINGKAT : PARIT LUARAN UTAMA [Undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja parit luaran utama dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj.PBT/XYZ/2007 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja parit luaran utama itu.

Nama (Perseorangan)

#No. Pendaftaran

Tandatangan
ABA
(Tarikh: 10 Jan 08 )

(a)

Kontraktor Ahmad Bin Amin

550101-10-6011
(Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan)

(b)

Orang yang IR.QQQ mengemukakan

4663 (Awam)
(Lembaga Jurutera Malaysia)

QQQ
(Tarikh: 21 Jan 08 )

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)
# * No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 20 PERAKUAN BERPERINGKAT : TELEKOMUNIKASI [Undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja telekomunikasi dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan/ Pelan yang Dideposit No. Ruj. TTTTT dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja telekomunikasi itu.

Nama (Perseorangan) (a) Kontraktor Tred Bakar Bin Awang_

#No. Pendaftaran 601225-11-5050
+(
)

Tandatangan

BakarAwang
(Tarikh: 21 Jan 08 )

(b)

Orang yang IR.EEE mengemukakan

4524 (Elektrik)

EEE

(Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: 21 Jan 08 )

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)
+ Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 21 PERAKUAN BERPERINGKAT : PANDANGAN DARAT [Undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pandangan darat dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj..:……LLLL………………dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pandangan darat itu .

Nama (Perseorangan)

#No. Pendaftaran

Tandatangan
_____ TTT

(a)

Kontraktor Tee Ah Kow Tred

581111-11-5086
+(
)

_______
)

(Tarikh: 12 Dec 09

(b) *Arkitek/ ______XXX________ Arkitek Pandangan
09 )

____A/X 112__________ +( )

____

XXX _________
(Tarikh: 18 Dec

Darat ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)
+ Badan kawal selia berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.