SENARAI SEMAK PENYEDIAAN BORANG BERKUALITI KASTAM NO.

1
Maklumat Pengeksport Ruang 1 Maklumat Pengimport Ruang 2 Nama, alamat dan kod pengimport: jelas, lengkap dan wujud sebagaimana di dalam daftar perniagaan. bukan alamat peti pos. kod pengimport yang diluluskan oleh pihak kastam. Nama dan alamat: jelas dan lengkap.

Maklumat Agen Yang Diberikuasa Ruang 3 Nama, alamat dan kod agen: jelas, lengkap dan wujud. masih sah kelulusan untuk beroperasi. kod agen yang diluluskan oleh pihak kastam.

Maklumat Pengimportan dan Pengangkutan Ruang 4 Ruang 5 Ruang 6 Ruang 7 Ruang 8 Ruang 9 Cara pengangkutan: tandakan mengikut kod. Tarikh Import: Catat ikut amalan antarabangsa. (Tahun Bulan Hari) Nama kapal / No.Penerbangan / No. Kenderaan. Pelabuhan atau tempat import. Pelabuhan atau pengeksport. Pelabuhan transit. (Jika berkenaan)
18

tempat

muatan

negara

jd121217 Tek 2.indd 18

6/25/07 8:04:48 PM

Maklumat Permit Ruang 15 Ruang 16 Nombor permit import. rujuk Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 1998. Tarikh luput permit. nyatakan sebagaimana terkandung di dalam permit yang dikemukakan.

Maklumat Negara Penerima Bayaran Ruang 17 Nama dan kod negara yang menerima bayaran bagi komisen.

Maklumat Manifes Ruang 18 Ruang 20 Nombor muka surat manifes. Nombor bilangan muatan / nombor nota konsaimen.

Maklumat Layanan Khas Ruang 19 Ruang 21 Nombor rujukan CJ 5. catatkan nombor rujukan sebagaimana diluluskan. Nyatakan jenis layanan khas. Pengecualian Perbendaharaan. CEPT. Pengecualian di bawah Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988.

Maklumat Nilai nyatakan dalam Ringgit Malaysia Ruang 22 Ruang 23 Ruang 24 Ruang 25 Ruang 28 Ruang 37 Ruang 38 Insuran. Caj-caj lain. Nilai ClF. Tambang. Nilai FOB. Nilai seunit. Jumlah nilai.

19

jd121217 Tek 2.indd 19

6/25/07 8:04:48 PM

Maklumat Berat Dan Ukuran Konsaimen Ruang 26 Ruang 27 Berat kasar (kg) Ukuran (m3)

Maklumat Bungkusan atau Kontena Ruang 29 Maklumat Barangan Ruang 30 Ruang 31 Ruang 32 Ruang 36 Bilangan item diikrar. (tidak melebihi 7) Bilangan bungkusan. jenis bungkusan. Deskripsi barangan. deskripsi jelas dan lengkap. jenama. Model. Kod negara asal. Tanda bungkusan. nombor kontena.

Maklumat Tarif Kastam Dan Kuantiti Ruang 33 Ruang 34 Ruang 36 Nombor kod tarif. (rujuk Perintah Duti Kastam 1996) Unit kuantiti. (rujuk Perintah Duti Kastam 1996) Jumlah kuantiti mengikut unit di ruang 34.

Maklumat Duti Import Dan Lain-Lain Cukai Ruang 39 Ruang 40 Ruang 41 Ruang 42 Ruang 43 Ruang 44 Ruang 45 Kadar Duti Import. Amaun Duti Import kena dibayar. Kadar Duti Eksais. Amaun Duti Eksais kena dibayar. Jenis cukai lain kena dibayar. Kadar cukai lain kena dibayar. Amaun cukai lain kena dibayar Jumlah bagi ruang 38, 42 dan 45.
20

Ruang 46, 47, 48, 49

jd121217 Tek 2.indd 20

6/25/07 8:04:48 PM

Maklumat Individu Yang Bertanggungjawab Di Atas Pengikraran Ruang 50 Ruang 51 Ruang 52 Ruang 53 * Nota tambahan: Nama individu yang mengikrar. Nombor kad pengenalan individu. Jawatan individu yang mengikrar. Perakuan individu yang mengikrar. tandatangan. tarikh.

Pengakuan menuntut pengecualian / layanan khas dan cadangan menuntut tarik balik duti / CEPT hendaklah dinyatakan secara jelas di dalam borang (lihat contoh borang Kastam No. 1 di muka surat 14 dan 15)

21

jd121217 Tek 2.indd 21

6/25/07 8:04:48 PM

CONTOh BORANG KASTAM NO. 1A BERKUALITI

22

jd121217 Tek 2.indd 22

6/25/07 8:05:01 PM

23

jd121217 Tek 2.indd 23

6/25/07 8:05:17 PM

24

jd121217 Tek 2.indd 24

6/25/07 8:05:24 PM

PENGGUNAAN BORANG KASTAM NO. 1A DAN TATACARA PENGISIANNYA
1. PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG (i) Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan)(No.7) 1999 – Telah mewartakan satu peraturan baru dikenali sebagai peraturan 11A di dalam Peraturan-peraturan Kastam 1977 bagi tujuan pemakaian Borang Kastam No. 1A berkuat kuasa 1.1.2000.

(ii)

Peraturan 11A Peraturan-peraturan Kastam 1977 – Borang Kastam No.1A hendaklah diisi dan dikemukakan bersama dengan borang Kastam No.1 jika nilai inbois barang import bagi mana-mana satu konsaimen ialah RM10,000 atau lebih dan barangan import ialah bagi maksud komersial dan (a) (b) barangan import tertakluk kepada duti import;atau barangan import tertakluk kepada pengecualian separa import duti.

2. TUJUAN Pengisian Borang Kastam No.1A bertujuan untuk: (i) Melihat berhubungan di antara penjual dan pembeli (Ruang 21 (a) dan (b)) (ii) Melihat sama ada mempunyai syarat jual-beli (Ruang 22(a), (b), (c) dan Ruang 23). (iii) Melihat elemen-elemen tambahan yang merupakan bayaran yang ditanggung oleh pembeli (Ruang 26 - Ruang 31) dimana kesemua ini memberi kesan ke atas harga dibayar/perlu dibayar. 3. Pengecualian Pengisian Borang Kastam No.1A. Borang Kastam No. 1A perlu diisi sekiranya kaedah penilaian yang digunakan bagi sesuatu pengimportan adalah kaedah-kaedah selain daripada kaedah nilai urusniaga Peraturan 4 Peraturan Kastam (Kaedah Penilaian) 1999. 4. Konsep Pelaksanaan Pengisian Borang Kastam No. 1A dan Individu Yang Dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan peraturan pengisian Borang Kastam No.1A adalah berdasarkan kepada konsep ‘Self-assessment system’. Berdasarkan sistem ini pengimport sebagai pihak yang mengetahui tentang keseluruhan urusniaga berkenaan menilai sendiri manakala pihak kastam bertindak meverifikasikan nilai. Dengan kata lain wujud dua entiti dibawah konsep ini iaitu mengimport sebagai ‘valuation entity’ manakala kastam sebagai ‘validation entity’. Diatas dasar ini, maka tanggungjawab melengkapkan dan menandatangani Borang Kastam No.1A diberi kepada hanya individu berikut: (i) Pengimport (ii) Rakan kongsi (iii) Pengarah syarikat/setiausaha syarikat (iv) Pegawai di peringkat pengurusan yang diberikuasa.

25

jd121217 Tek 2.indd 25

6/25/07 8:05:24 PM

PERINGATAN/REMINDER 1. Borang ikrar ini hendaklah disertakan bersama dengan borang Kastam No.1. This declaration form shall be attached together with form Customs No.1 2. Borang ini hendaklah diisi oleh seseorang pengimport jika barangan yang diimport ialah bagi maksud komersil dan nilai inboisnya ialah RM10,000 atau lebih dan duti import dilevi ke atas barangan itu. Jika barangan import itu tidak tertakluk kepada duti import tetapi cukai jualan di levi ke atasnya, pengimport juga dikehendaki mengemukakan borang Kastam 1A. This form shall be filled in by an importer if the imported goods are for commercial purposes and the invoice value is RM10,000 or more and the import duty is levied on the goods. If the imported goods are not subject to import duty but the sales tax is levied on, the importer is also required to submit form Customs 1A.

* NOTA-NOTA KEPADA BUTIRAN 21/NOTES TO ITEM 21 Orang hendaklah disifatkan sebagai mempunyai pertalian dengan seseorang yang lain jika/Persons shall be deemed to be related of another person if. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) mereka adalah pegawai atau pengarah perniagaan satu sama lain: they are officers or directors of one another’s business: mereka diiktiraf di sisi undang-undang sebagai pekongsi dalam perniagaan: they are legally recognised partners in business: mereka adalah majikan dan pekerja: they are employer and employee: mana-mana orang yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai, mengawal atau memegang lima peratus atau lebih saham atau syer pengundian yang diterbitkan oleh daripada mereka berdua: any person directly or indirectly owns, controls or holds five per cent or more of the outstanding voting stock or shares of both of them: salah seorang daripada mereka secara langsung atau tidak langsung mengawal seorang yang satu lagi itu: one of them directly or in directly controIs the other: mereka berdua secara langsung atau tidak langsung dikawal oleh orang ketiga: both of them are directly or indirectly controlled by a third person: mereka bersama-sama secara langsung atau tidak langsung mengawal orang ketiga: atau together they directly or indirectly controlled by a third person: or mereka adalah ahli keluarga yang sama. they are members of the same family.

26

jd121217 Tek 2.indd 26

6/25/07 8:05:24 PM

*NOTA KEPADA BUTIRAN 40INOTES TO ITEM 40 Borang ikrar ini hendaklah ditandatangani oleh: This declaration form shall be signed by: (a) (b) (c) pengimport sebenar dalam kes seorang individu: the actual importer in the case of an individual: seorang dari rakan kongsi dalam kes syarikat perkongsian:atau a partner in the case of a partnership; or pengarah atau setiausaha syarikat dalam kes sebuah syarikat. a director of company secretary in the case of a company.

27

jd121217 Tek 2.indd 27

6/25/07 8:05:24 PM

PANDUAN MENGENAI TAJUK-TAJUK DI BUTIRAN BORANG KASTAM NO. 1A
TAJUK 1 2 3 4 5 TAJUK BUTIRAN Konsainor / Pengeksport (Nama dan Alamat). Konsaini / Pengimport (Nama dan Alamat). Kod Pengimport. Jenis Urusniaga. Kod Matawang. KETERANGAN Catatkan nama dan alamat Konsainor/ Pengeksport Catatkan nama dan alamat Konsaini/ Pengimport. Catatkan kod pengimport berkenaan. Tandakan/dalam petak yang disediakan sama ada jual, sewa, hadiah dan lain-lain. Catatkan kod matawang seperti dalam invois.

UNTUK KEGUNAAN RASMI 5-7 BAGI STESEN IMPORT
TAJUK 5 TAJUK BUTIRAN No. Pendaftaran KETERANGAN Catatkan nombor pendaftaran borang Kastam No. 1A sama dengan borang yang berkenaan. Catatkan tarikh dan waktu borang Kastam No. 1A diterima dengan rasminya oleh Pegawai Yang Hak di stesen. Catatkan nama stesen import. Masukkan kod stesen import berkenaan. Catatkan syarat-syarat penghantaran barang dibeli (diimport). Misalnya FOB Rotterdam, C&F, CIF dan lain-lain. Catatkan nombor dan tarikh inbois belian. Catatkan tarikh eksport. Catatkan nombor dan tarikh kontrak bagi pembelian barangan berkenaan. Catatkan kod negeri asal barangan yang diimport. Catatkan tanda atau No. Kontena Catatkan bilangan item yang dibeli melalui inbois Catatkan nombor dan jenis bungkusan. Misalnya kotak, peti, bandela dan lain-lain.

6

Tarikh dan waktu terima

7

Stesen Kod Stesen

8

Syarat-syarat penghantaran

9 10 11 12 13 14 15

Nombor dan tarikh inbois Tarikh Eksport Dari Pelabuhan Pemunggahan Terakhir No. dan tarikh kontrak Kod Negeri Asal Tanda dan No./No. Kontena Bil. No. dan Jenis Bungkusan

28

jd121217 Tek 2.indd 28

6/25/07 8:05:24 PM

TAJUK 16 17 18 19 20 21

TAJUK BUTIRAN Keterangan Barang Kuantiti Satu Unit Jumlah Jumlah a. Adakah pembeli/konsaini dan penjual/konsainor mempunyai pertalian mengikut pengertian seperti yang dijelaskan dalam Peraturan-peraturan Kastam (Kaedah Penilaian) 1999? b. Adakah pertaIian itu mempengaruhi harga barang yang diimport.

KETERANGAN Catatkan keterangan barang dengan jelas dan lengkap. Catatkan kuantiti dalam unit mengikut inbois. Catatkan nilai satu unit barangan mengikut item dengan RM Catatkan jumlah unit barangan mengikut item dengan RM Catatkan jumlah keseluruhan nilai barangan dalam RM Tandakan / bagi petak berkaitan. Sila rujuk Nota-Nota Kepada Butiran 21.

Tandakan / pada petak yang berkaitan.

22

a. Adakah sekatan dikenakan Tandakan / pada petak yang berkaitan. ke atas jualan selain sekatan yang i. dikenakan atau dikehendaki oleh Undang-undang di Malaysia. ii. menghadkan kawasan geografi barangan boleh dijual semula atau iii. tidak menjejaskan nilai barangan. (b) Adakah harga jual beIi barangan tertakluk kepada apa-apa syarat atau pertimbangan? (c) Jika ya, nyatakan bentuk sekatan, syarat-syarat atau pertimbangan yang mana berkaitan. Tandakan / pada petak yang berkaitan

Huraian hendaklah dinyatakan pada ruangan yang telah disediakan jika Jawapannya ya. Tandakan / pada petak berkaitan.

23

Adakah sebarang royalti/fi lesen berhubung dengan barangan diimport perlu dibayar oleh pembeli sebagai syarat jualan?

29

jd121217 Tek 2.indd 29

6/25/07 8:05:24 PM

TAJUK A 24

TAJUK BUTIRAN ASAS PENGIRAAN (a) Harga yang sebenar dibayar atau kena dibayar kepada penjual/konsainor dalam matawang asing. (b) Kadar tukaran wang.

KETERANGAN

Catatkan harga sebenar dibayar atau kena dibayar kepada penjual/konsainor dalam matawang asing. Catatan kadar tukaran wang mengikut kadar yang di keluarkan oleh Jabatan kastam Diraja. Catatan jumlah harga belian dalam ringgit Malaysia

25 B

JUMLAh A Tambahan: Kos dalam Ringgit Malaysia tidak termasuk dalam A di atas. Kos-kos yang ditanggung oleh pembeli: (a) Komisen (i) Komisen Jualan (ii) Komisen Belian (b) Brokeraj (c) Kos kontena dan pembungkusan

26

Catatkkan komisen jualan yang perlu dibayar oleh pembeli. Catatkan komisen belian yang perlu dibayar oleh pembeli. Catatkan jumlah brokeraj yang perlu dibayar oleh pembeli. Catatkan kos kontena dan bahan pembungkusan seperti kotak, peti dan sebagainya termasuk upah membungkus yang perlu dibayar oleh pembeli.

27

Kos barang dan perkhidmatan yang dibekalkan oleh pembeli secara percuma atau dengan kos yang dikurangkan bagi pengeluaran barangan dan jualan untuk dieksport ke Malaysia. (a) bahan, komponen, bahagian dan benda lain yang dimasukkan dalam barangan yang diimport. (b) alat, dai, acuan dan benda lain yang digunakan dalam pengeluaran barangan import. (c) Bahan yang digunakan dalam pengeluaran barangan import. Catatkan jumlah kos berkaitan yang perlu dibayar oleh pembeli

Catatkan jumlah kos berkaitan yang perlu dibayar oleh pembeli.

Catatkan jumlah kos berkaitan yang perlu dibayar oleh pembeli.

30

jd121217 Tek 2.indd 30

6/25/07 8:05:25 PM

TAJUK

TAJUK BUTIRAN (d) Kejuruteraan, kerja pembangunan, kerja lukisan, kerja rekaan, kerja pelan dan kerja lakaran yang dilakukan selain di Malaysia yang perlu untuk pengeluaran barangan yang diimport.

KETERANGAN Catatkan jumlah kos berkaitan yang perlu dibayar oleh pembeli.

28 29 30

Royalti Fi Lesen Hasil dari apa-apa penjualan semula, pelupusan atau penggunaan barangan import yang terakru kepada penjual. Kos-kos pengangkutan ke (a) tambang (b) caj pemuatan dan pengendalian

Catatkan bayaran royalti yang perlu dibayar oleh pembeli. Catatkan bayaran fi lesen yang perlu dibayar oleh pembeli. Catatkan bayaran hasil berkaitan yang perlu dibayar oleh pembeli.

31

Catatkan tambang, misalnya tambang kapal laut, kapal terbang dan lain-lain yang menjadi kos penghantaran barangan import ke pelabuhan atau tempat import. Catatkan caj muatan dan punggah memunggah yang berkaitan dengan pengangkutan barangan yang diimport ke pelabuhan atau tempat import. Catatkan kos insuran yang ditanggung bagi penghantaran barangan dari negara pengeksport ke negara pengimport. Catatkan jumlah kos-kos dari no. 26-31.

(c) insurans

32 C

JUMLAh B Penolakan: Kos dalam Ringgit Malaysia yang termasuk dalam A di atas. Kos Pengangkutan selepas import Caj. Lain (nyatakan)

33 34 35

Catatkan kos-kos pengangkutan yang terlibat selepas import, jika ada Catatkan caj lain yang dikenakan selepas barangan berkenaan diimport,jika ada.

Duti Kastam dan cukai lain yang Catatkan amaun berkaitan yang perlu dibayar. dimasukkan ke dalam harga yang sebenar dibayar atau kena dibayar di Malaysia atas sebab pengimportan barangan tersebut. JUMLAh C NllAI DIIKRAR (A+B-C) Nama Pengimport No.Kad Pengenalan/Pasport Catatkan jumlah kos-kos dari no 33 - 35 Catatkan jumlah nilai yang diikrar, iaitu jumlah A+B-C. Catatkan nama pengimport Masukkan nombor kad pengenalan atau

36 37 38 39

31

jd121217 Tek 2.indd 31

6/25/07 8:05:25 PM

TAJUK

TAJUK BUTIRAN

KETERANGAN pasport pengimport dalam petak yang disediakan.

40

i.

Saya mengesahkan bahawa butir-butir di atas benar dan betul dalam segala hal. Saya juga bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada Pegawai Kastam Yang Hak apa-apa juga maklumat yang seterusnya akan saya ketahui yang ada kaitan atas penilaian barangan ini.

Ruangan ini disediakan bagi orang yang membuat ikrar untuk menurunkan tandatangan dan mencatatkan tarikh

ii.

UNTUK KEGUNAAN RASMI

TAJUK 1 2 3

TAJUK BUTIRAN Kaedah penilaian yang diguna No.rujukan dan tarikh keputusan/ penentuan yang terdahulu Nyatakan kaedah bayaran duti/cukai atau jaminan bagi tujuan pelepasan dari kawalan Kastam.

KETERANGAN Tandakan / pada petak yang sesuai Catatkan nombor rujukan dan tarikh keputusan / penentuan yang terdahulu, jika ada. Tandakan / pada petak yang sesuai. Pegawai Yang Hak perlu menurunkan tandatangan dan tarikh pada ruangan yang disediakan.

32

jd121217 Tek 2.indd 32

6/25/07 8:05:25 PM