LAMPIRAN 1

Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin

BORANG MAKLUMBALAS PELANGGAN
A.

Kaedah Maklumbalas:
Pelanggan datang sendiri

Surat / Borang dari peti cadangan

Melalui telefon

Mel elektronik

Dialog/perjumpaan tertentu

Media cetak

Lain-lain. Nyatakan

B.

Nama Pelanggan: ..................................................................................................

C.

No Pendaftaran (jika perlu): ................................................................................

D.

Alamat: ...................................................................................................................
..................................................................................................................

E.

No. Telefon/ E-mail: ..............................................................................................

F.

Butir-butir Maklumbalas:
…………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………...................
Tarikh :

G.

………………...

Tandatangan : ..........................

Kegunaan Pejabat:
Tarikh Terima Maklumbalas: ………………………………………..
Nama Penerima:

.........................................................

Jawatan Penerima:

.........................................................

Tandatangan Penerima:

……………………………..................

No. Rujukan Maklumbalas:

.....…………………………….............

PS-05(1)(P00) (05-07-09)

LAMPIRAN 2

Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin

REKOD MAKLUMBALAS PELANGGAN
BIL

TARIKH & NO.
RUJUKAN
MAKLUMBALAS
DITERIMA

PS-05(2) (P00) (05-07-09)

NAMA
DAN ALAMAT
PELANGGAN

PERKARA
(ADUAN/ KOMEN/
PENGHARGAAN)

NAMA
PENERIMA
MAKLUMBALAS

PEGAWAI YANG
MENJALANKAN
SIASATAN

TARIKH STATUS
MAKLUMBALAS
DIMAKLUMKAN KEPADA
PELANGGAN

LAMPIRAN 3

Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin
BORANG LAPORAN SIASATAN
Butir-butir Aduan
Tarikh Terima Aduan : ………………………………………………..
No. Rujukan Aduan : …………………………………………………

Ringkasan Aduan
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Dapatan Hasil Siasatan
a. Punca ketidakpatuhan
……………………….………………………….………………….……………….……
…………………………………………………………………………………….……...
b. Pembetulan (Segera)
…………………………………………………………….………………………….…..
……………………………………………………………………………………………
c. Cadangan Tindakan Pembetulan
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Status Tindakan :
Selesai

Dalam Proses

Lain – lain. Nyatakan………………….
Nama:
Jawatan:

...................................................................
....................................................................

Tandatangan Pegawai Siasatan : …………………….…………………………..
Tarikh: ………………
PS-05(3) (P00) (05-07-09)

LAMPIRAN 4

Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin
BORANG KAJISELIDIK KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN
Jabatan

:

JKA

JKE

Peringkat Kursus :

Sijil

Diploma

Jantina

Lelaki

Perempuan

:

JKM

JTMK

Tarikh : ____________________

ARAHAN :
Sila tandakan (√ ) pada petak yang berkenaan berpandukan skala di bawah.
Anda diminta untuk menyatakan secara spesifik lokasi kemudahan dan perkhidmatan di ruangan catatan
sekiranya skala yang dipilih adalah 1 atau 2.

SKALA:

1
Lemah

2
Tidak Memuaskan

3
Memuaskan

4
Baik

1

A.
1.
2.
3.

AKADEMIK
Peralatan kerusi, meja dan papan putih mencukupi untuk keperluan
pembelajaran
Peralatan dan keperluan amali mencukupi dan beroperasi sepenuhnya

4.

Persekitaran di dalam Bilik Kuliah / Dewan Kuliah adalah bersih dan
selesa
Persekitaran di dalam Makmal / Bengkel adalah bersih dan selesa

5.

Peraturan keselamatan penggunaan Bengkel/Makmal dipamerkan.

6.

Jadual Waktu Induk dipamerkan di papan kenyataan

7.

Layanan di kaunter jabatan mesra pelanggan

B.
8.

UNIT PEPERIKSAAN
Layanan di kaunter peperiksaan adalah mesra pelanggan

9.

Urusan di kaunter adalah cepat dan cekap

10. Maklumat berkaitan peperiksaan mudah diperolehi
C. PERPUSTAKAAN
11. Koleksi di perpustakaan mencukupi untuk rujukan
12. Layanan di kaunter perpustakaan adalah mesra pelanggan
13. Proses peminjaman dan pemulangan adalah cepat dan cekap
14. Persekitaran di perpustakaan adalah bersih dan selesa

PS-05(4)(P00) (05-07-09)

5
Cemerlang
SKALA
2
3
4

CATATAN
5

1

2

SKALA
3
4

CATATAN
5

D. HAL EHWAL PELAJAR
15. Layanan yang diberikan di kaunter Hal ehwal pelajar adalah mesra
pelanggan
16. Urusan di kaunter adalah cepat dan cekap
17. Maklumat berkaitan hal ehwal pelajar mudah diperolehi
18. Maklumat yang diterima dari hal ehwal pelajar adalah tepat
E. SUKAN & KO KURIKULUM
19. Kemudahan peralatan sukan dan rekreasi adalah mencukupi
20. Peralatan sukan dan rekreasi mudah diperolehi
21. Pegawai berkaitan mudah ditemui
F. KANTIN
22. Kemudahan asas di kantin
23. Tahap kebersihan kantin
24. Makanan kantin berkualiti
25. Harga makanan di kantin selaras dan dipamerkan.
26. Harga makanan lebih murah jika dibandingkan di luar kawasan
politeknik.
27. Layanan kaunter jualan adalah mesra pelanggan
POLITEKNIK

G.

28. Saya sentiasa berasa selamat semasa berada di politeknik ini.
Saya tahu politeknik melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti MS
29. ISO 9001 : 2008
30. Saya berasa mudah berurusan dengan pentadbiran politeknik.
Tindakan yang diambil oleh pihak pentadbiran terhadap aduan pelajar
adalah memuaskan.
32. Kemudahan yang disediakan adalah mencukupi.
Staf jabatan mesra pelanggan dan memberikan layanan yang baik
33.
semasa berurusan.
34. Kaunter pertanyaan berfungsi dengan baik.
31.

Cadangan- cadangan lain :
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
“Pihak Politeknik berterima kasih atas kesediaan pelajar menjawab soal selidik ini. Dapatan
kajiselidik ini akan digunakan untuk meningkatkan kualiti kemudahan dan perkhidmatan di
Politeknik”

PS-05(4)(P00) (05-07-09)

LAMPIRAN 5

Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin
BORANG KAJISELIDIK KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PELAJAR KAMSIS
Peringkat Kursus :

Sijil

Diploma

Jantina

Lelaki

Perempuan

:

Tarikh : ____________________

ARAHAN :
Sila tandakan (√ ) pada petak yang berkenaan berpandukan skala di bawah.
Anda diminta untuk menyatakan secara spesifik lokasi kemudahan dan perkhidmatan di ruangan catatan
sekiranya skala yang dipilih adalah 1 atau 2.

SKALA:

1
Lemah

2
Tidak Memuaskan

3
Memuaskan

4
Baik
1

A.
1

KAMSIS
Kemudahan asas di kamsis

2

Tahap keselamatan di kamsis

3

Aduan kerosakan di kamsis diambil tindakan segera

4

Tahap kebersihan di kamsis

5

Warden membantu dalam hal-hal berkaitan pelajar

6

Warden mudah ditemui

B.
7

KAFETERIA
Kemudahan asas di kafeteria

8

Tahap kebersihan kafeteria

9

Makanan di kafetaria berkualiti

10

Harga makanan selaras dan dipamerkan.

11

Harga makanan lebih murah jika dibandingkan di luar kawasan
politeknik.
Layanan kaunter jualan adalah mesra

12

5
Cemerlang
SKALA
2
3
4

CATATAN
5

Cadangan- cadangan lain :
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
“Pihak Politeknik berterima kasih atas kesediaan pelajar menjawab soal selidik ini. Dapatan
kajiselidik ini akan digunakan untuk meningkatkan kualiti kemudahan dan perkhidmatan di
Politeknik”
PS-05(5)(P00) (05-07-09)

LAMPIRAN 6
JADUAL MENENTUKAN SAIZ SAMPEL
N
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

S
10
14
19
24
28
32
36
40
44
48
52
56
59
63
66
70
73
76
80
86
92
97
103
108
113
118
123
127
132
136

N
220
230
240
250
260
270
280
290
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1,000
1,100

S
140
144
148
152
155
159
162
165
169
175
181
186
191
196
201
205
210
214
217
226
234
242
248
254
260
265
269
274
278
285

N
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
15,000
20,000
30,000
40,000
50,000
75,000
1,000,000

S
291
297
302
306
310
313
317
320
322
327
331
335
338
341
346
351
354
357
361
364
367
368
370
375
377
379
380
381
382
384

Nota : N = Bilangan keseluruhan
S = Saiz sample

Rujukan : Krejcie and Morgan (1970)

LAMPIRAN 7
CARA MENDAPATKAN SAIZ SAMPEL MENGGUNAKAN
KAEDAH PERSAMPELAN RAWAK BERLAPIS

Contoh 1
Lapisan yang akan diambilkira:
1. Jabatan
2. Sijil atau diploma

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Bilangan pelajar sijil = 500
Bilangan pelajar diploma = 1000
Bilangan pelajar politeknik (N)
= 6000
Saiz sampel politeknik (S) = 361 (rujuk Lampiran 4 )

Contoh pengiraan saiz sampel:

a.

Saiz sampel pelajar sijil =

Bil. Pelajar sijil
X Saiz sampel politeknik
Bil. pelajar politeknik

= 500 X 361
6000
30 sampel

b.

Saiz sampel pelajar diploma = Bil. pelajar diploma X Saiz sampel politeknik
Bil. pelajar politeknik

= 1000
6000

X 361

60 sampel

Contoh 2

Lapisan yang akan diambilkira:
3. Lelaki atau perempuan

Bilangan penghuni asrama lelaki = 600
Bilangan penghuni perempuan = 900
Bilangan penghuni asrama (N) = 1500
Saiz sampel asrama (S) = 306 (rujuk Lampiran 4 )

Contoh pengiraan saiz sampel:

a. Saiz sampel penghuni lelaki =

Bil. Penghuni lelaki
Bil. Penghuni asrama

X Saiz sampel asrama

= 600 X 306
1500
123 sampel

b. Saiz sampel penghuni perempuan = Bil. Penghuni perempuan X Saiz sampel asrama
Bil. Penghuni asrama

= 900 X 306
1500
184 sampel