contoh borang kastam no.

9 berkualiti

61

JD121217 Tek 5.indd 61

6/25/07 8:14:24 PM

senarai semak PenYeDiaan borang kastam no. 9 berkualiti
maklumat Pengeksport Ruang 1 maklumat Pengimport Ruang 2 Nama, alamat dan kod pengimport: jelas, lengkap dan wujud sebagaimana di dalam daftar perniagaan. bukan alamat position kod pengimport yang diluluskan oleh pihak kastam. Nama dan alamat: jelas dan lengkap.

maklumat agen Yang Diberikuasa Ruang 3 Nama, alamat dan kod agen: jelas, lengkap dan wujud. masih sah kelulusan untuk beroperasi. kod agen yang diluluskan oleh pihak kastam.

maklumat Pengimport (jika berlainan) Ruang 4 Ruang 5 Ruang 6 Nama, alamat dan kod pengimport: jelas, lengkap dan wujud. masih sah kelulusan untuk beroperasi. kod pengimport yang diluluskan oleh pihak kastam. Tempat import kod tempat import. Nama kapal/No.Penerbangan / No. Kenderaan.

maklumat borang kastam no.1 Ruang 10 Catat tarikh, nombor pendaftaran dan lesen.

62

JD121217 Tek 5.indd 62

6/25/07 8:14:24 PM

maklumat Deposit gudang Ruang 11 Ruang 16 Catat nombor resit dan tarikh. Catat tempat dan alamat barang disimpan.

maklumat layanan khas Ruang 12 Ruang 15 Nombor rujukan CJ5 catatkan nombor rujukan sebagaimana diluluskan. Nyatakan jenis layanan khas. Pengecualian Perbendaharaan. CEPT. Pengecualian di bawah Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988.

maklumat matawang asing Ruang 13 Ruang14 Kod matawang asing Kadar pertukaran dalam ringgit Malaysia.

maklumat bungkusan atau kontena Ruang 17 maklumat barangan Ruang 18 Ruang 19 Ruang 20 Ruang 23 Bilangan item diikrar. (tidak melebihi 7) Bilangan bungkusan. jenis bungkusan. Deskripsi barangan. deskripsi jelas dan lengkap. jenama. Model. Kod negara asal. Tanda bungkusan. nombor kontena.

63

JD121217 Tek 5.indd 63

6/25/07 8:14:24 PM

maklumat tarif kastam Dan kuantiti Ruang 21 Ruang 22 Ruang 24 Nombor kod tarif. (Rujuk Perintah Duti Kastam 1996) Unit kuantiti. (Rujuk Perintah Duti Kastam 1996) Jumlah kuantiti mengikut unit di ruang 34.

maklumat nilai nyatakan dalam ringgit malaysia Ruang 25 Ruang 26 Nilai seunit. Jumlah nilai.

maklumat Duti import Dan lain-lain cukai Ruang 27 Ruang 28 Ruang 29 Ruang 30 Ruang 31 Ruang 32 Ruang 33 Kadar Duti Import. Amaun Duti Import kena dibayar. Kadar Duti Eksais. Amaun Duti Eksais kena dibayar. Jenis cukai lain kena dibayar. Kadar cukai lain kena dibayar. Amaun cukai lain kena dibayar Jumlah bagi ruang 26, 28, 30 dan 33.

Ruang 34, 35, 36, 37-

maklumat individu Yang bertanggungjawab Di atas Pengikraran Ruang 38 Ruang 39 Ruang 40 Ruang 41 Nama individu yang mengikrar. Nombor kad pengenalan individu. Jawatan individu yang mengikrar. Perakuan individu yang mengikrar. tandatangan. tarikh.

64

JD121217 Tek 5.indd 64

6/25/07 8:14:24 PM

Prakata

Pada amnya intipati kepada kedudukan berkualiti ataupun tidak sesuatu borang itu adalah deskripsi barangan. Alasan yang kerap diberikan oleh agen-agen penghantaran ialah mereka hanya berpandukan kepada inbois yang diberikan oleh pengimport. Oleh itu, inbois berkualiti menjadi pra-syarat. Sebagai rakan kongsi agen-agen penghantaran adalah orang perantaraan yang bertanggungjawab menyalurkan kepada pengimport / pengeksport akan keperluan kastam kepada inbois yang lengkap lagi berkualiti. Hakikatnya di dalam perniagaan segala pesanan dan kiriman adalah disertakan dengan dokumen bermaklumat lengkap agar segala transaksi mudah diperakaunkan. Oleh itu Jabatan ini penuh percaya bahawa agen-agen penghantaran jika benar-benar ikhlas dan komited boleh mempastikannya tercapai.

65

JD121217 Tek 5.indd 65

6/25/07 8:14:24 PM

lampiran keterangan borang-borang kastam Borang Kastam No. 1 Pengakuan Barang-barang Yang Diimport Declaration Of Goods Imported Borang Ikrar Nilai Value Declaration Form Pengakuan Barang-barang Yang Dieksport Declaration Of Goods To Be Exported

Borang Kastam No. 1A Borang Kastam No. 2

Borang Kastam No. 3

Permohonan / Permit Untuk Mengangkut Barang-barang Dalam Persekutuan Application / Permit To Transport Goods Within The Federation

Borang Kastam No. 8

Permohonan / Permit Untuk Pindahkapal / Memindahkan Barangbarang Application / Permit To Tranship / Remove Goods

Borang Kastam No. 9

Permintaan / Permit Untuk Memindahkan Barang-barang Berduti Requisition / Permit To Remove Dutiable Goods

Cetakan: Mei 2007

66

JD121217 Tek 5.indd 66

6/25/07 8:14:24 PM

DICETAK OLEH PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD KUALA LUMPUR, 2007 www.printnasional.com.my email: cservice@printnasional.com.my Tel: 03-92366895 Faks: 03-92224773

67

JD121217 Tek 5.indd 67

6/25/07 8:14:29 PM