MaMateri blog : http://aminhers.com Diketahuikubus ABCD.EFGH denganpanjangrusuk 6 cm dan T adalahtitiktengah CG.

jaraktitik E ke BT adalah: Kalaudigambarkan ,maksudsoaltersebutadalahsepertidibawahini :

H E F

G

T

D

C

A

B

Sekarangpandanglahsegitiga BTE.

E

T B Dengancatatan : Panjang : BE = 6V2 , ET = 9 , BT = 5V2 , ternyatasegitiga BTE adalahsegitigasembarang. Dan jika BN = xmaka NT = 5V2 x N

MathPress

MaMateri blog : http://aminhers.com Sehingga : Jika(EN)2 = (BE)2 (BN)2 = (ET)2 (NT)2 (6V2)2 x 2 = (9)2 (5V2 x )2 72 x2 = 81 (50 10xV2 + x2) 72 x2 = 81 50 + 10xV2 - x2 6xV5 =36 x= , maka

(EN)2 = (BE)2 (BN)2 = sehinggajarak EN = = 72 =

Untuksoal-soal UN terdahulubiasanyabidangakhir yang terbentukadalahbidangsegitigasiku. C N

A

B

Sehinggajarak AN bias dicaridenganmenggunakankonsepluassegitiga : Luassegitiga ABC = Sehingga AN =
Terimakasih, mohondikoreksijikaadakesalahandalampenulisanatauhitungan

AB . AC =

BC . AN

MathPress

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.