LAPORAN KAJIAN PENAMBAHBAIKAN PENGURUSAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Bil. 1. Isu/Masalah Kebersihan (i) Kutipan Sampah (i) (ii) (iii) Punca Masalah Kurang pemantauan kebersihan dilakukan; Jadual kutipan sampah yang tidak kemas; PBT yang menswastakan perkhidmatan kutipan sampah kepada pihak konsesi seperti Syarikat alam Flora terpaksa mengeluarkan kos tinggi untuk bayaran kutipan sampah; Tidak Ada pemeriksaan berjadual dilakukan. Cadangan Tindakan Serta Merta : (a) Sistem pemantauan kebersihan perlu diperkukuhkan. Pemantauan perlu dilakukan sekali seminggu dengan mewujudkan Pasukan Pemantauan Kebersihan dan laporan terperinci dikemukakan kepada YDP; (b) Premis perniagaan yang didapati kotor tidak dibenarkan berniaga selama seminggu; (c) Jadual kutipan sampah perlu dirombak - Kutipan sampah perlu juga di buat pada hari Ahad (tengahari) dan Cuti Umum; (d) PBT yang menswastakan perkhidmatan kutipan sampah kepada pihak konsesi seperti Syarikat Alam Flora perlu di kaji semula; (e) Sistem pemantauan kebersihan perlu diperkukuhkan. Pemantauan perlu dilakukan sekali seminggu dengan mewujudkan Pasukan Pemantauan Kebersihan dan laporan terperinci dikemukakan kepada YDP; dan (f) Premis perniagaan yang didapati kotor tidak dibenarkan berniaga selama seminggu. Tindakan Jangkamasa Sederhana : (a) Syarikat yang tidak mematuhi perjanjian dipotong bayaran mengikut nilaian kerja yang terpaksa dijalankan 1

(iv)

Bil.

Isu/Masalah

Punca Masalah oleh PBT,

Cadangan

(b) Semua PBT mengeluar buku kecil “Penduduk Budiman” yang mengandungi jadual kutipan, jenis sampah, larangan, denda dan lain-lain maklumat yang perlu diketahui oleh penghuni; (c) Premis kediaman yang didapati kotor dikenakan denda dan premis perniagaan tidak dibenarkan berniaga selama seminggu; (d) YDP hendaklah diberikan kebebasan daripada pengaruh kuasa politik terutama untuk tindakan penguatkuasaan; (e) Semua PBT hendaklah menubuhkan “Jawatankuasa Penduduk” untuk bekerjasama memantau dan memberi cadangan mengenai isu kebersihan (seperti di MPSJ); (f) Melantik ejen dikalangan orang awam yang dapat memberi laporan tentang tahap kebersihan di kawasan PBT iaitu mengenai perkhidmatan kutipan sampah, pembersihan longkang dan pemotongan rumput . Tindakan jangka Panjang: (a) Penghuni perlu diberi kesedaran bahawa kebersihan adalah tanggungjawab bersama (contohnya melalui edaran poster, buku panduan dan mewujudkan Kelab PBT untuk meningkatkan saluran komunikasi diantara PBT dan masyarakat);

2

3

Bil.

Isu/Masalah

Punca Masalah

Cadangan (b) Pendidikan mengenai kebersihan kepada orang ramai, penjaja atau pemimpin masyarakat boleh dilaksanakan melalui MAHSURI;

(ii) Kebersihan Longkang

(i) (ii) (iii) (iv) (v)

Kurang pemantauan mengenai kebersihan longkang; Jadual kebersihan longkang yang tidak kemas; Kerosakan longkang tidak diselenggara dengan baik; Longkang sering tersumbat kerana sampah sarap; Air longkang tidak mengalir dengan baik dan mengeluarkan bau yang busuk.

Tindakan Serta-merta (a) Semua PBT hendaklah membersih longkang seminggu sekali di kawasan kediaman dan setiap hari di kawasan perniagaan; (b) Mereka yang bertanggungjawab memantau kebersihan kutipan sampah perlu juga bertanggungjawab memantau kebersihan longkang. Pemantauan perlu dilakukan sekurang-kurangnya seminggu sekali. Laporan terperinci perlu dikemukakan kepada YDP; Tindakan Jangkamasa Sederhana: (a) Premis kediaman yang didapati longkang kawasannya kotor didenda dan premis perniagaan tidak dibenarkan menjalankan perniagaan selama seminggu; (b) Syarikat yang tidak mematuhi perjanjian dipotong bayaran mengikut nilaian kerja yang terpaksa dijalankan oleh PBT; Tindakan Jangkamasa Panjang: (a) (a) Penghuni dan peniaga perlu diberi kesedaran mengenai tanggungjawab bersama berkaitan kebersihan longkang (contohnya melalui edaran poster, buku panduan dan meningkatkan saluran komunikasi diantara PBT dan

4

masyarakat) .

Bil.

Isu/Masalah

Punca Masalah

Cadangan

5

2.

Penyelenggaraan Kemudahan Awam

(i) (ii) (iii) (iv) (v)

Penyelenggaraan berjadual tidak dijalankan; Pemantauan kerja penyelenggaraan yang kurang berkesan; Tiada sistem penilaian untuk menilai kualiti kemudahan awam; Tiada dasar penyelenggaraan yang jelas; dan Penilaian prestasi kerja tidak dikaitkan dengan keadaan kemudahan awam.

Tindakan Serta Merta : (a) KPKT mewujudkan sistem “grading” terhadap semua PBT yang mempunyai rekod cemerlang dari aspek kebersihan, penyelenggaraan, kelulusan pelan, lesen dan Sijil Kelayakan Menduduki serta Pengurusan Kewangan. Pengiktirafan diberikan kepada PBT yang mendapat gred tertinggi; (b) Semua PBT mewujudkan pasukan pemantauan yang dapat memberi tindakan segera terhadap masalah (seperti MP Kuantan, MPSJ dan MP Pulau Pinang); (c) Pihak pengurusan atasan termasuk YDP dan Setiausaha perlu membuat rondaan untuk menilai keberkesanan Pasukan Pemantauan dan membuat rekod melalui sistem buku log; (d) Mewujudkan dasar penyelenggaraan yang jelas; (e) Mengaitkan penilaian prestasi dengan tahap masalah yang dikenalpasti atau aduan yang diterima; dan (f) Mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang tidak mematuhi peraturan PBT.

3.

Kelulusan Pelan, Lesen perniagaan dan sijil Kelayakan Menduduki (CFO)

(i)

Semua penerimaan permohonan untuk kelulusan pelan, lesen

Tindakan Serta Merta : (a) Semua penerimaan permohonan untuk kelulusan pelan, lesen perniagaan dan Sijil Kelayakan Menduduki (CFO) perniagaan dan Sijil Kelayakan hendaklah didaftarkan, tanpa mengambil kira sama ada Menduduki (CFO) tidak didaftarkan. permohonan lengkap atau tidak. Punca Masalah 6 Cadangan

Bil.

Isu/Masalah

(i) Kelulusan Pelan (ii)

Hanya permohonan yang lengkap sahaja didaftarkan. Semasa kajian ini dijalankan (Disember 2003), 48% telah menubuhkan One-Stop Center (OSC) dan daripada peratusan ini 19% yang beroperasi. (Pada awal 2004, JKT memaklumkan semua PBT telah melaksanakan OSC)

(b) Bagi permohonan melalui pos, perakuan terimaan hendaklah dibuat dengan mengembalikan “Kad Jawapan” kepada pemohon; (c) (a) Bagi memastikan semua PBT melaksanakan OSC secara berkesan, JKT perlulah : - Mengedar secara meluas buku “Garis panduan Proses Kelulusan Pelan Bangunan dan CFO melalui Pusat Setempat (OSC)” oleh JKT - Mengadakan kursus berkala (sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali) mengenai Pengurusan dan Syarat kelulusan Pelan Bangunan kepada pemaju serta pelanggan lain. (d) (b) Semua PBT mewujudkan jawatankuasa pelan dan teknikal yang bermesyuarat secara berkala setiap 2 minggu sekali dan perlu ada agenda tetap (seperti yang dilaksanakan di Majlis Daerah Kuala Selangor); (e) Jabatan teknikal perlu mengadakan piagam khusus berkaitan ulasan teknikal; (f) Garis panduan dan carta aliran proses dipamerkan di papan kenyataan disemua PBT.

(ii) Kelulusan Sijil Kelayakan Menduduki (CFO)

(i) (ii)

Pemaju/pemohon tidak mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan PBT hanya merekod penerimaan

Tindakan Serta-Merta: (a) JKT mengadakan penerangan terperinci konsep OSC disemua PBT;

7

Bil.

Isu/Masalah

Punca Masalah CFO apabila semua syarat permohonan lengkap.

Cadangan (b) Garis panduan dan carta aliran proses perlu dipamerkan di papan kenyataan disemua PBT; (c) Semua penerimaan permohonan hendaklah didaftarkan, tanpa mengambil kira sama ada permohonan lengkap atau tidak; (d) JKT dan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian perlu memastikan isu hakmilik strata diselesaikan segera supaya masalah tidak berpuashati dikalangan orang awam dapat diatasi.

(iii) Lesen Perniagaan

(i)

Tidak ada keseragaman dalam meluluskan lesen perniagaan oleh PBT, termasuk kuasa YDP, sistem jawatankuasa, kelulusan oleh majlis PBT, dan kuasa pengarah bahagian perlesenan PBT

Tindakan Serta Merta : (a) Menyediakan garis panduan dan carta aliran proses dipamerkan di papan kenyataan PBT untuk pengetahuan umum; (b) Peniaga atau pengusaha diberi pilihan untuk mengambil lesen perniagaan yang mempunyai tempoh sah masa seperti 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun (seperti lesen memandu); (c) Bagi pemberian lesen tapak perniagaan, semua PBT mestilah bebas daripada campur tangan politik dan dibuat secara undi terbuka serta mengikut zon. Pemberian lesen diberikan kepada penduduk daripada

8

zon berkenaan. Keputusan mereka yang berjaya dan yang tidak berjaya dipamerkan untuk makluman kepada semua. Bil. Isu/Masalah Punca Masalah Cadangan (d) Semua PBT melaksanakan cadangan daripada Kem. Pelancongan untuk menggunakan borang lesen komposit Tindakan Serta Merta : (a) Mengadakan peti drop-in di tempat yang sesuai dan dikawal oleh pengawal keselamatan. Bayaran boleh dibuat melalui cek berpalang atas nama Ketua PBT dan dimasukkan ke dalam peti ini pada bila-bila masa tanpa melalui kaunter bayaran. Resit bayaran diposkan sebagai perakuan bayaran; (b) KPKT mengadakan program kesedaran membayar cukai taksiran bagi semua PBT di seluruh negara seperti menerbitkan risalah dan kempen melalui media mengenai kewajiban membayar cukai taksiran. Tindakan Jangkamasa Pendek : (a) KPKT menyelaraskan sistem bayaran awal cukai taksiran mengikut konsep bayaran premium insuran, contohnya: • bayaran bulanan dan 6 bulan (tanpa diskaun) • bayaran dibuat setahun sekali (5% diskaun) • bayaran bagi dua tahun sekali (10% diskaun), dll Pemberian diskaun boleh menjimatkan urusan pentadbiran dan wang boleh dilaburkan seperti dilaksanakan oleh syarikat insuran. Jika undang-undang berkaitan tidak membolehkan kaedah ini dilaksanakan,

Pengurusan Kewangan (i) Pengurusan Tunggakan Hasil

(i)

Kedudukan tunggakan hasil PBT adalah tinggi. (Tafsiran tunggakan hasil tinggi ialah jumlah tunggakan tahunan melebihi 15% daripada jumlah hasil tahunan yang dipungut);

(ii) Semua PBT dalam kajian ini mempunyai tunggakan hasil terkumpul yang tinggi kecuali MD Kerian dan MD Pekan. PBT lain mempunyai rekod tunggakan hasil diantara 22% hingga 62% pada tahun 2002; (iii) Laporan hasil tertunggak PBT tidak dibuat secara menyeluruh Tumpuan diberi kepada cukai taksiran dan sewaan.

9

undang-undang berkenaan perlu dipinda.

Bil.

Isu/Masalah

Punca Masalah

Cadangan Tindakan Jangkamasa Panjang : (a) KPKT menyelaraskan pelaksanaan sistem bayaran setempat di semua PBT bagi bayaran yang berkaitan dengan PBT. Perkara ini telah dilaksanakan oleh PBT Perak bagi semua PBT di negeri Perak. Tindakan Serta Merta : (a) Menahan pasport pembayar/pengarah syarikat bagi tunggakan yang lebih dari RM5,000.00 sepertimana yang dilaksanakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri ; (b) (c) Menyebar maklumat pembayar yang belum membayar dalam laman web KPKT dan PBT serta menyiarkan dalam akhbar (edisi kawasan masing-masing), contohnya MPSJ menghebahkan nama syarikat yang mempunyai tunggakan cukai melebih RM 50,000.00; (c) Menaikkan caj lewat membayar cukai taksiran daripada 2% kepada 4% bagi cukai semasa dan daripada 10% kepada 20% atas tunggakan dan baki lepas. Cadangan (hukuman)Tindakan Serta Merta : (a) Menahan pasport pembayar/pengarah syarikat bagi tunggakan yang lebih dari RM5,000.00 sepertimana yang

10

dilaksanakan oleh Lembaga Hasil Dalan Negeri; (b) Menyebar maklumat pembayar yang belum membayar dalam laman web KPKT dan PBT serta menyiarkan dalam akhbar (edisi kawasan masing-masing), contohnya

Bil.

Isu/Masalah

Punca Masalah

Cadangan (c) MPSJ menghebahkan nama syarikat yang mempunyai tunggakan cukai melebihi RM 50, 000.00; (d) Menaikkan caj lewat membayar cukai taksiran daripada 2% kepada 4% bagi cukai semasa dan daripada 10% kepada 20% atas tunggakan dan baki lepas.

(ii) Perancangan dan Pengurusan Perbelanjaan

(i)

Prestasi perbelanjaan mengurus kurang memuaskan (Prestasi Perbelanjaan Mengurus yang baik hendaklah mencapai 90% daripada peruntukan); Kebanyakan PBT hanya membelanjakan di antara 58% hingga 87% daripada peruntukan yang diluluskan pada tahun 2002;

Tindakan Serta Merta : (a) Ketua bagi setiap PBT hendaklah memantau dan menyelia prestasi perbelanjaan secara berterusan; (b) Kemajuan perbelanjaan menjadi salah satu agenda tetap dalam mesyuarat pengurusan PBT; (c) JKT perlu mengadakan garis panduan berapa peratus hasil untuk dibelanja oleh semua PBT; Tindakan Jangkamasa Pendek : (a) Membelanjakan peruntukan yang telah diluluskan bagi penyelenggaraan dan pembaikan (dibawah Objek Sebagai 28000, 32000 & 33000) dan dihabiskan

(ii)

(iii) PBT yang peratusan perbelanjaan ikhtisas dan hospitaliti tinggi adalah yang menswastakan perkhidmatan

11

kutipan sampah kepada syarikat konsesi seperti Syarikat Alam Flora. Namun demikian, prestasi kutipan sampah masih tidak memuaskan walaupun telah diswastakan.

sepenuhnya bagi kepentingan orang awam; (b) Peruntukan perlulah mengikut core-business iaitu pembersihan dan penyelenggaraan.

Bil.

Isu/Masalah (iii) Penambahbaikan Berterusan Pengurusan Kewangan

Punca Masalah

Cadangan

Terdapat perbezaan pengurusan kewangan Tindakan Serta Merta : di antara PBT dan juga kerajaan persekutuan (a) Peraturan-peraturan kewangan yang dikeluarkan oleh kerana : Perbendaharaan hendaklah digunapakai sepenuhnya oleh PBT. (i) Peraturan-peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Perbendaharaan (b) Pihak KPKT perlu menyelaraskan pengurusan bayaran tidak digunapakai sepenuhnya oleh kadar komisyen ejen pemungut dan bank-bank dengan PBT; bantuan Bank Negara supaya kadar ini dikurangkan ke 1% atau kadar yang munasabah. Buat masa ini kadar (ii) Sebahagian besar kakitangan PBT yang dikenakan adalah berbeza-beza; yang mengendalikan pengurusan kewangan dilantik secara kontrak dan (c) Pihak KPKT mengenalpasti PBT yang mengamalkan tidak mahir; “good practices” dalam Pengurusan Kewangan dan aspek-aspek pengurusan lain di PBT untuk dikongsi bersama semua PBT; Tindakan Jangkamasa Pendek : (a) Menstruktur semula Jabatan Kewangan dengan menempatkan akauntan dari Skim Perkhidmatan Perakaunan Kerajaan Persekutuan secara pinjaman mengikut gred berikut: PBT Gred

12

DBKL Bandaraya Majlis Perbandaran Majlis Daerah

JUSA C W54 W52/W48 W44

Bil.

Isu/Masalah

Punca Masalah

Cadangan (j) JPA perlu mengadakan norma-norma jawatan yang perlu ada di sesebuah PBT berdasarkan beberapa kriteria seperti saiz kawasan, kepadatan penduduk, lokasi kawasan, aktiviti ekonomi dll; (k) Pelaksanaan Standard Accounting System For Government Agencies (SAGA) hendaklah dilaksanakan secara berkesan oleh semua PBT.

(iv) Pengurusan Hasil

(i) Sumber hasil PBT adalah terhad dan bergantung kepada cukai taksiran; (ii ) Majlis Daerah terlalu berantung kepada geran kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bagi menampung perbelanjaan mengurus yang semakin meningkat; Bagi kategori MB dan MP, cukai taksiran menyumbang di antara 51%

Tindakan Jangkamasa Pendek : (a) Peruntukan perbelanjaan mengurus hendaklah dalam lingkungan 80%-90% daripada anggaran hasil tahunan. Bakinya adalah bagi perbelanjaan pembangunan. Ini adalah untuk menggelakkan perbelanjaan mengurus melebihi hasil yang dipungut; (b) Bayaran kepada pihak konsesi perkhidmatan kutipan sampah hendaklah tidak melebihi 50% daripada hasil kutipan cukai taksiran tahun semasa sesebuah PBT. Sekiranya melebihi 50%, pihak Perbendaharaan hendaklah membantu menanggung kos lebihan tersebut;

(iii)

13

(MP Sg. Petani) hingga 76% (MP Subang Jaya) kepada keseluruhan sumber hasil tahun 2002.

(c) Mengkaji semula kadar-kadar cukai yang dikenakan agar munasabah dengan perkhidmatan yang diberikan; (d) Bantuan geran KPKT bagi projek di PBT. Geran diberi berasaskan permohonan PBT semasa penyediaan belanjawan;

Bil.

Isu/Masalah

Punca Masalah

Cadangan (e) Projek yang memberi pulangan ekonomi dibiayai sebahagiannya oleh PBT seperti gerai makan, tempat letak kereta, stesen bas, tandas awam dan tempat pembuangan sampah; (f) Kerajaan Persekutuan memberi sebahagian kutipan cukai jalan kepada PBT bagi penyelenggaraan jalan terutama bagi mengatasi masalah jalan berlubang. Pengagihan diuruskan oleh KPKT berasaskan permohonan dari PBT semasa penyediaan belanjawan; (g) Sebahagian kutipan cukai-cukai lain yang diperolehi daripada aktiviti yang dijalankan di kawasan PBT berkenaan seperti cukai hiburan dan cukai perkhidmatan juga disalurkan kepada PBT; dan (h) Geran jalan yang disalurkan oleh kerajaan Persekutuan hendaklah diberi terus kepada PBT, tidak melalui kerajaan negeri. Tindakan Jangkamasa Panjang : (a)

14

KPKT mengadakan Tabung Khas untuk memperolehi pendapatan dan pendapatan boleh diagihkan kepada PBT sebagai sumbangan; (b) Semua jalan di PBT hendaklah diselenggara oleh PBT (iaitu penyelenggaraan yang bernilai kurang daripada RM100,000.00). Bagi jalan-jalan persekutuan yang nilai penyelenggaraan melebihi RM100,000.00 masih diletakkan di bawah tanggungjawab JKR; dan Bil. Isu/Masalah Punca Masalah Cadangan (c) Peruntukan bagi penyelenggaraan jalan hendaklah disalurkan terus kepada PBT dengan memasukkan dalam Akaun Amanah. 4. Perkhidmatan Kepada Pelanggan : (i) Perkhidmatan Kaunter (i) Petugas kaunter di PBT bukan merupakan anggota kakitangan yang tetap dan terlatih untuk perkhidmatan kaunter; Mereka kurang kemahiran untuk mengendalikan kaunter dan berhubung dengan orang ramai secara berkesan. Tindakan Serta Merta : (a) Semua petugas kaunter diberikan latihan asas mengenai tugas-tugas pengendalian kaunter, teknik komunikasi berkesan, asas-asas perhubungan awam dan interpersonal skills; (b) Mengadakan jawatan khas seperti Pegawai Perkhidmatan Pelanggan (Customer Relation Officer) untuk petugas kaunter di semua PBT. Tindakan Serta Merta : (a) PBT mengadakan satu sistem aduan yang seragam bagi mengendalikan semua aduan;

(ii)

(ii) Pengurusan Aduan: (i) Tiada keseragaman sistem pengurusan aduan di semua PBT – seperti cara

15

(i) (ii)

aduan dikemukakan, penyaluran aduan kepada pihak yang berkenaan, maklumbalas kepada pelanggan dan status semasa setiap aduan;

(b) Mewujudkan satu pasukan petugas khas bagi memantau status setiap aduan pelanggan dan mengadakan mesyuarat sekurang-kurang 1 minggu sekali (contohnya MPSJ);

Semua PBT tidak mempunyai Indeks (c) Kepuasan Pelanggan. JKT perlu berusaha mengadakan Indeks Kepuasan Pelanggan (Borang Penilaian Khidmat Pengurusan Pelanggan PBT oleh JKT merupakan langkah pertama ke arah mewujudkan Indeks Kepuasan Pelanggan); dan

Bil.

Isu/Masalah

Punca Masalah

Cadangan (d) Anugerah di berikan kepada PBT yang mencapai Indeks Kepuasan Pelanggan yang tertinggi. Tindakan Serta Merta :

(iii)

Kepimpinan

(i)

Datuk Bandar dan YDP kurang turun padang untuk memantau secara lebih dekat dan berkesan mengenai corebusiness PBT (iaitu pengurusan kebersihan dan penyelenggaraan kemudahan awam;

(a) Datuk Bandar dan YDP mengamalkan gaya pengurusan turun padang atauManagement By Walking About (MBWA) bagi meninjau dengan lebih dekat masalah di akar umbi secara berjadual sekurang-kurangnya dua hari dalam sebulan dan menyediakan log book bagi memantau kemajuan kebersihan dan penyelenggaraan; (b) Semua YDP perlu dilantik secara full-time (iaitu jawatan YDP dan Pegawai Daerah hendaklah di jalankan oleh orang yang berbeza; Tindakan Jangkamasa Pendek:

(ii) YDP secara part-time (iaitu jawatan YDP dan Pegawai Daerah dijalankan oleh orang yang sama).

16

(a) Jawatan Setiausaha Majlis hendaklah dijadikan status sebagai Ahli Majlis (iv) Sistem Prosedur Kerja: (i) Anggota kakitangan PBT tidak Sistem Prosedur menghayati sepenuhnya garis panduan Kerja dikaji dari yang diberikan seperti pelaksanaan ISO, aspek Pelaksanaan Manual Prosedur Kerja, Fail Meja, Pekeliling Kemajuan Piagam Pelanggan dan KMK; Pentadbiran Awam (PKPA) yang (ii) Pelaksanaan PKPA ini di lihat sebagai dikeluarkan oleh memenuhi arahan daripada pihak atasan sahaja . Tindakan Serta Merta : (a) MAMPU mengkaji secara komprehensif keberkesanan pelaksanaan PKPA dan mengadakan pelan tindakan untuk mempertingkatkan sistem prosidur kerja di semua PBT; (b) Bahagian Naziran, JKT dan Bahagian Inspektorat MAMPU sebagai satu pasukan mengadakan pemantauan secara berjadual bagi memastikan PKPA dilaksanakan secara berkesan di semua PBT;

17

Bil.

Isu/Masalah MAMPU, khususnya mengenai pelaksanaan ISO, Manual Prosedur Kerja, Fail Meja, Piagam Pelanggan dan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)

Punca Masalah

Cadangan Tindakan Jangkamasa Panjang: (a) KPKT mewujudkan Key Performance Indicator (KPI) bagi pemantauan prestasi semua PBT; dan (b) KPKT mendokumenkan best practices daripada semua PBT sebagai garis panduan dan di edarkan kepada semua PBT supaya dapat mencontohi PBT yang cemerlang.

Lain-lain Hal Kajian ini juga mencadangkan supaya semua PBT mengadakan agenda tetap bagi semua mesyuarat pengurusan di semua PBT dan pemantauan poleh KPKT secara berjadual mengenai isu: • • • • Kebersihan; Penyelenggaraan Kelulusan Pelan, Lesen dan Sijil Kelayakan Menduduki; dan Pengurusan Kewangan.

18

Bil.

Isu/masalah

Punca Masalah

Cadangan Lain-lain Hal Kajian ini juga mencadangkan supaya semua PBT mengadakan agenda tetap bagi semua mesyuarat pengurusan di semua PBT dan pemantauan oleh KPKT secara berjadual mengenai isu : • Kebersihan; • Penyelengaraan; • Kelulusan Pelan, lesen dan Sijil Kelayakan Menduduki; dan • Pengurusan Kewangan

19

Bil.

Isu/masalah

Punca Masalah

Cadangan

20

Bil.

Isu/masalah

Punca Masalah

Cadangan

21

Bil.

Isu/masalah

Punca Masalah

Cadangan

22

Bil.

Isu/masalah

Punca Masalah

Cadangan

23

Bil.

Isu/masalah

Punca Masalah

Cadangan

24

Bil.

Isu/masalah

Punca Masalah

Cadangan

25

Bil.

Isu/masalah

Punca Masalah

Cadangan

26

Bil.

Isu/masalah

Punca Masalah

Cadangan

27

Bil.

Isu/masalah

Punca Masalah

Cadangan

28