Operator Logika

_________________________________________________________________
Operator |
Maksud
| Jenjang |
---------|-----------------------------------------|------------|
NOT
| Penidakkan/Menidakkan
|
1
|
AND
| Menghubungkan 2 elemen senada
|
2
|
OR
| Menghubungkan 2 elemen pilihan
|
3
|
XOR
| Exclisive OR, membenarkan elemen
|
4
|
| yang tidak sama
|
|
EQV
| Equivalent, membenarkan hubungan
|
5
|
| elemen yang sama
|
|
IMP
| Implikasi, membenarkan elemen yang
|
6
|
| sama atau benar bila elemen kedua
|
|
| benar
|
|
_________|_________________________________________|____________|
Pemakaian Operator Logika NOT
A | NOT A
1 | 0
0 | 1
Contoh : IF NOT JK = "Laki-laki" THEN . . .
Pemakaian
A | B | A
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Contoh :

Operator Logika AND
AND B
1
0
0
0

Pemakaian
A | B | A
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Contoh :

Operator Logika OR
OR B
1
1
1
0

Pemakaian
A | B | A
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Contoh :

Operator Logika XOR
XOR B
0
1
1
0

Pemakaian
A | B | A
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Contoh :

Operator Logika EQV
EQV B
1
0
0
1

Pemakaian
A | B | A
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Contoh :

Operator Logika IMP
IMP B
1
0
1
1

Operator Relasi
_________________________________________
Operator | Maksud
|
---------|------------------------------|
<
| Lebih kecil daripada
|
>
| Lebih besar daripada
|
<=
| Lebih kecil atau sama dengan |
>=
| Lebih besar atau sama dengan |
=
| Sama dengan
|
<>
| Tidak sama dengan
|
_________|______________________________|