OJEK TERNAKAN AIR TAWAR (AKUAKULTUR

)

PR

1-PROFAIL SYARIKAT
1.Nama syarikat : Zbz niaga SDN BHD -No pendaftaran: 001901440-W -Tarikh.daftar : 20 oktober 2009 -Alamat perniagaan : 15-2A JLN SEKSYEN 3/11 TMN KAJANG UTAMA 4300 KAJANG SELANGOR 2.Nama pemilik : Mohammad zahid b.zubir/perseorangan No tel : 019-3659366 Akuan bank : CIMB / 12150000516102 3.Bidang utama: peternakan/pembenihan/rumusan pallet dll 4.Misi syarikat : 4.1-Meningkatkan ekonomi melalui akuakultur 4.2-Membina jaringan perniagaan bersama 4.3-Meningkatkan produk tempatan halal & toyyibah 4.4-Membuka peluang pekerjaan bagi pekerja tempatan 4.5-Membangunkan teknologi akuakultur 5.Visi syarikat : Untuk menjadi syarikat pembekal makanan halal bumiputera islam yang mampu bersaing diperingkat nasional dan global

Isi Kandungan Rancangan Perniagaan
1. Pengenalan 2. Tujuan Rancangan Perniagaan/kertas kerja 3. Latarbelakang perniagaan 4. Latarbelakang ahli kongsi 5. Kedudukan Projek 6. Objektif Projek 7. Rancangan Pentadbiran 8. Rancangan Operasi 9. Rancangan Pemasaran 10. Rancangan Kewangan 11. Penutup 12. Lampiran (Dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan)

1. Pengenalan :Perancangan Perniagaan
1.1. Menumpukan dalam bidang ternakan air tawar 1.2. Jenis perniagaan yang diceburi : Menternak ikan/menghasilkan pallet /penghasilan benih 1.3. Status dan saiz projek : Bersaiz Sederhana dan sedang berjalan secara berperingkat 1.4. Produk : Pekasam,burger mini,nugget,pallet,mudball,baja bokashi. 1.5. Peluang,pentadbiran,pemasaran&perancangan :Membesarkan bidang dalam pemprosesan hasil ternakan menjadi produk makanan. 1.6. Anggaran kos projek: Dianggarkan di sekitar RM 30.000 untuk permulaan dan akan meningkat sekiranya berlaku usaha pengembangan.

2.Objektif/Matlamat Kertas Perancangan Perniagaan.
2.1. Memohon pembiayaan kewangan dari Institusi kewangan atau Kementerian / Jabatan yang berkaitan. 2.2. Merancang perlaksanaan projek. 2.3. Dijadikan garis panduan menguruskan perniagaan 2.4. Memohon menyewa tanah swasta atau kerajaan.

Bahagian 3 – Latar Belakang Pengurus
i. Nama penuh :Mohammad zahid b.zubir ii. No.pengenalan : 860911-35-5575 iii. Tarikh lahir : 11.09.86 iv. Umur : 23 tahun v. Alamat Tetap : No 13 2/1 presint 14E putrajaya vi. No telefon : 019-3659366 vii. Taraf perkahwinan : bujang viii. Kelulusan akedemik : kimpalan skm2 ix. Kursus yang pernah dihadiri : ternakan air tawar/rumusan makanan ikan (pallet) x. Kemahiran : kimpalan/paiping/sistem pengairan/sistem pengudaraan xi. Pengalaman : mengimpal dan kerja paiping xii. Pekerjaan sekarang : tiada xiii. Perniagaan yang pernah diceburi. : tiada

Bahagian 4 – Kedudukan Projek Lakaran/plan menunjukkan kedudukan atau tapak sebenar projek.

Bahagian 5 – Objektif Projek Membincangkan objektif projek secara terperinci. Boleh dibahagikan kepada objektif jangka pendek dan objektif jangka panjang perniagaan.

Bahagian 6 - Rancangan Pentadbiran i. Pentadbiran ii. Carta Organisasi iii. Senarai jawatan dan bilangan Pekerja iv. Spesifikasi Tugas v. Jadual Imbuhan Balas jasa/ gaji vi. Senarai Keperluan Pejabat : set komputer vii. Perbelanjaan Pentadbiran a. Perbelanjaan aset b. Perbelanjaan bulanan c. Lain-lain perbelanjaan

Bahagian 7 - Rancangan Operasi
1. Carta aliran Proses Nyatakan langkah-langkah utama dalam proses pengeluaran produk penyediaan perkhidmatan berkenaan. Proses ini dipersembahkan dalam carta proses kerja. 2. Unit pengeluaran / jam operasi Nyatakan hasil operasi dalam unit produk pengeluaran mengikut kesesuaian projek. Anggaran ini berlandaskan ramalan jualan yang telah dinyatakan dalam Rancangan Pemasaran. 3. Keperluan bahan Senaraikan bahan mentah atau stok barang yang diperluakan nyatakan belian dibuat dalam bentuk kredit atau tunai dan pembekalnya. 4. Tenaga Kerja Senaraikan keperluan tenaga kerja untuk bahagian operasi. Nyatakan status pekerja berkenaan.

5. Mesin dan peralatan
Senaraikan mesin dan peralatan yang diperlukan serta harga belian selaras dengan keperluan pengeluaran atau operasi. Nyatakan sumber pembekal mesin. MESIN KIMPALAN MESIN PALET MESIN MIXER PUMP JENERATOR MESIN POTONG RUMPUT

6. Susun atur Ruang Operasi
Nyatakan faktor-faktor utama yang diambil kira dalam merancang susun atur ruang operasi sesuai dengan keperluan operasi perniagaan serta pelan grafik ruang operasi tersebut.

7. Lokasi
Nyatakan kedudukan bangunan dan nyatakan kos bangunan sama ada disewa atau beli.

8. Overhead operasi
Ini termasuk kemudahan bekalan air dan letrik, gas dan lain-lain yang perlu sebagai penggerak proses operasi.

9. Perbelanjaan Operasi
BAHAN MENTAH KOS PENGANGKUTAN/SERVIS KENDERAAN KOS PEKERJA PEMBELIAN PERALATAN Rumuskan segala perbelanjaan yang dianggarkan dalam bahagian ini mengikut kategori perbelanjaan harta, perbelanjaan bulanan dan lain-lain perbelanjaan.

Bahagian 8 - Rancangan Pemasaran
1. Barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan Nyatakan dengan jelas bentuk barangan/perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Kaitkan penawaran ini dengan keperluan atau kehendak pengguna yang ingin diberikan kepuasan 2. Sasaran Pasaran Nyatakan profail pelanggan di sekitar kawasan pasaran yang dipilih. Kenalpasti kewujudan kumpulan pelanggan yang berbeza atau segmen-segmen pasaran dikawasan berkenaan. 3. Saiz Pasaran Langkah ini adalah untuk meramal jualan perniagaan. Nyatakan saiz pasaran dalam bentuk unit jualan atau RM atau kedua-duanya sekali.

4. Pesaing-pesaing utama Kenalpasti dan pilih pesaiang-pesaing utama. Lebih baik jika pesaing dikenalpasti mengikut nama perniagaan mereka. 5. Kekuatan dan kelemahan pesaing Untuk semua pesaing nyatakan kekuatan dan kelemahan masing-masing. 6. Syer pasaran Dari maklumat-maklumat yang didapati nyatakan pembahgian pasaran atau syer pasaran untuk perniagaan yang dicadangkan. 7. Ramalan Jualan Sediakan pelunuran jualan bulanan untuk tahun pertama perniagan. Nyatakan anggaran /ramalan jualan tahunan untuk tahun-tahun berikutnya.

8. Strategi Pemasaran i. Strategi Barangan Reka bentuk barangan atau penjelasan pekej Corak pembungkusan dan jenama berkaitan. ii. Strategi Promosi pengiklanan melalui suratkhabar/internet/flyer dll iii. Strategi harga Harga seunit yang dicadangkan. iv. Strategi edaran Corak pengedaran yang dicadangkan. Kenderaan atau kakitangan pemasaran. Bahagian 9- Rancangan Kewangan Rancangan Kewangan merangkumi bahagian berikut: 1. Kos pelaksanaan Projek dan sumber pembiayaan projek 2. Penyata-penyata kewangan: i. Aliran wang tunai

ii. Penyata pendapatan iii. Kunci kira-kira iv. Jadual pembayaran hutang jangka panjang. v. Kos pelaksanaan Projek vi. Pelaburan aset tetap: Termasuk semua aset yang dibeli dengan tunai atau kredit. Nyatakan harga aset-aset ini. Termasuk juga kos ubah suai. vii. Modal Pusingan: Merangkumi perbelanjaan pentadbiran, pemasaran dan operasi viii. Lain-lain perbelanjaan: Seperti deposit sewaan dan utiliti serta belanja permulaan ( bayaran pendaftaran perniagaan, lesen dn sebagainya) 3. Sumber Pembiayaan Projek (SPP) i. Modal sendiri yang merangkumi modal rakan kongsi dalam bentuk tunai atau aset. Nyatakan nilai aset jika sumbangan adalah aset. ii. Pinjaman bank merangkumi sebarang pinjaman

berpenggal. iii. Sewa beli merangkumi pembiayaan aset tetap perniagaan. (mesin operasi peralatan dan kenderaan) 4. Prestasi penyata Aliran Wang Tunai Penyata Alir wang Tunai perlu disediakan untuk 12 bulan bagi tahun pertama perniagaan. Untuk tahun seterusnya nyatakan secara tahunan sahaja. 5. Prestasi Penyata Pendapatan Prestasi penyata pendapatan untuk tahunan selaras dengan penyata aliran wang tunai. 6. Prestasi Kunci kira-kira Penyata ini juga selaras dengan prestasi penyata pendapatan. 7. Analisis Daya Maju Kewangan Dari jadual Aliran Tunai Analisis daya maju kewangan diolah. Diantara petunjuk-petunjuk daya maju kewangan yang kerap digunakan ialah: i. Nilai kini bersih ii. Kadar Pulangan dalaman

iii. Nisbah faedah kos iv. Tempoh pulang modal Nilai kini bersih ialah aliran tunai yang didiskaunkan dengan satu kadar faedah untuk setiap tahun dan jumlah nilai kini tersebut dicampurkan untuk menentukan nilai kini bersih. Jika nilai kini bersih adalah bersamaan dengan sifar atau positif maka sesuatu projek itu adalah berdaya maju. Kadar Pulangan Dalaman Kadar pulangan dalaman adalah kadar diskaun (%) yang tertinggi yang membawa Nilai Kini Bersih bersamaan dengan sifar (0). Ini merupakan kadar tertinggi yang sanggup dibayar oleh pelabur. Nisbah Faedah Kos Ia merupakan petunjuk keuntungan sesuatu projek. NFK adalah dikira dengan membahagikan nilai kini jumlah pendapatan dengan nilai kini jumlah kos. Tempoh Pulang Modal Merupakan tempoh bayar balik modal yang dibiayai pada tahun permulaan projek. Untuk menentukan daya maju projek ia bergantung dengan industri tersebut. Jika secara relatifnya tempoh adalah cepat maka pelabur mendapat semula wang pembiayaan dengan lebih cepat .

Bahagian 10 – Penutup / Kesimpulan

Kesimpulan keseluruhan terhadap perniagaan yang ingin anda jalankan. Harus menunjukkan keyakinan kita terhadap projek yang hendak dijalankan.

Bahagian 11 - Lampiran (Dokumen-dokumen sokongan)
1. Surat sebutharga 2. Sijil kursus 3. Surat sokongan pihak tertentu 4. Surat dapat tender 5. Sijil pendaftaran syarikat 6. Salinan permit/lesen 7. Surat-surat kepujian 8. Bukti modal sendiri 9. Salinan surat Cagaran 10. Salinan geran tanah (sekiranya berkaitan)