KOMUNIKASI DAN PENGARUH SOSIAL

Sebahagian besar daripada persepsi, sikap dan tingkah laku kita dipengaruhi oleh maklumat yang dikomunikasi kepada kita melalui berbagai-bagai saluran. Kita juga dipengaruhi oleh maklumat yang sengaja dirancang untuk mengubah cara kita berfikir dan bertindak. Perancangan maklumat yang sesuai untuk mempengaruhi kita adalah dikendalikan oleh ahli-ahli profesional yang mahir dalam selok-belok komunikasi. Di mana, subbidang komunikasi yang menumpukan pengajiannya terhadap selok-belok bagaimana mempengaruhi tingkah laku sosial masyarakat ialah bidang pengiklanan, Perhubungan Awam dan Komunikasi Pembangunan. Komunikasi tersebut berteraskan strategi pembujukan untuk mengubah cara khalayaknya berfikir dan bertindak mengikut cara yang dikehendakinya. Di samping itu, cara kita berfikir dan membuat keputusan juga dipengaruhi oleh maklumat yang kita terima melalui beberapa sumber komunikasi seperti media massa, selain radio dan televisyen juga dalam bentuk risalah, buku laporan, penyata kewangan dan sebagainya. Begitu juga dengan keinginan kita untuk mencuba perkara-perkara baru seperti menggunakan teknologi baru, melabur dalam saham dan sebagainya. Pengiklanan Merupakan satu kaedah komunikasi pembujukan yang diamalkan untuk tujuan mempengaruhi tingkah laku sosial sasaranya. Pengiklanan biasanya digunakan untuk tujuan komersial iaitu menjual barangan pengguna. Ini menunjukkan keadaan hidup kita pada hari ini bnayak dipengaruhi oleh iklan-iklan di media massa terutama tv, semakin meningkat. Adalah dianggarkan pada tahun 1991, sektor perindustrian menjangkau pendapatan sebanyak RM 500 juta. Terdapat beberapa cara untuk merancang kempen pengiklanan (Wright dan Warner, 1962):i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Analisis keadaan pasaran Menentukan objektif pengiklanan Menentukan belanjawan pengiklanan dan siapa yang mengawalnya. Pemilihan media pengiklanan Pembentukan utusan atau kopi iklan Penyelarasan pengiklanan dengan kaedah pemasaran yang lain Menilai hasil pengiklanan.

Perhubungan Awam Menurut Cutlip dan rakan-rakan (1985), perhubungan awam adalah sebagai “satu fungsi pengurusan yang mengenal pasti, mewujud dan mengkalkan hubungan bersama di antara organisasi dengan berbagai-bagai publiknya yang akan menentukan kejayaan dan kegagalan organisasi itu”. Perhubungan awam ialah satu usaha komunikasi yang terancang yang sentiasa meninjau pendapat publik dan mewujudkan aktiviti komunikasi yang sesuai untuk menjalinkan kesecocokan hubungan di antara publik dan organisasi. sesebuah organisasi memerlukan hubungan publik kerana dalam anlisis terakhir, publiknya yang akan menentukan kewujudannya. Dengan itu, pengamal perhungan awam untuk sebuah organisasi perlulah sentiasa meninjau minat, keperluan, tindakan sikap publik terhadfap organisasi dan menasihati pihak organisasi untuk membuat penyesuaian di tempat yang difikirkan perlu..

Oleh itu, bolehlah dikatakan perhubungan awam adalah penting untuk sesebuah organisasi menentukan kewujudannya. Fungsi pengamal perhubungan awam pula memestikan organisasi itu bersifat dinamik dan bersedia untuk berubah mengikut situasi persekitaerannya. Untuk memastikan bahawa organisasi mendapat sokongan publiknya, aktiviti perhubungan awam perlu dieujud secara berterusan. Banyak organisasi menganggap strategi perhubungan awam sebagai strategi penyelesaian masalah. Komunikasi Pembangunan Adalah satu fenomena komunikasi negara Dunia ketiga. Pada asasnya komunikasi pembangunan ingin memajukan masyarakat luar bandar yang mempunyai kadar kenal huruf yang rendah, pendapatan yang rendah dan sebagainya. Untuk memahami komunikasi pembangunan, terdapat dua takfifan:a) Quebral (1985), komunikasi pembangunan sebagai “satu selok-belok komunikasi di antara manusia yang digunakan untuk mempercepatkan perubahan sesebuah negara dan juga rakyatnya daripada kemiskinan kepada satu keadaan pertumbuhan ekonomi yang dinamik yang akan memungkinkan keadilan sosial yang lebih saksama dan juga memenuhi sebahagian besar daripada potensi manusia”. b) Rosario-Braid (1979), komunikasi pembangunan adalah “satu unsur proses pengurusan dalam keseluruhan perancangan dan perlaksanaan program pembangunan. Dengan itu komunikasi pembangunan adalah satu usaha mengenal pasti dan penggunaan kepakaran yang sesuai dalam proses pembangunan yang kelak akan membantu meningkatkan pengelibatan orang ramai di peringkat akar umbi”. Memandangkan pentinganya komunikasi pembangunan untuk membantu membaki taraf hidup golongan yang ‘tidak berada’ maka penilaian keberkesanan strategi komunikasi pembangunan janganlah diukur dari aspek komunikasi sahaja. Komunikasi ini hanya berjaya sekirannya golongan sasarannya telah mengalami perubahan dari keadaan yang sedia ada sekarang ini kepada satu tahap kualiti hidup yang lebih baik.