1 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Bil 1

Perkara Kata-kata Aluan ……………………………………………………….

Mukasurat 4

2

Pendahuluan…………………………………………..................…..

5

3

Objektif………………………………….....................................….

6

4

Ciri- Ciri PLBS…………................................……………………...

7

5

Personel Yang akan Menguruskan PLBS …………………….....

10

6

Proses Pengurusan Kerja PLBS di Sekolah……………………..

15

7

Maklumat Pentaksir Kawasan…………………………………..…

17

8

Penyelarasan ………………………………………………...........

22

9

Surat Siaran Dari Lembaga Peperiksaan………………………

24

10

Peraturan Pemarkahan PLBS……………………………………

30

11

Terjemahan Skla Skor Keseluruhan……................................

32

12

Borang Markah Individu…………………………………………

35

13

Rekod Pencapaian Kerja Kursus Pelajar ………………………

39

14

Senarai Semak Pemantauan PLBS…………………………….

40

15

Borang Penyearasan PLBS……………………………………...

41

1

2 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

2

3 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Pernyataan ini terkandung dalam Bab 5 Pembangunan Modal Insan :

( 5.60) “Sistem pentaksiran dan penilaian merupakan salah satu aspek yang perlu diberi penekanan dalam menentukan : Kualiti Pendidikan dan Pencapaian Murid “

3

4 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

PBS merupakan komponen pentaksiran yang dikendalikan oleh guru-guru mata pelajaran secara berterusan untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual, tidak `examination oriented’. Justeru untuk mencapai matlamat tersebut adalah penting bagi para pentaksir sekolah terutama guru-guru baru merujuk kepada Manual PLBS PQS 2010 untuk menjamin kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti.

Oleh yang demikian, jemaah ketua pentaksir negeri Selangor telah mengambil inisiatif untuk menghasilkan Manual Pelaksanaan PLBS PQS 2010 ini bagi tujuan tersebut.

Semoga dengan usaha ini dapat dijadikan panduan dan memudahkan pelaksanaan PLBS di sekolah-sekolah negeri Selangor.

Coral Bay Resort Pulau Pangkor, Perak 18 Mei 2010

4

5 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Mata pelajaran Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah adalah satu bidang pengajian yang menumpukan kepada pengetahuan dan kefahaman yang menyeluruh mengenai Islam. Ia tertumpu kepada aspek-aspek utama yang sering dikaitkan dengan pengajian al-quran dan al-sunnah dan amalan seharian.Pengolahan mata pelajaran ini dibuat berasaskan bidang Pengajian al-Quran, Ulum Al-Quran , Pengajian Hadis, Ulum al-Hadis, Akhlaq dan Tamadun.Penyusunan ini berbeza dengan apa yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Teras yang disusun mengikut pembahagian tradisi ilmu-ilmu Islam. Mata pelajaran ini ditawarkan sebagai salah satu daripada pelajaran elektif pengajian Islam.

“Bersama menggabungkan tenaga bagi memahami mata pelajaran Pendidikan Syariah Islamiah dan pendidikan al-Quran dan al-Sunnah supaya pelajar dapat menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang sedia ada di peringkat PMR yang lalu melalui pembelajaran mata pelajaran ini”.

“Setiap usaha yang dicurahkan ke arah kefahaman dan penghayatan serta amalan seharian bagi pelajar ke arah melahirkan cerdik pandai Islam yang mahir dan menguasai dua bidang ilmu iaitu ilmu duniawi dan ukhrawi.”

Memantapkan penguasaan ilmu melalui pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis ke arah memahami sumber-sumber hukum Islam di samping membantu penguasaan pelajar dalam pembelajaran mata pelajaran. Di samping menanam minat pelajar bagi menambah ilmu dan diterapkan dalam kehidupan seharian samada di sekolah atau dalam masyarakat selepas tamat pengajian mereka.

5

6 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

i. Melahirkan pelajar yang bertaqwa. ii. Melahirkan pelajar yang dapat memahami dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan seharian berpandukan al-Quran dan al-Sunnah. iii. Memupuk semangat pelajar yang sentiasa berusaha untuk memahami dan menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sama ada duniawi dan ukhrawi. iv. Membina keseimbangan pelajar yang dapat menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang dipelajari.

Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada perancangan pentaksiran seperti berikut: Pelajar yang akan ditaksir Bila pentaksiran dilaksanakan Kekerapan pentaksiran Siapa yang terlibat dalam pentaksiran Pemilihan atau pembinaan instrumen pentaksiran Penskoran Penggredan Pelaporan pelaksanaan PBS di sekolah berpandukan kepada dokumen pentaksiran matapelajaran berkenaan Ditadbir di peringkat sekolah merujuk kepada usaha mengumpul maklumat pentaksiran dan dilaksanakan oleh guru pentaksir yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran calon dan pengurusan eviden. Dinilai di peringkat sekolah merujuk kepada proses pemberian skor kepada eviden ditaksir berdasarkan peraturan perskoran. Dilaporkan di peringkat sekolah merujuk kepada pelaporan skor oleh guru pentaksir bagi menentukan tahap pencapaian calon.Penilaian dibuat berdasarkan prinsip kriteria yang telah di tetapkan dan peraturan penggredan yang telah di bina. Skor yang di laporkan menunjukkan tahap pencapaian pelajar yang boleh diperbaiki serta di pertingkatkan dari semasa ke semasa. Dimoderatkan pula merujuk kepada usaha memastikan setiap calon ditaksir berdasarkan kriteria yang sama.Mekanisme penyelarasan dan pemantauan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan
6

7 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

dan kesahan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti.Kebolehpercayaan dan kesahan skor merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu dapat menggambarkan kecukupcakupan tentang perkara yang ditaksir itu relevan.Ini dapat ditentukan dengan menetapkanperkara yang ditaksir adalah terangkum dalam huraian sukatan pelajaran.kebolehpercayaan merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu tepat dan tekal.Kesahan dan kebolehpercayaan dipastikan melalui pelaksanaan mekanisme penyelarasan dan pemantauan.Kebolehlaksanaan dipantau melalui pengesanan.

1. KESERASIAN DENGAN KEHENDAK KURIKULUM Format pentaksiran dan jenis aspek yang ditaksir mengambil kira kemahiran,sikap dan nilai murni yang ingin dikembangkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 2. BERPUSATKAN CALON (INDIVIDUALISED) Aktiviti yang ditaksir dilakukan sepenuhnya oleh calon. Skor pencapaian penguasaan peribadi boleh diberi tanpa membuat perbandingan dengan calon-calon lain(pelaporan skor yang berbentuk absolute,bukan skor relatif) 3. LUWES(FLEKSIBLE) Pentaksiran yang tidak rigid daripada segi jadual waktu ,tempat dan kaedah (Assessment on demand). Pentaksiran ini memberi peluang kepada calon untuk ditaksir apabila telah bersedia dan mempunyai pengalaman dalam sesuatu perkara yang hendak ditaksir. 4. BERPAKSIKAN PEMBINAAN INSAN Pendekatan pentaksiran yang menjadikan nilai-nilai murni sebagai sesuatu yang perluditanamkan dalam diri calon dan ditaksir 5. TELUS DAN TERBUKA Memberi peluang kepada calon untuk mengetahui: Apa yang ditaksir Bagaimana pentaksiran dibuat Bila pentaksiran dilakukan Di mana pentaksiran dilakukan

6. KEBOLEHLAKSANAAN DAN SISTEMATIK Format pentaksiran mengambil kira aspek aspek yang memastikan pentadbiran pentaksiran boleh dilaksanakan dengan sistematik.

7

8 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

7. KEPELBAGAIAN INSTRUMEN Pelbagai instrument digunakan untuk memberikan cakupan yang lebih luas dan lebih banyak eviden bagi menghasilkan gambaran yang menyeluruh serta tepat tentang prestasi pembelajaran calon.

8. FORMATIF DAN BERTERUSAN Pentaksiran dilakukan secara berterusan mulai tingkatan empat hingga ke tingkatan lima menerusi pentaksiran merujuk kriteria (Criterion Referenced Assissment) di mana prestasi calon ditentukan dengan membandingkan eviden yang diperoleh daripada calon dengan pernyatan criteria.calon diberi peluang untuk mempertingkatkan pembelajaran dan memperbaiki skor dalam kemahiran yang ditaksir

9. MEMPUNYAI SKOR Skor yang diberi oleh pentaksir mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi kerana penskoran dilakukan mengikut prosedur yang ditetapkan.Disamping iti pemantauan dan penyelarasan dilakukan dari semasa ke semasa.Kesahan merujuk kepada perkara yang ditaksir adalah termaktub dalam huraian sukatan pelajaran.Kebolehpercayaan merujuk kepada skor yang berasaskan peraturan pemarkahan yang telah diselaraskan.

10. PELAPORAN POSITIF Skor yang dilaporkan akan menunjukkan tahap penguasaan serta menggalakkan calon memperbaiki tahap penguasaan dari semasa ke semasa.

11. PENYELARASAN DAN PEMANTAUAN BERTERUSAN Pemantauan berterusan dilakukan bagi memastikan PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesimpulanya,PLBS merupakan pentaksiran yang dilaksanakan untuk menguji keupayaan dalam kemahiran bertutur pelajar tingkatan empat dan tingkatan lima yang meliputi konstruk dan konteks mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi,Bahasa Komunikasi dan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemahiran bertutur calon ditaksir mengikut konstruk dan konteks berdasarkan aspek kekuatan daya ingatan ,ketepatan sebutan dan kefasihan. Panduan pelaksanaan dan tugasan dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan. Pentaksir dan pemantau dilantik oleh LP/JPN/PPD Skor dan pelaporan disediakan oleh pihak sekolah dan dihantar ke LP. Sijil dikeluarkan oleh pihak sekolah
8

9 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Calon persendirian yang mendaftar mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi 2361, Bahasa Arab Komunikasi 6362 dan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah 5227 wajib mengambil PLBS. Kemahiran bertutur calon ditaksir mengikut konstruk dan konteks berdasarkan kekuatan daya ingatan ,ketepatan sebutan dan kefasihan. Panduan pelaksanaan dan tugasan dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan Pentaksir dan pemantau dilantik oleh LP/JPN/PPD Skor dan pelaporan disediakan oleh pihak sekolah dan dihantar ke LP. Sijil dikeluarkan oleh pihak sekolah.

9

10 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

PETUGAS Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) Dilantik oleh Jabatan Pelajaran Negeri

KRITERIA Guru Pakar,guru cemerlang,ketua bidang dan guru kanan matapelajaran. Telah disahkan dalam jawatan Mengajar matapelajaran yang berkaitan dengan PBS Berpengalaman sebagai Pentaksir Berkemahiran dalam pentaksiran

TUGAS-TUGAS 1. Bertanggungjawab tentang hal ehwal PBS matapelajaran berkaitan di peringkat kawasan(daerah/zon/gabun gan) masing-masing. 2. Menjadi penghubung antara Jabatan Pelajaran Negeri dengan Pejabat Pelajaran Daerah/Zon/Gabungan dan sekolah sekolah di dalam kawasan Sebelum Pentaksiran 1. Menghadiri mesyuarat mesyuarat penyelarasan di peringkat negeri 2. Memberi taklimat kepada pentaksir kawasan dan Ketua Pentaksir Sekolah Semasa Pentaksiran 1. Menyelaras pentaksiran oleh ketua Pentaksir sekolah 2. Bertangungjawab untuk memastikan setiap calon melalui proses pentaksiran yang lengkap 3. Melaksanakan penyelarasan skor di sekolah Selepas Pentaksiran 1. Mengumpul dan menyatukan kan laporan KPS dan menyerahkan kepada KPN. 2. Men yelesaikan kes-kes khas 3. Menyediakan laporan prestasi Ujian dan laporan dan Prestasi calon KPN 4. Melaporkan kepada KPN ketidakaturan dalam pelaksanaan PBS .

10

11 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

PETUGAS Ketua Pentaksir Sekolah (KPS) Dilantik oleh Pengetua

KRITERIA Guru Pakar,guru cemerlang,ketua bidang dan guru kanan matapelajaran. Telah disahkan dalam jawatan Mengajar matapelajaran yang berkaitan dengan PBS Berpengalaman sebagai Pentaksir Berkemahiran dalam pentaksiran Jika bukan opsyen mata pelajaran mesti berpengalaman mengajar mata pelajaran berkaitan sekurang-kurangnya 3 tahun.

TUGAS-TUGAS 1. Bertanggungjawab tentang hal ehwal PBS matapelajaran berkaitan di peringkat kawasan(daerah/zon/gabungan) masing-masing. 2. Menjadi penghubung antara Jabatan Pelajaran Negeri dengan Pejabat Pelajaran Daerah/Zon/Gabungan dan sekolah sekolah di dalam kawasan Sebelum Pentaksiran 1. Mengadakan penataran peringkat sekolah 2. Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat kawasan 3. Bertanggungjawab memberi taklimat dan penerangan kepada pentaksir sekolah,calon dan ibu bapa/ penjaga di sekolah sendiri. 4. Menjadi pemantau dan penyelaras dalaman bagi mata pelajaran masingmasing di sekolah sendiri Semasa Pentaksiran 1. Membimbing dan membantu calon meningkatkan prestasi 2. Mentaksir dan menyelaras skor calon 3. Memberi kerjasama kepada pentaksir negeri/kawasan dalam urusan penyelarasan Selepas Pentaksiran 1. Mentaksir semula kerja calon jika ada perubahan selepas diselaraskan oleh KPN/KPKw 2. Memastikan PS menyerahkan skor kepada SUP 3. Memastikan semua rekod dan eviden disimpan oleh PS ditempat selamat selama 6 bulan selepas keputusan diumumkan
11

12 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

4. Menyediakan laporan pelaksanaan PBS peringkat sekolah dan menyerahkannya kepada KPKw. 5. Memastikan borang penskoran individu yang berpindah sekolah dihantar ke sekolah baru oleh PS. 6. Memastikan sijil PBS bagi setiap calon disediakan oleh PS.

12

13 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

PETUGAS Pentaksir Sekolah (PS)

KRITERIA Mengajar mata pelajaran yang berkaitan dengan PQS Opsyen mata pelajaran berkaitan Jika bukan opsyen mata pelajaran berkaitan, mesti berpengalaman mengajar mata pelajaran berkaitan sekurang-kurangnya 3 tahun.

TUGAS-TUGAS Sebelum Pentaksiran 1. Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat sekolah 2. Bertanggungjawab member taklimat dan penerangan kepada calon 3. Menyediakan jadual pelaksanaan

Semasa Pentaksiran 1. Membimbing dan membantu calon meningkatkan prestasi pencapaian. 2. Mentaksir dan merekod skor calon. 3. Mengisi borang-borang penskoran individu dan lain-lain yang berkaitan 4. Memberi kerjasama kepada KPS,KPN, dan KPKw dalam urusan penyelarasan

Selepas Pentaksiran 1. Mentaksir semula kerja calon jika adaperubahan selepas diselaraskan oleh KPN,KPKw dan KPS. 2. Menyerah skor kepada SUP 3. Menyimpan rekod dan eviden di tempat selamat selama 6 bulan selepas keputusan diumumkan 4. Menyediakan laporan dan menyerahkannya kepada KPS 5. Memastikan borang penskoran individu yang berpindah sekolah
13

14 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

dihantar ke sekolah baru 6. Menyediakan sijil/pernyataan PBS bagi setiap calon 7. Menyelesaikan kes-kes khas

14

15 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8

Proses Menerima surat siaran PBS daripada JPN/PPD/PPG Menerima dokumen PBS daripada JPN/PPD/PPG Menubuhkan Jawatankuasa PBS Sekolah. Melantik Ketua Pentaksir Sekolah bagi setiap mata pelajaran. Melantik pentaksir bagi setiap mata pelajaran. Menghantar senarai Jawatankuasa PBS dan pentaksir kepada JPN. Memperbanyakkan dokumen PBS untuk kegunaan pentaksir. Menyediakan jadual pelaksanaan PBS dan menghantar salinan kepada JPN dan Pentaksir Kawasan. Menyediakan kemudahan tempat seperti makmal dan bengkel untuk menjalankan PBS. Peralatan dan bahan hendaklah mencukupi bagi membolehkan calon melaksanakan PBS bagi tujuan pentaksiran dan pembalajaran. Menamakan guru mata pelajaran sebagai pentaksir untuk melaksanakan PBS. Pentaksir berperanan menjalankan PBS serta merekod dan menyimpan skor dalam Borang Skor Individu. Pentaksir juga menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan pentaksiran, menghantar skor ke Lembaga Peperiksaan Berdasarkan kaedah yang telah ditetapkan dan mengeluarkan sijil pencapaian PBS di peringkat sekolah. Memberi taklimat pelaksanaan PBS kepada calon. Memastikan setiap calon memiliki fail PBS. Memastikan pentaksiran dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. Memastikan penyelarasan dalaman dijalankan di peringkat sekolah. Melakukan pemantauan.

Tanggungjawab Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua

Tindakan GPK Akademik GPK Akademik Pengetua Pengetua Pengetua GPK Akademik GPK Akademik GPK Akademik

Tempoh Pelaksanaan Jan - Mac Jan - Mac Jan - Mac Jan - Mac Jan - Mac April Jan - Mac Jan - Mac

9

Pengetua

Pengetua

Jan – Julai

10

Pengetua

GPK Akademik

Jan - Mac

11

Pengetua

GPK Akademik

Jan - Mac

12

Pengetua

GPK Akademik

Jan - Mac

13

Pengetua

GPK Akademik

Jan – Julai

14 15

Pengetua Pengetua
15

Pengetua Pengetua

Jan – Julai Jan – Julai

16 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2 16 17 18 Merekod skor dalam Borang Skor Individu. Menyimpan eviden pentaksiran dengan selamat. Memaklumkan skor kepada calon yang ditaksir dan meminta calon menandatangani Borang Skor Individu bagi setiap taksiran. Memindahkan dengan betul skor dari Borang Skor Individu ke Borang Gred Induk, Borang Skor Induk, Borang Gred Kelompok, Master Gred Form, Borang Pelaporan berdasarkan format / dokumen pentaksiran setiap mata pelajaran. Menyemak dan mengesahkan pemindahan skor daripada Borang Skor Individu ke Borang Gred Induk, Borang Skor Induk, Borang Gred Kelompok, Master Gred Form dan Borang Pelaporan serta disimpan di sekolah. Menyimpan semua boring yang berkaitan di tempat yang selamat selama enam bulan selepas pengumuman keputusan. Memastikan skor calon dimasukkan dalam system aplikasi kemasukan markah kerja kursus yang ditetapkan LP. Menyemak balas skor yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Menyerahkan salinan cetakan Senarai Keseluruhan Markah Kerja Kursus calon untuk disahkan oleh Pengetua. Mengeluarkan sijil/pernyataan pencapaian PBS kepada calon. Pengetua Pengetua Pengetua Pentaksir Pentaksir Pentaksir Jan – Julai Jan – Julai Jan – Julai

19

Pengetua

Pentaksir

Julai

20

Pengetua

Pengetua

Julai

21

Pengetua

Pengetua

Julai

22

Pengetua

SUP

Ogos

23 24

Pengetua Pengetua

SUP Pentaksir SUP

Ogos Ogos

25

Pengetua

SUP

Ogos - Okt

16

17 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2 .

Bil

Nama

Alamat Sekolah SMK. Seksyen 18, Shah Alam, Jalan 18/43,402 00 Shah Alam, Selangor SAMT Sultan Hishamud din, Klang

No H/P

No. Tel/ Faks Sekolah

Ops yen

Katego ri/ Gred Jawata n

Alamat E-mail

1

AYOB B. MOHD ALI Ketua Pentaksir Negeri

0163113405

0355421403 0355491659

PQS /KK DG 44 Q

ayobmohdali@yahoo.co m

2

AKALI LI NAJWA BT SANUSI Ketua Pentaksir Kawasan

0192851719

0333713793

DG 41

3

KHAIRUZA MAN SULAIMA SMKA N Simpang Ketua Lima Pentaksir Kawasan ZUBAIDAH ZAINUDIN KISAS, Ketua Klang Pentaksir Kawasan HASIMAH HARUN Ketua Pentaksir Kawasan MAHANI SAHLAN Ketua Pentaksir Kawasan

0176467752

0332242894

PAI

DG 44

maisauqi@yahoo.com

4

0162893424

0333711658

PAI

DG 44

5

SBPI Rawang

0129111624

0360928192 0360917309

PAI/ BA

DG 44

hasimahharun@gmel.co m.my

6

SMKA Kuala Selangor

0162793765

0332895509 0332895518

PAI/ BA

DG 44

Mahanisahlan65@yahoo .com

17

18 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

7

RATNA DEWI PAAD Ketua Pentaksir Kawasan RABIATUL ADAWIYA H ABDUL SARIF Ketua Pentaksir Kawasan

8

Sekolah Agama Menengah Bestari USJ 5, Subang Jaya SMKA Maahad Hamidah Jln Sg Ramal Luar 43000 Kajang

0192468809

0356377681 0356327519

PQS DG 41 /PAI

Anazm06@yahoo.com

0169795135

038737630 0 038737692 5

PQS /SY DG A/U 44 SUL

haqizim@yahoo.com

1.1 Daerah Petaling No Nama Sekolah/Tel SAMT Tengku Ampuan Jemaah,.Jln Cahaya, SS11,40000 Shah Alam 03 55102505 SAM Bestari USJ 5/3A 47610, Subang Jaya. 03 56377681 SMK Seksyen 18 Shah Alam,Jln kelapa Bali 18/43 40200 Shah Alam, 03 55421403 Sek Men Puchong, Lot 140, Jalan Bestari 3, Kg Sri Aman, 47100 Puchong. 1.2 Daerah Klang Kod Sekolah BFT 8003 Nama Pentaksir Sekolah Sundusiah bt Bohari No Telefon

1.

019 3706074

2.

BFT 8002

Norzianti bt Wasil

019 6157699

3.

BEA 8617

Zubaidah bt Ahmad

019 2595305

4

BH 905

Aznor Abdullah

019-2493774

No 5 6

Nama Sekolah/Tel SAM Hishamudin Sg. Bertek, Jalan Tepi sungai,4100 Klang Selangor SAM T Hishamuddin, Jln Kota Raja

Kod Sekolah BFT 0002 BFT 0001
18

Nama Pentaksir sekolah Azliza bt Abu Hanifah Jamilah bt M. Subahan

No Telefon

016 6971360 012-3475834

19 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

7

8

9

10 11

,41000 Klang Selangor. 03 33713793 SAM Nurul Iman,Kg Bukit Cerakah,41050 Meru, Klang 03 33931066 SMK Jalan Kebun, Seksyen 32, 40460 Shah Alam, Selangor 0351613964 SMI Ibn Khaldun, Batu 7, Jalan Kebun, Seksyen 30, 40460 Shah Alam 03 51623973 SMI Hafiz, No. 4B & 4C, Jalan Pos Baru, Klang, Selangor 03 33436505 Kolej Islam Sultan Alam Shah, Peti Surat 64,41906 Klang 1.3 Kuala Selangor

BFT 0003

Siti Zurina bt Ramallani

019 3466644

BEA 0105

Roslina bt Sarbani

013-6655242

B2B 0038

Mukhtar b Ismail

ZZZ 016 BRA 001

Hafizan b Abu Norizah bt Bohari

017 3396539 013-2481002

No 12

Nama Sekolah/Tel SMK Dato’ Harun ,45500 Tanjung Karang. 03 32698151 SAM Tanjung Karang,45500 Tanjung Karang 03 32698711 SAM Jeram,45800 Jeram 03 32647396 SM Islam Hira’ Jeram,45800 Kuala Selangor. 03 32646712 SMKA Simpang Lima,45300 Sungai Besar. 03 3224894 SMKA Kuala Selangor,45800 Kuala Selangor 03 32895509 1.4 Kuala Langat / Sepang

Kod Sekolah BEA 3075

Nama Pentaksir Sekolah Norimah bt Kinto

No Telefon

019-3911538

13 14 15

BFT 3002 BFT 3001 ZZZ 0010

Azlina bt Mohd Salleh Lailyah bt Hamid Asiah bt Mohd Sahar

013-3458874 017-2674878 013-6702976

16

BEA 6045

Hatimul Ahsom b Yusof

019-3432835

17

BRA 3001

Idris b Bohari

013-3768187

No 18 19 20

Nama Sekolah/Tel SMK Telok Datok, Jalan Sultan Abd Samad, 42700 Banting SAMT Tg. Ampuan Rahimah Sg Manggis, 42700 Banting SAM Unwanun Saadah, KM 39

Kod Sekolah BEA 1066 BFT 1002 BFT 1001
19

Nama Pentaksir Sekolah Alizawati Bt Mohd Samsuddin Suriani bt Taharuddin Amran b Abd Rahman

No Telefon 0193145914 017 6769458 019 3609322

20 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

21 22 23 24 25

Kanchong Darat, 42600 Banting SMK Pandan Indah, Kuala Lumpur Sekolah Islam Adni, Tmn Sri Ukay, Ampang SAM Paya Jaras, 4700 Sungai Buloh SAM Bandar Baru Salak Tinggi, 43900 Sepang SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Taman Dahlia, 43000 Sepang

BEA 4616

Taufid b Abd Hapip Mohd Zubir b Mohd Sahar

019 219664 03 42525810 017 6598895 0123014553 0193537137

BFT 8001 BFT 9002 BEA 9604

Norliza bt Abdul Rashid Roshuhana Bt Suaid Norazira bt Muda

1.5 Gombak /Hulu Langat / Hulu Selangor No 26 27 28 Nama Sekolah/Tel SBPI Gombak,Bt 8, Jalan Sg Pusu, 53100 Gombak 03 61863050 SBPI Rawang, Bandar Tasik Putri, 48200 Rawang SMK Sungai Pusu, KM 11,Jln Gombak,53100 Gombak 03 61871701 SMK Bukit Rahman Putra, Jln BRP 7/1, Bukit Rahman Putra,Sg Buloh. 03 61574670 SMKA Maahad Hamidiah, Jalan Sg Ramal Luar, 43000 Kajang 03 60928192 SMI Al Amin, Blok 1078, Bt 8 ¾,Jalan Sungai Pusu , 53100 Gombak 03 61872430 SAM Rawang, Bt 16, 48000 Rawang 03 60918934 SM Taman Ilmu Dan Budi, Bt 8, Jalan Sungai Pusu, 53100 Gombak. 03 61884400 SMK Saujana Impian, KM 22, Jalan Cheras , 43000 Kajang Selangor. 03 87397609 SMAP Kajang, Bt 13, Jalan Cheras Kajang Selangor. SAM Sungai Merab Luar, 43000 Kajang Sekolah Qiblah, Lot 3690-15A, Kod Sekolah BRA 7002 BRA 7001 BEA 7616 Nama Pentaksir Sekolah Mariatun bt Zaini Nurul Izan bt Mat Jusoh Yuhanis Azira bt Ahmad Muhammad Norazimah bt Samikin Rabiatul Adawiah Bt Abdul Sharif No Telefon

016 6015758 019 9772468 013 3440487

29

BEA 7619

019 2625776

30

BRA 4001

016 9795135

31

ZZZ 007

Ayup b Husin

32

BFT 7001

Siti Nor Zaimah bt Mohd Ahya Mohd Zulfadzli b M Rozdi

013 3526462

33

ZZZ 4067

34

BEA 4261

Shamsiah Mamat

0193182338

35 36 37

BRA 4003 BFT 9001 BEA 4034
20

Nazri b Embong Ahmad Zunaidi Busu Mohd Sholihe b Ali

0193122338 017 3540747 013 2578543

21 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

38 39 40

Jalan Tok Dagang, Sg Merab Jaya, 43000 Bangi SMK Bandar Baru Bangi, 43800 Bangi SAM Sungai Selisik,44020 KKB, Hulu Selangor SAMT Kuala Kubu Baharu, 44000 KKB, Hulu Selangor 1.6 Sabak Bernam

BEA 4603 BFT 5001 BFT 5002

Normah bt Busu Rerah Rohaizan bt Abd Hamid Rukiah bt Kamaruddin

019 2358679 0123609275 012 2631837

No

Nama Sekolah/Tel SAM Tengku Ampuan Jamaah,Jalan Kg Baru Nelayan, 45300 Sungai Besar 03 32242564 SAM Parit Baru, Sungai Ayer Tawar, 45100 Sabak Bernam 03 32136470 SAM Muhamidiyah Bt 1,45200 Sabak Bernam SAM Hj Dorani, 45300 Sungai Besar 03 32242564 SBPI Sabak Bernam Sg Lang, 45200 Sabak Bernam 03 32138348 SAM Pasir Panjang, 45300 Sungai Besar 03 32410314 SAMT Batu 38,45200 Sabak Bernam SAM Bagan Terap,Sungai Besar 03 32161640

Kod Sekolah BFT 6006

Nama Pentaksir Sekolah Mohd Shahril b Abd Manaf

No Telefon

41

012-3198336

42 43 44

BFT 6001 BFT 6005 BFT 6003

Merija bt Abd Kadir Gos hafiz@ Ibn Mukti Supeni Nor Hashimah bt Chik

019-3064887 017-6140314 013-3413170

45

BRA 6001

Mohd Anuar b Sarbini

019-6369645

46 47 48

BFT 6004

Mohd Manar B Bajuri Ismail b Khalil

019-3503535 019-2694552 019-3937326

BFT 6002

Zarina Bt Sezali

21

22 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Memastikan keseragaman dalam aspek kefahaman terhadap peraturan penskoran; penggunaan yang betul terhadap peraturan pemarkahan dan pemberian skor yang betul bagi setiap murid . Penyelarasan Penskoran dilakukan untuk memastikan bahawa wujud keselarasan di antara pentaksir Keselarasan penskoran akan diukur berdasarkan Indeks Kebolehpercayaan Antara Pentaksir (IKAP). - inter-rater reliability A IKAP n A = bilangan skrip yang mempunyai skor yang dipersetujui n = bilangan skrip yang diselaras Hanya IKAP ≥ 0.7 diterima Jika IKAP < 0.7 maka penyetaraan skor perlu dibuat Skor penyelaras adalah MUKTAMAD SKOR YANG DIPERSETUJUI Markah maksimum kurang atau sama dengan 5, beza skor mestilah sifar Markah maksimum melebihi 5, beza skor mestilah tidak melebihi 3 Mata Pelajaran PQS (PLBS) Bahasa Arab (PLBS) Sains (PEKA) Markah Maksimum 4 4 50 Beza Skor 0 0 3

Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah Bil 1 2 3 4 Nama Kamal Ahmad Aishah Kasim Pentaksir Sekolah 4 3 2 3 Penyelaras 4 2 2 3 Dipersetujui + 0 + +

22

23 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

5 6 7 8 9 10

Abd Rahim Maryam Muhammad Khairul zaman Rostam Zamaruddin

4 3 3 4 4 4

3 3 3 4 4 4

0 + + + + +
8 10

IKAP

0.80

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama Kamal Ahmad Aishah Kasim Abd Rahim Maryam Muhammad Khairul zaman Rostam Zamaruddin

Pentaksir Sekolah 44 39 48 43 49 39 43 44 41 40

PKw 47 35 47 45 45 37 43 40 40 41

Dipersetujui + 0 + + 0 + + 0 + +
IKAP 7 10 0.70

Penyelarasan adalah proses untuk meastikan ketekalan keselarasan skor supaya menepati standard/kriteria yang ditetapkan. Proses ini hendaklah dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam dari segi: Kefahaman peraturan penskoran Penggunaan peratauran penskoran Pemberian skor kepada calon Penyelarasan dilaksankan di peringkat pusat (Penyelaras Pusat yang dilantik oleh LP) dan di peringkat sekolah (Guru Cemerlang/Ketua Bidang/ Guru Kanan Mata Pelajaran) mengikut jadual yang ditetapkan dengan mengambil kira.

23

24 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

KP.LP.004.07.04.1( ) Januari 2010 Pengarah Pelajaran Semua Jabatan Pelajaran Negeri (u.p.: Ketua Sektor,Sektor Penilaian dan Peperiksaan)

Y. Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan, PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. 2. Dimaklumkan bahawa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) wajib dilaksanakan oleh semua calon peperiksaan SPM yang mendaftar untuk mata pelajaran yang mempunyai komponen PBS mengikut format dan jadual yang ditetapkan dalam dokumen PBS mata pelajaran berkenaan. 3. Sehubungan itu, pihak Lembaga Peperiksaan telah menyediakan format pentaksiran serta tugasan bagi PBS di Laman Web Lembaga Peperiksaan http://apps2.moe.gov.my/lpm/ untuk rujukan pihak sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri. 4. Pihak Lembaga Peperiksaan juga telah menyediakan peraturan pentadbiran pelaksanaan PBS seperti di Lampiran A. 5. Pihak Lembaga Peperiksaan memohon kerjasama pihak Y. Bhg. Datuk/Dato’/ tuan/puan untuk memaklumkan kepada semua sekolah dibawah pentadbiran Y. Bhg. Dato’/ tuan/puan mengenai perkara berkenaan. Sekian, terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah, (DATO’ DR SALBIAH BINTI ISMAIL) Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia

24

25 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Lampiran A PERATURAN PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Pihak sekolah yang menawarkan mata pelajaran dengan komponen PBS hendaklah memastikan infrastruktur dan kelengkapan fizikal sekolah disediakan bagi membolehkan pelaksanaan komponen PBS sebelum menawarkan mata pelajaran berkaitan. Pihak sekolah hendaklah memohon kelulusan daripada Pengarah Pelajaran Negeri dua (2) tahun sebelum menawarkan mata pelajaran dengan komponen PBS. Pihak sekolah hendaklah melantik Penolong Kanan Akademik sebagai Ketua Pentaksir Sekolah. Ketua Pentaksir Sekolah bertanggungjawab menyelaras dan memastikan pelaksanaan PBS mengikut prosedur yang ditetapkan. Pihak sekolah hendaklah melantik guru mata pelajaran sebagai Pentaksir Sekolah bagi mengendalikan pelaksanaan PBS. Pelantikan Ketua Pentaksir Sekolah dan Pentaksir Sekolah tidak melibatkan sebarang implikasi kewangan kerana pentaksiran adalah sebahagian daripada tugas pengajaran dan pembelajaran. Pihak sekolah hendaklah mengendalikan PBS bagi calon sekolah yang mengambil mata pelajaran dengan komponen PBS mengikut format dan jadual yang ditetapkan dalam dokumen PBS mata pelajaran berkenaan. Pihak JPN hendaklah menguruskan pelantikan pentaksir untuk mengendalikan PBS bagi calon persendirian yang mengambil mata pelajaran dengan komponen PBS mengikut format yang ditetapkan dalam dokumen PBS mata pelajaran berkenaan. 5. Calon yang mengambil mata pelajaran yang mempunyai komponen PBS hendaklah melaksanakan PBS mengikut format dan jadual yang ditetapkan dalam dokumen PBS mata pelajaran berkenaan. Calon yang memerlukan pengecualian PBS hendaklah memohon kepada pihak sekolah dengan mengemukakan dokumen sokongan seperti laporan perubatan atau kad OKU. Pihak sekolah hendaklah mengemukakan permohonan kepada Pengarah Pelajaran Negeri. Pengarah Pelajaran Negeri hendaklah mengeluarkan surat pengesahan pengecualian PBS dan menghantar satu (1) salinan surat pengesahan berserta dokumen sokongan kepada Pengarah Peperiksaan (u.p.: Unit SPM). Pengarah Peperiksaan akan mengeluarkan surat kelulusan pengecualian PBS kepada Pengarah Pelajaran Negeri dan salinan kepada Unit Pengurusan Maklumat Dan Prosesan Data (UPMPD), Lembaga Peperiksaan. Pihak sekolah dan pentaksir hendaklah memastikan calon melaksanakan sendiri komponen PBS. Pentaksir hendaklah memberi skor yang sah berdasarkan evidens dalam bentuk proses dan/atau produk yang dihasilkan oleh calon.
25

2.

3.

4.

6.

7. 8.

9.

10. 11.

26 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

12.

Pihak sekolah dan JPN hendaklah memastikan dokumen skor dan evidens disimpan di tempat yang selamat dan mematuhi prosedur keselamatan sepanjang tempoh pelaksanaan PBS. Bagi calon pindah pusat, sekolah asal hendaklah menyerahkan dokumen skor dan evidens mudah alih calon kepada sekolah baru. Sekolah baru hendaklah menghantar markah calon kepada LP. Bagi calon menumpang, sekolah asal hendaklah menghantar markah calon kepada LP. Bagi calon persendirian, JPN hendaklah menghantar markah calon kepada LP. Pihak sekolah hendaklah mengeluarkan pelaporan dalam bentuk sijil bagi calon sekolah. Pihak JPN hendaklah mengeluarkan pelaporan dalam bentuk sijil bagi calon persendirian. Tempoh penyimpanan dokumen skor dan evidens ialah enam (6) bulan selepas tarikh pengumuman keputusan. Pemulangan evidens kepada calon ialah 30 hari selepas tempoh penyimpanan tamat. Pengetua berhak melupuskan evidens yang tidak dituntut oleh calon selepas tamat tempoh pemulangan. Bagi calon MPV dan MPAV, evidens boleh dipulangkan kepada calon selepas tamat peperiksaan bertulis.

13.

14.

15.

26

27 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Pengarah Pelajaran Semua Jabatan Pelajaran Negeri (u.p : Ketua Sektor, Sektor Penilaian dan Peperiksaan) Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan, PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) BAGI CALON PERSENDIRIAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2010 Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. 2. Dimaklumkan bahawa Mesyuarat Pengurusan Lembaga Peperiksaan Bil 3/2010 bertarikh 15 Mac 2010 telah menetapkan calon persendirian yang mendaftar mata pelajaran yang mempunyai komponen pentaksiran berasaskan sekolah wajib melaksanakan komponen berkenaan seperti Lampiran A. 3. Sehubungan itu, pihak Lembaga Peperiksaan memohon Y.Bhg Datuk/Dato’/ Tuan/Puan memaklumkan kepada semua pegawai di Sektor/Unit Penilian Dan Peperiksaan di bawah pentadbiran Y.Bhg Datuk/Dato’/ Tuan/ Puan supaya mematuhi peraturan pentadbiran PBS seperti di Lampiran B.

Sekian, terima kasih. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

( DATO’ DR SALBIAH BINTI ISMAIL ) Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia

27

28 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Lampiran A

Calon persendirian wajib melaksanakan komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) seperti berikut pada tahun peperiksaan. PBS PEKA Mata Pelajaran Science Physics Chemitry Biology Additional Science Peraturan Pelaksanaan Tidak wajib dilaksanakan bagi calon persendirian peperiksaan SPM.

Kerja Kursus

Pendidikan Al-Quran Dan Al- Tidak wajib dilaksanakan bagi calon persendirian Sunnah peperiksaan SPM. Pendidikan Moral Tidak wajib dilaksanakan bagi calon persendirian peperiksaan SPM. i. Calon pertama kali mendaftar peperiksaan SPM Wajib dilaksanakan ULBS bagi calon dengan menggunakan instrumen pentaksiran ULKCP.

Kerja Kursus

ULBS

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris

ii. Calon yang mengulang peperiksaan SPM Tidak wajib dilaksanakan ULKCP bagi calon sekiranya tarikh pendaftaran untuk mengulang tidak melebihi tiga tahun dari tarikh kali pertama calon menduduki peperiksaan SPM.

PLBS

Bahasa Arab Tinggi Bahasa Arab Komunikasi Pendidikan Al Quran Dan Al-Sunnah

i.

Calon pertama kali mendaftar peperiksaan SPM Wajib dilaksanakan PLBS bagi calon dengan menggunakan instrumen pentaksiran yang sama dengan calon sekolah.

ii. Calon yang mengulang peperiksaan SPM Tidak wajib dilaksanakan PLBS bagi calon sekiranya tarikh pendaftaran untuk mengulang tidak melebihi tiga tahun dari tarikh kali pertama calon menduduki peperiksaan SPM.

Nota: Calon mengulang yang menduduki peperiksaan dari tahun 2007 hingga 2009 tidak perlu melaksanakan ULKCP dan PLBS kerana masih dalam tempoh tiga tahun.
28

29 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Lampiran B PERATURAN PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) CALON PERSENDIRIAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 Tanggungjawab Jabatan Pelajaran Negeri 1. Melantik seorang Pentaksir dari Sekolah Kerajaan, Sekolah Bantuan Kerajaan atau Sekolah Agama Bantuan Kerajaan untuk melaksanakan ULKCP dan PLBS bagi calon persendirian. Pentaksir yang sama mentaksir calon secara individu dan secara berkumpulan. Pentaksir layak menerima bayaran sebanyak RM 4.00 bagi setiap calon. Menyediakan jadual pelaksanaan Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP) dan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS). Menguruskan tempat menjalankan pentaksiran ULKCP dan PLBS. Memaklumkan jadual dan tempat pelaksanaan ULKCP dan PLBS kepada persendirian. calon

2.

3. 4.

5.

Menghantar satu salinan jadual pelaksanaan ULKCP dan PLBS kepada Ketua Penolong Pengarah Unit SPM, Lembaga Peperiksaan sebelum 30 Mei bagi tujuan pemantauan. Mengeluarkan laporan ULKCP dan PLBS bagi mata pelajaran berkenaan untuk calon persendirian. Menghantar markah ULKCP peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (Ulangan) ke Unit Pengurusan Maklumat Dan Prosesan Data, Lembaga Peperiksaan sebelum atau pada 30 Julai tahun peperiksaan. Menghantar markah ULKCP dan PLBS peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ke Unit Pengurusan Maklumat Dan Prosesan Data, Lembaga Peperiksaan sebelum atau pada 30 Ogos tahun peperiksaan

6.

7.

8.

29

30 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

PERATURAN PEMARKAHAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH 5227/2 TAHUN 2010 BIL 1 PERKARA SKALA PEMARKAHAN PLBS KESELURUHAN Cemerlang 74-100 Sederhana 49-73 Lemah 00-48 PEMARKAHAN (BAHAGIAN TILAWAH) Jadual Pemarkahan PERKARA DINILAI Tajwid SKALA MARKAH Cemerlang (16-20) Sederhana (07-15) Lemah (00-06) Cemerlang (08-10) Sederhana (05-07) Lemah (00-04)

2

Fasahah

Pemotongan markah dinilai secara holistik pada hukum tajwid. Kesalahan calon mesti dicatat pada bahagian catatan Pemotongan markah hukum tajwid dan fasohah mengikut skala berikut: 1-5 kesalahan potong 1 markah 6-10 kesalahan potong 2 markah (pemotongan seterusnya mengikut skala di atas) PEMARKAHAN (BAHAGIAN HAFAZAN) Jadual pemarkahan PERKARA DINILAI Hafaz / Lancar SURAH AL-SAJDAH Cemerlang (12-15) Sederhana (09-11) Lemah (00-08) Cemerlang (08-10) Sederhana (05-07) Lemah (00-04) Cemerlang (04-05) Sederhana (02-03) Lemah (00-01) SURAH YAASIN Cemerlang (12-15) Sederhana (09-11) Lemah (00-08) Cemerlang (08-10) Sederhana (05-07) Lemah (00-04) Cemerlang (04-05) Sederhana (02-03) Lemah (00-01)

3

Tajwid

Fasahah

Pemotongan markah dinilai secara holistik pada hukum tajwid. Kesalahan calon mesti dicatat pada bahagian catatan. Pemotongan markah hukum tajwid dan fasohah mengikut jadual berikut :
30

31 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

* 1-5 kesalahan potong 1 markah * 6-10 kesalahan potong 2 markah (pemotongan seterusnya mengikut skala di atas) Pemotongan markah bahagian hafaz / lancar : * 1-3 teguran potong 1 markah Calon yang gagal menyempurnakan tugasan yang diberi dikehendaki memperdengarkan bacaan mana-mana ayat daripada surah yang dinilai tetapi markah maksimum yang layak diperolehi 26 markah sahaja. (daripada kedua-dua surah)

4

PEMARKAHAN (BAHAGIAN BACAAN HADIS) Jadual pemarkahan PERKARA DINILAI Kelancaran, Fasahah dan Tatabahasa SKALA MARKAH Cemerlang (08-10) Sederhana (05-07) Lemah (01-04)

Pemotongan markah dinilai secara holistik. Pelajar yang cemerlang layak mendapat 10 markah. Pemotongan markah dinilai pada : * 1-5 kesalahan potong 1 markah * 6-10 kesalahan potong 2 markah (pemotongan seterusnya mengikut skala di atas) 5. PENTAKSIRAN CALON PERSENDIRIAN Calon persendirian wajib menjalani PLBS secara one off bagi kertas 5227/2 Calon persendirian tidak perlu kepada pelaporan bagi kertas 5227/3. Pentaksiran calon persendirian akan ditentukan sekolah penajanya oleh Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing. Markah bagi calon persendirian akan dihantar ke Jabatan Pelajaran negeri masing-masing oleh sekolah penaja ( pengetua ). 6. Pelaksanaan dan dokumentasi kertas 5227/3 Semua pentaksir sekolah wajib melaksanakan pentaksiran kertas 5227/3. Rekod Pencapaian hendaklah dikeluarkan oleh pihak sekolah untuk diberikan kepada ibu bapa / penjaga pada setiap hujung penggal persekolahan Satu fail khusus perlu diwujudkan untuk mendokumentasikan penilaian kendalian sekolah ini.

31

32 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

1. CEMERLANG STANDARD PRESTASI DISKRIPTOR EVIDEN Menunjukkan bacaan contoh pada rakanrakan Menjadi imam ketika solat Menggunakan ayat al – Quran/al-Hadith sebagai hujah dalam percakapan/ tazkirah/ penulisan Menyebut pengajaran daripada ayat secara umum

Membaca/menghafaz al- -Membaca/menghafaz ayat alQuran/ al Hadith dengan Quran/ al Hadith dengan : fasih, memahami lancar, maksud ayat/ hadith jelas sebutan, dan mengamalkannya suara tidak putus, secara istiqamah intonasi yang baik, makhraj yang tepat. - Membaca/menghafaz dengan betul ayat al- Quran yang mengandungi hukum : Nun mati dan tanwin, Nun/mim bertasydid, Mad asli -Membaca al -Hadith dengan baris yang betul dan sebutan yang fasih, -Memahami maksud ayat alQuran/ al -Hadith secara tepat.

32

33 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

2. SEDERHANA STANDARD PRESTASI Membaca/menghafaz alQuran/al-Hadith dengan fasih, memahami maksud ayat dan mengamalkannya pada waktu tertentu DISKRIPTOR -Membaca/menghafaz ayat alQuran/Hadis dengan : lancar, jelas sebutan, suara tidak putus, makhraj yang tepat. - Membaca/menghafaz dengan betul ayat al- Quran yang mengandungi hukum : Nun mati dan tanwin, Mad asli -Memahami maksud ayat /Hadis secara umum -Membaca Hadis dengan sebutan yang fasih EVIDEN Menjadi imam ketika solat Menggunakan ayat al – Quran/ al-Hadith sebagai hujah dalam percakapan/ tazkirah/ penulisan Menyebut pengajaran daripada sebahagian ayat

33

34 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

3. LEMAH STANDARD PRESTASI Membaca/menghafaz al- Quran/al- Hadith dengan kurang lancar dan memahami sebahagian maksudnya . DISKRIPTOR -Membaca/menghafaz ayat al- Quran/Hadis dengan : sebutan kurang jelas dan fasih suara terputusputus, makhraj yang tidak tepat. Baris tidak tepat - Membaca/menghafaz dengan betul ayat al- Quran yang mengandungi hukum : Nun mati dan tanwin, -Memahami perkataan tertentu EVIDEN Membaca/menghafaz dengan lancar ayat-ayat yang lazim dalam solat Membaca/menghafaz dengan lancar ayat-ayat yang lazim dalam wirid Mengenalpasti jenis hukum bacaan yang diperdengarkan Menulis erti potongan ayat dengan betul

34

35 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH INDIVIDU PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH 5227/2

Nombor Soalan Nama Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran Nombor Pusat

:........................................................................... : ………………………………………………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… Tilawah (30 Markah)

Bil 1

Perkara dinilai Tajwid. Nun Sakinah / Tanwin Nun / Mim Bertasydid Mad Asli dan Far'ei Wakaf dan Ibtida’ Mim Sakinah Ra’ dan Lam

Skala Markah Cemerlang (16 – 20) Sederhana (07 – 15) Lemah (00 – 06)

Skor Calon 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 5 4 3 7 6 2 1

Catatan

2

Fasahah. Intonasi baik Jelas sebutan Lancar bacaan Makhraj yang tepat

Cemerlang (08 – 10) Sederhana (05 – 07) Lemah (00 – 04)

10 9 8 5 4 3

7 6 2 1

JUMLAH SKOR Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tarikh : …………………………………………………… : …………………………………………………… : ……………………………………………………

35

36 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH INDIVIDU PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH 5227/2 Nombor Soalan Nama Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran Nombor Pusat Bil 1 : ………………………………………………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… Hafazan Surah Yasin (30 Markah) Perkara dinilai Skala Markah Skor Calon Cemerlang (12 – 15) Sederhana (09 – 11) Lemah (00 – 08) 2 Tajwid. Nun Sakinah / Tanwin Nun / Mim Bertasydid Mad Asli dan Far'ei Wakaf dan Ibtida’ Mim Sakinah Ra’ dan Lam Cemerlang (08 – 10) Sederhana (05 – 07) Lemah (00 – 04) Cemerlang (04 – 05) Sederhana (02 – 03) Lemah (00 – 01) JUMLAH SKOR Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tarikh : …………………………………………………… : …………………………………………………… : ……………………………………………………
36

Catatan

Hafaz dan lancar. Bacaan lancar Hafaz keseluruhan Bacaan secara tadwir

15 14 13 12 11 10 9 8 5 4 3 7 6 2 1

10 9 8 5 4 3

7 6 2 1

3

Fasahah. Intonasi baik Jelas sebutan Makhraj yang tepat

5 4 3

2 1

37 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Nombor Soalan Nama Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran Nombor Pusat Bil 1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH INDIVIDU PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH 5227/2 : ………………………………………………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… Hafazan Surah al-Sajdah (30 Markah) Perkara dinilai Skala Markah Skor Calon Cemerlang (12 – 15) Sederhana (09 – 11) Lemah (00 – 08) 15 14 13 12 11 10 9 8 5 4 3 7 6 2 1

Catatan

Hafaz dan lancar. Bacaan lancar Hafaz keseluruhan Bacaan secara tadwir

2

Tajwid. Nun Sakinah / Tanwin Nun / Mim Bertasydid Mad Asli dan Far'ei Wakaf dan Ibtida’ Mim Sakinah Ra’ dan Lam

Cemerlang (08 – 10) Sederhana (05 – 07) Lemah (00 – 04) Cemerlang (04 – 05) Sederhana (02 – 03) Lemah (00 – 01)

10 9 8 5 4 3

7 6 2 1

3

Fasahah. Intonasi baik Jelas sebutan Makhraj yang tepat

5 4 3

2 1

JUMLAH SKOR Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tarikh : …………………………………………………… : …………………………………………………… : ……………………………………………………
37

38 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH INDIVIDU PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH 5227/2 Nombor Soalan Nama Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran Nombor Pusat Bil 1 Perkara dinilai Kelancaran, Fasahah dan tatabahasa Jelas sebutan Lancar bacaan Baris yang tepat Makhraj yang tepat : ………………………………………………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… Bacaan Hadis (10 Markah) Skala Markah Skor Calon Catatan Cemerlang (08 – 10) Sederhana (05 – 07) Lemah (00 – 04) 10 9 8 5 4 3 7 6 2 1

JUMLAH SKOR

Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tarikh

: …………………………………………………… : …………………………………………………… : ……………………………………………………

38

39 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2
REKOD PENCAPAIAN PELAJAR KERJA KURSUS ( SENARAI SEMAK ) PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH ( 5227/3 ) Nama Pelajar :…………………………………………………………………… No. Kad Pengenalan :…………………………………………………………… Angka Giliran:………………………………………...……………………………
1 2 Pelaporan 1 Pelaporan 2

Memuaskan

Bil

ASPEK

KRITERIA Selalu membaca al-Quran Menghayati adab-adab sebelum,ketika dan selepas membaca al-Quran Membaca doa dan memulakan dengan ta'wwuz dan basmalah Membaca al-Quran dengan menghadap kiblat Membimbing rakan-rakan membaca al-Quran Melaksanakan ibadah dengan sempurna Melaksanakan tanggungj awab pada masa yang ditetapkan Mematuhi peraturan sekolah Memberi sumbangan idea/tenaga/masa kepada sekolah Mengamalkan kebersihan pada setiap masa dan perkara Mempertahankan kebenaran hadis sebagai sumber hukum Mengamalkan tuntutan hadis pada setiap masa dan perkara Menggunakan hadis sebagai hujah Memberi salam Menolong secara sukarela Bersopan santun dan bermanis muka Melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna Menjaga harta benda sendiri dan harta awam Mengutamakan amalan sunnah Menjaga adab dan Batas pergaulan Membaca kisah/riwayat hidup para sahabat/tabi'in Mengamalkan hukum ijma' sahabat Mengambil iktibar daripada kisah para sahabatltabi'in Mencontohi/meneladani akhlak terpuji para sahabat Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Berani menegakkan kebenaran dalam semua perkara dan Keadaan Bersedia memberi sumbangan untuk kepentingan sejagat

1

Memartabatkan al-Quran

2

Mengamalkan tuntutan al-Quran

3

Menjadikan Hadis sebagai perundangan

4

Beradab dan Berakhlak Mulia

5

Menghayati Sirah Perjuangan Rasulullah, Sahabat dan Tabi'in Mencontohi Keperibadian dan Keilmuan tokoh Dan Ahli Fikir Islam

6

Pengesahan Guru Pentaksir :……………………………. Tarikh ………………………….

Pengesahan Pengetua : ……………………

Cop Rasmi Jawatan :

Cop Sekolah :

39

Cemerlang

Baik

40 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENILAIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) PENDIDIKAN AL QURAN AL SUNNAH ( 5227/2 ) TAHUN 20.....
Nama Sekolah :

BIL 1

2

3

4

5

PERKARA JAWATANKUASA PENYELARASAN PENTAKSIRAN SEKOLAH Ditubuhkan Bermesyuarat Minit Mesyuarat Penyelarasan dibuat PERLANTIKAN MENGIKUT KRITERIA YANG DITETAPKAN Ketua Pentaksir Sekolah ( KPS ) Pentaksir Sekolah ( PS ) PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN Buku Panduan Pentaksiran PLBS 5227/2 Soalan PLBS tahun semasa Jadual pelaksanaan disediakan Pemantauan peringkat sekolah telah dibuat Pentaksiran pada masa yang ditetapkan Prosedor pelaksanaan dipatuhi PELAPORAN Borang markah dilengkapkan (Lampiran A – D) Borang markah disimpan dengan selamat Laporan PLBS disediakan PENYIMPANAN BAHAN PENTAKSIRAN Fail maklumat PLBS dari LPM & JPN Fail borang pemarkahan keseluruhan Fail borang pemarkahan individu Fail soalan soalan pentaksiran PQS (5227/2)

YA

TIDAK

CATATAN

( Ketua Pentaksir Negeri / Kawasan

)

40

41 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Borang Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

1. Kod dan Nama Mata Pelajaran : 5227/1 Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah 2. Maklumat Sekolah / Pusat : Nama : …………………………………………………. Alamat : …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………… Nama Pengetua : ………………………………………. 3.Maklumat Pentaksir Sekolah Nama : ……………………………………………………………………………………………… Opsyen : …………………………………………………………………………………………..… Pengalaman Mengajar : …………………………………………………………………………… Tingkatan yang ditaksir : ………………………………………………………………………...... 4.Komen / Catatan 4.1 Persediaan Penyelarasan Calon:……………………………………………………………………………………….......... ......................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………….……. ......................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………….………………. Alat/Bahan: …………………………………………………………………….……………..... No.Telefon : ………………….. Kod Sekolah : ………………….. No.Pusat : ………………….. Jumlah Calon : …………………..

4.2 Pengendalian Pentaksiran Penggunaan Borang Penskoran:……………………………………………………………… ........................................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………. ........................................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………. Penyimpanan Borang Penskoran: …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ...................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………… Penyimpanan Bahan Kerja Calon (Proses dan Produk).................................................

41

42 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................

Hal-Hal Lain ( jika ada ) …………………………………………………………………………………………………… ...................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Cadangan …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

42

43 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Cop Sekolah

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BORANG PENYELARASAN MARKAH CALON

No. Pusat

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Angka Giliran

No.K.Pengenalan

Markah Penilai Penyelaras

Perbezaan Markah

Catatan

Purata Min

Pengesahan Penyelaras : Berdasarkan perbezaan markah/ purata min Markah calon perlu / tidak perlu diselaras.

Tandatangan Nama Penyelaras Tarikh

:_____________________________ :_____________________________ :_____________________________

43

44 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Maklumat Penyelaras Nama Jawatan : …………………………………………………………………………….... : ……………………………………………………………………………….

Jabatan/Sekolah : ……………………………………………………………………………... No.Telefon Tandatangan : ………………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………………….

Tarikh : ……………………………………………………………………………….............

Disahkan Oleh :

……………………………. ( Tandatangan Penyelaras)

…………………….…….. (Tandatangan Pengetua)

(Cap sekolah) Tarikh : …………………………… Tarikh : ……………………..

Borang Pengesahan Penyelarasan Peperiksaan SPM Tahun 20.............. Nama Mata Pelajaran Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah Kod Mata pelajaran 5227/2 Adalah disahkan bahawa___________________________________________________________ No kad pengenalan____________________sebagai penyelaras luaran, telah melaksanakan tugastugas penyelarasan mata pelajaran_________ tersebut di atas pada _________________________

___________________________ Tandatangan Pemantau Dalaman

Nama : ________________________________ Tarikh :________________________ Cop sekolah :

44