DEFINISI TAFSIR

At-Tafsir menurut bahasa : " Allah Ta’ala: "

‫( "كشف لمرا د‬menerangkan

sesuatu).

Firman

‫" ول يأتونك إل جئناك بالحق وأحسن تفسيرا‬

“Dan mereka tidak membawa kepada Mu sesuatu kata-kata ganjil (untuk menentangmu) melainkan Kami bawakan kepada kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk menangkis segala yang mereka katakan itu “ Setengah ulama’ berpendapat ilmu tafsir bukanlah sesuatu ilmu yang boleh ditafsirkan seperti ilmu-ilmu yang lain malah ilmu Tafsir lebih merupakan mafhumnya. Walaubagaimanapun, setengah ulama’ cuba mentafsirkan

‫, )ملككككة)باككككة‬

kerana

demikian

cukuplah

sebagai

takrifan:

Menerangkan Kalam Allah atau menerangkan lafaz-lafaz al-Qur’an dan

‘Tafsir’ dengan berbagai takrif. Antaranya ialah takrif yang diberikan oleh Abu Hayyan dalam kitabnya ‘al-Bahru al-Mahith’ sebagai berikut: “Ilmu Tafsir ialah ilmu yang membicarakan tentang bagaimana hendak menuturkan perkataan-perkataan Al-Qur’an (dari segi tajwid) dan memberikan makna menurut keadaan perkataan dan hukuman-hukuman pada ketika ia satu perkataan

( ‫)دد دد‬
yang

dan pada ketika bersusun boleh hal-hal diertikan yang

(

‫د‬

‫)ددد‬

dan

makna-makna Juga

pada

ketika hakikat atau majaz.

membicarakan

berkaitan

dengan nasikh dan mansukh dan sabab nuzul” Dari takrifan yang diberikan oleh Abu Hayyan di atas jelas

menunjukkan bahawa mentafsirkan Al-Qur’an itu mengandungi penjelasan, huraian, cara membacanya mengikut tajwidnya, menghuraikan maksud-

maksud ayat sesuai dengan keadaan perkataan ketika ketika

( ‫)مفرد‬

dan pada

( ‫, )مرككككككككككب‬menghuraikan

makna-makna hakiki dan majazi dan

menghuraikan ayat-ayat naskh dan mansukh juga sabab nuzulnya. SYARAT-SYARAT PENTAFSIR AL-QURAN (MUFASSIR) Para ulama banyak membahaskan syarat-syarat tfsir al-Quran sebelum ditafsirkannya seperti al-Suyuti melalui kitabnya, al-Itqan Fi Ulim al-Quran, Syeikh Ibn Taimiyah dalam Mukadimah Fi Usul al-Tafsir, Ibn al-Qayyim dalam al-Tibyan Fi Aqsam al-Quran, al- Zarkasyi dalam al-Burhan, al-Zurqani dalam anahil al-Irfan dan ramai lagi ulama. Mentafsirkan al-Quran merupakan amanah yang berta dan besar.

Sehubungan dengan itu, bukan sebarang orang yang mampu untuk memikul amanah yang besar ini. Oleh itu, sesiapa sahaja yang ingin mentafsirkan alQuran, hendaklah memenuhi syarat-syarat tertentu agar terhindar daripada melakukan kesilapan ketika mentafsirkan ayat-ayat al-Quran. Antara syaratsyarat tersebut adalah seperti yang berikut : a) Akidah yang benar. Syarat ini sangat penting bagi menjamin mufassir tidak melakukan penyelewengan terhadap ayat-ayat al-Quran. Selain itu, mereka juga tidak terdorong kepada mazhab-mazhab yang menyeleweng dengan mengemukakan pentakwilan yang bertentangan dengan akidah yang benar.
b) Bersih

daripada

hawa

nafsu.Hal

ini

kerana

hawa

nafsu

akan

mendorong diri seseorang itu untuk membela dan menegakkan kepentingan mazhabnya semata-mata.
c) Mempunyai keahlian dalam bidang hadis, riwayah dan dirayah, kerana

hadis-hadis Nabi merupakan penjelasan dalam mentafsirkan ayat-ayat mujmal dan mubham dan seterusnya hadis-hadis Rasulullah akan

membntu pentafsir menerangkan segala kemusykilan yang timbul berhubung perkara ini. d) Mempunyai ilmu yang luas dalam pelbagai bidang seperti : i) Ilmu Bahasa Arab. Oleh kerana pentingnya penguasaan terhadap ilmu bahasa Arab dalam menafsirkan ayat al-Quran terutamanya yang berkaitan dengan tatabahasa dan i’rab perkataan, maka mujahid telah mengatakan yang bermaksud, “ Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat berbicara mengenai sesuatu yang terdapat dalam Kitabullah apabila di tidak mengetahui bahasa Arab” Selain itu, ilmu bahasa Arab juga merangkumi ilmu-ilmu berikut :

Ilmu Tasrif (sorof) kerana dengannya dapat diketahui bina’ (struktur) dan sighah (kata kerja) sesuatu kata. Isytiqaq (derivasi) kerana sesuatu nama apabila isytiqaqnya berasal daripada dua subjek yang berbeza, maka ertinya pun juga berbeza. pasti tarkib

Al-Bayan

kerana

dengannya

dapat

diketahui

kekhususan

(komposisi) suatu kalimat dari segi perbezaanya sesuai dengan jelas atau tidaknya sesuatu makna.

Al-Badi’

kerana

dengannya

dapat

diketahui

kekhususan

tarkib

(komposisi) suatu kalimat dari segi keindahan suatu kalimat Ketiga-tiga ilmu di atas ( al-Ma’ani, al-Bayan dan al-Badi’) disebut sebagai ilmu balaghah yang merupakan ilmu yang perlu dikuasai dan diperhatikan oleh seseorang mufassir agar peka terhadap keindahan bahasa (I’jaz) al-Quran.
i)

Ilmu

Qira’ah

kerana

dengannya

dapat

diketahui

cara

mengucapkan al-Quran dan kuat tidaknya model bacaan yang disampaikan antar satu qari dengan qari yang lainnya.

ii)

Mendalami ilmu usuluddin dan ilmu tauhid kerana dengannya seseorang mufassir dapat mentafsirkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan .

iii)

ketuhanan

dan

hak-hak

Allah

dengan

betul

serta

tidak

mentakwilkannya dengan sewenag-wenangnya atau dengan melampaui batas.
iv)

Berpengetahuan dalam Usul Fiqh kerana ia dapat membantu mufassir membuat kesimpulan dari ayat-ayat al-Quran dan berdalil dengannya. Juga dengannya dapat diketahui wajh alistidlal (segi penunjukan dalil) terhadap hukum dan istinbat.

v)

Berpengetahuan luas dalam ilmu Ulum Al-Quran seperti : ➢ Asbabun Nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) kerana dengannya dapat diketahui maksud ayat sesuai dengan peristiwa diturunkannya.
➢ An-Nasikh

wa al-Mansukh agar diketahui mana ayat yang

muhkam(ditetapkan hukumnya) dari yat selainnya. iv) Mengetahui ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, sejarah, geografi, psikolgi serta ilmu semasa seperti zoology, ilmu

ekonomi, politik sosoal dan sebagainya bagi membantu mufassir untuk mentafsirkan al-Quran. a) Memulakan tafsir al-Quran dengan al-Sunnah itu sendiri. b) Mentafsirkan al-Quran dengan al-Sunnah. c) Merujuk kepada pandangan dan ijtihad para sahabat. d) Merujuk kepada pendapat Tabi’in jika tidak terdapat tafsiran para sahabat. e) Ilmu mauhibbah, iaitu ilmu yang Allah Taala anugerahkan kepada orang yang mengamalkan ilmunya.

ADAB-ADAB PENTAFSIR AL-QURAN (MUFASSIR) Pentafsir perlu memiliki adab-adab yang baik untuk membolehkan mereka mentafsirkan ayat-ayat al-Quran. Antaranya adalah seperti berikut : 1) Niat dan tujuan yang baik Nabi s.a.w bersabda dalam sebuah hadis yang sahih bermaksud : “ Setiap amalan adalah berdasarkan kepada niatnya”. Justeru, untuk berkhidmat kepada al-Quran, perlulah memiliki niat yang baik agar tidak terjerumus ke dalam usaha yang melibtkan keduniaan dan sempamanya. 2) Berakhlak Mulia Seorang mufassir akan dijadikan contoh teladan oleh orang lain. Oleh itu, dia hendaklah mempunyai akhlak dan budi pekerti yang mulia sesuai dengan ajaran al-Quran itu sendiri. 3) Beramal dengan isi kandungan al-Quran Ilmu yang dipraktikkan akan lebih mudah diterima berbanding ilmu yang tidak diamalkan. Selain itu, ilmu yang diamalkan juga akan membawa kepada keberkatan. Pepatah Arab telah menyatakan : “ Ilmu tanpa mal ibarat pohon yang tidak berbuah” 4) Bersikap Tawadhuk dan Merendahkan Diri Kesombongan yang wujud akan menjadi hijab daripada ilmu tersebut dimanfaatkan. 5) Tegas dalam Menyampaikan Kebenaran

Raulullah telah menyatakan bahawa “ Sebaik-baik jihad ialah perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim”. SEJARAH PERKEMBANGAN TAFSIR PADA ZAMAN RASULULLAH, SAHABAT DAN TABIEN. TAFSIR ZAMAN RASULULLAH Metode/Bentuk Penafsiran Orang yang mula-mula mewujudkan ilmu Tafsir al-Quran dan menjelaskan maknanya kepada orang ramai ialah Rasulullah s.a.w . Baginda ialah orang yang paling faham tentang makna-makna ayat al-Quran. Baginda juga memahami tentang rahsia-rahsia yang terkandung dalam al-Quran dan mengetahui tujuan sesuatu ayat berkenaan diturunkan. Bahkan dalam sesetengah ayat, seruan itu ditujukan terus secara langsung kepada baginda s.a.w supaya menjelaskannya kepada manusia. Contohnya ayat berikut: “Supaya Engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa Yang telah diturunkan kepada mereka”, Menurut Ibn Kaldun dalam Muqaddimahnya, Nabi s.a.w menjelaskan kepada sahabt-sahabat tentang ayat-ayat yang umum dengan mempericikan supaya difahami dengan jelas oleh mereka. Demikian juga bginda s.a.w membezakan mana ayat yang Nasikh dan mana yang mansukh. Penjelasan Rasulullah member faham makna dan maksud tersirat dalam ayat, manakala peristiwa atau sebab nuzul sedia diketahui oleh para sahabat yang menyaksikan wahyu diturunkan. Semuanya ini diperjelaskan oleh Nabi sendiri kepada sahabat –sahabat baginda s.a.w sehingga mereka benarbenar faham dan mengerti penjelasan dan pentafsiran sesuatu ayat al-Quran dan perkara yang berkaitan dengannya. Ilmu pentafsiran ini kemudiannya

berpindah daripada generasi sahabat kepada generasi tabi’in dan begitulah seterusnya. Keadaan ini berterusan apabila ilmu ini sentiasa berpindah randah dari generasi pertama iaitu generasi sahabat kepada generasi seterusnya iaitu generasi tabi’in dan sehingga generasi kebelakangan. Sehinggalah pengetahuan ini menjadi satu cabang ilmu yang akhirnya dibukukan khusus. Kemudian ilmu ini kian bercambah dengan penulisan buku-buku yang tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Semua ini dipindahkan secara asli daripada sahabat, tabi’in dan generasi selepasnya sehinggalah lahir tokoh-tokoh Tafsir yang terkenal seperti al-Tabari , al-Wafidi, al-Tha’libi dan seumpama mereka. Kesimpulannya, boleh dikatakan metode yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w ialah metode terus atau secara langsung. Ini bersesuaian dengan keadaan Nabi yang bertindak sebagai pemberi penjelasan terhadap ayatayat al-Quran yang diturunkan kepadanya. Secara kesimpulannya, metode Rasulullah s.a.w menafsirkan al-Quran kepada sahabat ialah seperti yang berikut:
a) Menjelaskan sesuatu yang mujmal (tidak disebut secara terperinci).

Seperti Nabi s.a.w menjelaskan cara solat dan kadar zakat yang diwajibkan yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 43.

[43-2]‌ ‫وأقيموا الصلة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين‬ َ ِ ِ ّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ّ ْ ُ َ َ َ ّ ْ ُ ِ ََ
b) Menerangkan sesuatu ayat yang kabur. Seperti penjelasan Rasulullah s.a.w terhadap surah al-Baqarah ayat 186.

ْ ُ َّ َ ِ ْ ُ ِ ْ ُ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ ْ َ ْ َ ِ َ َ َ ِ ِ ّ َ َ ْ َ ُ ِ ُ ٌ ِ َ ّ َِ ّ َ ِ َ ِ َ ََ َ َ َِ ‫وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم‬ [186-2]‌ ‫يرشدون‬ َ ُُ ْ َ
c) Mengkhususkan

yang

umum.

Contohnya

kezaliaman

yang

dimaksudkan dalam surah al-An;aam ayat 83.

[83-6]‌ ‫وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم‬ ٌ َِ ٌ ِ َ َ ّ َ ّ ِ َ ّ ّ ٍ َ َ َ ُ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ََ َ ِ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ ُ ّ ُ َ ْ ِ َ

Sumber Ilmu Tafsir di Zaman Rasulullah Apabila sahabat- sahabt mempunyai persoalan tentang ayat-ayat al-Quran, mereka merujuk terus kepada baginda s.a.w. Mereka akan bertanya Rasulullah penjelasan terhadap sesuatu ayat atau perkataan tertentu dalam mana-mana ayat. Maka Rasulullah s.a.w akan menjawab serta menjelaskan segala kemusykiln itu. Ini adalah kerana Allah mengutuskan Nabi Muhammad s.a.w sebagai pemberi penjelasan terhadap al-Quran yang diturunkan kepada baginda. Ini dijelaskan melalui ayat berikut: “Kami pula turunkan kepadamu (Wahai Muhammad) Al-Quran Yang memberi peringatan, supaya Engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa Yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya”. Rasulullah s.a.w adalah sumber utama untuk menjelaskan segala keraguan terhadap ayat-ayat al-Quran pada masa itu. Para sahabat sangat tekun mempelajari al-Quran dan penafsirannya daripada Rasulullah s.a.w. Mereka juga terus menghafal ayat-ayat itu dan mengamalkannya. Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas’ud dan selainnya apabila mempelajari daripada Nabi s.a.w sepuluh ayat, mereka tidak akan meneruskan ayat yang lain sehinggalah mereka benar-benar faham ayat itu dan beramal dengannya. Walaupun tafsir al-Quran tidak pernah dibukukan ahupun dikelaskan sebagai ilmu yang berasingan pada zaman Rasulullah s.a.w. Bahkan ilmu ini hanya diriwayatkan oleh sahabat dari Rasulullah sebagaimana mereka meriwayatkan hadis-hadis lain.

TAFSIR AL-QURAN ZAMAN SAHABAT Sebagaimana yang diketahui bahawa Rasulullah s.a.w menjelaskan

kebanyakan makna al-Quran kepada sahabat-sahabat baginda. Mereka ialah golongan yang paling mengetahui al-Quran selepas Rasulullah s.a.w. Ilmu Tafsir pada zaman sahabat tidak jauh bezanya dari zaman Rasulullah s.a.w. Para sahabat merupakan rujukan utama apabila ada kemusykilan terhadap ayat-ayat al-Quran. Bahkan terdapat perbezaan di antara mereka dalam memahaminya berdasarkan keupayaan akal mereka, lamanya tempoh mereka bersama Nabi s.a. w. Antara sahabat yang paling mengetahui tentang ilmu tafsir al-Quran ialah khalifah yang empat, Abdullah bin Mas’ud, Ubai bin Ka’b dan Abdullah bin Abbas. Selain mereka, terdapat sahabat lain seperti Abu Musa al-Asya’ri, Amru ibn al-‘As, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah dan A’isyah. Ali bin Abi Talib dianggap sebagai sahabat yang paling mengetahui tentang ilmu Tafsir, sementara Abdullah bin Abbas pula yang paling muda dalam kalangan mereka. Sumber Tafsir Zaman Sahabat Sahabat-sahabat Nabi s.a.w berijtihad dalam Ilmu Tafsir berdasarkan sumbersumber berikut; •

Tafsir al-Quran dengan al-Quran. Ini adalah sumber utama yang diajar oleh Rasulullah kepada para sahabat. Tafsir al-Quran dengan al-sunnah al-sahihah. Ini adalah sumber yang tidak kurang pentingnya kerana Rasulullah s.aw. ialah orang yang paling mengetahui tentang kitab Allah dan penafsiran makna-maknanya.

Tafsir

al-Quran

dengan

ijtihad

yang

dilakukan

dengan

penelitian dan kefahaman yang baik. Sumber ini juga penting kerana sahabat adalah orang yang paling mengetahui tentang

al-Quran selepas Rasulullah s.a.w . Mereka Rasulullah s.a.w ketika al-Quran diturunkan. TAFSIR AL-QURAN ZAMAN TABI’IN DAN TABI’ TABI’IN

berada bersama

Zaman ini bermula pada awal abad kedua Hijrah hingga awal abad keempat Hijrah.Pada zaman itu Islam telah tersebar luas dan Negara jajahan Islam telah banyak hingga ke Negara bukan Arab.Lantaran itu,pengaruh dan kebudayaan asing mulai menular ke dalam mmasyarakat Islam dan Arab.Antara lain juga ia telah mempengaruhi ajaran Islam.Untuk itu ulama waktu itu mencari jalan dan memikirkan untuk membentuk pentafsiran alQuran sebagai suatu ilmu yang tersendiri.Hal itu supaya ia menjadi lebih berkesan dan mudah difahami oleh pelbagai bangsa dan ,masyarakat Islam yang bukan berasal dari kalangan bangsa Arab. ZAMAN TABI’IN Sebagaiman dimaklumi,pada zaman nabi dan sahabat,riwayat-riwayat tafsir adalah diwarisi dari mulut ke mulut,di mana waktu itu belum lagi ada pembukuan.Ulama pertama yang berusaha kea rah penulisan dan mencatat tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat al-Quran dalam bentuk buku adalah daripada kalangan ulama Tbi’in yang dipelopori oleh Mujahid.Selepas batu asas yang dibuat oleh Mujahid,maka munculah kemudiannya ulama lain yang bertungkus-lumus untuk mengumpulkan tafsir ayat-ayat al-Quran yang asalnya berselerak dan ada di tempat yang berbagai-bagai itu.Ulama terkenal yang menjadi pengumpul dan berusaha untuk mengimpulkan segala tafsir ayat-ayat al-Quran yang berselerak itu ialah: • • • • Sufian Ibn Uyainah yang meninggal dunia pad tahun 198 Hijrah Waki’ Ibn al-Jarah yang meninggal dunia pada tahun 197 Hijrah Syu’bah Ibn al-Hajjaj yang meninggal dunia pada tahun 160 Hijrah. Ishak Ibn al-Rahawiyah yang meninggal dunia pada 238 Hijrah.

Seterusnya satu hal lain yang perlu difahami ialah tentang wilayah Islam yang sudah mulai terbuka luas pada zaman Tabi’in.Ekoran daripada keadaan tersebut ramai daripada kalangan para sahabat terkemuka telah berpindah ke kota-kota yang baru dibuka,dan ini semua menyebabkan munculnya beberapa aliran di berbagai kota Islam yang diketuai atau dipimpin oleh para sahabat terkemuka tersebut.Ekoran perluasan wilayah dan penghijrahan para sahabat terkemuka ke berbagai daerah dan kota yang baru dibuka dalam hubungannya dengan ilmu Tafsir dapat dinyatakan sebagaiman berikut: > Di Mekah.Madrasah al-Tafsir telah diasaskan oleh Ibn Abbas .Di antara murid Ibn Abbas terdiri dari ulama Mekah:Mujahid Ibn Jabar yang meninggal dunia pada tahun 103 Hijra,’Ata’ Ibn Abi Rabah yang meninggal dunia pada 114 Hijrah,’ikrimah Maula Ibn Abbas yang meninggal duniayang meninggal dunia pada tahun 105 Hijrah,Sa’id Ibn Jubair yang meninggal dunia pada tahun 93 hijrah dan Tawus Ibn Kasan al-Yamani yang meninggal dunia pada tahun 106 Hijrah. > Di Madinah.Madrasah al-Tafsir diasaskan oleh Ubai Ibn Ka’ab menjadi masyhur lebih dari sahabat lain dalam bidang tafsir.Antara murid beliau yang terkenal dari kalangan Tabi’in,samada yang belajar daripada beliau secara langsung atau tidak langsung iala:Zaid Ibn Aslam,Abu al-Aliyah serta Muhammad Ibn al-Qarazi. > Di Kufah,Iraq,Madrasah Tafsir diasaskan oleh Abdullah Ibn Mas’ud yang dianggap oleh para ulama sebagai asas awal kepada kemunculan aliran Ahl al-Ra’yi dalam bidang Tafsir.Ramai daripada kalangan Tabi’in daripada penduduk Iraq yang terkenal dalam bidanga Taffsir.Antara murid – muridnya:terdiri daripada ulama majoritinya berada di Kufah,antara mereka ialah:’Alqamah Ibn Qais yang meninggal dunia pada tahun 102 Hijrah .al-

Aswad Ibn Zaid yang meninggal dunia pada tahun 105 Hijrah ,’Ubaidah Ibn ‘Amru al-Salmani dan Msruq Ibn al-Ajda’. Nama-nama yang tersebut di atas merupakan ahli-ahli tafsir terkenal dari kalangan tabi’in yang muncul mereka di ialah berbagai generasi kota Islam al pada Tabi’in waktu yang itu.Menyusul selepas Tabi’in

merupakan para murid al-Tabi’in.Mereka semua telah meninggalkan kepada kita suatu warisan ilmiah yang berkekalan. -Dari kalangan ahli tafsir yang tersebut di atas merupakan ahli-ahli tafsir terkenal ialah Mujahid Ibn Jabar dan Sa’id Ibn Jubair.Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ungkapan oleh Imam Nawawi sebagaimana katanya:Apabila kamu sudah mengetahui Tafsir Mujahid,maka ia adalah memadai bagi kamu. -Antara lain juga sebagaiman ungkapan Sufian al-Thauri:Ambillah Tafsir alQuran daripada empat orang ulama Tafsir.iaitu :Said Ibn Jubair,Mujahid ,Ikrimah dan al-Dhahhak. -Walaupun pada zaman Tabi’in ilmu Tafsir telah berkembang pesat ,namun sebagai rumusannya,majoritinya ia masih terus wujud dalam bentuk pengajaran dan riwayat secara lisan.Dimana pembukuan yang berlaku pada zaman Tabi’in masih belum begitu pesat. -Apa yang ketara dan jelasnya ,satu perkembangan baru yang berlaku dalam zaman al-Tabi’in ialah dimana pada waktu itulah mulanya menyelinap masuk ke dalam disiplin ilmu Tafsir unsur-unsur Israilliyat. -Hal itu terjadi disebabkan pada waktu itu telah ramai golongan ahli kitab yang memeluk Islam.

-Maka

golongan

Tabi’in

menukilkan

cerita-cerita

daripada

mereka

terutamanya daripada:Abdullah Ibn Salam,Ka’ab Ibn al-Ibn Juraij. Ceritacerita israilliyat tersebut diselitkan di sana sini semasa mereka membuat tafsiran terhadap ayat-ayat tertentu di dalam al-Quran.

KITAB TAFSIR ZAMAN TABI’IN
T afsir al -Saudi ϯ Ω ϟήδΗ ) Ϯδ ΍ϴ ϔ Y ang m eninggal dunia pada tahun 12 7 Hijrah.T afsir itu m enerangkan riwayat riwayat yang dirujukkan kepada Ibn M as’ud dan Ibn Abbas . T afsir Ibn Juraij yang m eninggal dunia pada tahun 150 Hijrah .T afsir itu m eriwayatkan segala riwayat m engenai ayat -ayat al -Q uran,sahih atau dho’if .

T afsir M uham ad m Ibn Ishak .

KITA B TA FSIR ZA A M N TA BI’IN

T afsir M aqatil yang m eninggal dunia pada tahun 150 Hijrah .

ZAMAN TABI’ TABI’IN • • • Bermula pada permulaan kurun ketiga Hijrah. Perkembangan tafsir zaman ini juga ekoran wilayah Islam yang sudah mulai terbuka luas. Hal itu menyebabkan munculnya beberapa aliran di berbagai-bagai kota Islam yang diketuai atau dipimpin oleh para Tabi’in.

• •

Ulama golongan tabi’ tabi’in tersebut telah berusaha dengan gigih untuk menyempurnakan lagi pentafsiran al-Quran. Usaha tersebut dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka,bahasa Arab,lahjah Arab di samping saranan ahli Tafsir.

KITAB TAFSIR ZAMAN TABI’ TABI’IN. - Kitab tafsir yang wujud pada zaman tersebut merupakan ekoran kewujudan dan perkembangan daripada penyusunan kitab tafsir yang dilakukan oleh tabi’in. - Ulama Tabi’ Tabi’in telah menyusun dan menulis kitab tafsir dengan lebih teratur. - Di mana pada peringkat zaman itu mereka telah mulai menulis tafsir yang merangkumi atau melengkapi semua surah-surah al-Quran. - Antara lain juga di dalam kitab tafsir tabi’ tabi’in majoritinya mengandungi perkataan-perkataan sahabat dan para tabi’in yang tersebut sebelum ini. Antara kitab tafsir terkenal yang wujud pada peringkat zaman itu ialah: • • • Al-Waqidi yang meninggal dunia pada tahun 207 Hijrah. Al-‘Allaf yang meninggal dunia pada tahun 226 Hijrah. Ibn Jarir al-Tabari yang meninggal dunia pada tahun 310 Hijrah.

-Pada peringkat itu kitab tafsir Ibn Jarir yang terkenal dengan tafsir al-Tabari merupakan kitab tafsir mutaqaddimin yang paling besar yang wujud hinnga kini. -Tafsir al-Tabari tersebut asalnya bernama Jami’ al-Bayan. -Ibn Jarir telah menulis tafsirnya itu dengan mengikuti kaedah-kaedah salaf.Iaitu mentafsir al-Quran berdasarkan Hadis ,di samping itu juga beliau menerangkan ta’wil-ta’wil yang kukuh yang diperolehinya daripada para sahabat . -Selain itu ,Ibn Jarir juga memasukkan ijtihad beliau sendiri dalam tafsirnya.

SUMBER TAFSIR ZAMAN TABI’ TABI’IN
Pertam anya:M ereka berpegang kepada penjelasan yang terdapat dalam al Q uran itu sendiri . Kedua :Kem udian m ereka berpegang kepada penjelasan penjelasan Rasulullah yang m ereka terim a m enerusi riwayat para sahabat . -

Kelim a:Akhirnya para pentafsir dari kalangan ini berpegang kepada apa yang dibukakan oleh Allah terh

SUM BERTA FSIR ZA A TA M N BI’ TA BI’IN.

Keem pat:Di sam ping itu m ereka juga m engam bil pandangan golongan ahli kitab . Dap m ereka m enerusi Ijtihad dan pem ikiran m ereka sendiri .

K tig :M re a ju a e a e k g b rs n a a e a d rk n k p d eaa ta ira p ra s h b t . fs n a aaa

BANDINGBEZA SEJARAH BAGI SETIAP ZAMAN PERBEZAAN PENGAJIAN TAFSIR ZAMAN RASULULLAH, SAHABAT DAN TABIIN ZAMA N PERBEZAAN -Tafsir alQuran dengan alQuran. -Tafsir alQuran dengan al-Sunnah alSahihah -Tafsir alQuran dengan ijtihad dengan penelitian dan kefahaman -Tafsir al-Quran dengan alQuran -Tafsir al-Quran dengan alSunnah al-Sahihah -Tafsir al-Quran dengan katakata sahabat RASULULLAH SAHABAT TABIIN TABI’ TABIIN

SUMBER TAFSIR

Tafsir daripada al-Quran

yang baik. Mujahid, Said bin Jabir, Ikrimah Maula Ibn Abbas, Thawus, Atha’ bin bin Abi Rabiah, Alqamah, alAswad bin Yazid alNakha’I, Ubaidah bin Amru alSalmani dan Amru bin Syarbahil. -Sufian Bin Uyainah -Waki’ bin al-Jarrah dan lainlain.

Khalifah yang empat: TOKOH YANG TERLIBAT Rasulullah -Abdullah bin Mas’ud -Ubai bin Ka’b, --Abdullah bin Abbas -Zaid Bin Thabit -Abu Musa alAsya’ari, Amru ibn al-‘As -Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah -Aisyah. -Ali Bin Abi Talib

RUJUKAN UTAMA KITAB TAFSIR YANG MASYHUR

Rasulullah

Para sahabat

Para Tabi’in

Para Tabi’

Belum dibukukan. Dari mulut ke mulut.

-Tafsir al-Saudi -Tafsir alWaqidi -Tafsir Ibn Juraij Hijrah -Tafsir al-‘Allaf -Tafsir Maqatil -Tafsir Ibn -Tafsir Jarir alMuhammad Tabari Ibn Ishak

PEMBAHAGIAN TAFSIR PEMBAHAGIAN TAFSIR

Para ulama telah membahagikan tafsir kepada tiga bahagian mengikut aliran yang wujud dalam perkembangan tafsir Al-Quran iaitu: Pertama:Tafsir bi Al-Ma’thur atau juga dikenali Tafsir Bi al-Riwayah dan Tafsir Bi al-Naqli Kedua: Tafsir Bi Al-Ra’yi atau dikenali juga dengan Tafsir Bi al-Dirayah atau Tafsir bi-al’aql Ketiga: Tafsir Sufi atau Al-Tafsir Al-Isyari yang dipelopori oleh golongan sufi. TAFSIR BIL MA’THUR TAFSIR BIL MA’THUR Tafsir bil Ma’thur ialah tafsir yang merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah dan pendapat para sahabat dan tabi’in untuk menjelaskan atau menghuraikan maksud ayat Al-Quran.Sehubungan dengan itu,tafsir daripada jenis ini hanya berpegang kepada riwayat yang sahih iaitu penafsiran Al-Quran dengan AlQuran sendiri atau mentafsirkan Al-Quran berpandukan hadis kerana fungsi hadis itu sendiri ialah menerangkan serta menjelaskan isi kandungan AlQuran,atau riwayat para sahabat yang menafsirkan Al-Quran memandangkan golongan para sahabat merupaka golongan yang paling mengetahui tentang al-Quran al-Karim. Tafsir bil Ma’thur berkembang melalui beberapa cara iaitu:

Pertama:Secara lisan.Disebut juga sebagai periwayatan Berlaku pada zaman sahabat dan permulaan zaman tabiin iaitu kurun pertama hijrah pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin dan kerajaan Bani Ummayah Melalui cara ini, para sahabat mengambil penafsiran daripada Rasulullah saw atau para sahabat meriwayatkan daripada sahabat iaitu dengan cara penukilan yang boleh dipercayai, diteliti dan mengambil berat tentang sanad periwayatan. (Pengantar Usul Tafsir]

Pada waktu ini lahirnya mufassirin dari kalangan sahabat utama seperti khulafa’ al-Rasyidin, Ibn Masud, Ibn Abbas, Ubai bin Kaab dan Aisyah r.anhum. Keadaan ini berterusan sehingga zaman permulaan tabiin yang mana mereka menerima secara lisan dari sahabat. Pada zaman ini munculnya Madrasah Tafsir; Ibn Abbas di Mekah, Ubay bin Kaab di Madinah dan Abdullah bin Masud di Kufah.

Kedua: Secara penulisan atau pembukuan (tadwin) Cara kedua adalah hasil lanjutan daripada cara pertama iaitu riwayatrowayat tersebut dicatit. Pada peringkat awal ia ditulis dalam kitabkitab hadith seperti kitab al-Tafsir dalam sohih al-Bukhari. Cara ini berlaku pada zaman tabiin dan tabi’ tabiin iaitu pada kurun ke2 Hijrah pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasi. Golongan tabiin dan tabi’ tabiin telah mencatat riwayat-riwayat tafsir sama ada dalam bentuk marfu’ atau mauquf pada sahabat atau kata-kata tabiin yang utama(Kibar al-Tabiin). Riwayat-riwayat ini ditulis bersama dengan hadith-hadith termasuklah dengan sanad sahabat pandangan

berkaitan hadith, fiqh , aqidah dan istinbat hukum. Pada masa ini munculnya Mujahid(m104H), Said bin Jubayr(m95H), Qatadah(m118H) yang mencatat tafsiran guru mereka Ibn Abbas, Muhammad bin Kaab(m120H), Zaid bin Aslam(m136H) yang mencatat tafsiran Ubay bin Kaab dan Hasan al-Basri(m110H) dan Masruq bin al-Ajda’(m63H) yang mencatat tafsiran Abdullah bin Mas’ud. • Ketiga: Penulisan tafsir bil Ma’thur dengan jalur sanad terasing dari hadith Pada peringkat ini tafsir bil Ma’thur ditulis secara berasingan dari hadith. Penulisan ini berlaku pada zaman Atba’ al-Tabiin iaitu pada kurun ke-2 dan ke-3 hijrah. Antara tafsir yang dibukukan pada tempoh ini ialah: • • Sahifah Ali bin Abi Talhah(m143H) yang mencatat riwayat Ibn Abbas. Tafsir Sufyan bin Said al-Thawri(m161H)

• • • • • • •

Tafsir Sufyan bin Uyahnah(m198H) Tafsir Abd al-Razzaq bin Hammam al-San’ani(m211H) Tafsir Abd bin Humayd(m249H) Tafsir Ishaq bin Rahawayh(m238H) Tafsir al-Nasai(m303H)

Keempat: Penulisan tafsir secara lengkap beserta dengan sanad yang bersambung Peringkat ini berlaku sekitar tahun ke-4 Hijri dengan tafsir menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri dan berpisah secara sepenuhnya dari hadith. Para mufassirin sepanjang tempoh ini berusaha mengumpulkan riwayat yang ma’thurat dalam tafsir dari hadith-hadith, kata-kata sabahat, kata-kata Tabiin dan Tabi’ Tabiin. Pada peringkat ini munculnya tafsir al-Quran yang lengkap mengikut susunan mushaf dengan menyebut riwayat-riwayat dan pandanganpandangan yang ma’thur bagi setiap ayat. Antara tafsir yang dibukukan pada peringkat ini ialah Tafsir Ibnu Majah(m273H), Tafsir Imam Ibnu Jarir al-Tabari(m310H), Tafsir Abu Bakar bin al-Mundhir al-Naysaburi(m318H), Tafsir Ibn Abi Hatim alRazi(m327H), Tafsir Ibn Hibban(m369H), Tafsir al-Hakim(m405H), dan tafsir Abu Bakar bin Mardawayh(m410H).

• • Kelima: Pengguguran Sanad dari tafsir bil Ma’thur Peringkat ini adalah peringkat selepas al-Tabari, Ibn Abi Hatim, Ibn alMundhir dan Ibn Mardawayh. Pada peringkat tafsir para dengan pentafsir tujuan menggugurkan sanad riwayat-riwayat

memudahkan penuntut ilmu tafsir. Mereka menyebut semua riwayat tanpa mengambil kira riwayat yang sohih dan daif. Oleh kerana riwayat-riwayat tersebut ditulis tanpa sanad maka sukar sekali untuk

menilai riwayat tersebut dan membezakan antara riwayat yang sohih dan daif. Para pentafsir pada peringkat ini menyebut pelbagai pandangan yang ma’thur dari sahabat atau tabiin atau tabi;tabiin sehinggakan ada diantara riwayat tersebut bertentangan antara satu sama lain. Antara tafsir yang menjadi contoh kepada peringkat ini ialah tafsir Bahr al-Ulum oleh al-Samarqandi, al-Kashf wa al-Bayan An Tafsir Al-Quran karya Abu Ishaq al-Tha’labi, Tafsir Bahr al-Muhit karangan Abu Hayyan, Al-Durr al-Manthur fi Tafsir bil Ma’thur hasil tangan al-Sayuti , Tafsir alQuran al-Azim hasil garapan Ibn Kathir al-Dimashqi dan Fath al-Qadir tinggalan al-Shawkani SYARAT-SYARAT TAFSIR BIL MA’THUR Tafsir bil Ma’thur memerlukan kepada beberapa syarat.Antaraynya ialah: • • • • • Mempunyai ilmu yang cukup mengenai sunnah Mengetahui sunnah yang berkaitan dengan tafsir,juga mengenai katakata para sahabat dan tabi’en Mampu untuk mengumpul dan menyatukan riwayat-riwayat yang bercanggah Mengetahui tentang asbab al-Nuzul dan nasakh mansukh Tidak bersandar kepada riwayat Israiliyyat

SUMBER TAFSIR BIL MA’THUR Tafsir bil Ma’thur bersumberkan kepada beberapa sumber iaitu tafsir alQuran dengan al-Quran,tafsir al-Quran dengan hadis Rasulullah s.a.w,pendapat dan ijtihad para sahabat dan Tabi’in. a) Pertama:Tafsir al-Quran dengan al-Quran Bentuk tafsir seumpama ini adalah yang terbaik dan paling mulia.Hal ini kerana tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui kalam Allah selain daripada Allah. Justeru itu,Ibn Kathir telah menyatakan bahawa

sekiranya ada orang bertanya tentang kaedah yang terbaik untuk mentafsir,maka jawapannya ialah Al-Quran itu sendiri. “ Sekiranya ada orang bertanya, apakah jalan terbaik mentafsir, maka jawapannya ialah al-Quran itu sendiri.” Mentafsir ayat al-Quran dengan al-Quran dapat dilihat dari pelbagai sudut. Antaranya ialah: i. Pentafsiran terhadap ayat-ayat ringkas Terdapat ayat yang ringkas di dalam al-Quran, namun telah ditafsirkan dengan lebih jelas dan lengkap pada ayat yang lain.Contohnya firman Allah dalam surah al-Fatihah:

[4-1]‌ ‫ملك يوم الدين‬ ِ ّ ِ ْ َ ِ َِ
Maksudnya:“Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat)” Perkataan

‫الدين م يو‬

ditafsirkan dengan firman Allah dalam surah

Al-Infitar ayat 17-19:

َ َْ َ ‫وما أدراك ما يوم الدين ‌]28-71[ ث كم مككا أدراك مككا ي كوم ال كدين ‌]28-81[ ي كوم ل‬ ِ ّ ُْ َ َ َ َ ْ َ َ ّ ُ ِ ّ ُْ َ َ َ َ ْ َ َ َ [19-82]‌ ‫تملك نفس لنفس شيئا والمر يومئذ ل‬ ِ ّ ٍ ِ َ ْ َ ُ ْ َْ َ ً ْ َ ٍ ْ َ ّ ٌ ْ َ ُ ِْ َ
Maksudnya:“Dan mereka (sentiasa berada Dalam azab

seksanya), tidak ghaib daripadanya. dan apa jalannya Engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari Pembalasan itu? sekali lagi, apa jalannya Engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari Pembalasan itu? (hari itu ialah) hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikitpun kepada orang lain, dan Segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah.”
ii. Pentafsiran secara lebih jelas terhadap ayat yang

berbentuk menyeluruh(mujmal)

Dimaksudkan dengan ayat yang berbentuk menyeluruh ialah sesuatu yang tidak jelas dalilnya.Contohnya ialah firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 187:

ِ ْ َ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ّ َ َ َ ّ َ ْ ُ َ ْ َ ُُ َ ‫‌ وكلواْ واشربوا حتى يتبين لكم الخيط البيض من الخيط السود من الفجر‬
Maksudnya; “dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih (cahaya siang) dari benang hitam kegelapan malam), Iaitu waktu fajar.” Perkataan fajar telah menerangkan maksud perkataan benang putih dan benang hitam.
iii. Pentafsiran

dengan

mengkhususkan

ayat-ayat

yang

umum. Contohnya ialah firman Allah:

[225-26]‌ ‫والشعراء يتبعهم الغاوون ‌]62-422[ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون‬ َ ُ ِ َ ٍ َ ّ ُ ِ ْ ُ ّ َ َ َ ْ ََ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ِ َّ ُ َ َ ّ َ [226-26]‌ ‫وأنهم يقولون ما ل يفعلون‬ َ َُ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُ ّ ََ
Maksudnya:. “dan Ahli-ahli syair itu, diturut oleh golongan Yang sesat - tidak berketentuan hala.tidakkah Engkau melihat Bahawa mereka merayau-rayau Dengan tidak berketentuan hala Dalam tiap-tiap lembah (khayal dan angan-angan kosong)?dan Bahawa mereka memperkatakan apa Yang mereka tidak melakukannya?” (Al-Syuara’:224-226) Ayat umum di atas telah dikhususkan dengan pengecualian terhadap penyair-penyair yang beriman seperti firman Allah dalam surah al-Syuara’ ayat 227:

‫إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا ال كثيرا وانتصروا من بعد مككا ظلمككوا‬ ُ ُِ َ ِ ْ َ ِ ُ َ َ َ ً ِ َ ّ َ ُ َ ََ ِ َ ِ ّ ُِ َ َ ُ َ َ ِ ّ ّ ِ [227-26]‌ ‫وسيعَم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون‬ َ ُ َِ َ ٍ ََ ُ ّ َ ُ ََ َ ِ ّ ُ ‫َ َ َ ْل‬

Maksudnya: “Kecuali orang-orang Yang beriman dan beramal soleh (dari kalangan penyair-penyair itu), dan mereka pula mengingati Allah banyak-banyak, serta mereka membela diri sesudah mereka dianiaya. dan (ingatlah), orang-orang Yang melakukan sebarang kezaliman, akan mengetahui kelak, ke tempat mana, mereka akan kembali.”

iv. Pentafsiran melalui ketentuan ikatan terhadap sesuatu ayat yang mutlak Contohnya ialah berhubung dengan hukm darah yang

diharamkan di dalam islam.Terdapat tiga ayat al-Quran yang menunjukkan darah itu secara mutlak iaitu ayat 173 surah alBaqarah,ayat 3 surah al-Ma’idah dan ayat 115 surah alNahl.Firman Allah:

... ‫إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير ال‬ ّ ِ ْ َ ِ ِ ِ ّ ِ ُ َ َ ِ ِ ِ ْ َ ْ ََ َ ّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ََ َ ّ َ َ ّ ِ
(Surah al-Baqarah ayat 173) Maksudnya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, dan darah, dan daging babi, dan binatang-binatang Yang disembelih tidak kerana Allah..” Darah yang telah disebut secara mutlak dalam ayat ini dikaitkan dengan darah yang mengalir (al-masfuh) dalam ayat yang lain.Firman Allah:

‫قل ل أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إل أن يكون ميتة أو دما‬ ً َ ْ َ ً َ ْ َ َ ُ َ َ ّ ِ ُ ُ َ ْ َ ٍ ِ َ ََ ً ّ َ ُ ّ َِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ ِ َ ّ ُ …‫مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير ال به‬ ِ ِ ّ ِ ْ َ ِ ّ ِ ُ ً ْ ِ ْ َ ٌ ْ ِ ُ َِّ ٍ ِ ِ َ ْ َ ْ َ ً ُ ْ ّ
Maksudnya: “ Katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku tidak dapati Dalam apa Yang telah diwahyukan kepadaku, sesuatu Yang diharamkan bagi orang Yang hendak memakannya melainkan

kalau benda itu bangkai, atau darah Yang mengalir, atau daging babi - kerana Sesungguhnya ia adalah kotor - atau sesuatu Yang dilakukan secara fasik, Iaitu binatang Yang disembelih atas nama Yang lain dari Allah…” (Al-An’am:145) v. Pentafsiran melalui ayat-ayat nasakh Contohnya ialah firman Allah:

َ ْ َ ِ ْ َ ْ َِ ً َ ّ ِ ِ َ ْ ّ ً ّ ِ َ ً َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ّ َ َ ُ َ ِ ّ َ ‫والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لزواجهم متاعا إلى الحول غير‬ َ ّ َ ٍ ُ ْ ّ ِ ّ ِ ِ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ْ ََ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ َ ‫ِ ْ َ ج‬ ‫إخرا ٍ فإن خرجن فل جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف وال‬ [240-2]‌ ‫عزيز حكيم‬ ٌ َِ ٌ ِ َ
Maksudnya: “Dan orang-orang Yang (hampir) mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, Iaitu diberi nafkah saguhati (makan, pakai dan tempat tinggal) hingga setahun lamanya, Dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. kemudian jika mereka keluar (dari tempat tinggalnya Dengan kehendakNya sendiri) maka tidaklah kamu bersalah (Wahai wali waris si mati) mengenai apa Yang mereka (isteri-isteri itu) lakukan pada diri mereka dari perkara Yang patut Yang tidak dilarang Syarak) itu dan ingatlah, Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.” (Al-Baqarah:240) Ayat di atas menerangkan tentang edah wanita yang kematian suami iaitu setahun lamanya. Kemudian ayat ini dimansukh atau diganti dengan ayat yang lain yang mengatakan bahawa edahnya ialah empat bulan 10 hari,sebagaimana firman Allah:

…‫والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا‬ ً ْ َ َ ٍ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ّ ِ ِ ُ َِ َ ْ َّ َ َ ً َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ّ َ َ ُ َ ِ ّ َ
Maksudnya: “Dan orang-orang Yang meninggal dunia di antara kamu, sedang mereka meninggalkan isteri-isteri hendaklah

isteri-isteri itu menahan diri mereka (beridah) selama empat bulan sepuluh hari...” (al-Baqarah:234) vi. Pentafsiran dengan cara menyesuaikan antara perkara yang dilihat secara zahirnya bertentangan di antara satu sama lain Contohnya ialah ayat-ayat yang menyatakan tentang penciptaan Nabi Adam yang pada zahirnya seolah bertentangan.Ayat-ayat tersebut adalah seperti yang berikut:

[59-3]‌ ‫إن مثل عيسى عند ال كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون‬ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ّ ِ ٍ َ ُ ِ ُ َ ََ َ َ ِ َ َ َ ّ َ ِ َ ِ َ َ َ ّ ِ
Maksudnya: “Sesungguhnya Perbandingan (kejadian) Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti (kejadian) Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam dari tanah lalu berfirman kepadanya: "Jadilah engkau!" maka menjadilah ia.” (Al-Imran:59) Dinyatakan di dalam ayat di atas bahawa Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Manakala dalam ayat yang lain pula,dinyatakan bahawa Nabi Adam diciptakan daripada tanah yang becampur air (‫ )طين‬seperti dalam ayat berikut:

‌ ‫قال ما منعك أل تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين‬ ٍ ِ ِ ُ َ ْ ََ َ ٍ ّ ِ ِ َ ْ ََ ُ ْ ّ ٌ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ُ ْ َ ّ َ َ َ َ َ َ َ َ
Maksudnya: “Allah berfirman: "Apakah penghalangnya Yang menyekatmu daripada sujud ketika Aku perintahmu?" Iblis menjawab: "Aku lebih baik daripada Adam, Engkau (Wahai Tuhan) jadikan daku dari api sedang Dia Engkau jadikan dari tanah." (Al-A’raf:12)

Seterusnya,Allah menjelaskan bahawa Nabi Adam diciptakan daripada tanah hitam yang liat sebagaimana firman Allah:

(‫)حمككاء‬

yang boleh dibentuk

[28-15]‌ ‫وإذ قا َ ربك للملئكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون‬ ٍ ُ ْ ّ ٍ َ َ ْ ّ ٍ َ ْ َ ّ ً َ َ ٌ ِ َ ّ ِ ِ َ ِ َ َ ْ ِ َ ّ َ ‫َِ ْ َ ل‬
Maksudnya: berfirman “Dan kepada (ingatkanlah malaikat: peristiwa) ketika Aku Tuhanmu hendak "Sesungguhnya

menciptakan manusia dari tanah liat Yang kering, Yang berasal dari tanah kental Yang berubah warna dan baunya.” (Al-Hijr:28) Seterusnya Nabi Adam juga dijadikan daripada tanah kering sehingga terbentuknya satu lembaga,seperti firman Allah dalam surah ar-Rahman ayat 14:

[14-55]‌ ‫خلق النسان من صلصال كالفخار‬ ِ ّ َ ْ َ ٍ َ ْ َ ِ َ َ ِْ َ ََ
Maksudnya: “Ia menciptakan manusia (lembaga Adam) dari tanah liat kering seperti tembikar” Justeru,daripada membincangkan peribgkat iaitu:
• • •

beberapa tentang

ayat

al-Quran

diatas

yang

penciptaan

Adam

a.s,dapat

disimpulkan bahawa kejadian Adam adalah menerusi beberapa

Bermula daripada tanah

(‫) تراب‬ (‫)طين‬

Kemudian diikuti dengan tanah yang bercampur air

Peringkat ketiga adalah daripada tanah hitam yang liat yang boleh dibentuk

(‫)حماء‬ (‫)صلصل‬

Seterusnya peringkat terbentuknya kejadian Adam ialah iaitu tanah kering seperti tembikar. Bentuk terakhir ialah ditiupkan roh.

a) Kedua:Tafsir Al-Quran dengan As-sunnah Nabi Muhammad s.a.w adalah manusia yang paling layak untuk mentafsir al-Quran.Hal ini adalah kerana al-Quran itu sendiri telah diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w,justeru Nabi lah orang yang paling memahami al-Quran.Sehubungan dengan itu,para sahabat apabila menghadapai sebarang kemusykilan mengenai al-Quran akan terus merujuk kepada Nabi s.a.w bagi memahami ayat tersebut. Contoh tafsir al-Quran dengan al-sunnah (al-Hadith):

[82-6]‌ ‫الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم المن وهم مهْتدون‬ َ ُ َ ّ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ِ َْ ُ ٍ ْ ُ ِ ُ َ َ ِ ْ ُ ِ ْ َ ْ ََ ْ ُ َ َ ِ ّ
Maksudnya: “Orang-orang Yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka Dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orangorang Yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang Yang mendapat hidayah petunjuk.” (Al-An’am:82) Maksud ‘zulm’ (kezaliman) di dalam ayat di atas bukanlah merujuk kepada sebarang kezaliman,akan tetapi ia ditafsirkan sebagai perbuatan yang syirik berdasarkan kepada hadis Nabi s.a.w yang menyatakan sedemikan.

b) Ketiga:Tafsir al-Quran dengan pendapat dan Ijtihad Sahabat Memandangkan para sahabt merupakan golongan yang sentiasa bersama Rasululah dan mendapat penerangan tentang al-Quran secara langsung daripada Nabi s.a.w,maka sewajarnya pandangan serta ijtihad mereka mengenai tafsiran al-Quran diterima. Contohnya ialah firman Allah:

ّ ُ ِ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ً ْ َ َ َ َ َ ْ َْ َ ِ َ َ ّ ّ َ ُ َ َ َ ِ ّ َ َ ْ ََ َ ‫أولم ير الذين كفروا أن السماوات والرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل‬ 30-21]‌ ‫]شيء حي أفل يؤمنون‬ َ ُِ ْ ُ َ َ َ ّ َ ٍ ْ َ

Maksudnya: “Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai Bahawa Sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai benda Yang satu), lalu Kami pisahkan antara keduanya? dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap benda Yang hidup? maka mengapa mereka tidak mahu beriman?” (al-anbiya’:30) “Ibn Abbas mentafsirkan “langit yang padu”ialah langit yang tiada hujan,manakala “bumi yang padu” ialah bumi yang tiada tumbuhan.Manakala “lalu Allah pecahkan keduanya”,ditafsirkan

sebagai turunnya hujan dan tumbuhnya tumbuhan. c) Keempat:Tafsir al-Quran dengan Pendapat Tabi’in Para ulama tidak bersependapat mengenai tafsiran melaui pendapat Tabi’in.Sebahagian ulama berpendapat bahawa tafsir mereka termasuk dalam kategori tafsir bi-al Ma’thur.Manakala sebahagian ulama yang lain menyatakan bahawa pendapat Tabi’in termasuk dalam kategori Tafsir bi al-Ra’yi Contoh tafsir al-Quran menurut pendapat Tabi’in ialah firman Allah:

99-15]‌ ‫]واعبد ربك حتى يأتيك اليقين‬ ُ ِ َ ْ َ َ ِ ْ َ َّ َ َّ ْ ُْ َ
Maksudnya: “Dan Sembahlah Tuhanmu, sehingga datang kepadamu (perkara Yang tetap) yakin.” (al-Hijr:99) Mujahid seperti yang telah diriwayatkan oleh Ibn Jarir ,Ibnu Munzir dan Ibn Abi Hatim dalam mentafsir “al-yaqin” pada ayat di atas telah menyatakan bahawa ia bermaksud “al-maut”(kematian). TAFSIR BI AL-RA’YI Tafsir bi al-Ra’yi ialah tafsir yang menggunakan akal fikiran untuk berijtihad mencari sesuatu maksud ayat al-Quran al-Karim. Ahli tafsir bi al-Ra’yi

menggunakan seluruh ilmu yang dikuasai tanpa terikat kepada penjelasan para sahabat atau tabi’in. Mereka berpandukan kepada ilmu pengetahuan yang mantap dalam bahasa Arab dan ilmu yang berkaitan dengan asas-asas agama yang lain seperti usul fiqh,ilmu Hadis dan sebagainya. Tafsir bi alRa’yi terbahagi kepada dua iaitu: mahmud dan mazmum.

sud tafsir yang baik dan terpuji iaitu tafsir yang bertepatan dengan syarak,tidak terdapat unsur-unsur penyelewengan dan ianya selari den

sir yang tidak berdasarkan ilmu,sebaliknya mengikuti hawa nafsu,tanpa merujuk kepada kaeda-kaedah bahasa atau syari’ah atau menafsi

Tafsir bi al-Ra’yi berkembang pada zaman Bani ‘Abbasiyah seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa itu.Tafsir ini menggalakkan peranan ijtihad berbanding dengan penggunaan tafsir bi al-Ma’thur.Dengan bantuan ilmu-ilmu bahasa Arab,ilmu qiraah,ilmu-ilmu al-Qur’an,hadis dan ilmu Ulum Hadis,usul fiqh dan ilmu-ilmu lain ,seorang ahli tafsir akan menggunakan kemampuan ijtihadnya untuk menerangkan maksud ayat dan mengembangkannya lagi dengan bantuan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada.

Syarat Tafsir Bi al-Ra’y Imam al-Zarkasyi menjelaskan di dalam Kitabnya al-Burhan Fi ‘Ulum al-Quran bahawa terdapat empat perkara yang perlu dijadikan sebagai asas sandaran ahli tafsir dalam mentafsir ayat al-Quran al-Karim iaitu: • • Pertama:Dinaqhalkan daripada Rasulullah s.a.w dengan bersikap waspada terhadap hadis dha’if dan maudhu’ Kedua:Mengambil riwayat yang sahih daripada para sahabat Rasulullah s.a.w dan tabi’in


Ketiga:Berpegang dengan Bahasa Arab secara total kerana al-Quran diturunkan dalam bahsa arab yang fasih Keempat:Berpegang dengan makna yang sesuai dengan pertuturan Arab yang disokong oleh asas-asas syariat Islam.

Kedudukan Tafsir bi al-Ra’yi Para ulama telah berselisih pendapat mengenai persoalan ini. Terdapat dua golongan ulama’ yang bertentangan pendapat: • Satu golongan berpendapat tidak wajar mentafsirkan al-Quran dengan pendapat atau ijtihad. Bagi mereaka al-Quran hanya perlu ditafsirkan dengan sumber yang ma’thur sahaja yang diterima.

Sementara golongan lain pula berpendapat harus mentafsirkan alQuran dengan pendapat atau ijtihad. Ia tidak bermakna mengenepikan sumber-sumber yang terdahulu yang lebih baik dan sahih, malah ini adalah pilihan terakhir setelah sumber-sumber asli tidak dapat diperolehi.

Contoh tafsir Mazmum Firman Allah:

[72-17]‌ ‫ومن كان في هذه أعمى فهو في الخرة أعمى وأضل سبيل‬ ً ِ َ ّ َ ََ َ ْ َ ِ َ ِ ِ َ ُ َ َ ْ َ ِِ َ ِ َ َ َ َ
Maksudnya: “Dan (sebaliknya) sesiapa Yang berada di dunia ini (dalam keadaan) buta (matahatinya), maka ia juga buta di akhirat dan lebih sesat lagi jalanNya” (Al-Isra’:72) Terdapat penafsiran yang salah terhadap ayat di atas dengan mentafsirkan perkataan “Imam” dengan maksud “ummahat” iaitu ibu-ibu yang memberi pengertian “(Ingatlah) hari kami menyeru tiap-tipa kumpulan manusia dengan nama ibu-ibu mereka” Golongan yang mentafsirkan sedemikian menyangka bahawa perkataan “imam” di dalam ayat tersebut adalah kata

jamak bagi kata nama mufrad “umm” sedangkan sebenarnya kata jamak bagi kata mufrad “umm” ialah “ummahat”.Pentafsiran seperti ini ditiolak sama sekali kerana tidak mengikut kaedah bahasa arab yang tepat dan bertentangan dengan prinsip asas syariat Islam.Pentafsiran yang betul ialah perkataan “imam” member maksud pemimpin iaitu nabi yang menjadi pemimpin kepada sesuatu ummat. Ahli-ahli Tafsir Bi al-Ra’y yang terkenal: 1. Imam al-Baydawi dan tafsirnya Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil Beliau ialah al-Qadi Nasir al-Din Abu al-Khayr Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali al-Baydawi, al-Syirazi, al-Farisi, al-Syafie. Dilahirkan di Bandar al-Bayda’ yang terletak di Syiraz tetapi tarikh lahirnya tidak diketahui. Beliau datang dari keluarga yang alim kerana kedua-dua bapa dan datuknya merupakan orang alim dan kadi. Para ulama berselisih tentang waktu kematian al-Baydawi dan menurut Ibn Hubayb beliau meninggal pada tahun 685H semasa berusia 100 tahun. Beliau menghasilkan penulisan dalam pelbagai bidang seperti fiqh, usul fiqh, Usuluddin dan bilangan karya mencapai 21 buah buku. Antara karyanya yang terkenal ialah tafsir Anwar al-Tanzil, al-Ghayah al-Quswa fi Dirayah al-Fatwa tentang fiqh mazhab syafie, Minhaj al-Wusul Ila Ilm alWusul ringkasan kepada kitab al-Mahsul karangan al-Razi tentang usul fiqh dan Tawali al-Anwar tentang akidah. Tafsir al-Baydawi: Beliau mengarang tafsirnya semasa beliau menetap di Bandar Tibriz, satu dari Bandar di Parsi di penghujung usianya. Tafsirnya Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil mendapat tempat dikalangan generasi selepasnya seperti yang disebut oleh Haji Khalifah dalam kitabnya “ Kashf al-Zunun An Asami alKutub wa al-Funun” “ Tafsir al-Baydawi kitab yang hebat dari segi kedudukannya, tidak perlu dijelaskan lagi, beliau telah mengambil intisari dari kitab al-Kashhaf berkaitan fleksi(I’rab), ilmu al-Maani dan Ilmu al-Bayan, dari tafsir al-Kabir

berhubung hikmah-hikmah dan ilmu kalam, dan dari tafsir al-Raghib(Jami’ alTafasir) berhubung derivasi(istiqaq), kesamaran dan rahsia…selain beliau mengemukan pandangan-pandangan yang sendiri…” Pengaruh tafsir al-Baydawi sangat jelas melalui syarah dan Hashiyah yang bilangan mencecah empat puluh mengikut perkiraan Haji Khalifah dalam Kashf al-Zunun, tujuh puluh mengikut perkiraan Ismail al-Baghadadi dan 83 mengikut perkiraan orientalis Brokelmen . Antara yang masyhur ialah: (a)Hashiyah Jalal al-Din al-Sayuti “ Nawahid al-Abkar wa Shawahid al-Afkar” (b)Hashiyah al-Kazruni Abu al-Fadl Al-Qurashy al-Sadiqi al-Khatib(m940H) (c) Hashiyah al-Qunuwy; Muhammad bin Mustafa(m951H) (d) Hashiyah Abd al-Hakim al-Siyalkuti al-Lahuri(m1060H) (e) Hashiyah Shihabuddin al-Khafaji(m1069H) 2. Imam al-Nasafi dan tafsirnya Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Tafsir Beliau ialah Abu al-Barakat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud al-Nasafi. Digelar al-Nasafi merujuk kepada Nasaf yang terletak di wilayah Samarqand.Tidak diketahui tahun lahirnya dan meninggal pada 710H mengikut pandangan yang rajih. Beliau meninggalkan lebih 15 karya seperti Umdah al-Aqaid dalam aqidah yang terkenal dengan al-Aqaid al-Nasafiyah, Manar al-Anwar dalam usul fiqh dan tafsirnya. Tafsir al-Nasafi Al-Nasafi menjelaskan objektif penulisan tafsirnya: “Saya telah diminta oleh pihak yang berkuasa(sultan) menulis kitab yang sederhana berkaitan ta’wil al-Quran, yang menghimpunkan pandangan tentang bentuk-bentuk fleksi(I’rab), dan qiraat, mengandungi perbahasan tentang ilmu badi, al-Maani dan al-Bayan, berisi dengan pandangan ahli sunnah dan jauh dari pandangan batil, tafsir yang tidak panjang yang menjemukan dan tidak pendek yang tidak sampai maksudnya.” Beliau telah menyelesaikan tafsirannya dalam masa yang singkat seperti yang dinyatakan di muqaddimah tafsir Madarik al-Tanzil.

Antara sumber tafsir al-Nasafi ialah • • Tafsir al-Khashaff dan tafsir al-Nasafi merupakan ringkasan kepada tafsir ini dengan menggugurkan pandangan muktazilah Tafsir al-Baydawi: al-Nasafi sezaman dengan al-Baydawi kerana beliau meninggal 25 tahun sebelum al-Nasafi • • Tafsir “al-Kashf wa al-Bayan’ karya Abu Ishaq al-Tha’labi Tafsir Syarh Ta’wilat Ahl al-Sunnah karangan Abu Mansur al-Maturudi.

Metodologi: Menurut Dr.al-Dhahabi, al-Nasafi dalam tafsirnya menggunakan Qiraat Tujuh, dan membincangkan serba sedikit berkaitan permasalahan nahu. Dalam masalah fiqh pula beliau mentarjihkan mazhab Hanafi, dalam persoalan aqidah beliau mendukung pandangan ahli sunnah dan menolak pandangan aliran yang menyeleweng, beliau tidak banyak menyebut riwayat Israiliyyat dan alangkah baik sekiranya beliau tidak menyebutnya.” 3.Burhan al-Din al-Biqai dan tafsirnya Nazm al-Durar Biografi: Beliau ialah Burha:n al-Di:n Abu: al-Hasan Ibra:hi:m bin ،Umar bin Hassan alRuba:t. Beliau merupakan anak kelahiran Kg. Hirbah Duha:, Lubnan pada tahun 809H. Semasa berusia 12 tahun, beliau berpindah bersama keluarganya ke Damsyik pada tahun 821H. al-Biqa: ،i: menadah ilmu dengan beberapa tokoh ilmuan pada waktu itu seperti Ibn al-Jaza:ri: dalam disiplin ilmu Qiraah, Ta:j al-Di:n bin Baha:dir dalam ilmu fekah, al-Qayati dalam ilmu feqah, usul fiqh, nahu, balaghah. Beliau turut membaca dengan gurunya ini tafsir al-Kashsha:f. Dalam ilmu hadith pula beliau menuntut ilmu dengan tokoh hadith Ibn Hajar al-،Asqa:la:ni: dan Ibn Na:sir al-Di:n al-Dimashqi:. Beliau telah mengembara kebeberapa tempat dalam usaha pencarian ilmu seperti Baitul Maqdis, Kaherah, Dimyat, Mekah, Taif, Madinah dan Halab. Selain menjadi tokoh dalam pelbagai disiplin ilmu, al-Biqa: ،i: tidak ketinggalan dalam menyertai beberapa siri peperangan. al-Biqa: ،i:

meninggal dunia pada 18 Rejab tahun 885H ketika berusia 76 tahun. Beliau meninggalkan lebih dari tujuh puluh karya dalam pelbagai disiplin ilmu. Bentuk-bentuk kesalahan dalam tafsir • •

Salah dari segi matlamat dan tujuan seperti pandangan orang bukan Islam terhadap al-Quran. Salah dalam metodologi memahami al-Quran seperti tafsiran mazhabmazhab yang menyeleweng Salah dalam mentafsirkan aspek kecil yang berlaku dikalangan mufassir ahli sunnah wa al-Jamaah.

Penyelewengan dan kesilapan dapat dilihat seperti berikut: 1. Salah dari segi menjadikan dalil tetapi pegangannya adalah betul. Pentafsir menerima makna asal ayat tetapi pentafsir memberikan tafsiran tambahan kepada ayat tersebut Contohnya tafsir ayat 66 surah al-Nisa oleh Abu Abdul Rahman al-Sulami.

ْ َُ َ ْ ُ ّ َ ْ ََ ْ ُ ْ ّ ٌ َِ ّ ِ ُ َُ َ ّ ُ ِ َ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ِ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ُُ ْ ِ َ ْ ِ ْ ََ َ ْ َ َ ّ َ ْ ََ ‫ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إل قليل منهم ولو أنهم فعلوا‬ [66-4]‌ ‫ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا‬ ً ِ ْ َ ّ َ ََ ْ ُ ّ ً ْ َ َ َ َ ِ ِ َ ُ َ ُ َ
Maksudnya: “Dan Sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka: “Bunuhlah dirimuatau keluarlah kamu dari kampungmu”, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. dan Sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)” Beliau mentafsirkan “Bunuhlah dirimu” dengan melawan hawa nafsu dan “keluarlah dari kampungmu” dengan keluarkan perasaan cinta dunia dari hatimu. Makna yang diberikan oleh Abu Abdul Rahman al-Sulami adalah betul iaiatu kewajipan melawan hawa nafsu dan mengeluarkan dunia dari hati tetapi

menjadikan ayat sebagai dalil adalah salah kerana perkataan Bunuhlah dirimu adalah makna yang sebenar iaitu bunuh dengan makna mengeluarkan roh dari badan dan keluar dari kampung adalah keluar dengan fizikal.
2. Salah dari segi menjadikan dalil tetapi pegangannya adalah betul. Bentuk

kedua berbeza dari pertama kerana pentafsir menafikan makna asal ayat dan menjadikan ayat sebagai dalil yang menyokong pandangannya. Dengan ini pentafsir telah melakukan dua kesalahan. Pertama: Meninggalkan makna ayat yang betul. Kedua:Mentafsirkan ayat dengan makna yang salah Contohnya tafsiran Sahl bin Abdullah al-Tasturi tentang ayat 35 surah alBaqarah. Firman Allah:

‫وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ول تقربا هذه الشجرة فتكونا‬ َ ُ َ َ َ َ َ ّ ِ ِ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُْ ِ ُ ْ َ ً َ َ َ ْ ِ َ ُ َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ُْ َ 35-2]‌ ‫]من الظالمين‬ َ ِِّ ْ َ ِ
Maksudnya: ” Dan kami berfirman: “Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini[37], yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim ” [37] pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab Al Quran dan Hadist tidak menerangkannya. ada yang menamakan pohon khuldi sebagaimana tersebut dalam surat Thaha ayat 120, tapi itu adalah nama yang diberikan syaitan. Menurut Sahl makan dalam ayat ini bukan makan yang sebenarnya dan mentafsirkannya dengan memberikan penumpuan kepada selain Allah. 3. Tafsiran yang dari segi pegangan salah dan dalilnya salah seperti tafsiran Ibnu Arabi terhadap ayat 8 surah al-Muzammil

8-73]‌ ‫]واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل‬ ً ِ ْ َ ِ ْ َِ ْ ّ َ َ َ َ ّ َ َ ْ ِ ُ ْ َ
Maksudnya: ”Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan” Ibnu Arabi mentafsirkan sebutlah nama Tuhanmu iaitu diri kamu sendiri atau kenalilah diri anda janganlah lupa nanti Allah akan lupakan kamu. Ibnu Arabi dalam tafsiran ini menyokong fahaman yang dipegangnya iaitu wehdah al-Wujud iaiatu tuhan dan manusia benda yang sama, nama tuhanmu ditafsirkan dengan diri manusia(kamu), jelas sekali kesesatan dan kebatilan tafsiran ini. TAFSIR ISYARI/SUFI Menurut ahli,setiap ayat mempunyai makna yang zahir dan batin.Yang zahir adalah yang segera mudah mudah difahami oleh akal fikiran,sedangkan yang batin adalah yang merupakan isyarat-isyarat yang tersembunyi di sebaliknya itu yang hanya diketahui oleh ahlinya. Menurut al-Zahabi,tafsir sufi atau Isyari bermaksud mentakwilkan ayat-ayat al-Quran dengan tidak berpandukan kepada kenyataan-kenyataan zahir ayat,disebabkan terdapat tanda-tanda tersembunyi yang hanya diketahui oleh ahli tasawwuf dan pentakwilan ini mempunyai titik pertemuan dengan maksud zahir ayat. Syarat Penerimaan Tafsir Sufi/Isyari Semua tafsir Isyari tidak boleh diterima begitu sahaja,akan tetapi ia hendaklah memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan oleh para mufassir.Syarat-syarat tersebut adalah seperti yang berikut: • Pentafsiran Isyari / Sufi ini tidak bercanggah dengan makna ayat yang zahir

• • •

Pentafsiran tersebut perlu disokong dengan bukti-bukti syarak yang benar Tidak bertentangan dengan syariat dan akal Hendaklah dimulakan dengan penafisran terhadap makna zahir terlebih dahulu dan kemudian barulah didatangkan kemungkinan adanya makna lain selain makna zahir

• •

Pentakwilan yang dibuat tidak terlalu asing Seseorang mufassir tidak boleh mendakwa bahawa Ta’sir SufiIsyari sahaja yang tepat

Contoh penafsiran secara Isyari

[22-2]‌ ‫..فل تجعلوا ل أندادا وأنتم تعلمون‬ َ ُ َْ َ ْ ُ ََ ً َ َ ِ ْ َُ ْ َ َ َ ّ
Maksudnya: “.. maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah, sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui”(bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa) (Al-Baqarah:22) Al-Tastary mentafsirkan perkataan

(‫)اندادا‬

yang bermaksud ‘sekutu’ sebagai di sini bukan hanya merujuk

nafsu amarah yang jelek.Jadi maksud

(‫)اندادا‬

kepada patung-patung berhala,syaitan atau jiwa sahaja,akan tetapi nafsu amarah yang sering dijadikan tuhan ole manusia juga merupakan apa yang dimaksudkan daripada ayat tersebut,kerana manusia selalu menyekutukan tuhannya dengan selalu menjadi hamba bagi nafsu amarahnya. Mentafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan melihat isyarat yang ada di dalamnya telah banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi,di antaranya pentafsiran Isyari sahabat iaitu ketika turunnya ayat daripada surah al-Nasr yang berbunyi:

ْ َّ َ ‫إذا جاء نصر ال والفتح ‌]011-1[ ورأيت الناس يدخلون في دين ال أفواجا ‌]011-2[ فسبح‬ ً َ ْ َ ّ ِ ِ ِ َ ُُ ْ َ َ ّ َ ْ ََ َ ِ ُ َْْ َ ّ ُ ْ َ َ َ ِ ِ [3-110]‌ ‫بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا‬ ً ّ َ َ َ ُ ِّ ُ ْ ِ ْ َ ْ َ َ َّ ِ ْ َ ِ

Maksudnya: “Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa Engkau Wahai Muhammad berjaya Menguasai negeri Makkah),. dan Engkau melihat manusia tasbih masuk Dalam ugama Allah beramai-ramai, dan mintalah -maka ampun Ucapkanlah Dengan memuji Tuhanmu

kepadaNya, Sesungguhnya Dia amat menerima taubat.” (Al-Nasr:1-3) Di antara para sahabat,ada yang memberikan pentafsiran ayat tersebut memerintahkan kepada mereka untuk bersyukur kepada Allah dan meminta keampunannya.Akan tetapi berbeza dengan Ibn Abbas yang mengatakan bahawa ayat tersebut adalah sebagai tanda hampirnya ajal Rasulullah s.a.w

‫~‬

‫~ وال تعالى أعلم‬