Kursus Induksi Umum Maktab Mahmud 2009

DAFTAR ISI
1.0 Sekapur Sirih 2.0 Definisi Surat Aku Janji 3.0 Rasional Perlaksanaan Surat Aku Janji 4.0 Intisari Dan Kandungan Surat Aku Janji 4.1 Taat Setia Kepada DYMM Yang Di-Pertuan Agong 4.2 Cermat, Bersungguh-sungguh, Amanah….. 4.3 Tidak Membelakangkan Tugas Demi Kepentingan Pribadi ……m/s 6 ………….m/s 7 ……m/s 9 .…………m/s 1 ………….m/s 2 ………….m/s 2

4.4 Tidak Berkelakuan yang menyebabkan Kepentingan Pribadi Bercanggah Dengan Tugas ………….m/s 9 4.5 Tidak Berkelakuan Dengan Perkara Yang Boleh Menimbukan Syak.. ………… m/s 10

4.6 Tidak Menggunakan Kedudukan Sebagai Pegawai Awam Bagi Faedah Diri Sendiri ………….m/s 11 4.7 Tidak Berkelakuan Yang Boleh Mencemarkan Nama Perkhidmatan Awam 4.8 Tidak Membawa Pengaruh Luar Untuk Memajukan Tuntuan Berhubung Perkhidmatan awam 4.9 Tidak Engkar Perintah… 5.0 6.0 ………….m/s 12 ………….m/s 13 ………….m/s 14

Kegagalan Mematuhi Kandungan Akujanji Dan Kesannya Kepada Organisasi …………m/s 15 Penutup …………m/s 16

Rujukan Lampiran
Rubiah Bte Mat Tahir/MMY/Akujanji/2009 1

Kursus Induksi Umum Maktab Mahmud 2009

1.0

SEKAPUR SIRIH SEULAS PINANG

Pada masa ini, Perkhidmatan Awam Malaysia terdiri daripada 1.2 juta orang, iaitu nisbah 26 warganegara untuk setiap Penjawat Awam. Adalah menjadi tanggungjawab setiap warganegara Malaysia untuk memastikan yang aset negara ini dapat digerakkan secara berkesan bagi mengekalkan kemajuan, keamanan dan kemakmuran negara. Negara mengharapkan dan menuntut penyediaan perkhidmatan awam yang cemerlang untuk kebaikan semua, dan setiap penjawat awam sewajarnya menyahut cabaran ini bersama-sama. Kewujudan pejawat awam adalah untuk memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Sehubungan itu, sebagai penjawat awam, kita sewajarnya memastikan tahap Perkhidmatan yang diberikan dapat memenuhi harapan dan ekspeksasi pelanggan.
“Justeru, adalah menjadi tanggungjawab semua anggota Perkhidmatan Awam berusaha dengan sepenuh rela hati, untuk mempertahan serta memperkukuhkan tahap profesionalisme dan integriti perkhidmatan awam, dengan mencegah segala bentuk perbuatan yang membelakangkan kepentingan awam dan negara. Sebab itulah sebagai usaha berterusan untuk memperkukuhkan lagi integriti dan akauntabiliti semua anggota perkhidmatan awam, maka Kerajaan telah bersetuju supaya semua anggota perkhidmatan awam menandatangani Surat Akujanji yang dikuatkuasakan baru-baru ini. Tujuannya tiada lain, semata-mata untuk menzahirkan semula komitmen kita sebagai anggota perkhidmatan awam kepada ikrar yang sama-sama kita buat, iaitu untuk sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan penuh tanggungjawab.”
1

Y.BHG. TAN SRI SAMSUDIN BIN OSMAN 08-03-2002

Setiap skim perkhidmatan baik sektor Kerajaan mahupun Swasta perlu mempunyai ciri-ciri tadbir urus (governance) yang sesuai dengan organisasi masingmasing supaya ianya dijadikan sebagai asas kawalan tatatertib terhadap pegawaipegawai yang sedang berkhidmat dalam organisasi berkenaan. Kawalan tatatertib

1

Y.BHG.TAN SRI SAMSUDIN BIN OSMAN Tajuk : MAJLIS SANTAPAN YANG DI-PERTUAN AGONG BERSAMA PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK Lokasi : MAYANG SARI GRAND BALLROOM, JW MARRIOTT HOTEL, KUALA LUMPUR Tarikh : 08-03-2002

Rubiah Bte Mat Tahir/MMY/Akujanji/2009

2

Kursus Induksi Umum Maktab Mahmud 2009

merupakan satu alat pengurusan yang penting bagi mewujudkan pentadbiran yang cekap di dalam melaksanakan segala fungsi serta tanggungjawab ke arah pencapaian matlamat dan objektif sesebuah Jabatan. Perbincangan mengenai isu-isu tadbir urus telah dibincangkan dan dinilai semula sejak awal tahun 2000 dimana JPA telah mengambil langkah proaktif mengadakan Persidangan Perkhidmatan Awam Kelima (PPA 2000) dengan tema 'Good Governance : Issues and Challenges' atau ‘Tadbir Urus : Isu dan Cabaran’ dan ucaputama, YAB Dato Seri Abdullah Bin Hj Ahmad Badawi, semasa itu sebagai Timbalan Perdana Menteri menyatakan keperluan Perkhimatan Awam negara menghapuskan imej tradisi iaitu sebagai sebuah birokrasi yang lembab dan sejajar dengan era peralihan globalisasi. Sejak kebelakangan ini, perbincangan mengenai tadbir urus (governance) dalam organisasi Kerajaan telah menarik perhatian umum. Tadbir urus yang baik

dalam arena nasional, politikal, sosial dan ekonomi boleh dijadikan sebagai panduan dan asas serta persediaan dalam menghadapi pelbagai tekanan globalisasi. Selain itu juga, terdapat beberapa isu-isu berkaitan kelemahan dan penyalahgunaan kuasa dalam perkhidmatan awam telah mencarik dan mencalarkan maruah dan integriti

perkhidmatan awam yang telah menarik perhatian umum antaranya penyalahgunaan peruntukan dalam Laporan Ketua Audit Negara, Skandal pembaziran dan rasuah berbilion wang rakyat dalam isu PKFZ, beberapa ketua jabatan dan pengarah yang telah didapati bersalah dan yang masih di dalam perbicaraan kerana penyalahgunaan kedudukan dan menerima rasuah. Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk melahirkan perkhidmatan awam yang cekap dan berwibawa untuk menyokong program pembangunan negara, JPA pada 20 Disember 2001 melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2001 telah mewajibkan setiap pegawai awam supaya menandatangani Surat Aku Janji (SAJ). Ianya adalah bertujuan untuk menimbulkan kesedaran di kalangan penjawat awam akan pentingnya tugas dilaksanakan dengan penuh kesetiaan, kejujuran, bertanggungjawab, dedikasi dan profesional.

Rubiah Bte Mat Tahir/MMY/Akujanji/2009

3

Kursus Induksi Umum Maktab Mahmud 2009

2.0

DEFINISI SURAT AKU JANJI

Surat Aku Janji adalah mengotakan ikrar dan aku janji yang telah dilafazkan dalam pelaksanaan tanggungjawab setiap penjawat awam terhadap diri, organisasi, perkhidmatan awam dan negara. Ianya banyak menyentuh penerapan kepada aspekaspek etika. Manakala pengertian etika dari sudut prespektif Pelan Integriti Nasional pula, ditafsirkan sebagai himpunan nilai dan moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku individu, organisasi dan profesion.

3.0 RASIONAL PERLAKSANAAN SURAT AKU JANJI

Dari segi perlaksanaannya, Surat Aku Janji bukanlah sesuatu yang baru. Peruntukkannya telah dipadankan daripada peruntukan Peraturan 4, PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Ia mungkin baru dari segi bentuk sahaja iaitu dalam bentuk SURAT AKU JANJI.

Surat Aku Janji merupakan suatu dokumen tambahan yang perlu diwujudkan disebabkan oleh faktor-faktor antaranya Kerajaan mendapati telah ada tanda-tanda wujudnya pemikiran, sikap dan tindakan yang kurang sihat yang dilakukan oleh segelintir anggota di dalam perkhidmatan awam. Ada di antara mereka secara terangterang mengambil sikap tidak setia kepada Kerajaan dan menjalankan kegiatan yang boleh memudaratkan Kerajaan dan orang ramai.

Tidak dapat dinafikan bahawa Surat Aku Janji adalah tambahan kepada Akuan Sumpah Berkanun, Surat Penerimaan Tawaran Pelantikan dan Akuan Sumpah Menyimpan Rahsia Rasmi yang setiap pegawai dikehendaki menandatanganinya semasa mereka dilantik. Namun Surat Aku Janji masih diperlukan kerana ia

mempunyai tujuannya yang tersendiri.

Surat Aku Janji diwajibkan kepada semua pegawai awam yang dilantik secara tetap, sementara dan kontrak yang berkhidmat dengan Kerajaan Persekutuan, Negeri, Badan Berkanun (Persekutuan dan Negeri) dan Kuasa Tempatan. Bagi pegawai yang sedang berkhidmat semasa Surat Aku Janji ini dikuatkuasakan, mereka Rubiah Bte Mat Tahir/MMY/Akujanji/2009 4

Kursus Induksi Umum Maktab Mahmud 2009

perlu menandatanganinya dalam tempoh 3 bulan. Bagi pegawai yang dilantik pada atau selepas 1.1.2002, iaitu tarikh kuatkuasa Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17/2001, mereka dikehendaki menandatanganinya pada tarikh melapor diri bertugas atau dalam tempoh sebulan dari tarikh tersebut.

Kewajipan menandatangani Surat Aku Janji dalam perlantikan pegawai awam juga ada dinyatakan dalam Peraturan 19 (1) (c) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005, P.U.(A) 176 Perlembagaan Persekutuan, Tambahan Perundangan yang dikuatkuasakan pada 1 Mei 2005 yang menyebut :
“calon itu hendaklah menandatangani Surat Aku Janji sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama bahawa calon itu akan mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U.(A) 395/1993], PerintahPerintah Am, pekeliling, surat pekeliling, peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong dari semasa ke semasa sepanjang perkhidmatan calon itu dalam Kerajaan”.

Surat Aku Janji ini tidak boleh dianggap sebagai suatu bebanan sebalilknya hendaklah dilihat secara positif dengan suatu iltizam untuk berkhidmat dengan lebih cemerlang bagi mencapai matlamat organisasi. Ianya merupakan suatu simbol dalam menunjukkan ketaatan setiap penjawat awam kepada Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong sebagai ketua negara. Oleh yang demikian segala kandungannya perlulah dihayati semasa menjalankan tugas agar dapat melahirkan penjawat awam yang betanggungjawab, dedikasi dan professional selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan perkhidmatan awam yang cekap dan berwibawa bagi memastikan negara kita terus menuju kemajuan. Surat Aku Janji ini juga perlu dilihat sebagai suatu mekanisma dalam memberi kesedaran supaya penjawat awam tidak menyimpang dari menjalankan tugas yang ditetapkan.

Rubiah Bte Mat Tahir/MMY/Akujanji/2009

5

Kursus Induksi Umum Maktab Mahmud 2009

4.0

INTISARI DAN KANDUNGAN SURAT AKU JANJI.

Perkhidmatan awam merupakan institusi penting yang bertanggungjawab bagi melaksanakan dasar dan peraturan kerajaan ke arah pembangunan negara dan rakyat. Kerajaan dan rakyat mempunyai pengharapan yang tinggi terhadap

perkhidmatan awam supaya menjadi jentera pentadbiran gemilang dan terbilang. Justeru itu, perlaksanaan Surat Aku Janji yang mengandungi sembilan frasa penting yang terkandung di dalam Surat Aku Janji dilihat amat bertepatan, perlu dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh setiap kakitangan awam. Sembilan frasa atau intisari yang terkandung di dalam Surat Aku Janji ialah:

4.1 Akan Sentiasa Taat Setia Kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara Dan Kerajaan.

Pegawai awam memegang jawatan selama mana ianya diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong (at the pleasure of the King). Oleh yang demikian amat wajarlah setiap pegawai awam menumpukan taat setia mereka kepada Yang di-Pertuan Agong yang juga merupakan simbol kedaulatan negara kita. Aku Janji ini juga selaras dengan prinsip kedua Rukun Negara iaitu “Kesetiaan kepada Raja dan negara”. Dengan mematuhi Aku Janji ini, Kerajaan berharap akan dapat melahirkan pegawai awam yang berdedikasi, komited, bertanggungjawab dan mempunyai semangat patriotisme yang tinggi untuk memajukan negara kita ini. Perenggan 4, Perintah Am, Bab ‘D’ (1980) juga menghendaki seseorang pegawai awam “pada setiap masa dan waktu menumpukan taat setianya yang tak berbelah bahagi kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan kerajaan”. Begitu juga dengan Rukun Negara menghendaki setiap anggota perkhidmatan awam mendukung prinsip kesetiaan kepada Raja dan Negara. Nilai ini adalah amat perlu untuk dihayati oleh setiap anggota perkhidmatan awam demi mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa. Bagi menentukan nilai ini dipatuhi dalam perkhidmatan awam, setiap anggotanya dikehendaki mematuhi tata kelakuan serta ikrar yang termaktub dalam beberapa peruntukan yang berkenaan. Kesanggupan untuk berkhidmat dengan Kerajaan hendaklah disertai dengan semangat keikhlasan, kerelaan dan kesetiaan kepada Raja, negara dan kerajaan. Penjawat awam yang taat dan setia kepada Raja,

Rubiah Bte Mat Tahir/MMY/Akujanji/2009

6

Kursus Induksi Umum Maktab Mahmud 2009

negara dan kerajaan akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, taat setia serta patuh kepada arahan dan mempertahankan apa juga dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan dengan rela hati tanpa rasa dipaksa.

4.1.1 Contoh Perlanggaran Frasa 1 Surat Aku Janji.

1. Menghina Kedaulatan Raja-raja dan Sistem Raja Berperlembagaan 2. Bersubahat dengan musuh negara; 3. Membocorkan rahsia Kerajaan; 4. Memburuk serta memperkecilkan dasar dan tindakan Kerajaan; 5. Berlakon dalam filem yang memburukkan negara.

4.2

Akan Sentiasa Melaksanakan Tugas Dengan Cermat, Bersungguh-Sungguh, Cekap, Jujur, Amanah Dan Bertanggungjawab.

Cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab merupakan nilai murni yang sejagat (universal) dan telah dijadikan nilai teras dalam perkhidmatan awam. Nilai-nilai ini amat berkesan untuk meningkatkan produktiviti, kualiti dan kecemerlangan perkhidmatan awam jika diamalkan dengan bersungguhsungguh dan ikhlas. Perlaksanaan Surat Aku Janji diharap dapat mendorong pegawai awam menjalankan tugas dengan cekap, jujur, bertanggungjawab dan patuh kepada semua peraturan yang dikeluarkan oleh Kerajaan.

4.2.1

Contoh Perlanggaran Frasa 2 Surat Aku Janji.

 Kurang cekap atau kurang berusaha: 1. gagal menguruskan penyata bank dan buku tunai dengan teratur; 2. membuat bayaran tanpa disertakan dengan baucer, bil, resit dan invois; Rubiah Bte Mat Tahir/MMY/Akujanji/2009 7

Kursus Induksi Umum Maktab Mahmud 2009

3. tidak berkebolehan dan terpaksa diarah sepanjang masa.  Tidak jujur atau tidak amanah: 1. tidak melaporkan harta yang dimiliki olehnya atau ahli keluarganya; 2. membuat tuntutan palsu; 3. tidak melaporkan hutang-piutangnya. 4. Cuai dalam menjalankan tugas. 5. Menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. 6. Melakukan tugas-tugas peribadi dengan berselindung disebalik yugas-tugas rasmi.

Tidak bertanggungjawab: 1. menghasut pegawai lain supaya tidak bertugas dengan bersungguh-sungguh; 2. bercuti semasa perkhidmatannya amat diperlukan; 3. tidak melaporkan kesalahan pegawai bawahannya. 4. Tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kerja sehingga ada orang lain terpaksa membantu untuk menyempurnakannya. 5. Hasil kerjanya boleh menimbulkan kebimbangan atau kesusahan kepada orang lain sama ada di kalangan anggota awam atau pihak pengguna. 6. Tidak cuba memperbaiki mutu perkhidmatan supaya ia dilihat sebagai suatu hasil yang sempurna.

Rubiah Bte Mat Tahir/MMY/Akujanji/2009

8

Kursus Induksi Umum Maktab Mahmud 2009

4.3 Tidak Membelakangkan Tugas Awam Demi Kepentingan Peribadi

Sebagai seorang warganegara dan anggota masyarakat, seseorang pegawai awam, khususnya yang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan, tidak dapat menolak sepenuhnya kepentingan peribadi (self interest) semasa membuat sesuatu keputusan yang membabitkan diri mereka. Keadaan ini secara tidak langsung akan menjadi faktor penentu sejauh mana keberkesanan keputusan yang akan

dibuatnyabagi faedah orang ramai. Dalam konteks ini pegawai berkenaan mestilah mengutamakan tugas awamnya daripada kepentingan diri. Dalam erti kata yang lain dia mestilah melaksanakan tanggungjawabnya dengan mengutamakan kepentingan awam dan bukannya kepentingan peribadi. 4.3.1 Contoh Perlanggaran Frasa 3 Surat Aku Janji. 1. menguruskan perniagaan atau pelaburan sendiri, atau ahli keluarganya, dalam waktu pejabat; 2. mengutamakan saudara-mara, rakan-rakan atau orang yang rapat dengannya semasa menimbangkan sesuatu permohonan; 3. menguruskan tender / sebut harga sedangkan pegawai tahu di antara mereka yang mengemukakan tender / sebut harga terdiri daripada saudara-maranya.

4.4

Tidak Akan Berkelakuan Dengan Cara Yang Mungkin Menyebabkan Kepentingan Peribadi Bercanggah Dengan Tugas Awam.

Seseorang pegawai itu tidak terlepas daripada menghadapi situasi di mana tugas awamnya bercanggah dengan kepentingan peribadinya. Apabila timbul situasi sedemikian, pegawai hendaklah mengambil sikap tidak memihak (impartial) dan

seterusnya menghalang kepentingan peribadinya itu daripada mengatasi tugas awamnya. Seseorang pegawai itu seharusnya boleh menjangkakan sesuatu situasi Rubiah Bte Mat Tahir/MMY/Akujanji/2009 9

Kursus Induksi Umum Maktab Mahmud 2009

yang boleh menimbulkan percanggahan kepentingan dan seterusnya berusaha sedayaupaya mengelakkan dirinya daripada terlibat dengan situasi tersebut.

4.4.1

Perlanggaran Frasa 4 Surat Aku Janji. 1. tidak mengelakkan dirinya daripada bergaul terlalu rapat dengan mereka yang jelas akan mendapat keuntungan daripada tugas rasminya; 2. tidak mengelak diri daripada menerima hadiah yang berharga daripada syarikat, ahli perniagaan atau individu; 3. memproses, menimbang atau meluluskan sesuatu permohonan daripada ahli keluarganya.

4.5 Tidak Akan Berkelakuan Dengan Cara Yang Boleh Menimbulkan Syak Yang Munasabah Bahawa Pegawai Telah Membiarkan Kepentingan Peribadinya Bercanggah Dengan Tugas Rasmi Sehingga Menjejaskan Kegunaannya Sebagai Pegawai Awam.

Walaupun Aku Janji ini masih lagi menyentuh mengenai percanggahan kepentingan peribadi dengan tugas awam, namun penekanannya di sini ialah seseorang pegawai awam itu perlu mengelakkan tindak-tanduknya daripada

menimbulkan syak yang munasabah bahawa dia telah membiarkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas rasmi sehingga menjejaskan kegunaannya sebagai pegawai awam. Syak yang munasabah (reasonable suspicion) di sini menunjukkan terdapat rasional dan asas yang kukuh bagi mengatakan bahawa salah laku atau tindakan yang tidak beretika telah dilakukan oleh seseorang pegawai awam semasa melaksanakan tugas rasminya dan ini hendaklah dibezakan daripada syak yang biasa semata-mata.

4.5.1 Perlanggaran Frasa 5 Surat Aku Janji.

Rubiah Bte Mat Tahir/MMY/Akujanji/2009

10

Kursus Induksi Umum Maktab Mahmud 2009

1. tidak mengambil tindakan terhadap seseorang yang telah melanggar sesuatu peraturan dengan tujuan mendapat ganjaran daripadanya; 2. berhutang dengan seorang ahli lembaga pengarah yang syarikatnya ada memohon tanah untuk tapak kilang di daerah yang berada di bawah pentadbiran pegawai atau isteri pegawai adalah salah seorang ahli lembaga pengarah syarikat tersebut.

4.6

Tidak Akan Menggunakan Kedudukan Sebagai Pegawai Awam Bagi Faedah Diri Sendiri

Setiap pegawai awam dibekalkan dengan kuasa tertentu sesuai dengan kedudukan atau jawatan yang mereka sandang. Tanpa disiplin diri, kedudukan dan kuasa yang dimiliki itu boleh disalahgunakan untuk kepentingan peribadi pegawai berkenaan. Dengan adanya Aku Janji ini, adalah diharapkan pegawai akan insaf bahawa kedudukan mereka sebagai pegawai awam bukanlah merupakan satu tiket

untuk mengumpul kekayaan dan kesenangan hidup. Menggunakan kedudukan sebagai pegawai awam untuk faedah diri sendiri merupakan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab dan boleh dianggap sebagai pengkhianatan kepada bangsa dan negara. Tindakan pegawai juga boleh diertikan sebagai tidak menunjukkan

ketaatsetiaan kepada Yang di-Pertuan Agong.

4.6.1 Perlanggaran Frasa 6 Surat Aku Janji.

1. menggunakan kenderaan jabatan sebagai kemudahan peribadi untuk pergi dan balik pejabat, menghantar anak ke sekolah dan sebagainya;

2. menggunakan pengaruh kedudukannya untuk mengubah lot tanah yang telah diluluskan kepada isterinya sedangkan pegawai tidak diberi kuasa berbuat demikian.

4.7

Tidak Akan Berkelakuan Dengan Cara Yang BolehMemburuk Dan Mencemarkan Nama Perkhidmatan Awam

Rubiah Bte Mat Tahir/MMY/Akujanji/2009

11

Kursus Induksi Umum Maktab Mahmud 2009

Persoalan imej atau nama baik perkhidmatan awam merupakan suatu perkara yang penting kerana ianya sering dikaitkan dengan keutuhan dan kecekapan perkhidmatan awam. Oleh itu menjadi kewajipan setiap pegawai agar menjaga dan memelihara nama baik perkhidmatan awam supaya sentiasa dipandang bersih bukan sahaja oleh rakyat jelata tetapi juga oleh pelabur asing. Sehubungan dengan itu setiap pegawai mestilah menunjukkan ciri-ciri

sebagai seorang yang berperibadi mulia. Mereka hendaklah mengelak daripada berkelakuan dengan cara yang boleh diertikan sebagai telah mencemarkan nama baik perkhidmatan awam. Ini bertujuan untuk memupuk keyakinan orang ramai terhadap keutuhan dan kewibawaan perkhidmatan awam keseluruhannya. Dalam era yang amat kompetitif hari ini kepuasan pelanggan menjadi suatu keutamaan sama ada bagi sektor awam atau swasta. Misalnya, kita sering mendengar slogan yang berbunyi “Kepuasan Pelanggan Keutamaan Kami”. Di antara faktor yang dapat memberi kepuasan kepada pelanggan kita ialah layanan yang mesra, bersopan-santun serta perkhidmatan yang berkualiti (tanpa cacat atau zero defect). Sekiranya faktor tersebut dapat direalisasikan imej perkhidmatan awam akan meningkat. Oleh itu, sebagai pegawai awam kita hendaklah mengelak daripada menunjukkan kelakuan yang boleh mencemarkan nama baik perkhidmatan awam seperti kurang sopan, malas, suka memaki-hamun dan sebagainya.

4.7.1 Perlanggaran Frasa 7 Surat Aku Janji.

1. terlibat dalam penyalahgunaan dadah; 2. disabitkan atas kesalahan jenayah / mahkamah syariah; 3. berada dalam keterhutangan kewangan yang serius; 4. sengaja melengahkan kelulusan permohonan lesen daripada orang ramai; 5. bersikap kurang sopan seperti mabuk atau memarahi dan memaki orang ramai yang berurusan di kaunter.

4.8 Tidak Akan Membawa Sebarang Bentuk Pengaruh Atau Tekanan Luar Untuk Menyokong Atau Memajukan Tuntutan Diri Sendiri Atau Pegawai Lain Berhubung Dengan Perkhidmatan Awam Rubiah Bte Mat Tahir/MMY/Akujanji/2009 12

Kursus Induksi Umum Maktab Mahmud 2009

Sebarang masalah yang dihadapi oleh seseorang pegawai seharusnya diurus dan diselesaikan mengikut saluran rasmi yang disediakan. Tidak ada pihak lain yang lebih layak dan sesuai untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi semasa menjalankan tugas rasmi selain daripada pegawai awam yang telah diamanahkan dengan tanggungjawab tersebut. Kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan awam banyak bergantung kepada kemampuan pegawainya menguruskan keperluan dan masalah mereka mengikut saluran yang betul. Dengan lain perkataan, jentera pentadbiran awam akan berjalan lancar tanpa campur tangan atau tekanan oleh pihak luar. Penggunaan pengaruh luar juga boleh memberi gambaran seolah-olah kepimpinan dalam perkhidmatan awam tidak mampu dan tidak cekap menangani masalah yang dihadapi oleh warganya.

Penggunaan pengaruh luar menunjukkan bahawa pegawai terbabit tidak mempunyai keyakinan terhadap kemampuan sistem pengurusan yang terdapat dalam perkhidmatan awam untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya itu. Walau bagaimanapun tindakan kesatuan membantu mana-mana anggota perkhidmatan awam yang terkilan dengan sesuatu keputusan yang dibuat oleh ketua jabatan tidak dianggap sebagai menggunakan pengaruh luar, dengan syarat tindakan itu dibuat melalui saluran rasmi yang telah disediakan seperti Majlis Bersama Jabatan (MBJ), Majlis Bersama Kebangsaan (MBK) dan CUEPACS.

4.8.1 Perlanggaran Frasa 8 Surat Aku Janji. 1. meminta orang kenamaan untuk menggunakan jasa baiknya mempengaruhi pangkatnya; 2. meminta bantuan ahli politik untuk menyokong permohonannya bagi mendapatkan tanah Kerajaan, rumah atau jawatan. Lembaga Kenaikan Pangkat bagi menaikkan

4.9 Tidak Ingkar Perintah Atau Berkelakuan Dengan Cara Yang Boleh Ditafsirkan Sebagai Ingkar Perintah

Rubiah Bte Mat Tahir/MMY/Akujanji/2009

13

Kursus Induksi Umum Maktab Mahmud 2009

Arahan atau perintah merupakan salah satu unsur terpenting dalam pentadbiran sesebuah organisasi. Setelah sesuatu keputusan dibuat atau dipersetujui, arahan yang jelas dan khusus adalah perlu untuk memastikan keputusan atau dasar itu dilaksanakan bertepatan dengan matlamat ianya diputuskan. Seseorang pegawai yang diberi tanggungjawab melaksanakan keputusan atau dasar tersebut sudah pasti tidak mampu melakukannya secara bersendirian tanpa bantuan pegawai lain. Oleh itu beliau tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengarahkan pegawai bawahannya

melaksanakan tugas tersebut. Sekiranya pegawai yang berkenaan enggan mematuhi perintah yang dikeluarkan, maka pelaksanaan tugas tersebut sudah pastinya akan terjejas. Jika sikap ini tidak dicegah segera melalui tindakan yang setimpal, ia boleh menghakis kepatuhan pegawai yang lain.

Dalam konteks ini juga, Kerajaan dari semasa ke semasa ada mengeluarkan arahan atau garis panduan tertentu melalui undang-undang, peraturan, pekeliling atau surat pekeliling. Arahan ini bertujuan untuk memelihara kecekapan perkhidmatan awam dan keadilan kepada semua warganya. Oleh itu adalah menjadi kewajipan semua pegawai mematuhi arahan tersebut sepenuhnya. Pegawai yang enggan mematuhinya boleh diertikan sebagai ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah.

Keperluan mematuhi arahan ini amat penting terutamanya di kalangan pegawai dalam perkhidmatan beruniform yang tugas mereka berkaitan dengan keselamatan dan ketenteraman negara. Sekiranya terdapat di antara mereka yang mengingkari perintah ketua atau pegawai atasannya, sudah pasti sesuatu yang tidak diingini akan berlaku. Soal keselamatan tidak boleh dikompromi.

4.9.1 Perlanggaran Frasa 9 Surat Aku Janji. 1. membantah atau melawan pegawai atasan;

Rubiah Bte Mat Tahir/MMY/Akujanji/2009

14

Kursus Induksi Umum Maktab Mahmud 2009

2. membawa keluar fail terperingkat jabatan tanpa kebenaran ketua jabatan; 3. keluar negara atas urusan persendirian tanpa kebenaran Ketua Setiausaha Kementerian; 4. mengambil bahagian aktif dalam politik tanpa kebenaran Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam / Ketua Setiausaha Kementerian.

5.0

Kegagalan Mematuhi Intisari Dan Kandungan Surat Aku Janji Dan Kesannya Kepada Organisasi.

Tugas yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai itu adalah demi kepentingan awam (in the public interest) dalam rangka memberi perkhidmatan yang terbaik kepada orang ramai. Oleh itu mereka hendaklah menumpukan kesetiaan dan memberikan sokongan sepenuhnya kepada Kerajaan yang memerintah (the

government of the day) serta dasarnya tanpa mengira parti yang berkuasa. Pegawai yang menentang atau mengkritik dasar Kerajaan akan merosakkan kebolehpercayaan dan keutuhan perkhidmatan awam keseluruhannya. Prinsip tanggungjawab bersama (collective responsibility) dan kesatuan (unity) dalam perkhidmatan awam akan dipersoalkan. Akibatnya kewibawaan pegawai untuk berfungsi dengan berkesan akan terhakis. Tambahan pula, pegawai yang tidak patriotik akan dianggap sebagai tidak berkemampuan melaksanakan dasar dan program untuk kemakmuran rakyat dan negara.

Penjawat awam yang tidak taat dan setia akan selalu mempersoalkan dasar negara dan arahan kerajaan, tidak menghormati institusi raja serta melakukan penyelewengan dengan memberikan perkhidmatan yang mendatangkan faedah bagi pihak lain yang bertentangan dengan dasar negara. Tindakan sebegini akan menimbulkan masalah kepada organisasi, menjejaskan produktiviti negara dan boleh dianggap sebagai satu pengkhianatan kerana sudah tentu akan menjejaskan keutuhan dan kestabilan negara.

Peribadi taat dan setia tanpa berbelah bahagi kepada Raja, negara dan kerajaan akan meningkatkan keikhlasan dan keberkesanan kerja di kalangan penjawat Rubiah Bte Mat Tahir/MMY/Akujanji/2009 15

Kursus Induksi Umum Maktab Mahmud 2009

awam kerana berkhidmat untuk Negara adalah satu tugas murni serta menjadi kebanggaan setiap rakyat Malaysia. Oleh itu semua pegawai awam hendaklah sentiasa menjaga, memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara, hormat serta patuh kepada undang-undang dan sentiasa berusaha berbakti kepada negara.

Pegawai yang gagal mematuhi peraturan dan enggan mengamalkannya atau bersifat negatif terhadap nilai murni tersebut dengan sendirinya telah memperlihatkan sikap yang tidak bertanggungjawab. Mereka sebenarnya telah mengkhianati amanah orang ramai yang mengharapkan perkhidmatan yang terbaik dan berkualiti.

Perlanggaran kepada frasa kedua kandungan Surat Aku Janji ini juga akan menyebabkan kepercayaan masyarakat dan orang ramai terhadap organisasi dan perkhidmatan awam terhakis. Di samping itu juga, Sikap tidak amanah, tidak cekap, tidak jujur serta tidak bertanggungjawab bukan sahaja akan menyebabkan kerugian yang amat besar kepada organisasi malahan boleh mengundang pelbagai aduan dan ketidak puasan hati di kalangan orang ramai yang menggunakan perkhidmatan serta kemudahan yang disediakan oleh organisasi tersebut.

6.0 Penutup.

Menurut Ketua Setiausaha Negara dalam laporan akhbar Utusan Malaysia, 2005, mutu perkhidmatan sektor awam negara ini agak ketinggalan jika dibandingkan dengan sebelum ini berikut masalah sikap dan prestasi kerja kakitangannya yang belum mencapai tahap maksimum. Sehubungan itu, usaha untuk melatih anggota

perkhidmatan awam perlu diteruskan dengan lebih agresif dengan objektif untuk memotivasikan dan menanam nilai berfikiran positif dan global. Ini bersesuaian dengan pandangan Perdana Menteri Malaysia bahawa hanya dengan berfikiran positif dan global serta menghayati kesemua nilai dan etika Perkhidmatan Awam, penjawat awam akan cemerlang dan ikhlas di dalam melaksanakan tugasnya, menghasilkan kerja yang berkualiti dan bersama mewujudkan sebuah perkhidmatan awam yang unggul seperti yang diharapkan oleh negara.

SUMBER RUJUKAN
Rubiah Bte Mat Tahir/MMY/Akujanji/2009 16

Kursus Induksi Umum Maktab Mahmud 2009

1.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17, Penguatkuasaan Surat Aku Janji Untuk Pegawai Awam, Tahun 2001.

2.

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005, P.U.(A) 176, Perlembagaan Persekutuan (Tambahan Perundangan).

3.

Dato Seri Dr. Mahathir Bin Mohamad. Perkhidmatan Awam Dalam Alaf Baru: Cabaran Dan Prospek, Jabatan Penerangan Malaysia, 2000, Kuala Lumpur.

4.

Y.BHG.Tan Sri Samsudin Bin Osman, MAJLIS SANTAPAN YANG DIPERTUAN AGONG BERSAMA PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK, JW MARRIOTT HOTEL, KUALA LUMPUR, 08-03-2002 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Koleksi Tajuk-Tajuk Ceramah Pengurusan Dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur: 1998. Institut Tadbiran Awam Malaysia. Falsafah, Nilai Perkhidmatan Awam. Kuala Lumpur, Citra Karya, 1994. dan Etika Dalam

5.

6.

7.

MAMPU. Usaha-usaha peningkatan kualiti perkhidmatan awam dalam konteks penerapan nilai-nilai murni: satu analisis. Kuala Lumpur. 2004. Abd Rahim Abd Rashid. Nilai-Nilai Murni Dalam Pendidikan : Menghadapi Perubahan Dan Cabaran Alaf Baru, Utusan Publications, Kuala Lumpur, 2001.

8.

Rubiah Bte Mat Tahir/MMY/Akujanji/2009

17