Keselamatan Fizikal, Peribadi

,

Dokumen/Rekod Pengurusan Rekod Kawalan Rahsia Kerajaan

KESELAMATAN FIZIKAL,

PERIBADI, DOKUMEN/REKOD

Keselamatan Fizikal
 Pastikan

tempat bekerja berada dalam keadaan yang bersih, teratur dan sentiasa berada dalam keadaan selamat dari ancaman-ancaman yang boleh mengundang bencana dan kemusnahan

Keselamatan Peribadi
 Sentiasa

memastikan diri berada dalam keadaan yang bersih, kemas dan selamat serta mempunyai nilai-nilai peribadi yang tinggi

Keselamatan Rekod/Dokumen
 Mewujudkan

sistem fail bagi memastikan keselamatan rekod sentiasa terjamin dan tidak mudah mengalami kerosakan dan kemusnahan

Apakah Sistem Fail ?
Sistem Fail ialah merupakan satu proses klasifikasi, penyusunan dan penyimpanan rekod yang bersistem dan teratur. Tujuan sistem fail ini diadakan adalah untuk memudahkan sesuatu maklumat itu diperolehi dengan cepat dan pada bila-bila masa sahaja.

Ciri-ciri Sistem Fail Yang Baik

Kepadatan. Ianya bermaksud seseorang itu hendaklah menggunakan ruang yang terdapat dalam fail tersebut secara minimum. Asesibiliti. Ianya bermaksud sesuatu rekod atau maklumat itu boleh dicapai atau dirujuk dengan mudah dan cepat dan pada bilabila masa sahaja. Ekonomi. Sesuatu sistem fail yang baik haruslah mengambil kira aspek kos dengan meminimumkan kos bagi sesuatu sistem penyimpanan fail yang dilakukan

Keanjalan. Sesuatu sistem fail haruslah mengambil-kira prinsip keanjalan yang mana ianya memerlukan pembesaran ruang pada masa hadapan akibat daripada pertambahan maklumat atau rekod yang perlu disimpan. Lokasi. Sesuatu fail yang disimpan perlulah diletakkan di tempat-tempat yang mudah dan mudah diperolehi tanpa memerlukan masa yang panjang. Rujukan Silang. Ianya perlu diadakan supaya dapat memudahkan proses pengesanan maklumat-maklumat, dokumen-dokumen atau rekod-rekod lain yang berkaitan agar ianya dapat dicari dibawah pelbagai tajuk.

Retention. Bertujuan supaya fail-fail yang tidak lagi aktif dapat dipindahkan ke tempat lain Klasifikasi. Untuk memberi kemudahan semasa membuat rujukan melalui pengasingan yang telah dilakukan mengikut kelaskelas masing-masing.

PENGURUSAN REKOD-REKOD KERAJAAN

Apakah Rekod-Rekod Kerajaan
 Surat  Dokumen  Bahan  Buku  Peta  Lukisan  Gambar  Mikrofilem  Filem

Bercetak

Wayang Gambar  Rakaman Suara

Kegunaan Rekod
 Bahan

Sejarah  Proses Pentadbiran  Bukti ‘Evidence’  Rujukan  Penyelidikan/Kajian

Tanggungjawab Mengendali & Menjaga Rekod-Rekod Kerajaan
 Lantik

seorang pegawai rekod  Simpan dan jaga rekod dengan baik  Wujud satu jabatan/badan khas untuk menjaga dan memelihara rekod  Membuat pemeriksaan/kajian terhadap rekod-rekod yang tidak digunakan lagi  Wujudkan perbekalan undang-undang

Pengurusan Rekod-Rekod Kerajaan
 Satu

cara saintifik untuk merekod & mengawal maklumat-maklumat dari masa ianya diwujudkan sehinggalah ianya dihapuskan aktiviti yang menentukan supaya semua rekod yang diperlukan oleh manamana pihak pengurusan dapat diperolehi dengan cepat & tepat

 Satu

Cara-cara Mengurus Rekod
 Memelihara

rekod kekal  Memisah dan memindah rekod tidak berguna  Jadual tempoh penggunaan rekod  Alat kelengkapan yang sesuai untuk rekod  Pusat kawalan rekod  Buku panduan sistem penyimpanan rekod  Selia dan latih staf  Semakan dari semasa ke semasa sistem rekod

Memelihara Rekod
 Bilik
– – – –

simpan rekod mestilah terhindar dari:

Kelembapan Atap bocor Dinding berlubang Sistem pengudaraan yang tidak baik

 Terhindar

dari bahaya banjir dan panas matahari  Terhindar dari tikus & lain-lain serangga

 Sentiasa

membersihkan bilik supaya habuk dan sampah tidak terkumpul  Rekod-rekod basah dikeringkan  Rekod-rekod yang koyak diperbaiki/ditampal  Sediakan alat pemadam api dibilik simpan rekod

 Bilik

Rekod JANGAN SEKALI-KALI digunakan sebagai : - tempat makan dan minum - tempat merokok - tempat menyimpan asid, cat, dakwat dan minyak spirit - dan bahan-bahan yang mudah terbakar

ARAHAN PERKHIDMATAN
Kawalan Rahsia Kerajaan dan Keselamatan Pejabat

KAWALAN RAHSIA KERAJAAN
Memberi perlindungan secukupnya terhadap suratan dan maklumat rasmi kerajaan dari: • Dapat diketahui atau dilihat oleh orang-orang yang tidak berhak mengetahui atau melihat • Kebocoran • Kecurian • Kebakaran

MAKLUMAT RASMI
Pengetahuan mengenai perkara rasmi, bagaimana sekali pun diperolehi termasuk: walau

• Jenis atau kandungan apa-apa dokumen rasmi atau sebagainya. • Jenis kegunaan dan komposisi bahan-bahan. • Kaedah-kaedah, cara menghasilkan serta teknik-teknik dan proses yang akan digunakan untuk pengeluaran. • Proses saintifik terutama berkenaan dengan pembuatan senjata dan kelengkapan. • Butir-butir kegiatan rasmi yang diperolehi secara lisan.

RAHSIA RASMI
Apa-apa suratan yang dinyatakan di dalam jadual dan apa-apa maklumat dan bahan-bahan berhubung dengannya dan termasuk apa-apa suratan rasmi, maklumat dan bahan-bahan lain sebagaimana yang boleh dikelaskan RAHSIA BESAR, RAHSIA, SULIT dan TERHAD mengikut mana yang berkenaan oleh seorang Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri atau mana-mana Pegawai Awam yang dilantik mengikut seksyen 2B.

Maksud Suratan Yang Dinyatakan Dalam Jadual
Dalam Jadual 1. Keputusan pertimbangan Jemaah Menteri 2. Keputusan pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri 3. Suratan mengenai - keselamatan negara - perhubungan antarabangsa - pertahanan Luar Jadual Yang diperingkatkan sebagai : 1. RAHSIA BESAR 2. RAHSIA 3. SULIT 4. TERHAD Oleh - Seorang Menteri - Menteri Besar - Ketua Menteri sst negeri - Mana-mana pegawai awan yang dilantik dibawah seksyen 2B

SEKSYEN 2B
“Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri boleh melantik mana-mana Pegawai Awam melalui satu perakuan di bawah tandatangannya untuk mengelas apaapa suratan rasmi, maklumat rasmi atau bahan-bahan sebagai RAHSIA BESAR, RAHSIA, SULIT atau TERHAD mengikut mana yang berkenaan”.

DOKUMEN RASMI
Apa-apa jenis maklumat yang tercatat berkenaan dengan perkara-perkara rasmi termasuk:1. Perkara yang bertulis, bertaip, bertulis trengkas, disalin, berstensil dan bercetak juga draf dan buangan perkara itu. 2. Fotograf, foto salinan, pelan cetak, negatif foto, filem, jalur suara dan rakaman. 3. Pelan, pelan lakar, lukisan, gambarajah, peta dan anika jenis carta. 4. Huruf cetak, huruf cetak atur, blok litografer, acuan, stensel, proses plat dan lain-lain yang digunakan untuk membuat dokumendokumen rasmi.

JENIS DOKUMEN RASMI
Terbahagi Kepada Dua: 1. Dokumen Terperingkat Dokumen Rasmi yang mengandungi maklumat rasmi terperingkat dan ditanda dengan peringkat keselamatannya. 2. Dokumen Tidak Terperingkat Dokumen Rasmi yang mengandungi maklumat rasmi tetapi tidak bertanda dengan peringkat keselamatan. Walaupun tidak terperingkat tetapi sebagai ‘Hak Kerajaan’ perlu diberi perlindungan.

PERINGKAT KESELAMATAN
Perkara - perkara terperingkat, hendaklah di peringkat seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Rahsia Besar Rahsia Sulit Terhad

RAHSIA BESAR

Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan-bahan rasmi yang jika didedah tanpa kebenaran akan menyebabkan kerosakan yang amat besar kepada Malaysia.

Contoh:- RAHSIA BESAR
(i) Kertas-kertas Jemaah Menteri yang sangat penting mengenai dasar utama Kerajaan berkaitan perkara-perkara politik dan ekonomi;

(ii) Maklumat-maklumat yang sangat penting mengenai perancangan gerakan dan penempatan barisan peperangan angkatan tentera jika berlaku perang; (iii) Surat-menyurat dengan Kerajaan negara asing mengenai aspek perdagangan dan pertahanan yang amat penting; (iv) Maklumat lengkap berkenaan dengan pertubuhan-pertubuhan perisikan Malaysia an kaedah-kaedahnya.

RAHSIA
Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan-bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran akan membahayakan keselamatan negara menyebabkan kerosakan besar kepada kepentingan atau martabat Malaysia atau memberi keuntungan besar kepada sesebuah kuasa asing.

Contoh:- RAHSIA BESAR
(i) Arahan-arahan penting untuk perwakilanperwakilan Malaysia yang membuat perundingan dalam negara asing; (ii) Maklumat-maklumat penting mengenai pemasangan- pemasangan tentera; (iii) Maklumat-maklumat penting mengenai pertubuhan-pertubuhan subversif dan kegiatan-kegiatannya; (iv) Surat-menyurat antara Jabatan mengenai perkara-perkara dasar yang penting.

SULIT
Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan-bahan rasmi yang jika didedah tanpa kebenaran walaupun tidak membahayakan keselamatan negara tetapi memudaratkan kepentingan atau martabat Malaysia atau kegiatan Kerajaan atau orang perseorangan atau akan menyebabkan keadaan memalukan atau kesusahan kepada pentadbiran atau akan menguntungkan kuasa asing.

Contoh:- SULIT
(i) Laporan-laporan perisikan biasa; (ii) Dokumen-dokumen dan panduanpanduan teknik untuk kegunaan latihan tentera atau polis; (iii) Maklumat-maklumat yang mungkin membolehkan pendapatan faedah kewangan daripadanya jika didedahkan sebelum masa.

TERHAD

Dokumen rasmi, maklumat rasmi selain daripada yang diperingkatkan RAHSIA BESAR, RAHSIA atau SULIT tetapi perlu diberi tahap perlindungan.

Contoh:-TERHAD
(i) Buku-buku Jabatan bagi maksud arahan; (ii) Perintah-perintah dan arahan-arahan biasa Jabatan; (iii) Dokumen-dokumen mengenai bekalan barang-barang dan alat-alat kelengkapan biasa tentera dan polis.

ANCAMAN KEPADA KESELAMATAN RAHSIA KERAJAAN
Punca Ancaman 1. Subversif : kegiatan yang dijalankan oleh pertubuhan/perseorangan tidak sampai kepada peperangan. 2. Espionaj : kegiatan memperolehi perkara terperingkat secara tersembunyi bertujuan memudaratkan keselamatan dan kepentingan negara. 3. Sabotaj : perbuatan bertujuan menyebabkan kerosakan fizikal.

4.

Kelemahan Manusia : suka menunjuk-nunjuk, cuai mematuhi arahan, tidak cermat bila bercakap dan ketagih dadah/arak. Pemasaran hutang kerana seks rasuah kelakuan latarbelakang : kerana

5.

Surat-Surat Atau Dokumen-Dokumen Terperingkat Diancam Oleh
1. Penyuluh-penyuluh rahsia memperolehi kebenaran atau mempunyai kebenaran. 2. Individu-individu subversif memperolehi kebenaran atau mempunyai kebenaran dan membuat kerajaan dalam keadaan salah. 3. Kebocoran. 4. Kealpaan. yang tidak yang tidak cuba serba

UTUSAN MALAYSIA 19 JULAI 2005

 Kakitangan awam guna SMS bocor rahsia

kerajaan

  

      

 

Oleh METRA SYAHRIL MOHAMED KANGAR 18 Julai - Kerajaan negeri mendedahkan terdapat segelintir kakitangan awam di negeri ini menyalahgunakan khidmat pesanan ringkas (SMS) untuk membocorkan rahsia kerajaan. Pengerusi Jawatankuasa Tanah dan Perhutanan Perlis, Azam Rashid yang mendedahkan perbuatan itu berkata, gejala membocorkan rahsia kerajaan itu dikesan terutama ketika mesyuarat membabitkan agensi atau jabatan kerajaan sedang berlangsung. Jelasnya, perbuatan membocorkan rahsia kerajaan oleh kakitangan awam menerusi SMS adalah sikap kurang sihat dan tidak bermoral. ``Perkara ini perlu dipandang serius kerana ia bakal mengundang pelbagai kesan yang mampu menjatuhkan imej kerajaan dan membolehkan pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan,'' katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perhimpunan mingguan kakitangan awam di perkarangan kompleks pejabat-pejabat kerajaan negeri di sini hari ini. Azam mengingatkan kakitangan awam bahawa mereka tidak dibenarkan mengamalkan sikap sedemikian dan tindakan undang-undang boleh diambil terhadap mereka sekiranya didapati terlibat. Justeru itu, beliau berharap semua kakitangan awam meningkatkan daya tahan mereka untuk menyimpan segala rahsia kerajaan serta jujur dan amanah terhadap tanggungjawab yang telah diberikan. Beliau meminta semua ketua jabatan memantau segala tindak-tanduk kakitangan di bawah pentadbiran mereka. Dalam perkembangan berlainan, Azam menggesa setiap ketua jabatan memastikan tugas kakitangan masingmasing yang mengambil cuti diambilalih oleh kakitangan gantian supaya tidak berlaku penangguhan tugasan. Beliau turut menggesa kakitangan awam agar meningkatkan kemahiran dalam pelbagai bidang supaya mereka dapat menjadi kakitangan yang cekap. ``Pada zaman ini, semua kakitangan awam perlu menguasai pelbagai bidang dan tidak hanya mengetahui satu

SEKSYEN 17A – Pembelaan Sedia Ada Kepada Pegawai Awam Mana-mana orang yang dituduh dengan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini tidaklah boleh disabitkan jika dia membuktikan yang dia melakukan mana-mana perkara itu dalam menjalankan tugas rasminya atau dengan kuasa sepatutnya.

SEKSYEN 8 (2) (Baru) - Penalti Jika seseorang menerima atau memberi sesuatu Rahsia Rasmi dan bersalah dengan akta ini, maka kesalahannya boleh dihukum dengan penjara selama tempoh tidak kurang daripada satu tahun tetapi tidak lebih dari tujuh tahun.

KEGIATAN PENGINTIPAN
Dengan Cara: 1. Menyamar diri sebagai penjawat awam. 2. Memasuki pejabat (menceroboh) bagi tujuan mencuri, menyalin atau mengambil gambar. 3. Memintas, mencuri atau menyalin dokumen terperingkat semasa dalam perjalanan pos atau pembawa. 4. Memeras, mendesak atau memujuk orang-orang yang dibenarkan ekses kepada maklumatmaklumat terperingkat untuk mendapatkannya. 5. Mencuri dengan percakapan telefon atau menggunakan alat-alat pandang dengar dan rakaman untuk mendapat maklumat-maklumat terperingkat.

KECUAIAN DAN KELALAIAN YANG KERAP BERLAKU
1. Bercakap mengenai perkara terperingkat melalui telefon. 2. Bercakap mengenai perkara terperingkat di tempat-tempat awam. 3. Menyampaikan maklumat terperingkat kepada sahabat handai atau saudara mara. 4. Mengurus perkara terperingkat dengan cara yang tidak dibenarkan seperti gagal mematuhi peraturan menerima, memproses, menyimpan dan menghantar dokumen terperingkat. 5. Menyimpan perkara-perkara terperingkat di tempat yang tidak sesuai.

6. Gagal mengunci peti-peti keselamatan yang mengandungi perkara-perkara terperingkat apabila meninggalkan pejabat. 7. Memusnahkan buangan-buangan terperingkat dengan cara yang tidak dibenarkan atau cuai mengendalikannya 8. Membenarkan orang yang tidak dibenarkan ekses mengurus perkara-perkara terperingkat 9. Mendedahkan perkara-perkara terperingkat kepada orang-orang yang tidak dibenarkan (contoh: tidak menutup fail terperingkat bila ada tamu) 10. Kecuaian pengawal-pengawal keselamatan menjalankan kewajipan mereka

KAWALAN
KESELAMATAN PERIBADI 1. Undang-Undang * Akta Rahsia Rasmi 1972 * Akuan Penjawat Awam/Aku Janji * Langkah berjaga-jaga 2. Tapisan Keselamatan * Tapisan Keselamatan Kasar * Tapisan Keselamatan Halus

3. Pendidikan * Kursus 4. Prinsip ‘Perlu Mengetahui’ * Langkah berjaga-jaga * Pengasingan tempat

KAWALAN
KESELAMATAN DOKUMEN 1. Pengurusan Dokumen Terperingkat * Pendaftaran Rahsia - Penubuhan bahagian bagi menguruskan dokumen-dokumen terperingkat * Pendaftaran Kecil Rahsia - Pecahan dari bahagian bagi menguruskan dokumen-dokumen terperingkat

2. Peringkat Keselamatan * * * * Rahsia Besar Rahsia Sulit Terhad

3. Tanda-Tanda Keselamatan * Berjilid Kekal * Berjilid Tidak Kekal * Lukisan, tekapan, foto, negatif dll * Warna Kulit Fail 4. Penyimpanan * Tempat menyimpan * Tidak boleh dibawa pulang 5. Penghantaran * Borang jadual * Sistem satu lapis dan dua lapis sampul surat * Beg berkunci * Utusan Selamat

6. Pelepasan Perkara Terperingkat * Kenegaraan lain – tidak dibenarkan tanpa izin * Kepada orang awam * Siaran akhbar – tidak dibenarkan 7. Pemusnahan * Minta kebenaran pemula * Catatan dalam Buku Daftar * Rujuk pihak tertentu * Mengikut prosedur tertentu

Penyimpanan Pergerakan Membawa Keluar Dokumen Terperingkat
PERINGKAT PENYIMPANAN DOKUMEN MEMBAWA KELUAR DOKUMEN PEJABAT PENGHANTARAN

Dalam Malaysia

Luar Malaysia

RAHSIA BESAR

Mendapat Kebenaran - Peti/Beg berkunci Melalui Kem Luar - Bilik kebal Bertulis Dalam Kawasan/ - Peti besi dipasang Bandar dengan Satu (Pendaftaran Rahsia) dengan kunci kombinasi Ketua Setiausaha Lapis Sampul - Kabinet keluli dipasang Kementerian - Utusan Selamat palang besi (Sementara) atau - Perkhidmatan - Bangunan mempunyai Penghantara Setiausaha kawalan keselamatan yang Kerajaan Negeri Semboyan rapi

Penyimpanan Pergerakan Membawa Keluar Dokumen Terperingkat
PERINGKAT PENYIMPANAN DOKUMEN MEMBAWA KELUAR DOKUMEN PEJABAT PENGHANTARAN

Dalam Malaysia

Luar Malaysia

RAHSIA

- Bilik kebal - Peti besi dipasang dengan kunci kombinasi - Kabinet keluli dipasang palang besi - Bangunan mesti mempunyai kawalan keselamatan rapi

Mendapat Kebenaran - Peti/Beg berkunci Melalui Kem Bertulis Dalam Kawasan/ Luar

Bandar dengan Satu Ketua Setiausaha Lapis Sampul (Pendaftaran Kementerian - Utusan Selamat Rahsia) atau - Perkhidmatan Penghantaran Setiausaha Kerajaan Negeri Semboyan - Pos Berdaftar A.R

PENGHANTARAN SURAT TERPERINGKAT Peti/Beg berkunci

SULIT

Satu Lapis Sampul Surat
SULIT

Depan

Belakang

Melalui Pos (2 Lapis Sampul Surat)
Sampul Luar
URUSAN SERI PADUKA BAGINDA

Sampul Dalam
SULIT

Penyimpanan Pergerakan Membawa Keluar Dokumen Terperingkat
PERINGKAT PENYIMPANAN DOKUMEN MEMBAWA KELUAR DOKUMEN PEJABAT PENGHANTARAN

Dalam Malaysia

Luar Malaysia

SULIT - Kabinet/Almari keluli berkunci - Simpanan sementara dalam lain-lain peti berkunci dengan kebenaran Pegawai Keselamatan jabatan

Mendapat Kebenaran - Perkhidmatan Bertulis Penghantaran

Melalui Kem Luar (Pendaftaran Rahsia)

Ketua Jabatan

Semboyan - Pos Berdaftar dua lapis sampul

Penyimpanan Pergerakan Membawa Keluar Dokumen Terperingkat
PERINGKAT PENYIMPANAN DOKUMEN MEMBAWA KELUAR DOKUMEN PEJABAT PENGHANTARAN

Dalam Malaysia

Luar Malaysia

TERHAD - Kabinet/Almari keluli berkunci - Simpanan sementara dalam lain-lain peti berkunci dengan kebenaran Pegawai Keselamatan jabatan

Mendapat Kebenaran Bertulis

- Pos Biasa dua lapis sampul

Melalui Kem Luar (Pendaftaran Rahsia)

Ketua Jabatan

TANDA KESELAMATAN 1. Dokumen Kekal Berjilid Ditanda dengan Huruf Cerai Atau Cop Huruf Besar tidak kurang daripada 7mm • sebelah luar kulit hadapan dan belakang • di muka tajuk • di muka surat pertama dan penghabisan • penjuru kiri sebelah atas dan penjuru kanan

2.

Dokumen Tidak Kekal Berjilid Dicop, ditaip atau ditulis dengan huruf besar di penjuru kiri sebelah atas dan penjuru kanan sebelah bawah

3.

Lukisan, Tekapan, Negatif Foto dan Gambar Foto ditanda di sebelah belakang

4. Nombor Rujukan & Tajuk Fail - Peringkat Keselamatan ditanda disebelah luar kulit hadapan & belakang - Nombor rujukan fail ditulis disebelah luar kulit fail dan tajuknya disebelah dalam kulit hadapan, - HANYA tajuk fail ‘TERHAD’ dicatatkan diluar kulit hadapan

5.

Warna Kulit Fail - RAHSIA BESAR - RAHSIA - SULIT - TERHAD Nombor Rujukan & Mukasurat - setiap dokumen mesti diberi satu nombor rujukan oleh pemulanya - nombor mukasurat dicatatkan pada bahagian tengah sebelah atas dan bahagian kanan sebelah bawah

6.

KAWALAN
KESELAMATAN FIZIKAL 1. Kawasan Terperingkat • • • • • Mewartakan Pagar, Lampu Keselamatan Pintu Keluar Masuk Papan Kenyataan Sistem Pas Keselamatan

KAWALAN
KESELAMATAN FIZIKAL 2. Keselamatan Bangunan • • • • • • • cadangan pembinaan/ubahsuai menghadkan jalan keluar masuk mengadakan kaunter tingkap/pintu kukuh dan kunci alat kalis bunyi tempat khas untuk pelawat pengawal keselamatan

KAWALAN
KESELAMATAN FIZIKAL 3. Pas Masuk • • • pas keselamatan kad pengenalan jabatan kad pelantikan

KEHILANGAN
Hendaklah: 1. Cari dengan segera 2. Laporkan kepada Ketua Jabatan 3. Laporkan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam masa 24 jam. Sertakan: • taksiran bahaya dari segi keselamatan • pandangan Ketua Jabatan • Syor Ketua Jabatan

KEHILANGAN Pegawai Keselamatan: • Taksiran risiko dari segi keselamatan • Tindakan menyelamat dan pembetulan 4. Laporkan kepada Polis jika terdapat salah laku atau jenayah

PETI KESELAMATAN
Jenis-Jenis Peti Keselamatan 1. Bilik Kebal atau bilik kebal yang diubahsuai 2. Peti Besi 3. Kabinet Keluli 4. Almari Keluli 5. Peti yang dibuat bagi tujuan khas 6. Peti atau beg berkunci

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jabatan yang menghantar dokumen terperingkat hendaklah mendapatkan satu resit akuan terima. Borang Jadual LG. Semak Borang Jadual – pastikan resit diterima semula. Hantar melalui peti atau beg berkunci. Hantar melalui sistem dua lapis sampul surat. Hantar melalui Utusan Selamat. Hantar melalui A.R. Berdaftar. Keluar negeri – melalui Pendaftaran Rahsia, Kementerian Luar Negeri.

PENGHANTARAN DOKUMEN TERPERINGKAT

WARNA KULIT FAIL TERPERINGKAT
1. RAHSIA BESAR Warna Kuning berpalang Merah di sebelah luar kulit hadapan dan belakang Warna Merah Jambu berpalang merah di sebelah luar kulit hadapan dan belakang Warna Hijau

2. RAHSIA

3. SULIT

4. TERHAD

Warna Putih

SEKSYEN 2C
Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri atau Pegawai Awam yang dipertanggungkan boleh pada bilabila masa mengelas semula apaapa suratan yang dinyatakan dalam jadual dan di luar jadual. Suratan, bahan atau maklumat tersebut terhenti menjadi Rahsia Rasmi.

SEKIAN, TERIMA KASIH