MAKALAH

ILMU TAFSIR MENGENAL ALLAH SWT
DOSEN PEMBIMBING;Fahrurraji,M.Pd

Disusun Oleh: kelompok II

1.Eko harianto 2.Fatimah 3.Feryadi 4.Hamdani 5.Hanif syazali 6.Hamsinah 7.Haspul anwar 8.halisah paulina

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) KUALA KAPUAS

2010 KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang serta segala puji dan syukur kepada-Nya yang telah memberikan rahmat,taupik, dan hidayah-Nya, Tak lupa pula shalawat serta salam kami ucapkan kepada nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga ,sahabat-sahabat,dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Sehingga kami dapat menyelesaikan sebuah makalah yang yang berjudul” Mengenal Allah” . Kami sebagai penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam menulis, menyampaikan kepustakaan yang sekiranya perlu perbaikan dari pembaca. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempunaan makalah ini mendatang baik dari penbaca maupun dosen pembimbing. Demikian kata pengantar dari kami penulis, semoga makalah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai mana mestinya,semoga kita semua mendapatkan faedah dan diterangi hati dalam setiap menuntut ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akherat, terima kasih banyak atas perhatian pembaca sekalian yang budiman.

Kuala kapuas,

maret 2010

i

DAFTAR ISI
Kata Pengantar………………....………………………………………………….…i Daftar Isi……………………………………………………………………………...ii BAB I Pendahuluan A. A.Latar Belakang...............................................................................................1

1) Tujuan penulisan.......................................................................................1 2) Batasan masalah.......................................................................................2
BAB II Pembahasan B. Eksistensi Allah SWT....................................................................................... 3 Surat Al-Hasyr, ayat 22-24........................................................................... 4-5 C. Fitrah mengenal Allah….………………………………………………..........6 D. Allah Mengenalkan Diri-Nya........................................................................ ..7 1. Mengetahui Nama (sifat) Allah....................................................................... 7

2. Diantara tanda-tanda Kekuasaan-Nya.......................................................... 8
BAB III Penutup……………………………………….................………………..…9

.
Kesimpulan................................................................................................... 10 Daftar Pustaka…..…………………………………………………............11

ii

MENGENAL ALLAH SWT
BAB I . PENDAHULUAN
A.LATAR BELAKANG .

Al Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap melalui perantara malaikat jibril, didalamnya berisi tentang berbagai macam ilmu-ilmu ketauhidan, syariat, aqidah, muamalah dan ilmu-imu yang lain, Al Quran merupakan kitab penyempurna dari tiga kitab yang diturunkan Allah SWT kepada nabi-nabi sebelumnya yaitu Taurat, Injil dan Zabur, ciri bahasa Al Quran adalah global atau masih bersifat umum, oleh karenanya dalam memahami Al Quran dibutuhkan penafsiran secara mendalam. Penafsiran Al Quran yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kemudian berlanjut pada masa sahabat-sahabat nabi diteruskan oleh tabiin, didalam Al-Quran akan banyak dijumpai ayat-ayat yang menyebutkan tentang keEsaan Allah SWT, bagaimana eksistensi Allah dalam segala hal serta janji-janji Allah dan fitrah mengenal Allah Dalam makalah ini kami akan mencoba menyampaikan beberapa ayat yang menyajikan tentang eksistensi keberadaan Allah SWT dan Fitrah mengenal Allah SWT sesuai yang terdapat dalam Al-Quran serta dengan didukung literatur-literatur yang telah kami dapatkan.

1 1.1.Tujuan penulisan Adapun yang menjadi tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mencari tahu tentang keberadaan dan mengenal Allah melalui tafsir Al-Qur’an,untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada-Nya, dan juga sebagai bahan materi memperluas wawasan pengetahuan kita dalam studi agama islam baik bagi penulis maupun pembaca. 1.2.Batasan Masalah Kami penulis membatasi masalah materi pembahasan makalah ini hanya pada” tujuan mengenal Allah SWT”beserta ruang lingkupnya yang berkaitan dengan hal tersebut agar sekiranya dalam penyajian makalah ini tepat dan tidak menyimpang dari judul tersebut.

2

BAB II PEMBAHASAN
B.Eksistensi Allah SWT Surat Al-Hasyr, ayat 22-24

22)‫هو ال الذي لإله إل هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمنالرحيم‬ ُ ِ ّ ُ َ ْ ّ َ ُ ِ َ َ ّ َ ِ ْ َ ْ ُ ِ َ َ ُ ِ َ َِ ِ ّ ّ َ ُ ُ
22.Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tafsir :
Ayat ini berbicara tentang sifat-sifat Allah yang dibuktikan dengan penyebutan kata-kata Allah secara berulang-ulang. Kata Huwa dalam ayat ini merujuk kepada Allah, sehingga kata huwa lebih mendahului kata Ar-Rahman, Ar-Rahim yang berfungsi untuk mengkhususkan kedua sifat tersebut dalam pengertian yang maha sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah SWT.

ِ ّ َ َ ْ ‫ُ َ ّ ّ ِ َِ َ ِ ُ َ ْ َِ ُ ْ ُ ّ ُ ّ ُ ْ ُ ْ ِ ُ ْ ُ َ ْ ِ ُ ْ َ ِ ُ ْ َ ّ ُ ْ ُ َ َ ّ ُ س‬ ‫هو ال الذي لإله إل هو الملك القدوس السلم المؤمن المهيمنالعزيز الجبار المتكبر ُبحان ال‬ ُ 23‫عمايشركون‬ َ ُِ ْ ُ َّ
23.Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, raja, yang Maha suci, yang Maha Sejahtera, yang Mengaruniakan Keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Tafsir :
Ayat ini menyebutkan beberapa sifat Allah yang mampu menggugah ketaatan bagi hamba-hambanya yang selalu mengingat Allah untuk lebih mendekatkan diri kepada-Nya.

3

Sifat-sifat Allah yang disebut dalam ayat ini adalah Al-Malik (yang maha memiliki/raja), Al-Quddus (maha suci dari segala kekurangan dan segala yang tidak pantas), As-Salam (maha damai dan sejahtera), Al-Mu’min (maha memberi keamanan), Al-Muhaimin (maha memelihara dan maha mengawasi), Al-Aziz (maha agung), Al-Jabbar (maha perkasa), AlMutakabbir (maha tinggi).

Menurut Thahir Ibn Asyur penyebutan sifat-sifat Allah dalam ayat ini dapat dibagi menjadi tiga bagian sesuai konteks uraian surat. Bagian pertama sesuai dan berkaitan dengan sikap kaum musyrikin, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin yang bekerja sama untuk memusuhi serta memerangi nabi dan kaum muslimin hal ini terdapat dalam kata-kata La ilha illa Allah, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Bagian kedua yang sesuai dan berkaitan dengan kaum muslimin terdapat dalam katakata As-Salam, Al-Mu’min Ar-Rahman, Ar-Rahim. Serta bagian ketiga ialah yang berkaitan dengan kedua kelompok yang terdahulu yakni kaum beriman dan kaum pembangkang hal ini terdapat dalam kata-kata Al-Quddus,Al-Muhaimin, Al-Khaliq, AlBari’, Al-Mushawwir . 24)‫)هو ال الخالقالبارئ المصور له السماء الحسنى يسبح له ما فيالسماوات والرض وهو العزيز الحكيم‬ ُ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ُ َ ِ ْ َ ِ َ َ ّ ِ َ ُ َ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ ّ َ ُ ْ ُ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ ّ َ ُ ُ 24.Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang membentuk Rupa, yang mempunyai asmaaul Husna. bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Tafsir :
Ayat penutup dari surat Al-Hasyr ini juga menyebutkan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah SWT, dalam ayat ini terdapat tiga sifat Allah, ketiga sifat tersebut ialah AlKhaliq (sang pencipta), Al-Bari’ (maha memisahkan sesuatu dari sesuatu), AlMushawwir (maha memberi rupa, cara dan subtansi bagi sesuatu) serta yang memiliki segala sifat dalam asmaul husna dan yang terakhir adalah Al-Hakim (mahaperkasa lagi maha bijaksana).

4

Dia Pencipta seluruh makhluk-Nya, Yang mengadakan seluruh makhluk dari tiada ada kepada ada, Yang membentuk makhluk sesuai dengan tugas den sifatnya masing-masing. Dia mempunyai sifat-sifat yang indah, nama yang agung yang tidak dipunyai oleh orang yang lain, selain dari Dia. Kepada Nya bertasbih dan memuji segala yang ada di langit dan di bumi. Diriwayatkan oleh Barra bin Azib, Ali bin Abi Talib berkata:

“Hai Barra’ jika engkau berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-Nya yang Agung maka bacalah sepuluh ayat permulaan surah Al Hadid dan akhir surah Al Hasyr. Kemudian mohonkanlah kepada-Nya apa yang engkau kehendaki.” Sebenarnya yang penting dalam berdoa itu ialah keikhlasan hati, kekhusukan dan ketundukan kepada Allah, maka dengan membaca ayat-ayat itu diharapkan timbul ikhlas, khusyuk dan tunduk itu, sehingga doa itu diterima Allah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari

:Nabi.SAW,bersabda ‫إن ل تسعة وتسعين اسما مائة إل واحدا من أحصاها دخل الجنة وهووتر يحب الوت‬ Artinya: Sesungguhnya Allah Taala mempunyai 99 nama yang agung, barangsiapa yang membuat statistiknya (menghafal menghayati dan meresapkannya dalam jiwanya) niscaya akan masuk surga. Tuhan itu ganjil menyukai yang ganjil. (H.R. Bukhari Muslim) Yang dimaksud dengan menghayati dan meresapkannya di sini ialah memahami benar-benar sifat-sifat Allah itu, merasakan keagungan, kebesaran dan kekuasaan-Nya atas seluruh makhluk, kasih sayang-Nya, sehingga menimbulkan ketundukan, kepatuhan dan kekhusyukan pada setiap orang yang melakukan ibadat kepada-Nya.[3] Perurutan penyebutan sifat-sifat Allah dalam ayat-ayat ini berfungsi untuk menampik kesan negatif yang mungkin dapat timbul dalam pikiran makhluk. Ketika mendengar sifat yang disebutkan sebelumnya sekaligus sebagai penyempurna dari penjelasan ayat-ayat sebelumnya. [4] 5

C.FITRAH MENGENAL ALLAH
I. AYAT-AYAT YANG TERKAIT A Surat Ar-Rum 22-25

                                                                              
22.Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan - lainan bahasamu dan warna kulitmu.sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. 23. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. 24. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. 25. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradat-Nya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika

itu (juga) kamu keluar (dari kubur). 6

D. Allah Mengenalkan Diri-Nya 1. Mengetahui Nama (sifat) Allah
Berdasarkan hadits Rasulullah SAW bahwa “Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama. Barang siapa yang menghafalnya, ia masuk surga. Sesungguhnya Allah itu Maha Gasal (tidak genap) dan cinta kepada hal yang gasal” (HR. Ibnu Majah) Menghafal nama-nama Allah yang baik ialah mengingat-Nya, menghadirkan maknanya dalam hati serta merasakan bekasnya dalam jiwa. Imam Tirmidzi menyebutkan 99. Al-Biqa’i berkomentar tentang kata (‫ )هو‬huwa pada Qs. Al-Hasr ayat 22 bahwa Dia yang wujud-Nya dari Dzat-Nya sendiri sehingga Dia sama sekali tidak disentuh oleh Adam (ketiadaan) dalam bentuk apapun, dan dengan demikian tidak ada wujud yang pantas disifati dengan kata tersebut selain-Nya, karena Dialah yang selalu wujud sejak dahulu hingga kemudian yang tidak terhingga. Menurut Imam Ghazali, Al-Malik yang merupakan salah satu nama Allah yang Maha Mulia adalah Dia “Yang Dzat dan sifat-Nya tidak membutuhkan segala yang wujud, bahkan segala yang wujud butuh kepada-Nya dalam segala sesuatu dan menyangkut segala sesuatu. Segala sesuatu selain-Nya menjadi milik-Nya. Dalam penjelasan beberapa kamus bahasa Arab antara lain karya al-Fairuzabadi ditemukan bahwa Quddus adalah Ath-Thahr. Auw Al-Mubarak/ yang suci murni atau yang penuh keberatan. Agaknya atas dasar inilah ada ulama’ yang mengartikan kata tersebut sebagai yang menghimpun semua makna-makna yang baik atau yang terpuji dengan segala macam kebijakan. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah A-Quddus adalah Dia Yang Maha Suci dari segala sifat yang dapat dijangkau oleh Indra, dikhayalkan oleh imajinasi, diduga oleh waham, atau yang terlintas dalam nurani dan pikiran. Dalam surat Al-Hasyr : 24 Menurut Imam Ghazali menjelaskan tiga hal (‫ )الخالﻖ المصور البر‬melalui satu ilustrasi, yaitu seperti halnya bangunan, dia membutuhkan seorang yang mengukur apa dan beberapa banyak yang dibutuhkan dari kayu, bata, luas tanah, jumlah bangunan serta panjang dan lebarnya. Ini dilakukan oleh insiyur yang kemudian membuat gambar dari bangunan yang dimaksud. Setelah itu dibutuhkan buruh-buruh bangunan yang mengerjakannya sehingga tercipta bangunan yang diukur tadi. Selanjutnya masih dibutuhkan lagi orang-orang yang memperhalus, memperindah bangunan itu, yang ditangani oleh orang lain yang bukan buruh bangunan itu. Inilah yang biasa terjadi dalam membangun satu bangunan Allah SWT dalam menciptakan sesuatu, melakukan ketiganya, karena itu Dia, adalah al-Khaliq, al-Bari’, dan al-Musawwir

7 2. Diantara tanda-tanda Kekuasaan-Nya
a. Penciptaan Langit dan Bumi Yakni penciptaan langit dalam hal ketinggian, keluasan serta berbagai bentuk makhluk yang terdapat di dalamnya b. Perbedaan Bahasa Yakni bahasa manusia baik bahasa Arab, asing maupun bahasa lainnya. c. Perbedaan Warna Kulit Yakni tanda-tanda khusus pada setiap manusia. tanda ini berbeda dari tanda yang dimiliki oleh manusia yang lain. Tidak ada manusia yang serupa dengan yang lain yang ada adalah kemiripan tanda, perilaku, bahasa d. Malam dan Siang Karakteristik malam yang digunakan untuk beristirahat dan diam, dan menjadikan siang sebagai ajang untuk menyebar berusaha mencari penghidupan, dan berpergian e. Adanya Kilat Kadang-kadang untuk takut dengan gelegarnya dan kadang-kadang untuk mengharapkan hujan karenanya f. Dengan diturunkannya hujan maka bumi menjadi hidup kembali setelah sebelumnya bumi itu kering kerontang dan tandus, setelah turun hujan maka bumipun menjadi sumber dan gembur, dan menumbuhkan pepohonan sehingga, menjadi rimbun g. Berdirinya langit dan bumi dengan iradat Nya Yaitu pada saat bumi berganti dengan bumi lain dan orang-orang mati keluar dari kubur dengan keadaan hidup dengan iradat dan seruannya kepada mereka h. Apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, sekita itu juga untuk keluar (dari bumi) Sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi orang yang mengetahui yang mendengarkan dan yang mempergunakan akalnya dengan baik. C. IMPLIKASI PENDIDIKAN Uraian mengenai keimanan kepada Allah yang memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan Islam : 1. Dilihat dari segi kedudukannya, keimanan kepada Allah dengan segala uraian yang berkaitan dengannya selain menjadi materi utama pendidikan Islam, juga dapat menjadi bagi perumusan tujuan pendidikan, dasar penyususunan kurikulum aspek-aspek pendidikan lainnya. Tujuan pendidikan dalam Islam juga harus berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 2. Dilihat dari segi fungsinya, keimanan kepada Allah berfungsi mendorong bagi upaya meningkatkan dibidang pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dipahami dari keharusan orang-orang yang beriman agar memperkuat keimanannya dengan dalil-dalil baik yang bersifat (al-Qur’an dan al-Hadits), maupun dalil akli yang dibangun dari argumentasi rasioanal.

8 III. KESIMPULAN Dengan demikian jelaslah bahwa keimanan kepada Allah memiliki hubungan subtansial dan fungsional dalam kerangka perumusan konsep pendidikan Islam pada umumnya dan pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban pada umumnya. IV. PENUTUP Demikianlah makalah yang kami sampaikan tentunya ini semua jauh dari kesempurnaan , kritik dan saran yang konstruktif kami harapkan demi perbaikan makalah agar lebih baik. Dan akhirnya , semoga semua apa yang kitapelajari bisa bermanfaat bagi orang lain dan khususnya bagi diri kita dan terutama bagi perkuliahan psikologi islam supaya kita bisa menambah khasanah ilmu dan menambah pengetahuan, amin.

9

BAB III PENUTUP
Ayat-ayat yang disebutkan dalam makalah ini tidak lain hanya untuk menunjukkan keEsaan Allah dan bagaimana eksistensi Allah disebutkan dalam AlQur’an yang merupakan kalam Allah. Makhluk tidak akan mampu untuk melihat Allah namun dengan mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah maka makhluk akan dapat mengerti bahwa Allah merupakan dzat yang paling agung. Konsep keimanan dalam islam sendiri ialah konsep yang harus diyakini tanpa terlalu mengeksploitasi akal untuk memikirkannya, karena akal manusia sendiri sangat terbatas untuk dapat menjangkaunya, justru akal manusia diperintahkan oleh Allah untuk dapat membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam alam semesta, hal ini juga sesuai dengan yang terdapat dalam surat Ali Imron ayat 190

ِ َْ ِ ٍ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ِْ َ ِ ْ َ ِ َ َ ّ ِ َْ ِ ّ ِ ‫إن في خلقالسماوات والرض واختلف الليل والنهار ليات لولياللباب‬
190.Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Pemakalah menyadari dalam proses pembuatan dan penyampaian makalah terdapat banyak kesalahan dan kekhilafan, pemakalah sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk pemakalah guna mengingatkan dan memperbaiki setiap kesalahan yang ada dalam proses pembuatan dan penyampaian makalah. Terakhir tidak lupa pemakalah mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT serta terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses pembuatan makalah.

10

DAFTAR PUSTAKA
M. Quraish Shihab, 2000 Tafsir Al-Mishbah Volume ,1,414 Ciputat ,Lentera Hati, Departemen Agama, diakses tanggal 5 September 2008, Tafsir Al-Quran, www.tafsir al-quran depag.com, Eramuslim, diakses tanggal 9 September 2008, Terjemahan Tafsir Ibn Katsir, www.eramuslim.com Eramuslim, diakses tanggal 9 September 2008, Tafsir Al-Azhar, www.eramuslim.com Qamaruddin shaleh, HAA. Dahlan dan MD. Dahlan, 1986, Asbabun Nuzul, Bandung, CV. Diponegoro

[1] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 1, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), hlm 511-514 [2] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 4 (Ciputat : Lentera Hati, 2000), hlm 209-213 [3] Departemen Agama, Tafsir Al-Quran, www.tafsir al-quran depag.com, diakses tanggal 5 September 2008

11

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.