Persamaan dan perbezaan antara Tamadun Islam, Tamadun Cina dan Tamadun India Tamadun- tamadun yang pernah

lahir di dunia mempunyai latar belakang yang tersendiri, justeru setiap darinya mempunyai persamaan dan perbezaan di antara satu tamadun dengan satu tamadun yang lain. Persamaan dan perbezaan di antara tamadun-tamadun ini dapat dilihat dalam konteks wujudnya budaya dan nilai-nilai sejagat yang dikongsi oleh manusia di dalam tamadun manakala perbezaannya boleh dilihat dari unsur agama dan budaya yang berbeza malah perbezaan yang paling asas dan ketara serta sensitive adalah dari segi agama.Namun, terdapat juga persamaan di antara tamadun-tamadun tersebut.Persamaan dan perbezaan di antara tamadun Islam, tamadun Cina dan tamadun India dapat dilihat melalui beberapa aspek seperti kekeluargaan dan kemasyarakatan, alam sekitar, teologi, idea intelektual dan juga pendidikan. Aspek kekeluargaan dan kemasyarakatan menekankan nilai dan etika yang baik dan bermula dari institusi kekeluargaan. Justeru, ia penting dalam sesebuah masyarakat yang bertamadun. Prinsip yang meletakkan keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat begitu dihayati oleh tamadun- tamadun tradisional. Dalam Tamadun Cina,ajaran Konfusianisme member penekanan kepada hubungan kasih sayang dan hierarki kuasa dalam hubungan sesame manusia. Kasih sayang antara manusia akan mewujudkan ketenteraman dan harmoni dalam masyarakat. Selain itu, kesetiaan dan pertalian yang erat merupakan konsep kekeluargaan yang penting. Pengabaian terhadap konsep kekeluargaan merupakan penafian hak seseorang dan bertentangan dengan keadilan kerana keluarga merupakan unit asas di dalam tamadun ini. Lima jalinan hubungan sesama manusia yang diterapkan melalui konsep ‘li’ ialah hubungan maharaja dengan rakyat, hubungan bapa dengan anak, hubungan abang dengan adik, hubungan suami dengan isteri dan hubungan kawan dengan kawan. Seterusnya, tamadun Islam member panduan pembentukan keluarga sejak dari peringkat asas bagi membentuk keluarga yang diingini seperti dalam agama Islam. Perihal kekeluargaan ini juga disebut di dalam Al-Quran dan hadis.

Hubungan setiap ahli keluarga

adalah berasaskan hak dan tanggungjawab

masing-masing. Hak dan tanggungjawab dalam keluarga Islam adalah seperti hak dan tanggungjawab suami, hak dan tanggungjawab isteri, hak dan tanggungjawab bapa, hak dan tanggungjawab ibu dan juga hak dan tanggungjawab anak. Tamadun India juga mementingkan institusi kekeluargaan. Pembinaan keluarga mempunyai matlamat yang untuk membentuk sistem sokongan yang berbentuk fizikal dan kerohanian serta penurus kepada zuriat keturunan. Sistem kekeluargaan India menekankan bentuk keluarga bersama. Ikatan kasih sayang merupakan elemen yang penting walaupun hubungan darah yang dikira dari anggota lelaki dari keluarga yang sama merupakan asas ikatan kekeluargaan. Di dalam aspek kemasyarakatan, di dalam tamadun Cina, pembentukan masyarakat Cina dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang berasaskan kuasa lelaki dan bapa. Selain itu, sistem kekerabatan yang berasaskan hubungan darah juga memainkan peranan penting dalam pembentukan masyarakat Cina. Dalam sistem ini, pemusatan kuasa terhadap bapa atau lelaki amat kuat dan unit keluarga adalah penting walaupun masyarakat turut terpengaruh dalam pembentukan identiti individu. Sistem kelas dalam komuniti ditentukan berdasarkan tahap pendidikan dan kemahiran. Masyarakat adalah unit penting menurut tamadun Islam. Bukan sahaja bersandarkan hubungan kekerabatan bahkan hubungan sesama manusia dan hubungan sesama agama juga dititik beratkan dalam ikatan sesame anggota masyarakat. Ikatan- ikatan ini juga merupakan asas hubungan individu dalam Tamadun Islam. Masyarakat dalam tamadun Islam sangat luas dan tidak terbatas kepada sesuatu bangsa tertentu sahaja dengan melihat kepada konsep ummah. Tamadun India pula mempunyai peraturan-peraturan yang ketat

terutamanya dalam masyarakat tradisional. Tamadun ini menekankan sistem kasta yang rigid di dalam sistem sosial masyarakat dan juga penentuan kastanya. Penentuan kasta individu adalah diwarisi oleh nenek moyang.

Sebelum itu, pada awal perkembangan tamadun, sistem kasta ini juga turut menentukan jenis pekerjaan serta layanan kepada individu dari kasta-kasta tersebut. Selain itu, konsep dharma hubungan sesama anggota dalam diberikan penekanan penting dalam sesebuah masyarakat. Konsep ini

menggariskan fungsi dan peraturan bagi menentukan semua perkara yang harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Justeru, ajaran agama-agama lain menyeru untuk mewujudkan suasana harmoni dalam hubungan kekeluargaan dan masyarakat seperti Confusius manakala tamadun India pula menekankan konsep perbezaan taraf ataupun kasta antara individu dalam dan kerberkatan Allah S.W.T. Aspek alam sekitar dipersetujui oleh setiap tamadun-tamadun ini. Hal ini kerana pada asasnya, alam sekitar perlu dijaga agar tidak memudaratkan kehidupan manusia di dunia. Sedikit perbezaan dari aspek ini adalah mungkin dari segi ketelusan untuk menjaga alam sekitar berdasarkan masyarakat setiap tamadun. Hal ini kerana ada juga di kalangan masyarakat yang bertamadun sanggup merosakkan dan tidak memelihara alam sekitar kerana rancak dengan perkembangan pesat arus kemodenan. Seterusnya adalah melalui aspek teologi. Teologi adalah aspek tamadun spiritual yang penting bagi sesebuah masyarakat. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan asas utama dalam agama Islam, Kristian dan Hinduisme. Namun begitu, ia berbeza dari konsep Buddihisme. Manifestasi konsep monoteisme bagi agama-agama ini adalah berbeza. Dalam agama Kristian, konsepnya diterjemahkan berdasarkan konsep triniti. Agama Islam adalah berdasarkan Allah S.W.T yang tunggal dan tidak boleh disekutukan. Asosiasi nabi-nabi tertentu juga berbeza dalam agama Islam,Kristian dan Yahudi. Aspek-aspek tertentu seperti dari segi hidup selepas mati dan balasan di akhirat, konsep syurga, neraka,hai perhitungan dna pembalasan juga wujud persamaan di antara agama Islam,Kristian dan Yahudi. Agama Hindu pula wujud agak kabur dan agama ini tidak mempunyai pengasas ataupun nabi. Buddhisme pula bukanlah kemasyarakatan sedangkan agama Islam matlamatnya lebih jauh lagi dan lebih jelas iaitu untuk mendapatkan keredhaan

satu agama tetapi merupakan ajaran moral dan etika. Ia tidak membincangkan mengenai ketuhanan sebaliknya tentang perilaku-perilaku yang perlu dicapai oleh manusia untuk mencapai tahap nirwana ataupun pembebasan diri dan melepasi tahap kesengsaraan. Persamaan di antara Buddhisme dan Hindu adalah melalui konsep karma ataupun hokum karma iaitu pembalasan setimpal dengan usaha dan perlakuan manusia. Selain itu, semua agama juga mempunyai doktrin dan amalan-amalan tertentu yang perlu dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Malahan, setiap doktrin agama ini terkandung dalam kitab-kitab suci agama-agama tersebut. Seperti Al-Quran bagi umat Islam, Old Testament bagi penganut Yahudi, New Testament bagi penganut Kristian dan kitab-kitab Ved bagi penganut Hindu. Terdapat juga perbezaan dari segi aspek teologi antara tamadun-tamadun ini. Konsep monoteisme dalam agama Hindu menggambarkan tuhan dengan pelbagai bentuk dan juga penjelmaan dewa-dewa yang boleh disembah dalam bentuk patung. Perbezaan antara agama Hindu dan juga Buddhisme adalah seperti konsep reinkarnasi. Hanya di dalam agama Hindu mempunyai konsep ini ataupun lebih dikenali sebagai penjelmaan semula selepas kematian tetapi dalam bentuk-bentuk berbeza dan tidak semestinya sebagai seorang manusia. Setiap agama juga mempunyai institusi keagamaan sendiri yang mempunyai peranan tersendiri dalam masyarakat iiatu sebagai tempat ibadah, pertemuan dan juga upacara keagamaan. Seterusnya adalah melalui aspek idea intelektual. Soal kerajaan, sistem pemerintahan, masyarakat dan sebagainya juga mempunyai persamaan di antara tamadun-tamadun. Idea tentang penubuhan kerajaan dan sistem pemerintahan yang baik iaitu demokrasi telah dilahirkan oleh tokoh Socrates dan Plato sejak dari awal Tamadun Greek dan Yunani. Dalam tamadun Cina, Kung fu Tze, tokoh falsafah, telah memperkenalkan Kod 17 melalui ajaran Konfusionisme sebagai satu kod etika atau panduan. Ini adalah bagi melahirkan pemimpin yang baik dan bertanggungjawab. Idea yang terkandung dalam kod ini menyentuh aspek-aspek tanggungjawab golongan pemerintah dan pegawai kerajaan seperti

amanah, jujur, mementingkan rakyat dari diri sendiri, sanggup berkorban, tidak mengamalkan rasuah dan sebagainya. Tokoh Islam dari tamadun Islam seperti Abu Nasir al-Farabi atau alGhazali turut mempunyai idea melahirkan kerajaan yang baik dan bertanggungjawab. Menurut Abu Nasir al-Farabi, dalam bukunya, Madianah AlFadhilah telah menggariskan cara-cara seharusnya pemerintah memainkan peranan bagi mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik. Ini adalah melalui sikap pemimpin yang telus, amanah, jujur dan bertakwa kepada Allah S.W.T. Dalam tamadun India, Kautilya turut membincangkan ciri-ciri kepimpinan yang saksama dan adil. Kemajuan sesebuah masyarakat bertamadun adalah bergantung kepada kemajuan pendidikan. Semua tamadun mementingkan pendidikan. Hal ini adalah kerana ia bertujuan untuk pembentukan peribadi seseorang individu. Oleh itu, tugas menyampaikan ilmu adalah satu tanggungjawab mulia. Dimensi Inner being diberi kepentingan dalam konsep pendidikan Islam, Kristian,Hinduisme dan agama-agama lain. Manusia tidak digalakkan menguasai persekitaran luaran melalui pengetahuannya tentang alam tanpa perubahan dalaman yang dapat dilakukan melalui pengetahuan dirinya. Hanya cara transformasi ini berlaku berbeza dari satu tradisi ke tradisi yang lain. Dalam ajaran Islam, persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia, tetapi dalam ajaran Buddha dan beberapa ajaran Hindu, transformasi sifat dapat dicapai melalui proses mencari diri sendiri. Keismpulannya, berdasarkan pemerhatian terhadap kehidupan

bertamadun, jelaslah bahaw ateras kepada konsep-konsep kehidupan dan pencapaian matlamat hidup dalam tamadun-tamadun tradisional mempunyai beberapa ciri persamaan. Namun begitu, dalam persolan-persoalan tertentu, terutamanya berkaitan dengan aspek teologi,wujud beberapa perbezaan yang harus difahami. Memahami persamaan dan perbezaan antara satu tamadun dengan tamadun yang lain seterusnya akan mendorong untuk lebih bersikap toleransi ke arah mewujudkan keharmonian sejagat. Justeru, mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan dengan ilmu ketamadunan membuka ruang

kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positis kea rah kehidupan yang lebih baik pada masa hadapan.