P. 1
IMAN Dan Taqwa

IMAN Dan Taqwa

|Views: 591|Likes:
Published by Yasheive saadi
iman dan taqwa kepad Allah SWT
iman dan taqwa kepad Allah SWT

More info:

Published by: Yasheive saadi on May 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2011

pdf

text

original

IMAN

A. Pengertian Iman
Iman (bahasa Arab:ناممميلا) secara etimologis berarti 'percaya'. Perkataan iman (ناممميإ)
diambil dari kata kerja 'aamana' (نمممأ) -- yukminu' (نمؤممي) yang berarti 'percaya' atau
'membenarkan'.
Islam
Perkataan iman yang berarti 'membenarkan' itu disebutkan dalam al-Quran di antaranya
dalam !urah At-"aubah ayat #$ yang bermaksud: %&ia ('uhammad) itu membenarkan
(mempercayai) kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman.% Iman itu
ditujukan kepada Allah kitab kitab dan (asul. Iman itu ada dua Iman )ak dan Iman *atil.
&e+inisi Iman berdasarkan hadist merupakan tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan
merupakan satu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar segala isi hati ucapan dan perbuatan
sama dalam satu keyakinan maka orang - orang beriman adalah mereka yang didalam
hatinya disetiap ucapannya dan segala tindakanya sama maka orang beriman dapat juga
disebut dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip. atau juga pandangan dan
sikap hidup.
Para imam dan ulama telah mende+inisikan istilah iman ini antara lain seperti diucapkan
oleh Imam Ali bin Abi "alib: %Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar
dengan hati dan perbuatan dengan anggota.% Aisyah r.a. berkata: %Iman kepada Allah itu
mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota.%
Imam al-,ha-ali menguraikan makna iman: %Pengakuan dengan lidah (lisan) membenarkan
pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan rukun-rukun (anggota-anggota).%
'enurut Abdul (ahman (ukaini ($..$: /#) Iman bererti percaya dan yakin akan
kebenaran ke0ujudan keesaan keagungan dan kekuasaan Allah "a1ala dan kerasulan 2abi
'uhammad s.a.0 yang terangkum di dalam dua kalimah syahadah dan terungkap dasarnya di
dalam enam rukun iman. 3epercayaan dan keyakinan itu tersemat dengan kukuh di dalam
hati dinyatakan dengan kata-kata dan dibuktikan kebenaran dengan amalan . 'enurut 4sta-
!alehuddin Al 5a0iy ($..6: 787-78$) Iman ialah apa yang tersemat di hati dibenarkan
(diucapkan) pula oleh lidah dan dilahirkan dalam tindakan. 9rtinya Iman bukan sekadar
mengucapkan dua kalimah syahadah dengan lidah sahaja tetapi mestilah dibenarkan oleh hati
yang merupakan 0adah keyakinan . )atilah tapak bagi menanam iman. !elain itu apa yang
diucapkan oleh lidah dan diyakini oleh hati itu mesti melahirkan tindakan dan usaha ikhtiar
yang selaras dengannya."idak sempurna iman hanya dengan hati atau kata-kata sahaja tanpa
amalan.Ini ditegaskankan oleh (asulullah s.a.0 :
*ukanlah iman itu hanya dengan angan ;angan atau indah di bibir atau tampak pada
-ahirnya sahaja tetapi iman itu merupakan sesuatu (kepercayaan dan keyakinan ) yang
tersemat dengan kukuh di dalam hati dan dibuktikan kebenarannya dengan amalan< .
((i0ayat 'uslim)
*erpandukan pengertian iman yang tersebut dapat dihuraikan bah0a :
7. "unjang iman ialah dua kalimah syahadah : !yahadah pertama keyakinan terhadap
keesaan Allah yang 0ajib disembah dan syahadah kedua keyakinan terhadap kerasulan
2abi 'uhammad s.a.0. &i dalam syahadah pertama terkandung pengertian iman
kepada asma1 dan si+at Allah "a1ala rububiyyah danuluhiyyah Allah =A--a 0a jalla dan
di dalam syahadah kedua terkandung pengertian kepimpinan (asulullah s.a.0a sebagai
>ud0ah dan 4s0ah al-hasanah ( pemimpin dan ikutan ) untuk mengenal dan
mengabdikan diri kepada Allah.
$. 3ebenaran yang dipercayai dan diyakini didasarkan kepada enam hakikat rukun iman.
6. Percaya dan yakin menjadi teras iman yang tidak boleh dipisahkan. Percaya sahaja tidak
memadai tanpa yakin.
4. Percaya menjadi dasar pengakuan terhadap kebenaran dan menerima hakikat
kebenaran itu.
?. @akin pengakuan terhadap kebenaran dan menjadi benteng dan senjata utama untuk
mempertahan dan memperjuangkan kebenaran kerana yakin berdasarkan
kepastian(melalui dalil atau bukti-bukti) amal dan jihad yang berterusan.(Abdul
(ahman (ukaini.$..$:/8-/A)
3risten
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang
tidak kita lihat (Ibrani 77:7)
A. Tahap Iman Bera!ar"an Per#a$a %an &a"in
Percaya dan yakin dapat menggariskan aras keimanan manusia :
7. Percaya tetapi belum yakin.
$. Percaya tetapi tidak yakin atau kurang yakin.
6. Percaya tetapi kadang-kadang yakin dan kadang-kadang tidak yakin.
/. Percaya dan yakin.)akikat ini dapat di+ahami daripada sikap pelbagai golongan
manusia terhadap Islam.
3esemuanya itu menggambarkan hakikat kepercayaan mereka yang tidak sampai atau belum
sampai ke tahap yakin selaras dengan perintah Allah "a1ala:

BC


D
E

F

BC

9rtinya :
&an sembahlah "uhanmu sehingga datang kepadamu (perkara yang tetap) yakin (!urah al-
)ijr 7? :GG(
A. Pem'ahagian Iman
'enurut 4sta- !alehuddin Al 5a0iy ($..6:78$) iman ini terbahagi kepada tiga golongan
orang beriman iaitu : Iman Hrang yang !oleh Iman 'ukmin Asi dan Iman Hrang 'una+i>. i.
*agi Iman Hrang @ang !oleh seseorang itu menunjukkan gabungan ketiga-tiga perkara iaitu
ucapan lidah dibenarkan oleh hati dan lahir tindakannya dia di dalam golongan orang yang
imannya selamat. &ia akan terselamat daripada kemungkaran dan kederhakaan yang
memba0a juga kepada keselamatan di Akhirat daripada api 2eraka Allah.Hrang yang dapat
menggabungkan ketiga-tiga perkara ini ialah orang yang sebenar-benarnya beriman seperti
mana yang digambarkan oleh Allah s0t di dalam +irman-2ya :
"erjemahannya:
!esungguhya ja0apan orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan (asul-
2ya agar (asul menghukum di antara mereka ialah ucapan < 3ami dengar kami taat<. (!urah
An 2uur : ?7(
&emikianlah gambaran orang yang beriman yang perbuatan dan usaha ikhtiarnya selari
dengan apa yang diucapkan oleh lidah dan yang dibenarkan oleh hatinya. Inilah yang
dinamakan iman orang soleh.ii. Iman 'ukmin Asi pula ucapan kalimah syahadat itu hanya
dibenarkan oleh hati tetapi tidak melahirkan tindakan dalam ertikata dia tidak melaksanakan
kehendak-kehendak ucapan itu. Hrang itu dinamakan mukmin Asi atau mukmin yang
derhaka kepada Allah s0t. 'ukmin Asi masih melanggar perintah-perintah Allah masih
ingkar dan mungkar kepada hukum-hakam Allah. !ebagai contoh lidahnya tetap
mengucapkan tidak ada tuhan yang disembah melainkan Allah serta 2abi 'uhammad itu
sebenarnya Pesuruh Allah dan hatinya juga percaya tentang apa yang diucapkan oleh lidah
itu tetapi dia cuai melakukan hukum-hakam"uhan sama ada yang berbentuk 0ajib mahu pun
sunat. (4sta- !alehuddin Al 5a0iy. $..6:786) !elain itu dia masih melanggar larangan Allah
sama ada berbentuk haram ataupun makruh .4mpamanya dia terlibat dengan pergaulan
bebas mendedah aurat minum arak makan riba(sama ada memberi orang riba atau dia
sendiri menerima riba) dan sebagainya. Hrang yang digelar 'ukmin Aksi ini yakin kepada
Allah s0t tetapi tidak mampu mela0an ha0a na+sunya. &ia tunduk kepada kehendak
na+sunya yang jahat dan juga lalai terhadap peringatan Allah tentang jahatnya na+su dan
syaitan seperti +irman-2ya :


F



"erjemahannya:
!esungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang amat nyata.
(Al-*a>arah:$.A(iii. Iman Hrang 'una+i> ialah orang yang betul pada ucapan lidahnya serta
dapat pula melahirkan kehendak-kehendak ucapan lidahnya itu. "etapi hatinya tidak yakin .
&i dalam hatinya tersembunyi keku+uran. A>idahnya tidak betul 0alaupun dia melahirkan
suasana islam. &i dalam kitab orang muna+i> dikatakan:
'elahirkan suasana Islam tetapi menyembunyikan keku+uran
Hrang 'una+i> boleh diibaratkan sebagai orang yang perbuatannya tidak selaras dengan apa
yang tersembunyi di dalam hatinya. &ia boleh bersembahyang berpuasa berjuang dan
berjihad dan sebagainya tetapi a>idahnya kepada Allah tidak tepat. Hrang ini tetap ku+ur dan
kalau mati akan kekal abadi selama-lamanya di dalam 2eraka. (Ial1iya-ubillah) (4sta-
!alehuddin Al 5a0iy $..6:786)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->