IMAN

A. Pengertian Iman
Iman (bahasa Arab:‫ )اليمممان‬secara etimologis berarti 'percaya'. Perkataan iman (‫)إيمممان‬
diambil dari kata kerja 'aamana' (‫ )أمممن‬-- yukminu' (‫ )يممؤمن‬yang berarti 'percaya' atau
'membenarkan'.
Islam
Perkataan iman yang berarti 'membenarkan' itu disebutkan dalam al-Quran, di antaranya
dalam Surah At-Taubah ayat 62 yang bermaksud: "Dia (Muhammad) itu membenarkan
(mempercayai) kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman." Iman itu
ditujukan kepada Allah , kitab kitab dan Rasul. Iman itu ada dua Iman Hak dan Iman Batil.
Definisi Iman berdasarkan hadist merupakan tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan
merupakan satu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar segala isi hati, ucapan dan perbuatan
sama dalam satu keyakinan, maka orang - orang beriman adalah mereka yang didalam
hatinya, disetiap ucapannya dan segala tindakanya sama, maka orang beriman dapat juga
disebut dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip. atau juga pandangan dan
sikap hidup.
Para imam dan ulama telah mendefinisikan istilah iman ini, antara lain, seperti diucapkan
oleh Imam Ali bin Abi Talib: "Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar
dengan hati dan perbuatan dengan anggota." Aisyah r.a. berkata: "Iman kepada Allah itu
mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota."
Imam al-Ghazali menguraikan makna iman: "Pengakuan dengan lidah (lisan) membenarkan
pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan rukun-rukun (anggota-anggota)."

Menurut Abdul Rahman Rukaini (2002: 46) Iman bererti percaya dan yakin akan
kebenaran kewujudan , keesaan, keagungan dan kekuasaan Allah Ta’ala dan kerasulan Nabi
Muhammad s.a.w yang terangkum di dalam dua kalimah syahadah dan terungkap dasarnya di
dalam enam rukun iman. Kepercayaan dan keyakinan itu tersemat dengan kukuh di dalam
hati, dinyatakan dengan kata-kata dan dibuktikan kebenaran dengan amalan . Menurut Ustaz
Salehuddin Al Jawiy (2003: 171-172) Iman ialah apa yang tersemat di hati , dibenarkan
(diucapkan) pula oleh lidah dan dilahirkan dalam tindakan. Ertinya, Iman bukan sekadar
mengucapkan dua kalimah syahadah dengan lidah sahaja tetapi mestilah dibenarkan oleh hati
yang merupakan wadah keyakinan . Hatilah tapak bagi menanam iman. Selain itu apa yang
diucapkan oleh lidah dan diyakini oleh hati itu mesti melahirkan tindakan dan usaha ikhtiar
yang selaras dengannya.Tidak sempurna iman hanya dengan hati atau kata-kata sahaja tanpa
amalan.Ini ditegaskankan oleh Rasulullah s.a.w “
Bukanlah iman itu hanya dengan angan –angan atau indah di bibir atau tampak pada
zahirnya sahaja, tetapi iman itu merupakan sesuatu (kepercayaan dan keyakinan ) yang
tersemat dengan kukuh di dalam hati dan dibuktikan kebenarannya dengan amalan”

.

(Riwayat Muslim)
Berpandukan pengertian iman yang tersebut dapat dihuraikan bahwa :
1. Tunjang iman ialah dua kalimah syahadah : Syahadah pertama keyakinan terhadap
keesaan Allah yang wajib disembah dan syahadah kedua keyakinan terhadap kerasulan
Nabi Muhammad s.a.w. Di dalam syahadah pertama terkandung pengertian iman
kepada asma’ dan sifat Allah Ta’ala, rububiyyah danuluhiyyah Allah ‘Azza wa jalla dan
di dalam syahadah kedua terkandung pengertian kepimpinan Rasulullah s.a.wa sebagai
qudwah dan Uswah al-hasanah ( pemimpin dan ikutan ) untuk mengenal dan
mengabdikan diri kepada Allah.
2. Kebenaran yang dipercayai dan diyakini didasarkan kepada enam hakikat rukun iman.

3. Percaya dan yakin menjadi teras iman yang tidak boleh dipisahkan. Percaya sahaja tidak
memadai tanpa yakin.
4. Percaya menjadi dasar

pengakuan terhadap kebenaran dan menerima hakikat

kebenaran itu.
5. Yakin pengakuan terhadap kebenaran dan menjadi benteng dan senjata utama untuk
mempertahan

dan

memperjuangkan

kebenaran

kerana

yakin

berdasarkan

kepastian(melalui dalil atau bukti-bukti), amal dan jihad yang berterusan.(Abdul
Rahman Rukaini.2002:47-48)
Kristen
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang
tidak kita lihat (Ibrani 11:1)

A. Tahap Iman Berdasarkan Percaya Dan Yakin
Percaya dan yakin dapat menggariskan aras keimanan manusia :
1. Percaya tetapi belum yakin.
2. Percaya tetapi tidak yakin atau kurang yakin.
3. Percaya tetapi kadang-kadang yakin dan kadang-kadang tidak yakin.
4. Percaya dan yakin.Hakikat ini dapat difahami daripada sikap pelbagai golongan
manusia terhadap Islam.
Kesemuanya itu menggambarkan hakikat kepercayaan mereka yang tidak sampai atau belum
sampai ke tahap yakin selaras dengan perintah Allah Ta’ala:






Ertinya :
Dan sembahlah Tuhanmu, sehingga datang kepadamu (perkara yang tetap) yakin (Surah alHijr 15 :99(

A. Pembahagian Iman
Menurut Ustaz Salehuddin Al Jawiy (2003:172) iman ini terbahagi kepada tiga golongan
orang beriman iaitu : Iman Orang yang Soleh, Iman Mukmin Asi dan Iman Orang Munafiq. i.
Bagi Iman Orang Yang Soleh seseorang itu menunjukkan gabungan ketiga-tiga perkara iaitu
ucapan lidah, dibenarkan oleh hati dan lahir tindakannya, dia di dalam golongan orang yang
imannya selamat. Dia akan terselamat daripada kemungkaran dan kederhakaan yang
membawa juga kepada keselamatan di Akhirat daripada api Neraka Allah.Orang yang dapat
menggabungkan ketiga-tiga perkara ini ialah orang yang sebenar-benarnya beriman seperti
mana yang digambarkan oleh Allah swt di dalam firman-Nya :

Terjemahannya:
Sesungguhya jawapan orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan RasulNya agar Rasul menghukum di antara mereka ialah ucapan ” Kami dengar kami taat”. (Surah
An Nuur : 51(
Demikianlah gambaran orang yang beriman yang perbuatan dan usaha ikhtiarnya selari
dengan apa yang diucapkan oleh lidah dan yang dibenarkan oleh hatinya. Inilah yang
dinamakan iman orang soleh.ii. Iman Mukmin Asi pula ucapan kalimah syahadat itu hanya
dibenarkan oleh hati tetapi tidak melahirkan tindakan, dalam ertikata dia tidak melaksanakan
kehendak-kehendak ucapan itu. Orang itu dinamakan mukmin Asi atau mukmin yang
derhaka kepada Allah swt. Mukmin Asi masih melanggar perintah-perintah Allah, masih
ingkar dan mungkar kepada hukum-hakam Allah. Sebagai contoh , lidahnya tetap
mengucapkan tidak ada tuhan yang disembah melainkan Allah serta Nabi Muhammad itu
sebenarnya Pesuruh Allah, dan hatinya juga percaya tentang apa yang diucapkan oleh lidah
itu, tetapi dia cuai melakukan hukum-hakamTuhan sama ada yang berbentuk wajib mahu pun
sunat. (Ustaz Salehuddin Al Jawiy. 2003:173) Selain itu, dia masih melanggar larangan Allah
sama ada berbentuk haram ataupun makruh .Umpamanya, dia terlibat dengan pergaulan
bebas, mendedah aurat , minum arak, makan riba(sama ada memberi orang riba atau dia
sendiri menerima riba), dan sebagainya. Orang yang digelar Mukmin Aksi ini yakin kepada
Allah swt tetapi tidak mampu melawan hawa nafsunya. Dia tunduk kepada kehendak
nafsunya yang jahat dan juga lalai terhadap peringatan Allah tentang jahatnya nafsu dan

syaitan seperti firman-Nya :





Terjemahannya:
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang amat nyata.
(Al-Baqarah:208(iii. Iman Orang Munafiq ialah orang yang betul pada ucapan lidahnya serta
dapat pula melahirkan kehendak-kehendak ucapan lidahnya itu. Tetapi hatinya tidak yakin .
Di dalam hatinya tersembunyi kekufuran. Aqidahnya tidak betul walaupun dia melahirkan
suasana islam. Di dalam kitab, orang munafiq dikatakan:
Melahirkan suasana Islam tetapi menyembunyikan kekufuran
Orang Munafiq boleh diibaratkan sebagai orang yang perbuatannya tidak selaras dengan apa
yang tersembunyi di dalam hatinya. Dia boleh bersembahyang, berpuasa, berjuang dan
berjihad dan sebagainya tetapi aqidahnya kepada Allah tidak tepat. Orang ini tetap kufur dan
kalau mati akan kekal abadi selama-lamanya di dalam Neraka. (Wal’iyazubillah) (Ustaz
Salehuddin Al Jawiy 2003:173)