BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN MENGENAI KEPUASAN PELANGGAN PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH

DARUL AMAN TAHUN 2009

Y.B. Dato’/ Y.Bhg. Dato’/ Tuan/ Puan, Dengan hormatnya izinkan saya menarik perhatian Y.B.Dato’/ Y.Bhg. Dato’/ Tuan/ Puan terhadap perkara di atas. Untuk makluman Y.B. Dato’/ Y.Bhg. Dato’/ Tuan/ Puan, Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman sedang menjalankan Kajian Pengurusan Organisasi di Pentadbiran ini yang turut meliputi aspek penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Kajian Mengenai Kepuasan Pelanggan Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman ini bertujuan untuk mengenal pasti sejauh mana kepuasan hati pelanggan Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman mengenai beberapa aspek penyampaian perkhidmatan. Sehubungan itu, sukacita sekiranya Y.B. Dato’/ Y.Bhg. Dato’/ Tuan/ Puan dapat memberikan kerjasama dengan melengkapkan borang soal selidik ini dan memberikan pandangan dan cadangan tambahan sekiranya ada. Penemuan kajian ini amat berguna dalam membantu Pentadbiran ini untuk mencadangkan penambahbaikan bagi meningkatkan keberkesanan dan kecekapan pengurusan dan penyampaian perkhidmatan Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman di masa hadapan. Segala maklumat yang diberi akan dirahsiakan dan hanya angka-angka umum sahaja akan dianalisis dan digunakan bagi tujuan penyediaan laporan. Di atas perhatian dan kerjasama yang diberikan dahulu dengan ucapan terima kasih. Sekian.

Bahagian Pengurusan Korporat Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman Aras 4, Blok B, Wisma Darul Aman, 05503 Alor Setar, Kedah Tel : 04-7744000

SELAMAT MENJAWAB. TERIMA KASIH 1

Sila tandakan ( √ ) di petak yang berkenaan. A. 1. MAKLUMAT ASAS RESPONDEN Organisasi a. b. c. Kakitangan Kerajaan Swasta Lain-lain (sila nyatakan) ………………………………………………

2.

Jantina

Lelaki

Perempuan

3.

Umur a. b. c. d. e. 18 tahun dan ke bawah 19 – 25 tahun 26 – 40 tahun 41 – 55 tahun Melebihi 55 tahun

B. 1.

KEKERAPAN, TUJUAN, KAEDAH DAN TEMPAT BERURUSAN Kekerapan anda berurusan Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman (purata setahun). a. b. c. d. 1 – 3 kali 4 – 6 kali 7 – 9 kali > 10 kali

2.

Tujuan berurusan (pilihan jawapan boleh melebihi satu). a. b. c. d. Membuat aduan awam Menghadiri mesyuarat / seminar / taklimat / bengkel Mendapatkan maklumat umum Memberikan khidmat perunding sebagai konsultan 2

e. f. g.

Menyampaikan ceramah / taklimat Menyediakan perkhidmatan sebagai pembekal Lain-lain (sila nyatakan) ____________________________________________

3.

Cara anda berurusan dengan Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman (pilihan jawapan boleh melebihi satu). a. Melalui telefon b. Melalui surat c. Melalui e-mel / portal d. Melalui temu janji / bersemuka secara rasmi dengan pegawai e. Melalui kaunter perkhidmatan / pertanyaan umum f. Melalui forum rasmi seperti mesyuarat / seminar / taklimat dan sebagainya

g. Lain-lain (sila nyatakan ) ______________________________________________

4.

Pejabat / Bahagian / Unit yang anda berurusan (pilihan jawapan boleh melebihi satu). a. Pejabat Yang Amat Berhormat Menteri Besar b. Pejabat Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan c. Bahagian Pengurusan Korporat d. Bahagian Khidmat Pengurusan e. Bahagian Audit Dalam f. Unit Perancang Ekonomi Negeri Kedah

g. Bahagian Perumahan Negeri Kedah h. Bahagian Kerajaan Tempatan i. j. Bahagian Sumber Manusia Pusat Teknologi Maklumat Negeri Kedah

k. Majlis Sukan Negeri Kedah l. Lain-lain (sila nyatakan) _______________________________________________ 3

C.

TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN Lima (5) respons kemungkinan anda rasa bagi setiap kenyataan ialah :1. 2. 3. 4. 5. Sangat tidak setuju / Sangat tidak memuaskan Tidak setuju / Tidak memuaskan Tidak pasti Setuju / Memuaskan Sangat setuju / Sangat memuaskan

Bulatkan nombor yang paling tepat menyatakan sejauh manakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan setiap kenyataan.

1.

Perkhidmatan / Layanan a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Bersifat mesra Menggunakan bahasa yang sopan Berusaha untuk memudahkan pelanggan Berkemahiran dan cekap dalam menjalankan tugas Memberi penjelasan yang tepat Cepat dan responsif Menyelesaikan urusan mengikut tempoh yang dijanjikan Sedia menerima pandangan atau kritikan pelanggan Memberi layanan yang sama rata kepada semua pelanggan Bijak mengawal emosi / bersikap profesional Kualiti perkhidmatan / layanan secara keseluruhan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4

2. Persekitaran a. Susun atur dalam pejabat sesuai b. Tahap kebersihan pejabat memuaskan c. Kaunter penyambut tetamu d. Ruang menunggu e. Kafeteria f. Papan tanda arah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

g. Lif h. Kemudahan untuk OKU dan warga emas i. j. Parking Surau

k. Bilik air

3. Masa a. Tempoh menunggu b. Tempoh mendapatkan maklumat c. Tempoh urusan diselesaikan 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

Cadangan anda untuk menambah baik perkhidmatan yang diberikan oleh Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5

TERIMA KASIH

6