PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

Arahan: Jawab semua soalan yang berikut.
1. Ayat 1-5 surah Al-Baqarah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang

bertakwa.
(i) Senaraikan dua ciri orang yang bertakwa.

(4

markah) (ii)Beriman dengan Al-Quran merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Apakah tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia? (2 markah)
(iii)Terangkan dua kelebihan terhadap orang yang beramal dengan

ajaran Al-Quran. (4 markah)

2. Ayat 34-37 surah Al-Baqarah menerangkan tantang kepatuhan

malaikat terhadap suruhan Allah S.W.T..
(i) Nyatakan bukti ketaatan malaikat kepada Allah S.W.T.

(2

markah)
(ii) Nyatakan dua cara syaitan memperdayakan manusia supaya

menjadi rakannya di neraka. (4 markah)
(iii)Jelaskan dua cara untuk menjauhi diri daripada tipu daya syaitan.

(4 markah)

3.

Ayat 83 surah Al-Baqarah menerangkan tentang perintah Allah S.W.T. kepada Bani Israel.

1

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

(i) Nyatakan dua perintah Allah S.W.T. kepada Bani Israel selain

menyembah Allah S.W.T. (2 markah) (ii)Kaum kerabat ialah orang yang dekat dengan kita. Nyatakan dua cara berbuat baik kepada kaum kerabat. (4 markah)
(iii)Jelaskan dua kelebihan berbuat baik kepada kaum kerabat.

(4 markah)

4. Ayat

155-156 surah Al-Baqarah menerangkan tentang bentuk-

bentuk ujian Allah S.W.T. kepada manusia. (i) Mengapakah Allah S.W.T. melarang umat Islam berputus asa dalam kehidupan? (2 markah)
(ii) Terangkan dua hikmat ujian Allah S.W.T. kepada manusia.

(4 markah)
(iii)Nyatakan dua pengajaran yang diperolehi daripada ayat di atas.

(4 markah)
5. Ayat 168 surah Al-Baqarah menerangkan tentang makanan yang

halal dan haram menurut Islam.
(i) Nyatakan dua ciri makanan yang halal.

(2 markah)
(ii) Terangkan

dua

akibat

terhadap

individu

yang

mengambil

makanan yang haram.

2

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

(4 markah) (iii)Bilakah Islam mengharuskan umatnya makan makanan yang haram? (2 markah)

6. Ayat 201 surah Al-Baqarah menerangkan tentang kepentingan doa

dalam kehidupan mukmin.
(i) Senaraikan empat adab berdoa.

(4

markah)
(ii) Jelaskan dua kepentingan berdoa kepada Allah S.W.T..

(4 markah)
(iii)Apakah akibat terhadap seseorang yang berusaha tanpa berdoa?

(2 markah)
7. Ayat 219 surah Al-Baqarah menjelaskan tentang keburukan arak

dan judi kepada manusia.
(i) Apakah maksud arak dan judi?

(2

markah) (ii)Terangkan dua faktor yang menyebabkan seseorang itu minum arak dan berjudi. (4 markah)
(iii)Huraikan

dua hikmat pengharaman arak dan judi kepada

masyarakat. (4 markah)
8. Ayat

255 surah Al-Baqarah dikenali sebagai ayat Kursi yang

menerangkan tentang sifat, kekuasaan, dan keluasan ilmu Allah S.W.T..
3

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

(i) Senaraikan dua nama Allah S.W.T. yang tercatat dalam ayat di

atas.

(2 markah) dua kelebihan mengamalkan ayat Kursi dalam (4 markah)

(ii)Jelaskan

kehidupan harian.

(iii)Jelaskan dua hikmat Allah S.W.T. menjadikan hidup dan mati?

(4 markah)

9. Ayat 256 surah Al-Baqarah menjelaskan bahawa Islam member

kebebasan kepada individu memilih agama mereka sendiri.
(i) Mengapakah

Islam

tidak

memaksa

penganut

agama

lain (2

memeluk agama Islam? markah) (ii)Antara kesan buruk taghut ialah masyarakat berpecah belah. Nyatakan dua amalan taghut yang masih berlaku dalam (4 markah) (iii)Terangkan dua akibat buruk terhadap orang yang tidak mengikut ajaran Islam. (4 markah) masyarakat islam.

4

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

10. Ayat 284-286 surah Al-Baqarah menerangkan tentang sifat-sifat

kesempurnaan Allah S.W.T.. (i) Setiap amalan manusia akan dihisab oleh Allah S.W.T. pada hari akhirat dengan seadil-adilnya. Jelaskan dua hikmat beriman dengan hisab. markah)
(ii) Nyatakan dua amalan batin yang baik.

(4

(2 markah)
(iii)Jelaskan dua hikmat rasul diutuskan kepada umat manusia.

(4 markah)

11. (i) (ii)

Hadis merupakan sumber syariat Islam selepas al-Quran. Nyatakan pengertian hadis dari segi istilah. Terangkan dua perbezaan antara al-Quran dengan Hadis. (4 markah) Berikan maksud hadis aqwal ( ‫) اقوال‬ dan hadis af’al ( .( ‫افعال‬

(2 markah)

(iii)

4) markah)

12.

Umat Islam wajib berpegang kepada akidah yang benar. (2 markah)

(i) Nyatakan maksud akidah. (ii)Terangkan tiga faedah mempelajari ilmu akidah. (6 markah) (iii) Nyatakan dua perkara yang membina kekuatan akidah. (4 markah)

5

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

13.(i) Nyatakan dua peranan iman dalam kehidupan manusia. (4 markah) (iii) (iii) Terangkan dua cara untuk menjadi Muslim dan mukmin (4 markah) (4 markah) Jelaskan dua kelebihan pelajar yang yakin dengan qadak yang sejati? dan qadar.

14. Orang Islam hendaklah yakin bahawa Allah S.W.T. itu wujud. (i) Nyatakan dua bukti yang menunjukkan kewujudan Allah S.W.T. (4 markah) (ii)Terangkan sexara ringkas proses kejadian manusia berdasarkan Al-Quran. (4 markah) (iii) Berikan dua tujuan Allah S.W.T. mencipta tumbuhtumbuhan dengan pelbagai rupa, bentuk dan rasa. (2 markah)

15.

Sabda Rasulullah s.a.w.:

6

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

‫عن أبي هريرة رضي الله عنيه عين النيبى صيلى الليه علييه‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وسلم قال : ت َرك ْت فِي ْك ُم ا َمري ْن ل َن ت َض يل ّوا م يا إ ِن ت َمس يك ْت ُم‬ ‫ِ ْ َي‬ ّ َ ْ ْ ُ َ ْ ِ َ ْ ْ ‫ب ِهِميييييييييا : ك ِتييييييييياب الليييييييييه وَسييييييييين ّة ن َب ِييييييييييه‬ ِ َ ّ َ َ ُ َ

( ‫) رواه مالك‬
Hadis di atas menerangkan tentang dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai panduan hidup mukmin. Berdasarkan hadis di atas : (i) (ii) Nyatakan dua panduan tersebut. (2 markah) Terangkan dua kelebihan berpegang teguh dengan ajaran al-Quran (4 markah) (iii) Terangkan dua akibat menolak dan mempersendakan ajaran al(4 markah) 16. Sabda Rasulullah s.a.w.: Quran dan Hadis. dan hadis.

‫ع َن أ َب ِى ب َك َرٍ رضي الله عنه ، ع َن الن ّب ِي النبى صلى الله عليه‬ ّ ْ ِ ْ َ َ ‫وسلم قال : أ ُغ ْد ُ عال ِما أ َوْ مت َعَل ّما أ َوْ مست َمعا أ َوْ محبا وَ لات َك ُن‬ ّ ِ ُ ً ِ ْ ُ ً ُ ً َ ْ ْ ‫الخامسة فَت َُهْل ِك‬ َ َ ِ َ ( ‫) رواه الطبراني‬
Hadis di atas menerangkan kepentingan menuntut ilmu. Berdasarkan hadis di atas :

7

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

(i) Tuliskan potongan hadis yang membawa maksud “Jangan jadi orang yang kelima, anda akan binasa”. (2 markah) (ii) Jelaskan dua peranan orang berilmu terhadap masyarakat. (4 markah) (iii) Jelaskan dua akibat terhadap individu yang mengabaikan ilmu (4 marka h) pengetahuan.

17.Fardhu terbahagi kepada dua iaitu fardhu ain dan fardhu kifayah.
(i) Nyatakan contoh fardhu ain dan contoh fardhu kifayah.

(2 markah) (ii)Senaraikan dua kesan ke atas individu yang mengabaikan fardhu ain. (iii) (4 markah) Nyatakan dua kepentingan fardhu kifayah kepada (4 markah)

masyarakat Islam.

18. Islam menganjurkan umatnya supaya sentiasa bersuci daripada hadas dan najis.
(i) Apakah maksud bersuci menurut istilah syarak?

(2 markah)
(ii) Senaraikan dua hikmat bersuci dalam Islam.

(4 markah) (iii)Istinjak boleh dilakukan dengan menggunakan air mutlak atau benda kesat. Jelaskan cara istinjak menggunakan air dan benda kesat. (4 markah)

8

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

19.Solat ialah tiang agama.
(i) Nyatakan empat perkara yang membatalkan solat.

(4 markah)
(ii) Terangkan dua hikmah solat berjamaah.

(2 markah)
(iii)Jelaskan dua syarat sah khutbah Jumaat.

(2 markah)

19. Islam menggalakkan umatnya melakukan solat sunat seperti solat

sunat Tahiyyatul Masjid dan solat sunat Rawatib.
(i) Jelaskan

pengertian solat sunat Tahiyyatul Masjid dan solat (2 markah)

sunat Rawatib.

(ii) Terangkan dua faedah melakukan solat sunat Rawatib.

(4 markah)
(iii)Nyatakan dua

kelebihan solat sunat dalam kehidupan pelajar.

(4 markah)

19.Masyarakat Arab Jahiliah mempunyai pelbagai kepercayaan atau agama.
(i) Apakah maksud jahiliah?

(2

markah)
(ii) Nyatakan dua kepercayaan tersebut.

(2 markah)
9

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

(iii)Terangkan dua perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap

amalan masyarakat Jahiliah. (4 markah)

22. (i)

Nyatakan secara ringkas riwayat hidup Rasulullah s.a.w.. (4 markah)

(ii)Jelaskan dua sebab Rasulullah s.a.w. berjaya memperolehi keuntungan yang besar ketika menjalankan perniagaan Saidatina Khadijah r.a.. (iii) (4 markah) Terangkan dua sifat terpuji Nabi Muhammad S.A.W. yang (2 markah)

perlu dicontohi oleh setiap pelajar.

23.Dakwah semasa.

Rasulullah

s.a.w.

sentiasa

mengikut

perkembangan

(i) Nyatakan dua aspek penekanan dakwah Rasulullah s.a.w. di Mekah. sahabat (2 markah) Rasulullah S.A.W. dalam usaha Musyrikin Mekah (4 markah) (iii) Dakwah Rasulullah S.A.W. terbahagi kepada dua peingkat iaitu berdakwah secara rahsia dan berdakwah secara berterus terang. (ii)Nyatakan dua ancaman dan penyeksaan yang dihadapi oleh menyekat dakwah Rasulullah S.A.W..

10

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

Nyatakan dua sebab Rasulullah S.A.W. berdakwah secara rahsia pada peringkat awal dakwahnya. (4 markah)

24.Perjanjian Aqabah dipersetujui antara Rasulullah s.a.w. dengan beberapa orang penduduk dari Yathrib. (i) Senaraikan dua isi perjanjian Aqabah Pertama. (2 markah) (ii)Jelaskan dua langkah yang telah diambil oleh Rasulullah s.a.w. untuk mengukuhkan kedudukan umat Islam di Madinah. (4 markah) (iii) Terangkan dua pengajaran yang diperolehi daripada peristiwa hijrah. (4 markah)

25.

(i)

Nyatakan

dua

sumbangan

Saidatina

Khadijah

Binti

Khuwailid r.a. dalam perkembangan Islam. (2 markah) (ii)Terangkan secara ringkas riwayat hidup Sumaiyah r.a. (4 markah) (iii) Jelaskan secara ringkas riwayat hidup Saidina Bilal bin Rabah r.a. 26. (i) (4 markah)

Nyatakan maksud adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan. (2 markah)

11

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

(ii)Senaraikan dua adab pergaulan yang sewajarnya diamalkan antara lelaki dan perempuan muslim yang bukan mahram. (2 markah) (iii) Remaja lelaki dan perempuan masa kini sering terjebak dengan pergaulan bebas. Huraikan dua kesan pergaulan bebas terhadap kehidupan masyarakat. (4 markah)

27.

Rakan sekelas anda yang bukan beragama Islam jatuh sakit

dan dimasukkan ke hospital. (i) Terangkan dua tanggungjawab anda sebagai rakan sekelas. (4 markah) (ii)Terangkan dua sifat yang perlu dijauhi ketika berkawan. (4 markah) (iii) Nyatakan dua hikmah menjaga adab pergaulan sesama rakan sekelas. (2 markah)

28. (i) Mengapakah Islam mewajibkan umatnya beradab kepada ibu bapa? (ii) (2 markah) Terangkan akibat derhaka kepada ibu bapa. (2 markah) (iii) Nyatakan dua ganjaran terhadap anak yang taat kepada ibu bapa. (4 markah)

29. Islam menuntut umatnya supaya menjaga hubungan kekeluargaan.
12

PENDIDIKAN ISLAM
(i) Mengapakah kita perlu beradab dengan keluarga?

MODUL 1 - PMR

(2 markah)
(ii) Jelaskan dua kaedah yang patut dilaksanakan agar hubungan

kekeluargaan tetap utuh. (4 markah) (iii)Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan perselisihan faham di antara ahli keluarga? (2 markah)

30.

Guru adalah orang yang mendidik kita. (4 markah)

(i) Berikan dua sebab kita wajib menghormati guru. (ii)Terangkan dua hikmat menghormati guru. (4 markah) (iii) Jelaskan faktor segelintir pelajar bersikap kurang sopan terhadap guru.(2 markah)

31.Umat Islam diwajibkan menuntut ilmu sama ada ilmu fardu ain atau ilmu fardu kifayah.
(i) Senaraikan dua contoh ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah.

(4 markah)
(ii) Nyatakan dua adab menuntut ilmu seperti yang digariskan oleh

Islam. (2 markah)
(iii)Jelaskan dua kepentingan menuntut ilmu.

(4

markah)

13

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

32. Setiap pelajar bertanggungjawab menjaga keselamatan harta sekolah. (i) Apakah kepentingan harta sekolah kepada pelajar? (2 markah) (ii)Nyatakan dua kebaikan menjaga harta benda sekolah. (4 markah) (iii) Jelaskan dua faktor harta (4 markah) yang berlakunya benda perbuatanb sekolah. merosakkan

33.

Setiap orang Islam hendaklah beradab dengan Al-Quran. (2 markah)

(i) Apakah hukum beradab terhadap Al-Quran? (ii)Jelaskan dua akibat mengabaikan adab membaca Al-Quran. (4 markah)
(i) Terangkan dua perbezaan antara adab membaca Al-Quran

dengan membaca buku. (4 markah)

34. Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.

Orang mukmin yang taat seperti tekun menunaikan solat fardu, patuh kepada ibu bapa dan guru akan dilapangkan kubur mereka seluas tujuh hasta.
14

PENDIDIKAN ISLAM

MODUL 1 - PMR

(2 markah)

15