10

Pengenalan Nilai murni dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban

dan tatasusila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan tuhan. 1Pada asasnya, amalan-amalan baik adalah nilai universal yang memberi penekanan kepada adab yang terpuji, peradaban dan tatasusila individu dalam kerangka perhubungannya dangan pencipta, manusia dan alam. Nilai-nilai murni merupakan satu unsur yang penting kerana ia mengambarkan ketulusan nilai yang dibawa ataupun makna yang dipegang oleh seseorang dalam kehidupan. Sehubungan dengan itu, pengamalan nilainilaimurni dalam kehidupan seharian kita adalah perlu dan amat penting2. Dalam pendidikan, penerapan nilai yang pertama kali secara rasminya diberi penekanan ialah melalui Laporan Kabinet (Laporan Mahathir 1979), 1989. Semasa Datuk Sri Anwar Ibrahim menjadi pemimpin Kementerian Pendidikan beliau membuat penyataan mengenai FPN & KBSM yang mana menyelitkan isuisu nilai murni untuk diterapkan kepada pelajar-pelajar dan guru-guru dalam melahirkan insan yang seimbang dan harmoni, bukan sahaja dari segi intelek, tetapi juga emosi, rohani dan jasmani. 3Usaha dan kesedaran daripada insan itu sendiri amat penting dalam mentafsir, membentuk dan melaksanakan hasrat falsafah pendidikan demi untuk melahirkan insan yang berilmu, beriman, berakal, berketerampilan dan berakhlak mulia.
1 http://sarjana.tripod.com/nilai3.html 2 http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/TIONGKIEWHAAP010435D2 006TTP.pdf 3 lbid

1

Secara keseluruhannya, amalan baik merupakan nilai positif dan boleh diterima oleh seluruh genap masyarakat. Oleh itu, usaha ke arah kebaikan adalah perlu dengan memberi latihan dan membiasakan diri sehingga ia sebati dengan jiwa. Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh guru terhadap kanakkanak di pusat asuhan dan sekolah. Ia adalah asas terpuji dan baik untuk pembentukan akhlak yang mulia. Selain guru, ibu bapa, dan masyarakat masingmasing berperanan dalam memberi teladan kepada kanak-kanak agar mereka dapat mempersembahkan diri mereka berdasarkan kepada amalan baik yang ditonjolkan. Mereka diibaratkan seperti kain putih, yang mana perlu dicorakkan dengan warna-warna nilai yang baik.

20

Kepentingan Amalan Baik Dalam Kehidupan Individu Nilai-nilai murni merupakan amalan baik yang perlu ada pada setiap orang

agar segala tindakan mereka terpimpin dan tidak menyeleweng dari norma2

norma sosial yang dikehendaki dalam masyarakat. Nilai-nilai murni ini penting untuk melahirkan insan yang mulia, unggul dan utopia demi merealisasikan misi nasional negara. Sejajar dengan itu, subjek Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam telah diajar di sekolah-sekolah untuk membentuk generasi muda yang sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Penerapan nilai-nilai murni ini juga dilakukan seawal kanak-kanak berusia 5 tahun lagi iaitu di peringkat pra-sekolah. Guru-guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk menerapkan nilai-nilai murni ke dalam diri kanak-kanak. Pada peringkat awal perkembangan kanak-kanak, mereka bersifat menerima apa sahaja yang diajar. Selain itu, mereka juga mudah tepengaruh dan meniru perilaku orang di sekeliling mereka. Jadi guru dan ibu bapa perlulah menunjukkan contoh yang baik kepada kanak-kanak kerana ianya akan mempengaruhi kelakuan kanak-kanak itu nanti.

2.1

Melahirkan Insan Berakhlak Mulia

Amalan baik adalah penting untuk kehidupan individu. Ini kerana nilai-nilai murni ini dapat melahirkan insan yang berakhlak mulia. Sesungguhnya

berakhlak mulia amat dituntut dari sudut budaya, peradaban dan agama kita. Amalan nilai-nilai murni dapat membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Falsafah hidup yang bertunjangkan nilai-nilai murni akan mencerminkan susana kehidupan yang harmoni di Malaysia. Amalan baik telah menjadi warisan keluarga di mana dari kecil lagi kita telah sentiasa diasuh dan diterapkan dengan amalan-amalan baik. Ketika
3

dibangku sekolah pula guru-guru mendidik kita dengan kepelbagaian nilai murni seperti bersopan santun dan berbudi bahasa. Kita juga telah diasuh supaya sentiasa hormat-menghormati, bertutur dengan sopan, bantu- membantu, merendah diri, jujur , amanah dan sebagainya. Seseorang yang mengamalkan nilai-nilai murni akan dihormati dan dipandang mulia di kalangan keluarga dan masyarakat sekelilingnya. Selain itu, sebagai orang Timur yang kaya dengan budi bahasanya, kita perlulah menjaga tatasusila adat ketimuran kita.

2.2

Merapatkan Hubungan Seisi Keluarga

Antara kepentingan amalan baik dalam kehidupan individu adalah dapat merapatkan hubungan seisi keluarga. Apabila kita mengaplikasikan amalan baik di dalam keluarga, kita akan disenangi dan diterima dengan baik. Selain itu, penerapan nilai-nilai murni juga dapat melahirkan sebuah keluarga yang bahagia di samping terjalinnya ikatan kekeluargaan yang erat. Contoh amalan baik yang boleh diterapkan di dalam keluarga adalah kasih sayang. Kasih sayang dapat diertikan sebagai perasaan cinta, kasih sayang yang mendalam dan berkekalan. Rasa ini lahir dari hati yang rela terhadap sesuatu, tanpa sebarang unsur kepentingan diri. 4Amalan kasih sayang ini sememangnya perlu diaplikasikan dalam hubungan seisi keluarga terutamanya kepada kedua orang tua kita. Adalah penting untuk kita menyayangi mereka di atas segala pengorbanan yang telah mereka lakukan. Begitu juga dengan ahli keluarga yang lain seperti abang,

4 Tam Yeow Kwai, Pendidikan Moral 1 : Konsep dan Program Pendidikan Moral. Kuala Lumpur, 1996, m.s. 44

4

adik dan sebagainya. Secara tidak langsung juga, bibit-bibit kemesraan akan timbul dalam hubungan kekeluargaan.

2.3

Dihormati Masyarakat

Amalan baik juga penting dalam kehidupan individu kerana kita akan dihormati dan di sanjung masyarakat sekeliling. Kebiasaannya, kebaikan yang dilakukan seseorang itu akan menyebabkan dirinya dipandang mulia oleh masyarakat. Namun, dengan sekali sahaja melakukan kejahatan sudah cukup untuk masyarakat mencemuh serta dipandang rendah. Rasa hormat masyarakat pada diri kita juga akan hilang dan kita mungkin akan dipinggirkan daripada kehidupan bermasyarakat. Jadi, adalah penting untuk kita mengamalkan nilainilai murni dalam kehidupan supaya diterima dengan baik oleh masyarakat. Antara contoh amalan baik yang dapat mengeratkan hubungan seisi keluarga ialah kejujuran. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga, kejujuran boleh didefinisikan sebagai perihal jujur, kelurusan hati dan juga keikhlasan5.

Kejujuran juga adalah kelakuan yang menunjukkan niat baik, amanah, dan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan. Sifat jujur ini mempunyai kepentingan serta kelebihannya yang tersendiri. Antaranya ialah dapat melahirkan sifat amanah dalam diri seseorang individu. Amanah merupakan sifat mulia yang wajib diamalkan oleh setiap individu. Amanah juga menyebabkan lahirnya sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Ia merupakan anak kunci kepada keharmonian dan kebahagiaan sesebuah

5 Sidang Pengarang , Kamus Dewan Edisi Ketiga Kuala Lumpur, 1998 , m.s 546.

5

keluarga serta masyarakat.6

Ikatan kekeluargaan akan menjadi lebih erat

dengan adanya amalan-amalan sebegini di dalam kehidupan individu. Selain itu, kejujuran juga membuatkan seseorang itu bercakap benar dan tidak menipu. Bercakap benar ialah menyatakan sesuatu dengan betul dan benar tanpa menokok tambah dan berselindung. Orang yang sentiasa benar di dalam percakapannya akan dihormati dan dipercayai oleh masyarakat. Selain itu, keikhlasan juga akan turut lahir dalam diri mereka yang jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas merupakan kesucian hati tanpa mengharapkan balasan bila melakukan sesuatu. Semua ini lahir melalui amalan kejujuran yang diamalkan seseorang itu. Di dalam sesebuah keluarga, amalan bercakap benar adalah perlu supaya seluruh anggota keluarga mempercayai serta menerima kita. Kepercayaan keluarga amat penting kerana ia merupakan tunjang bagi kita menjalani hidup sehari-harian.

2.4

Menjalinkan Ikatan Ukhwah

Selain itu, amalan baik juga penting bagi menjalinkan ikatan ukhwah di kalangan masyarakat. Apa yang menjadikan Malaysia unik adalah kepelbagaian rakyat yang berbilang kaum dan agama. Keunikannya makin terserlah apabila kita mampu menjalinkan hubungan yang erat walaupun berbeza warna kulit. Selain itu, masyarakat juga akan lebih menyenangi dan mendekati kita . Jadi, perhubungan bersama masyarakat akan menjadi lebih mesra dan baik. Jalinan
6 Ahmad Khamisi, Etika (Pendidikan Moral) Untuk Institusi Pengajian Tinggi Kuala Lumpur, 1996, m.s. 49

6

ikatan ukhwah di kalangan masyarakat amat penting terutamanya dalam mewujudkan perpaduan kaum. Jadi, ikatan yang erat ini merupakan pemangkin kepada penyatuan rakyat. Antara amalan yang boleh diterapkan dalam menjalinkan ikatan ukhwah di kalangan masyarakat ialah baik hati. Baik hati boleh didefinisikan sebagai sikap sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan kebajikan orang lain secara tulus ikhlas. Sikap baik hati boleh dilihat dengan menilai tindak tanduk orang lain. Ianya meliputi aspek belas kasihan, bertimbang rasa, murah hati, saling faham-memahami dan sedia memaafkan kesalahan orang lain. 7Apabila kita melakukan kebaikan kepada individu lain, jasa dan kebaikan kita akan dihargai oleh mereka. Selain itu, kita juga akan mudah memperoleh pertolongan daripada orang lain jika kesusahan kelak. Aspek pertama konteks baik hati ialah belas kasihan. Belas kasihan di sini menunjukkan seseorang itu melahirkan rasa simpati terhadap kesusahan yang menimpa orang lain. Contohnya ialah kita membantu orang kurang upaya

melintas jalan. Kebiasaannya, orang yang cacat penglihatan menghadapi kesukaran untuk melintas jalan raya. Bantuan dari kita amatlah penting bagi insan yang kurang upaya seperti mereka. Sebenarnya, amalan baik ini semakin kurang diterapkan ke dalam diri individu. Malahan mereka lebih senang dengan sikap mementingkan diri sendiri dan membuat hal masing-masing. Jadi, amalan murni ini sangat penting bagi mengelakkan golongan yang kurang bernasib baik

7 Abdul Rahman Md. Aroff, Pendidikan Moral Selangor, 1994, m.s. 27

7

ditindas selain dapat menghindari sikap pentingkan diri sendiri dan membuat hal sendiri. Konteks kedua di dalam baik hati ialah murah hati. Murah hati menunjukkan seseorang itu sedia memberi bantuan secara ikhlas kepada mereka yang memerlukan sama ada dalam bentuk kebendaan atau sokongan moral8. Jika seseorang ditimpa musibah dan memerlukan pertolongan dari kita, menjadi tanggungjawab untuk kita membantu mereka. Sebagai contoh, rakan kita menghadapi masalah kewangan. Kita sebagai rakan seharusnya

menawarkan bantuan kewangan kepadanya. Dari situ dapat kita lihat penerapan amalan murah hati itu sangatlah perlu terutamanya dalam membantu insan yang memerlukan. Konteks terakhir ialah sikap memaafkan kesalahan orang lain. Dalam hubungan kita seharian, pastinya kita tidak akan terlepas daripada berlakunya pergeseran. Adalah dilarang sama sekali daripada hidup musuh-memusuhi kerana ini boleh merosakkan perpaduan antara satu sama lain. 9Kita seharusnya ingat bahawa sifat pemaaf ini mempunyai banyak kebaikannya dan mempunyai tujuan yang sangat murni dalam diri individu. Antara kebaikan memaafkan kesalahan orang lain adalah akan disenangi oleh orang ramai, dapat menjernihkan kembali hubungan dan akan terhindar daripada sifat-sifat negatif akan dalam diri individu itu seperti dendam. Di dalam hubungan masyarakat

8 Tam Yeow Kwai , op. cit , m.s. 43 9 Ahmad Khamisi, op. cit, m.s. 52

8

terutamanya, kita hendaklah saling memaafi. Kehidupan kita di dalam lingkungan masyarakat. Adalah penting untuk kita buang yang keruh, ambil yang jernih.

2.5

Menimbulkan Kesedaran Selain daripada kepentingan yang telah dinyatakan, amalan baik juga

mempunyai kepentingan lain. Contohnya ialah dapat menimbulkan kesedaran di kalangan mereka yang melakukan kesalahan. Apabila hilangnya nilai murni dalam hidup seseorang, segala perbuatan dan kelakuan tidak berpandukan kepada norma dan peraturan. Mereka bebas melakukan apa sahaja yang mereka inginkan tanpa memikirkan kesan-kesan yang bakal mereka hadapi. Namun, apabila seseorang mula sedar akan kesalahan yang dilakukan, mereka akan mula mengamalkan nilai-nilai murni dalam hidup. Secara tidak langsung, ianya juga dapat menyedarkan mereka tentang kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, adalah penting bagi kita mengamalkan amalan baik supaya diri sentiasa terbimbing dan dapat menuju ke arah keseimbangan hidup. Kesedaran ini boleh diterapkan melalui amalan keberanian. Menurut Kamus Dewan, berani dapat diertikan sebagai gagah, perkasa, tidak takut dan tabah menghadapi cabaran.
10

Keberanian dapat diertikan sebagai kesanggupan

seseorang untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah hati. Keberanian itu perlu ada pada setiap orang.
11

Tetapi ia harus tahu batas dan keupayaannya

kerana keberanian yang melulu mengakibatkan bencana. Sifat berani ini penting untuk seseorang itu mempertahankan sesuatu yang diyakini benar dengan
10 Sidang Pengarang, op. cit , m.s. 142. 11 Tam Yeow Kwai , op. cit , m.s. 45

9

memberi alasan -alasan yang munasabah. Namun, sifat berani ini perlulah diletakkan di tempat yang betul. Jika disalah gunakan, buruk padah yang menimpa. Contoh situasi ialah pelajar-pelajar di sekolah. Terdapat sesetengah pelajar yang meletakkan sifat berani pada perkara yang negatif seperti berani memukul orang, berani membuli pelajar lain dan ada juga yang berani melawan guru. Meletakkan sikap berani bukan pada tempatnya tidak wajar diamalkan. Ini merupakan satu kesalahan yang besar dan tidak wajar dilakukan oleh pelajar di bawah umur. Mereka sepatutnya menghormati guru dan rakan-rakan di sekolah. Namun, dengan adanya amalan baik dalam hidup, ianya dapat menimbulkan kesedaran di atas segala kesalahan yang dilakukan mereka. Dengan meletakkan keberanian pada tempat yang betul, keinsafan dapat dilahirkan dalam diri pelajar terbabit. Sebagai contoh, menggunakan keberanian yang ada dalam diri mereka dengan meminta maaf di atas segala perbuatan salah yang telah dilakukan dahulu. Jadi, amalan baik ini sebenarnya telah dapat menginsafkan pelajarpelajar tentang perbuatan salah yang mereka.

2.6

Menghormati Budaya Kaum Lain

Kepentingan amalan baik seterusnya ialah dapat menghormati budaya kaum lain. Kita harus sedar, Malaysia bukanlah terdiri daripada 1 kaum sahaja. Sebaliknya, Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Iban dan lain-lain. Begitu juga agama yang dianuti. Undang-undang Malaysia telah memberikan kebebasan untuk rakyatnya memilih agama mengikut kepercayaan masing-masing. Sebagai contoh ialah agama Islam, Hindu,
10

Buddha, Kristian dan pelbagai lagi. Kerana

itu, setiap daripada kita

mengamalkan budaya hidup yang berbeza-beza mengikut bangsa dan agama. Dengan penerapan amalan baik dalam diri, kita dapat menghormati serta menerima budaya kaum lain tanpa timbul sebarang masalah apabila berhadapan dengan mereka. . Antara contoh amalan baik yang boleh diaplikasikan ialah hormat-

menghormati. Hormat menghormati boleh didefinisikan sebagai menghargai dan memuliakan seseorang dalam institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. Amalan baik ini terdiri daripada beberapa aspek seperti hormat kepada ibu bapa, hormat kepada orang lebih tua, guru, dan pemimpin.12 Menghormati budaya kaum lain juga tergolong dalam amalan baik ini. Apabila kita menghormati budaya kaum lain, kesannya akan dirasai terutamanya di dalam perhubungan kemasyarakatan. Hubungan bersama mereka terutamanya yang berlainan bangsa dan agama akan menjadi lebih kukuh dan erat. Amalan hormat kepada ibu bapa adalah amalan yang dituntut di dalam setiap agama. Sebagai seorang anak, sudah menjadi kewajipan kita bagi memuliakan kedua ibu bapa. Amalan ini penting kerana mereka merupakan orang yang paling banyak berjasa dalam hidup kita. Selain itu, pengorbanan mereka amatlah besar terutamanya dalam mendidik dan membesarkan kita. Namun, masih ada sesetengah manusia yang memperlakukan ibu bapanya seperti hamba kepada dirinya. Sebagai anak yang baik akhlaknya seharusnya kita berbuat baik dan taat kepada mereka atas segala jasa yang tidak terhingga.

12 Abdul Rahman Md. Aroff , op. cit, m.s. 28

11

Menghormati guru juga penting kerana jasa mereka dalam mendidik kita sehingga menjadi orang yang berjaya. Guru dan pensyarah adalah pengganti orang tua untuk mendidik dan membimbing anaknya. Jadi, kita sebagai pelajar perlu mengamalkan sikap menghormati dan bersopan santun terhadap guru mahupun pensyarah. Ini kerana mereka ini telah banyak mencurahkan ilmu

serta bakti dalam mendidik kita supaya menjadi insan yang berguna dan berilmu. Selain itu, faktor usia yang berbeza juga memerlukan kita untuk menghormati mereka yang jauh lebih berusia dari kita.

2.7

Melahirkan Individu Berkebolehan penting bagi melahirkan individu yang

Selain itu, amalan baik

berkebolehan dan berkeyakinan. Nilai murni penting dalam kehidupan kita bagi membina kekuatan dalaman diri di samping berkebolehan dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Tanpa penerapan nilai murni ini, kita akan menjadi takut dan tidak yakin dengan diri sendiri. Kita juga tidak dapat menunjukkan kebolehan dan bakat sebenar yang ada dalam diri kita. Selain itu, hidup kita juga akan sentiasa bergantung kepada orang lain dalam satu-satu perkara. Amalan baik yang boleh diterapkan dalam melahirkan individu yang berkeyakinan dan berkebolehan ialah berdikari. Berdikari merupakan kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.
12

Berdikari dalam konteks ini membawa pengertian bertanggungjawab, berupaya bertindak sendiri dan yakin pada diri sendiri.13 Amalan berdikari ini penting dalam kehidupan seharian kerana dengan adanya sifat ini, kita dapat melatih diri supaya tidak terlalu berharap pada orang lain. Selain itu, kita juga mampu menyelesaikan masalah dengan sendiri tanpa mengharap pertolongan orang lain. Antara lain, kepentingan amalan berdikari ini sebenarnya dapat membina keyakinan serta kebolehan diri seseorang dan sanggup bertindak. Manusia yang sentiasa bergantung harap kepada orang lain dan tidak mempunyai keyakinan pada diri sendiri akan mudah goyah dan tumbang dalam meniti kehidupan yang mendatang. Selain itu, mereka juga akan mudah patah semangat di dalam

hidup. Situasi yang paling hampir dengan diri kita sebagai pelajar ialah ketika berhadapan dengan lambakan tugas. Sesetengah pelajar tidak dapat

melaksanakannya tanpa bantuan daripada rakan-rakan sebaya dan juga pensyarah. Tidak menjadi kesalahan untuk kita bertanya, namun menjadi satu kesalahan sekiranya kita terlalu bergantung kepada orang di sekeliling bagi menyiapkan tugasan. Di bawah kontek berdikari juga adalah amalan bertanggungjawab. Bertanggungjawab adalah salah satu sifat yang terpuji dan harus diamalkan oleh setiap insan. Seseorang itu akan dikasihi jika sifat tersebut dapat dijadikan sebagai satu pembawaan dalam dirinya. Terabainya tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang boleh membawa implikasi yang teramat besar. Contoh yang paling mudah, jika seseorang pelajar itu tidak bertanggungjawab
13 Tam Yeow Kwai , op. cit , m.s. 49

13

dalam pelajaran yang dituntutnya, kesannya akan dirasai pelajar tersebut. Perlakuan seperti meniru hasil kerja orang lain, ataupun meniru sewaktu peperiksaan pasti akan menjerat diri pelajar itu juga.14

2.8

Mengubah Sikap Seseorang

Kepentingan terakhir penerapan amalan baik dalam diri individu ialah dapat mengubah sikap seseorang. Orang yang mempunyai sikap negatif boleh berubah menjadi positif sekiranya mereka mengamalkan amalan baik dalam kehidupan. Sikap negatif tidak dapat merubah kehidupan kita untuk menjadi lebih baik, sebaliknya akan menenggelamkan dan menjatuhkan kita. Jadi, melalui penerapan amalan baik ini, sikap seseorang dapat diubah bagi mencapai keseimbangan hidup. Rakan-rakan dan orang di sekeliling juga akan mula menghormati dan menerima kita. Contoh amalan baik yang boleh merubah sikap individu ialah kerajinan. Kerajinan ialah usaha berterusan yang penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya usaha dalam melakukan sesuatu perkara.15 Dalam konteks daya usaha pula kerajinan bererti berusaha bersungguhsungguh dengan semangat inisiatif, inovatif dan kreatif untuk mencapai kejayaan. Ini bererti dalam mengejar kejayaan, kita tidak seharusnya bersifat pasif yakni malas dan tidak mempunyai sebarang usaha ke arah mencapai matlamat yang dikehendaki. Dengan adanya daya usaha dalam diri seseorang,

14 Ahmad Khamisi , op. cit, m.s. 53 15 http://pendidikanmoralspm.blogspot.com/2008/11/kerajinan.html

14

sikap pasif boleh diubah menjadi aktif dan bersemangat dalam memperoleh kejayaan. Dapat dirumuskan bahawa amalan-amalan baik sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Amalan-amalan baik berfungsi sebagai pemelihara keharmonian. Ini dapat mengelakkan daripada berlakunya pertembungan di antara kepentingan diri dan kepentingan umum. Akhirnya menyebabkan

berlakunya pelbagai konflik dan rasa tidak puas hati di kalangan pihak yang berkaitan. Ia juga membantu kepada kesejahteraan, kerukunan dan kedamaian hidup. Seseorang yang sentiasa mengamalkan amalan baik dalam kehidupan akan dapat menikmati kebaikan fizikal, rohani dan mental. Mereka juga akan sentiasa menjaga tingkahlakunya agar tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Begitu juga dengan kemurnian hati dan kawalan emosi atau kualiti emosi yang membantu kepada pembentukan sifat-sifat sabar, pengasih, rasional, bertimbang rasa dan lain-lain lagi. Dari segi mentalnya pula, orang yang berakhlak mulia tidak gemar memikirkan perkara-perkara yang tidak

mendatangkan faedah, yang merosakkan dan sentiasa membuat perhitungan buruk baik sebelum melakukan sesuatu. Dengan itu, jadilah ia seorang yang mempunyai sifat-sifat terpuji dan sahsiah diri yang unggul walau di mana ia berada kerana nilai murni telah membentuk falsafah hidup, gaya berfikir dan tindak tanduknya.

15

30

Bagaimana Amalan Baik Dapat Diterapkan Dalam Pelbagai Disiplin Ilmu Pengetahuan manusia dapat dibahagikan kepada 2 kumpulan utama iaitu kumpulan sains dan kumpulan kemanusiaan. Kumpulan sains merujuk kepada pengetahuan yang dikaji dan dikumpul mengikut kaedah sistematik dan saintifik. Kumpulan sains pula terbahagi kepada dua bidang iaitu sains tulen dan sains sosial. Sains tulen mengkaji ,mengenai fisiologi, benda-benda hidup dan alam semula jadi. Sebagai contoh bidang fizik, kimia, matematik dan sebagainya. Berbeza pula bagi sains sosial. Sains sosial mengkaji tentang tingkah laku manusia dan aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam kelompok sifat, fungsi, dan perkembangan manusia. 16

Pengetahuan sains sosial cuba memahami tentang pencapaian dan limitasi manusia, bagaimana mempertingkatkan kehidupan manusia, serta cuba meramal berkenaan dengan masa depan masyarakat manusia. Secara umumnya, sains sosial merangkumi 9 disiplin ilmu yang
16 kukmweb.ukm.my/~myahya/falsafah/Syarahan2.htm

16

berbeza-beza. Antaranya ialah bidang sosiologi, psikologi, sains politik, ekonomi, sejarah, geografi, undang-undang,komunikasi, agama dan juga antropologi.

3.1

Ilmu Sejarah

Amalan baik sebenarnya tidak terlalu tertumpu kepada kelompok individu dengan individu dan individu dengan masyarakat sahaja. Dalam pelbagai disiplin ilmu juga penerapan amalan baik masih dapat dilakukan. Sebagai contoh di dalam bidang sejarah. Sebenarnya, bidang sejarah ini menekankan tentang peristiwa lampau dan berkait dengan peristiwa lepas serta masa kini. Perkembangan masyarakat juga turut dikaji di dalam bidang ini. Antara amalan baik yang boleh diamalkan dalam bidang disiplin ilmu ini ialah menghargai tokoh-tokoh dan pejuang terdahulu yang telah banyak berkorban dalam menuntut kemerdekaan tanah air. Malaysia tidak mencapai kemerdekaan menerusi pertumpahan darah sebagaimana negara-negara Asia . Namun jerit-perih dan pengorbanan dan kegigihan yang diberikan oleh para pejuang pada masa itu dan sebelumnya amatlah besar. Banyak sekali pengorbanan yang dicurahkan oleh ramai insan demi kemerdekaan. Air mata, darah, keringat, tenaga, wang ringgit, harta benda dan nyawa dikorbankan tanpa mengharapkan balasan melainkan kebebasan. Kemajuan dan

17

kemakmuran negara pada masa ini tidak mungkin dapat direalisasikan tanpa pengorbanan dan darah pejuang-pejuang bangsa zaman dahulu. 17

Jika dikira dari mula pendudukan Inggeris pada 1786 apabila Francis Light mula mengibarkan bendera penjajahan secara rasmi di bumi Tanah Melayu, penentangan menuntut kebebasan telah pun bermula walaupun diperingkat wilayah. Bentuk-bentuk penentangan ini walaupun kecil dan sering dilabel oleh pihak Inggeris sebagai pengkhianat, lanun atau pemberontak namun semangat mereka telah menjadi rujukan kepada pejuang. Selepas itu. nama-nama seperti Mat Kilau, Datuk Bahaman, Dol Said, Tok Janggut, Dato' Maharajalela, Rosli Dhobi, Mat Salleh, Panglima Hitam, Dato Onn Jaafar, Tun Tan Cheng Lok, Tun V.T. Sambathan, Tunku Abdul Rahman dan ramai lagi telah menjadi sebutan di bibir rakyat Malaysia dari generasi ke generasi. Begitu juga semangat yang ditunjukkan oleh pasukan keselamatan seperti polis dan tentera yang turut berjuang menentang pendudukan Jepun dan komunis. Pengorbanan mereka bukanlah kecil tetapi demi negara, nyawa mereka dipertaruhkan seperti Leftenan Adenan, Peristiwa Bukit Kepong dan banyak lagi. Semuanya kerana negara tercinta. Namun, generasi pada hari ini semakin kurang menghargai perjuangan nenek moyang kita membebaskan tanah air dari belenggu
17 http://www.malaysiaharmoni.com/index.php/kolumnis/roha-hassan/85-adakah-kita-generasimerdeka

18

bangsa asing sehingga akhirnya dimerdekakan pada 31 Ogos 1957. Hakikatnya, kemerdekaan bukanlah sesuatu yang cukup sekadar dilakarkan dalam lakaran sejarah atau diraikan tahun demi tahun tanpa penghayatan yang sebenar. Antara cara-cara yang boleh menunjukkan betapa kita menghargai dan menghayati erti kemerdekaan yang sebenar adalah dengan merdekakan minda. Kemerdekaan tanah air tidak akan membawa makna yang mendalam sekiranya kita sebagai rakyat tidak memerdekakan minda kita daripada penjajahan budaya yang negatif dan merosakkan. Selaku bangsa yang berdaulat, rakyat Malaysia memiliki adab, nilai-nilai murni dan budaya tersendiri. Dengan membebaskan diri daripada belenggu jajahan budaya yang merosakkan, barulah kita menjadi generasi yang benar-benar bebas dan merdeka. Selain itu, melalui bidang ilmu sejarah ini juga kita dapat memupuk semangat patriotism yang sememangnya perlu ada dalam diri setiap masyarakat Malaysia. Istilah patriotisme membawa maksud yang amat bermakna dan menjadi unsur penting bagi menyemarakkan semangat cintakan tanah air. Patriotisme meliputi sikap-sikap seperti bangga akan pencapaian dan budaya bangsa, memelihara ciri-ciri bangsa dan dasar budayanya, serta identifikasi dengan ahli-ahli lain dalam bangsa. Salah satu langkah diambil oleh kerajaan bagi menyemai semangat patriotism dalam diri setiap individu ialah melalui Program Latihan Khidmat Negara (PLKN). Melalui program sebegini, semangat cintakan tanah air dapat ditanam dalam diri para pelatih.

19

3.2

lmu Ekonomi disiplin ilmu yang kedua ialah ekonomi. Ekonomi

Bidang

merupakan satu cabang sains sosial yang mengkaji pembahagian sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia. Ini termasuklah kajian tentang pengeluaran dan penggunaan melalui pembolehubah yang dapat diukur, meliputi analisa pengeluaran, pengedaran, dan penggunaan barang dan perkhidmatan. Subjek dalam ekonomi dapat dibahagi kepada dua cabang besar iaitu ekonomi mikro (yang berhadapan dengan keputusan ekonomi di tingkat individu) dan ekonomi makro (melihat ekonomi secara keseluruhan termasuk inflasi, pengangguran,

pengeluaran industri, dan peran pemerintah) . Aspek yang menerima perhatian khusus dalam ekonomi adalah penyediaan bahan, pengeluaran, pengedaran, perdagangan dan persaingan.18 Amalan seperti tolong-menolong dapat diamalkan melalui bidang ilmu ini. Sebagai contoh, di dalam institusi kewangan Islam. Badan-badan seperti zakat dan baitul mal yang terdapat dalam institusi tersebut bertindak sebagai agen menguruskan pengagihan wang yang diterima daripada masyarakat Islam untuk di beri kepada golongan fakir miskin dan tidak berkeupayaan. Jadi, dasar diskriminasi tidak berlaku di sini seperti diskrimasi terhadap orang miskin, orang kurang upaya, orang-orang tua dan pelbagai lagi. Selain itu, penindasan juga dapat dielakkan seperti

18 Heng Siew Ngu dan Md. Zyadi Md. Tahir, Teks Pra-U STPM Matrikulasi Mikroekonomi , Selangor, 2008, m.s. 1-4

20

mana orang kaya menindas mereka yang miskin, orang yang berjawatan tinggi menindas mereka yang berjawatan rendah dan sebagainya. Selain itu, di dalam bidang ekonomi juga manusia dapat belajar bagaimana caranya untuk berjimat-cermat dalam menggunakan wang ketika berbelanja. Ini dapat difokuskan di bawah tajuk wang dan institusi kewangan. Seperti yang dipelajari di dalam bidang ekonomi, wang berfungsi sebagai pengantaraan pertukaran. Ini bermakna, jika kita ingin mendapatkan sesuatu barangan mahupun perkhidmatan, kita perlu menukarkannya dengan wang. Tanpa wang, manusia tidak dapat memenuhi keperluan dan kehendak diri masing-masing. Di sini kita dapat lihat betapa pentingnya wang dalam hidup sehari-hari. Namun, perlu diingatkan, jika wang digunakan dengan boros dan perbelanjaan tidak dirancang, kita akan menghadapi masalah yang besar. Segala keperluan dan kehendak tidak dapat dipenuhi selain manusia hidup dalam tekanan dan kesusahan. Jadi, amalan berjimat-cermat amatlah penting dalam hidup kita bagi menstabilkan ekonomi individu di samping dapat menjamin masa depan kita kelak. Selain itu, kita juga dapat mengamalkan amalan menyimpan wang. Di dalam bidang ekonomi, kita mempelajari kepelbagaian jenis bank yang ada di negara kita seperti bank perdagangan, bank saudagar, bank Simpanan Nasional dan sebagainya. Di bawah bank-bank ini terdapat pula pelbagai skim yang disediakan bagi memberi galakan dan kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya amalan menabung. Antara

21

kebaikan amalan baik ini ialah dapat menjamin masa depan. Selain itu, kita juga dapat menggunakan wang simpanan tersebut sekiranya berlaku sebarang kecemasan seperti kemalangan, kematian dan sebagainya. Sekiranya amalan ini tidak dipraktikkan, pelbagai masalah dan bebanan mungkin timbul. Sebagai contoh, apabila berlaku kemalangan. Kos perubatan yang diperlukan amatlah tinggi terutamanya untuk proses pembedahan, membeli ubat-ubatan, dan bayaran bil hospital. Masalah yang besar terpaksa dihadapi individu kerana terpaksa menanggung bebanan hutang yang banyak bagi membiayai kos-kos perubatan. 3.3 Ilmu Geografi

Bidang disiplin ilmu yang ketiga pula ialah geografi. Bidang ini mengkaji tentang aspek-aspek semulajadi dan bagaimana kehidupan manusia dibentuk olehnya. Selain itu, bidang geografi juga turut mengkaji bagaimana alam semula jadi mempengaruhi perkembangan sosial dan kebudayaan masyarakat. Secara umumnya, bidang geografi ini dapat dikelaskan kepada dua bahagian, iaitu geografi alam sekitar fizikal dan geografi alam sekitar manusia. Geografi alam sekitar fizikal adalah segala yang berkaitan dengan permukaan bumi yang meliputi tanah, air, udara, corak, suhu, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya (atmosfera, biosfera, hidrosfera, litosfera).
19

Bagi alam sekitar manusia pula, ianya lebih

tertumpu kepada sains kemasyarakatan. Ini memberi penerangan tentang

19 Rusly Musa dan Nurasyikin Abdullah, Teks Pra-U STPM Geografi Alam Sekitar Fizikal, Selangor, 2008, m.s. 1-3

22

cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan alam sekeliling dan kesankesan kegiatan manusia. Antara amalan baik yang boleh diterapkan ke dalam disiplin ilmu ini ialah mencintai alam sekitar. Alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan harian kita. Alam sekitar yang baik dan menyegarkan dapat memberikan kita satu suasana yang selesa dan menyamankan. Di samping memberi keselesaan kepada manusia, ia juga sedikit sebanyak akan menjejaskan aktiviti-aktiviti pembangunan negara sekiranya alam sekitar di negara kita tidak dijaga dengan baik. Antara kepentingannya adalah dapat menjamin kesihatan manusia menerusi penyederhanaan suhu oleh tumbuhan. Jadi, suhu yang tinggi dapat dielakkan sekaligus dapat menghindarkan kepanasan yang melampau yang akan memberi impak yang buruk kepada kesihatan manusia. Selain itu, alam sekitar juga penting sebagai pembekal udara yang segar sekaligus dapat menarik pelancong untuk datang ke Negara kita. Setelah melihat kepada kesemua kepentingan alam sekitar ini, maka adalah penting bagi kita untuk mencintai dan menjaganya dengan baik supaya generasi akan datang tidak kehilangan aset yang berharga ini. Salah satu caranya adalah melalui penyertaan kita di dalam persatuan pencinta alam sekitar - CARE. Selain itu, sukatan pelajaran geografi di peringkat sekolah menengah juga turut dimasukkan tentang alam sekitar bagi mendidik mereka akan kepentingan alam sekitar kepada manusia.

23

Antara lain, bidang geografi ini juga dapat menerapkan amalan baik seperti membantu mencegah pencemaran yang berlaku pada alam sekitar. Pencemaran ialah sebarang perubahan atau gangguan fizikal, kimia, dan biologi pada mana-mana alam sekitar yang menyebabkan keseimbangan alam terjejas. Pencemaran juga boleh didefinisikan

sebagai pengumpulan bahan-bahan yang tidak sesuai kepada kehidupan di persekitaran kita. Bahan-bahan yang tidak sesuai ini dipanggil bahanbahan pencemar. Terdapat beberapa jenis pencemaran yang berlaku di Malaysia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran bunyi, pencemaran tanah, pencemaran cahaya atau sinaran, pencemaran haba atau terma dan pencemaran alam marin. Punca pencemaran biasanya disebabkan oleh kenderaan dan janakuasa, industri perkilangan, industri pertanian, pembalakan yang tidak dirancang dan sebagainya. Maka, menjadi tanggungjawab kita bagi mencegah pencemaran-pencemaran yang berlaku. Kita juga boleh membantu menangani masalah

pencemaran yang semakin berleluasa di Malaysia. Sebagai contoh ialah dengan memberikan sokongan sepenuhnya dalam setiap kempen yang dilaksanakan kerajaan dan menjadi sukarela dalam setiap aktiviti gotongroyong bagi membersihkan kawasan yang tercemar. 3.4 Ilmu Sosiologi

Bidang yang keempat pula ialah sosiologi. Sosiologi merupakan kajian tentang hukum masyarakat dan proses yang berkenaan dengannya dan orang yang berlainan bukan setakat sebagai individu, tetapi juga

24

sebagai ahli persatuan, kumpulan sosial, dan institusi. Sosiologi secara teori sering kali dikaitkan dengan soal-soal manusia dalam

masyarakatnya. Sosiologi lebih cenderung untuk mengkaji tentang perangai kita sebagai manusia. Secara ringkas, sosiologi adalah mengkaji hubungan antara manusia yang pada awalnya saling tidak kenal, kepada suatu peringkat yang lebih kepada proses sosial sejagat. Cabang utama dalam sosiologi adalah fungsionalisme, iaitu mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi yang kegiatan mereka menyumbang kepada penerusan masyarakat, teori konflik, Interaksionisme /teori tindakan sosial, dan interaksionisme bersimbol. 20 Penerapan amalan baik dalam bidang ini boleh dilakukan menerusi menyesuaikan diri dan mengadaptasikan diri dengan lingkungan

sosialnya. Sebagai contoh lingkungan sosial kita adalah masyarakat kampung. Jadi, kita perlu menyesuaikan diri mengikut lingkungan sosial supaya kita boleh bergaul dan berinteraksi dengan baik tanpa

mengahadapi sebarang masalah. Masyarakat kampung biasanya kaya dengan adat dan berbudi bahasa. Selain itu, masyarakat kampung juga sangat menjaga kesopanan diri dan mempunyai nilai kemasyarakatan yang sangat tinggi. Jadi, kita perlulah belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial masyarakat kampung bagi membolehkan mereka menerima kita dalam organisasi sosial mereka. 3.5
20

Ilmu Psikologi

Ting Chew Peh, Konsep Asas Sosiologi , Selangor , 1979 , m.s. 121
25

Seterusnya ialah bidang ilmu psikologi. Bidang ini mengkaji tentang minda dan personaliti seseorang. Ianya juga mengkaji tingkah laku dan bagaimana tingkah laku itu mempengaruhi orang lain. Psikologi juga merupakan himpunan bidang akademik, klinikal dan perindustrian yang berkenaan dengan penjelasan dan ramalan mengenai tingkah laku, pemikiran, emosi, motivasi, hubungan peribadi, keupayaan dan patologi. Bidang ini terdiri daripada psikologi sosial, kaunseling, psikologi industri dan organisasi, dan psikologi kanak-kanak.21 Penerapan amalan baik boleh dilakukan dengan mengawal perasaan negatif terhadap orang lain. Ini kerana, apabila mempelajari psikologi secara tidak langsung kita dapat memahami sifat dan peribadi seseorang itu. Lantas, kita tidak akan mudah melatah tentang sikapnya. Sebagai contoh, apabila perasaan marah itu hadir dengan sikap dan kelakuan seseorang, kita mampu mengawalnya dan mampu membaca fikiran serta sebab - musabab di atas tindakan seseorang. Jadi, dengan adanya ilmu psikologi ini, kita mampu mengawal perasaan diri dan

mampu memahami situasi seseorang pada ketika itu. Selain itu, melalui bidang ilmu ini, kita juga dapat membantu kita menjadi pendengar dan penasihat yang baik kepada seseorang. Amalan mendengar masalah orang lain serta membantu memotivasikan diri mereka merupakan nilai yang terpuji dan dapat membantu seseorang untuk kembali bersemangat serta membantunya mencari penyelesaian
21

http://psikonseling.blogspot.com/
26

kepada permasalahan yang dihadapi. Kadang-kala seseorang individu itu hanya mampu menjadi pendengar yang baik, namun sebagai penasihat, mereka tidak mampu. Jadi, dengan adanya ilmu psikologi ini, kedua-dua perkara ini dapat kita lakukan sekaligus dapat meredakan kesedihan dan tekanan yang dihadapi seseorang. Sebenarnya, apabila seseorang memilih kita sebagai tempat bagi meluahkan perasaan dan , ianya merupakan satu penghargaan yang besar dan patut kita banggakan bagi diri kita. Bukanlah mudah untuk seseorang menaruh kepercayaan untuk meluahkan apa yang terbuku di hati. Apabila seseorang itu memilih kita sebagai tempat untuk mengadu, ini bermakna kita adalah seorang yang pendengar dan penasihat yang baik bagi mereka. Jadi, ilmu psikologi ini amatlah penting agar kita boleh mengamalkan nilai-nilai murni sebegini. 3.6 Ilmu Sains Politik seterusnya adalah sains politik. Sains politik merujuk

Bidang ilmu

kepada kerajaan, polisi, dan ideologi yang diamalkan untuk mewujudkan keamanan dan kestabilan. Selain itu, bidang ini juga mengkaji pengaruh dan kepentingan politik dalam kegiatan masyarakat umum. Antara cabang yang terdapat di dalam bidang sains politik ini ialah sistem politik dan organisasi kerajaan, politik antarabangsa, dasar awam, falsafah dan teori politik. Amalan baik yang boleh diterapkan melalui bidang ilmu sains politik ialah mengambil tahu tentang perkembangan isu-isu politik semasa.
27

Lazimya, golongan yang mengambil tahu tentang kedudukan politik di negaranya boleh dikatakan memiliki asas pengetahuan politik yang baik. Bangun dan jatuhnya sesebuah Negara adalah bergantung pada pemahaman pemerintah memahami dan mendalami kehendak rakyat, sama ada dari seri kehendak agama, ekonomi atau sebagainya. Politik amatlah penting kerana ianya memainkan peranan dalam ekonomi Negara kita. Banyak bukti menunjukkan kestabilan politik akan membantu ekonomi sesebuah Negara meningkat. Sebagai contoh, pelabur asing semakin minat melabur dalam Negara yang kukuh institusi politiknya. Itulah alasan sesetengah Negara mengenakan akta dan undang undang yang keras, seperti ISA ke atas golongan yang cuba mencetuskan huru hara dalam Negara. Keadaan sama tidak hanya memberi kesan pada industri major, tapi juga kepada industri minor, seperti pelancongan dan pendidikan.

Sebagai contoh, keamanan dan kemakmuran Negara Singapura dan Britain berjaya menarik pelajar - pelajar pintar dari Negara - Negara mundur untuk melanjutkan pelajaran ke sana. Situasi ini seumpama suatu bonus kepada mereka, di mana sesetengah dari golongan ini biasanya akan memilih untuk terus menetap di Negara tersebut sepanjang hayat mereka. Peningkatan modal insan berkualiti ini adalah berkat dari politik sesebuah Negara yang stabil dan makmur. Selain itu, politik juga memainkan peranan dalam institusi masyarakat dan juga institusi sosial Negara kita. Dalam institusi
28

masyarakat, kestabilan politik akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai contoh, kerajaan akan membantu dalam

memelihara kebajikan rakyatnya. Pembangunan juga dilakukan bertujuan untuk kesenangan rakyat. Pelbagai usaha dan inisiatif dapat dilaksanakan bagi memberi keselesaan kepada rakyatnya. Dalam institusi sosial pula, politik dapat membantu mempertingkatkan mutu diri, agama, masyarakat, dan bangsa sesebuah Negara. Jadi, kita perlulah sentiasa mengetahui dan mengambil tahu akan perkembangan politik Negara agar dapat memastikan bagaimana keadaan semasa Negara kita. 3.7 Ilmu Antropologi

Cabang ilmu seterusnya ialah antropologi. Antropologi merujuk kepada bidang sains yang khusus membuat kajian mengenai asal-usul manusia, umpamanya perkembangan fizikal seperti bentuk muka, hidung, mata, dan dagu, serta perkembangan budaya, dan adat resam. Antropologi mempunyai beberapa cabang, antaranya adalah antropologi budaya, antropologi fizikal, antropologi linguistic, arkeologi dan juga etnologi. 22 Antara amalan baik yang boleh kita aplikasikan daripada cabang ilmu ini ialah dengan menghargai dan menghayati kejadian manusia. Sebaik-baik kejadian ialah manusia. Manusia diciptakan dengan penuh keunikan dan mempunyai pelbagai kelebihan sama ada dari fizikal mahupun mentalnya. Penciptaan dan perkembangan manusia juga
22 http://ms.wikipedia.org/wiki/Antropologi

29

sangat berbeza daripada makhluk-makhluk lain yang ada di bumi ini. Jadi, kita perlulah muhasabah diri dan menghargai anugerah pencipta. Selain itu, kita juga boleh menerapkan amalan menghormati budaya dan adat resam bagi setiap kaum. Bermula dengan zaman batu, kehidupan manusia pada ketika itu tidak bertamadun. Kemudian, manusia mula mengalami perkembangan serta perubahan sehinggalah wujudnya adat dan budaya yang diamalkan oleh setiap bangga dan kaum masingmasing sehingga kini. Kebiasaannya, adat dan budaya berbeza mengikut bangsa, agama dan juga Negara. Sebagai contoh, adat dalam masyarakat Melayu. Pepatah melayu "Biar mati anak, jangan mati adat", merujuk kepada betapa pentingnya adat serta amalannya dalam masyarakat melayu. Budaya dan adat ini dapat dilihat dari segi perkahwinan, kematian, kelahiran dan sebagainya. Jadi, setiap bangsa haruslah menghormati budaya bagi setiap bangsa dan suku kaum di Malaysia termasuklah budaya masyarakat Melayu itu sendiri. 3.8 Ilmu Komunikasi

Cabang disiplin ilmu ilmu yang seterusnya ialah komunikasi. Bidang komunikasi ini boleh ditakrifkan sebagai satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea, dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain. Ia merupakan proses interaksi yang bererti antara hidupan dan merangkumi aspek perbuatan menghantar matklumat serta proses untuk bertukar-tukar maksud. Ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman. Komunikasi boleh mengambil bentuk, baik
30

secara lisan mahupun tidak, misalnya bahasa gerak-geri, bahasa isyarat, sentuhan, hubungan mata, dan penulisan. Cabang yang terdapat dalam bidang komunikasi ini ialah seperti perfileman, kewartawanan,

telekomunikasi dan juga pengiklanan. 23 Penerapan amalan baik boleh dilakukan melalui perkongsian pengetahuan dan juga pengalaman. Setelah mempelajari ilmu komunikasi ini, pengaplikasian penyampaian maklumat akan lebih berkesan dan mudah diterima oleh orang lain. Jadi, untuk berkongsi pengetahuan mahupun pengalaman akan menjadi lebih mudah dan tidak akan timbul sebarang halangan. Namun, masih ada di antara kita yang tidak suka untuk berkongsi pengetahuan dan juga pengalaman kepada orang lain. Walaupun zaman sekarang masalah komunikasi tidak timbul langsung, namun golongan yang ‘kedekut ilmu’ ini lebih selesa sekiranya ilmu yang mereka peroleh tidak dikongsi dan tidak disampaikan kepada orang lain. Mereka lebih selesa mendiamkan diri dan tidak menyampaikan ilmu yang dimiliki. Apa salahnya jika kita berkongsi ilmu pengetahuan yang sedia ada bersama orang lain. Sebagai analoginya ialah duit. Semakin banyak kita menabung, semakin bertambahlah tabungan kita. Begitu juga dengan ilmu. Semakin banyak perkongsian ilmu, semakin bertambahlah

pengetahun di minda. Adalah penting bagi kita mengamalkan nilai murni ini supaya kita tidak menjadi orang yang kedekut ilmu. 40 Amalan Baik Yang Dipraktikkan Dalam Masyarakat

23 http://ms.wikipedia.org/wiki/Komunikasi

31

4.1

Sikap Pemurah

Sejak zaman dahulu kala lagi nenek moyang kita mengamalkan hidup secara bermasyarakat dengan jiran-jiran tetangga dalam sebuah kampung yang sama. Mereka sangat menitik beratkan hidup secara bermasyarakat kerana menerusi amalan ini, kepentingan semua pihak dapat dijaga berbanding dengan hidup secara bersendirian dan tersisih dengan orang lain. Menurut Selo Sumardjan24 masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Manakala Karl Marx25 berpendapat bahawa masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompokkelompok yang terbagi secara ekonomi. Selain merupakan itu Emile Durkheim26 objektif beranggapan bahawa yang masyarakat merupakan

suau

kenyataan

peribadi-peribadi

anggotanya. Menurut Paul B. Horton & C. Hunt27 pula masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut.
24………. http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya 25 http://titasinsi.ngeblogs.com/2010/01/
26 Ibid 27 http://titasinsi.ngeblogs.com/2010/01/

32

Hidup secara bermasyarakat banyak memberikan manfaat kepada kita dan jiran-jiran sekeliling. Kita harus belajar untuk bergaul dan beramah mesra dengan jiran-jiran di sebelah rumah agar kita saling mengambil berat antara satu sama lain namun diingatkan bahawa keadaan ini tidak bermaksud kita akan menjaga tepi kain orang lain dan menyibuk hal rumah tangga orang lain. Hidup secara bermasyarakat, kita harus mengamalkan sikap-sikap yang baik dan positif agar orang di sekeliling selesa untuk berkawan dengan kita. Kita sewajarnya senantiasa bermanis muka dan tegur menegur apabila terserempak dengan jiran di sekeliling dan bukannya bersikap sombong diri dan berlagak. Keadaan ini akan menyebabkan orang ramai akan tidak senang dengan gelagat dan perlakuan kita sekaligus mengakibatkan kita akan dipulau oleh masyarakat setempat. Di sini saya menekankan bahawa kita perlu bersikap pemurah sesama jiran tetangga. Maksud pemurah ialah senantiasa menyedekahkan bantuan kepada orang lain terutamanya orang yang memerlukan dari segi kewangan atau harta benda28. Kita boleh menyemai sikap pemurah dalam diri kita bermula dengan jiran tetangga yang terdekat iaitu di sebelah rumah kita. Kita digalakkan untuk bersikap pemurah dalam menyedekahkan juadah makanan. Ketika bulan puasa Ramadan, kita boleh mengamalkan amalan menyedekahkan setiap hidangan yang menjadi santapan kita ketika berbuka puasa kepada jiran tetangga. Menerusi pendekatan ini, kita dapat meringankan beban jiran tetangga dan di samping melakukan amal jariah. Bukan itu sahaja, kita turut dapat
28 Drs. M. Ali, op.cit,m.s 19

33

membantu golongan yang kurang berkemampuan untuk turut sama menjamu selera berbekalkan juadah yang kita sediakan. Sekurang-kurangnya juadah yang kita makan hari ini turut dapat dirasai oleh orang lain. Seterusnya sikap pemurah ini dapat dipraktikkan dalam skop yang lebih besar iaitu di kalangan masyarakat sekeliling. Berdasarkan pemerhatian saya, masyarakat sekarang gemar melakukan aktiviti gotongroyong seperti membersihkan masjid dan kawasan taman, bertugas pada waktu malam untuk menjaga keamanan taman, mengadakan majlis berbuka puasa beramai-ramai dan sebagainya. Aktiviti ini kebiasaannya diadakan ketika cuti sekolah terutamanya pada hujung minggu dan kadang kala, diadakan majlis-majlis tertentu untuk meraikan peristiwa penting seperti mengadakan sambutan Hari Raya Puasa dan Korban. Semua ini diadakan bertujuan untuk mengumpulkan semua anggota masyarakat di taman terbabit dan agar kita dapat berkenalan dan beramah mesra dengan semua orang. Kebiasaannya dek kerana kesibukan kerja yang menuntut kita untuk berada seharian di pejabat dan kadang kala kita tidak berpeluang untuk bertegur sapa dengan jiran tetangga lebih-lebih lagi jiran tetangga yang baru berpindah ke taman yang kita diami. Oleh itu, kita harus menggunakan peluang yang ada pada hujung minggu untuk bersama-sama melakukan aktiviti yang dirancang dan bukan bersikap tidak ambil peduli berkenaan masyarakat sekeliling. Dalam aktiviti-aktiviti sebegini juga, kita dapat mempratikkan sikap pemurah lebih-lebih lagi untuk sebagai manfaat bersama. Sebagai contoh,
34

taman yang kita diami ingin mengadakan gotong-royong untuk membersihkan longkang di sekeliling taman. Maka dengan itu, semua orang diharap dapat memberikan kerjasama dengan baik. Kita dapat menggunakan peluang ini untuk menolong menyediakan minuman seperti air Soya dan sedikit juadah ringan seperti kuih muih, kek dan roti sebagai kudapan untuk mereka setelah selesai bergotong-royong. Menerusi cara ini, kita dapat memberikan keselesaan dan kemudahan untuk anggota masyarakat selain mengeratkan hubungan silaturahim sesama insan. Selan itu, kita juga digalakkan untuk menghulurkan bantuan dalam bentuk wang ringgit jika kita berkemampuan. Contoh yang dapat saya ketengahkan disini ialah apabila masjid berhampiran dengan rumah kita ingin melaksanakan sedikit pembaharuan dari segi infrastruktur dan pihak masjid ingin mengutip serba sedikit dana daripada masyarakat setempat bagi menampung kos pembinaan. Oleh itu, kita digalakkan untuk menghulurkan sedikit bantuan mengikut kemampuan kita. Kita harus ingat bahawa bantuan yang kita sedekahkan, sekurang-kurang dapat membantu memperindahkan masjid dan kita bersamasama jiran tetangga yang lain dapat memanfaatkannya. Sedikit sebanyak bantuan yang kita hulurkan, sekurang-kurangnya dapat membantu melancarkan perjalanan program dan aktiviti yang bakal dianjurkan. Sikap pemurah ini dapat dipraktikkan secara langsung atau tidak langsung dalam kehidupan bermasyarakat bergantung kepada sikap setiap anggota masyarakat. Sikap ini juga boleh di amalkan sekiranya berlakunya kematian pada salah
35

seorang jiran kita. Maka kita berperanan sebagai salah seorang anggota masyarakat yang prihatin pergi menziarahinya dan mengucapkan takziah di atas kematian suamimya. Selain itu, kita juga digalakkan untuk menyedekahkan sedikit wang ringgit untuk meringankan bebannya. Menerusi pendekatan ini, kita dapat membantunya meneruskan hidup walaupun tanpa suami di sisi dan sebagai tanda kita juga turut menyelami kesedihan dan kesusahan yang ditanggungnya. Kita juga dapat mengamalkan dan mempraktikkan sikap pemurah melalui beberapa cara. Antaranya ialah memberikan wang saguhati kepada anak-anajk jiran yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi seperti universiti. Bukan itu sahaja, pemberian ikhlas29 kita itu juga dapat dijadikan sebagai galakan untuk pelajar berkenaan bagi terus gigih berusaha dalam pengajian. Terdapat juga sesetengah keluarga yang tidak mampu untuk menyediakan wang perbelanjaan kepada anak-anak mereka sebagai persediaan bagi menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Maka dengan wang yang kita berikan kepada pelajar berkenaan membolehkan dia membeli kelengkapan untuk ke kolej. Selain itu, kita juga digalakkan untuk menghulurkan sedikit derma dalam bentuk wang ringgit kepada jiran-jiran tetangga yang ingin menunaikan fardu haji. Oleh yang demikian, kita sewajarnya membantu meringankan beban mereka yang masih tidak mampu. Bukan itu sahaja, kita juga patut berasa bangga dan bersyukur kerana kita dapat membantu orang yang ingin berbuat

29 Tam Yeow Kwau, op.cit, m.s 43

36

kebaikan serta sekurang-kurangnya amal ibadat yang dilakukannya dapat kita nikmati bersama ganjarannya. Beberapa bulan yang lalu, kita dapat lihat berita menerusi media massa, dan media cetak berkenaan dengan gempa bumi yang berlaku sekitar negara Haiti. Keadaan kesan daripada gempa bumi itu amat memilukan kerana banyak rakyatnya yang disahkan terkorban dalam kejadian terbabit. Terdapat anak kecil yang menangis dan merayau-rayau sendirian untuk mencari mayat arwah ibubapanya dan ada pula si ibu yang menangis meratapi kematian si anak. Pelbagai ragam manusia dapat dilihat manakala pihak yang berkuasa meneruskan kerja untuk mencari dan menyelamatkan mangsa yang tertimbus di bawah rekahan gempa bumi. Sayu rasa hati apabila melihat banyak mayat yang bergelimpangan tanpa diuruskan jenazahnya. Oleh itu, kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab harus meringankan tulang untuk membantu mereka yang memerlukan di negara terbabit. Contohnya kita boleh mendermakan bantaun dalam bentuk pakaian yang tidak digunakan lagi untuk mereka. Pastinya kebanyakkan mereka sudah tidak mempunyai apa-apa lagi harta benda termasuk pakaian dek kerana musnah dalam kejadian gempa bumi. Menerusi pendekatan ini, kita dapat membantu mereka untuk meringkan beban masalah yang dihadapi selain itu, kita juga dapat menyemai sikap tolong menolong dan tidak membazir. Pakaian yang masih elok dipakai dan digunakan diderma untuk membantu mereka agar terhindar dari suasana panas dan kesejukan.
37

Kesimpulannya, terdapat banyak amalan baik yang dapat dipraktikkan dalam masyarakat selain mengamalkan sikap pemurah. Seperti yang kita sedia maklum, apabila kita berbuat baik dengan orang lain, secara tidak langsung keadaan ini akan mewujudkan suasana aman dan mengeratkan hubungan silaturahim antara sesama insan. Selain itu, kita juga akan turut disenangi oleh anggota masyarakat yang lain dan sekiranya kita mneghadapi masalah, tanpa segan silu akan ada anggota masyarakat yang tampil menghulurkan bantuan. Segala-galanya bermula daripada diri kita sendiri dan kita harus ingat bahawa dalam dunia ini, kita perlukan seseorang untuk membantu kita terutamanya ketika berada dalam kesusahan. Oleh yang demikian, kita perlu menanamkan sifat kerjasama dan baik hati disamping pemurah dalam jiwa masing-masing. Insyallah dengan adanya semua sikap murni ini, kita akan hidup dalam keadaan aman dan bahagia.

4.2

Semangat Bermasyarakat

G.Simmel telah menyatakan bahawa kewujudan masyarakat adalah kerana hubungan interaksi di antara beberapa orang manusia. Masyarakat Malaysia berinteraksi melalui masyarakat majmuk yang berbilang kaum, bangsa dan agama. Ikatan perpaduan antara kaum ini diikat erat oleh amalan baik dan nilai-nilai murni yang diamalkan oleh setiap warganegaranya. Apa yang pasti masih terdapat amalan baik yang dipraktikkan dalam masyarakat dan

38

sebahagian besarnya merupakan amalan adat dan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. 30 Terdapat beberapa amalan baik yang dipraktikkan oleh masyarakat Malaysia. Salah satunya ialah semangat bermasyarakat. Menurut buku Nur
Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long (2000), mendefinisikan semangat

bermasyarakat sebagai kesediaan melakukan sesuatu dengan berdasarkan semangat kekitaan demi kepentingan bersama bagi mewujudkan keharmonian hidup dalam bermasyarakat. Menggunakan kata kunci semangat kekitaan dalam mencapai kepentingan bersama dan keharmonian hidup, semangat

bermasyarakat dilihat mampu melahirkan satu tujuan dan matlamat yang sama. Hal ini kerana manusia memerlukan antara satu sama lain atau lebih tepat lagi hidup bermasyarakat.

Tambahan lagi, semangat kekitaan atau kebersamaan dalam masyarakat perlulah berlaku kerana tanpa kita sedar sama ada dalam bentuk formal ataupun tidak, setiap hari kita akan berurusan dengan orang ramai. Semangat bermasyarakat ini masih lagi dilaksanakan dalam masyarakat Malaysia demi kepentingan bersama. Sebagai contoh ialah penubuhan Kelab Rukun Tetangga yang diwujudkan dengan semangat yang dimiliki oleh individu-individu dalam melaksanakan peranan dalam kelompok masyarakatnya.

30 Ting Chew Peh, Konsep Asas Sosiologi, Kuala Lumpur, 1985, m.s. 41

39

Tambahan lagi, hidup dalam suasana harmoni dengan kejiranan yang baik dengan saling tegur-menegur, bertolak ansur, tolong-menolong dan bekerjasama amatlah ditekankan. Masyarakat di Malaysia masih lagi

mengamalkan amalan baik kejiranan melalui bantuan dan meringankan beban atau masalah jiran. Sebagai contoh, masih terdapat masyarakat di Malaysia yang membantu menghantar anak jiran yang sakit ke hospital apabila berlaku kecemasan. Bagi mengekalkan semangat bermasyarakat antara jiran tetangga, amalan baik seperti bertolak ansur perlulah diamalkan. Bertolak ansur yang

dinyatakan ini juga bermaksud tidak mementingkan diri semata-mata. Misalnya seperti bertolak ansur ketika berada di jalan raya . 31

Kita perlulah bertolak ansur dengan memberikan laluan kepada kenderaan yang ingin menyusur keluar masuk melalui jalan yang kita lalui. Bagi kenderaan yang diberi peluang untuk mendahului, senyuman dan mengangkat tangan merupakan cara yang berhemah bagi menunjukkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada individu yang memberikan peluang untuk menyusur keluar dan masuk jalannya. Hal ini bukan sahaja menyenangkan hati kita bahkan juga setiap pemandu apabila jalan raya diguna secara berhemah dan bertolak ansur. Amalan baik ini
31 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long, Bantuan Studi Lengkap SPM Pengetahuan Moral (Fakta Diagramatik),Selangor, 2000, m.s 104

40

masih lagi dipraktikkan dalam masyarakat yang dapat mengurangkan kes kemalangan jalan raya. Biarpun terdapat segelintir masyarakat yang mempunyai sikap mementingkan diri sendiri, namun masyarakat Malaysia masih lagi kaya budi dan berhemah dalam pemanduan. Jadi dalam mencapai semangat

bermasyarakat, bertolak ansur dan berhemah merupakan perkara pokok amalan baik yang perlu dipratikkan. Contoh yang lain pula, masyarakat Malaysia sangat dipupuk dengan

semangat bermasyarakat sehingga hubungan bersama jiran tetangga dapat dihubungkan melalui komunikasi yang sihat. Hari keluarga merupakan hari dan waktu yang sesuai untuk berkenal-kenalan bersama jiran tetangga dengan lebih dekat lagi.
32

. Masyarakat sememangnya menanti-nantikan program-program

seumpama ini dan menjadi agenda tahunan kerajaan memandangkan ia adalah asas utama kepada perpaduan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Tujuan hari keluarga itu sendiri dalam menghubungkan ahli-ahli keluarga dalam konteks kejiranan menjadikan amalan ini suatu yang praktikal dalam masyarakat. Selain itu suasana masyarakat kini masih mengamalkan aktiviti gotongroyong. Tambahan pula, galakan daripada kerajaan dalam menjalankan pertandingan kampung tercantik menambahkan lagi kemesraan dan kerjasama yang erat daripada penduduk kampung. Pelancaran Desa Wawasan misalnya, membawa perubahan kepada masyarakat di kawasan luar bandar bagi menjadikan kampung sebagai satu kawasan yang maju, menarik dan

32 Muhamad Ismail Ahmad . Semangat Bermasyarakat, Selangor, 2005, m.s.20

41

menguntungkan.

33

Seperti mana projek ”homestay” yang dijalankan oleh

sesetengah masyarakat desa yang mempunyai dan permandangan yang cantik terutamanya di tempat perlancongan, kerjasama dan bantuan daripada penduduk dalam menjayakan aktiviti tersebut membawa kepada semangat bermasyarakat yang unggul. Masyarakat seharusnya membuka mata dan mengambil berat setiap apa yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai contoh, kes pembuangan bayi yang berlaku baru-baru ini membuka mata masyarakat dan menyedari bahawa tindakan tersebut adalah salah dan tidak bermoral. Masyarakat juga mengutuk tindakan ibu-ibu yang membuang dan membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa lantaran norma masyarakat itu sendiri yang tidak menerima perbuatan terkutuk tersebut dilakukan.

Tindakan kepekaan lain yang dapat dilakukan msyarakat dalam menjaga alam sekitar, isu penderaan, vandalisme, kesesakan lalu lintas, pendatang haram, penagihan dadah, menghidu gam dan sebagainya.
34

Peranan

masyarakat dalam menyertai badan-badan bukan kerajaan dalam membantu remaja dan golongan yang telibat dalam gejala tidak sihat dan bermoral ini semakin mendapat perhatian umum. Golongan yang bermasalah ini perlu didekati, diberikan nasihat dan teguran serta diselamatkan kerana bukan sahaja

33 Muhamad Ismail Ahmad, opi.cit. m.s 21 34 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long, op.cit, m.s 105

42

memudaratkan individu terbabit bahkan juga merosakkan bangsa dan peradaban kita kelak.

4.2

Muafakat bermaksud sentiasa mengutamakan persetujuan dan

Muafakat

bekerjasama dalam usaha sesuatu pekerjaan bagi kepentingan bersama.
35

Muafakat terbina asasnya dalam diri setiap individu yang dapat bekerjasama

dan bertolak ansur dalam mencapai persetujuan dalam sesuatu perbincangan dan mesyuarat yang diadakan. Jalinan persetujuan dan bekerjasama ini akan melahirkan permuafakatan yang seterusnya membina semangat bermasyarakat.

Masyarakat

di

Malaysia

masih

menggunakan

rundingan

atau

bermesyuarat sebelum melakukan sesuatu perbincangan yang melibatkan masalah yang timbul di kalangan ahli masyarakat. Perbincangan yang dilakukan memerlukan kata sepakat bagi mengambil tindakan atau memutuskan keputusan akhir sesuatu mesyuarat. Sebagai contoh, perbincangan dilakukan berkaitan masalah mencegah jenayah terutamanya kejadian pecah rumah atau

membincangkan cara-cara mencantikkan taman perumahan mahupun desa. Perbincangan ini juga boleh melibatkan bantahan bersama kepada pihak-pihak

35 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long, op.cit, m.s 103

43

tertentu tentang sesuatu perkara yang membawa keburukan, kesan negatif dan merugikan penduduk setempat. 36 Bagi menjalankan perbincangan tersebut, kerjasama daripada semua pihak adalah perlu dan diharapkan. Hal ini kerana dalam menjalankan sesuatu pekerjaan, persetujuan dan keputusan yang perlu diambil memerlukan suara majoriti. Misalnya; kejadian pecah rumah yang berlaku di taman perumahan memerlukan tindakan yang segera dan komitmen penduduk setempat hadir dalam membincangkan masalah tersebut. Jika penduduk tidak hadir bermakna kerjasama tidak dapat dijalankan dan tiada jawatankuasa ditubuhkan bagi menjaga kepentingan penduduk di taman perumahan berkenaan. Jika hal ini berlaku maka tidak ada nilai permuafakatan dalam masyarakat. Namun, apa yang pasti, amalan muafakat dan bekerjasama masih lagi diamalkan oleh masyarakat di Malaysia.

Dalam membincangkan perkaitan amalan baik yang dipraktikkan dalam masyarakat, setiap individu perlu tahu akan kemantapan pembangunan sosial yang diterapkan dalam diri setiap anak-anak di Malaysia. Lalu anak-anak remaja dan generasi muda dijadikan sandaran dalam usaha mewujudkan suasana kemasyarakatan yang aman dan harmoni. Golongan belia khususnya perlu memahami akan peranan mereka berhubung tanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara. 37Bagi usaha-usaha yang telah dijalankan perlulah disokong
36 … op.cit m.s 104 37

44

kerana bermatlamatkan objektif yang baik. Usaha yang terbaik yang perlu dilakukan oleh masyarakat ialah penglibatan semua pihak dalam menjayakan rancangan pembangunan masyarakat dari pelbagai sudut iaitu jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial.

4.3

Hormat-Menghormati

“Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1998:464), hormat dapat didefinisikan sebagai mempunyai pandangan yang tinggi terhadap seseorang dengan memberikan layanan yang penuh sopan, khidmat, takzim.” 38 Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin dalam berita yang bertarikh 18 Januari dalam akhbar Utusan menyatakan bahawa “Perpaduan, keharmonian dan semangat kekitaan merupakan formula kejayaan kita mengekalkan keamanan selama ini. Namun, ia bukan bermakna apa yang kita bentuk ini boleh kekal selama-lamanya.” 39 Berdasarkan ulasan yang diberikan oleh Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin dan Kamus Dewan Edisi Ketiga, jelaslah bahawa amalan perpaduan merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan makmur. Namun apakah amalan baik boleh kita praktikkan dalam usaha untuk mewujudkan ke arah perpaduan?. Ianya adalah hormatMuhamad Ismail Ahmad, opi.cit. m.s 45

38 Tiada nama pengarang (1998), Kamus Dewan Edisi Ketiga, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa
dan Pustaka, m.s 464.

39 http://rajanongchik.com/?p=605. 45

menghormati. Hormat-menghormati merupakan nilai asas yang dibentuk dari peringkat kanak-kanak lagi dalam usaha untuk membentuk masyarakat yang berbudi pekerti mulia dan harmoni.

“Menurut Nur Munirah Teoh Abdullah (2000:21), hormat dapat didefinisikan sebagai menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan memberikan layanan yang sopan.” 40

Berdasarkan ulasan Nur Munirah Teoh Abdullah contoh amalan yang dipraktikkan adalah memberikan layanan yang baik. Situasinya adalah seperti memberikan layanan mesra kepada tetamu yang hadir dan memberikan perhatian atau mendengar pandangan seseorang dengan teliti.

Ciri pertama yang dapat diperlihatkan dalam amalan hormat adalah bekerjasama tanpa mengira mengira kaum, agama, darjat, harta dan pangkat. Kedua, memberi layanan mesra, sopan dan memberi penghormatan kepada orang lain. Ketiga, menghargai budi, jasa, pendapat dan kebolehan orang lain (Decks , 2008). 41 Menurut Nur Munirah Teoh Abdullah (2000:xxvi), amalan

hormat menghormati dapat dibahagikan kepada sub-sub yang tertentu dalam

40 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long. (2000), Pengetahuan Moral, Selangor, Sasbadi Sdn. Bhd.m.s 21 41 http://www.cakap2.com/ruangan-pendidikan-moral-f24/bab-4-hormat-menghormati-t299.htm.

46

kehidupan seorang individu dalam konteks masyarakat. Sub-sub yang terkandung dalam hormat-menghormati adalah seperti yang berikut: 42 1. Hormat dan taat kepada ibu bapa. 2. Hormat kepada orang yang lebih tua, guru, rakan, jiran tetangga, dan pemimpin. 3. Hormat kepada raja dan negara. 4. Hormat kepada hak asasi. 5. Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan. 6. Hormat kepada keperibadian individu. 7. Patuh kepada undang-undang. 8. Patuh kepada ketepatan masa. 9. Menghargai kebijaksanaan, pengalaman, dan jasa. 10. Menghargai tenaga pekerja. 11. Menghargai maruah diri.

Kita akan membincangkan setiap sub-sub nilai yang telah dinyatakan tadi dalam situasi mempraktikkan amalan ini dalam masyarakat kita, Malaysia dengan lebih terperinci lagi. Sub nilai yang pertama adalah hormat dan taat kepada ibu bapa. Adalah menjadi satu kewajipan dan tanggungjawab seseorang anak bagi memuliakan ibu bapa. Tanpa mereka, kita tidak akan lahir ke dunia ini. Situasi yang pertama adalah mematuhi setiap arahan, nasihat, dan larangan ibu bapa. Sekiranya ibu bapa melarang anak-anaknya untuk bermain
42 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long op.cit. m.s xxvi

47

pisau, anak tersebut haruslah mematuhi arahan mereka. Hal ini kerana pisau merupakan perlatan tajam yang boleh mencederakan diri manusia jika tidak digunakan dengan cara yang betul. Kedua, melayani ibu bapa dengan baik. Apabila ibu bapa keletihan, sebagai seorang anak kita haruslah mengambil peranan untuk membantu ibu bapa meringankan beban seperti mengurut mereka atau turut bersama-sama membantu ibu bapa menyelesaikan tugasan seperti memasak dan membersihkan halaman rumah. Ketiga, menjaga ibu bapa apabila mereka tua atau uzur. Pada masa kini, didapati anak-anak yang bekerjaya mengambil jalan pintas dengan menghantar kedua-dua ibu bapa mereka ke rumah orang tua kerana tidak mahu menjaga mereka. Tindakan seperti ini akan mengguris hati dan perasaan mereka kerana sewaktu kita kecil, mereka menjaga dan menatang kita dengan sepenuh hati walaupun kita merengek dan menangis. Keempat mengambil berat akan perasaan dan keperluan ibu bapa. Sebagai seorang anak, kita haruslah bercakap dengan nada yang lemah lembut dan bukannya meninggikan suara. Jika tidak ia akan menyebabkan ibu bapa terguris hati. Justeru, amalan menghormati ibu bapa adalah sub nilai hormat yang asas yang mana akan membentuk ke arah nilai hormat lain yang lebih luas skopnya seperti yang akan dinyatakan di bawah. Sub nilai kedua adalah hormat dan taat kepada orang yang lebih tua, guru, rakan,jiran tetangga dan pemimpin. Kita perlulah memberi layanan yang baik untuk menunjukkan rasa hormat kepada golongan tersebut. Ciri-ciri amalan hormat ini merangkumi ikhlas dan tidak mengharapkan balasan,
48

menghormati orang tua tanpa mengira keturunan,pangkat, kedudukan dan harta, seterusnya tidak menyinggung perasaan ibu bapa dan akhir sekali menerima nasihat dan tunjuk ajar (Nur Munirah Teoh Abdullah et al (2000:22). 43 Situasi yang boleh diberikan adalah mematuhi dan menerima arahan, nasihat, pandangan, dan tunjuk ajar daripada golongan tua, guru, rakan, jiran tetangga, dan pemimpin. Kita haruslah mematuhi setiap nasihat yang diberikan oleh mereka kerana mereka merupakan cermin diri kita sendiri. Mereka dapat melihat kelemahan dan keburukan sesuatu yang kita sendiri tidak dapat lihat. Situasi seterusnya adalah menjaga pertuturan supaya tidak menyinggung perasaan mereka. Kita haruslah bercakap dengan nada yang sesuai dan bukannya meninggikan suara sesuka hati. Situasi yang terakhir adalah menjaga hati dan melayan mereka dengan baik. Misalnya, jika mereka bertandang ke rumah kita, kita tidak boleh mengabaikan mereka tetapi memberikan layanan yang secukupnya seperti menyediakan makanan dan sebagainya. Sub nilai ketiga adalah hormat kepada Raja dan Negara iaitu menerima dan menghormati raja serta lambang-lambang kebesaran negara seperti bendera dan lagu kebangsaan (Nur Munirah Teoh Abdullah et al (2000:22). 44 Ciri-cirinya yang adalah mempunyai perasaan taat setia, mengetahui

perkembangan dalam pentadbiran negara, mengharumkan nama negara, mendukung dan mengamalkan prinsip rukun negara, sanggup berkorban jiwa

43 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long op.cit , m.s 22 44 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long op.cit

49

dan harta benda dan tidak mengeluarkan tomahan,ancaman dan kata-kata yang mengugat keamanan (Decks , 2008). 45 Sebagai contoh, amalan yang boleh dipraktikkan adalah lambang kebesaran. Kita mestilah berdiri tegak ketika lagu Negaraku dinyanyikan. Kita juga harus tahu untuk menyanyikan lagu Negaraku dan menghafal lirik lagu tersebut. Aplikasi kedua adalah Raja. Kita haruslah menjaga maruah raja dengan tidak mencemarkan atau memburukkan raja. Hal ini kerana melambangkan kedaulatan negara kita di samping undang-undang. Sub nilai keempat adalah hormat kepada hak asasi yang membawa maksud menghormati hak dan keperluan asasi seseorang individu seperti yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia (Nur Munirah Teoh Abdullah et al (2000: 23).
46

Ciri-ciri sub nilai ini yang pertama adalah seseorang berhak

melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar undang negara, kedua setiap individu mempunyai hak berucap, mengeluarkan fikiran berkumpul, beragama, berpendidikan, mengundi, berpersatuan dan berpolitik. Ketiga pula adalah mempunyai perasaan untuk menjalin kerjasama dan persefahaman, keempat menghormati hak diri dan orang lain, kelima bersikap terbuka tanpa melampau, keenam menerima pendapat serta teguran orang lain secara ikhlas dan yang ketujuh sanggup menerima hukuman (Decks, 2008). 47

45 http://www.cakap2.com/ruangan-pendidikan-moral-f24/bab-4-hormat-menghormati-t299.htm. 46 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long op.cit. m.s 23 47 http://www.cakap2.com/ruangan-pendidikan-moral-f24/bab-4-hormat-menghormati-t299.htm.

50

Aplikasi

dalam

hak

asasi

adalah

melalui

situasi

hak

berucap,

mengeluarkan buah fikiran, berkumpul, beragama, memperoleh pendidikan, mengundi, berpersatuan, dan berpolitik. Setiap perkara yang dinyatakan ini harus menyediakan ruang yang adil kepada setiap orang untuk memperoleh hak masing-masing selagi ia tidak melanggar Perlembagaan Malaysia. Sub nilai

yang kelima adalah hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan iaitu menghormati kepercayaan dan adat resam semua keturunan di Malaysia (Nur Munirah Teoh Abdullah et al (2000:23). 48 Ciri-cirinya adalah mengamalkan adat resam dan kebudayaan sendiri, tidak mengejek, mengutuk, menghina adat dan kepercayaan orang lain dan bebas mengamalkan adat dengan tidak melanggar peraturan (Decks , 2008).
49

.Kita haruslah menerima dan menghormati adat dan budaya serta kepercayaan

orang lain. Contoh situasi adalah tidak menghina atau mengejek adat dan kebudayaan kaum lain. Seterusnya mengambil tahu akan peraturan di tempat beribadat pelbagai kaum dan akhir sekali memastikan hidangan yang disediakan mengambil kira pantang larang pelbagai agama. Hal ini memandangkan setiap agama yang berbeza mempunyai pantang larang makanan tertentu yang tidak boleh dimakan oleh mereka.

Sub nilai yang keenam adalah hormat kepada keperibadian individu iaitu menghormati sifat-sifat yang tersendiri yang ada pada setiap individu, terutama

48 Ibid 49 http://www.cakap2.com/ruangan-pendidikan-moral-f24/bab-4-hormat-menghormati-t299.htm.

51

golongan yang kurang bernasib baik (Nur Munirah Teoh Abdullah et al (2000:23).
50

Ciri-ciri dalam amalan hormat ini menurut Decks (2008) ialah: 51 1. Hormat kepada sifat fizikal, bakat, potensi dan fikiran 2. Menjaga perasaan orang lain 3. Menghormati golongan yang kurang bernasib baik 4. Tidak memandang rendah orang lain 5. Mempertimbangkan pendapat orang lain Kita boleh mempraktikkan amalan ini dalam situasi golongan kurang

bernasib baik misalnya golongan cacat dan tidak berupaya. Kita boleh menolong orang yang cacat penglihatan dengan membimbing mereka melintas jalan dengan selamat tanpa mementingkan diri kita yang sedang sibuk ketika itu. Kita juga tidak boleh mengejek golongan yang tempang, gagap, bibir sumbing,

nyanyuk, mata juling, dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan mereka berasa rendah diri dan tidak ingin bergaul dengan masyarakat. Oleh itu kita haruslah mereka dan cuba bergaul kerana mereka juga merupakan sebahagian daripada institusi masyarakat.
52

Sub nilai ketujuh adalah patuh kepada undang-undang iaitu menerima

dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah di tentukan tanpa mengira di mana sahaja seseorang berada (Nur Munirah Teoh Abdullah et al (2000:23). Ciri yang pertama adalah memahami pentingnya undang-undang,

kedua menerima hukuman setimpal. Ketiga pula ialah berhati-hati dalam
50 Ibid 51 Ibid 52 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long op.cit. m.s 23

52

tindakan supaya tidak melanggar undang-undang dan yang terakhir ialah mengetahui hak sendiri (Decks, 2008). 53 Kita haruslah mematuhi undang-undang seperti dalam situasi tidak

merokok di tempat awam seperti di dalam kawasan sekolah dan hospital. Sebagai penggunan lalu lintas, kita juga haruslah mematuhi peraturan lalu lintas agar dapat mengelakkan sebarang kemungkinan untuk berlakunya kemalangan. Selain itu kita juga haruslah mematuhi dan mengikuti peraturan dan undangundang yang digubal oleh kerajaan. Sub nilai kelapan ialah patuh kepada ketepatan masa iaitu menepati waktu dan menggunakan masa dengan berfaedah (Nur Munirah Teoh Abdullah et al (2000:24).
54

Ciri-ciri yang terkandung dalam sub nilai ini menepati janji,

mengurus masa, bahagi dan guna masa sepenuhnya, guna jadual waktu, tidak berlengah-lengah siapkan kerja dan tidak menangguh kerja (Decks, 2008). 55 Kita boleh mempraktikkan amalan ini dengan menepati masa. Situasi

ialah menghantar tugasan pada waktu yang telah dijanjikan. Misalnya jika kita perlu menghantar tugasan sebelum pukul 5.00 petang pada hari dan tarikh tertentu, kita haruslah menepati ketetapan tersebut. Kita juga harus menghadiri sebarang undangan atau temu janji tepat masanya. Hal ini agar kita tidak

menggangu perjalanan majlis dan peruntukan masa yang telah ditetapkan.

53 http://www.cakap2.com/ruangan-pendidikan-moral-f24/bab-4-hormat-menghormati-t299.htm. 54 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long op.cit. m.s 24 55 http://www.cakap2.com/ruangan-pendidikan-moral-f24/bab-4-hormat-menghormati-t299.htm.

53

Dalam pengaplikasian pengurusan masa kita hendaklah menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. Justeru, kita bolehlah menyediakan jadual waktu harian agar kita dapat membahagikan masa dengan sebaiknya dan mematuhi jadual tersebut. Untuk mengelakkan pembaziran masa, kita janganlah

melakukan aktiviti seperti berbual-bual kosong mahupun melayari perkaraperkara yang tidak berfaedah di internet. Sub nilai kesembilan ialah menghargai kebijaksanaan,pengalaman dan jasa iaitu menghargai seseorang kerana pengetahuan, pengalaman,

pengorbanan dan jasanya dalam sesuatu lapangan (Nur Munirah Teoh Abdullah et al (2000:25). 56

Ciri-ciri sub nilai ini ialah menghargai jasa pekerja yang beri khidmat, ilmu dan tenaga, menghargai pengorbanan ibu bapa dan memberi penghormatan kepada tokoh-tokoh (Decks, 2008). 57 Sebagai contoh, untuk mempraktikkan gaji dan menaikkan pangkat

amalan ini adalah dengan meningkatkan kadar

mereka. Seterusnya dalam menghargai mereka pula adalah dengan memberikan bonus atau hadiah untuk menunjukkan bahawa kita menghargai sumbangan yang telah mereka berikan sepanjang mereka berkhidmat.

Sub nilai kesepuluh ialah menghargai tenaga pekerja iaitu menghargai perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja (Nur Munirah Teoh

56 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long op.cit. m.s 25 57 http://www.cakap2.com/ruangan-pendidikan-moral-f24/bab-4-hormat-menghormati-t299.htm.

54

Abdullah et al (2000:25). 58 Kita boleh mempraktikkan amalan ini dalam aplikasi menghargai jasa pekerja. Situasinya adalah seperti menunjukkan penghargaan dengan cara memberikan bonus, cuti atau majlis makan atas perkhidmatan pekerja yang setia dan berdedikasi. Situasi lain adalah seperti 1 Mei telah diiktiraf sebagai Hari Pekerja iaitu pada hari tersebut setiap individu dan masyarakat yang bekerja boleh bercuti. Perkara ini menunjukkan bahawa setiap individu yang bekerja wajar diberi penghargaan di atas segala bakti yang mereka telah mereka berikan.

Sub nilai yang kesebelas ialah menghargai maruah diri iaitu menghargai maruah diri setiap individu tanpa mengira taraf dan kedudukan (Nur Munirah Teoh Abdullah et al (2000:26). 59Ciri-ciri yang terkandung adalah mengamalkan sifat-sifat murni seperti baik hati, bercakap benar, berhemah tinggi kemudian tidak merosakkan nama baik sendiri. Seterusnya ialah menjaga perbuatan, tingkahlaku dan pertuturan serta berpakaian secara sopan (Decks,2008).
60

Untuk mempraktikkan amalan ini adalah dengan menjaga nama baik. Situasinya adalah pada diri iaitu tidak melibatkan diri dalam perbuatan maksiat. Hal ini kerana perkara seperti ini akan membuatkan orang sekeliling memandang hina kepada mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Kita juga janganlah menghina, mengutuk dan memalukan orang lain. Hal ini kerana ia akan

58 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long op.cit. m.s 25 59 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long op.cit. m.s 26 60http://www.cakap2.com/ruangan-pendidikan-moral-f24/bab-4-hormat-menghormati-t299.htm.

55

menjatuhkan maruah individu yang kita perkatakan itu. Ianya bukan sahaja akan membawa kemudaratan malah akan memalukan individu tersebut untuk berhadapan dengan orang ramai. Kesimpulannya, kelebihan amalan hormat-menghormati ialah setiap individu dalam masyarakat akan merasa dirinya dihargainya. Amalan ini menjadikan kita bersatu dalam satu komuniti yang teguh. Sekiranya amalan hormat diabaikan kemungkinan untuk masyarakat untuk berpecah dan berlakunya huru-hara adalah amat tinggi. Justeru, amalan hormat-menghormati perlulah diamalkan dan dipraktikkan di segenap lapisan masyarakat agar kita dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang aman harmoni dan tidak berlaku sebarang pergaduhan. Individu yang saling hormat-menghormati akan

membawa kepada kesejahteraan selagi amalan ini diamalkan.

1.1

Kerjasama

Penghayatan nilai-nilai murni terkandung di dalam setiap ajaran agama yang wujud di dunia. Masyarakat Malaysia sering ditakrifkan sebagai masyarakat majmuk. ( Ahmad Fawzi Basri dan Abdul Halim Ahmad 1987: ix). Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai budaya dan agama sememangnya mempunyai nilai-nilai murni yang amat tinggi. Kesemua agama memberi pelbagai pengajaran terhadap soal moral, akhlak dan kemanusiaa serta pemeliharaan alam. Sekiranya nilai-nilai murni dalam masyarakat dihayati satu persatu maka masyarakat akan hidup aman dan tenteram. Penghayatan nilai murni dalam
56

pelbagai agama dan budaya akan membawa kita kepada kehidupan yang bertamadun dan secara tidak langsung ianya bertindak sebagai pemangkin kepada keutuhan nilai murni dalam masyarakat. Nilai-nilai murni yang terkandung dalam masyarakat majmuk di Malaysia yakni terdiri daripada Melayu, Cina dan India bertindak sebagai pemangkin kepada keutuhan nilai murni dalam masyarakat Malaysia. Antara nilai murni yang boleh dipraktikkan dalam masyarakat kita berbilang kaum ialah kerjasama. Kerjasama menurut Kamus Dewan ialah kerja bersama-sama atau saling membantu.
61

Kerjasama bermaksud usaha yang baik

dan membina yang dilakukan secara bersama-sama di peringkat individu, komuniti, masyarakat, atau Negara bagi mencapai sesuatu matlamat.
62

Sejak

kita kecil lagi, kita diajar dengan pepatah 'berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’. Di sinilah konsep kerjasama dapat dilihat. Dengan adanya amalan kerjasama dalam anggota masyarakat, tugas sesuatu kerja akan digalas bersama-sama. Selain itu, melalui amalan kerjasama juga menyebabkan bebanan sesuatu kerja dapat dikurangkan. Amalan kerjasama ini penting bagi mengukuhkan persaudaraan. Sebagai contoh persaudaraan kita sesama rakyat Malaysia. Kita hidup di bawah satu payung, iaitu Malaysia. Penerapan amalan murni ini akan dapat mengeratkan lagi ikatan persaudaraan antara masyarakat sekaligus menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara yang dihormati serta gah di peringkat antarabangsa.
61 Sidang Pengarang , op. cit, m.s. 656 62 Abdul Rahman Md. Aroff , op. cit, m.s. 30

57

Selain itu, kerjasama juga adalah untuk penting untuk kebaikan bersama. Kebaikan bersama bermaksud dapat menikmati hasil usaha secara beramairamai setelah mengamalkan amalan bekerjasama ini. Kebaikan yang diperoleh bukanlah untuk kepentingan satu-satu individu sahaja, sebaliknya semua anggota masyarakat akan merasai kebaikan yang diperoleh. Melalui amalan kerjasama ini juga dapat melahirkan masyarakat yang bersatu-padu dan saling tolong-menolong antara satu sama lain. Apabila rakyat sudah bersatu-padu, benteng Negara akan menjadi kukuh. Selain itu, permuafakatan antara kita sebagai rakyat Malaysia akan menjadi semakin kuat dan utuh walaupun diancam anasir-anasir luar. Malaysia tidak pernah gentar, sebaliknya kita tetap mampu berdiri teguh sebagai 1 Malaysia. Melalui amalan kerjasama sebenarnya dapat mewujudkan semangat perpaduan. Perpaduan yang dimaksudkan ialah bersefahaman dan bekerjasama sama ada di peringkat komuniti, masyarakat, Negara dan juga antarabangsa. Sebagai contoh adalah penglibatan pelbagai kaum dalam pentadbiran Malaysia sendiri. Di dalam pentadbiran Malaysia, jawatan-jawatan yang disandang tidak dimonopoli oleh kaum Melayu sahaja. Sebaliknya, jawatan-jawatan tersebut dijawat oleh pelbagai kaum dan agama. Di kalangan pemimpin-pemimpin ini sendiri telah wujud persefahaman dalam melaksanakan tanggungjawab mereka terhadap Negara tercinta. Mereka bersama-sama menggembleng tenaga dalam mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Jadi, secara tidak langsung semangat perpaduan mulai timbul di antara rakyat yang berbilang kaum. . menerusi perpaduan juga , Peristiwa 13 Mei
58

dapat dielakkan daripada berulang kembali. Peristiwa ini merupakan titik hitam bagi seluruh rakyat Malaysia di mana rakyat perlbagai kaum tidak bersefahaman dan pertumpahan darah turut berlaku. Jadi, amalan kerjasama adalah penting bagi menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat. Gagasan 1 Malaysia sendiri yang diperkenalkan oleh Dato Seri Najib bin Tun Razak juga hanya dapat direalisasikan dengan wujudnya perpaduan. Penekanan 1 Malaysia bertujuan untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum dan agama.
63

Jadi, perpaduan adalah tunjang utama kepada

perlaksanaan gagasan ini. Tanpa perpaduan, gagasan ini tidak mungkin dapat mencapai matlamat serta objektif perlaksanaannya. Perpaduan tidak hanya dilihat menerusi 1 aspek sahaja. Konsep rumah terbuka juga memperlihatkan perpaduan yang ada dalam masyarakat Malaysia. Rumah terbuka saban tahun diadakan menerusi pelbagai peringkat seperti peringkat sekolah, negeri dan juga kebangsaan. Apa yang menariknya, setiap perayaan disambut oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan agama. Rumah terbuka yang diadakan dihadiri oleh pelbagai bangsa tanpa mengira warna kulit. Menerusi majlis rumah terbuka

juga, rakyat pelbagai kaum dapat disatukan di bawah satu payung, iaitu Malaysia. Suatu ketika dahulu, Deeparaya pernah disambut di Malaysia kerana tarikh sambutan perayaan kaum Melayu dan India berdekatan. Deeparaya

63 http://www.1malaysia.com.my/index.php?option=com_myblog&show=the-1malaysia-conceptpart-1html.html&Itemid=54&lang=bm

59

merupakan gabungan antara perayaan Deepavali dengan Hari Raya. Kerjasama antara dua budaya ini perlu dibanggakan oleh seluruh masyarakat kerana rakyat pelbagai kaum dapat berkongsi kebudayaan dan perayaan diraikan bersama. Dengan itu, semangat perpaduan antara kaum dapat diwujudkan sekaligus menjadi tunjang kepada permuafakatan rakyat Malaysia. Selain itu, melalui amalan kerjasama ini juga dapat membentuk nilai toleransi. Toleransi boleh diertikan sebagai sanggup bertolak ansur, sabar serta dapat mengawal diri bagi megelakkan berlakunya pertelingkahan.
64

Jadi, tidak

hairanlah bagaimana rakyat Malaysia yang berbilang kaum boleh duduk di bawah satu bumbung. Dengan adanya toleransi dalam masyarakat kita, pergaduhan dan pertelingkahan antara kaum dapat dielakkan. Jadi, hubungan kemsyarakatan akan menjadi mesra dan dapat mengeratkan silaturahim antara kita. Amalan kerjasama ini dapat diaplikasikan menerusi amalan gotongroyong. Amalan ini mengutamakan semangat bekerjasama di antara satu sama lain.
65

Masyarakat di luar bandar kebiasaannya masih teguh mengamalkan

gotong-royong kerana masyarakat ini amat mementingkan perpaduan dan nilai tradisi serta suka hidup tolong-menolong dan melakukan kerja secara sukarela. Struktur anggota masyarakat ini yang terdiri daripada saudara-mara sendiri memudahkan lagi amalan ini dilaksanakan. Berdasarkan hal inilah masyarakat

64 Abdul Rahman Md .Aroff, op. cit , m.s. 30 65 http://mazlan66.wordpress.com/2008/06/10/amalan-bergotong-royong/

60

tersebut sama-sama menggembleng tenaga dan berkorban masa untuk menjayakan sebarang aktiviti yang dijalankan oleh ahlinya. Selain itu, hubungan antara jiran masih kukuh dan kemesraan di kalangan penduduk luar bandar lebih terjalin erat. Keadaan sebegini mendorong mereka untuk berkumpul dan berbincang dalam menjayakan sesuatu aktiviti gotongroyong. Dengan adanya keharmonian dan kemesraan di kalangan setiap lapisan masyarakat membolehkan mereka dengan tidak segan-silu meminta bantuan dan pertolongan. Hal ini kerana mereka berpegang kepada hakikat bahawa segala-galanya bertolak daripada semangat kerjasama yang ada dalam diri mereka. Melalui aktiviti gotong-royong, hubungan silaturahim antara anggota masyarakat dapat dieratkan. Selain itu, bebanan kerja juga akan berkurangan berbanding jika dilakukan berseorangan. Aktiviti gotong-royong juga dapat merapatkan jurang perbezaan dalam masyarakat. Sebagai contoh antara golongan kaya dengan miskin, golongan pegawai dengan buruh kasar dan pelbagai lagi. Jadi, dengan terhapusnya jurang sebegini, amalan kerjasama dalam masyarakat dapat dilaksanakan dengan mudah. Secara tidak langsung, melalui aktiviti sebegini juga dapat membentuk peribadi yang luhur dalam kalangan masyarakat. Interaksi antara kaum adalah merupakan satu jalan ke arah perpaduan nasional dan mencetuskan masyarakat yang harmonis dan bersatu padu. Penghayatan nilai-nilai mumi oleh masyarakat majmuk perlulah diteruskan dan dipupuk bagi mengatasi gejala sosial dalam masyarakat hari ini. Kesemua
61

agama dan budaya masyarakat dalam negara kita menyeru penganutnya agar berakhlak mulia. Ketiadaan penghayatan nilai-nilai murni dalam masyarakat menyebabkan perilaku mereka menjurus ke arah negatif. Jadi, amalan bekerjasama perlulah diterapkan ke seluruh genap masyarakat kerana ianya memainkan peranan yang penting dalam melahirkan masyarakat yang bersatupadu dan kukuh perhubungannya. Dengan adanya nilai-nilai murni seperti kerjasama ini dalam masyarakat, kita akan menjadi lebih progresif, aman, damai dan harmonis. Negara juga turut aman, damai, maju dan mempunyai imej yang tinggi di peringkat antarabangsa. Selagi sesuatu bangsa itu dapat mengekalkan tahap amalan baik yang tinggi selama itulah bangsa itu akan terus maju dan berkembang. Sejarah telah membuktikan perkara ini. Beberapa tamadun agung yang pernah mengukir nama akhirnya tumpas dan lenyap seperti tamadun Babylon di Iraq, Mesir, Rome, Abasiah dan Umayyah, Melaka dan banyak lagi hanya disebabkan oleh pemimpin dan ahli masyarakatnya sudah tidak bermoral dan beretika lagi.

62

20

Rumusan

Keghairahan dalam mengharungi kehidupan moden yang lebih berprinsipkan kepada pertimbangan materialistik ada kalanya kita terlupa bahawa ada manusia lain yang hidup disekeliling kita. Manusia menjadi begitu rakus hingga pertimbangan nafsu lebih menguasai akal dalam keputusan yang dibuat. Akibatnya manusia lebih mementingkan diri sendiri melupakan tanggungjawab dan kewajipan untuk hidup

bermasyarakat, berkeluarga dan beragama. Amalan baik adalah penting dalam kehidupan manusia kerana ia dapat membantu manusia untuk mengenali mana yang benar atau salah. Selain itu, ianya juga penting untuk mencapai keseimbangan hidup. Ianya berkaitan dengan kesedaran tentang kekuatan yang mantap. Kepentingan nilai-nilai murni ini dapat dilihat dari segi individu, keluarga, masyarakat dan bangsa. Tidak dapat dinafikan kesedaran bahawa manusia itu makhluk yang dijadikan Tuhan dan menikmati segala rahmat-Nya menjadi asas utama untuk manusia itu bermoral. Setiap
63

manusia yang waras sentiasa menyedari bahawa adalah lebih baik untuk membuat kebaikan daripada membuat kejahatan yang akan membawa kesukaan kepada diri sendiri dan sesuatu kebaikan yang dilakukan itu pasti mendatangkan kepuasan dan kesejahteraan kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, satu-satu kejahatan yang dilakukan lambat- laun akan membawa akibat buruk kepada dirinya sendiri 6.0 Bibliografi a) Buku Rujukan Ahmad Khamisi. (1996). Etika (Pendidikan Moral) untuk Institusi Pengajian Sdn. Bhd. Abdul Rahman Md. Aroff, et al. (1994). Pendidikan Moral (Cetakan Pertama). Selangor : Longman Malaysia Sdn. Bhd. Tinggi . Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman

Chamhuri Siwar et al (2005). Ekonomi Malaysia. Selangor : Pearson Malaysia Sdn Bhd. Drs. M. Ali Hasan (1997). Tuntutan Akhlak (Cetakan Pertama). Kuala Lumpur : Percetakan Zafar Sdn Bhd Heng Siew Ngu, Md. Zyadi Md. Tahir (2008). Teks Pra-U STPM Matrikulasi Mikroekonomi. Selangor : Pearson Malaysia Sdn Bhd Rusly Musa,Nurashikin Abdullah (2008). Teks Pra-U STPM Geografi

64

Alam Sekitar Fizikal . Selangor : Pearson Malaysia Sdn Bhd

Sidang Pengarang (1998) . Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka

Tam Yeow Kwai. (1996). Pendidikan Moral 1 : Konsep dan Program Pendidikan Moral (Cetakan Pertama) . Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Ting Chew Peh (1997). Konsep Asas Sosiologi . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka

b) Laman Web

http://kukmweb.ukm.my/~myahya/falsafah/Syarahan2.htm. Diakses pada 8 Mac 2010 pada pukul 3.11 am http://mazlan66.wordpress.com/2008/06/10/amalan-bergotong-royong/ Diakses pada http://ms.wikipedia.org/wiki/Antropologi Diakses pada 11 Mac 2010 pada pukul 7.23 pm

http://ms.wikipedia.org/wiki/Komunikasi Diakses pada 11 Mac 2010 pada pukul 7.35 pm

http://pendidikanmoralspm.blogspot.com/2008/11/kerajinan.html
65

Diakses pada 12 Mac 2010 pada pukul 2.34 am http://psikonseling.blogspot.com/ Diakes pada 14 Mac 2010 pada pukul 10.55 pm

http://sarjana.tripod.com/nilai3.html Diakses pada 15 Mac 2010 pada pukul 5.46 pm

http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/TIONGKIEWHAAP0 10435D2006 Diakses pada 17 Mac 2010 pada pukul 6.12 pm http://www.malaysiaharmoni.com/index.php/kolumnis/roha-hassan/85adakah-kita-generasi-merdeka Diakes pada 19 Mac 2010 pada pukul 10.14 pm

http://www.1malaysia.com.my/index.php?option=com_myblog&show=the1malaysia-concept-part-1html.html&Itemid=54&lang=bm Diakses pada 21 Mac 2010 pada pukul 12.01 am

66

7.0

Lampiran Lampiran A

67