P. 1
Perintah Am Bab D

Perintah Am Bab D

4.6

|Views: 8,703|Likes:
Published by Roszelan Majid

More info:

Published by: Roszelan Majid on Jun 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2014

pdf

text

original

PERATURAN - PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN & TATATERTIB) 1993

Warta Kerajaan P.U.(A) 395 25 hb.November 1993
1

Tujuan dan Kepentingan Kawalan Tatatertib
• Bagi mencapai objektif Organisasi • Menjaga Keutuhan dan nama baik perkhidmatan Awam • Garis panduan kepada pegawai awam • Menjauhi apa-apa yang ditegah • Melahirkan kakitangan yang berdisiplin tinggi • Pentadbiran berjalan dengan licin dan lancar

2

Pembahagian Peraturan
• • • • • • Tafsiran - Peraturan 1- 3 Tatakelakuan - Peraturan 4 - 23 Tugas Kawalan Tatatertib - Peraturan 24 Prosedur Tatatertib - Peraturan 25 - 37 Hukuman - Peraturan 38 - 43 Prosedur Tahan Kerja,Gantung Kerja dan Penamatan kerja - Peraturan 44-49 • Pelbagai - Peraturan 50 - 54
3

Tatakelakuan (Peraturan 4)
• 4.(1) Seseorang Pegawai hendaklah senentiasa
taat setia yang tidak berbelah bagi kepada YDPA, Negara dan Kerajaan • 4.2 Seseorang Pegawai tidak boleh :• (a) Membelakangka tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya • Berkelakuan sedemikian cara mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya
4

Tatakelakuan (Peraturan 4)
• ( c ) Berkelakuan yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah • ( i ) Membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai pegawai awam.
5

Tatakelakuan (Peraturan 4)
• (ii) menggunakan kedudukan awamnya untuk faedahnya sendiri • (d) berkelakuan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. • (e) Kurang cekap atau kurang berusaha • (f) tidak jujur atau amanah • (g) tidak bertanggungjawab
6

Tatakelakuan (Peraturan 4)
• ( h) Membawa atau cuba membawa apa-apa pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong tuntutan berhubung dengan perkhidmatan sama ada tuntutan sendiri atau tuntutan anggota - anggota perkhidmatan awam yang lain.

7

Tatakelakuan (Peraturan 4)
• ( i ) Ingkar Perintah atau berkelakuan dengan apa - apa cara yang boleh ditafsirkan sebagai engkar perintah • ( j ) Cuai dalam melaksanakan tugasnya.

8

Perkara - perkara yang dibolehkan dengan Izin (bersyarat)
• Peraturan - 5 - Membuat Pekerjaan Luar • Peraturan - 8 - Menerima hadiah • Peraturan - 9 - Memberi atau menerima keraian • Peraturan 10 - Pemunyaan Harta • Peraturan 12 - Meminjam Wang/ menjadi penjamin
9

Perbuatan yang dilarang sama sekali
• Peraturan 7 - Dadah • Peraturan 11 - Menyelenggara kehidupan melebihi emolumen dan pendapatan sendiri yang sah • Peraturan 13 - Keterhutangan kewangan yang serius • Peraturan 15 - Meminjamkan wang
10

Perbuatan yang dilarang sama sekali
• Peraturan 17 - Refel atau loteri • Peraturan 18 - Menerbit , menulis buku yang mengandungi maklumat terperingkat • Peraturan 19 - Membuat Pernyataan Awam • Peraturan 20 - Bertindak sebagai Penyunting
11

Perbuatan yang dilarang sama sekali
• Peraturan 21 - Mengambil bahagian dalam politik • Peraturan 22 - Memulakan prosiding undang - undang • Peraturan 23 - Ketidakhadiran bertugas tanpa cuti atau kebenaran terlebih dahulu atau tan tanpa sebab yang munasabah
12

Tugas Kawalan dan Pengawasan Tatatertib Peraturan 24 (1)
• Adalah menjadi tugas tiap -tiap pegawai menjalankan kawalan dan pengawasan ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dalam tiap-tiap pelanggaran mana - mana peruntukan Peraturan -peraturan ini.

13

Tugas kawalan dan Pengawasan Tatatertib Peraturan (24.2)
• Seseorang pegawai yang tidak menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya, atau tidak mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melakukan pelanggaran tatatertib, hendaklah disifatkan cuai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab, dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib.
14

PROSEDUR TATATERTIB
• Peraturan 25 - Buang kerja dan turun pangkat • Telah diberitahu secara bertulis - diberi peluang yang munasabah untuk didengar • Kecuali pertuduhan jenayah • Pihak Berkuasa Tatatertib, YDPA memutuskan tidak perlu • Jika apa -apa perintah dikenakan
15

PROSEDUR TATATERTIB
• Perkara 26 - Pihak Berkuasa Tatatertib menentukan jenis hukuman Buang kerja atau turun pangkat atau lebih ringan • Jenis Buang Kerja - Rujuk kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkuasa
16

Prosedur Tatatertib
• Peraturan 27 - Bagi hukuman lebih ringan • Pegawai hendaklah diberi peluang untuk membuat representasi bertulis dalam tempoh tidak kurang 21 hari dari tarikh penerimaan fakta

17

Prosedur Tatatertib
• Peraturan 28 - Buang Kerja dan turun pangkat - menimbang segala maklumat - jika terdapat Frima facie suatu pernyataan perlu diberi kepada pegawai dan pegawai diminta membuat satu representasi bertulis 18

Prosedur Tatatertib
• Perkara 29 - Tidak hadir bertugas lebih dari tujuh hari • Tindakan - hantar surat berdaftar alamat terakhir • Lapor diri / tidak - suatu laporan dibuat kepada Pihak berkuasa Tatatertib • Jika surat tidak terserah - lapor untuk tujuan buang kerja atau turun pangkat
19

Prosedur Tatatertib
• Peraturan - 30 - jika pegawai melaporkan diri dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyiaran warta - jabatan hendaklah melaporkan kepada pihak berkuasa tatatertib untuk memulakan tindakan. • Jika tidak melaporkan diri - sifatkan telah dibuang kerja dari tarikh dia tidak hadir
20

Prosedur Tatatertib
• Peraturan - 31 - jika seseorang pegawai didapati bersalah kerana tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah,segala emolumen bagi apa-apa tempoh yang dia tidak hadir hendaklah dilucuthakkan walaupun Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan tidak mengarahkan perlucuthakkan itu

21

Prosedur Tatatertib
• Peraturan - 32 - prosiding jenayah -lapor ketua jabatan • Pendaftar mahkamah menghantar laporan atau ketua jabatan mendapatkan laporan. • Menghantar laporan kepada pihak berkuasa tatatertib.

22

Prosedur Tatatertib
• Peraturan - 33 - menjadi tanggungjawab ketua jabatan mendapatkan satu salinan keputusan mahkamah sekiranya pegawai disabitkan • Menghantar laporan kepada pihak berkuasa tatatertib berserta dengan BRP dan mengesyorkan sama ada pegawai itu :23

Prosedur Tatatertib (samb 33)
• (a) Dibuang kerja atau diturunkan pangkat • (b) Dikenakan hukuman selain daripada hukuman buang kerja atau turun pangkat • (c) Ditamatkan perkidmatannya demi kepentingan awam • (d) Tidak dikenakan apa-apa hukuman

24

Prosedur Tatatertib
• Peraturan 34 - Jika Prosiding masih belum selesai,tiada tindakan tatatertib boleh diambil sementara menunggu penyelesaian prosiding mahkamah

25

Prosedur Tatatertib
• Peraturan 35 - Jika Pegawai dibebaskan , tidak boleh dikenakan tindakan tatatertib atas pertuduhan yang sama • Peraturan 36 -Terdapat Perintah tahanan,buang negeri dsbnya- dapatkan satu salinan perintah- hantar laporan spt peraturan 33
26

Prosedur Tataterib
• Peraturan -37- pihak tatatertib tanggungjawab menimbangkan laporan yang dihantar oleh ketua jabatan serta menimbangkan sama ada :• (a) patut dibuang kerja atau diturun pangkat • (b) hukuman lain dari yang diatas • (c) tidak dikenakan apa-apa hukuman
27

Prosedur Tataterib (samb 37)
• Peraturan -37 (2) Jika seseorang dihukum selain dari dibuang kerja atau diturun pangkat atau tidak dikenakan apa-apa hukuman, PBKT hendaklah mengarahkan pegawai itu bertugas semula dan dibayar semula apa -apa bahagian emolumen yang tidak dibayar
28

Hukuman Tatatertib
• • • • • • • Peraturan -38 Hukuman Tatatertib (a) Amaran (b) Denda (c ) Lucuthak emolumen (d) Tangguh pergerakan gaji (e) Turun gaji (f) Turun pangkat atau (G) Buang kerja
29

Hukuman Tatatertib
• Peraturan -39-Denda atau lucuthak emolumen • Akan kehilangan gaji dan elaun - elaun seperti dalam tafsiran emolumen • Denda - 7 hari emolumen • Denda lebih dari sekali- tidak lebih 45 % drp emolumen bulanan
30

Hukuman Tatatertib
• Peraturan -40-Penanguhan Pergerakan gaji • Bagi tempoh 3 bulan , 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan • Tarikh kuatkuasa hukuman tersebut adalah pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji iaitu selepas PBKT membuat keputusan
31

Hukuman Tatatertib
• • • • Peraturan -41-Penurunan gaji Diturunkan secara mendatar Tidak lebih tiga pergerakan gaji Tidak kurang dari 12 bulan atau tidak lebih dari 36 bulan • Tidak berhak mendapat pergerakan gaji

32

Hukuman Tatatertib
• Peraturan -42-Penurunan Pangkat • Turun gred yang lebih rendah • Di letakkan dimana - mana matagaji dalam jadual gaji dalam gred yang dia diturunkan pangkat, berhampiran dengan gaji akhir yang diterima sebelum ini
33

Hukuman Tatatertib
• Peraturan -43-Butir - butir kesalahan tatertib dan sesuatu hukuman) hendaklah direkodkan dalam BRP • Peraturan - 44 - Penahanan kerja • Berhubung dengan tugas pegawai • Mengendalakan Penyiasatan • Imej jabatan
34

Hukuman Tatatertib
• Peraturan -45-Penahan kerja bagi maksud Penyiasatan • Tahan kerja boleh dilakukan tidak lebih daripada satu bulan dan sepanjang tempoh tersebut pegawai berhak menerima emolumen
35

Hukuman Tatatertib
• Peraturan -46-Gantung Kerja sebelum hukuman buang kerja atau turun pangkat • Tidak dibenarkan menerima apa-apa emolumen dari tarikh penggantungan kerjanya

36

Hukuman Tatatertib
• Peraturan -47-Jika prosiding tatatertib berkeputusan dengan Pegawai itu dibuang Kerja - dia tidak berhak apa-apa emolumen semasa penahanan atau penggantungan kerjanya • Selain dari buang kerja - masih boleh menerima emolumen mengikut budibicara PBKT
37

Hukuman Tatatertib
• Peraturan -48-Seseorang Pegawai yang ditahan kerja atau di gantung kerja tidak boleh meninggalkan Malaysia tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu oleh PBKT • Jika sedang berkhidmat dengan Perwakilan Malaysia diluar Negara boleh di panggil balik serta-merta
38

Hukuman Tatatertib
• Peraturan -49-Kerajaan boleh menamatkan perkhidmatan seseorang pegawai awam demi kepentingan awam berdasarkan laporan Ketua Jabatan.Adalah sah disisi undang-undang bagi PBKT mengesyorkan kepada kerajaan menamatkan perkhidmatan seseorang walaupun prosiding tatatertib belum dijalankan. Pegawai juga boleh tidak diberi peluang untuk didengar
39

PELBAGAI
• Peraturan -50-Prosedur Tatatertib ini terpakai sepertimana yang diperuntukkan dalam Perintah AM bab D 1968,1969,dan 1980. • Peraturan -51- PBKT boleh mengenakan Surcaj mengikut akta prosedur kewangan 1957 dan direkodkan dalam BRP
40

PELBAGAI
• Peraturan -52-Memberi alamat kediaman atau apa-apa perubahan alamat • Peraturan -53-Surat berkenaan dengan tindakan tatatertib hendaklah ditandatangani oleh Pengerusi atau mana - mana anggota PBKT

41

PELBAGAI
• Peraturan -54 Peraturan - Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dengan ini memansuhkan Perintah -perintah Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1980

42

Sekian , Terima Kasih

was sal lam

43

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->