LAMPIRAN 4 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM:___PISMP_______________ SEMESTER:___4______________________ TAHUN:_______2_________

Mata Pelajaran / Kursus / Kertas:____Teknologi Elektrik dan Elektronik_____ Kod:__RBT 3107____________ Kredit:__3(2+1)_______ Mingg u/ Tarik h
M1

Tajuk dan Kandungan

Hasil pembelajaran

Kuliah (jam)

Tutori al

Amali (jam)

ISL (jam)

Catata n

1.0 Litar Arus Ulang Alik

1.1 Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan arus ulang alik (AU) (1.1) • Pengenalan 1.2 Menjelaskan jenis-jenis bentuk Arus Ulang Alik (AU) gelombang AU dan prosedur yang • Bentuk berkaitan dengan AU (1.4) Gelombang AU, 1.3 Menjelaskan kandungan ilmu yang • Pemuat, Aruhan, berkaitan pemuat, aruhan dan Galangan galangan (1.1)

Rujukan • Pengenalan Arus Ulang Alik (AU) dan komponen AU (2 jam) Secara berpasan gan pelajar diminta: mencari maklumat : litar siri, selari dan siri selari (1 jam) : • Buku yang berkait an, releven dan terkini • Laman Web yang releven

• Uji kaji litar
Amali : Melakukan uji kaji litar arus terus & ulang alik • menyambung perintang dalam litar siri, selari dan siri selari menggunakan bekalan AT, menyukat nilai arus yang mengalir dalam litar, dan bekalan voltan membandingka n dengan pengiraan secara 1.1 Menjelaskan isi kandungan kerja kursus yang berkaitan dengan bidang amali (1.1) 1.2 Menganalisis persekitaran pembelajaran dalam bengkel untuk keperluan melaksanakan kerja amali dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai (1.6) 1.3 Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk arus terus (AT) • Menyambu ng litar. Menyukat nilai yang berkaitan dan membandi ngkannya dengan nilai

1

LAMPIRAN 4 Mingg u/ Tarik h Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah (jam) Tutori al Amali (jam) ISL (jam) Catata n

teori.

memperolehi pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan membanding dgn pengiraan secara teori (6.3)

pengiraan (2 jam)

M2

1.0 Litar Ulang-alik  Menghitung kemuatan, kearuhan & galangan dalam litar siri, selari dan siri-selari

Amali; Melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik • menyambung perintang, kapisitor & aruhan dalam litar siri, selari & siri selari menggunakan bekalan AU, mencari nilai galangan. sambungan meter Ampiar, Meter Volt dan juga penggunaan jangka pelbagai penggunaan perisisan komputer berkaitan litar.

1.4 Menggunakan pertimbangan sendiri untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan menghitung kemuatan, kearuhan dan galangan dalam litar siri, selari dan siri-selari (6.4)

• Menghitung kemuatan, kearuhan, galangan dalam litar (2 jam)

1.4 Mengsintesis maklumat daripada litar skematik dan menyukat nilai arus yg mengalir dalam litar (6.3) 1.5 Mengaplikasikan pelbagai kaedah melalui pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan kerja amali (2.4) 1.6 Mengsintesis maklumat daripada litar skematik penggunaan perisisan komputer berkaitan litar. (6.3)

• Uji kaji litar ulang alik (AU) • Menyambu ng litar, menyukat nilai yang berkaitan dan mengguna kan perisisan komputer yang bersesuaia n (2 jam)

Menggun akan pengurus an grafik untuk menjelask an perkaitan kemuatan , kearuhan Membinc ang kan secara analitial, kritikal dan menghitu ng galangan dalam litar (1 jam)

Rujukan : • Buku yang berkait an, releven dan terkini • Laman Web yang releven

2

LAMPIRAN 4 Mingg u/ Tarik h
M3

Tajuk dan Kandungan

Hasil pembelajaran

Kuliah (jam)

Tutori al

Amali (jam)

ISL (jam)

Catata n

2.0 Motor Elektrik Jenis-jenis motor 2.1 Menjelaskan kandungan ilmu Motor AT yang berkaitan dengan motor AT Bahagian utama (1.1) motor AT dan fungsinya 2.2 Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan jenis-jenis motor (1.1) 2.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang releven untuk Amali : Merekabentuk PCB dan meningkatkan (1.3) projek elektronik • • • • Mengenal pasti jenisjenis motor • Mengenal pasti bahagian utama motor AT • Menghurai fungsinya (2 jam) Pelajar dikehend aki mencari bahan tambahan tentang: • Jenisjenis motor • Bahagia n utama dan fungsiny a (1 jam) : Rujukan


Melakar dan melukis litar skematik Membuat surihan dan memunar papan litar 2.1. Menterjemah kandungan lukisan secara tepat kepada aktiviti dalam melaksanakan kerja amali (2.3) 2.2 Mengaplikasikan pelbagai kaedah melalui pengetahuan & kemahiran dalam melaksanakan kerja amali (2.4) 2.4 Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi dalam prinsip asas motor AT (6.1) 2.5 Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi dalam litar asas litar asas motor AT (6.1) 2.6 Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna dalam topik penggunaan motor

• Melakar litar skematik • Membuat surihan (2 jam)

• Buku yang berkait an, releven dan terkini • Laman Web yang releven

M4

2.0 Motor Elektrik • Prinsip kendalian motor AT • Litar asas motor AT • Penggunaan motor AT

P rinsip kendalian motor AT L

Rujukan: Melayari internet untuk mengump ul maklumat tentang motor, litar asas, dan • Buku yang berkait an, releven dan terkini • Laman

itar asas motor AT • Penggunaa n motor AT (2 jam)

• Memasang

3

LAMPIRAN 4 Mingg u/ Tarik h Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah (jam) Tutori al Amali (jam) ISL (jam) Catata n

Amali : Merekabentuk PCB dan projek elektronik • Memasang dan memateri komponen elektronik

AT(2.3)

2.3. Mengaplikasikan pelbagai kaedah melalui pengetahuan & kemahiran dalam melaksanakan kerja amali (2.4) • Pemasa ngan elektrik 1 fasa • Sistem pendawaian dan ujian pemasanga n (2 jam)

dan memateri komponen elektronik • Projek hobby kit (2 jam)

kendalian nya (1 jam)

Web yang releven

M5

3.0 Pemasangan Elektrik 1 fasa • • pendawaian Sistem 3.1 Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan sistem pendawaian (1.1) 3.2 Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang pengujian pemasangan (6.3)

Pengujian pemasangan

Amali : Merekabentuk PCB dan projek elektronik • elektronik Menguji litar 2.4i. Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman pengujian litar elektronik (6.3) 2.4ii. Berusaha menanggani pelbagai cabaran semasa menyiapkan projek kerja amali (4.6)

• Pengujian dan baikpulih projek (2 jam)

Memband ing beza dan menjelask an sistem pendawai an 1 fasa dan jenisjenis pengujian pemasan gan (1 jam)

Rujukan: • Buku yang berkait an, releven dan terkini • Laman Web yang releven

M6

3.0 Pemasangan Elektrik 1 fasa

Pelajar

Rujukan:

4

LAMPIRAN 4 Mingg u/ Tarik h Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah (jam) Tutori al Amali (jam) ISL (jam) Catata n

• •

utama

3.3 Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi dalam litar kawalan utama (6.1) Litar kecil akhir 3.4 Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna dalam litar kecil akhir (2.3) Litar kawalan

• Mengenali litar kawalan utama dan litar kawalan kecil (2 jam)

Amali : Merekabentuk PCB dan projek elektronik • Menerapkan peraturan keselamatan dimakmal 2.5i. Mempamerkan komitment kpd kecemerlangan, akauntabiliti integriti, bertanggungjawab & empati untuk menjalankan tugas amali (4.2) 2.5.ii Bertanggungjawab terhadap rakan bahan dan peralatan daripada aspek keselamatan (4.3) 4.1 Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna dalam aplikasi komponen elektronik kepada litar mudah seperti litar suis, litar penguat, litar bekalan kuasa dalam sebagainya (2.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna dalam litar kecil akhir (2.3) • Mengenali komponenkomponen elektronik dalam litar hobby kit (2 jam)

• Pengujian dan baikpulih projek • Penerapan peraturan keselamata n (2 jam)

membuat • kajian Buku perpustak yang aan berkait berkaitan an, Pemasang releven an Elektrik dan 1 fasa terkini • • Litar kawalan Laman Web utama yang • releven Litar kecil akhir (1 jam)

M7

4.0 Komponen Elektronik & Aplikasi pada Litar elektronik • Aplikasi komponen elektronik kepada litar mudah seperti litar Suis, litar Penguat, litar bekalan kuasa dan sebagainya.

Melayari internet untuk mendapat kan maklumat terkini tentang kompone nkompone n dalam litar

Rujukan: • Buku yang berkait an, releven dan terkini • Laman Web yang

5

LAMPIRAN 4 Mingg u/ Tarik h Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah (jam) Tutori al Amali (jam) ISL (jam) Catata n

Amali : Mendawai litar pendawaian domestik • Melakar dan melukis litar pendawaian domestik 2.6 Mengaplikasikan pelbagai kaedah melalui pengetahuan & kemahiran dlm melakar& melukis litar pendawaian domestik (2.4)

• Melakar dan melukis litar pendawaia n domestik (2 jam)

hobby kit seperti: suis, perintang , gelung, kapasitor dll (1 jam)

releven

M8

4.0

Komponen Elektronik& Aplikasi pada Litar elektronik

• Aplikasi komponen elektronik kepada litar mudah seperti litar Suis, litar Penguat, litar bekalan kuasa dan sebagainya.

4.1 Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna dalam aplikasi komponen elektronik kepada litar mudah seperti litar suis, litar penguat, litar bekalan kuasa dalam sebagainya (2.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna dalam litar kecil akhir (2.3)

• Mengenali komponenkomponen elektronik dalam litar hobby kit (2 jam)

Amali : Mendawai litar pendawaian domestik • Melakar dan melukis • Melakukan pendawaian litar lampu menggunakan suis satu hala dan dua hala 2.7 Mengaplikasikan pelbagai kaedah melalui pengetahuan & kemahiran dalam melakar dan melukis Melakukan pendawaian litar lampu menggunakan suis satu hala dan

Melayari internet untuk mendapat kan maklumat terkini tentang kompone nkompone n dalam litar hobby kit • Pendawaian seperti: suis satu transistor, hala dan IC, LDR, dua hala SCR, (2 jam) relay dll (1 jam)

Rujukan: • Buku yang berkait an, releven dan terkini • Laman Web yang releven

6

LAMPIRAN 4 Mingg u/ Tarik h Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah (jam) Tutori al Amali (jam) ISL (jam) Catata n

dua hala (2.4) M9

Cuti Pertengahan Sekolah

M10 Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS)

M11

5.0 Asas elektronik berdigit • Konsep Logik,Get Logik, Litar Kombinasi Get Logik. Amali : Mendawai litar pendawaian domestik • Melakukan pendawaian soket alir keluar Mendawai litar kawalan utama satu fasa

5.1 Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan konsep logik, get logik, litar kombinasi get (1.1) 2.8 Menganalisis persekitaran pembelajaran dalam bengkel untuk keperluan melaksanakan kerja amali dengan menggunakan teori dan strategi yg sesuai dgn pendawaian (1.6) (2 jam)

Rujukan: • Menjelaskan konsep elektronik berdigit (2 jam) Melayari internet untuk mencari maklumat tentang jenis-jenis get dan kegunaan nya (1 jam) • Buku yang berkait an, releven dan terkini • Laman Web yang releven

• Melaksana kan pendawaia n soket alir keluar dan pendawaia n litar kawalan 1 fasa (2 jam)

M12

5.0 Asas elektronik

5.1

Menjelaskan kandungan ilmu

• Mengenali

Melayari internet

7

LAMPIRAN 4 Mingg u/ Tarik h

Tajuk dan Kandungan

Hasil pembelajaran

Kuliah (jam)

Tutori al

Amali (jam)

ISL (jam)

Catata n

berdigit Konsep Logik,Get Logik, Litar Kombinasi Get Logik.

yang berkaitan dengan konsep logik, get logik, litar kombinasi get (1.1) 2.9 Menganalisis persekitaran pembelajaran dalam bengkel untuk keperluan Melakukan pemeriksaan & pengujian litar pendawaian (1.6)

litar kombinasi get logik (2 jam) • Melakukan pemeriksaa n& pengujian litar pendawaia n (2 jam)

Amali : Mendawai litar pendawaian domestik • Melakukan pemeriksaan & pengujian litar pendawaian Mematuhi peraturan IEE/JBE

untuk mencari maklumat tentang jenis-jenis get dan kegunaan nya (1 jam)

• M13

6. 0 Asas Teknologi Komputer dan Rangkaian  Asas binaan komputer

6.1 Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan asas binaan komputer (1.1) 4.1 Menganalisis persekitaran pembelajaran dalam bengkel untuk keperluan melaksanakan kerja amali dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai dengan memasang penderia dan membina robot (1.6)

Amali : Membina robot aras teknologi rendah • Memasang penderia • Membina robot aras teknologi rendah dengan menggunakan LEGO atau bahan-bahan lain M14 6. 0 Asas Teknologi Komputer dan Rangkaian • Perkakasan dan

• Mengenali asas binaan komputer (2 jam)

• Membina robot aras rendah mengguna kan LEGO (2 jam)

Melayari internet mencari maklumat tentang asas binaan komputer , perkakas an, perisisan dan asas rangkaian (1 jam) Melayari internet mencari

6.2 Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan perkasasan dan perisian (1.1)

• Perkakasan,
perisisan

8

LAMPIRAN 4 Mingg u/ Tarik h Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah (jam) Tutori al Amali (jam) ISL (jam) Catata n

Perisisan • Asas Rangkaian

6.3 Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan asas rangkaian (1.1)

dan asas rangkaian (2 jam)

Amali : Membina robot aras teknologi rendah 4.2 Mengaplikasikan pelbagai kaedah • Membuat melalui pengetahuan dan kawalan mudah seperti kemahiran dalam melaksanakan mengangkat, meletak kerja amali (2.4) menggunakan bahasa 4.3 Bertanggungjawab terhadap mudah rakan bahan dan peralatan • Mematuhi faktor daripada aspek keselamatan (4.3) keselamatan M15 7.0 Robotik • Menerangkan kendalian asas robot dan penderia • Litar asas kawalan robotik 7.1 Mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi tentang kendalian asas robot dan penderia (6.2) 7.2 Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan tentang litar asas kawalan robotik (6.3) 5.1. Menjelaskan isi kandungan kerja kursus yang berkaitan dengan bidang amali (1.1) 5.2 Menganalisis persekitaran • Kendalian asas robot dan penderia • Litar asas kawalan robot

• Membina robot jenis mengangk at, meletak mengguna kan bahasa yang mudah (2 jam)

maklumat tentang robot dan perisisan LEGO (1 jam)

Melayari internet mencari maklumat tentang robot dan perisisan LEGO (1 jam) • Bahagian utama komputer • Asas penyeleng garaan komputer

Amali : Asas Penyenggaraan komputer • • Mengenal bahagian utama komputer Melakukan asas penyenggaraan komputer

9

LAMPIRAN 4 Mingg u/ Tarik h Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah (jam) Tutori al Amali (jam) ISL (jam) Catata n

pembelajaran dlm bengkel utk keperluan mlaksanakan kerja amali dgn mggunakan teori & strategi yg sesuai dgn melakukan asas penyenggaraan komputer (1.6)

M16

Robotik • • Litar asas kawalan robotik Fungsi litar kawalan robotik

7.2 Mensintesis maklumat daripada
pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan tentang litar asas kawalan robotik (6.3) 7.3Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan tentang fungsi litar asas kawalan robotik (6.3) 5.3 Menganalisis persekitaran pembelajaran dlm bengkel utk keperluan mlaksanakan kerja amali dgn mggunakan teori & strategi yg sesuai dgn melakukan asas penyenggaraan komputer (1.6)

• Perkakasan, perisisan dan asas rangkaian (2 jam)

Melayari internet mencari maklumat tentang robot dan perisisan LEGO (1 jam)

Amali:Asas Penyenggaraan komputer • Membuat sambungan rangkaian komputer

• Membuat

sambunga n rangkaian komputer (2 jam)

M17

Robotik

10

LAMPIRAN 4 Mingg u/ Tarik h Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah (jam) Tutori al Amali (jam) ISL (jam) Catata n

Litar asas kawalan robotik • Fungsi litar kawalan robotik

Penerapan unsur pedagogi • Kaedah amali penyediaan alat tangan dan bahan pengurusan bengkel yang berkesan susun atur alat tangan, komponen dan pelan lantai bengkel

7.2 Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan tentang litar asas kawalan robotik (6.3) 7.3 Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan tentang fungsi litar asas kawalan robotik (6.3) 6.1 Mensyusun strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kreatif, kritis dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu projek (8.5)

• Perkakasan, perisisan dan asas rangkaian (2 jam)

• Menerap unsur pedagogi dalam kaedah amali

Melayari internet mencari maklumat tentang robot dan perisisan LEGO (1 jam)

18 ULANGKAJI + PENGURUSAN KERJA KURSUS 19 ULANGKAJI + PENGURUSAN KERJA KURSUS

11

LAMPIRAN 4 Mingg u/ Tarik h Tajuk dan Kandungan Hasil pembelajaran Kuliah (jam) Tutori al Amali (jam) ISL (jam) Catata n

20 ULANGKAJI + PENGURUSAN KERJA KURSUS

21 PEPERIKSAAN

12