P. 1
KEPENTINGAN PORTAL MAYA

KEPENTINGAN PORTAL MAYA

4.77

|Views: 4,083|Likes:
Published by Roszelan Majid

More info:

Published by: Roszelan Majid on Jun 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

“PORTAL MAYA ADALAH PELENGKAP KEPADA PROSES PEMGAJARAN DAN  PEMBELAJARAN YANG MERUPAKAN TREND PENDIDIKAN TERKINI DAN  SEHARUSNYA DIMANFAATKAN OLEH SEMUA PIHAK”.  BINCANGKAN KEPENTINGAN PORTAL MAYA DALAM PERKEMBANGAN  ORGANISASI ANDA.

1.0 PENDAHULUAN

Pada zaman teknologi maklumat kini perkembangan pendidikan  bergerak pantas seiring  dengan era globalisasi. Ledakan dan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi  menyebabkan wujudnya pelbagai portal yang dihasilkan oleh banyak pihak yang dapat  dimanfaatkan   oleh   warga   pendidikan.   Kertas   kerja   ini   akan   membincangkan   tentang  kepentingan Portal Maya dalam memperkembangkan organisasi sekolah untuk membantu  meningkatkan   prestasi   para   pelajar,   meningkatkan   keprofesionalan   guru   serta  meningkatkan pengurusan serta pentadbiran sekolah.

  Portal Maya dapat memberi manfaat kepada semua pihak sama ada para pelajar, guru,  ibu   bapa   atau   pentadbir   sekolah.   Pengurusan   sekolah   seharusnya  memainkan   peranan  untuk menggalakkan penggunaan Portal Maya oleh semua warga sekolah supaya prestasi  sekolah   dapat   dikembangkan   bagi   memastikan   sekolah   berkembang   menjadi   sebuah  organisasi yang berkualiti. Portal atau gerbang pendidikan merupakan trend pendidikan  terkini   yang   seharusnya   dimanfaatkan   oleh   semua   pihak   (Bahagian   Teknologi  Peendidikan: 5­4). 1

Bahan­bahan   yang   disediakan   dapat   digunakan   oleh   para   pelajar   untuk   menambah  maklumat serta memperkaya ilmu pengetahuan dalam pelbagai disiplin ilmu pada semua  peringkat pengajian. Guru juga dapat manfaatkan Portal Maya   dengan menjadikannya  sebagai   bahan   rujukan,   latihan   atau   satu   aktiviti   pembelajaran   kendiri.   Manakala  pentadbir sekolah pula boleh mengakses laman­laman web tersebut bagi memantapkan  pengurusan   sekolah   agar   tugasan   yang   dijalankan   dapat   dilaksanankan   dengan   lebih  berjaya dan berkesan. 

2.0 PORTAL MAYA

Pelbagai definisi diberikan  oleh para ilmuan kepada `portal’.  Portal yang terdapat dalam  internet diberi definisi sebagai ‘pintu gerbang’ (Ismail Zain; 130). Mankala Dr. Tan Chey  Chee dalam bukunya Teaching and Learning with Tecnology mengatakan portal sebagai;

‘PortaL  are special web sites intended to be a `first stop` for internet surfers. (The  word ‘portal’ means door or gate.)’(Tan Chey Chee:220)

Portal adalah pusat sehenti ‘one stop center’, di mana seseorang pelajar laman web boleh  mendapatkan maklumat khusus,  contohnya tentang ekonomi, alam sekitar, pendidikan  2

dan   perkhidmatan   seperti   e­mail,   forum,   sembang­sembang,   berita,   bulletin   dan  sebagainya   (Bahagian   Teknologi   Pendidikan:   5­4).   Ini   bermaksud   apabila   pengguna  internet   tidak   tahu   di   mana   hendak   melayari   internet   mereka   akan   memulakan  ‘digerbang’ tersebut.

Portal   Maya   biasanya   dirujuk     kepada   aplikasi   ‘E­Pembelajaran’   dan   pengajaran   atau  dikenali juga dengan ‘Pembelajaran Elektronik’ yang berasaskan web. E­Pembelajaran  merupakan   satu   perkembangan   baru   dalam   dunia   pendidikan   hasil   daripada  perkembangan   teknologi   maklumat   dan   komunikasi.   Portal   pendidikan   atau   ‘E­ Pembelajaran’   dapat   membawa satu  senario  pembelajaran  yang lebih efisyen dengan  pelbagai aspek;

i.

Keluwesan pengguna : Ini bermaksud pengguna dapat mengakses  serta mempelajarinya mengikut keperluan sendiri dari segi masa  dan teknik juga dalam keadaan yang tidak formal.

ii.

Kos   Efektif   :   Bahan   yang   begitu   banyak   yang   terdapat   pada  pelbagai laman mampu diakses oleh pengguna tanpa menggunakan  kos yang mahal.

iii.

Kandungan   Terkini:   bahan   yang   terdapat   dalam   internet   mudah  dikemaskini dan maklumatnya adalah terkini. 3

iv.

Perkongsian Maklumat: Setiap pengguna akan mendapat maklumat  yang sama di serata dunia.

v.

Penyebaran   Serentak:   Penyebaran   maklumat   dapat   dijalankan  secara   serentak,   Ini   bermakna   pengguna   tidak   perlu   menunggu  giliran untuk mendapat maklumat atau meminjam sesuatu bahan  sepertimana yang berlaku pada kaedah tradisional.

vi.

Intraktif: Bahan yang bersifat intraktif mampu memberi maklumat  serta memudahkan mendapat maklum balas.  (Ismail Zain: 129)

Portal pendidikan menyediakan pelbagai bentuk kandungan di alam maya seperti  bahan  pengajaran, latihan, rancangan mengajar, berita terkini, masej, forum dan e­mail. Laman  tersebut boleh diakses oleh palajar, guru dan ibu bapa. Laman­laman portal pendidikan  dibangunakan   oleh   agensi   kerajaan   atau   pihak   swasta,   universiti   atau   laman  persendiarian. Antara laman portal pendidikan tempatan ialah portal pendidikan Utusan  (www.tutor.com.my),   CikguNet   (www.cikgu.net.my)   dan   MySchoolNet  (http://myschoolnet.ppk.kpm.my).   Portal   MySchoolNet   misalnya   berfokus   kepada  pelbagai aktiviti pendidikan berasaskan web. Bahan yang disediakan merangkumi bahan  yang bersifat intraktif dan juga tidak intraktif seperti tutoran, maklumat pendidikan, ICT,  perkongsian   pintar,   berita,   ruangan   sembang,   forum   dan   lain­lain   lagi.   (Bahagian  Teknologi   Pendidikan:   5­11).   Di   samping   portal   pendidikan   itu   terdapat   juga   portal  4

pendidikan   (Educational   Web   Portal)   dan   E­pembelajaran   (E­Learning).   Bahan­bahan  portal Pengurusan Pengetahuan (Knowladge Management) juga berfaedah kepada para  pengguna terutama guru. Portal ini mempunyai objektif ke arah memberi kemudahan  kepada pengguna mendapat maklumat yang dapat di akses melalui enjin pencari yang  sedia   ada.   Maklumat   tersebut   juga   dipautkan   ke   lain–lain   laman   yang   memuatkan  pelbagai maklumat.  Antara enjin pencari yang sering digunakan ialah; Yahoo (http://www.yahoo.com) Msn (http://www.msn.com) Altavista ( http://altavista.com) Excite (http://www.excite.com) Infoseek (http://www.infoseek.com)

Portal   pendidikan   yang   dibangunkan   mempunyai   objektif   tersendiri.   MyschooNet  misalnya mempunyai objektif seperti berikut: 1. Menyediakan kemudahan pembelajaran secara atas talian. 2. Meningkatkan kemahiran menggunakan internet di kalangan pelajar, guru dan  pentadbir sekolah di Malaysia; dan 3. Memperluas akses kepada maklumat dan sumber npendidikan dim kalangan  pelajar,   guru   dan   pentadbir   sekolah   di   Malaysia.   (Bahagian   Teknologi  Pendidikan;5­10) 5

Berdasarkan   objektif   di   atas,   para   pelajar,   guru   dan   pentadbir   sememangnya   boleh  memanfaatkan   portal   tersebut   bagi   meningkatkasn   bidang   masing­masing.   Biasanya  portal   pendidikan   dibahagi   kepada   tiga   kategori   mengikut   kumpulan   sasaran;   pelajar,  guru dan pentadbir.

3.0 PORTAL PEMBELAJARAN UNTUK PELAJAR

Terdapat pelbagai laman atau portal pendidikan yang boleh digunakan oleh para pelajar  untuk menambaah maklumat dan pengetahuan bagi memperkaya ilmu melalui internet.  MySchoolNet   yang   merupakan   satu   projek   yang   berkonsepkan   pendidikan   melalui  internet   yang   menyediakan   pelbagai   maklumat   berkaitan   pendidikan,   ICT   dan  pengetahuan am. Oleh itu portal pendidikan MySchoolNet yang telah dibangunkan oleh  Kementerian Pelajaran Malaysia seharusnya dimanfaatkan  oleh para pelajar. 

Terdapat pelbagai bahan yang tersedia dalam Portal Maya khusus untuk para pelajar. Para  pelajar boleh memperkaya ilmu dan meningkatkan kefahaman pelbagai subjek sebagai  tambahan   kepada   apa­apa   bidang   yang   mereka   pelajari   di   sekolah.   Pelbagai   sumber  rujukan yang disediakan khusus untuk para pelajar seperti berikut;

i.

Tutoran   ;   Mengadungi   modul   berintraktif   yang   merangkumi   3   tahap  6

pembalajaran,   iaitu   peringkat   rendah,   menengah   rendah   dan   menengah  atas untuk 4 mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris,  Matematik dan Sains. ii. Belajar IT: Tutoran tentang perisian aplikasi pejabat seperti pemprosesan  perkataan   dan   hamparan   kerja,   penyunting   HTML,   penyunting   grafik,  glosori IT, pemasagan komputer, rangkaian dan pautan kepada beberapa  tutoran pilihan dan perisian percuma di internet. iii. Tahukah Anda: Maklumat tentang pelbagai keajaiban dan fakta berkaitan  sains, geografi, manusia dan Seni Bina. iv. Perkongsian   Pintar:   Panduan   dan   petua   dari   guru   siber   untuk   pelajar  menyiapkan sesuatu projek termasuk perkongsian maklumat antara pelajar. v. Forum: Ruangan untuk pelajar berkongsi dan bertukar­tukar pendapat dan  pengalaman secara atas talian sahaja. vi. Bahan­bahan   Laian:   Berita,   artikel,   petua   kemahiran   belajar,   bicara   IT,  pautan e­pembelajaran tempatan, e­mail, akhbar dan majalah. (Bahagian  Teknologi Pendidikan: 5­11)

Melalui portal tersebut para pelajar dapat mengikuti laman­laman yang berkaitan subjek­ subjek   sama   ada   peringkat   UPSR,   PMR   atau   SPM.   Dalam   portal   pendidikan   yang  dibangunkan   oleh   Kementerian   Pelajaran   Malaysia   ,   para   pelajar   boleh   mendapat  7

maklumat   tentang   dunia   pendidikan   melalui   laman   berita.   Pelajar­pelajar   yang   lemah  dalam   subjek   Etems   (Sains   dan   Matematik   dalam   Bahasa   Inggeris)   dapat   mengakses  laman tersebut dan dapat pula mengulang kaji pelajaran dengan menjawab soalan­soalan  latihan yang disediakan.   (Lampiran I: Portal Pendidikan Utusan)  Pelajar yang lemah  dalam   bahasa   Inggeris   dapat   menggunakan   laman   ini   bagi   meningkatkan   penguasaan  bahasa mereka. Pelajar­pelajar juga boleh melayari  Smart Net yang dibangunkan untuk  pelajar. Bahan yang disediakan untuk pelajar bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam  Smart Net terbukti sebagai sebuah laman web yang amat berguna bukan sahaja sebagai  alat untuk mempelajari strategi untuk berjaya dalam penulisan bahasa Inggeris tetapi juga  sebagai sumber bacaan dan aktiviti berasaskan internet. (Mohd Amin Embi: 161).

Laman komputer dan ICT juga terdapat dalam portal pendidikan. Pelajar yang belum  mahir komputer atau yang ingin mendapat maklumat lebih mendalam tentang pendidikan  komputer atau teknologi maklumat bolehlah mengakses laman ini. Pelajar­pelajar yang  mengambil Mata Pelajaran Vokasional (MPV) pula dapat memahirkan pelajaran mereka  melalui   laman   Mata  Pelajaran   Vokasional.     Bagi   meningkatkan   semangat   dan   minat  pelajar   terhadap   pelajaran   atau   pembelajaran   pelajar   dapat   mengikuti   laman   Motivasi  Diri. Dalam laman ini terdapat artikel yang membicarakan tentang motivasi seperti petua­ petua   untuk   mencapai   kejayaan   atau   kecemerlangan.   Laman   Strategi   dan   Kemahiran  Belajar   pula   menyediakan   pelbagai   artikel   yang   dapat   membantu   pelajar   mengatasi  8

pelbagai masalah pembelajaran seperti, membaca secara berkesan atau suasaan belajar  yang berkesan. Portal ini juga menyediakan Laman Web Pilihan yang merupakan laman  persendirian untuk memberi panduan kepada para pelajar mengakses laman web yang  berfaedah berkaitan dengan tajuk­tajuk atau subjek tertentu.  

4.0 PORTAL PENGAJARAN UNTUK GURU

Para guru yang dikatakan kini mempunyai bebanan kerja yang banyak oleh itu mereka  perlu   mendapat   panduan   dan   bimbingan   bagi   memastikan   mereka   dapat   menjalankan  tugas   dengan   berkesan.   Guru   juga   perlu   bijak   berdepan   dengan   tekanan   atau   ‘stress’  semasa menjalankan tugas. Portal maya dapat digunakan oleh para guru untuk mendapat  maklumat   tentang   perkara­perkara   yang   berkaitan.   Terdapat   portal   yang   menyediakan  bahan yang dapat digunakan oleh guru untuk menambah idea serta pengetahuan agar  mereka dapat menjalanmakan tugas dengan cekap. Memang sudah tidak dapat dinafikan  lagi bahawa internet mempunyai potensi bertindak sabagai satu alat yang boleh digunakan  oleh   guru   untuk   merealisasikan   cara   pengajaran   dan   pembelajaran   di   bilik   darjah.  Sesungguhnya portal pendidikan banyak membantu para guru.

‘The internet can offers tachers a lot of resources, communication, capabalitity,  instructional activities and a wealth of ideas fo how to improve your lessons.’ Tan Chye  9

Chee: 211)

Terdapat   portal   Pendidikan   yang   diwujudkan   khusus   untuk   kaum   guru.   MyschoolNet  menyediakan sumber rujukan yang dikhaskan untuk guru seperti berikut;

i.

Pengajaran   dan   Pembelajaran:   Menyediakan   panduan   tentang   model  pengajaran   dan   pembelajaran   seperti   Kepintaran   Pelbagai   (Multiple  Inteligences),   Kemahiran   Berfikir   dan   Strategi   Berfikir   (KBSB),  Pembelajaran Masteri (Mastery Learning, dan Kajian Tindakan.

ii.

Pentaksiran: Maklumat tentang format dan contoh amalan penilaian dan  pentaksiran.

iii.

Pengurusan   Bilik   Darjah:   Memuatkan   pelbagai   artikel   berkaitan  pengurusan bilik darjah.

vii.

Belajar IT: Tutoran tentang perisian aplikasi pejabat seperti pemprosesan  perkataan   dan   hamparan   kerja,   penyunting   HTML,   penyunting   grafik,  glosori IT, pemasagan komputer, rangkaian dan pautan kepada beberapa  tutoran pilihan dan perisian percuma di internet.

iv.

Perkongsian   Pintar;   Memauatkan   senarai   pemenang   Anugerah   Inovasi  Kementerian Pelajaran Malaysia berserta kertas kerja projek, foto, alamat  rujukan   pemenang   dan   sebagianya.   Program   kerjasama   pendidikan  10

bertaraf antarabangsa   seperti ‘Malaysian­British School Link Program’  yang melibatkan kerjasama antara sekolah di Malaysia dengan sekolah di  United Kingdom, dan projek semasa yang seumpamanya. v. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran: Sukatan Pelajaran dan  Huraian   Sukatan   Pelajaran   semua   mata   pelajaran   peringkat   KBSR   dan  KBSM. vi. Forum: Ruangan untuk guru berkongsi dan bertukar­tukar pendapat   dan  pengalaman secara atas talian sahaja. viii. Bahan­bahan   Lain:   Berita,   artikel,   petua   kemahiran   belajar,   bicara   IT,  pautan e­pembelajaran tempatan, e­mail, akhbar dan majalah. (Bahagian  Teknologi Pendidikan: 5­11)

Portal Pendidikan Utusan (www.tutor.gov.my) mempunyai objektif untuk membantu guru  dengan   menyediakan   rancangan   mengajar,   aktiviti   pembelajaran,   latihan   sumber   serta  bank soalan bagi setiap waktu pembelajaran mengikut bulanan. (Ismail Zain:137) Hal ini  jelas  menunjukan bahawa jika  para  guru  menggunakan laman  portal  yang disediakan  maka tentunya mereka akan dapat melakasanakan tugas dengan lebih baik dan berkesan.  Rancangan   mengajar   yang   disediakan   memberi   panduan   kepada   guru   baru   untuk  menyediakan rancangan yang mempunyai objektif pengajaran yang lebih jelas dan dapat  dicapai dalam jangka waktu tertentu. Bagi guru­guru lama mungkin dapat menjadilan  11

laman ini sebagai panduan untuk mewujudkan rancangan mengajar yang terkini.  

Bahan pengajaran yang terdapat dalam portal pendidikan ini pula boleh digunakan oleh  guru yang kesuntukan masa untuk menyediakan bahan pengajaran yang berkualiti. Guru­ guru Etems misalnya, dapat menggunakan bahan   yang telah disediakan dalam bahasa  Inggeris   sama   ada     untuk   mata   pelajaran   Sains   atau   Matematik.   Ini   tentunya   dapat  membantu guru­guru yang belum mahir menguasai bahasa Inggeris. Latihan­latihan yang  terdapat dalam laman tersebut dapat dipindah turun (download) supaya latihan intraktif  dapat digunakan dalam bilik darjah.

Para guru juga boleh memanfaatkan portal yang dibangunkan oleh Jaring iaitu CikguNet  (www.cikgu.net.my).     (Lampiran:   II:  CikguNet)  Banyak   bahan   dan   sumber   maklumat  yang  dapat diperoleh untuk menambah maklumat dan pengetahuan para guru. Antara  sumber rujukan yang disediakan dalam CikguNet adalah seperti berikut: i. Cikgu Ibank: Terdapat soalan­soalan peperiksaan untuk UPSR dan SPM  yang disediakan dan dapat diakses secara percuma. ii. Komuniti Cikgu Net: Rungangn ini merupakan ruangan forum dan chat.  Guru­guru boleh bertukar­tukar fikiran dan idea tentang dunia keguruan  dan   isu­isu   yang   berkaitan   dengan   dunia   pendidikan.   Ruangan   ini   juga  menyediakan   pautan   ke   Kementerian   Pelajaran   Malaysia,   Bahagian  12

Pendidiklan Guru dan Pusat Perkembngan Kurikulum. iii. Berita   dan   Isu   Pendidikan:   Laman   ini   menyediakan   berita   dan   isu­isu  pendidikan semasa. Para guru boleh mendapat pengetahuan terkini tentang  hal­hal pendidikan sama ada dalam negeri atau luar negera. iv. Kementerian:   Laman   ini   merupakan   maklumat   tentang   Kementerian  Pelajaran Malaysia atas talian. Guru boleh mendapat maklumat tentang  status   kemasukan   pelajar   ke   IPTA,   jadual   waktu   persekolahan   dan  sebagainya.

Portal   pendidikan   yang   dihuraikan   di   atas   jika   dimanfaatkan   oleh   para   guru   untuk  mendapat maklumat­maklumat penting dan terkini. Ini akan membantu guru menjalankan  tugasnya dengan lebih baik dan berkesan. Dalam kajian didapati bahawa ‘memang sudah  tidak dapat dinafikan lagi bahawa internet mempunyai potensi sebagai alat yang boleh  digunakan oleh guru untuk merealisasikan cara pengajaran dan pembelajaran dalam bilik  darjah. (Mohamad Amin Embi: 179)

5.0 PORTAL PENTADBIRAN UNTUK PEMIMPIN SEKOLAH

Pentadbiran sekolah kini semakin mencabar berikutan perubahan persekitaran sosial dan  sahasiah para pelajar. Pelajar yang dipengaruhi oleh ledakan teknologi maklumat dalam  13

era globalisasi   ini menyebabkan tingkahlaku mereka sukar diramal. Para pelajar yang  tiada   kekuatan   dalaman   akan   mudah   terpengaruh   dan   sering   melakukan   kesalahan  disiplin   atau   kadang­kadang   terlibat   dengan   kes­kes   jenayah.     Keadaan   ini   memaksa  pihak   pentadbir  sekolah   menggunakan  kebijaksanaan   untuk  berdepan   dengan  masalah  tersebut. Pihak pentadbir sekolah perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan ilmu  pengurusan yang berkualiti. 

Para pengetua juga dihambat oleh harapan ibu bapa dan kehendak pihak kementerian agar  dapat   membentuk   anak­anak   didik   mereka   menjadi   insan   kamil   dan   berjaya.  Tanggungjawab yang semakin mencabar ini memerlukan pemimpin sekolah yang cekap  dan komited. Oleh itu pengetua atau pemimpin sekolah harus melengkapkan diri dengan  pengetahuan   dan   kemahiran   kepimpinan   yang   tinggi.   Di   samping   kursus­kursus   dan  pengalaman yang ada, para pengetua boleh juga memanfaatkan Portal Maya untuk tujuan  tersebut.   Portal   pendidikan   yang   terdapat   dalam   internet   seperti   MySchoolNet,   Portal  Pendidikan  Utusan atau CikguNet mempunyai bahan­bahan yang boleh membantu para  pentadbir dan peminpin sekolah. 

MyschoolNet     mengandungi   sumber­sumber   rujukan   yang   dikhususkan   untuk   para  pentadbir sekolah iaitu: i. Pengurusan   Sekolah:   Memuatkan   artikel   tentang   pengurusan   sekolah  14

sebagai panduan kepada pentadbir sekolah. ii. Profesyen:   Etika   Perkhidmatan   Pendidikan   Guru,   Garis   Panduan,  Pekeliling Kementerian dan maklumat semasa. iii. Pendidikn dan Teknologi: Artikel dan panduan tentang pengintergrasian  teknologi dalam pendidikan. vii. Perkongsian   Pintar:   Memuatkan   senarai   pemenang   Anugerah   Inovasi  Kementerian Pelajaran Malaysia berserta kertas kerja projek, foto, alamat  rujukan   pemenang   dan   sebagainya.   Program   kerjasama   pendidikan  bertaraf antarabangsa   seperti ‘Malaysian­British School Link Program’  yang melibatkan kerjasama antara sekolah di Malaysia dengan sekolah di  United Kingdom, dan projek semasa yang seumpamanya. viii. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran: Sukatan Pelajaran dan  Huraian   Sukatan   Pelajaran   semua   mata   pelajaran   peringkat   KBSR   dan  KBSM. iv. Forum: Ruangan untuk para pentadbir berkongsi dan bertukar pendapat  dan pengalaman secara atas talian sahaja. ix. Bahan­bahan   Lain:   Berita,   artikel,   petua   kemahiran   belajar,   bicara   IT,  pautan e­pembelajaran tempatan, e­mail, akhbar dan majalah. (Bahagian  Teknologi Pendidikan: 5­16)             (Lampiran III: Pengurusan) 15

Selain itu terdapat juga laman­laman pautan yang dapat diakses melalui MYSchoolNet,  misalnya ‘EducationNet’ yang merupakan pautan ke Kementrian Pendidikan Malaysia.  Pengguna portal ini juga dapat akses ke web Pusat Perkembang Kurikulum (PPK). Dalam  laman   Kementrian   Pendidikan   Malaysia   pengguna   boleh   mendapatkan   pelbagai  maklumat yang berkaitan dengan kementerian. Dalam ruangan informasi, pelbagai bahan­ bahan yang dapat diakses, antaranya ialah; i. ii. iii. iv. v. vi. Ucapan Menteri Perkhidmatan. Ksalender sekolah. Pekeliling Penyelidikan. Penerbitan.

Perkhidmatan Program Pelajaran juga terdapat dalam laman kementerian ini termasuklah  pelajaran Pra Sekolah, Pelajaran Rendah, Pelajaran Menengah, Pengajian Pra Universiti,  Pendidikan Khas dan Pendidikan swasta.

Maklumat yang terdapat dalam laman web yang tersebut jika dimanfaatkan tentunya akan  dapat membantu para pentadbir meningkatkan kecekapan mereka dalam hal pengurusan  16

sekolah.

6.0 RUMUSAN

Berdasarkan perbincangan di atas dapatlah dirumuskan bahawa Portal Maya sepatutnya  dimanfaatkan oleh semua pihak di sekolah. Pelajar, guru dan pihak pentadbir sekolah  dapat   menggunakan   bahan­bahan   yang   disediakan   dalam   laman   berkenaan   bagi  meningkatkan kefahaman dan pengetahuan dalam bidang­bidang ilmu yang berkaitan.  Dengan mengadakan latihan yang   bertubi­tubi daripada laman­laman tertentu, pelajar  boleh   memahirkan   diri   dalam   mata   pelajaran   tersebut.   Pelajar   juga   akan   mempunyai  semangat yang lebih dengan melayari raungan Motivsasi Diri. Mereka akan mendapat  keyakinan yang tinggi dengan mengetahui kaedah dan teknik belajar yang betul yang  disediakan.  Ini akan meningkatkan prestasi akademik mereka.

Para   guru   pula   akan   lebih   berkeyakinan   berhadapan   dengan   para   pelajar   jika   mereka  mempunyai pengetahuan yang lebih dan terkini. Guru juga akan menjadi lebih cemerlang  sekiranya   mereka   dapat   mengawal   kelas   dengan   menggunakan   pelbagai   kaedah  pengajaran yang disarankan oleh Kementrian Pendidikan Malaysia dalam laman webnya.  Pihak   pentadbir   sekolah   juga   boleh   memanfaatkan   bahan   daripada   Portal   Maya   yang  tersedia   dalam   Internet.   Ismail   Zain   mengatakan   bahawa   ‘ICT   boleh   menjadi  17

pemudahcara yang kuat bagi pengajaran dan pembelajaran dengan sebab kebijaksanaan  untuk berjaya . (Ismail Zain: xii)  Para pentadbir sekolah akan mendapat maklumat terkini  dan kaedah serta cara pengurusan yang berkualiti daripada laman­laman yang tersedia di  internet. Ini akan memberi kekuatan kepada pentadbir sekolah untuk melaksanakan tugas  dan tanggungjawab dengan lebih cekap dan berjaya.  Oleh itu ditegaskan bahawa Portal  Maya sebenarnya mempunyai banyak manfaat untuk para pelajar, guru dan juga pentadbir  dalam hal untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan sesebuah sekolah.

18

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->