P. 1
pengurusan strategik

pengurusan strategik

4.9

|Views: 7,316|Likes:
Published by Roszelan Majid

More info:

Published by: Roszelan Majid on Jun 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

Bagi tujuan memenuhi keperluan kertas Tugasan Individu Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK

)

Kegagalan ataupun kejayaan pengurusan strategik amat bergantung kepada pihak pengurusan atasan organisasi. Bincangkan peranan pihak pengurusan atasan dalam menjayakan pengurusan strategik.

1.

Pengenalan

Setiap orang akan terlibat dalam pengurusan pada pelbagai tahap sama ada untuk dirinya sendiri, keluarganya, komunitinya, organisasi kerjanya, mahupun negeri atau negaranya. Kemahiran dan ilmu dalam pengurusan itu amat perlu dikuasai oleh setiap orang tidak semestinya mereka yang

berada di peringkat pengurusan sesebuah organisasi itu sahaja. Mungkin tahap ilmu, kemahiran dan pemakaiannya sahaja yang berbeza. Namun demikian, menurut Ansoff (Ansoff, 1987) pengurusan strategik menumpukan kepada kegiatan pengurusan peringkat atasan dan merangkumi bidang ekonomi, organisasi. Pengurusan atasan, sebagai pembuat keputusan dalam oganisasi kewangan, pemasaran dan perancangan jangka panjang

bertanggunjawab dalam kejayaan atau kegagalan pengurrusan strategik. Tan Siok Choo menulis dalam The Sun, 05 Disember 2005 bahawa

masalah besar yang sedang melanda gergasi pembuat kereta dunia, General Motors (GM) dalam bersaing dengan kereta buatan Jepun dan Korea adalah antaranya disebabkan oleh kesilapan strategi oleh

pengurusan GM. Pengurusan GM gagal mengesan perubahan kepada kecenderungan pembeli kereta Amerika yang tidak lagi berminat membeli kereta berkuasa besar dan banyak menggunakan petrol, terutamanya

2

dengan kenaikan harga minyak baru-baru ini. Kes ini memberikan satu contoh terbaru yang menunjukkan bahawa strategi yang tidak tepat dan tidak fleksibel membawa padah kepada syarikat atau organisasi. dan

Pengurusan

atasan

sesebuah

organisasi

mempunyai

peranan

tanggungjawab memastikan bahawa strategi yang dirangka sentiasa relevan untuk kemajuan syarikat. Menurut Yusof Ismail bidang ini yang mula berkembang sejak tahun 50an, sekarang telah menjadi bidang yang inter-disciplinary dengan teori yang merangkumi pelbagai bidang ilmu. Kertas ringkas ini akan membincangkan secara sepintas lalu apakah yang dikatakan dengan strategi, pengurusan strategik dan mengapa pengurusan strategik itu diperlukan oleh organisasi dalam dunia yang amat kompetitif sekarang. Akhir sekali peranan pengurusan atasan dalam menjayakan pelan pengurusan strategik akan dibinccangkan. 2. Pengurusan Strategik Sepintas Lalu: Pengertian Pengurusan

Strategik dan Pengurusan Atasan Secara umumnya pengurusan adalah proses yang dilalui untuk mencapai matlamat tertentu . Dilihat secara ringkasnya pengurusan strategik adalah berkaitan dengan kegagalan atau kejayaan sesebuah organisasi,

keupayaan merancang dengan teliti dan melaksanakan apa yang dirancang. Pengurusan strategik yang berkesan dapat menjadikan organisasi segar, rancak dan berjaya. Sebaliknya, pengurusan yang tidak berkesan boleh menjatuhkan pengurusan atasan, melemahkan kakitangan dan.

mengbankrapkan syarikat.

3

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang konsep pengurusan strategik, kita terlebih dahulu perlu melihat beberapa definisi yang berikan kepada istilah ‘strategi’ atau dalam Bahasa Inggerisnya strategy. Konsep strategi asalnya digunakan dalam peperangan dan perkataan strategy itu berasal daripada perkataan Greek, stratos yang membawa maksud ‘tentera’ dan agein yang bemakna ‘mengepalai atau mengetuai’ . Kedua-dua

pekataan ini kemudiannya berkembang menjadi strategos yang digunakan untuk jawatan yang diberi kepada jeneral peperangan antara Athens dengan Farsi pada tahun 506 BC . Menurut Cummings, penulis Greek, Xenopon, memberikan makna awal kepada strategi . Menurut beliau strategi ialah “mengetahui apa yang hendak anda lakukan”. Walaupun rringkas, definisi ini kena dengan

keperluan pada masa itu. Elemen pengetahuan dan perancangan terangkum dalam definisi ini. Andrews pula memberikan definisi ; “The pattern of major objectives, purposes or goals and essential policies or plans for achieving goals, stated in such a way as to define what business the company is in or is to be in and the kind of company it is or is to be.” Maksud ini bersesuaian dengan penggunaan awal pengurusan strategi dalam bidang peniagaan iaitu polisi perniagaan (business policy). Kenichi Ohmae memasukkan elemen persaingan dan keperluan pelanggan yang sejajar dengan pergerakan kualiti ke dalam konsep strategi. Ohmae menyatakan, strategi ialah;

4

“The way in a corporation endeavours to differentiaite itself positively from its competitors, using its relative strength to better satisfy customers’ needs.” Bagi pengurusan strategik pula, Igor Ansoff Corporate Strategy, menyatakan: “Strategic management is a systematic approach to the increasingly important responsibility of the top management team.” Definisi ini melihat pengurusan strategik sebagai proses yang sistematik dan secara nyata mengaitkan pengurusan strategi itu dengan pengurusan atasan oganisasi. Khoo Kheng-Hor dan Smith merumuskan bahawa “...strategic management is the process of driving the strategic planning effort to culminate in choosing and implementing various strategies to best fit the organizations’s needs. A strategy can then be said to be comprehensive and integrated plan if it seeks to ensure the long-term success of the orrganization by seizing the right opportunities while minimising the impact of potential threats.” Dari perspektif Islam, Yusof Ismail menekankan konsep tauhid kepada Allah dan segala manifestasinya sebagai strategi menyeluruh individu mahupun oganisasi . Pengurusan strategi dari perspektif Islam bermatlamatkan tauhid. Keperrluan individu dan organisasi perlu tunduk kepada keperluan Islam dan strategi kawalan adalah bersifat automatik mengikut keperluan syarak. dalam karya klasiknya

5

Oleh itu, pengurusan strategik dapat disimpulkan sebagai idea dan tindakan yang dirancang dan dipetakan dengan jelas untuk memastikan kejayaan organisasi dalam tempoh tertentu. Dengan itu strategi bukan sahaja

memerlukan pemikiran mendalam tentang masa depan tetapi termasuk juga tindakan yang diperlukan untuk merealisasikan pelan yang dirancang sebagai sebahagian daripada pemikiran itu. Pengurusan strategik adalah satu set keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merangka dan menghasilkan pelan tindakan ke arah mencapai objektif organisasi. Istilah Pengurusan Atasan memberi pelbagai konotasi. Dalam konteks kertas ini kita menetapkan bahawa pengurusan atasan merujuk kepada pihak pengurusan yang bertanggungjawab dalam membuat keputusan dan mengawal perjalanan sesebuah organisasi. Contohnya, dalam konteks Kementerian Pelajaran, pengurusan atasan termasuklah Menteri, Ketua Setiausaha, dan Timbalan-timbalannya, Ketua Pengarah Pendidikan dan Tmbalan-timbalannya. Di pihak bahagian pula termasuklah Pengarah,

Timbalan Pengarah dan Ketua-ketua Penolong Pengarah. Begitu juga di peringkat Jabatan Pelajaran Negeri . Di peringkat sekolah pula pengurusan atasan merangkumi Pengetua/Guru Besar dan Penolong-penolong Kanan. Setiap orang mempunyai peranan dalam pengurusan strategik asalkan dia mempunyai keupayaan untuk berfikir tentang masa depan, dinamik persekitaran, dan kejayaan organisasi. Namun peranan pengurusan atasan adalah amat penting dalam memastikan kejayaan pengurusan strategik itu. 3. Mengapa Perlu Strategi?

6

Untuk mencapai objektif yang ditetapkan, oganisasi perlu merancang dengan teliti pelan ke arah pencapaian objektif itu seta melaksanakan pelan itu sebaik-baiknya. Pengurus atasan yang memainkan peranan penting

dalam merangka, melaksana dan memantau pelan strategik perlu memahami mengapa perlu ada strategi dalam mengurus organisasi. Dengan itu pengurusan akan dapat memainkan peranannya dengan lebih berkesan. Walaupun soalan ini nampak asas dan difahamai oleh semua pengurus tetapi banyak pengurus tenggelam dalam urusan kerja dan masalah harian terlupa tentang mengapa perlunya ada strategi dalam pengurusan. Strategi mempunyai pelbagai aspek, antaranya: • Strategi sebagai matlamat dan tujuan.

Matlamat dan tujuan adalah penggerak ke arah masa depan. Strategi membantu menentukan, menjelaskan, dan memperhalusi tujuan dan matlamat. • Strategi sebagai pelan peringkat tinggi.

Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini, strategi menetapkan cara bagaimana tujuan dan matlamat hendak dicapai. Dalam merangka pelan untuk mencapai matlamat itu, soalan yang bekaitan dengan siapa, bila, bagaimana, di mana dan dengan siapa akan terungkai. Dalam merangka strategi itu, secara automatik pelan akan terbina dengan fokus dan skopnya. Pengurusan atasan seharusnya dapat melihat aspek ini dengan lebih baik kerana mereka melihat keseluruhan organisasi secara global.

7

Strategi sebagai cara untuk berdaya saing

Konsep strategi itu bermula di medan peperangan pada zaman dahulu. Persaingan perniagaan sekarang boleh dianggap sebagai peperangan. Syarikat/organisasi perlu mengalahkan lawannya untuk terus hidup. Oleh itu, strategi dirangka untuk membolehkan syaikat/organisasi berada beberapa langkah di hadapan pesaingnya. • Stategi sebagai unsur kepemimpinan

Ini aspek yang penting dalam strategi. Menetapkan strategi adalah tugas utama pemimpin. Pemimpin yang gagal merangka strategi yang baik atau pun tiada mempunyai apa-apa strategi untuk organisasinya pastinya akan menemui kegaglan. Biasanya apabila pemimpin berubah, strategi juga akan dilihat dan dikaji semula dan kemungkinan besar akan berubah.

Kebanyakan pengurusan strategik tidak berjaya atau tidak mencapai prestasi yang sepatutnya kerana pengurusan gagal memberikan

kepemimpinan yang sewajarnya. • Stategi sebagai penetapan masa depan

Strategi adalah persediaan untuk masa depan yang penuh dengan ketidaktentuan. Dalam pengurusan Islam, matlamat utama ialah

pentauhidan dan pemimpin perlu tawakkal terhadap Allah setelah segala perancangan dibuat dan dilaksanakan. Kita mungkin boleh menjangka trenda masa depan tetapi ketepatannya tidak dapat dipastikan. Oleh itu, strategi membantu dalam memperlengkap organisasi menghadapi

ketidaktentuan masa depan.

8

Strategi sebagai pembina keupayaan (capacity building)

Kemahiran atau keupayaan khas mungkin diperlukan untuk oleh organisasi untuk mencerahkan peluangnya mencipta kejayaan. Ke arah itu, organisasi perlu merangka strategi membina dan mengukuhkan keupayaan berkenaan. • Strategi sebagai pengimbang antara keupayaan dan peluang.

Strategi dirangka untuk memastikan kelestarian dan kejayaan organisasi pada masa depan. Kejayaan dicapai melalui kesesuaian di antara keupayaan oganisasi dengan peluang memenuhi kehendak pelanggan. Lebih baik penyesuaian ini lebih berjayalah organisasi itu. Oleh itu strategi dirangka untuk menghasilkan penyesuaian yang terbaik di antara keperluan pelanggan dan keupayaan organisasi. • Strategi sebagai hasil budaya kerja

Setiap organisasi mempunyai budaya kerjanya sendiri yang biasanya sukar untuk diubah, lebih-lebih lagi untuk organisasi yang telah lama wujud. Strategi yang dibina dipengaruhi oleh budaya kerja ini. Budaya kerja kadangkala menjadi kelebihan kepada syarikat untuk bersaing. • Strategi sebagai hasil perubahan yang membawa kejayaan

Strategi yang berjaya apabila dianalisis mungkin berbeza dengan apa yang dirancangkan di peringkat awal. Pengubahsuaian dilakukan di sepanjang peringkat pelaksanaan. Corak perubahan yang membawa kejayaan ini dikesan apabila analisis dibuat. Keupayaan mengesan corak perubahan yang membawa kepada kejayaan itu adalah sebahagian daripada strategi.

9

4.

Faedah Pengurusan Strategik Kepada Organisasi

Untuk menghayati peri pentingnya pengurusan strategik, kita perlu melihat faedahnya kepada organisasi. Selain memastikan kejayaan organisasi pada masa depan, Kheng Khor dan Munro Smith menggariskan beberapa faedah daripada pengurusan strategik, antaranya ialah: • Menggalakkan pemikiran yang berpandangan jauh syarikat atau organisasi bertanggungjawab terhadap

Pengurusan

kelestarian organisasi. Berdasarkan maklumat yang ada dan trenda masa kini, pengurusan strategik menggalakkan pengurus memikirkan pelan yang perlu dirangka untuk memastikan syarikatnya terus wujud dalam tempoh masa yang panjang. Pengurusan Makro melihat bahawa mereka bersaing dengan pasar hyper lain seperti Giant, Tesco dan Carrefour. Mereka menganalisis bahawa tidak mungkin mereka dapat bersaing dalam mendapat dan mengekalkan pelanggan runcit. Mereka menjangkakan pada masa hadapan permintaan daripada bulk retailers akan berterusan, oleh itu pengurusan Makro mengambil keputusan untuk kembali ke konsep asal mereka iaitu memfokuskan perniagaan mereka kepada pengguna bulk dan tidak lagi kepada pengguna harian. Pengurusan perlu mendapatkan maklumat yang betul dan menggunakan maklumat berkenaan untuk mengadun kekuatan dan kelemahan syarikat dengan peluang dan ancaman yang wujud di persekitaran. • Memberikan arah tuju dan objektif yang jelas

10

Asas utama pengurusan strategik ialah misi organisasi yang jelas. Kemana organisasi kita hendak pergi? Itulah soalan utama yang akan merintis jalan kepada pembinaan pernyataan misi organisasi. Arah tuju yang jelas akan menghasilkan objektif yang jelas. • Memudahkan pengagihan sumber

Pengagihan sumber yang berkesan adalah hasil daripada penelitian dan perancangan yang jelas. Melalui pengurusan strategik, sumber dalaman dan luaran yang ada diteliti dan diagihkan mengikut strategi keperluan. Pembaziran diminimumkan dan penggunaan dioptimumkan. Dalam hal ini pengurusan atasan berperanan dalam melihat organisasinya secara keseluruhan dan seterusnya melihat kekuatan dan kelemahan sumbernya sebelum mengagihkan sumber berdasarkan pelan yang dirangka. • Memudahkan kerjasama dan komunikasi dalaman organisasi

Pelan yang baik tidak akan berjaya jika tidak dilaksanakan dan dikawal dengan baik. Pelaksanaan memerlukan kerjasama dan tahap komunikasi antara semua peringkat berada pada tahap yang baik. Pengurusan strategik memerlukan komunikasi yang berkesan dan kerjasama semua pihak yang terlibat untuk berjaya. • Mengenal pasti bidang dan peluang baru yang boleh diterokai

Dengan merancang secara strategik, peluang dan bidang baru akan dapat dikesan. Pengurus harus cekap dalam mengesan peluang ini. Syarikat Sapura yang pada satu masa dahulu terkenal sebagai syarikat elektronik dan telekomunikasi beralih ke bidang minyak dan gas kerana

11

pengurusannya mendapati bidang ini membuka peluang yang lebih luas pada masa depan. Bidang telekomunikasi telah tepu, saingan terlalu sengit dan tidak lagi strategik kepada syarikat itu. • Menyediakan organisasi terhadap ancaman dan persaingan

Keupayaan untuk menjangka masalah yang akan timbul dan ancaman yang sedia ada dan bakal wujud membolehkan syarikat merangka pelan tindakan mengelak atau mengurangkan kesannya. 5. Pengurusan Strategik dan Operasinya

Pengurusan perlu dapat mengenal pasti perubahan persekitaran dan merangka perubahan untuk mengubahsuai keadaan untuk disesuaikan dengan perubahan itu. Hal ini berkaitan dengan lima unsur pengurusan, iaitu: mentaliti pengurusan atasan, budaya, struktur kuasa, struktur organisasi, dan keupayaan organisasi untuk melaksanakan tugas. Pihak penggubal dan pelaksana sesuatu rancangan dalam organisasi perlu memikirkan empat soalan strategik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.

12

KEADAAN SEKARANG

PELAN/ STRATEGI

OBJEKTIF

Di mana kita sekarang?

Apa caranya?

Kemana kita?

Bagaiamana kita tahu objektif dicapai ? Rajah 1: Empat soalan kitaran strategik

Berdasarkan Rajah 1, organisasi pertamanya perlu tahu kedudukan mereka sekarang. Pengumpulan maklumat analisis dan penilaian kedudukan sekarang perlu dilakukan. Kemudian tetapkan objektif yang hendak dicapai dan seterusnya rangka cara bagaimana objektif itu boleh dicapai. Diperingkat ini pelan dibina dan seterusnya tindakan di ambil. Akhirnya penilaian terhadap pelan strategik itu perlu dibuat dari semasa ke semasa dan penambahbaikan dan pembetulan perlu dilakukan. Dari segi operasinya, Pearce dan Robinson menggariskan bahawa

pengurusan strategik mengandungi sembilan tugas kritikal seperti yang berikut: • Merangka misi organisasi yang merangkumi pernyataan matlamat, falsafah dan tujuan; • Menganalisis keupayaan dan status ‘kesihatan’ dalaman organisasi;

13

Menilai persekitaran luar organisasi dalam konteks daya saing dan konteks umum;

Menganalisis pilihan yang ada menyesuaikannya dengan sumber dan persekitaran luar yang ada;

Mengenal pasti pilihan yang terbaik dan menyelaraskan pilihan dengan misi organisasi;

Menetapkan objektif jangka panjang dan strategi utama untuk mencapainya berdasarkan pilihan yang telah dibuat;

Merangka objektif dan strategi tahunan yang sejajar dengan objektif dan strategi jangka panjang;

Melaksanakan pilihan strategik melalui kawalan dan pembahagian sumber yang berimbang mengikut keperluan tugas, personel,

struktur, teknologi dan sistem habuan yang sesuai; dan • Menilai kejayaaan proses strategik berkenaan dan menggunakannya sebagai input untuk membuat keputusan pada masa depan. Tugas-tugas ini jelas menggambarkan bahawa pengurusan strategik melibatkan perancangan, pengurusan, pemimpinan, pengawalan, keputusan dan tindakan strategik sesebuah oganisasi. Untuk kejayaan organisasi, pengurusan atasan mempunyai peranan supaya tugas kritikal di atas dilaksanakan dengan sebaik mungkin. 6. Tahap Pengurusan Strategi

14

Kebanyakan literatur dalam pengurusan strategik memberikan tiga tahap strategi seperti yang berikut: • Tahap Korporat

Tahap ini melibatkan peingkat organisasi secara keseluruhannya dan melibatkan soalan-soalan asas seperti : “What business should be we be in?” (Apa business kita?) “Why are we in this business?” (Mengapa kita dalam business ini?) “What values do we stand for?”(Apa nilai yang kita pegang?) Tahap ini menentukan keseluruhan arah tuju strategik sesuatu organisasi. • Tahap Business

Tahap ini merujuk kepada bahagian atau sub-bahagian strategik di dalam organisasi berkenaan. Di tahap ini pemilihan strategi berpegang kepada soalan “bagaimana kita hendak bersaing dalam bidang ini?”. Taktik dirangka untuk menewaskan saingan ataupun menjayakan pelan. • Tahap Fungsi

Tahap ini melibatkan pelbagai bahagian atau unit yang menyelaras aktiviti ke arah menyokong strategi business dan korporat. Soalan yang perlu ditanya pada tahap ini ialah “bagaimana mengoperasikan pelan yang ada mengikut kemahiran dan pengalaman yang ada dalam unit ?” 7. Peranan Pengurusan Atasan dan Kejayaan Pengurusan Strategik

15

Mengapa kejayaan dan kegagalan pengurusan strategik banyak bergantung kepada pengurusan atasan? Seringkali pengurusan tidak menyampaikan maklumat dan pengetahuan yang sepenuhnya kepada anak buahnya tentang apa yang perlu dibuat dan apa yang diharapkan untuk menjayakan pelan strategik. Akibatnya orang bawahan kurang arif dan gagal melaksana pelan seperti yang diharap. Selain itu strategi yang salah mungkin telah digunakan dan tidak sejajar dengan perkembangan semasa. Perananan pengurusan atasan dalam menjayakan pengurusan strategik sesesuah organiasi dapat dilihat daripada perspektif proses yang perlu dilalui dalam pengurusan strategik. • Peranan dalam Menetapkan Hala Tuju Organisasi

Hala tuju organisasi termasuklah penggubalan misi, objektif, dan visi organisasi. Pengurusan bertanggungjawab memastikan misi, visi dan objektif organisasi bersesuaian dengan kemampuan organisasi dan tidak terlalu ideal hingga sukar dilaksana. Amat wajar bagi pengurusan mendapatkan pandangan orang bawahan untuk membina misi, visi dan objektif . Pengurusan juga berperanan dalam memastikan misi, visi dan objektif itu difahami dan dihayati oleh semua peringkat organisasi. Dengan itu semua jentera organisasi bergerak sederap ke arah destinasi yang sama. Hal ini penting apatah lagi organisasi itu dalam sektor awam yang kadangkala mempunyai pelbagai jabatan, bahagian dan sektor. Dengan itu pelbagai

16

peringkat organisasi bukan sahaja memahami misi, visi dan objektif tetapi mempunyai tafsiran yang sama. • Peranan Dalam Membuat Keputusan menggariskan 10 peranan

Untuk menjayakan pelan strategik, Mintzberg

pengurusan yang melibatkan peranan dalam pembuatan keputusan Peranan interpersonal – figurehead, leader dan liaison Peranan Informational – monitor, disseminator (internal), spokesman (external) Peranan decisional – entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, negotiator • Peranan dalam Menganalisis Persekitaran dan Membina Strategi mengingatkan pengurus pada zaman ini bahawa dalam

John Zinkin

menganalisis persekitaran menggunakan pelbagai alat analisis seperti SWOT, BSG, analisis senario, dan sebagainya; pengurusan perlu

mengambil maklum perkembangan terkini seperti perubahan sosio-politik dan teknologi yang bukan sahaja memberikan peluang baru tetapi memberi ancaman baru. Dalam hal ini pengurusan atasan berperanan dalam membuat kajian mendalam tentang perubahan yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini dan mengambil kira faktor ini dalam membuat analisis persekitaran. Dalam hal ini, Kheng Hor dan Munro Smith pengurusan melaksanakan tugas berikut: mencadangkan supaya

17

-

muaskan pembacaan dan buat nota tentang maklumat penting. Gunakan sumber maklumat terkini seperti internet.

-

kongsi maklumat dengan kaki tangan lain dan menjadi pendengar yang baik.

-

muhasabah secara berkala untuk melihat apa yang telah berlaku dan bagaimana hal itu berlaku

-

bincang senario masa depan dengan orang lain untuk memastikan kita berada di landasan yang betul • Peranan dalam Pelaksanaan Strategi

Pelan yang paling cantik dan hebat tidak akan berjaya jika tidak dilaksana dengan sewajarnya. Pada peringkat ini peranan utama pihak pengurusan adalah melibatkan aspek kawalan. Kawalan memastikan pelaksanaan

mengikut pelan dan penilaian melibatkan pengukuran prestasi. Pemantauan adalah juga sebahagian daripada kawalan. Pemantauan yang berkala membolehkan pihak pengurusan : • • Memastikan pelaksanaan mengikut pelan yang dibina Menyemak hasil yang dijana atau produk yang dihasilkan sejajar dengan objektif yang disasarkan • • Mengambil tindakan pembetulan atau penambahbaikan Menggalakkan peningkatan prestasi.

18

Memperkemas dan memperhalus (fine tuning) bukan sahaja strategi tetapi pelan tindakan untuk disesuaikan dengan keadaan keperluan persekitaran semasa

Mendapatkan reality check terhadap pelan yang dibina berbanding dengan keadaan sebenar di peringkat operasi.

Mendapatkan sistem amaran awal (early warning system) tentang masalah yang timbul dalam pelaksanaan pelan

Memastikan skop inovatif, fleksibiliti, dan kreativiti yang diberikan kepada pelaksana adalah memadai

Pelaksanaan strategi seringkali melibatkan perubahan dan pengurusan perubahan juga diperlukan . Dalam hal ini pengurusan perlu menjadi

pencetus perubahan dan penganjur perubahan (change sponsor). Pencetus perubahan bertanggungjawab mencadangkan perubahan dan mendapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa untuk melaksanakan perubahan. Penganjur perubahan memainkan peranan memberikan sokongan peringkat tinggi dalam organisasi kepada perubahan yang diperlukan. Perubahan

seringkali mendapat tentangan daripada pelbagai pihak. Pengurusan atasan berperanan meredakan tentangan ini dan menjuruskan tenaga usaha organisasi ke arah kejayaan. 8. Penutup Penelitian terhadap pelan yang tidak berjaya dan perancangan strategik yang gagal dapat memberikan panduan dan pengajaran kepada pihak

pengurusan tentang kelemahan dan kekurangan mereka. Bertitik tolak

19

daripada itu kita dapat merumuskan peranan pengurusan atasan dalam menjayakan pengurusan strategik. Antaranya adalah: • Memberikan kepemimpinan yang sewajarnya dalam membina dan melaksana pelan strategik. Mereka tidak boleh mengandaikan

bahawa tugas merancang boleh didelegasi kepada perancang sahaja; • Mampu melihat keadaaan secara global supaya tidak tenggelam di dalam urusan dan masalah harian sehingga gagal melaksana pengurusan strategik. Meskipun telah ada pelan tetapi gagal melaksana atau memantau pelaksanaannya. Umpama sebuah helikopter, pihak pengurusan harus dapat terbang meninjau pada aras tinggi keadaan persekitaran seluruhnya dan melihat secara aras tinggi kedudukan pelaksanaan pelan strategik. Dengan itu

pengurusan strategik tidak dianggap terasing daripada proses pengurusan lain dalam organisasi; • Menjadi pencetus kepada penghasilan misi, visi dan objektif

organisasi yang baik, jelas, realistik dan dikongsi bersama; • Mampu mengagih sumber mengikut kekuatan dan kepentingan jabatan, bahagian, sektor masing-masing. Dengan itu pihak

pengurusan atasan akan tahu kedudukan bahagian, jabatan, atau sektor dalam perancangan strategik organisasi;

20

Sebagai pengawal kepada pelaksanaan pelan strategik untuk menetapkan apa yang telah didokumenkan dalam pelan sebagai piawaian pengurusan prestasi organisasi;

Sebagai pengawal kepada pelaksanaan pelan strategik dengan memberikan sokongan padu kepada pelaksana, memantau secara berkala, menilai pencapaian dan membuat pengubahsuaian apabila perlu;

Sebagai pengurus yang inovatif , saintifik, dan sistematik yang percaya kepada perlunya perancangan formal dan membuat keputusan berdasarkan perancangan berkenaan. Hal ini menjadi lebih ketara apabila terdapat kepentingan pelbagai kumpulan yang bertentangan terpaksa dipertimbang. Kehendak kumpulan yang dominan mungkin bercanggah dengan perancangan. Keputusan yang dibuat mungkin tidak popular dengan kumpulan berkenaan.

Pengurusan atasan tidak harus tunduk kepada tekanan sedemikian jika dirasakan percanggahan itu akan menggagalkan pelan

perancangan strategik yang sedang berjalan. Akhirnya, dapatlah disimpulkan bahawa pengurusan atasan amat penting dalam menjayakan pengurusan strategik kerana keputusan adalah ditangan mereka. Jika mereka gagal memainkan peranan sebagai pemimpin yang mencetus pelan strategi, mengawal dan memantau perjalanannya serta membuat penilaian terhadap pelan strategik bekenaan, membuat

pengubahsuaian dan penambahbaikan, pengurusan strategik akan hanya menjadi bahan omongan kosong.

21

Senarai rujukan:

22

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->