IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

PERINTAH AM BAB B: ELAUN-ELAUN DAN KEMUDAHAN DALAM PERKHIDMATAN
PENCERAMAH: EN SALLEHUDIN BIN SAHRONE

PERINTAH AM BAB B PEKELILING PERBENDAHARAN 3/03, 2/03, 4/92,6/01 DAN 2/06

Kandungan : 
Pengenalan Kadar dan syarat tuntutan Elaun,kemudahan dan bayaran semasa Bertugas Rasmi Elaun dan syarat-syarat tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran semasa Berkursus Bayaran Saguhati Persidangan Elaun Kemudahan dan bayaran Kerana Hadir di Mahkamah Elaun dan Kemudahan dan Bayaran Kerana Menghadiri IStiadat Pengurniaan Lain-lain Kemudahan

ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN 1974
PERINTAH Am Bab B, Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan ini,telah diluluskan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong sebagai Perintah-perintah Am yang akan menggantikan Perintah-perintah Am Kewangan Bab V tentang Perjalanan, Elaun Hidup dan Pengangkutan. Tarikh kuatkuasa Perintah-perintah Am Bab B yang baru ini ialah 1hb. Januari,1974. Pekeliling Perbendaharaan Bil 3/2003 (Tugas Rasmi) dan bil 4/1992 (Berkursus) telah dikeluarkan bagi menerangkan kadar-kadar dan syarat ±syarat yang terbaru bagi pegawai menuntut elaun, kemudahan dan bayaran yg layak mengikut Perintah Am Bab B.

ELAUN-ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN SEMASA MENJALANKAN TUGAS RASMI

Penjelasan Mengenai : 
Tafsiran Tanggungjawab Ketua Jabatan Elaun dan kemudahan yang layak semasa Bertugas Rasmi di dalam Negeri Elaun dan kemudahan yang layak semasa Bertugas Rasmi di luar Negeri Kemudahan Perjalanan dengan Kapal Terbang

TAFSIRAN
TUGAS RASMI
Tugas yang berkaitan dengan tugas pejabat selain daripada menghadiri kursus-kursus yang dibenarkan.

STESEN
Bermakna satu lingkungan kawasan 33 km dari pejabat tempat bertugas.

TAFSIRAN
IBU PEJABAT
Tempat biasa seseorang pegawai melaporkan diri untuk bertugas dan lingkungan jarak pentadbirannya: a. 25 km jika boleh dihubungi oleh jalanraya b. 16 km jika boleh dihubungi oleh jalan tanah boleh dilalui oleh kenderaan bermotor. c. 8 km jika boleh dihubungi oleh jalan basikal atau Sungai.

TAFSIRAN
GRED 
Gred Gaji atau Gred Perkhidmatan di bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002. Pegawai yang membuat pilihan untuk tidak menerima SSM boleh terus mengemukakan tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran di bawah Pekeliling ini berdasarkan kepada Sistem Saraan baru (SSB) atau Kumpulan Gaji masing-masing dibawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (JKK1976)

TAFSIRAN
PEGAWAI
Bermakna seseorang pegawai di dalam Perkhidmatan Awam Kerajaan Persekutuan dan Perkhidmatan Awam Kerajaan Negeri termasuk yang dilantik secara sementara atau sangkut.

PERBENDAHARAN
Menteri Kewangan dan termasuk pegawai-pegawai di bawah kawalan pentadbiran atau arahannya.

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 
Menentukan tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh seseorang pegawai itu teratur, munasabah dan berpatutan, Menentukan dan mengesahkan jalan dan pengangkutan yang hendak digunakan oleh pegawai Membuat perakuan tentang jumlah pendahuluan diri yang patut diberi kepada seseorang pegawai yang memerlukannya.

BERTUGAS RASMI DI DALAM NEGERI
‡ Seseorang pegawai yang terpaksa bermalam di luar ibu pejabatnya semasa menjalankan tugastugas rasmi layak menuntut elaun-elaun berikut :1) Elaun Makan 2) Elaun Harian 3) Bayaran Sewa Hotel / Elaun Lojing 4) Elaun Perjalanan Kenderaan / Tambang Gantian / Tambang Pengangkutan awam 5) Elaun Hidup Drebar 6) Elaun Gantian Tetap 7) Belanja Pelbagai

ELAUN MAKAN
‡ Menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabat bagi tempoh 24 jam atau lebih dikira dari waktu bertolak layak menuntut elaun makan mengikut kadar-kadar seperti berikut:
Gred Utama/Khas 'A' dan keatas Utama/khas ' ' & 'C' 53 dan 54 45 hingga 52 41 hingga 44 17 hingga 40 1 hingga 16 Semenanjung Malaysia (RM) 115 100 85 60 45 40 35 Sabah, Labuan & Sarawak (RM) 165 130 115 80 65 55 50

ELAUN MAKAN 
Elaun Makan tidak boleh dibayar untuk masa bertugas yang melebihi 3 bulan terus menerus; Elaun makan tidak layak dituntut jika kemudahan makan disediakan oleh Kerajaan, Penganjur, atau pengangkut. Jika sebahagian daripada kemudahan makan disediakan, pegawai layak menuntut bahagian makan tertakluk kepada kadar : ± sarapan pagi 20% ± Makan Tengahari 40% ± Makan Malam 40%

ELAUN HARIAN
‡ Menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabat bagi tempoh MELEBIHI 8 jam tetapi kurang 24 jam dikira dari waktu bertolak layak menuntut elaun harian mengikut kadar separuh daripada kelayakan elaun makannya

BAYARAN SEWA HOTEL / ELAUN LOJING 
Seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabatnya dan PERLU menginap adalah layak menuntut bayaran Sewa Hotel yang disokong dengan resit tertakluk kepada had maksimumnya atau Elaun Lojing mengikut kadar ditetapkan. Bayaran Hotel tidak boleh dibayar jika bertugas melebihi 3 bulan terus menerus. Layak menuntut bayaran perkhidmatan dan cukai yg wajib keatas sewa hotel sbg tambahan kepada had maksimumnya. Tidak layak menuntut jika penginapan disediakan. Kadar-kadar kelayakan adalah seperti berikut :

BAYARAN SEWA HOTEL / ELAUN LOJING
a) Semenanjung Malaysia Gred Utama/Khas 'A' & keatas Utama/khas 'B' & 'C' 53 dan 54 45 hingga 52 41 hingga 44 17 hingga 40 1 hingga 16
b abah, ab an &

Sewa Hotel(RM) Bilik standard Bilik Superior Bilik Biasa 180 160 100 80

Elaun Lojing(RM) 80 75 70 60 55 35 30

a a ak a t Bilik standard Bilik Superior Bilik Biasa 200 170 120 100 a n ing 85 80 75 70 60 40 35

d Utama/ has ' ' & k atas Utama/khas 'B' & 'C' 53 dan 54 45 hingga 52 41 hingga 44 17 hingga 40 1 hingga 16

ELAUN PERJALANAN KENDERAAN
‡ Seseoran g pegawai yan g m en ggu n akan ken d eraan sen d iri bagi m en jalan kan tu gas rasm i sam ad a d id alam /lu ar ibu pejabat layak m en u n tu t elau n Perjalan an m en giku t kad ar beriku t :
Jarak Perjalanan Bertugas Rasmi bagi tiap-tiap satu bulan 500 km pertama 501 - 1,000 km 1,001 - 1,700 km 1,701 km dan seterusnya A 70 65 55 50 B 60 55 50 45 Kelas C 50 45 40 35 D 45 40 35 30 E 40 35 30 25

‡ tid ak layak m en u n tu t jika ken d eraan d ised iakan

TAMBANG GANTIAN
‡ Seseorang pegawai yang menggunakan kenderaan sendiri untuk bertugas di satu tempat yang jaraknya melebihi 240 km daripada Ibu Pejabatnya dan terdapat perkhidmatan terus kapal terbang atau keretapi layak menuntut Tambang Gantian mengikut kadar tambang kapal terbang atau keretapi, mengikut mana yang berkenaan dengan syarat dinyatakan didalam baucer tuntutan yang ia telah menggunakan kenderaan sendiri. ‡ Apa-apa tambang / bayaran tambahan yang bersabit dgn perjalanan kapal terbang atau keretapi seperti cukai lapangan terbang tidak layak dituntut.

TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM
‡ Seseorang pegawai yang TIDAK menggunakan kenderaan sendiri untuk menjalankan tugas rasmi, layak menuntut Tambang Pengangkutan Awam spt : ‡ Teksi/kereta sewa/bas/motorbot/Jenis Pengangkutan lain dalam kategori ini
± Tambang lazim yg dikenakan (Resit perlu dikemukakan)

‡ Keretapi/kapal laut/Jenis Pengakutan lain dalam kategori ini.
± Gred 27 dan keatas ± Gred 1-26 - Kelas satu - Kelas Dua

ELAUN HIDUP DREBAR
‡ Seseorang pegawai yang menggaji seseorang drebar adalah layak menuntut Elaun hidup Drebar semasa menjalankan tugas rasmi diluar Ibupejabat dengan syarat drebar bermalam bersama mengikut kadar berikut: ± Semenanjung Malaysia ± Sabah dan Sarawak ± Singapura dan Brunei RM30 semalam RM40 semalam RM45 semalam

ELAUN GANTIAN TETAP
‡ Seseorang pegawai layak menuntut elaun gantian jika tempoh bertugas rasmi melebihi 3 bulan tetapi kurang dari 6 bulan mengikut kadar berikut : a) Melibatkan Bermalam
± 2/3 ( Elaun makan+Elaun Lojing ) x Jumlah hari bertugas rasmi

b) Tidak Melibatkan Bermalam
± 2/3 ( Elaun Harian ) x Jumlah hari bertugas rasmi

‡ Jumlah hari sebenar dikira mulai dari tarikh ketibaan. ‡ Tidak layak tuntut jika kemudahan berkenaan ada disediakan

BELANJA PELBAGAI 
Bayaran cukai Lapangan Terbang yang disokong dengan resit; Bayaran telefon, telegram, bayaran pos dan bayaran faks atas urusan rasmi Belanja dobi yg disokong dengan resit bila menginap di luar Ibu Pejabat tidak kurang dari 3 malam; Bayaran ³Excess Baggage´ untuk barangbarang rasmi yang disokong dengan resit; Bayaran letak kereta, tol dan tambang feri yang disokong dengan resit

BERTUGAS RASMI DI LUAR NEGERI
‡ Seseorang pegawai yang terpaksa menjalankan tugas-tugas rasmi diluar negeri layak menuntut elaun-elaun berikut :1) Elaun Makan / Elaun Harian 2) Bayaran Sewa Hotel / Elaun Lojing 3) Elaun & Byrn semasa singgah dlm Perjalanan 4) Elaun Gantian Tetap 5) Belanja Pelbagai 6) Belanja Keraian 7) Elaun Pakaian Panas 8) Belanja Perubatan

ELAUN MAKAN / HARIAN
‡ Kadar Elaun Makan yang layak dituntut adalah spt :
Gred Utama/Khas 'A' & keatas Utama/khas 'B' & 'C' 53 dan 54 45 hingga 52 1 hingga 44 Kadar Sehari (RM) 340 300 270 200 Rujuk lampiran 'A2'

‡ Elaun Harian adalah separuh daripada Elaun makan. ‡ Tidak layak jika ada disediakan oleh penganjur atau menuntut bahagian makan yang tidak disediakan.

BAYARAN SEWA HOTEL / ELAUN LOJING 
Seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar negeri dan PERLU menginap adalah layak menuntut bayaran Sewa Hotel yang disokong dengan resit tertakluk kepada had maksimumnya atau Elaun Lojing mengikut kadar ditetapkan. Bayaran Hotel tidak boleh dibayar jika bertugas melebihi 3 bulan terus menerus. Layak menuntut bayaran perkhidmatan dan cukai yg wajib keatas sewa hotel sbg tambahan kepada had maksimumnya. Tidak layak menuntut jika penginapan disediakan. Kadar-kadar kelayakan boleh dirujuk di lampiran µA2¶

ELAUN DAN BAYARAN SEMASA SINGGAH DALAM PERJALANAN
‡ Jika perjalanan (penerbangan) yang melebihi 12 jam terus menerus, dibenarkan singgah bermalam utk satu malam sahaja iaitu sekali pergi dan sekali balik sahaja. Oleh yang demikian, dalam tempoh ini, adalah layak menuntut : ± Elaun makan / elaun harian ± Bayaran sewa hotel/Elaun Lojing

ELAUN GANTIAN TETAP
‡ Seseorang pegawai layak menuntut elaun gantian jika tempoh bertugas rasmi melebihi 3 bulan tetapi kurang dari 6 bulan di luar negeri mengikut kadar seperti berikut :
± ( Elaun makan+Elaun Lojing ) x Jumlah hari bertugas rasmi

‡ Jumlah hari sebenar dikira mulai dari tarikh ketibaan. ‡ Tidak layak tuntut jika kemudahan berkenaan ada disediakan

BELANJA PELBAGAI 
Tambang pengangkutan awam jika kenderaan tidak disediakan yang disokong resit Bayaran cukai Lapangan Terbang disokong resit; Bayaran telefon, telegram, bayaran pos dan bayaran faks atas urusan rasmi Belanja dobi yg disokong dengan resit bila menginap tidak kurang dari 3 malam; Bayaran ³Excess Baggage´ untuk barang-barang rasmi yang disokong dengan resit; 3% daripada jumlah tuntutan perjalanan sebagai gantirugi berkaitan dgn pertukaran matawang asing 15% daripada Elaun Makan (byrn tips, gratuities dll) Bayaran pasport antarabangsa dan Visa dgn resit

BELANJA KERAIAN
‡ Seseorang pegawai layak menuntut tertakluk kepada syarat-syarat BERIKUT:
i. dibenarkan oleh perbendaharaan membuat perbelanjaan semasa bertugas rasmi dan diparas yang berpatutan disokong resitresit perbelanjaan ii. Jika keraian itu diketuai oleh seorang Menteri iii. Jika dapat dibuktikan keraian dibuat untuk kepentingan kerajaan.

ELAUN PAKAIAN PANAS
‡ Seseorang pegawai, tidak termasuk pegawai yang berkhidmat di luar negeri adalah layak menuntut Elaun Pakaian Panas sebanyak RM1,500 sekali dalam tempoh 3 tahun apabila dikehendaki bertugas di luar negeri di negara/kawasan beriklim sederhana (negara/kawasan yang terletak di utara Garisan Sartan (Tropic of Cancer) dan negara/kawasan yang terletak di selatan Garisan Jadi (Tropic of Capricorn). Elaun ini hendaklah dituntut sebelum pegawai pergi ke luar negeri atau selewat-lewatnya satu bulan selepas pulang dari luar negeri.

‡

BELANJA PERUBATAN
‡ Jika pegawai jatuh sakit semasa bertugas adalah layak menuntut perbelanjaan perubatan tertakluk kepada :
± belanja itu adalah munasabah ± membiayai rawatan perubatan biasa sahaja ± jika mendapat rawatan wad tidak layak menuntut elaun makan dan hotel didlm hospital berkenaan ± bayaran perubatan hospital ditanggung Kerajaan manakala pegawai perlu membayar caj wad shj kecuali kecederaan berlaku sewaktu menjalankan tugas rasmi ± Bayaran premium ditanggung Kerajaan jika dikawasan berkenaan mewajibkan pengambilan insurans perubatan

Kemudahan Perjalanan dgn KAPAL TERBANG

Syarat-syarat seperti berikut : 
Semua perjalanan udara perlu menggunakan Sistem Penerbangan Malaysia (MAS) atau syarikat penerbangan yang diluluskan (PP Bil 11/1998). Perjalanan perlu mengikut arah perjalanan yg dekat. Kelayakan seperti berikut :
alam e ge ri re d dan k e atas re d a hingga uar e ge ri re d tam a/Khas 'A' k e atas re d tam a/Khas 'B' dan ' ' re d 1hingga Ke las Bus ine s s Ke las k n m i Ke las Satu Ke las Bus ine s s Ke las k n m i

ELAUN-ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN SEMASA BERKURSUS

Penjelasan Mengenai : 
Tafsiran Elaun dan kemudahan yang layak semasa 
Berkursus Pendek di dalam Negeri Berkursus Panjang di dalam Negeri Berkursus Pendek di Luar Negeri Berkursus Panjang di Luar Negeri Berkursus Sambilan

TAFSIRAN
KURSUS
Sebarang kursus atau latihan yang berupa akademik atau praktik, lawatan sambil belajar, seminar dan bengkel yang bercorak latihan

LUAR NEGERI
Negara-negara selain Malaysia, Selatan Thailand, dan Kalimantan.

TAFSIRAN
KURSUS PENDEK
Sebarang kursus sepenuh masa yang tempohnya adalah 3 bulan atau kurang termasuk hari-hari hujung minggu dan kelepasan am

KURSUS PANJANG
Sebarang kursus sepenuh masa yang tempohnya adalah melebihi 3 bulan dan termasuk hari-hari hujung minggu dan kelepasan am

TAFSIRAN
KURSUS SAMBILAN
Sebarang kursus yang dijalankan secara sambilan selepas waktu pejabat

PENGANJUR
Badan yang membiayai sebahagian besar perbelanjaan kursus

TAFSIRAN
KELUARGA PEGAWAI
‡ Bagi pegawai lelaki, ialah isteri dan anak-anaknya dan jika bagi pegawai perempuan, ialah suami dan anak-anaknya.
‡

anak-anak yang berkelayakan ialah anak-anak yang ditanggung sepenuhnya oleh pegawai yang belum mencapai umur 21 tahun termasuk juga anak-anak tiri dan anak-anak angkat yang diiktiraf mengikut undang-undang atau kebudayaan. Walaubagaimanapun, anak yang daif disebabkan oleh kelemahan otak atau jasmani, had-had umur ini tidak akan dipakai. seorang gaji yang digaji oleh pegawai.

KURSUS PENDEK DI DALAM NEGERI
a) Di dalam kawasan Ibu Pejabat ± Elaun-elaun & kemudahan yang layak : dituntut:Elaun sara diri Elaun Perjalanan 

ELAUN SARA DIRI
‡ Kadar RM5 sehari utk hari-hari berkursus dengan syarat : 
kemudahan makan tiada disediakan kursus diadakan di luar bangunan / kompleks tempat bertugas

ELAUN PERJALANAN
‡ Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam seperti berikut : 
satu perjalanan dari rumah kediaman/pejabat ke tempat kursus dan balik, sekali sahaja satu perjalanan dari pusat pengajian ke pejabat dimana pegawai disangkutkan atau membuat penyelidikan atas arahan pusat pengajian dan balik, sekali sahaja kadar kelayakan perbatuan adalah merujuk kepada pekeliling bertugas rasmi dalam negeri (`Elaun dan Kemudahan Perjalanan ¶- Bil 3/03)

ELAUN PERJALANAN
Sambungan« 

Penggunaan pengangkutan awam adalah layak menuntut Tambang Pengangkutan Awam mengikut mana yang lebih murah dan yang sepatutnya pada tambang lazim dikenakan sekali pergi dan balik sahaja (perlu disertakan resit) Seseorang pegawai yg memilih menggunakan kenderaan sendiri layak menuntut Tambang Gantian bagi satu perjalanan pergi dan balik sekali sahaja bersamaan dengan tambang perkhidmatan pengangkutan awam bagi satu tempat duduk yang sepatutnya dinaiki mengikut kelayakannya

KURSUS PENDEK DI DALAM NEGERI
b) Di Luar kawasan Ibu Pejabat ± Elaun-elaun & kemudahan yang layak : dituntut: 

Elaun Makan Bayaran Sewa Hotel/Lojing Elaun Perjalanan Kenderaan/ Tambang Pengangkutan Awam

ELAUN MAKAN DAN BAYARAN SEWA HOTEL Elaun makan dan bayaran sewa hotel/ lojing disokong dengan resit mengikut had maksimumnya bagi sepanjang tempoh kursus Layak jika tidak disediakan oleh pihak kerajaan/penganjur kadar-kadar adalah seperti yg diperuntukan dalam pekeliling Perbendaharaan Bil 4/92

ELAUN PERJALANAN ‡ Kelayakan dan syarat-syarat adalah sama seperti yang diperuntukkan dalam pekeliling untuk berkursus pendek di dalam negeri di dalam kawasan Ibu Pejabat.

KURSUS PANJANG DI DALAM NEGERI
a) Di dalam kawasan Ibu Pejabat ± Elaun-elaun & kemudahan yang layak : dituntut: 

Elaun Sara diri Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan Awam

ELAUN SARA DIRI
‡ Kadar RM5 sehari utk hari-hari berkursus dengan syarat : 
kemudahan makan tiada disediakan kursus diadakan di luar bangunan / kompleks tempat bertugas

ELAUN PERJALANAN ‡ Kelayakan dan syarat-syarat adalah sama seperti yang diperuntukkan dalam pekeliling untuk berkursus pendek di dalam negeri di dalam kawasan Ibu Pejabat.

KURSUS PANJANG DI DALAM NEGERI
a) Di Luar kawasan Ibu Pejabat ± Elaun-elaun & kemudahan yang layak : dituntut: 

Elaun sara hidup Elaun makan dan Bayaran Sewa Hotel Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan Awam

ELAUN SARA DIRI
‡ Kadar RM10 sehari utk hari-hari berkursus dengan syarat : 
Pegawai tidak menerima arahan pertukaran kemudahan makan dan penginapan tiada disediakan penganjur

ELAUN MAKAN DAN BAYARAN SEWA HOTEL Elaun makan dan bayaran sewa hotel/ lojing disokong dengan resit mengikut had maksimumnya bagi sepanjang tempoh kursus Layak jika tidak disediakan oleh pihak kerajaan/penganjur kadar-kadar adalah seperti yg diperuntukan dalam pekeliling Perbendaharaan Bil 4/92

ELAUN PERJALANAN ‡ Kelayakan dan syarat-syarat adalah sama seperti yang diperuntukkan dalam pekeliling untuk berkursus pendek di dalam negeri di dalam kawasan Ibu Pejabat.

KURSUS PENDEK DI LUAR NEGERI
‡ Elaun-elaun & kemudahan yang layak dituntut 
Elaun Makan Bayaran Sewa Hotel / Lojing Elaun pakaian panas Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan Awam

ELAUN MAKAN
‡ kadar-kadar Elaun Makan yang layak dituntut bagi sepanjang tempoh kursus sekiranya kemudahan makan tidak disediakan adalah seperti berikut :
Gred/Kategori -Gred Utama/Khas ³A´ dan ke atas atau Yang Setaraf -Kategori I bergaji RM4259.20 hingga Gred Utama/Khas ³B´ atau Yang Setaraf -Kategori III bergaji RM3451.80 hingga kategori I bergaji RM4258.20 atau Yang Setaraf -pegawai lain selain diatas rujuk Lampiran C pekeliling perbendaharan bil 4/92 180 126 Sehari (RM) 226

BAYARAN SEWA HOTEL
‡ Had maksima kadar-kadar yang layak dituntut bg sepanjang tempoh kursus sekiranya Penginapan tidak disediakan seperti berikut :
(a) Kategori III bergaji RM2701.60 hingga RM3450.70 dan ke bawah atau Yang Setaraf seperti di Lampiran ³ C´ Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 1992

(b) Kategori III bergaji RM3451.80 seperti di Lampiran ³D´ dan ke atas atau Pekeliling Perbendaharaan Yang Setaraf Bil 4 Tahun 1992

ELAUN PAKAIAN PANAS
‡ Seseorang pegawai, tidak termasuk pegawai yang berkhidmat di luar negeri adalah layak menuntut Elaun Pakaian Panas sebanyak RM1,500 sekali dalam tempoh 3 tahun apabila dikehendaki bertugas di luar negeri di negara/kawasan beriklim sederhana (negara/kawasan yang terletak di utara Garisan Sartan (Tropic of Cancer) dan negara/kawasan yang terletak di selatan Garisan Jadi (Tropic of Capricorn). Elaun ini hendaklah dituntut sebelum pegawai pergi ke luar negeri atau selewat-lewatnya satu bulan selepas pulang dari luar negeri.

‡

ELAUN PERJALANAN ‡ Kelayakan dan syarat-syarat adalah sama seperti yang diperuntukkan dalam pekeliling untuk berkursus pendek di dalam negeri di dalam kawasan Ibu Pejabat.

MENGHADIRI PEPERIKSAAN/TEMUDUGA NAIK PANGKAT ‡ P o o t t t t t t -

KURSUS PANJANG DI LUAR NEGERI 

Seseorang pegawai yang mengikuti kursus panjang samada yang diiktiraf atau tidak sebagai kursus peringkat Diploma/Ijazah Pertama/Lanjutan adalah tertakluk kepada peraturan yang berasingan yang ditetapkan dari masa ke semasa.

KURSUS SAMBILAN DI DALAM NEGERI
a) Di dalam kawasan Ibu Pejabat 
Bayaran RM3.50 sehari bagi hari-hari berkursus terdiri dari RM2 utk makan dan RM1.50 utk bantuan perjalanan jika tiada disediakan oleh Kerajaan/penganjur Tidak layak menuntut elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam Tidak layak jika berkursus di bangunan yang sama dengan tempat bertugas 

KURSUS SAMBILAN DI DALAM NEGERI
b) Di Luar kawasan Ibu Pejabat
± Bayaran RM4 sehari bagi hari-hari berkursus terdiri dari RM2 utk makan dan RM2 utk bantuan perjalanan jika tiada disediakan oleh Kerajaan/penganjur ± Tidak layak menuntut elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam 

PENDAHULUAN DIRI Seseorang pegawai yg dikehendaki bertugas rasmi di luar Ibu Pejabat sama ada di dlm atau di luar negeri adalah layak memohon Pendahuluan Diri tertakluk kpd syarat-syarat spt berikut :-

PENDAHULUAN DIRI
Syarat-syarat Permohonan Pendahuluan Diri :Hanya elaun makan & bayaran sewa hotel/lodging bg hari-hari yg terlibat Permohonan dikemukakan melalui Ketua Jabatan / Dekan / Pengarah Pemberian pendahuluan tidak boleh dianggap sebagai kelulusan lawatan ke luar negeri

Samb

PENDAHULUAN DIRI
Syarat-syarat Permohonan Pendahuluan Diri :Mendapat kelulusan perjalanan ke luar negeri Bayaran Balik pendahuluan diri hendaklah dibuat melalui tuntutan perjalanan
Potongan gaji akan dibuat sekiranya gagal membayar balik pendahuluan diri dan penalti 10% akan dikenakan

BAYARAN SAGUHATI PERSIDANGAN

Seseorang pegawai yg menjadi urusetia sesuatu Persidangan Kebangsaan atau Antarabangsa yg dilansungkan sama ada di dalam atau di luar Ibu Pejabatnya,tetapi tidak termasuk Urusetia tetap,atau seseorang pegawai yg ditugaskan sbg pegawai protokol di dalam Persidangan Antarabangsa adalah layak menuntut Bayaran Saguhati (honorarium) seperti berikut :-

BAYARAN SAGUHATI PERSIDANGAN
Persidangan Kebangsaan Kadar bayaran spt berikut : Gred/Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori IV & ke atas VI & VII VIII & IX X & XI Kadar (RM) (sehari) 30.00 25.00 20.00 15.00

Samb..

BAYARAN SAGUHATI PERSIDANGAN
Persidangan Antarabangsa Kadar bayaran spt berikut : Gred/Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori IV & ke atas VI & VII VIII & IX X & XI Kadar (RM) (sehari) 30.00 25.00 20.00 15.00

Samb..

BAYARAN SAGUHATI PERSIDANGAN
Persidangan Antarabangsa Kadar bayaran saguhati pegawai protokol spt berikut : Gred/Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori IV & ke atas VI & VII VIII & IX X & XI Kadar (RM) (sehari) 30.00 25.00 20.00 15.00

Samb..

BAYARAN SAGUHATI PERSIDANGAN
Syarat-syarat tuntutan bayaran saguhati :Persidangan tersebut hendaklah berasal daripada keputusan Jemaah Menteri,Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri,Ketua Setiausaha Negara atau Setiausaha Kerajaan Negeri Persidangan tersebut hendaklah dianjurkan oleh Kementerian atau Jabatan Kerajaan,peringkat Persekutuan atau Negeri Pegawai tersebut bertugas melebihi 3 jam selepas waktu pejabat

Samb..

BAYARAN SAGUHATI PERSIDANGAN
Syarat-syarat tuntutan bayaran saguhati :Bayaran Saguhati layak dituntut bagi tiap-tiap hari Persidangan,satu hari sebelum dan sehari selepasnya.Kebenaran Perbendaharaan hendaklah diperolehi bagi menuntut Bayaran Saguhati melebihi satu hari sebelum atau satu hari selepasnya tertakluk kepada syarat bahawa tugas penyediaan dan tugas menamatkan Persidangan tersebut melebihi dari satu hari

Samb..

BAYARAN SAGUHATI PERSIDANGAN
Syarat-syarat tuntutan bayaran saguhati :Tuntutan Bayaran Saguhati Pegawai Protokol adalah bermula pada hari tibanya wakil-wakil Persidangan atau Tetamu Negara dan sehinggalah mereka bertolak pulang dari Malaysia Bayaran Saguhati layak dituntut atas kadar 50% sahaja jika kemudahan makan disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur Seseorang pegawai yang menuntut Bayaran Saguhati tidak layak lagi menuntut Elaun Lebih Masa dan Elaun Makan

ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KERANA HADIR DI MAHKAMAH

Seseorang pegawai yang disapina (subpoena) oleh Mahkamah untuk memberi keterangan bg pihak Kerajaan atau keterangan pakar adalah layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran lain seolah-seolah ia bertugas rasmi. Segala bayaran yang biasanya dibuat oleh Mahkamah ataupun pihakpihak lain kepada pegawai tersebut hendaklah diserahkan kepada Kerajaan kecuali yang dibenarkan di bawah Fees (Public Officers) Regulations 1953

ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KERANA MENGHADIRI ISTIADAT PENGURNIAAN

Seseorang pegawai atau pesara yang diundang dan menghadiri Istiadat Pengurniaan untuk menerima Pingat atau Darjah Kebesaran Persekutuan atau Negeri adalah layak menuntut elaun,kemudahan dan bayaran selah-seolah ia bertugas rasmi. Bg pesara,tuntutan bolehlah dikemukakan kepada Jabatan Perdana Menteri dan kadarnya adalah mengikut gred jawatan yang akhir sebelum pegawai bersara.

ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KERANA MENGHADIRI ISTIADAT PENGURNIAAN

Dua orang tetamu yang diundang dan menghadiri Istiadat Pengurniaan Pingat atau Darjah Kebesaran bg seseorang pegawai atau pesara adalah layak juga menuntut elaun, kemudahan dan bayaran di mana kadarnya adalah mengikut kelayakan pegawai terebut atau bg tetamu pesara pula kadarnya adalah mengikut gred jawatan yang akhir sebelum pegawai tersebut bersara.

ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KERANA MENGHADIRI ISTIADAT PENGURNIAAN

Seseorang pegawai yang diundang dan hadir untuk menerima Pingat Posthumous dan dua orang tetamu yang diundang dan hadir bersama pegawai tersebut adalah layak menuntut elaun,kemudahan dan bayaran mengikut kadar dan kelayakan pegawai yang meninggal berkenaan.Tuntutan ini hendaklah dikemukakan kepada Jabatan Perdana Menteri.

LAIN-LAIN KEMUDAHAN
Kemudahan Pinjaman Membeli Komputer (SSB 9/91) Diberi kpd anggota utk memiliki komputer peribadi supaya dpt meningkatkan keupayaan menjalankan tugas selaras dgn perkembangan pesat dlm teknologi pengurusan.Pekeliling Pek.Perbendaharaan 8/92 mengenai perkara ini dikeluarkan oleh Perbendaharaan Malaysia

LAIN-LAIN KEMUDAHAN
Keahlian Dalam Kelab Rekreasi (SSB 9/91) Bertujuan menggalakkan anggota Kumpulan Pengurusan Tertinggi serta Kumpulan Pengurusan dan Profesional menganggotai salah satu kelab yang disenaraikan. Peruntukan ini bertujuan meningkatkan interaksi mereka dengan pihakpihak lain spt eksekutif-eksekutif sektor swasta.Pekeliling Pek.Perbendaharaan 7/92 mengenai perkara ini dikeluarkan oleh Perbendaharaan Malaysia

LAIN-LAIN KEMUDAHAN
Kemudahan Pengurusan Jenazah (SSB 9/91) Kemudahan Mengurus Jenazah bg anggota yg meninggal dunia semasa dlm perkhidmatan diberi sbg tanda penghormatan terakhir dan utk menghargai bakti mereka kpd negara.Kemudahan ini diberi spt berikut :i) Jumlah sebanyak RM1,000 diberi kpd keluarga anggota bg menguruskan jenazah

Samb«

LAIN-LAIN KEMUDAHAN

Kemudahan Pengurusan Jenazah (SSB 9/91) Kemudahan yang diperuntukkan utk tambang pengankutan jenazah spt dlm perenggan 8,Pekeliling Perkhidmatan Bil 5 Thn 1978,dipanjangkan juga kepada semua anggota yg meninggal dunia dlm perkhidmatan.Kaedah pengangkutan jenazah yangs esuai dan berpatutan hendaklah digunakan iii) Kemudahan ini tidak meliputi ahli keluarga yg meninggal dunia dan juga tambang utk pengiring ii)

LAIN-LAIN KEMUDAHAN

Rawatan Untuk Anggota Keluarga (SSB 9/91) Dipanjangkan kpd ibu bapa yg sah (legal parents).Kemudahan ini dihadkan kpd rawatan di hospital Kerajaan sahaja dan tidak termasuk pembekalan alat-alat ortopedik serta anggota palsu (artificial limbs).Kemudahan ini hanya diberi semasa anggota di dalam perkhidmatan sahaja.

LAIN-LAIN KEMUDAHAN

Bayaran Balik Letak Kereta (SSB 9/91) Diberi kpd anggota perkhidmatan awam yg disahkan oleh Ketua Jabatan perlu menggunakan kenderaan bg menjalankan tugas rasmi dan menyewa ruang letak kereta di pejabat.Jumlah tuntutan Bayaran Balik Letak Kereta dihadkan kepada RM70.00 sebulan berdasarkan resit.

LAIN-LAIN KEMUDAHAN
Insentif Perkhidmatan Kritikal Diberi kpd anggota dalam Perkhidmatan Kritikal kecuali anggota dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi.Kadar Bayaran bulanan adalah 5% bg Kumpulan Pengurusan Profesional dan sebanyak 10% bg Kumpulan Sokongan.Anggota-anggota yg layak menerima ini adalah seperti di Lampiran b5 Pek.Perkhidmatan Bil 9/91

TAMBANG PERJALANAN BG PENEMPATAN SELEPAS LANTIKAN PERTAMA
Seseorang pegawai yg baru pertama kali dilantik ke dalam Perkhidmatan Kerajaan yang di arah melaporkan diri di mana-mana tempat di Malaysia adalah layak menuntut tambang perjalanan bg diri dan keluarganya dr rumah kediamannya ke tempat yg diarahkan bertugas mengikut kelayakan tambang perjalanan yg layak diperolehinya setelah memegang jawatan yg ditawarkan

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.