SENARAI KANDUNGAN

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tajuk kajian Senarai kandungan Penghargaan Pendahuluan Objektif kajian Kawasan kajian Kaedah kajian Dapatan kajian Rumusan Lampiran Rujukan Perkara Muka Surat

Penghargaan
Dalam kajian ini saya telah mendapat bantuan yang banyak daripada cikgu geografi, rakan-rakan saya, ibu bapa dan penduduk Taman Johor Jaya. Mereka telah memberi banyak maklumat yang tepat kepada saya supaya mudah membuat kajian ini. Saya, Chong Jia Ping ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada guru geografi iaitu Puan Noraini bt Abd Latif kerana tidak jemu-jemu memberi bimbingan, dorongan, dan tunjuk ajar tentang cara-cara membuat kajian mengikut kriteria yang ditetapkan. Mereka turut membantu menyemak data, laporan dan membuat teguran agar memperoleh hasil kajian dengan cemerlang. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya iaitu ayahanda Chong Voon Fatt dan bonda Lau Hang Sim yang turut membantu untuk menyiapkan kerja-kerja ini. Tanpa sokongan mereka mungkin saya tidak dapat menyiapkan kerja-kerja seperti ini. Ini kerana kerja-kerja untuk menyiapkan kerja kursus ini memerlukan motivasi, usaha, buah fikiran dan wang ringgit. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan saya iaitu Ho Song Yan, Dang Ji Chin, Tan Wen Hui dan Wong Wei Xiang yang sangat setia dengan kerja-kerja yang diberikan dan mempunyai semangat setia kawan yang utuh dalam memberikan buah fikiran dan semangat, cadangan serta rujukan di beberapa kawasan kajian. Saya juga tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada penduduk di Taman Johor Jaya dan lain-lain yang menjadi responden atau orang sumber kerana banyak membantu saya dengan memberi pelbagai maklumat terkini tentang petempatan dan perkembangannya. Saya memohon maaf atas apa jua kesilapan saya sepanjang saya menjalankan kajian ini.

Pendahuluan

Saya Chong Jia Ping pelajar Tingkatan 3PD1 S.M.K. Taman Johor Jaya 1 telah ditugas untuk menjalankan Kajian Geografi Tempatan bagi memenuhi Sukatan Pelajaran KBSM dan keperluan pelajaran Geografi Tingkatan 3. Kajian yang dijalankan adalah berkaitan dengan petempatan dan perkembangannya. Dalam keadaan ini, saya telah memilih Taman Johor Jaya sebagai kawasan kajian. Taman Johor Jaya merupakan pilihan terbaik kerana memenuhi kehendak tema kajian yang saya jalankan serta tidak terletak begitu jauh dengan kawasan tempat tinggal rumah saya dan kawasan sekolah saya. Saya juga menjalankan kajian ini bersama-sama kawan saya iaitu: Ho Song Yan Dang Ji Chin, dan Wong Wei Xiang Negara yang dibandingkan dengan kawasan kajian saya ialah Singapura. Saya memilih Singapura sebagai negara bandingan saya kerana negara tersebut terletak berhampiran dengan Malaysia, iaitu di hujung selatan Semenanjung Malaysia. Singapura adalah sebuah negara yang perkembangannya pesat. Di samping itu, Singapura juga mempunyai jenis dan pola petempatan dibina dengan rapat serta terdapat banyak bangunan tinggi untuk menampung penduduk. Hal ini memudahkan saya melakukan kerja-kerja perbandingan. Saya telah menjalankan kajian ini selama 1 bulan lebih dan saya berpuas hati dengan hasilnya. Selama 1 minggu, saya dan rakan saya telah berusaha mengumpul data dan maklumat yang diperlukan, 2 minggu pula diperuntukkan untuk mendokumentasikan kajian saya. Masa yang selebihnya telah saya gunakan untuk memperbaiki folio saya.

Objektif Kajian

Objektif kajian ini merangumi 2 objektif iaitu:

(a)Objektif umum -Bagi memenuhi keperluan Sukatan Pelajaran kokurikulum Baru Sekolah Menengah(KBM)

(b)Objektif khusus -Objektif khusus kajian ini adalah untuk: (1)mengenal pasti jenis dan pola petempatan (2)mengenal pasti factor-faktor yang mempengaruhi petempatan (3)mengenal pasti fungsi petempatan (4)mengenal pasti masalah petempatan (5)menentukan langkah-langkah mengurangkan masalah petempatan (6)menerapan nilai dan unsur patriotisme terhadap kawasan kajian

Kawasan kajian

Sebagai memenuhi keperluan kerja kursus ini, kawasan kajian yang saya pilih ialah di Taman Johor Jaya, Johor Bahru. Saya telah memilih tempat ini membuat kajian kerana tempat ini telah berkembang dengan maju dan ia juga mempunyai jenis dan pola petempatan. Selain itu, Taman Johor Jaya merupakan pilihan terbaik kerana kawasan ini tidak terletak begitu jauh dengan kawasan tempat tinggal rumah saya dan kawasan sekolah saya.

Taman Johor Jaya telah dirasmikan pembukaan pada bulan Ogos 1983 .Pembangunaan Taman Johor Jaya adalah di bawah Syarikat Daiman Sendirian Berhad oleh Dato Tay Kia Hong .Sebelum Taman Johor Jaya dimajukan, Ia adalah sebuah ladang getah yang diusahakan oleh Syarikat Mount Austin . Ladang getah ini kemudian telah diberikan kepada Syarikat Daiman, Seterusnya perancang yang teliti telah dibuat untuk mengusahakan ladang sebagai sebuah kawasan perumahan maka nama Taman Johor Jaya diberi. Kini, Taman Johor Jaya telah dikenali sebagai Stateli Johor Bahru. Ia juga merupakan sebuah kawasan perumahan, perindustrian, perdagangan, dan perkilangan yang pesat dan semakin maju .

Taman Johor Jaya yang terletak di Mukin Plentong, Daerah Johor Jaya adalah dibawah pentadbiran Majilis Daerah Johor Tengah (MDT)Johor Darul Takzim. Ia terletak di sebelah timur laut Bandar Raya Johor Bahru.

Lokasi Taman Johor Jaya adalah Strategik dengan laluan yang mudah ke kawasan perindustrian Pasir Gudang dengan kira – kira 8km hingga 12km dari Bandar Raya Johor Bahru. Antara kawasan – kawasan perumahan yang terletak di sekelilingi Taman Johor Jaya adalah MountAustin, Taman Desa Jaya, Taman Molek, Taman Desa Cemerlang,dan Taman Permas Jaya. Dengan siap Lebuh Raya Tebrau dan sambungan lebuh raya ke Lapangan Terbangan Senai dan bandar – bandar sepeti Senai, Tampoi, dan Kulai .

Taman Johor Jaya semakin berkembang pesat. Taman Johor Jaya merangkumi lapan fasa. Keleluasaannya ialah 5,863,894 meter persegi (punca Daiman Developmant Berhad )dan kawasan ini mempunyai dua aspek pola berpusat dan pola berkelopok .Pola berpusat terdiri daripada pusat Bandar seperti terdapatnya pusat mambeli belah ,pasar awam , kemudian bank dan pelbagai kemudahan disediakan . Pola berkelompok seperti terdapatnya asa yan g baik dan lengkap seperti kedai-kedai, tempat permainan kanakkanak , sekolah , dan tempat ibadat yang berdekatan dengan rumah kediaman.

Kawasan Johor Jaya hampir rata di seluruh kawasan kecuali dengan terdapatnya satu atau dua bukit dan kawasan beraluan seperti yang berhampiran dengan Mount Austin. Jumlah penduduk yag menetap di Taman Joho Jaya adalah padat iaitu Kaum Cina, Melayu, India, dan kaum – kaum lain .

Kaedah kajian

Bagi mendapatkan maklumat tentang tajuk kajian saya telah memilih tugasan 2 iaitu petempatan dan perkembangannya. Oleh sebab itu, saya telah menggunakan kaedahkaedah tersebut seperti:

Kaedah Rujukan Buku rujukan boleh digunakan untuk saya mencari maklumat tentang masalah dan langkah mengatasi masalah petempatan di Singapura. Bagi peta negara ini pula, saya mengambil dari buku rujukan atau download dari internet. Untuk peta daerah pula, saya mencari dari Jabatan Penerangan. Peta kawasan kajian juga boleh didapati dengan download dari google earth / google map.

Kaedah soal selidik Soal selidik digunakan untuk mengumpul maklumat yang tidak dapat dicari dari buku atau internet. Saya telah meminta orang responden mengisi borang soal selidik membolehkan data dikumpul, dirumuskan, kemudian memproses menjadi graf atau carta pai. Bilangan responden perlulah ramai seperti 20 orang. Soalan yang boleh ditanya dalam borang soal selidik ialah seperti: (a) factor yang mempengaruhi petempatan (b) fungsi petempatan (c) masalah petempatan (d) langkah mengurangkan masalah petempatan

Temu bual Temu bual digunakan untuk mengumpul maklumat yang lebih terperinci tentang kawasan kajian. Saya boleh mengetahui lebih terperinci tentang masalah petempatan yang dihadapi di sesuatu kawasan atau program yang dilaksanakan oleh kerajaan atau penduduk tempatan untuk mengatasi sesuatu masalah.

Pemerhatian Saya juga telah membuat kajian Geografi ini tentang petempatan dan perkembangannya. Dengan cara ini, saya menggunakan cara pemerhatian untuk memerhatikan jenis dan pola petempatan.

Dapatan Kajian
Jenis dan pola petempatan Berdasarkan kaedah kajian yang telah dibuat saya dan kawan-kawan serta rujukan yang telah dibuat melalui melayari internet, Taman Johor Jaya dan Singapura terlelak di kawasan bandar. Ini adalah disebabkan oleh dasar kerajaan yang ingin memajukan kawasan Taman Johor Jaya ini dan perkara yang sama juga terjadi di negara Singapura. Berdasarkan kajian, melalui pemerhatian pula, saya dapati kebanyakan rumah dibina rapat-rapat antara lain-lain di Taman Johor Jaya. Setiap rumah dihubungkan dengan jalan raya untuk memudahkan pergerakan penduduk. Taman Johor Jaya terletak di bandar. Susur atur ini dikenali sebagai pola berpusat. Di Singapura, rumah-rumah di sana juga dibina dengan rapat serta terdapat banyak bangunan tinggi untuk menampung penduduk seperti yang berlaku di sekitar jalan East Coast. Ini kerana jumlah penduduk di Singapura amat padat dan tidak sesuai dengan keluasan negara Singapura yang agak kecil jika dibandingkan dengan Malaysia. Oleh sebab itu, jenis dan pola di Singapura ialah bandar serta berpusat. Saya berasa amat bersyukur dan selesa tinggal di kawasan Taman Johor Jaya kerana kejadian yang berlaku di Singapura tidak terjadi di kawasan Taman Johor Jaya. Ini kerana Negara kita mempu menampung jumlah rakyatnya serat kerajaan selalu memainkan peranan mereka untuk memajukan kawasan ini.

Faktor yang mempengaruhi petempatan
Terdapat beberapa pengaruh yang mempengarui petempatan di kawasan Taman Johor Jaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kawasan ini ialah;

Bentuk muka bumi Bentuk muka bumi yang terdapat di Taman Johor Jaya adalah rata dan luas di selatan dan tanah tinggi di utara. Melalui pemerhatian saya di kawasan kajian, sebahagian besar bentuk muka bumi kawasan ini terdiri daripada tanah pamah yang luas dan rata. Keadaan muka bumi yang sedemikian telah mempengaruhi petempatan di kawasan ini.

Darjah ketersampaian Perkembanagan ekonomi yang pesat di Taman Johor Jaya menyebabkan pembinaan jalan raya diperluaskan. Perkembangan sistem pengangkutan telah menjadi pemangkin kepada pembangunan Taman Johor Jaya. Lebuhraya Pasir Gudang dan Parkway Johor Bahru melintas Lebuhraya Tebrau dan Jalan TAR di separuh jalan dan merupakan Jalan Lingkar Pertengahan kawasan metropolitan. Jalan Lingkaran Dalam Johor Bahru membantu dalam pengawalan trafik di Daerah Sentral dan sekelilingnya. Kemasukan ke sistem lebuhraya nasional boleh dibuat melalui Projek Lebuhraya Utara Selatan (PLUS), dengan jalan masuk dan keluar ditempatkan secara strategik di dalam kawasan metropolitan. Tambahan juga, tambak Johor Bahru yang dilengkapkan dengan landasan keretapi dan lebuhraya enam lorong menyambungkan Daerah Sentral dengan

negara Singapura. Kesimpulannya, Taman Johor Jaya juga menyediakan bas stesen di JJ Square untuk pelanggan menaik ke negeri lain. Darjah ketersampaian seperti ini memudahkan penduduk Taman Johor Jaya dan sekaligus telah menyebabkan petempatan di kawasan kajian semakin padat akibat daripada kemudahan seperti ini.

Bandingannya di negara Singapura Bentuk muka bumi Singapura merupakan negara kota pulau yang kecil, dan dijadikan kota di Asia Selatan, terletak antara Malaysia dan Indonesia. Singapura memiliki jumlah daerah daratan 692,7 km² dan 193 km garis pantainya. Terpisah dari Indonesia oleh Selat Singapura dan dari Malaysia oleh Selat Johor. Oleh itu, bentuk muka bumi di Singapura adalah tanah pamah. Bentuk muka bumi seperti ini telah mempengaruhi petempatan di Singapura dan disebabkan demikian, petempatan di Singapura adalah padat.

Darjah ketersampaian Perkhidmatan yang sama juga dilakukan di negara Singapura.Perkhidmatan tersebut dikenali sebagai MRT(Mass Rapid Transit System).MRT digunakan secara meluas di Singapura.Ia memberikan perkhidmatan yang lengkap kepada seluruh negara Singapura.Malah,MRT memberikan perkhidmatan percuma untuk para pelajar.Ini akan memudahkan para pelajar di Singapura untuk ke sekolah mereka tanpa sebarang bayaran.

Penduduk di kawasan Taman Johor Jaya ini amat bersyukur kerana berpeluang menikmati keselesaan kemudahan yang telah disediakan seperti landasan keretapi dan mempunyai jaringan jalan raya yang baik. Saya juga rasa bersyukur kerana bentuk muka bumi di kawasan kajian telah menyebabkan petempatan menjadi padat dan sekaligus telah banyak kemudahan yang diesediakan oleh kerajaan. Saya akan berusaha membangunkan negara Malaysia supaya berkembang pesat dan maju. Dalam keadaan ini, saya akan berbangga dengan pembangunan ekonomi. Sumbangan bentuk muka bumi yang rata dan subur berjasa kepada pembangunan negara Malaysia perlulah kita bersyukur. Maka, rakyat Malaysia haruslah bertanggungjawab, berkeupayaan dan bersedia memberi sumbangan terhadap pembangunan negara Malaysia. Seperkara lagi, kita juga haruslah sentiasa menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan di kawasan kajian.

Fungsi petempatan
Terdapat banyak fungsi petempatan terhadap pembangunan Taman Johor Jaya serta penduduk di Taman Johor Jaya. Antara salah satu fungsi petempatan yang terdapat di kawasan Taman Johor Jaya adalah sistem pendidikan. Banyak sekolah di Taman Johor Jaya telah dinaikkan taraf pendidikannya. Sekolah Menengah di Taman Johor Jaya terdapat contohnya ialah seperti Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Johor Jaya 1, Johor Bahru, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Johor Jaya 2, Johor Bahru, Sekolah Jenis Kebangsaan Taman Johor Jaya 1 dan Sekolah Jenis Kebangsaan Taman Johor Jaya 2. Sekolah-sekolah tersebut mempunyai banyak kemudahan yang lengkap. Untuk lebih mengalakkan institusi pendidikan ini, pihak kerajaan juga telah membina dan memperkembang kemudahan serta blok sekolah-sekolah seperti Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Johor Jaya 1 telah membina dua blok pada tahun 2008 untuk menambah kemudahan sekolah. Taman Johor Jaya juga mempunyai KTC INSTITUTE (J/4/P//1/SRJ 815) terletak di Jalan Dedap. Taman ini juga terletak berhampiran dengan Universiti Teknologi Malaysia dan Sunway. Secara tidak langsung terdapat juga peningkatan taraf hidup yang telah berlaku di sini. Ini termasuklah taraf kesihatan dan pendidikan penduduk di Taman Johor Jaya yang menjadi semakin baik dan selesa. Sejak akhir-akhir ini, pihak-pihak pengawai MPJBT telah menghantar orang ke Taman Johor Jaya untuk membanteras nyamuk andes. Kemudahan infrastruktur yang lengkap untuk kemudahan dan keselesaan penduduk di Taman Johor Jaya juga disediakan oleh pihak kerajaan seperti bekalan elektri, jalan bertar dan juga sekolah-sekolah yang telah dinyatakan di atas.

Manakala di Singapura pula, salah satu fungsi petempatan yang dapat dilihat dengan jelas adalah sektor pelancongan seperti di Pulau Sentosa. Singapura juga mempunyai kemudahan infrastruktur yang lengkap seperti sistem telekomunikasi yang cekap dan kemudahan pengangkutan awam kereta api bawah tanah. Walaupun Taman Johor Jaya dan Singapura lain fungsi petempatannya, tetapi jenis dan pola petempatannya masih sama. Kita mestilah mempunyai sikap cinta akan negara dan tempat tinggal kita. Ini kerana kita bertuah tinggal di dalam sebuah negara aman dan makmur. Kita juga seharusnya berusaha mengekalkan keamanan tempat tinggal kita dan negara yang tercinta dan juga menjaga segala kemudahan yang telah disediakan.

Masalah petempatan
Berdasarkan kajian yang telah saya buat melalui kaedah kajian soal seldik, beberapa masalah telah dinyatakan oleh 20 responden dan pemerhatian saya, antaranya adalah kesesakan lalu lintas, kes jenayah dan juga pencemaran alam sekitar. Pencemaran terjadi kerana sikap tidak bertanggungjawab penduduk Taman Johor Jaya yang suka membuat pembakaran terbuka. Selain itu, Taman Johor Jaya juga tidak terkecuali daripada pencemaran ini kerana ia yang semakin pesat membangun dengan arus kemodanan yang terdiri daripada pelbagai kemudahan. Pencemaran udara turut terjadi disebabkan oleh pelepasan asap dari kenderaan bermotor ke udara dan pencemaran tanih pula berlaku disebabkan oleh sampah-sarap yang dibuang di meratarata tempat. Kesan daripada pembuangan sampah yang tidak teratur menyebabkan sampah mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Penduduk-penduduk juga membuang sampah serata-rata ke sungai dengan sesuka hati. Kejadian hujan asid berkait rapat dengan pelepasan asap yang berbahaya daripada kenderaan bermotor. Kenderaan ini menjadi penyumbang dalam pembentukan hujan asid di Taman Johor Jaya Masalah jenayah seperti mencuri, semakin meningkat dan berleluasa di kawasan kajian. Johor menjadi perhatian kerana bukan sekadar jenayah semakin meningkat tetapi juga jenayah yang berlaku sudah semakin luar biasa. Hal ini demikian kerana, kebanyakan kes kecurian ini sering berlaku di kawasan yang sunyi, kurang berpenduduk dan ketika penghuni rumah sedang tidur. Oleh sebab itu, kehidupan penduduk-penduduk Taman Johor Jaya semakin tidak selamat dan risau menjadi mangsa. Oleh disebabkan petempatan yang padat di kawasan kajian, pertambahan bilangan kenderaan juga turut menyumbang kepada kesan negatif. Kesesakan lalu lintas

sering berlaku di Taman Johor Jaya. Ini disebabkan oleh jalan tersebut agak sempit dan tidak dapat menampung bilangan kenderaan yang banyak. Jadi, ini telah menyebabkan kesesakan lalu lintas berlaku dan menjadi masalah dalam kehidupan penduduk seharian. Negara Singapura juga tidak terlepas daripada mengalami masalah seperti di Taman Johor Jaya. Singapura juga mengalami masalah pencemaran udara dan hujan asid terutama di sekitar kawasan perindustrian iaitu di kawasan perindustrian Jurong serta kawasan perindustrian Sungei Kadut. Seterusnya, masalah petempatan yang selalu menggangu penduduk-penduduk Singapura ialah kekurangan tempat tinggal kerana jumlah penduduk di Singapura amat padat dan keluasan negara Singapura yang agak kecil menyebabkan tanah mahal. Masalah petempatan di Singapura ialah banjir. Sebagai buktinya, hujan deras yang mengguyur Singapura sampai Selasa petang 19 Desember ternyata menyebabkan banjir di daerah Thompson road dan hujan deras selama 24 jam secara terus menerus mengakibatkan banjir besar di sebahagian Singapura, sehingga mengakibatkan sejumlah persimpangan jalan tidak dapat dilalui. Hal ini disebabkan ramalan cuaca menyebutkan akan adanya lebih banyak hujan dan sungai tidak menampung air yang terbanyak. Kita seharusnya peka kepada masalah dan isu yang dihadapi di persekitaran kita. Kita juga mestilah mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dan tidak melakukan sesuatu perkara yang menyalahi undang-undang dengan sewenangwenangnya. Bagi mengelakkan berlakunya keadaan-keadaan seperti di atas, sebagai penduduk Taman Melati, kita hendaklah sama-sama menjaga alam sekitar kita agar tidak tercemar dan sebagainya. Kita sebenarnya patut bersyukur dengan segala kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan.

Langkah-langkah untuk mengurangkan masalah petempatan.
Pelbagai langkah untuk mengatasi masalah petempatan yang berlaku di Taman Johor Jaya dan juga negara Singapura ialah : Selain itu, dengan menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat lagi, masalah pembakaran terbuka yang berlaku boleh di tangangi oleh kita. Tong sampah kitar semula juga haruslah lebih banyak disediakan oleh Majlis Pembandaran dan juga tapak pelupusan sampah juga haruslah disediakan oleh kerajaan. Usaha menanam pokok -pokok boleh mengurangkan pencemaran udara. Pokok- pokok ini boleh ditanam di sepanjang jalan raya. Selain daripada mengurangkan pencemaran, ini juga dapat mencantikkan kawasan. Di samping itu, pihak kerajan kita haruslah menambahkan anggota polis seperti yang dicadangkan Suruhanjaya Penambahbaikkan Perjalanan dan Pengurusan Polis DiRaja Malaysia (PDRM) bagi mengurangkan kes jenayah. Maka, ekonomi yang berkembang pesat dapat mengurangkan persentage pengangguran dan kes jenayah juga semakin turun. Sesungguhnya, penggunaan kamera litar tertutup (CCTV) misalnya merupakan salah satu kaedah berkesan yang dilihat dapat menimbulkan rasa ketakutan dalam kalangan penjenayah semasa melakukan kegiatan jenayah. Pihak kerajaan perlulah menguatkuasakan undang-undang bagi kes-kes jenayah yang berlaku. Hal ini sekaligus dapat mengurangkan kes-kes jenayah di kawasan kajian. Untuk mengelakkan kesesakkan lalu lintas, dengan memajukan serta perbanyakkan infrastruktur dan kemudahan asas, ia dapat diatasi dengan tahap ketersampaian yang semakin baik. Kita perlulah menggalakkan penggunaan dan kemudahan pengangkutan seperti bas. Ini dapat mengurangkan kesesakkan lalu lintas

serta pencemaran alam sekitar juga semakin berkurangan. Justeru, kita juga boleh melebarkan dan membina jalan yang bertingkat untuk menyelesaikan masalah dari akarnya. Di Singapura, penggunaan petroleum tanpa plumbum juga telah lama dijalankan di samping langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaannya untuk mengurangkan masalah pensemaran alam sekitar. Penggunaan kenderaan berkuasa elektrik seperti MRT yang beroperasi di bawah tanah dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar dan. Dari pandangan yang lain, langkah-langkah yang seterusnya bagi menyelesaikan masalah kekurangan tempat tinggal ialah membina rumah pangsa yang kos rendah supaya menjimatkan tanah yang kekurangan. Pembinaan kenderaan berkuasa elektrik seperti MRT yang beroperasi di bawah tanah dapat mengurangkan kegunaan tanah dan harga tanah turun. Dalam keadaan ini, banyak orang mampu membeli rumah kos rendah pangsa. Sebagaimana yang kita sedia maklum, masalah banjir yang berlaku di jiran Negara kita Singapura dapat diatasi dengan memdalamkan sungai. Selain itu, kita juga boleh membina banyak sungai dan parit bagi mengurangkan masalah banjir. Langkah yang memperbaiki system perparitan juga amat penting bagi menyelesai masalah tersebut. Akhir sekali, untuk mengatasi masalah ini, kita sebagai penduduk haruslah bertanggungjawab terhadap diri sendiri dengan menjaga kawasan ini dengan baik. Saya bersyukur kerana pihak kerajaan Malaysia telah berusaha mengambil langkahlangkah untuk mengatasi dari semasa ke semasa. Namun begitu, rakyat juga perlu

berkerjasama dengan kerajaan supaya setiap program dan langkah yang dilancarkan mendapat kejayaan.

Rumusan
Kerja khusus Geografi ini menunjukkan petempatan dan perkembangannya di kawasan kajian Taman Johor Jaya dan perbandingannya dengan Negara lain Singapura. Dalam kajian ini, saya dapat mengenal pasti jenis dan pola petempatan yang terdapat di Taman Johor Jaya dan berbanding dengan Negara lain iaitu Singapura. Kita hendaklah mengetahui jenis dan pola petempatan di kawasan kita untuk memupuk sifat memahami jenis dan pola petempatan yang dijalankan di kawasan kajian saya Taman Johor Jaya Selain itu, saya juga mengkaji faktor yang mempengaruhi petempatan sama ada di Taman Johor Jaya dan berbanding dengan Negara lain iaitu Singapura. Dalam keadaan ini, saya akan memahami faktor yang mempengaruhi petempatan seperti bentuk muka bumi dan darjah ketersampaian. Seterusnya, fungsi petempatan juga sangat penting dan mutahak terhadap penduduk kawasan kajian. Dengan menentukan masalah petempatan di Taman Johor Jaya dan Singapura, saya dapat memahami dan mengetahui masalah petempatan. Oleh sebab itu, saya telah membuat kajian cara untuk mengatasi masalah tersebut dan menyenaraikan langkah-langkah mengurangkan masalah petempatan bagi penduduk-penduduk kajian tempat dapat hidup dengan selesa. Saya juga menyediakan borang soal selidik semasa saya menjalankan kajian ini. Saya telah memilih dua puluh orang responden untuk mengisi borang soal selidik tersebut. Melalui borang ini, saya telah memahami faktor yang mempengaruhi petempatan dan fungsi petempatan Taman Johor Jaya serta masalah-masalah yang dihadapi oleh meraka. Dalam kedaaan ini, saya dapat menentukan masalah petempatan

tersebut supaya menjalankan langkah untuk mengurangkan masalah petempatan ini demi kesejahteraan dan keselesaan kehidupan penduduk. Di samping itu, kita haruslah berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan pembandaran negara Malaysia. Sikap yang berbangga dengan kepelbagaian aktiviti ekonomi dan eksport negara Malaysia akan berusaha dan berbangga membangunkan negara Malaysia. Kita juga harus bersyukur dengan sumbangan bentuk muka bumi kepada pembangunan negara Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah bertanggungjawab dan berkeupayaan membangunkan petempatan kajian serta menghargai usaha-usaha yang diambil oleh peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan di kawasan kajian. Untuk mempertahankan negara Malaysia, kita haruslah bertanggungjawab memelihara dan memuliharaan dan bertanggungjawab menjaga kemudahan yang ada. Selain itu, kita juga perlulah berbangga dan bersyukur terhadap jenis dan pola petempatan di kawasan kajian yang subur dan rata. Di Malaysia, kita haruslah bersatu dalam kepelbagaian dan berbangga dengan perpaduan penduduk Negara Malaysia dan bertanggungjawab untuk mengekalkannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang ikhlas sekali lagi kepada pihak yang terlibat dalam membantu saya melaksanakan kajian ini terutamanya guru Geografi saya, Puan Noraini bt Abd Latif. Beliau telah memberikan tunjuk agar dan bimbangan yang sepenuhnya kepada saya semasa menjalankan kajian tersebut. Dalam kalangan ini, saya lebih memupuk kemesraan dan kasih saying terhadap penduduk Taman Johor Jaya dan mengamalkan nilai murni bersama-sama. Oleh itu, saya lebih menghargai pendudukpenduduk petempatan ini dapat hidup dengan harmoni.

Kesimpulannya, saya telah bertungkus lumus dalam menjalankan kajian di Taman Johor Jaya dan saya berasa seronok dengan sikap-sikap penduduk Taman Johor Jaya yang sering membantu kami sehingga ada yang sanggup menumpangkan kami ke kawasan kajian dengan kenderaan mereka.Walaubagaimanapun, kami berasa sangat berpuas hati dengan usaha-usaha yang kami lakukan dan bersyukur kerana telah dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya.

Rujukan

1. Orang sumber (a)Guru Geografi - Cikgu Roszinah (b)Rakan-rakan sekajian - Ho Song Yan - Tan Wen hui

2. Rujukan buku teks Tingkatan 2 (a)Pengarang - Mohd. Jamil bin Mohamed - Hj. Rodzli bin hj. Hashim - Hjh. Mahani binti Hj. Mahbar

3. Rujukan dari buku rujukan Mohammad ismail, 2004 Eksplorasi Geografi Tingkatan 3, Penerbit Fajar Bakti Sendirian Berhad , Shah Alam

4. Internet - www.dromoz.com/search/?p=Taman+Johor+Jaya - 33k - en.wikipedia.org/wiki/Taman_Johor_Jaya - 39k