PEMVERIFIKASI STOK

Pemverifikasi Stok
J

Barang-barang/bahan-bahanyang diperolehi sama ada melalui pembelian, pemberian dari organisasi-organisasi atau dermawan-dermawan perseorangan untuk tujuan membantu Kementerian, Jabatan dan sekolah-sekolah menjalankan tugas dan tanggungjawab serta kegiatan-kegiatan bagi mencapai objektif Kementerian.

J J

Barang-barang yang diperolehi perlu disimpan di tempat selamat dan baik. Dikategorikan:a)

b)

c)

Harta Modal -Barang-barang tak luak bernilai RM500.00 seunit atau lebih Inventori -Barang-barang tak luak bernilai kurang RM500.00 seunit Bekalan Pejabat -semua barang luak yang murah dan tidak ekonomik untuk dikesan.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
J Ketua-ketua

Jabatan/Bahagian masingmasing bertanggungjawab menentukan barang-barang dalam keadaan baik dan selamat serta melakukan pemeriksaan ke atas barang-barang berkenaan. J Atau mewakilkan kepada pegawai-pegawai kanan yang lain dan laporan hendaklah dikemukakan kepada Ketua-Ketua Bahagian, Pengarah Jabatan, Pengetua atau Guru Besar

BARANG-BARANG STOR
Semua barang yang diperolehi sama ada disimpan dalam stok atau telah di keluarkan dan sedang digunakan. Atau diistilahkan sebagai BarangBarang Awam atau barang-barang kerajaan. Barang-barang hendaklah dikelaskan kepada: Barang-barang tidak menarik spt paku, skru, pin, kertas, pensel dsb (tidak mempunyai nilai yang mahal) Barang-barang menarik spt pakaian, kerusi, meja ribbon komputer, lampu-lampu suluh besar dan bateri-baterinya (nilai sederhana mahalnya) Barang-barang sangat menarik spt perkakas elektrik, komputer dsb (mahal harganya) 

Anggota Pemverifikasi Stok
Pasukan pegawai yang dilantik untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab memeriksa barang-barang stok, dinamakan Pemverifikasi Stok. Perlu mempunyai Surat Perlantikan yang ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran atau surat kuasa yang berupa format dokumen lain spt kad pengenalan diri. 

Anggota Pemverifikasi Stok (samb) 

Pegawai yang ditugaskan menjaga stor tidak boleh membenarkan sesiapa menjalankan pemeriksaan ke atas barang-barang dalam stor sekiranya pasukan berkenaan tidak menunjukkan µsurat kuasa¶.

Pasukan Pemverifikasi Stok Tugas-tugas: Membuat

lawatan ke stor-stor mengikut jadual tanpa memberitahu pihak pengurusan stor yang hendak dilawati. pemeriksaan ke atas semua jenis barang yang tersimpan dalam stor. 

Membuat

Pasukan Pemverifikasi Stok Tugas-tugas:- (samb) 

Kekerapan verifikasi stok:Bagi barang-barang tidak menarik ± sekali dalam tempoh dua tahun Bagi barang yang menarik ± setahun sekali Bagi barang-barang yang sangat menarik - dua kali setahun 

Tugas-tugas Pemverifikasi Stok µTest Check¶ 

Barang-barang yang tidak terpilih hendaklah diperiksa secara µtest check¶ (bermaksud melihat, memerhati dan menentukan barang-barang bagi jenis-jenis lain yang tercatat didalam rekod sebenarnya ada dalam simpanan dan jumlah fizikalnya berpatutan dan munasabah dengan jumlah baki dalam rekod dan tidak perlu pemeriksaan yang terperinci.)

Tugas-tugas Pemverifikasi Stok µTest Check¶ (samb) 

Bagi barang-barang menarik pemilihan secara rambang 50 % . Bagi barangbarang lain yang dikelas sebagai menarik tetapi tidak dipilih hendaklah diperiksa secara µtest check¶.Untuk barang-barang yang sangat menarik perlu diperiksa semua atau seratus peratus.

Tugas-tugas Pemverifikasi (samb) 

Semua fail dan dokumen berkaitan penerimaan barang-barang hendaklah disemak dengan rekod-rekod stor serta fail yang mengandungi baucer-baucer pengeluaran barang-barang yang telah dibenarkan dan diluluskan oleh pegawai yang diberi kuasa dan perakuan penerimaan.

Tugas-tugas Pemverifikasi Stok (samb) 
Pemerhatian

hendaklah

diutamakan

kepada:Susun atur barang-barang dalam stor Kebersihan stor Rak-rak yang bertanda nama barang dan nombor kodnya. Barang-barang yang mudah berkarat hendaklah di alas dengan kayu atau µpallet¶ Tingkap-tingkap bilik stor dijaringkan dengan jaring besi. 

(sambungan) 
Pemerhatian

hendaklah

diutamakan

kepada:Pintu stor mempunyai kunci/mangga yang kukuh dan mempunyai µgrill¶ besi Kunci pintu dan mangga bilik stor hendaklah disimpan oleh pegawai yang ditugaskan menjaga stor Alat pemadam api ada diletakkan di dalam atau diluar berhampiran pintu masuk stor. 

(sambungan) 
Pemerhatian

hendaklah

diutamakan

kepada:Papan tanda ³Dilarang Merokok´ atau ³Dilarang makan Minum´ perlu dipamerkan dalam stor. Papan tanda ³Sila Masuk Sekiranya Ada Urusan Rasmi´ atau ³Dilarang Masuk Tanpa Kebenaran´ dipamerkan di daun pintu stor. 

Tugas-tugas Pemverifikasi Stok (samb) 

Sebelum pemeriksaan dijalankan pemverifikasi perlu meletakkan satu tanda kenyataan ³Tiada terimaan atau keluaran boleh dilakukan tanpa izin pemverifikasi stok´ Pemverifikasi disyorkan menggunakan pen biru bagi tujuan menanda, mencatat atau menandatangan ringkas rekod-rekod yang berkaitan penyelenggaraan stor.

Tugas-tugas Pemverifikasi Stok (samb) 

Rekod-rekod utama yang perlu diselenggarakan:a) b) c) d)

Daftar Harta Modal (Kew.312, Kew 312A) Daftar Inventori (Kew.313) Daftar Stok Bekalan Pejabat (Kew.314) Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori (Kew315)

Tugas-tugas Pemverifikasi Stok (samb) 

Semua barang yang telah diperiksa dan disemak oleh pemverifikasi stok hendaklah disenaraikan dan menunjukkan kedua-dua baki iaitu:a. Baki fizikal barang selepas pemverifikasi b. Baki seperti di rekod stok

Tugas-tugas Pemverifikasi Stok (samb) 
Menyediakan

laporan lengkap beserta syor-syor (jika ada) kepada KSU, KPM.