PENGENALAN DAN SEJARAH

Pengenalan

Sejarah awal MARA bermula sebelum negara mencapai kemerdekaan apabila Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan Tanah Melayu (MMUPTM) pada Julai 1950 telah bersetuju untuk menubuhkan sebuah Badan atau Lembaga Khas yang dinamakan Lembaga Kemajuan Kampung & Perusahaan (LPKP) atau lebih dikenali sebagai RIDA (Rural & Industrial Development Authority).

Penubuhan RIDA disahkan menerusi Surat Mesyuarat No. 10/1951 didalam persidangan MMUPTM yang berlansung pada 25 April 1951 dan dikanunkan dengan kelulusan Ordinan No. 48 Tahun 1953.

Allahyarham Dato¶ Onn Ja¶afar yang pada masa itu memegang jawatan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Yang Dipertua Agung UMNO dilantik sebagai Pengerusi atau Ketua Besar RIDA yang pertama.

Lembaga RIDA ditubuhkan di peringkat Ibu Pejabat bagi menggubal polisi dan dasar serta dibantu oleh sebuah Jawatankuasa Kerja yang diberi kuasa mentadbir dan menguruskan kewangan serta menjalankan tugas dan tanggungjawab bagi pihak Lembaga Sementara di peringkat negeri ditubuhkan Lembaga Kemajuan Negeri, Lembaga Kemajuan Jajahan/Daerah, Lembaga Kemajuan Kampung dan Persidangan

Mukim. Jawatan Pegawai Kemajuan Kampung diwujudkan untuk mentadbir dan menjalankan tugas-tugas RIDA di peringkat negeri dan Penolong Pegawai Kemajuan Kampung di peringkat Jajahan/ Daerah.

Kronologi Penubuhan MARA
1953 - Rural Industrial Development Authority (RIDA) ditubuhkan oleh penjajah British setelah mendapat kritikan pemimpin Melayu seperti Sultan Idris dari Perak. RIDA bermaksud Lembaga Kemajuan Kampung Dan Perusahaan. 1965 - Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama telah diadakan di Kuala Lumpur mendesak agar ekonomi Melayu diperkukuhkan. RIDA didapati tidak berkemampuan dan tidak berkesan. 1965 - RIDA disusun semula dan ditukar nama kepada MARA.

Objektif utama MARA
Objektif umum RIDA adalah untuk memberi keselesaan dan meninggikan taraf sosio ekonomi orang-orang kampung yang majoritinya terdiri daripada petani, pekebun, penternak dan nelayan yang miskin dengan peningkatan awalnya menyediakan kemudahan infrastruktur pembangunan luar bandar seperti membina jalan, jambatan sekolah, pusat kesihatan, balai raya, bekalan air bersih dan lain-lain kemudahan secara gotong-royong.

Peranan RIDA sebagai agen perubahan terbukti meninggalkan kesan yang positif melalui prinsip ³Mahu Menolong Diri Sendiri´ yang sentiasa dilaungkan oleh Allahyarham Dato¶ Onn Ja¶afar.

Disamping itu RIDA juga menyediakan kemudahan kewangan skala untuk memberi peluang kepada orang-orang kampung menceburi bidang perniagaan dan perusahaan yang berasaskan hasilan pertanian, ternakan, makanan laut dan bahanbahan tempatan seperti sabut, belulang/kulit, getah dan barang-barang kraftangan seperti anyaman, tenunan, batik, tembikar, rotan dan lain-lain.

RIDA juga memberi tumpuan bidang Latihan & Pendidikan secara formal dan tidak formal. Beberapa buah Taman Asohan RIDA didirikan seperti di Jalan Lornie Kuala Lumpur, Bukit Piatu Melaka dan Rusila Kuala Terengganu untuk mengajar kaum ibu tentang ekonomi rumahtangga, pemakanan, kesihatan, jahitan dan kraftangan. Sementara Latihan Keusahawanan seperti Kursus Menyimpan Kira-kira (Book Keeping), Perakaunan dan Kursus Persediaan bagi menduduki peperiksaan London Chamber of Commerce (LCC) dijalankan di Dewan Latihan RIDA, Jalan Othman, Petaling Jaya mulai tahun 1957, yang kemudiannya ditukar kepada Maktab Latihan RIDA (1965), Maktab MARA (1966), Institut Teknologi MARA (ITM ± 1967) dan akhirnya menjadi Universiti Teknologi MARA (UiTM ± 1999)

Bukan setakat membina jalan raya sahaja, RIDA juga terlibat dalam perkhidmatan pengangkutan secara lansung apabila RIDA diminta menyelamatkan syarikat orang Melayu iaitu North-East Transport Service (NETS) di Kelantan pada tahun 1956 dari jatuh ke tangna orang lain hinggalah terbentuknya MARA Holdings Sdn. Bhd. pada tahun 1985 (diswastakan) pada 6 Jun 2000 dengan nama baru Nadi Corp Holdings Sdn. Bhd.

Memandangkan ruang lingkup dan peranan RIDA yang terbatas ditambah pula dengan kesedaran orang-orang Bukan Melayu sepertimana yang dinyatakan di dalam Report on RIDA 1950-1955, ³There was also amongst the Malay¶s feeling of resentment that many hundreds of thousands of Chinese farmers had for security reason been resettled in new villages on which government had spent a great deal of money; the Chinese rural community appeared therefore to have benefitted, while nothing had been done to help the Malays who were bearing the brunt of the fight against militant Communism´, maka timbul desakan untuk mengkaji semula peranan dan tanggungjawab RIDA.

Kongres Ekonomi Bumiputera Pertama yang berlansung dari 5 - 7 Jun 1965 telah memberi peluang kepada perbincangan dan penyaraan pendapat tentang masalah sosio-ekonomi orang-orang Melayu. Antara usul yang telah diterima pada Mesyuarat Pieno 7 Jun 1965 yang menyatakan ³Kongeres menyokong cadangan Kerajaan Pusat hendak memperbaiki dan memperkukuhkan RIDA dengan cara menambahkan modal dan memperkemaskan lagi pentadbirannya. Kongeres mencadangkan bahawa nama RIDA ini diganti dengan nama baru iaitu Majlis Amanah Rakyat atau ringkasnya MARA´.

Pada bulan Disember 1965, Parlimen Malaysia telah meluluskan Rang UndangUndang Majlis Amanah Rakyat dan ianya dikuatkuasakan mulai 1 Mac 1966. Akta MARA No. 20 ini begitu jelas sekali memberi mandat kepada MARA sebagai. Suatu pertubuhan yang diperbadankan bernama Majlis Amanah Rakyat yang kekal turun temurun dan mempunyai suatu meteri dan boleh mendakwa dan didakwa atas namanya dan tertakluk kepada akta ini bagi maksud-maksudnya, boleh membuat kontrak-kontak dan boleh memperoleh, membeli, mengambil memegang dan menggunakan harta yang boleh dialih dan yang tidak boleh dialih dari segala jenis dan boleh memindahkan, menyerahkan, melepaskan, menanggungkan, menggadaikan, memberikan, memindahkan semula atau dengan jalan lain melepaskan, atau membuat apa-apa berkenaan dengan apa-apa harta yang boleh dialih atau yang tak boleh dialih atau yang berkenaan dengan apa-apa hak atas harta itu yang menjadi kepunyaan Majlis mengikut syarat-syarat yang difikirkannya patut.

Dengan itu bermulalah peranan MARA dan RIDA pun dikerandakan dalam sejarah, Untuk sebuah nama baru yang keramat, Majlis Amanah Rakyat (petikan Sajak Datuk Usman Awang Amanah dan Amarah Rakyat sempena Sambutan 25 Tahun MARA November 1991) bagi membantu meningkatkan tahap ekonomi orang-orang Melayu. Kelahiran MARA seiring dengan pelancaran Rancangan Malaysia Pertama (19961970). Apabila Dasar Ekonomi Baru (DEB) digubal selepas Tragedi 13 Mei 1969, MARA adalah antara agensi yang diberi tanggungjawab secara terus untuk mencapai matlamat serampang dua mata iaitu membasmi kemiskinan dan menstruktur smula

masyarakat. Begitu juga dengan Wawasan 2020 yang meletakkan matlamat. Begitu juga dengan Wawasan 2020 yang meletakkan matlamat untuk menjadi negara maju dari segi ekonomi, sosial, politik, kerohanian, kewajaan, dan kebudayaan, maka MARA sebagai agensi amanag kerajaan akan lebih berperanan untuk sama-sama membantu merealisasikan wawasan ini.

Dengan objektif yang begitu jelas untuk menggalak, membimbing, melatih dan membantu Bumiputera, MARA telah menyusun strategi pelaksanaan melalui

PUiSI PENUBuhan mara

Majlis Amanah Rakyat Sebuah nama keramat Lahir dari percikan amarah suatu bangsa Yang mundur sosioekonominya Masih menadah tangan menjadi peminta Di tanah airnya yang hampir sepuluh tahun merdeka. Bermula di zaman penjajah dikenal dengan RIDA - Lembaga Kemajuan Kampung Dan Perusahaan Suatu bayangan tipis cara Inggeris melonggarkan Kritik tajam rakyat terhadap dasar penjajahan. RIDA yang berdetik pada tahun 1953 Ketika bara nasionalisma marak menyala Tidak mampu menampung ghairah rakyat merdeka Suara Bumiputera yang semakin keras bergema Kemunduran dan kemiskinan yang ketara. Tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima Kongres Ekonomi Bumiputera Yang Pertama Merumuskan segala duka nestapa bangsa Bahawa kita memiliki telaga Mengapa masih memegang talinya Sedang orang mencapai timba Maka segala gaung amarah dileburkanMenjadi sumpah amanah suatu wawasan Pada detik 1966 yang menentukanRIDA pun dikerandakan dalam sejarahUntuk sebuah nama baru yang keramatMajlis Amanah RakyatKini 25 tahun telah berdetikMARA mencapai kedewasaan usiaMungkinkah bakal tiba Kongres Ekonomi BumiputeraPenyelarasan jalur wawasan dua ribuanMenilai kembali keberkesananAMARAH dan Amanah Rakyat yang dipahatkan

Sumbangan mara terhadap Negara
RIDA-MARA terkenal sebagai perintis dalam pelbagai projek baru dan ada antaranya telah menjadi projek mega kebanggaan Bumiputera dan penyumbang kepada pembangunan negara seperti UiTM (1957), Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia ( 1964) Amanah Saham MARA Berhad (1967), Institut Kemahiran MARA (IKM-1968), Yayasan Pelajaran MARA (YPM-1969), Maktab Rendah Sains MARA (MRSM-1972), Kolej Profesional MARA/Institut Perdagangan MARA (KPM/IPM1977), Kolej MARA (1985), Pusat GIATMARA (1986), Institut Kemahiran Tinggi MARA (IKTM) seperti German Malaysian Institute (GMI-1992), British Malaysian Institute/Tuas Polytech (BMI-1993) dan Malaysia France Institute (MFI-1995). MARA telah melahirkan ramai golongan usahawan kecil dan sederhana dalam pelbagai disiplin keusahawanan dan dari jumlah hampir 129,000 orang (sejak 1951 hingga Ogos 2000) yang telah mendapat kemudahan pembiayaan perniagaan melebihi RM 1.2 bilion tentulah ada yang telah menjadi jutawan dan toloh-tokoh korporat terkenal. Bimbingan dan Latihan Keusahawanan yang berterusan akan memantapkan lagi pakej pewujudan usahawan disamping menyediakan kemudahan ruangniaga dan ruangkilang yang berjumlah 4,433 lot (setakat Ogos 2000) yang disewa dengan kadar rendah dari harga pasaran.

Tanggungjawab sosial jauh lebih penting dari mengira keuntungan. Apa alasan yang diberi, Kenderaan Bas MARA (KBM) tetap setia memberi khidmat sosialnya kepada masyarat luar bandar terutama di laluan yang tidak menguntungkan dan tidak ada syarikat/konsortium atau individu yang sanggup mengambil risikonya.

Allahyarham Tun abdul Razak bin Hussein semasa memberi amanatnya di Majlis

Perletakan Batu Asas ITM pada Oktober 1967 menyatakan, ³Dalam memajukan masyarakat Bumiputera seperti pengalaman negara Jepun dalam zaman Meiji, kirakira 100 tahun yang lalu, Pelajaran Merupakan Asas Kemajuan kita, pelajar-pelajar hendaklah menjadi pencepat ke arah kemajuan bukan sebaliknya.

Amanat keramatnya ini menjadi agenda utama MARA dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir negara, ahli-ahli profesional dan cendiakawan bagi keperluan sektor swasta/industri dan diharapkan akhirnya mereka menceburi dalam bidang perniagaan, perusahaan dan perdagangan.

Program Latihan & Pendidikan MARA memberi peluang kepada semua kumpulan dari pelajar-pelajar yang cemerlang hinggalah kepada mereka yang hanya boleh membaca dan menulis sahaja tanpa had umur atau kedudukan Merentasi semua peringkat Latihan & Pendidikan dari Peringkat Menengah hingga ke Program Persediaan ke Institusi Pengajian Tinggi Dalam/Luar Negara dan dari peringkat Kemahiran Asas hingga ke Teknologi Tinggi (Bacelor of Technology di IKTM).

Keputusan cemerlang PMR dan SPM di kalangan pelajar-pelajar MRSM membuktikan bahawa pelajar-pelajar Bumiputera boleh mengubah perspektif dan tanggapan masyarakat terhadap matapelajaran Sains dan Matematik yang b egitu ditakuti dan tidak diminati terutama oleh pelajar-pelajar Bumiputera di luar bandar. Begitu juga dengan lulusan vokasional & teknikal yang dipandang kelas kedua sudah mula diiktiraf sebagai laluan kedua setanding dengan laluan akademi. Malah laluan kedua ini lebih menjamin kerjaya di masa hadapan dan penyumbang terbesar dalam pembangunan industri negera.

Lebih dari 300,000 orang telah dilatih di 188 buah Institusi Pendidikan MARA seperti IKM, MRSM , Kolej MARA, KPM, AIM, Pusat GIATMARA dan IKTM. Sementara lebih dari 160,000 orang telah mendapat kemudahan tajaan MARA di InstitusiInstitusi Pengajian Tinggi di dalam dan luar negara. Ini tidak termasuk lulusan dari Kolej-kolej Yayasan Pelajaran MARA dan UiTM.

Apapun perubahan dan pembaharuan yang dibuat, selagi isu agenda Bumiputera belum selesai, selagi itulah tanggungjawab yang diamanahkan kepada MARA tetap relevan sebagai berfungsi memperjuangkan nasib dan harapan Bumiputera dalam menghadapi apa jua cabaran demi kesejahteraan keharmonian negara, bangsa dan agama.

Tokoh-tokoh membangunkan mara dalam pembangunan Negara

Dato' Onn Jaafar
Beliau dilahirkan di Bukit Gambir, Johor Bahru, Dato Onn ialah anak kepadaDatuk Jaafar bin Haji Muhammad, Menteri Besar Johor yang pertama. Seorang kerabat diraja Johor, beliau dipelihara oleh Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakarsejak kecil, dan mendapat pendidikan Melayu sebelum melanjutkan pelajarannya di England.

Dato Onn bekerja sebagai wartawan pada tahun 1930 ketika berumur 35 tahun, dan pada tahun 1934, menjadi pengarang Lembaga Malaya dan Harian Lembaga. Disamping itu, beliau juga pernah menjadi ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor. Semasa zaman Pendudukan Jepun, Dato Onn menjadi Ketua Pejabat Kawalan Makanan Negeri Johor.

Kerjaya politik
Dato Onn pernah bertugas sebagai Pegawai Daerah dalam pentadbiran penjajahBritish, tetapi kemudian berhenti kerana membantah dasar-dasar jajahan. Pada 1 - 4 Mac 1946, 41 buah persatuan Melayu telah berhimpun di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur untuk menghadiri Kongres Melayu pertama yang diadakan

untuk menentang Malayan Union yang diperlihatkan sebagai ancaman terhadap hak istimewa orang Melayu dan kedudukan sultan-sultan Melayu. Hasil daripada mesyuarat ini, sebuah badan yang mewakili orang Melayu telah ditubuhkan ketika Kongres ketiga diadakan di Johor Bahru pada 1 Mei 1946. Disebabkan Dato Onn amat aktif dalam gerakan nasionalisme Melayu, kongres itu melantik beliau sebagai presiden pertama.

Pada 1 Oktober 1946, Datuk Onn dilantik menjadi Menteri Besar Johor. Tiga tahun kemudian, beliau meletakkan jawatan untuk menumpukan masanya kepada UMNO. Di bawah kepimpinannya, UMNO berjaya memaksa kerajaan British untuk membubarkan Malayan Union dan diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu 1948 mengekalkan kedudukan Raja-raja Melayu dan memperketatkan syarat-syarat kerakyatan, serta memberi hak istimewa Melayu. Datuk Onn kemudian berasa kecewa dengan apa yang beliau menganggap sebagai dasar-dasar perkauman UMNO, dan mencadangkan bahawa keahlian parti dibuka kepada semua penduduk Tanah Melayu, tanpa mengira kaum, dan nama UMNO ditukarkan menjadi "Pertubuhan Kebangsaan Penduduk Tanah Melayu Bersatu". Oleh sebab cadangan itu ditentangkan, Dato Onn meletakkan jawatan sebagai presiden UMNO apabila persidangan Majlis Mesyuarat Agung Keenam diadakan pada 25 - 26 Ogos 1951. Dato Onn kemudian menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP) pada 26 Ogos, 1951. Malangnya, parti tersebut tidak mendapat sokongan daripada orang Melayu. Pada tahun 1954, beliau meninggalkan parti itu untuk menubuhkan Parti Negara bagi tujuan bertanding dalam pilihan raya umum yang pertama diPersekutuan Tanah Melayu pada tahun 1955. Parti Negara menyekatkan keahlian bukan orang

Melayu dalam satu percubaan untuk memperoleh sokongan daripada orang-orang Melayu. Walaupun demikian, partinya masih gagal mendapat sokongan dan tidak memenangi sebarang kerusi dalam pilihan raya itu. Bagaimanapun, Dato Onn masih berusaha untuk mendapatkan tempat dalam politik. Akhirnya, beliau berjaya mendapat satu kerusi di kawasan parlimen Kuala Terengganu Selatan dalam Pilihan Raya Umum 1959 dengan bantuan parti PAS. Dato Onn Jaafar mendirikan rumah tangga bersama Datin Halimah Hussein, dan salah seorang daripada anak mereka ialah Allahyarham Tun Hussein bin Dato' Onn. Beliau meninggal dunia pada tahun 19 Januari 1962 dan dikebumikan diMakam Mahmoodiah, Johor Bahru, Johor. Beliau merupakan pengurusi RIDA.

Tun Abdul Ghafar bin Baba
Tun Abdul Ghafar bin Baba (18 Februari 1925 - 23 April 2006) merupakan Timbalan Perdana Menteri di bawah pemerintahan Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Abdul Ghafar bin Baba mula memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri pada 10 Mei 1986 sehingga 15 Oktober 1993. Kehadiran

beliau dilihat sebagai tokoh penstabil politik Malaysia, ikon 'tokoh politik kampungan' yang berjiwa Melayu tulen.

MARA
Ghafar Baba pernah menjadi pengerusi MARA yang pertama dari 1 September 1967 hingga 31 Oktober 1971 bagi meninggikan martabat ekonomi orang Melayu. Beliau juga merupakan pengasas Kolej MARA (1972),Institut Kemahiran Mara, Yayasan Pelajaran Mara dan ITM yang kini dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA (UiTM). Beliau juga pernah menjadi Pengerusi Lembaga Pengarah Utusan Melayu (M) Bhd dan Kompleks Kewangan selama 10 tahun bermula 1 September 1976 hingga 1986 apabila dilantik Timbalan Perdana Menteri.

Kesimpulan
MARA yang telah ditubuhkan pada tahun 1966 telah banyak membantu anak bangsa untuk mengecapi kejayaan. Walaupun MARA dilihat sebagai badan untuk melingdungi kepentingan orang Melayu. Hal ini tidak wajar dijadikan sebagai satu isu

ketidakadilan kerana MARA kini banyak membuka peluang kepada orang bukan bumiputera untuk membantu mereka mengejar impian dan kerjaya mereka. Sebagai masyarakat yang berpegang kepada laungan 1 Melaysia kita seharusnya bersatu padu dalam membangunkan Negara tanpa mengira kaum dan agama lantas bertepatan dengan matlamat asal RIDA iaitu untuk mengurangkan kegelisahan orang Melayu kerana kaum lain mendapat taraf yang sama seperti mereka. Sebagai seorang Melayu dan juga warga Melaysia kita perlu menggunakan peluang yang disediakan MARA sepenuhnya dan membuang rasa perkauman di dalam hati nurani kita kerana kerajaan telah melaksanakan pelbagai perkara bagi menjaga kepentingan orang Melayu. Adalah tidak logik kita jika kita mengatakan kerajaan lebih menjaga kepentingan kaum lain. Oleh itu, marilah kita munuju ke arah kejayaan dan saling membantu dalam membina bangsa Melaysia yang maju tanpa mengira kaum.

FOLIO SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

SEJARAH PENUBUHAN mara