MAKLUMAT TESIS Tajuk tesis ini ialah “GAYA KEPIMPINAN PENGETUA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES GURU DI SEBUAH

DAERAH DI NEGERI JOHOR” yang di buat oleh Tinah Binti Naim @ Nain, pelajar Universiti Teknologi Malaysia pada November 2007. Kajian ini dikemukakan oleh Tinah Binti Naim @ Nain sebagai memenuhi syarat penganugerahan Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran), Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan dan data diperolehi daripada kaedah soal selidik yang menggunakan skala likert lima mata. Alat ukur “Leader Behavior Description Questionnaire” (LBDQ) digunakan untuk mengukur gaya kepimpinan pengetua dimensi berstruktur dan dimensi timbang rasa. Alat ukur Stres Guru digunakan untuk mengukur tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua dua dimensi tersebut. ULASAN BAB 1 Penyelidik telah menjadikan berita berkenaan dakwaan 22 murid ditampar kerana tidak menyiapkan kerja serta 200 orang pelajar perempuan kena berendam dalam kolam kotor kerana kesalahan seorang pelajar membuang tuala wanita dalam mangkuk tandas sebagai latar belakang masalah kajian ini. Ini memberikan gambaran bahawa pengkaji seolah-olah mencari kesalahan berbanding kelemahan guru. Penyelidik menggambarkan guru yang dalam suasana stres berada di persekitaran sekolah. Penyelidik menyatakan tahap stres guru yang tinggi ini disumbangkan oleh perubahan dan persaingan dunia pendidikan dalam menghadapi era globalisasi. Tetapi tidak menjelaskan faktor-faktor sumbangan stres kepada guru-guru di sekolah secara khusus. Penjelasan berkaitan peranan organisasi dalam pendidikan boleh dikhususkan dengan lebih jelas. Hipotesis yang dikenal pasti oleh Penyelidik digambarkan seperti kurang signifikan dengan objektif kajian. Penyelidik boleh menambah serta mengembangkan lagi pengetahuan mengenai masalah ketegangan, tekanan atau stres yang dialami oleh guru terutamanya di sekolah. Penyelidik juga boleh memberikan panduan penyeliaan dan penilaian serta mencari beberapa alternatif penyelesaian masalah stres guru serta menyedarkan pihak guru dan pengetua agar lebih berperanan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Batasan kajian yang dijalankan ini adalah bersesuaian dan relevan bagi daerah Muar, Johor. Skop kajian hanya meninjau gaya kepimpinan pengetua di sekolah mungkin boleh

dikembangkan lagi Tahap stres guru pula ditinjau berdasarkan gaya kepimpinan pengetua dari dua kepimpinan dimensi kepimpinan tersebut iaitu berstruktur dan timbang rasa adalah dirasakan relevan dengan kajiannya. Perbezaan tahap stres guru dicari berdasarkan demografi guru boleh juga dikembangkan berdasarkan pengalaman atau lain-lain elemen yang lebih signifikan. PENGENALAN Latar Belakang Masalah Berita berkenaan dakwaan 22 murid Tahun Empat Sekolah Kebangsaan Gayang, Tuaran ditampar kerana tidak menyiapkan kerja di rumah serta 200 orang pelajar perempuan SMK Bawang Assan di denda berendam dalam kolam kotor kerana kesalahan seorang pelajar membuang tuala wanita dalam mangkuk tandas menjadi asas pembicaraan latar belakang masalah kajian ini. Isu yang dibangkitkan ialah mengapakah guru-guru berkenaan bertindak sedemikian? Adakah kerana “tertekan” atau “stress” oleh gaya kepimpinan pengetua yang mengurus dan mentadbir sekolah. Penyelidik membuat rujukan kepada beberapa kajian yang dibuat; a. Kajian Ohio State melihat gaya kepimpinan pengetua dari dua dimensi iaitu dimensi berstruktur dan dimensi timbang rasa. b. Universiti Michingan, melihat gelagat kepimpinan pengetua dari segi kepimpinan berorientasikan manusia – pekerja dan kepimpinan berorientasikan pengeluaran – tugas. c. Manakala grid pengurusan oleh Robert Blake dan Jane Mouton memberi penekanan kepada manusia dan penekanan kepada pengeluaran. d. Gaya kepimpinan yang berteraskan teori kotingensi boleh dilihat dari Model Fiedler, Julat Kepimpinan Tannenbaum dan Schmidt, Teori Situasi HerseyBlanchard, Teori Laluan Matlamat dan Model Pemimpin-Penyertaan. e. Gaya kepimpinan kontemporari pula adalah pengganti kepada kepimpinan dan kepimpinan transformasional. Penyelidik juga merujuk Kamarudin (1989) yang telah menggariskan kekurangan dalam kecekapan pengetua yang menimbulkan masalah ialah :

a. Kecekapan pentadbiran yang melibatkan perancangan, pengelolaan, pengarahan, penyelarasan, pelaporan, perbelanjaan dan sebagainya b. Kecekapan sosial yang penting untuk mendapatkan sokongan yang mencukupi daripada semua sektor c. Kecekapan pengajaran bagi kelas-kelas besar yang pelbagai kaum 1.3 Pernyataan Masalah Kajian mengenai stres yang dialami oleh guru telah mula diberi perhatian. Menurut Mohd Taib dan Hamdan (2006), berdasarkan kajian yang dijalankan oleh University of Manchester Institute Science and Technology didapati bidang bekerjaan guru mempunyai kadar stres yang tinggi iaitu pada skala 6.2 dari skala stres 0 hingga 10. Tahap stres guru yang tinggi ini disumbangkan oleh perubahan dan persaingan dunia pendidikan dalam menghadapi era globalisasi. Guru-guru terpaksa menjalankan tugas bagi memenuhi kehendak pelbagai pihak seperti kehendak organisasi sekolah, pengetua, Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri, Kementerian Pelajaran, serta kehendak pelajar, ibu bapa, masyarakat dan negara.

1.6 •

Kepentingan Kajian

Menambah serta mengembangkan lagi pengetahuan mengenai masalah ketegangan, tekanan atau stres yang dialami oleh guru terutamanya di sekolah menengah yang dikatakan mengalami beban kerja yang banyak.

• •

Panduan penyeliaan dan penilaian serta mencari beberapa alternatif penyelesaian masalah stres guru Menyedarkan pihak guru dan pengetua agar lebih berperanan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. 1.7 Batasan Kajian

Kajian ini dijalankan ke atas guru yang mengajar di lapan buah sekolah menengah harian biasa yang mempunyai dua sesi/sidang persekolahan di daerah Muar, Johor.

• • • •

Skop kajian hanya meninjau gaya kepimpinan pengetua di sekolah tersebut sama ada mengamalkan gaya kepimpinan dimensi berstruktur atau timbang rasa. Tahap stres guru pula ditinjau berdasarkan gaya kepimpinan pengetua dari dua kepimpinan dimensi kepimpinan tersebut iaitu berstruktur dan timbang rasa. Seterusnya gaya kepimpinan pengetua dan hubungannya dengan stres guru dicari. Perbezaan tahap stres guru dicari berdasarkan demografi guru. 1.8 1.8.1 Definisi Istilah Gaya Gaya yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah merujuk kepada stail, cara, gelagat dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh pengetua dalam mengurus dan mentadbir organisasi sekolah. 1.8.2 Kepimpinan: Kepimpinan pengetua yang berkesan ialah apabila seorang pengetua dapat memainkan peranannya sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, mampu memberi arahan serta memimpin tetapi pada masa yang sama menjaga hati dan perasaan guru serta berjaya mewujudkan suasana sekolah yang kondusif dan bebas tekanan yang melampau. 1.8.3 Pengetua: Dalam kajian ini, pengetua dirujuk sebagai ketua dalam pengurusan dan pentadbiran sesebuah sekolah.

1.8.4

Stres Dalam kajian ini istilah stres dan tekanan merujuk kepada kadar tekanan yang dirasai

oleh seseorang guru terhadap gaya kepimpinan yang ditunjukkan oleh pengetua. 1.9 Kerangka Kajian Dalam kajian ini gaya kepimpinan pengetua adalah berdasarkan kepada pandangan guru iaitu sama ada dimensi berstruktur atau dimensi timbang rasa. Manakala tahap stress guru pula adalah berdasarkan kepada apa yang guru rasa terhadap gaya kepimpinan yang diamalkan oleh pengetua.

2.

SOROTAN PENULISAN

ULASAN Dalam bab 2 tesis ini membincang dan meninjau kajian-kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji lepas mengenai gaya kepimpinan pengetua dan perkara yang berkaitan dengan stress kerja guru. Pelbagai bentuk gaya kepimpinan telah dibincangkan dalam bab ini yang mana ia amat bersesuaian dengan keperluan kajian yang hendak dijalankan. Gaya kepimpinan adalah satu struktur keperluan yang memotivasikan tingkah laku dalam pelbagai situasi kepimpinan. Banyak perkara gaya kepimpinanyang dihuraikan seperti Gaya Autokratik, Demokratik dan Laissez Faire yang mana ada hubung kait dengan teori pentadbiran pendidikan, iaitu teori keperluan Maslow. Melalui teori Maslow, Penyelidik telah cuba menerangkan tingkah laku manusia berasaskan tahap-tahap keperluan atau ‘needs’ manusia. Berasaskan pengetahuan tentang keperluan yang harus ada dalam diri manusia, Maslow telah cuba memajukan pandangannya tentang motivasi kerja seseorang itu. Manusia atau pekerja dalam sesebuah organisasi itu adalah berbeza-beza dan mempunyai keperluan mereka tersendiri. Ciri-ciri keperluan ini boleh ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku pekerja. Dalam Bab 2 ini juga, Penyelidik membincangkan mengenai definasi dan konsep stress, petanda dan faktor-faktor stres guru, pendekatan dan teori stres, dan juga kajian-kajian yang lepas. Penyelidik mengutarakan definasi stress berdasarkan kajian-kajian yang lepas dan membincangkan mengenai bentuk tekanan yang dihadapi manusia iaitu tekanan yang berlebihan, tekanan yang memudaratkan, tekanan yang baik dan berguna serta kurang tekanan. PANDANGAN Pada keseluruhannya, kajian ini telah dijalankan dengan baik dan menepati objektif kajian namun begitu dicadangkan penyelidikan pada masa hadapan dilakukan dalam konteks perbandingan tingkah laku kepimpinan melibatkan lebih daripada satu daerah di Negeri Johor. Tujuannya adalah untuk melihat perbezaan faktor gaya kepimpinan pengetua dengan stress guru. Selain daripada itu, Penyelidik boleh juga melihat pelbagai gaya kepimpinan pengetua berasaskan teori pentadbiran pendidikan seperti Teori Tret, Teori Kontigensi dan Teori Laluan Matlamat House.

Di dalam bab ini, hujah yang diberi adalah bertepatan dengan tajuk yang dikaji. Namun sekiranya Penyelidik dapat menambah sedikit lagi maklumat khusunya mengenai kajian yang pernah dilakukan diluar negara, sudah pasti penulisan ini akan nampak lebih bermaklumat dan menarik. Ini kerana stres dalam kalangan guru adalah fenomena yang merangkumi kesemua institusi pendidikan seluruh dunia terutama di sekolah dan terdapat banyak kajian-kajian lepas yang dilakukan di luar negara boleh dijadikan panduan atau melihat perbandingan dapatannya. Contohnya, kajian-kajian yang dijalankan di Australia (McCormick, 1997), Hong Kong (Hui dan Chan, 1996), Israel (Yagil, 2004), New Zealand (Manthei, Gilmore, Tuck & Adair, 1996), United Kingdom (Griffith, Steptoe & Cropley, 1999) dan Amerika Syarikat (Abell & Sewell, 1999) ada menunjukkan trend ini. Dalam bab 2 ini, Penyelidik ada mengupas mengenai gaya kepimpinan/ stail kepimpinan pengetua, namun Penyelidik juga boleh menambah lagi Gaya-gaya kepimpinan yang lain seperti stail karismatik, stail birokratik, stail Aristokratik, stail Demogogik dan sebagainya. 2.2 Gaya Kepimpinan Menurut Fiedler (1967) dalam Aminudin (1990), gaya kepimpinan ialah struktur keperluan yang memotivasikan tingkah lakunya dalam pelbagai situasi kepimpinan. Ainon (2005), menyatakan perbezaan gaya kepimpinan mempunyai kesan penting ke atas produktiviti individu-individu yang mereka pimpin. Oleh itu pengetahuan tentang gaya kepimpinan membolehkan seseorang pemimpin untuk lebih yakin dan berkemahiran sebagai pengurus, pentadbir dan pemimpin. 2.2.1 Gaya autokratik, demokratik dan laissez faire Gaya autokratik, demokratik dan laissez faire telah dihasilkan oleh Lewin, Lippit dan White (1939) dalam Aminudin (1990). Ciri-ciri gaya autokratik, demokratik dan laissez faire adalah seperti berikut: a. Ciri-ciri gaya autokratik: i. Pemimpin menetapkan semua polisi ii. Teknik dan langkah-langkah ke arah mencapai matlamat diarahkan oleh pemimpin, satu matlamat pada satu masa sehinggalah masa depan sentiasa tidak menentu iii. Tugas-tugas kerja dan rakan kerja ditentukan oleh pemimpin sendiri

iv. Pemimpin bersikap `peribadi’ dalam memberi pujian dan kritik terhadap kerja-kerja setiap anggota tanpa memberi alasan yang objektif. Dia tidak mencampuri aktiviti kelompok kecuali ketika menunjukkan sesuatu. b. Ciri-ciri gaya demokratik: i. Semua polisi ditentukan oleh kelompok dengan digalak dan dirangka oleh pemimpin ii.Sebarang aktiviti yang akan dijangkakan oleh anggota akan dapat difahami daripada penerangan yang diberi mengenai langkah-langkah umum dalam perbincangan pertama. Jika kelompok memerlukan nasihat teknikal, pemimpin akan memberi dua tiga prosedur alternative yang boleh dipilih oleh kelompok. iii. Anggota bebas untuk bekerja dengan siapa sahaja yang mereka suka dan pembahagian tugas diserahkan kepada kelompok. iv. Pemimpin cuba bersikap objektif dalam memberi pujian dan kritik dan mengambil bahagian dalam kelompok secara semangat tanpa banyak campur tangan dalam kerja. c. Ciri-ciri gaya laissez faire: i. Pemimpin memberi kebebasan tentang cara kerja dan hanya campur tangan apabila diminta pandangan Gaya autokratik, demokratik dan laissez faire dibezakan oleh tahap dan peranan pemimpin ke atas orang bawahannya. Pemimpin gaya autokratik lebih mengarah, berorientasi tugas dan berpusat kepada pemimpin. Pemimpin demokratik membenarkan ketua dan pengikut bergerak dan bekerja bersama-sama dalam membuat keputusan. Pemimpin gaya laissez faire pula memperlihatkan seolah-olah ketua tidak berperanan. 2.2.2 Gaya Kepimpinan X dan Y Mc Gregor Gaya kepimpinan McGregor merupakan hasil pengalaman seumur hidupnya sebagai pengurus, perunding dan ahli akademik. Beliau mendifinisikan dua set andaian yang boleh digunakan oleh pengurus dan dinamakan Teori X dan Teori Y. Teori X ialah konsepsi konvensional tentang tugas pengurusan. Pemimpin yang berpegang kepada teori ini mempunyai anggapan tertentu. Tanggapan tersebut akan menjadikan diri pemimpin tersebut melihat manusia sama ada secara negatif atau positif. Pemikiran tersebut seterusnya membentuk gaya kepimpinan yang akan diamalkannya.

2.2.3

Gaya kepimpinan dua faktor (Kajian Ohio) Faktor keberkesanan dan kecekapan kumpulan kerja dalam institusi pendidikan telah

dikaji oleh sekumpulan penyelidik di Ohio, Amerika Syarikat. Hasil dari kajian didapati terdapat dua jenis gaya pemimpin iaitu: i. Mementingkan tugas yang berstruktur ii. Bertimbang rasa 2.2.4 Kajian Universiti Michingan Kajian Universiti Michingan telah dijalankan bagi mengenal pasti gaya kepimpinan yang berkesan ke atas satu sampel yang terdiri daripada para kerani sebuah firma insurans yang besar di Amerika Syarikat. Dalam penyelidikan yang dibuat, terdapat dua gaya kepimpinan yang diamalkan iaitu : i. Kepimpinan berorientasikan manusia (pekerja) ii. Kepimpinan berorientasikan pengeluaran (tugas) Menurut Aaizat, Intan dan Zainal (2006), kepimpinan berorientasikan manusia merupakan pemimpin jenis yang lebih suka menekankan aspek perhubungan antara individu. Manakala kepimpinan berorientasikan pengeluaran pula, memberi penekanan kepada aspekaspek tugas. 2.2.5 Grid Pengurusan Grid pengurusan yang diperkenalkan oleh Robert Blake dan Jane Moulton terhasil daripada gaya kepimpinan yang berteraskan teori-teori perlakuan atau gelagat. Dimensi kepimpinan yang digunakan adalah memberi penekanan kepada manusia dan pengeluaran. 2.3 Model atau Teori Teori kepimpinan yang digunakan untuk menggambarkan kajian ini adalah teori kontigensi. Menurut Robiah (2003), teori kontigensi mengandaikan bahawa keberkesanan kepimpinan adalah bergantung kepada kesesuaian atau keselarasan personaliti pekerja dan tingkah laku pemimpin dengan faktor-faktor situasi seperti struktur tugas, kuasa, kedudukan atau jawatan, dan kemahiran serta sikap pekerja. Teori ini juga menganggap tiada satu pun gaya

kepimpinan yang baik dan sesuai untuk semua situasi, semuanya bergantung kepada situasi semasa dan tahap keupayaan pekerja. Pengurus sekolah sebagai seorang pentadbir dan juga pemimpin harus mengenal pasti faktor-faktor yang paling penting yang boleh mempengaruhi tingkah laku kakitangan atau ahli yang dipimpinnya dalam situasi yang tertentu, dan meramalkan gaya kepimpinan yang paling berkesan untuk situasi tersebut. Model teori yang digunakan di bawah teori kontigensi ini ialah model teori laluan matlamat House yang telah diasaskan oleh Martin G. Evans dan Robert House pada tahun 1971, diambil dan diubahsuai daripada buku Teori Asas Pendidikan oleh Robiah Sidin (2003). 2.4.1 Kesan Amalan Gaya Kepemimpinan Terhadap Peningkatan Motivasi dan Amalan gaya kepemimpinan seseorang pengurus sekolah mampu memberi kesan terhadap motivasi dan kepuasan kerja guru-guru dan staf dibawahnya. .Penyelidik menyenaraikan beberapa kajian dan dapatan antaranya ialah dari Mohd. Nor (2004) yang mengkaji amalan gaya kepimpinan guru besar kepada stafnya pula mendapati tingkah laku (gaya) kepemimpinan pengajaran guru besar memberi kesan positif kepada motivasi dan komitmen kerja guru. Kesimpulannya, gaya kepimpinan yang diamalkan oleh pengurus sekolah sama ada gaya kepimpinan kolaboratif terbuka, gaya kepimpinan autoritatif membina, gaya kepimpinan pengajaran, gaya kepimpinan situasi atau gaya kepimpinan tranformasional memberi kesan positif terhadap motivasi dan kepuasan kerja guru. Guru yang bermotivasi dan mendapat kepuasan kerja dapat membantu mewujudkan sekolah berkesan dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. 2.4.2 Kesan Amalan Gaya Kepemimpinan Terhadap Pemantapan Pengurusan Sekolah Gaya kepimpinan pengurus sekolah memberi kesan terhadap pemantapan pengurusan sekolah. Gaya pemudah cara, gaya pengajaran, situasi dan transformasional adalah gaya yang dinyatakan memberi kesan positif terhadap pemantapan pengurusan sekolah. Kesimpulannya, gaya-gaya kepimpinan pemudah cara, gaya pengajaran, situasi dan transformasional telah menunjukkan kesan yang positif terhadap pemantapan pengurusan

Kepuasan Kerja Guru

sekolah. Gaya-gaya tersebut juga didapati memberi kesan positif terhadap keberkesanan sekolah kecuali gaya kepimpinan pemudah cara. 2.4.3 Kesan Amalan Gaya Kepemimpinan Terhadap Perkembangan Potensi Diri dan Gaya kepimpinan pengurus sekolah mempunyai pengaruh terhadap perkembangan potensi diri dan inovasi pekerja. Perkembangan potensi diri dan inovasi mencerminkan kebolehan guru atau staf dalam sesebuah sekolah untuk menggunakan bakat atau potensi diri dalam melakukan perubahan dalam suatu kaedah P&P atau proses kerja. Perkembangan potensi diri dan inovasi ini memerlukan dorongan daripada kepimpinan. Dalam tesis ini, penyelidik mensentaksis beberapa kajian dan dapatan. Kesimpulannya, gaya kepimpinan pengurus sekolah yang positif juga dapat mendorong guru dan staf untuk memperkembangkan potensi diri dan melaksanakan inovasi dalam urusan kerja seharian. Gaya yang positif ini juga dapat mengurangkan tekanan kerja yang dihadapi oleh guru dan staf. 2.4.4 Kesan Amalan Gaya Kepemimpinan Terhadap Peningkatan Amalan Pengajaran Kajian-kajian yang dilaksanakan mengenai gaya kepimpinan pengurus sekolah menunjukkan bahawa gaya kepimpinan transformasional , gaya kepimpinan pengajaran dan gaya pemudah cara apabila diaplikasikan oleh pengurus sekolah dapat meningkatkan amalan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan di sekolah. RUMUSAN Kesimpulannya , dalam bab 2 ini(Sorotan Penulisan) Penyelidik telah cuba menghuraikan dan mengupas beberapa bentuk gaya kepimpinan seperti gaya autokratik, demokratik dan Laissez Faire . Penyelidik juga turut menerangkan gaya kepimpinan X dan Y Mc Gregor, gaya kepimpinan dua faktor menurut kajian Ohio, kajian-kajian penyelidikan gaya kepimpinan dari Universiti Michigan dan Gred Pengurusan. Secara umumnya, bab 2 ini menghuraikan kelompokkelompok teori yang berkaitan dengan proses mentadbir yang perlu ada dalam diri pengetua.

Inovasi

Dan Pembelajaran Yang Berkesan.

Tidak semua teori kepimpinan dibincangkan kerana huraian mengenai gaya kepimpinan tertentu itu ada juga disentuh dalam bab- bab lain. Dalam bab 2 yang bertajuk sorotan penulisan ini membincangkan dan meninjau kajiankajian yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji lepas mengenai gaya kepimpinan pengetua dan perkara yang berkaitan dengan stres kerja guru. Tujuan utama kajian ini ialah untuk melihat gaya kepimpinan pengetua dan hubungannya dengan stres kerja guru dan bagaimana keadaan itu dibantu dengan melihat persamaan dan perbezaan keputusan berbanding dengan kajian yang terdahulu. Seterusnya, amalan gaya kepimpinan transformasional, gaya kepimpinan pengajaran dan gaya pemudah cara oleh pengurus sekolah mampu memberi kesan terhadap amalan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Melalui gaya-gaya kepimpinan ini, pengurus sekolah mendapat kerjasama guru dan pelajar yang terlibat secara langsung dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. 3.2 METODOLOGI KAJIAN Rekabentuk Kajian Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perhubungan di antara gaya pengetua dengan tahap stres yang dihadapi oleh guru. Penyelidik menggunakan kaedah tinjauan kerana kaedah ini dapat mengukur subjek kajian yang luas berdasarkan soal selidik yang disediakan. Instrumen soal selidik mempunyai item-item yang terdiri daripada tiga bahagian iaitu bahagian A merupakan demografi responden, bahagian B merupakan gaya kepemimpinan pengetua iaitu dimensi pendayautamaan struktur dan dimensi timbang rasa manakala bahagian C pula adalah tahap Instrumen yang dibina mempunyai kaitan secara langsung di antara gaya kepimpinan pengetua dan tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua yang dikaji. 3.3 Populasi, Sampel dan Tempat Kajian Populasi kajian adalah guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah menengah harian biasa yang mempunyai dua sesi persekolahan di daerah Muar, Johor. Sekolah tersebut hendaklah telah ditadbir oleh pengetua yang sama sekurang-kurang selama setahun. Hanya lapan buah sekolah yang berkaitan. Jumlah populasi guru di lapan sekolah tersebut ialah seramai 685 orang (Pejabat Pelajaran Daerah Muar, 2007).

Penyelidik telah mengedarkan 50 set soal selidik kepada guru-guru di lapan buah sekolah berkenaan yang menjadikan jumlah sampel yang terlibat adalah seramai 400 orang. Bagaimanapun, hanya 314 set soal selidik telah dipulangkan dan boleh diproses. Selebihnya tidak dipulangkan dan terdapat sebilangan kecil soal selidik yang rosak kerana responden tidak menjawab ketiga-tiga bahagian dengan lengkap. 3.4 Instrumen Kajian Instrumen kajian terbahagi kepada tiga bahagian iaitu bahagian A (demografi), bahagian B (Soal selidik gaya kepimpinan pengetua, LBDQ) dan bahagian C (soal selidik tahap stres guru). 3.4.1 Bahagian A (demografi) Bahagian A merupakan demografi responden iaitu jantina, umur, pengalaman mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan sidang / sesi persekolahan. 3.4.2 Bahagian B (Soal selidik gaya kepimpinan pengetua, LBDQ) Bahagian B mengandungi 30 item yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang gaya kepimpinan pengetua berdasarkan pandangan guru iaitu sama ada pengetua mengamalkan dimensi berstruktur atau dimensi timbang rasa. Alat ini dicipta oleh Hemphill dan Coons (1950) dan telah diubahsuai oleh Halpin dan Winer (1952). Alat ini kemudiannya telah dimurnikan oleh Halpin (1966). Soal selidik ini telah siap diterjemah ke dalam Bahasa Malaysia dan dimurnikan mengikut kesesuaian telah diambil terus oleh penyelidik dari Ong (2001). LBDQ ini telah digunakan oleh pengkaji lain seperti Nagayaya (1988), Mohd Shapri (1995), Suaidah (1984) dan Kalaiselvam (2000). 3.4.3 Bahagian C (Soal Selidik Tahap Stres Guru) Bahagian C merupakan soal selidik tahap stres guru yang dibina sendiri oleh penyelidik dengan cara mengubahsuai semua item dalam bahagian B (LBDQ). Bahagian C mengandungi item-item untuk mendapatkan maklumat mengenai tahap stres guru berdasarkan item bagi gaya kepimpinan pengetua yang mengamalkan sama ada dimensi berstruktur atau dimensi timbang rasa.

3.5

Prosedur Kajian Kajian yang dijalankan telah terlebih dahulu mendapat kebenaran dari Bahagian

Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Seterusnya penyelidik memohon kebenaran dari Jabatan Pelajaran Negeri Johor dan Pejabat Pelajaran Daerah Muar. Soal selidik diedar dan dipungut semula dengan kerjasama guru bimbingan dan kaunseling sekolah-sekolah berkenaan. Data dimasukkan ke dalam perisian SPSS secara berperingkat. Kemudian data diproses dan dianalisis. Akhir sekali dapatan kajian ditulis dalam bentuk laporan projek. 3.7 Kajian Rintis Soal selidik ditadbir kepada sekumpulan responden yang mempunyai ciri yang sama dengan populasi sebenar. Jumlah responden seramai 15-20 orang telah mencukupi untuk analisis kesahan luaran dan indeks kebolehpercayaan. Penyelidik telah menjalankan kajian rintis ke atas 29 orang guru. 3.8 Pembolehubah Kajian Kajian ini mempunyai dua pembolehubah iaitu pembolehubah bersandar dan pembolehubah bebas. Pembolehubah bersandar kajian ialah tahap stres guru. Pembolehubah bebas kajian ialah faktor-faktor demografi responden (guru) iaitu jantina, umur, pengalaman mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan sidang/sesi persekolahan. 3.9 Analisis Data Sebanyak 314 daripada 400 borang soal-selidik telah dikembalikan untuk dianalisis. Data di analisis dengan menggunakan Program Statistical package of Sosial Sciense (SPSS) for Windows 11.5. Soal selidik dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. 3.9.1 Kaedah Deskriptif

Kaedah deskriptif yang menunjukkan kekerapan, min dan peratusan di gunakan untuk taburan demografi iaitu jantina, umur, pengalaman mengajar, status perkhawinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan sesi persekolahan. 3.9.2 Kaedah Inferensi Kaedah inferensi digunakan untuk menguji hipotesis yang memerlukan statistik lanjutan. i. Pengujian hipotesis i : Pengujian hipotesis yang pertama iaitu untuk menguji perbezaan tahap stress guru dari segi demografi. Faktor demografi mempunyai dua pembolehubah iaitu jantina, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan sesi persekolahan diuji menggunakan min dan Ujian-t. Dalam kajian ini analisis Ujian-t digunakan untuk menguji Hipotesis nol (Ho). Aras signifikan yang digunakan ialah pada aras keyakinan p ≤ 0.05. Pembolehubah yang mempunyai lebih dari dua kumpulan iaitu umur, pengalaman mengajar dan status perkahwinan diuji dengan menggunakan ANOVA. ii. Pengujian hipotesis ii : Untuk menguji hubungan antara gaya kepimpinan pengetua (dimensi berstruktur dan dimensi timbang rasa) dengan tahap stres guru menggunakan ujian statistik korelasi Pearson, r dan diplotkan.

4. 4.1

DAPATAN KAJIAN Pengenalan Bab ini akan membincangkan tentang dapatan yang diperolehi melalui soal selidik yang

telah diedarkan. Perbincangan deskriptif menumpukan kepada penghuraian latar belakang responden seperti jantina, umur, pengalaman mengajar , status perkahwinan , sebagai guru kelas, mengajar peperiksaan dan sesi persekolahan. Penganalisisan inferensi pula melibatkan kaedah statistik analisis min, ujian- t, Anova dan ujian korelasi pearson- r untuk melihat hubungan dan perbezaan pembolehubah yang dikaji berdasarkan hipotesislah yang telah dibina. 4.2 Huraian latar belakang responden

Latar belakang responden melibatkan aspek jantina, umur, pengalaman mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan sesi persekolahan. 4.3 Analisis Gaya Kepimpinan Pengetua Berdasarkan analisis yang telah dijalankan oleh penyelidik, dalam dimensi gaya kepimpinan pengetua berstruktur berdasarkan pandangan guru, responden telah memilih item 24 iaitu beliau meminta guru mengikut segala peraturan dan syarat kerja yang telah ditetapkan mencatatkan 2 orang (memilih tidak pernah) 8, (jarang-jarang) , 47 (sekali-sekala), 144 (kerapkali) dan 113 (sentiasa). Min bagi item ini ialah 4.14 Manakala bagi analisis gaya kepimpinan pengetua berdasarkan pandangan guru (dimensi gaya bertimbang rasa), responden telah memilih item ke 21 iaitu beliau bersedia melakukan perubahan, seramai 14 orang memilih (jarang-jarang), 80 orang ( sekali sekala), 154 (kerap kali), dan 65 (sentiasa) . Min dalam bahagian ini ialah 3.99. 4.4 Untuk mengenal pasti tahap stres guru Tahap stres guru adalah berdasarkan pada gaya kepimpinan pengetua yang berstruktur dan pada gaya kepimpinan pengetua gaya bertimbang rasa. Berdasarkan analisis yang telah dijalankan oleh penyelidik , berdasarkan gaya kepimpinan pengetua dimensi berstruktur memahami sikapnya sebagai item yang mempunyai min yang tertinggi iaitu 3.29. Manakala dalam analisis tahap stres guru pada gaya kepimpinan pengetua dimensi bertimbang rasa, responden telah memilih item 1 iaitu pengetua yang tidak menghulurkan pertolongan peribadi kepada guru mempunyai min yang tertinggi iaitu 3.60 Analisis dapatan dari aspek tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua dilakukan dengan meletakkan kategori sedikit tekanan, agak tertekan, dan pasti tertekan. Kesimpulannnya tahap stres responden pada gaya kepimpinan pengetua yang berstruktrur adalah sederhana atau agak tertekan di mana min ialah 2.762. tahap stres responden pada gaya bertimbang rasa pengetua adalah juga sederhana atau agak tertekan min hanya 2.60. 4.5 Pengujian hipotesis Hipotesis kajian adalah untuk melihat perbezaan dan hubungan antara pemboleh ubah. Untuk melihat perbezaan tahap stres di kalangan guru berdasarkan faktor demografi , penyelidik

telah menggunakan ujian –t. Dalam kajian ini , min antara dua pemboleh ubah dibandingkan. Nilai ‘p’ yang digunakan ialah 0.05 untuk menentukan aras signifikan bagi menguji hipotesis null, iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dari segi demografi( jantina, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan sesi persekolahan) Untuk melihat perbezaan tahap stres di kalangan guru berdasarkan faktor demografi (umur, pengalaman mengajar dan status perkahwinan) penyelidik menggunakan One-Way ANOVA. Ia digunakan untuk menguji wujudnya perbezaan di antara min satu pemboleh ubah bagi lebih dari dua kumpulan yang tidak saling bergantungan. Nilai ‘p’ yang digunakan ialah 0.05 untuk menentukan aras signifikan bagi menguji hipotesis null iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dari segi demografi (umur, pengalaman mengajar dan status perkahwinan) 5. KESIMPULAN DAN DAPATAN KAJIAN Dalam bab 5 ini , pengkaji membuat perbincangan dan kesimpulan dapatan dari kajian yang telah dijalankan. Pengkaji menerangkan secara terperinci segala dapatan hasil kajiannya. Pengkaji mengkategorikan bab 5 ini kepada 7 perkara. 1 Pendahuluan 2 Ringkasan Kajian 3 Keputusan dan implikasi kajian 4 Menjawab Objektif Dan Hipotesis Kajian 5 Cadangan Tindakan Berdasarkan Keputusan Kajian 6 Cadangan Tentang Kajian Lanjutan 7 Kesimpulan 5.1 Pendahuluan . Di dalam bahagian ini penyelidik menerangkan perkara yang akan dihuraikan hasil keputusan yang diperolehi dalam bab 4. 5.2 Ringkasan Kajian Di dalam bahagian ini penyelidik menerangkan tujuan kajian ini dijalan iaitu sebagai usaha untuk menambah serta mengembangkan lagi pengetahuan mengenai gaya kepimpinan

pengetua dari dimensi mengutamakan berstruktur dan bertimbang rasa dan hubungannya dengan stres guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua yang berkenaan. Penyelidik juga menerangkan tentang soalan atau hipotesis dalam kajian ini antaranya mengenalpasti perbezaan tahap stres guru dari segi dari segi jantina, umur, pengalaman mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan sesi/sidang persekolahan. Seterusnya penyelidik menerangkan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan data iaitu tinjauan secara soal selidik yang dibahagiakan kepada 3 bahagian. Bahagian A, butir-butir diri sampel iaitu jantina, umur, pengalaman mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan sesi/sidang persekolahan. Bahagian B soal selidik ini mempunyai 30 item yang menyentuh tentang gaya kepimpinan pengetua dari dimensi pendayautamaan struktur dan bertimbang rasa. Bahagian C pula mengandungi 30 item yang menyentuh tentang tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua. 5.3 Keputusan dan implikasi kajian Bahagian ini membincangkan keputusan dan implikasi kajian. Penyelidik menerangkan secara terperinci setiap dapatan hasil kajian ini. Penyelidik menerangkan keputusan dan implikasi kajian ini dengan menggunakan skor min untuk memberikan penjelasan kepada pembaca. Penyelidik juga menjelaskan / memasukkan hasil kajian dari kajian terdahulu yang berkaitan dengan tajuk / bidang yang dikaji oleh Penyelidik. Penyelidik juga menggariskan panduan yang dapat diguna pakai oleh pengetua dan guru dalam menangani persoalan yang dikaji. Penyelidik menggariskan 6 perkara yang boleh dijadikan panduan . 5.4 Menjawab Objektif Dan Hipotesis Kajian Di dalam bahagian ini pula, Penyelidik membincangkan pencapaian objektif kajian dan hasil pengujian hipotesis berdasarkan kepada 314 borang soal selidik yang telah dilengkapkan oleh responden. Penyelidik juga telah memberikan pandangan – pandangan guru hasil dari dapatan kajian ini. Setiap objektif kajian telah dijawab oleh Penyelidik pada bahagian ini. Penyelidik juga telah memasukkan hasil kajian terdahulu oleh pengkaji lain berkaitan dengan objektif kajian ini. Skor

min telah digunakan bagi menerangkan tentang dapatan hasil kajian ini berdasarkan objektif kajian. Penyelidik telah menjelaskan satu persatu setiap hipotesis yang didapati hasil dari kajian ini. Sembilan hipotesis telah dihuraikan oleh Penyelidik. 5.5 Cadangan Tindakan Berdasarkan Keputusan Kajian Penyelidik pada bahagian ini telah memberikan beberapa cadangan perlu dilakukan. Penyelidik telah mengkategorikan pihak yang perlu menjadikan kajian ini sebagai panduan untuk tujuan penambahbaikan iaitu : a. Penambahbaikan diri guru dalam menangani tekanan yang dihadapi dan seterusnya menambahbaikan hubungan di antara pengetua dengan guru. b. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dan Bahagian Penggubalan Kurikulum Guru agar mewajibkan semua guru dan pengetua mempelajari ilmu psikologi, komunikasi dan kepimpinan. c. Pihak Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan pihak sekolah agar mengadakan kursus-kursus khas yang memberi fokus kepada pengendalian emosi dan menangani stres. d. Kaunselor pentadbir yang berperanan untuk membantu guru dalam menghadapi sebarang tekanan, konflik dan isu. 5.6 Cadangan Tentang Kajian Lanjutan Di dalam bab ini Penyelidik telah memberi garis panduan yang boleh dikuti oleh pengkaji akan datang. Penyelidik telah menjelaskan dengan jelas keperluan kepada pengkaji akan datang tentang perlunya kajian ini dilanjutkan. Perkara yang dititk beratkan ialah ; i. ii. iii. Kajian tentang faktor yang menyebabkan tahap stres guru lelaki lebih tinggi Kajian tentang faktor stres dari segi personaliti guru itu sendiri dan cara guru Kajian tentang gaya kepimpinan pengetua dan hubungannya dengan tahap berbanding tahap stres guru perempuan dalam menghadapi gaya kepimpinan pengetua. berhadapan dengan gaya kepimpinan pengetua. pencapaian akademik pelajar dan tahap stres guru di sekolah-sekolah pencapaian akademik paling rendah dan paling tinggi

iv. v.

Kajian tentang hubungan tahap stres guru dengan cara menghadapi tekanan dalam Kajian tentang hubungan gaya kepimpinan pengetua dari sudut dimensi yang lain

menghadapi gaya kepimpinan pengetua yang berbeza dimensi. dengan tahap stres guru 5.7 Kesimpulan Di akhir bahagian ini Penyelidik telah membuat kesimpulan kepada perkara yang dibincangkan di dalam bab 5 ini. Walaupun Penyelidik menjelaskan secara ringkas pada bahagian kesimpulan ini, Penyelidik telah berjaya memberi kefahaman yang jelas kepada pembaca. Penyelidik telah menerangkan tentang keputusan pengujian yang telah dijalankan iaitu hipotesis null yang diterima dan hipotesis null yang ditolak serta penerimaan hipotesis alternative. 1. Hipotesis yang diterima ialah tiada perbezaan yang signifikan tahap stress guru apabila dikaitkan dengan umur, pengalaman mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan, dan dari segi sesi persekolahan. 2. Hipotesis null yang ditolak dan menerima hipotesis alternatif (Ha) pula ialah : i. ii. terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru apabila dikaitkan terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepimpinan pengetua dengan jantina. dimensi berstruktur dengan tahap stres guru. Hubungan tersebut adalah pada tahap yang sangat lemah dan hubungannya adalah secara negatif. Selain itu, Penyelidik juga telah memberikan kaedah kepada semua pihak yang berkaitan dengan kajian ini untuk mengatasi permasalahan yang timbul hasil dari dapatan kajian ini. Secara keseluruhannya tesis ini sangat baik. Penyelidik mampu membuktikan hasil penyelidikannya dengan ilmiah dan mampu menjadikan tesis ini sebagai satu bahan rujukan ilmiah.