SEJARAH BAB 1 ( KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

)
CIRI-CIRI TAMADUN
 Manusia menjadi lebih kreatif untuk menyesuaikan kehidupan mereka dengan alam sekeliling.  Ini bergantung kepada pencapaian pemikiran dan kekuatan rohaniah mereka.  Proses pembentukan tamadun merupakan manifestasi kepada pencapaian manusia dalam kedua-dua aspek ini.

Petempatan kekal

Bahasa dan sistem tulisan

Kehidupan Berorganisasi

CIRI – CIRI TAMADUN AWAL

Agama Dan Kepercayaan

Sistem Pemerintahan

Pengkhususan Pekerjaan

PETEMPATAN KEKAL
 Salah satu ciri utama kemunculan tamadun ialah kemunculan tamadun ialah kewujudan petempatan kekal secara menetap membawa kepada corak kehidupan yang lebih sistematik.  Kawasan yang dipilih untuk petempatan adalah penting untuk memastikan bekalan makanan.  Ini akan melahirkan kemajuan dalam bidang pertanian terutamanya dari segi penanaman dan penyimpanan makanan serta penternakan.  Kepandaian manusia pada masa tersebut mencipta peralatan baru seperti cangkyl dan penggunaan teknologi perairan yang baik telah meningkatkan pengeluaran dan membawa kepada lebihan pengeluaran.  Lebihan ini mampu menampung pertembahan bilangan penduduk kerana bekalan makanan yang berterusan.

KEHIDUPAN BERORGANISASI
 Bertambahnya bilangan penduduk telah membawa kepada sebuah kehidupan berorganisasi yang merangkumi aspek sosial, ekonomi dan politik  Kehidupan berorganisasi mampu mengatur cara hidup manusia untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran kehidupan mereka.  Organisasi social yang paling awal ialah sistem keluarga.  Pertambahan bilangan penduduk dan kepelbagaian aktiviti ekonomi telah membawa kepada proses pembahagian masyarakat yang lebih kompleks.  Sistem sosial masyarakat ini adalah berbentuk piramid dan bersusun lapis mengikut sosial.

Golon gan Bangs awan Golongan Pembesar (ketua keluarga atau ketua kelompok, umpulan pentadbir dan ilmuan, serta kumpulan yang mempunyai kepakaran dalam bidang kesenian )

Golongan Rakyat

Golongan Hamba

SISTEM PEMERINTAHAN
 Sistem pemerintahan mula dibentuk untuk mentadbir masyarakat.  Seseorang pemimpin ataupun raja selalunya menggunakan magis dan mendakwa dirinya sebagai wakil tuhan untuk mendapatkan pengiktirafan sebagai ketua pemerintah.  Kewujudan sistem pemerintahan akan membawa kepada lahirnya system perundangan yang menjadi panduan kepada masyrakat untuk menjga keamanan dan kemakmuran sesebuah tamadun.  Pembentukan organisasi sosial dan politik telah membawa kepada pengkhususan pekerjaan.

PENGKHUSUSAN PEKERJAAN
 Peningkatan dalam produktiviti manusia menyebabkan pengkhususan pekerjaan menjadi lebih penting.  Ini menyebabkan keadaan politik menjadi stabil dan penuh dengan kemakmuran dan seterusnya membawa kepada peningkatan dan perkembangan ekonomi.  Melalui pengkhususan pekerjaan, barangan yang dihasilakn mempunyai kepakaran tersendiri dan ia akan menghasilkan pertukaran barangan.  Kegiatan ini dikenali sebagai sistem barter, yang merupakan titik permulaan bagi aktiviti ekonomi yang bersifat perdagangan.  Aktiviti pertukaran barang dan perdagangan dan kegiatan perdagangan membolehkan berlakunya pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya anatara sesebuah masyarakat yang lain

Lakaran kehidupan di bandar dalam tamadun Mesir Purba yang menunjukkan pengahsilan barangan oleh artisan ( tukang ) melalui pengkhususan dan kepakaran mereka ( Sumber : John Baines dan Jaromir Malek , 1992. Atlas of Ancient Egypt Cairo : Les Livres de Frances )

KEMUNCULAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN
 Kemunculan agama dan kepercayaan memainkan peranan yang penting dalam perkembangan tamadun.  Kedua-duanya mepunyai perkaitan yang rapat dengan pengiktirafan terhadap golongan pemerintah, pembahagian sosial masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, kesenian dan pembinaan dalam proses pembentukan tamadun awal.

 Proses kemunculan tamadun bermula apabila manusia mencuba untuk mamahami dan menyesuaikan kehidupannya dengan alam sekeliling.  Unsur alam seperti pokok, batu, matahari dan laut dipercayai mempunyai semangat dan harus dihormati demi menjaga keamanan dan kemakmuran hidup.  Manusia menganut agama yang dikenali sebagai animisme iaitu terdapat kuasa ghaib yang menguasai alam sekeliling.  Kepercayaan ini berubah menjadi bentuk agama.  Agama ini dikenali sebagai politeisme yang bermaksud penyembahan terhadap lebih daripada satu tuhan.

BAHASA DAN SISTEM TULISAN
 Kewujudan bahasa dan system tulisan adalah sebahagian daripada perkembangan ilmu pengetahuan dalam proses pembentukkan tamadun yang hasilnya dapat dilihat sehingga hari ini.  Contoh tulisan yang awal ialah Hieroglif, Cunei form dan Ideogram, manakala bahasa tertua ialah Yunani dan Sanskrit.  Bahasa amat penting untuk tujuan penyebaran ilmu pengetahuan dan perhubungan di dalam sesebuah masyarakat dan juga antara sesebuah masyarakat dengan masyarakat yang lain.  Tulisan amat penting untuk tujuan urusan pentadbiran seperti penyimpanan rekod, penulisan undang-undang dan hal-hal keagamaan.  Bahasa dan tulisan merupakan instrument paling penting untuk menyampaikan, memperkembangkan serta mencatatkan idea pemikiran manusia.  Semua cirri-ciri tamadun mempunyai perkaitan rapat anatara satu sama dengan yang lain.

KESIMPULAN
 Proses ini berkembang di bandar, oleh itu kemunculan bandarbandar memainkan peranan penting dalam proses perkembangan sesebuah tamadun.  Bandar memainkan peranan penting sebagai pusat pentadbiran, pusat kegiatan ekonomi, pusat penyembahan dan ritual, pusat perkembangan ilmu pengetahuan, dan pusat pertemuan masyarakat.  Bandar merupakan sebuah manifestasi kepada penciptaan manusia yang mencerminkan tahap ketamadunan manusia.

PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN
 Pembentukan tamadun manusia bermula apabila wujudnya hubungan, iaitu penyesuaian antara manusia dan alam sekelilingnya.  Manusia akan memilih kawasan yang memudahkan mereka manjalani kehidupan harian.  Lembah sungai menjadi tempat pilihan yang utama sebgai tempat petempatan yeng kekal disebabkan tanahnya yang subur untuk kegiatan pertanian.  Sungai juga membekalkan kemudahan lain seperti bekalan air, makanan, serta kemudaha pengangkutan dan perhubungan.  Tamadun-tamadun awal manusia adalah terbentuk di kawasan lembah sungai, contohnya: TAMADUN Mesopota mia Mesir Purba Indus Hwang Ho LOKASI Lembah Sungai Euphrates ( 3500 S.M ) Lembah Sungai Nil ( 3100 S.M ) Lembah Sungai Indus ( 2500 S.M ) Lembah Sungai Hwang Ho ( 1800 S.M )

Peta menubjukkan lokasi tamadun awal dunia