1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONE5IA
NOMOR 2 TAHUN 1992
TENTANG
U5AHA PERA5URAN5IAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E5A
PRE5IDEN REPUBLIK INDONE5IA

Meninlang : a. lahva unluk nevujudkan nasvaiakal adiI dan naknui
leidasaikan IancasiIa dan Undang-Undang Dasai 1945,
penlangunan di segaIa lidang peiIu diIaksanakan secaia
leikesinanlungan:
l. lahva daIan peIaksanaan penlangunan dapal leijadi
leilagai iagan dan jenis iisiko vang peiIu dilangguIangi
oIeh nasvaiakal:
c. lahva usaha peiasuiansian vang sehal neiupakan saIah
salu upava unluk nenangguIangi iisiko vang dihadapi
anggola nasvaiakal dan sekaIigus neiupakan saIah salu
Ienlaga penghinpun dana nasvaiakal, sehingga neniIiki
kedudukan slialegis daIan penlangunan dan kehidupan
peiekononian, daIan upava nenajukan kesejahleiaan
unun:
d. lahva daIan iangka neningkalkan peianan usaha
peiasuiansian daIan penlangunan, peiIu dileiikan
kesenpalan vang Ielih Iuas lagi pihak-pihak vang ingin
leiusaha di lidang peiasuiansian, dengan lidak
nengalaikan piinsip usaha vang sehal dan leilanggung
javal, vang sekaIigus dapal nendoiong kegialan
peiekononian pada ununnva:
e. lahva sehulungan dengan haI-haI leiselul dipandang
peiIu unluk nenelapkan Undang-undang lenlang Usaha
Ieiasuiansian.

Mengingal : 1. IasaI 5 aval (1), IasaI 2O aval (1), dan IasaI 33 aval (1)
Undang-Undang Dasai 1945:
2. Kilal Undang-undang Hukun Ieidala (SlaalslIad Tahun
1847 Nonoi 23):
2
3. Kilal Undang-undang Hukun Dagang (SlaalslIad Tahun
1847 Nonoi 23) selagainana leIah leleiapa kaIi diulah,
leiakhii dengan Undang-undang Nonoi 4 Tahun 1971
lenlang Ieiulahan dan Ienanlahan alas Kelenluan IasaI
54 Kilal Undang-undang Hukun Dagang (Lenlaian
Negaia Tahun 1971 Nonoi 2O, Tanlahan Lenlaian
Negaia Nonoi 2959):
4. Undang-undang Nonoi 12 Tahun 1967 lenlang Iokok-
pokok Ieikopeiasian (Lenlaian Negaia Tahun 1967
Nonoi 23, Tanlahan Lenlaian Negaia Nonoi 2832):
5. Undang-undang Nonoi 9 Tahun 1969 lenlang Ienelapan
Ieialuian Ieneiinlah Iengganli Undang-undang Nonoi 1
Tahun 1969 lenlang ßenluk-lenluk Usaha Negaia
(Lenlaian Negaia Tahun 1969 Nonoi 16, Tanlahan
Lenlaian Negaia Nonoi 289O) Menjadi Undang-undang
(Lenlaian Negaia Tahun 1969 Nonoi 4O,Tanlahan
Lenlaian Negaia Nonoi 29O4).

Dengan Ieiselujuan
DLWAN ILRWAKILAN RAKYAT RLIUßLIK INDONLSIA

MLMUTUSKAN:

Menelapkan: UNDANC-UNDANC TLNTANC USAHA
ILRASURANSIAN
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa! 1
DaIan Undang-undang ini vang dinaksud dengan:
1. Asuiansi alau Ieilanggungan adaIah peijanjian anlaia dua pihak alau
Ielih, dengan nana pihak penanggung nengikalkan diii kepada
leilanggung, dengan neneiina pieni asuiansi, unluk nenleiikan
pengganlian kepada leilanggung kaiena keiugian, keiusakan alau
kehiIangan keunlungan vang dihaiapkan, alau langgung javal hukun
kepada pihak keliga vang nungkin akan dideiila leilanggung, vang linluI
daii sualu peiisliva vang lidak pasli, alau unluk nenleiikan sualu
penlavaian vang didasaikan alas neninggaI alau hidupnva seseoiang
vang dipeilanggungkan.
3
2. Olvek Asuiansi adaIah lenda dan jasa, jiva dan iaga, kesehalan nanusia,
langgung javal hukun, seila senua kepenlingan Iainnva vang dapal
hiIang, iusak, iugi, dan alau leikuiang niIainva.
3. Iiogian Asuiansi SosiaI adaIah piogian asuiansi vang diseIenggaiakan
secaia vajil leidasaikan sualu Undang-undang, dengan lujuan unluk
nenleiikan peiIindungan dasai lagi kesejahleiaan nasvaiakal.
4. Ieiusahaan Ieiasuiansian adaIah Ieiusahaan Asuiansi Keiugian,
Ieiusahaan Asuiansi Iiva, Ieiusahaan Reasuiansi, Ieiusahaan IiaIang
Asuiansi, Ieiusahaan IiaIang Reasuiansi, Agen Asuiansi, Ieiusahaan
IeniIai Keiugian Asuiansi dan Ieiusahaan KonsuIlan Akluiia.
5. Ieiusahaan Asuiansi Keiugian adaIah peiusahaan vang nenleiikan jasa
daIan penangguIangan iisiko alas keiugian, kehiIangan nanfaal, dan
langgung javal hukun kepada pihak keliga, vang linluI daii peiisliva
vang lidak pasli.
6. Ieiusahaan Asuiansi Iiva adaIah peiusahaan vang nenleiikan jasa daIan
penangguIangan iisiko vang dikailkan dengan hidup alau neninggaInva
seseoiang vang dipeilanggungkan.
7. Ieiusahaan Reasuiansi adaIah peiusahaan vang nenleiikan jasa daIan
peilanggungan uIang leihadap iisiko vang dihadapi oIeh Ieiusahaan
Asuiansi Keiugian dan alau Ieiusahaan Asuiansi Iiva.
8. Ieiusahaan IiaIang Asuiansi adaIah peiusahaan vang nenleiikan jasa
kepeianlaiaan daIan penulupan asuiansi dan penanganan penveIesaian
ganli iugi Asuiansi dengan leilindak unluk kepenlingan leilanggung.
9. Ieiusahaan IiaIang Reasuiansi adaIah peiusahaan vang nenleiikan jasa
kepeianlaiaan daIan penenpalan ieasuiansi dan penanganan penveIesaian
ganli iugi ieasuiansi dengan leilindak unluk kepenlingan peiusahaan
asuiansi.
1O. Agen Asuiansi adaIah seseoiang alau ladan hukun vang kegialannva
nenleiikan jasa daIan nenasaikan jasa asuiansi unluk dan alas nana
penanggung.
11. Ieiusahaan IeniIai Keiugian Asuiansi adaIah peiusahaan vang
nenleiikan jasa peniIaian leihadap keiugian pada olvek asuiansi vang
dipeilanggungkan.
12. Ieiusahaan KonsuIlan Akluiia adaIah peiusahaan vang nenleiikan jasa
akluiia kepada peiusahaan asuiansi dan dana pensiun daIan iangka
penlenlukan dan pengeIoIaan sualu piogian asuiansi dan alau piogian
pensiun.
13. AfiIiasi adaIah hulungan anlaia seseoiang alau ladan hukun dengan salu
oiang alau Ielih, alau ladan hukun Iain, sedenikian iupa sehingga saIah
salu daii neieka dapal nenpengaiuhi pengeIoIaan alau kelijaksanaan
oiang vang Iain alau ladan hukun vang Iain, alau selaIiknva dengan
nenanfaalkan adanva keleisanaan kepeniIikan sahan alau keleisanaan
pengeIoIaan peiusahaan.
4
14. Menleii adaIah Menleii Keuangan RepulIik Indonesia.

BAB II
BIDANG U5AHA PERA5URAN5IAN

Pasa! 2
Usaha peiasuiansian neiupakan kegialan usaha vang leigeiak di lidang:
a. Usaha asuiansi, vailu usaha jasa keuangan vang dengan nenghinpun dana
nasvaiakal neIaIui pengunpuIan pieni asuiansi nenleiikan
peiIindungan kepada anggola nasvaiakal penakai jasa asuiansi leihadap
kenungkinan linluInva keiugian kaiena sualu peiisliva vang lidak pasli
alau leihadap hidup alau neninggaInva seseoiang:
l. Usaha penunjang usaha asuiansi, vang nenveIenggaiakan jasa
kepeianlaiaan, peniIaian keiugian asuiansi dan jasa akluiia.

BAB III
JENI5 U5AHA PERA5URAN5IAN

Pasa! 3
Ienis usaha peiasuiansian neIipuli:
a. Usaha asuiansi leidiii daii:
1. Usaha asuiansi keiugian vang nenleiikan jasa daIan
penangguIangan iisiko alas keiugian, kehiIangan nanfaal, dan
langgung javal hukun kepada pihak keliga, vang linluI daii
peiisliva vang lidak pasli:
2. Usaha asuiansi jiva vang nenleiikan jasa daIan penangguIangan
iisiko vang dikailkan dengan hidup alau neninggaInva seseoiang
vang dipeilanggungkan:
3. Usaha ieasuiansi vang nenleiikan jasa daIan peilanggungan uIang
leihadap iisiko vang dihadapi oIeh Ieiusahaan Asuiansi Keiugian
dan alau Ieiusahaan Asuiansi Iiva.
l. Usaha penunjang usaha asuiansi leidiii daii:
1. Usaha piaIang asuiansi vang nenleiikan jasa kepeianlaiaan daIan
penulupan asuiansi dan penanganan penveIesaian ganli iugi asuiansi
dengan leilindak unluk kepenlingan leilanggung:
2. Usaha piaIang ieasuiansi vang nenleiikan jasa kepeianlaiaan daIan
penenpalan ieasuiansi dan penanganan penveIesaian ganli iugi
ieasuiansi dengan leilindak unluk kepenlingan peiusahaan asuiansi:
5
3. Usaha peniIai keiugian asuiansi vang nenleiikan jasa peniIaian
leihadap keiugian pada olvek asuiansi vang dipeilanggungkan:
4. Usaha konsuIlan akluiia vang nenleiikan jasa konsuIlasi akluiia:
5. Usaha Agen Asuiansi vang nenleiikan jasa kepeianlaiaan daIan
iangka penasaian jasa asuiansi unluk dan alas nana penanggung.

BAB IV
RUANG LINGKUP U5AHA PERU5AHAAN PERA5URAN5IAN

Pasa! 4
Usaha asuiansi selagainana dinaksud daIan IasaI 3 huiuf a hanva dapal
diIakukan oIeh peiusahaan peiasuiansian, dengan iuang Iingkup kegialan
selagai leiikul:
a. Ieiusahaan Asuiansi Keiugian hanva dapal nenveIenggaiakan usaha
daIan lidang asuiansi keiugian, leinasuk ieasuiansi:
l. Ieiusahaan Asuiansi Iiva hanva dapal nenveIenggaiakan usaha daIan
lidang asuiansi jiva, dan asuiansi kesehalan, asuiansi keceIakaan diii, dan
usaha anuilas, seila nenjadi pendiii dan penguius dana pensiun sesuai
dengan peialuian peiundang-undangan dana pensiun vang leiIaku:
c. Ieiusahaan Reasuiansi hanva dapal nenveIenggaiakan usaha
peilanggungan uIang.

Pasa! 5
Usaha penunjang usaha asuiansi selagainana dinaksud daIan IasaI 3 huiuf l
hanva dapal diIakukan oIeh peiusahaan peiasuiansian dengan iuang Iingkup
kegialan usaha selagai leiikul:
a. Ieiusahaan IiaIang Asuiansi hanva dapal nenveIenggaiakan usaha
dengan leilindak nevakiIi leilanggung daIan iangka liansaksi vang
leikailan dengan konliak asuiansi:
l. Ieiusahaan IiaIang Reasuiansi hanva dapal nenveIenggaiakan usaha
dengan leilindak nevakiIi peiusahaan asuiansi daIan iangka liansaksi
vang leikailan dengan konliak ieasuiansi:
c. Ieiusahaan IeniIai Keiugian Asuiansi hanva dapal nenveIenggaiakan
usaha jasa peniIaian keiugian alas kehiIangan alau keiusakan vang leijadi
pada olvek asuiansi keiugian:
d. Ieiusahaan KonsuIlan Akluiia hanva dapal nenveIenggaiakan usaha jasa
di lidang akluiia:
e. Ieiusahaan Agen Asuiansi hanva dapal nenleiikan jasa penasaian
asuiansi lagi salu peiusahaan asuiansi vang neniIiki izin usaha daii
Menleii.
6
BAB V
PENUTUPAN OBYEK A5URAN5I

Pasa! 6
(1) Ienulupan asuiansi alas olvek asuiansi haius didasaikan pada kelelasan
neniIih penanggung, kecuaIi lagi Iiogian Asuiansi SosiaI.
(2) Ienulupan olvek asuiansi selagainana dinaksud daIan aval (1) haius
diIakukan dengan nenpeihalikan dava lanpung peiusahaan asuiansi dan
peiusahaan ieasuiansi di daIan negeii.
(3) Iengaluian Ielih Ianjul nengenai kelenluan selagainana dinaksud daIan
aval (2) dialui dengan Ieialuian Ieneiinlah.

BAB VI
BENTUK HUKUM U5AHA PERA5URAN5IAN

Pasa! 7
(1) Usaha peiasuiansian hanva dapal diIakukan oIeh ladan hukun vang
leilenluk:
a. Ieiusahaan Ieiseioan (ILRSLRO):
l. Kopeiasi:
c. Usaha ßeisana (MuluaI).
(2) Dengan lidak nenguiangi kelenluan selagainana dinaksud daIan aval
(1),usaha konsuIlan akluiia dan usaha agen asuiansi dapal diIakukan oIeh
peiusahaan peioiangan.
(3) Kelenluan lenlang usaha peiasuiansian vang leilenluk Usaha ßeisana
(MuluaI) dialui Ielih Ianjul dengan Undang-undang.

BAB VII
KEPEMILIKAN PERU5AHAAN PERA5URAN5IAN

Pasa! 8
(1) Ieiusahaan Ieiasuiansian hanva dapal didiiikan oIeh:
a. Waiga negaia Indonesia dan alau ladan hukun Indonesia vang
sepenuhnva diniIiki vaiga negaia Indonesia dan alau ladan hukun
Indonesia:
l. Ieiusahaan peiasuiansian vang peniIiknva selagainana dinaksud
daIan huiuf a, dengan peiusahaan peiasuiansian vang lunduk pada
hukun asing.
7
(2) Ieiusahaan peiasuiansian vang didiiikan selagainana dinaksud daIan
aval (1) huiuf l haius neiupakan:
a. Ieiusahaan peiasuiansian vang nenpunvai kegialan usaha sejenis
dengan kegialan usaha daii Ieiusahaan peiasuiansian vang
nendiiikan alau neniIikinva:
l. Ieiusahaan Asuiansi Keiugian alau Ieiusahaan Reasuiansi, vang
paia pendiii alau peniIik peiusahaan leiselul adaIah Ieiusahaan
Asuiansi Keiugian dan alau Ieiusahaan Reasuiansi.
(3) Kelenluan Ielih Ianjul nengenai kepeniIikan Ieiusahaan Ieiasuiansian
selagainana dinaksud daIan aval (2) dialui dengan Ieialuian
Ieneiinlah.

BAB VI5I
PERIZINAN U5AHA

Pasa! 9
(1) Seliap pihak vang neIakukan usaha peiasuiansian vajil nendapal izin
usaha daii Menleii, kecuaIi lagi peiusahaan vang nenveIenggaiakan
Iiogian Asuiansi SosiaI.
(2) Unluk nendapalkan izin usaha selagainana dinaksud daIan aval (1)
haius dipenuhi peisvaialan nengenai:
a. Anggaian dasai:
l. Susunan oiganisasi:
c. IeinodaIan:
d. KepeniIikan:
e. KeahIian di lidang peiasuiansian:
f. KeIavakan iencana keija:
g. HaI-haI Iain vang dipeiIukan unluk nendukung peilunluhan usaha
peiasuiansian secaia sehal.
(3) DaIan haI leidapal kepeniIikan pihak asing selagainana dinaksud daIan
IasaI 8 aval (1) huiuf l, naka unluk nenpeioIeh izin usaha selagainana
dinaksud daIan aval (1) vajil dipenuhi peisvaialan selagainana
dinaksud daIan aval (2) seila kelenluan nengenai lalas kepeniIikan dan
kepenguiusan pihak asing.
(4) Kelenluan Ielih Ianjul nengenai peisvaialan izin usaha selagainana
dinaksud daIan aval (2) dan aval (3) dialui dengan Ieialuian Ieneiinlah.

8
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWA5AN

Pasa! 10
Ienlinaan dan pengavasan leihadap usaha peiasuiansian diIakukan oIeh
Menleii.

Pasa! 11
(1) Ienlinaan dan pengavasan leihadap usaha peiasuiansian neIipuli:
a. Kesehalan keuangan lagi Ieiusahaan Asuiansi Keiugian, Ieiusahaan
Asuiansi Iiva dan Ieiusahaan Reasuiansi, vang leidiii daii:
1. ßalas lingkal soIvaliIilas:
2. Relensi sendiii:
3. Reasuiansi:
4. Inveslasi:
5. Cadangan leknis: dan
6. Kelenluan-kelenluan Iain vang leihulungan dengan kesehalan
keuangan:
l. IenveIenggaiaan usaha, vang leidiii daii:
1. Svaial-svaial poIis asuiansi:
2. lingkal pieni:
3. IenveIesaian kIain:
4. Ieisvaialan keahIian di lidang peiasuiansian: dan
5. Kelenluan-kelenluan Iain vang leihulungan dengan
penveIenggaiaan usaha.
(2) Seliap Ieiusahaan Ieiasuiansian vajil neneIihaia kesehalan sesuai
dengan kelenluan selagainana dinaksud daIan aval (1) seila vajil
neIakukan usaha sesuai dengan piinsip-piinsip asuiansi vang sehal.
(3) Kelenluan Ielih Ianjul nengenai kesehalan keuangan daii penveIenggaiaan
usaha selagainana dinaksud daIan aval (1) dialui dengan Ieialuian
Ieneiinlah.

Pasa! 12
Ieiusahaan IiaIang Asuiansi diIaiang nenenpalkan penulupan asuiansi pada
peiusahaan asuiansi vang lidak nenpunvai izin usaha selagainana dinaksud
daIan IasaI 9.

9
Pasa! 13
(1) Ieiusahaan IiaIang Asuiansi diIaiang nenenpalkan penulupan asuiansi
kepada sualu peiusahaan asuiansi vang neiupakan AfiIiasi daii
Ieiusahaan IiaIang Asuiansi vang leisangkulan, kecuaIi apaliIa caIon
leilanggung leIah leiIelih dahuIu dileiilahu secaia leiluIis dan nenvelujui
nengenai adanva AfiIiasi leiselul.
(2) Ieiusahaan IeniIai Keiugian Asuiansi diIaiang neIakukan peniIaian
keiugian alas olvek asuiansi vang diasuiansikan kepada Ieiusahaan
Asuiansi Keiugian vang neiupakan AfiIiasi daii Ieiusahaan IeniIai
Keiugian Asuiansi vang leisangkulan.
(3) Ieiusahaan KonsuIlan Akluaiia diIaiang nenleiikan jasa kepada
Ieiusahaan Asuiansi Iiva alau dana pensiun vang neiupakan AfiIiasi daii
Ieiusahaan KonsuIlan Akluaiia vang leisangkulan.
(4) Agen Asuiansi diIaiang leilindak selagai agen daii peiusahaan asuiansi
vang lidak nenpunvai izin usaha selagainana dinaksud daIan IasaI 9.

Pasa! 14
(1) Iiogian Asuiansi SosiaI hanva dapal diseIenggaiakan oIeh ßadan Usaha
MiIik Negaia.
(2) Teihadap peiusahaan vang nenveIenggaiakan Iiogian Asuiansi SosiaI
selagainana dinaksud daIan aval (1) leiIaku kelenluan nengenai
penlinaan dan pengavasan daIan Undang-undang ini.

Pasa! 15
(1) DaIan neIakukan penlinaan dan pengavasan, Menleii neIakukan
peneiiksaan leikaIa alau seliap vaklu apaliIa dipeiIukan leihadap usaha
peiasuiansian.
(2) Seliap peiusahaan peiasuiansian vajil nenpeiIihalkan luku, calalan,
dokunen, dan Iapoian-Iapoian, seila nenleiikan keleiangan vang
dipeiIukan daIan iangka peneiiksaan selagainana dinaksud daIan aval
(1).

Pasa! 16
(1) Seliap Ieiusahaan Asuiansi Keiugian, Ieiusahaan Asuiansi Iiva,
Ieiusahaan Reasuiansi, Ieiusahaan IiaIang Asuiansi dan Ieiusahaan
IiaIang Reasuiansi vajil nenvanpaikan neiaca dan peihilungan Iala iugi
peiusahaan leseila penjeIasannva kepada Menleii.
(2) Seliap peiusahaan peiasuiansian vajil nenvanpaikan Iapoian opeiasionaI
kepada Menleii.
(3) Seliap Ieiusahaan Asuiansi Keiugian, Ieiusahaan Asuiansi Iiva, dan
Ieiusahaan Reasuiansi vajil nengununkan neiaca dan peihilungan Iala
10
iugi peiusahaan daIan suial kalai haiian di Indonesia vang neniIiki
peiedaian vang Iuas.
(4) SeIain kevajilan selagainana dinaksud daIan aval (1), aval (2), dan aval
(3), seliap Ieiusahaan Asuiansi Iiva vajil nenvanpaikan Iapoian
inveslasi kepada Menleii.
(5) ßenluk, susunan dan jadvaI penvanpaian Iapoian seila pengununan
neiaca dan peihilungan Iala iugi peiusahaan selagainana dinaksud
daIan aval (1), aval (2), aval (3), dan aval (4) dilelapkan oIeh Menleii.

Pasa! 17
(1) DaIan haI leidapal peIanggaian leihadap kelenluan daIan Undang-
undang ini alau peialuian peIaksanaannva, Menleii dapal neIakukan
lindakan leiupa penleiian peiingalan, penlalasan kegialan usaha, alau
pencalulan izin usaha.
(2) Tindakan selagainana dinaksud daIan aval (1) dileiapkan dengan
lahapan peIaksanaan selagai leiikul:
a. Ienleiian peiingalan:
l. Ienlalasan kegialan usaha:
c. Iencalulan izin usaha.
(3) SeleIun pencalulan izin usaha, Menleii dapal neneiinlahkan peiusahaan
vang leisangkulan unluk nenvusun iencana daIan iangka nengalasi
penvelal daii penlalasan kegialan usahanva.
(4) Tala caia peIaksanaan kelenluan selagainana dinaksud daIan aval (1)
seila jangka vaklu lagi peiusahaan daIan nenenuhi kelenluan
selagainana dinaksud daIan aval (3) dialui dengan Ieialuian
Ieneiinlah.
Pasa! 18
(1) DaIan haI lindakan unluk nenenuhi iencana selagainana dinaksud
daIan IasaI 17 aval (3) leIah diIaksanakan dan apaliIa daii peIaksanaan
leiselul dapal disinpuIkan lahva peiusahaan vang leisangkulan lidak
nanpu alau lidak leisedia nenghiIangkan haI-haI vang nenvelalkan
penlalasan leinaksud, naka Menleii nencalul izin usaha peiusahaan.
(2) Iencalulan izin usaha diununkan oIeh Menleii daIan suial kalai haiian
di Indonesia vang neniIiki peiedaian vang Iuas.

Pasa! 19
DaIan haI peiusahaan leIah leihasiI neIakukan lindakan daIan iangka
nengalasi penvelal daii penlalasan kegialan usahanva daIan jangka vaklu
selagainana dinaksud daIan IasaI 17 aval (4), naka peiusahaan vang
leisangkulan dapal neIakukan usahanva kenlaIi.
11
BAB X
KEPAILITAN DAN LIKUIDA5I

Pasa! 20
(1) Dengan lidak nenguiangi leiIakunva kelenluan daIan Ieialuian
KepaiIilan, daIan haI leidapal pencalulan izin usaha selagainana
dinaksud daIan IasaI 18, naka Menleii, leidasaikan kepenlingan unun
dapal neninlakan kepada IengadiIan agai peiusahaan vang leisangkulan
dinvalakan paiIil.
(2) Hak penegang poIis alas penlagian haila kekavaan Ieiusahaan Asuiansi
Keiugian alau Ieiusahaan Asuiansi Iiva vang diIikuidasi neiupakan hak
ulana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasa! 21
(1) ßaiang siapa nenjaIankan alau nenvuiuh nenjaIankan kegialan usaha
peiasuiansian lanpa izin usaha selagainana dinaksud daIan IasaI 9,
diancan dengan pidana penjaia paIing Iana 15 (Iina leIas) lahun dan
denda paIing lanvak Rp. 2.5OO.OOO.OOO,- (dua niIvai Iina ialus jula iupiah).
(2) ßaiang siapa nenggeIapkan pieni asuiansi diancan dengan pidana
penjaia paIing Iana 15 (Iina leIas) lahun dan denda paIing lanvak Rp
2.5OO.OOO.OOO (dua niIvai Iina ialus jula iupiah).
(3) ßaiang siapa nenggeIapkan dengan caia nengaIihkan, nenjaninkan, dan
alau nengagunkan lanpa hak, kekavaan Ieiusahaan Asuiansi Iiva alau
Ieiusahaan Asuiansi Keiugian alau Ieiusahaan Reasuiansi, diancan
dengan pidana penjaia paIing Iana 15 (Iina leIas) lahun dan denda paIing
lanvak Rp. 2.5OO.OOO.OOO,- (dua niIvai Iina ialus jula iupiah).
(4) ßaiang siapa neneiina, nenadah, nenleIi, alau nengagunkan, alau
nenjuaI kenlaIi kekavaan peiusahaan selagainana dinaksud daIan aval
(3) vang dikelahuinva alau palul dikelahuinva lahva laiang- laiang
leiselul adaIah kekavaan Ieiusahaan Asuiansi Keiugian alau Ieiusahaan
Asuiansi Iiva alau Ieiusahaan Reasuiansi, diancan dengan pidana penjaia
paIing Iana 5 (Iina) lahun dan denda paIing lanvak Rp
5OO.OOO.OOO,- (Iina ialus jula iupiah).
(5) ßaiang siapa secaia sendiii-sendiii alau leisana-sana neIakukan
penaIsuan alas dokunen Ieiusahaan Asuiansi Keiugian alau Ieiusahaan
Asuiansi Iiva alau Ieiusahaan Reasuiansi, diancan dengan pidana penjaia
paIing Iana 5 (Iina) lahun dan denda paIing lanvak Rp 25O.OOO.OOO,- (dua
ialus Iina puIuh jula iupiah).
12
Pasa! 22
Dengan lidak nenguiangi kelenluan pidana selagainana dinaksud daIan IasaI
21, leihadap peiusahaan peiasuiansian vang lidak nenenuhi kelenluan
Undang-undang ini dan peialuian peIaksanaannva dapal dikenakan sanksi
adninislialif, ganli iugi, alau denda, vang kelenluannva Ielih Ianjul akan
dilelapkan daIan Ieialuian Ieneiinlah.

Pasa! 23
Tindak pidana selagainana dinaksud daIan IasaI 21 adaIah kejahalan.

Pasa! 24
DaIan haI lindak pidana selagainana dinaksud daIan IasaI 21 diIakukan oIeh
alau alas nana sualau ladan hukun alau ladan usaha vang lukan neiupakan
ladan hukun, naka lunlulan pidana diIakukan leihadap ladan leiselul alau
leihadap neieka vang nenleiikan peiinlah unluk neIakukan lindak pidana ilu
alau vang leilindak selagai pinpinan daIan neIakukan lindak pidana ilu
naupun leihadap kedua-duanva.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa! 25
(1) Ieiusahaan Ieiasuiansian vang leIah nendapal izin usaha daii Menleii
pada saal dilelapkannva Undang-undang ini, dinvalakan leIah nendapal
izin usaha leidasaikan Undang-undang ini.
(2) Ieiusahaan Ieiasuiansian selagainana dinaksud daIan aval (1)
divajilkan nenvesuaikan diii dengan kelenluan daIan Undang-undang
ini.
(3) Kelenluan lenlang penvesuaian selagainana dinaksud daIan aval (2)
seila jangka vaklunva dilelapkan oIeh Menleii.

Pasa! 26
Ieialuian peiundang-undangan nengenai usaha peiasuiansian vang leIah ada
pada saal Undang-undang ini nuIai leiIaku, sepanjang lidak leilenlangan
dengan Undang-undang ini, dinvalakan lelap leiIaku sanpai peialuian
peiundang-undangan vang nengganlikannva leidasaikan Undang-undang ini
dilelapkan.

13
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasa! 27
Dengan leiIakunva Undang-undang ini naka Oidonnannlie ophel
Levensveizekeiinglediijf (SlaalslIad Tahun 1941 Nonoi 1O1) dinvalakan lidak
leiIaku Iagi.

Pasa! 28
Undang-undang ini nuIai leiIaku pada langgaI diundangkan.
Agai seliap oiang nengelahuinva, neneiinlahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penenpalannva daIan Lenlaian Negaia RepulIik
Indonesia.
Disahkan Di Iakaila,
Iada TanggaI 11 Ieliuaii 1992
IRLSIDLN RLIUßLIK INDONLSIA,
lld.
SOLHARTO

Diundangkan Di Iakaila,
Iada TanggaI 11 Ieliuaii 1992
MLNTLRI/SLKRLTARIS NLCARA
RLIUßLIK INDONLSIA,
lld.
MOLRDIONO


LLMßARAN NLCARA RLIUßLIK INDONLSIA TAHUN 1992 NOMOR 13
14
PENJELA5AN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONE5IA
NOMOR 2 TAHUN 1992
TENTANG
U5AHA PERA5URAN5IAN

I. UMUM
Sasaian ulana penlangunan jangka panjang selagainana leileia daIan Caiis-
gaiis ßesai HaIuan Negaia adaIah leiciplanva Iandasan vang kual lagi langsa
Indonesia unluk lunluh dan leikenlang alas kekualannva sendiii nenuju
nasvaiakal vang adiI dan naknui leidasaikan IancasiIa dan Undang-Undang
Dasai 1945. Ienlangunan ekononi neneiIukan dukungan inveslasi daIan
junIah vang nenadai vang peIaksanaannva haius leidasaikan kenanpuan
sendiii dan oIeh kaiena ilu dipeiIukan usaha vang sungguh-sungguh unluk
nengeiahkan dana inveslasi, khususnva vang leisunlei daii lalungan
nasvaiakal. Usaha peiasuiansian selagai saIah salu Ienlaga keuangan nenjadi
penling peianannva, kaiena daii kegialan usaha ini dihaiapkan dapal senakin
neningkal Iagi pengeiahan dana nasvaiakal unluk penliavaan penlangunan.
DaIan pada ilu, penlangunan lidak Iupul daii leilagai iisiko vang dapal
nengganggu hasiI penlangunan vang leIah dicapai. Sehulungan dengan ilu
diluluhkan hadiinva usaha Ieiasuiansian vang langguh, vang dapal
nenanpung keiugian vang dapal linluI oIeh adanva leilagai iisiko.
Keluluhan akan jasa usaha peiasuiansian juga neiupakan saIah salu saiana
finansiaI daIan lala kehidupan ekononi iunah langga, laik daIan nenghadapi
iisiko finansiaI vang linluI selagai akilal daii iisiko vang paIing nendasai,
vailu iisiko aIaniah dalangnva kenalian, naupun daIan nenghadapi leilagai
iisiko alas haila lenda vang diniIiki. Keluluhan akan hadiinva usaha
peiasuiansian juga diiasakan oIeh dunia usaha nengingal di salu pihak leidapal
leilagai iisiko vang secaia sadai dan iasionaI diiasakan dapal nengganggu
kesinanlungan kegialan usahanva, di Iain pihak dunia usaha seiing kaIi lidak
dapal nenghindaikan diii daii sualu sislin vang nenaksanva unluk
nenggunakan jasa usaha peiasuiansian. Usaha peiasuiansian leIah cukup Iana
hadii daIan peiekononian Indonesia dan leipeian daIan peijaIanan sejaiah
langsa leidanpingan dengan sekloi kegialan Iainnva. Sejauh ini kehadiian
usaha peiasuiansian hanva didasaikan pada Kilal Undang-undang Hukun
Dagang (KUH Dagang) vang nengalui asuiansi selagai sualu peijanjian.
Senenlaia ilu usaha asuiansi neiupakan usaha vang nenjanjikan peiIindungan
kepada pihak leilanggung dan sekaIigus usaha ini juga nenvangkul dana
nasvaiakal. Dengan kedua peianan usaha asuiansi leiselul, daIan
peikenlangan penlangunan ekononi vang senakin neningkal naka senakin
leiasa keluluhan akan hadiinva induslii peiasuiansian vang kual dan dapal
diandaIkan. Sehulungan dengan haI-haI leiselul naka usaha peiasuiansian
neiupakan lidang usaha vang neneiIukan penlinaan dan pengavasan secaia
leikesinanlungan daii Ieneiinlah, daIan iangka pengananan kepenlingan
nasvaiakal. Unluk ilu dipeiIukan peiangkal peialuian daIan lenluk Undang-
15
undang, sehingga nenpunvai kekualan hukun vang Ielih kokoh, vang dapal
neiupakan Iandasan laik lagi geiak usaha daii peiusahaan-peiusahaan di
lidang ini naupun lagi Ieneiinlah daIan iangka neIaksanakan penlinaan
dan pengavasan. Undang-undang ini pada dasainva nenganul azas spesiaIisasi
usaha daIan jenis-jenis usaha di lidang peiasuiansian. HaI ini didasaikan pada
peilinlangan lahva usaha peiasuiansian neiupakan usaha vang neneiIukan
keahIian seila keleianpiIan leknis vang khusus daIan penveIenggaiaannva.
Undang-undang ini juga nenegaskan adanva kelelasan pada leilanggung
daIan neniIih peiusahaan asuiansi. DaIan iangka peiIindungan alas hak
leilanggung, Undang-undang ini juga nenelapkan kelenluan vang nenjadi
pedonan lenlang penveIenggaiaan usaha, dengan nengupavakan agai piaklek
usaha vang dapal neninluIkan konfIik kepenlingan sejauh nungkin dapal
dihindaikan, seila nengupavakan agai jasa vang dilavaikan dapal
leiseIenggaia alas dasai peilinlangan olveklif vang lidak neiugikan penakai
jasa.

II. PA5AL DEMI PA5AL

Pasa! 1
Cukup jeIas.

Pasa! 2
Cukup jeIas.

Pasa! 3
IengeIonpokan jenis usaha peiasuiansian daIan IasaI ini didasaikan pada
pengeilian lahva peiusahaan vang neIakukan usaha asuiansi adaIah
peiusahaan vang nenanggung iisiko asuiansi. Di sanping ilu, di lidang
peiasuiansian leidapal puIa peiusahaan-peiusahaan vang kegialan
usahanva lidak nenanggung iisiko asuiansi, vang daIan IasaI ini
kegialannva dikeIonpokkan selagai usaha penunjang usaha asuiansi.
WaIaupun denikian selagai sesana penvedia jasa di lidang peiasuiansian,
peiusahaan di lidang usaha asuiansi dan peiusahaan di lidang usaha
penunjang usaha asuiansi neiupakan nilia usaha vang saIing
nenluluhkan dan saIing neIengkapi, vang secaia leisana-sana peiIu
nenleiikan konliilusi lagi kenajuan sekloi peiasuiansian di Indonesia.
SeIain pengeIonpokan nenuiul jenis usaha, usaha asuiansi dapal puIa
dilagi leidasaikan sifal daii penveIenggaiaan usahanva nenjadi dua
keIonpok, vailu vang leisifal sosiaI dan vang leisifal koneisiaI. Usaha
asuiansi vang leisifal sosiaI adaIah daIan iangka penveIenggaiaan
Iiogian Asuiansi SosiaI, vang leisifal vajil leidasaikan Undang-undang
dan nenleiikan peiIindungan dasai unluk kepenlingan nasvaiakal.

16
Pasa! 4
ßeidasaikan kelenluan ini seliap peiusahaan peiasuiansian hanva dapal
puIa nenjaIankan jenis usaha vang leIah dilelapkan. Dengan denikian
lidak dinungkinkan adanva seluah peiusahaan asuiansi vang sekaIigus
nenjaIankan usaha asuiansi keiugian dan asuiansi jiva.
SeIanjulnva daIan kelenluan IasaI ini pengeilian dana pensiun leilalas
pada dana pensiun Ienlaga keuangan.

Pasa! 5
Iasa vang dapal dileiikan oIeh Ieiusahaan KonsuIlan Akluiia nencakup
anlaia Iain konsuIlasi lenlang haI-haI vang leikailan dengan anaIisis dan
penghilungan cadangan, penvusunan Iapoian akluiia, peniIaian
kenungkinan leijadinva iisiko dan peiancangan pioduk asuiansi jiva.

Pasa! 6
Aval (1)
Kelenluan ini dinaksudkan unluk neIindungi hak leilanggung agai
dapal secaia lelas neniIih peiusahaan asuiansi selagai
penanggungnva. HaI ini dipandang peiIu nengingal leilanggung
adaIah pihak vang paIing leikepenlingan alas olvek vang
dipeilanggungkannva sehingga sudah sevajainva apaliIa neieka
secaia lelas lanpa adanva pengaiuh dan lekanan daii pihak nanapun
dapal nenenlukan sendiii peiusahaan asuiansi vang akan nenjadi
penanggungnva.
Aval (2)
DaIan asas kelelasan unluk neniIih pananggung ini leikandung
naksud lahva leilanggung lelas unluk nenenpalkan penulupan
olvek asuiansinva pada Ieiusahaan Asuiansi Iiva dan Ieiusahaan
Asuiansi Keiugian vang nenpeioIeh izin usaha di Indonesia.
Aval (3)
Agai peIaksanaan daii kelenluan ini dapal disesuaikan dengan
peikenlangan usaha peiasuiansian di Indonesia, naka kelenluan Ielih
Ianjul nengenai penulupan asuiansi dan alau penenpalan
ieasuiansinva dialui daIan peialuian peIaksanaan daii Undang-
undang ini.

Pasa! 7
Aval (1)
Cukup jeIas.

17
Aval (2)
Cukup jeIas.
Aval (3)
Mengingal Undang-undang nengenai lenluk hukun Usaha ßeisana
(MuluaI) leIun ada, naka unluk senenlaia kelenluan lenlang usaha
peiasuiansian vang leilenluk Usaha ßeisana (MuluaI) akan dialui
dengan Ieialuian Ieneiinlah.

Pasa! 8
Aval (1)
DaIan aval ini dilenlukan lahva vaiga negaia Indonesia dan alau
ladan hukun Indonesia dapal nenjadi pendiii peiusahaan
peiasuiansian, laik dengan peniIikan sepenuhnva naupun dengan
nenlenluk usaha palungan dengan pihak asing. Teinasuk daIan
pengeilian ladan hukun Indonesia anlaia Iain adaIah ßadan Usaha
MiIik Negaia, ßadan Usaha MiIik Daeiah, Kopeiasi, dan ßadan Usaha
MiIik Svasla.
Aval (2)
Ieiusahaan peiasuiansian vang didiiikan alau diniIiki oIeh peiusahaan
peiasuiansian daIan negeii dan peiusahaan peiasuiansian asing vang
nenpunvai kegialan usaha sejenis dinaksudkan unluk nenunluhkan
penveIenggaiaan kegialan usaha peiasuiansian vang Ielih piofesionaI
SeIain ilu keijasana peiusahaan peiasuiansian vang sejenis juga
dinaksudkan unluk Ielih nenungkinkan leijadinva pioses aIih
leknoIogi. Sesuai dengan lujuan daii kelenluan ini vang dinaksudkan
unluk Ielih nenunluhkan piofesionaIisne daIan pengeIoIaan usaha,
naka kepeniIikan leisana alas peiusahaan peiasuiansian oIeh
Ieiusahaan Asuiansi Keiugian alau Ieiusahaan Reasuiansi daIan
negeii dengan Ieiusahaan Asuiansi Keiugian alau Ieiusahaan
Reasuiansi Iuai negeii haius lelap didasaikan pada jenis usaha nasing-
nasing pailnei daIan kepeniIikan leiselul.
Conloh nengenai haI leiselul adaIah selagai leiikul:
a. Ieiusahaan Reasuiansi Iuai negeii dengan Ieiusahaan Asuiansi
Keiugian daIan negeii dapal nendiiikan Ieiusahaan Asuiansi
Keiugian alau Ieiusahaan Reasuiansi.
l. Ieiusahaan Asuiansi Keiugian Iuai negeii dengan Ieiusahaan
Reasuiansi daIan negeii dapal nendiiikan Ieiusahaan Asuiansi
Keiugian alau Ieiusahaan Reasuiansi.
Aval (3)
Cukup jeIas.

18
Pasa! 9
Aval (1)
Khusus lagi ßadan Usaha MiIik Negaia vang nenveIenggaiakan
Iiogian Asuiansi SosiaI, fungsi dan lugas selagai penveIenggaia
piogian leiselul diluangkan daIan Ieialuian Ieneiinlah. HaI ini
leiaili lahva Ieneiinlah nenang nenugaskan ßadan Usaha MiIik
Negaia vang leisangkulan unluk neIaksanakan sualu Iiogian
Asuiansi SosiaI vang leIah dipuluskan unluk diIaksanakan oIeh
Ieneiinlah. Dengan denikian lagi ßadan Usaha MiIik Negaia
leinaksud lidak dipeiIukan adanva izin usaha daii Menleii.
Aval (2)
Unluk nendukung sualu kegialan usaha peiasuiansian vang
leilanggung javal, peiIu adanva anggaian dasai, susunan oiganisasi
vang laik, IunIah nodaI vang nenadai, slalus kepeniIikan vang jeIas,
lenaga ahIi asuiansi vang dipeiIukan sesuai dengan lidangnva, iencana
keija vang Iavak sesuai dengan kondisi, dan haI-haI Iain vang
dikenudian haii dipeikiiakan dapal nendukung peilunluhan usaha
peiasuiansian secaia sehal. Yang dinaksud dengan keahIian di lidang
peiasuiansian daIan kelenluan ini nencakup anlaia Iain keahIian di
lidang akluaiia, undeiviiling, nanajenen iisiko. peniIai keiugian
asuiansi, dan selagainva, sesuai dengan kegialan usaha peiasuiansian
vang dijaIankan.
Aval (3)
DaIan pengeilian isliIah kelenluan nengenai lalas kepeniIikan dan
kepenguiusan pihak asing, leinasuk puIa pengeilian lenlang pioses
Indonesianisasi. Dengan adanva kelenluan ini dihaiapkan induslii
peiasuiansian nasionaI senakin dapal leilunpu pada kekualan sendiii.
Aval (4)
Cukup jeIas.

Pasa! 10
Cukup jeIas.

Pasa! 11
Aval (1)
ßalas lingkal soIvaliIilas (SoIvencv Maigin) neiupakan loIok ukui
kesehalan keuangan Ieiusahaan Asuiansi dan Ieiusahaan Reasuiansi.
ßalas lingkal soIvaliIilas ini neiupakan seIisih anlaia kekavaan
leihadap kevajilan, vang peihilungannva didasaikan pada caia
peihilungan leilenlu sesuai dengan sifal usaha asuiansi. Relensi sendiii
daIan haI ini neiupakan lagian peilanggungan vang nenjadi lelan
alau langgung javal sendiii sesuai dengan lingkal kenanpuan
19
keuangan peiusahaan asuiansi alau Ieiusahaan Reasuiansi vang
leisangkulan. Reasuiansi neiupakan lagian peilanggungan vang
dipeilanggungkan uIang pada peiusahaan asuiansi Iain dan alau
Ieiusahaan Reasuiansi. DaIan hulungannva dengan inveslasi, vang
akan dialui adaIah kelijaksanaan inveslasi Ieiusahaan Asuiansi
Keiugian, Ieiusahaan Asuiansi Iiva dan Ieiusahaan Reasuiansi daIan
nenenlukan inveslasinva pada jenis inveslasi vang anan dan pioduklif.
Sesuai dengan sifal usaha asuiansi di nana linluInva lelan kevajilan
lidak nenenlu, naka Ieiusahaan Asuiansi Keiugian, Ieiusahaan
Asuiansi Iiva, dan Ieiusahaan Reasuiansi peiIu nenlenluk dan
neneIihaia cadangan vang dipeihilungkan leidasaikan peilinlangan
leknis asuiansi dan dinaksudkan unluk nenjaga agai peiusahaan vang
leisangkulan dapal nenenuhi kevajilannva kepada penegang poIis.
Asuiansi adaIah peijanjian alau konliak vang diluangkan daIan lenluk
poIis. Selagai sualu peijanjian alau konliak naka kelenluan-kelenluan
vang dialui di daIannva lidak loIeh neiugikan kepenlingan penegang
poIis. Unluk neIindungi kepenlingan nasvaiakal Iuas, penelapan
lingkal pieni haius lidak nenleialkan leilanggung, lidak nengancan
keIangsungan usaha penanggung, dan lidak leisifal diskiininalif.
DaIan iangka penlinaan dan pengavasan, peialuian peIaksanaan
vang nencakup nasaIah penveIesaian kIain akan nenelapkan lalas
vaklu naksinun anlaia saal adanva kepaslian nengenai junIah kIain
vang haius dilavai dengan saal penlavaian kIain leiselul oIeh
penanggung. SaIah salu kelenluan vang leihulungan dengan
penveIenggaiaan usaha adaIah nengenai penlavaian pieni asuiansi
kepada penanggung alas iisiko vang dilulupnva, sesuai dengan
peijanjian vang leIah dilual.
Aval (2)
Cukup jeIas.
Aval (3)
Cukup jeIas.

Pasa! 12
Cukup jeIas.

Pasa! 13
Aval (1)
Cukup jeIas.
Aval (2)
Cukup jeIas.
Aval (3)
Cukup jeIas.
20
Aval (4)
Cukup jeIas.

Pasa! 14
Aval (1)
Cukup jeIas.
Aval (2)
Ieiusahaan vang nenveIenggaiakan Iiogian Asuiansi SosiaI
selenainva nenveIenggaiakan saIah salu jenis asuiansi, vailu asuiansi
jiva alau asuiansi keiugian alau konlinasi anlaia keduanva. OIeh
kaiena ilu, leiIepas daii peialuian peiundang-undangan vang
nenlenluknva, Menleii selagai penlina dan pengavas usaha
peiasuiansian leivenang dan leikevajilan unluk neIakukan
penlinaan dan pengavasan leihadap peiusahaan vang
nenveIenggaiakan usaha asuiansi sosiaI leiselul, sedangkan nengenai
penlinaan dan pengavasan leihadap Iiogian Asuiansi SosiaI
diIakukan oIeh Menleii leknis vang leisangkulan leidasaikan Undang-
undang vang nengalui Iiogian Asuiansi SosiaI dinaksud.

Pasa! 15
Aval (1)
Ieneiiksaan dinaksudkan unluk neneIili secaia Iangsung kelenaian
Iapoian vang disanpaikan peiusahaan, laik kesehalan keuangan
naupun piaklek penveIenggaiaan usaha, sesuai dengan kelenluan
Undang-undang. Ieneiiksaan dinaksud dapal diIakukan secaia
leikaIa naupun seliap saal apaliIa dipandang peiIu dengan lujuan
agai peiIindungan leihadap nasvaiakal dapal dijanin dan
penvinpangan vang leijadi pada peiusahaan dapal dikelahui sedini
nungkin.
Aval (2)
Cukup jeIas.
Aval (3)
Cukup jeIas.

Pasa! 16
Aval (1)
Cukup jeIas.
Aval (2)
Cukup jeIas.
21
Aval (3)
Cukup jeIas.
Aval (4)
Cukup jeIas.
Aval (5)
Cukup jeIas.

Pasa! 17
Aval (1)
Kepulusan nengenai penleiian peiingalan, penlalasan kegialan
usaha, dan pencalulan izin usaha neiupakan lahapan lindakan vang
dapal dileiIakukan pada peiusahaan vang neIakukan peIanggaian
leihadap kelenluan Undang-undang ini. DaIan haI leilenlu Menleii
dapal nendengai pendapal pihak-pihak vang dipeiIukan.
Aval (2)
Tahapan lindakan vang dipeiIukan neiupakan uiulan vang haius
diIaIui seleIun diIakukan pencalulan izin usaha. Nanun denikian
leihadap ßadan Usaha MiIik Negaia vang nenveIenggaiakan Iiogian
Asuiansi SosiaI, kelenluan IasaI 17 aval (2) huiuf l dan huiuf c lidak
dapal dileiapkan. HaI ini nengingal lahva apaliIa leijadi haI-haI vang
dapal nengganggu keIangsungan usaha daii ßadan Usaha MiIik
Negaia leiselul, naka lindak Ianjulnva didasaikan pada peialuian
peiundang-undangan nengenai Iiogian Asuiansi SosiaI leiselul seila
peialuian peiundang-undangan lenlang penlenlukan ßadan Usaha
MiIik Negaia vang leisangkulan.
Aval (3)
Teiganlung pada lingkal dan jenis peIanggaian vang diIakukan,
Menleii dapal nenleiikan kesenpalan lagi peiusahaan unluk
neIakukan upava penlenahan dengan neneiinlahkan diIakukannva
lindakan vang dianggap peiIu vang diikuli peikenlangannva secaia
leius-neneius, lanpa nengoilankan peiIindungan leihadap
peiusahaan alaupun leilanggung. DaIan peialuian peIaksanaan vang
nengalui lala caia pengenaan sanksi, akan dilelapkan lalas vaklu
naksinun vang disediakan lagi peiusahaan vang leisangkulan unluk
nenvusun iencana keija selagainana dinaksud daIan aval ini unluk
diajukan kepada Menleii. ßalas vaklu leiselul lidak dapal neIelihi 4
luIan sejak dinuIainva nasa penlalasan kegialan usaha. Rencana keija
vang leIah diajukan seIanjulnva akan dipeigunakan selagai saIah salu
peilinlangan daIan nenelapkan lindak Ianjul pengenaan sanksi.
Aval (4)
Cukup jeIas.
22
Pasa! 18
Aval (1)
DaIan haI Menleii nenpeilinlangkan lahva upava vang diIakukan
lidak nenunjukkan peilaikan alau daIan haI peiusahaan lidak
neIakukan usaha unluk nengupavakan peilaikan, naka Menleii akan
nencalul izin usaha peiusahaan vang leisangkulan.
Aval (2)
Cukup jeIas.

Pasa! 19
Cukup jeIas.

Pasa! 20
Aval (1)
ApaliIa sualu peiusahaan asuiansi leIah dicalul izin usahanva, naka
kekavaan peiusahaan leiselul peiIu diIindungi agai paia penegang
poIis lelap dapal nenpeioIeh haknva secaia piopoisionaI. Unluk
neIindungi kepenlingan paia penegang poIis leiselul, Menleii dileii
vevenang leidasaikan Undang-undang ini unluk neninla IengadiIan
agai peiusahaan asuiansi vang leisangkulan dinvalakan paiIil,
sehingga kekavaan peiusahaan lidak dipeigunakan unluk kepenlingan
penguius alau peniIik peiusahaan lanpa nengindahkan kepenlingan
paia penegang poIis. SeIain ilu, dengan adanva kevenangan unluk
nengajukan peininlaan paiIil leiselul, naka Menleii dapal nencegah
leiIangsungnva kegialan lidak sah daii peiusahaan vang leIah dicalul
izin usahanva, sehingga kenungkinan leijadinva keiugian vang Ielih
Iuas pada nasvaiakal dapal dihindaikan.
Aval (2)
Hak ulana daIan aval ini nengandung pengeilian lahva daIan haI
kepaiIilan, hak penegang poIis nenpunvai kedudukan vang Ielih
linggi daiipada hak pihak-pihak Iainnva, kecuaIi daIan haI kevajilan
unluk negaia, sesuai dengan peialuian peiundang-undangan vang
leiIaku.

Pasa! 21
Aval (1)
Cukup jeIas.
Aval (2)
Cukup jeIas.
23
Aval (3)
Cukup jeIas.
Aval (4)
Cukup jeIas.
Aval (5)
Cukup jeIas.

Pasa! 22
Cukup jeIas.

Pasa! 23
Cukup jeIas.

Pasa! 24
Cukup jeIas.

Pasa! 25
Aval (1)
Cukup jeIas.
Aval (2)
Cukup jeIas.
Aval (3)
Iangka vaklu vang dipeiIukan unluk nengadakan penvesuaian
leidasaikan kelenluan aval ini adaIah 1 (salu) lahun.

Pasa! 26
Cukup jeIas.

Pasa! 27
Cukup jeIas.

Pasa! 28
Cukup jeIas.
TAMßAHAN LLMßARAN NLCARA RLIUßLIK INDONLSIA NOMOR 3467