TEORI RASIONAL-EMOTIF (RATIONAL-EMOTIVE THERAPHY/RET) PENGENALAN Teori kaunseling ini lebih dikenali sebagai Rational

-Emotive Theraphy atau RET. Teori ini diasaskan oleh Albert Ellis (1962) yang dikemukakan melalui bukunya Reason and Emotion in Psychotherapy. Walaupun Ellis terlatih sebagai seorang ahli terapi psikoanalisis tetapi beliau telah membina satu pendekatan baru yang bersifat action-oriented dalam kaunselingnya. Menurut Ellis, RET merupakan satu teori personaliti, satu system falsafah dan satu teknik rawatan psikologi. Teori yang bersifat pendidikan ini lebih menekankan peranan pemikiran dan sistem-sistem kepercayaan sebagai punca masalah-masalah peribadi. Oleh itu, manusia berkeupayaan bertindak sama ada dalam bentuk rasional (positif) ataupun tidak rasional (negatif). Teori ini turut mengakui bahawa berkemampuan untuk mengubah dan mengawal tingkah lakunya seperti yang dijelaskan melalui personality A-B-C. Melalui RET, kaunselor perlu aktif, berani, bijak dan berkeupayaan menggunakan pelbagai teknik kaunseling dalam merasionalkan sistem kepercayaan klien yang sedang bercelaru (tidak rasional) akibat masalah yang sedang dialami itu. Tegasnya sebagai seorang pendidik, kita perlu sabar dan menggunakan segala pengalaman yang ada untuk mengikis perasaan klien atau pelajar yang tidak rasional itu.

KONSEP ASAS TEORI RASIONAL-EMOTIF (RET) 1. Teori RET merupakan satu teori personaliti, berfalsafah dan lebih berbentuk pendidikan daripada perubatan. 2. Teori RET menganggap setiap manusia mempunyai potensi bertindak sama ada secara rasional atau tidak rasional. 3. Teori RET juga bergantung kepada konsep rasionalisasi dalam menyelesaikan sesuatu masalah atau persoalan-persoalan diri yang sedang dihadapi akibat sistem kepercayaan negatif atau tidak rasional. 4. Teori RET mengemukakan kaunselor yang aktif, berwibawa, berkeyakinan dan mampu mengaplikasikan pelbagai teknik kauseling dalam mengubah sistem kepercayaan klien. 5. Teori RET yang berfokuskan aspek kognitif ini mengajar klien atau pelajar untuk mempunyai keyakinan semula dalam menangani masalah yang sedang dihadapinya itu.

PANDANGAN TEORI RASIONAL-EMOTIF (RET) TERHADAP MANUSIA. 1. Teori Rasional-Emotif berandaian bahawa manusia yang mempunyai potensi untuk bertindak atau bertingkah laku dalam bentuk rasional dianggap sebagai individu yang sihat, manakala tidak rasional pula dianggap pula sebagai individu yang tidak sihat. 2. Teori Rasional-Emotif menganggap diri manusia berkebolehan dan mempunyai keyakinan untuk menggunakan rasional mereka sendiri dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Ini kerana tidak ada sesuatu perkara atau masalah yang timbul dal diri yang tidak dapat diselesaikan.

3. Teori Rasional-Emotif percaya bahawa manusia berfungsi secara menyeluruh (holistik). Ini disebabkan manusia pada asasnya mempunyai empat proses utama yang saling berkaitan antara satu sama lain untuk hidup dalam suasana yang gembira iaitu; a) Berprihatin b) Berperasaan c) Bergerak dan d) Bertaakul atau berfikir. 4. Teori Rasional-Emotif menganggap proses pemikiran manusia mempunyai perkaitan yang rapat dengan proses emosi dan bertingkah laku. Jika salah satu daripadanya dirawat atau diubati sehingga sempurna, maka proses-proses lain juga akan sempurna. 5. Teori Rasional-Emotif menganggap segala masalah yang timbul pada diri manusia bukannya berpunca daripada faktor luaran, tetapi hasil daripada pemikiran yang tidak rasional terhadap sesuatu peristiwa yang dialaminya. 6. Teori Rasional-Emotif percaya bahawa manusia berfikir tentang sesuatu perkara atau masalah yang menimpa ke atas diri dalam pelbagai bentuk iaitu bentuk perkataan,frasa, ayat,imej,fantasi dan mimpi. Oleh itu, kognitif berbentuk bukan lisan boleh meninggalkan kesan yang signifikan terhadap tingkah laku dan emosi individu berkenaan. 7. Teori Rasional-Emitif percaya kebanyakan idea individu yang tidak logic wujud paling ketara ketika masih kecil lagi. Di