PENULISAN BERBENTUK LAPORAN

1.0

Pengenalan Penulisan berbentuk laporan merupakan penceritaan bertulis

tentang sesuatu kejadian atau pendapat yang disampaikan dalam format laporan dengan menggunakan laras bahasa yang

formal.Perkataan laporan berasal daripada bahasa Latin iaitu ‘respontare’yang bermaksud ‘membawa kembali’. Menurut Fletcher dan John (1989) atau ‘sebuah misteri oleh kenyataan apapun beberapa rasmi yang daripada keputusan yang yang

penyiasatan diperlukan,

pasti

maklumat badan

dibuat

orang

atau

diperintah atau diminta untuk melakukannya.’ 2.0 Ciri-ciri Laporan Menurut Ra’in Sulaiman Masri, Abdullah Yusof dan Mohd

Shaari (2006), kebanyakan laporan berkongsi ciri umum dan nada yang formal,mempunyai persembahan pernyataan pendapat da n

seperti struktur b e r i l u strasi, menjadi pembaca.

mengandungi

dokumen bertulis jika penulisnya memahami kehendak Jenis laporan tertakluk kepada ciri, bentuk serta

tujuan laporan ditulis. Pertama, mengikut penyampaian seperti Laporan panjang Formal. Laporan Lisan dan Laporan Bertulis. dan Kedua, mengikut dan

seperti Ketiga,

Laporan

Pendek bentuk

Laporan

Panjang

mengikut

seperti skematik

Laporan (

Surat , pad a

Memorandum,

Laporan

contoh

Page | 1

l a m p i r an laporan

1)dan berbentuk

Laporan borang

Berbentuk pada

Borang 2).

(conto h Keempat ,

lampiran

m e n g i k ut masa seperti Laporan Awal, Laporan Kemajuan , Laporan fungsi Berkala seperti dan Laporan Akhir.Kelima,mengiku t dan Lapora n

Laporan

Infomasi

A n a l i t ikal. Keenam, mengikut jenis-jenis lain sepert i L a p o r a n Mesyuarat, Laporan Kajian, Laporan Tahunan da n L a p o r a n Pandangan Mata. 3.0 Kategori Laporan Menurut Maimunah Haji Omar (1993, lima kategori laporan ialah sesuatu ol eh pertama, Laporan yang Pandangan Mata iaitu memerihalkan

kejadian

disaksikan laporan Kerja awal,

atau

dipertikaika n di surat khabar kepada kerja,

p elapor. 3).

Contohnya,

berita iaitu laporan

(lampiran empat

Kedua, iaitu

Laporan

terbahagi kemajuan

jenis

laporan

laporan berkala dan laporan penyelesaian kerja.Ketiga, Laporan Penyiasatan atau Penyelidikan iaitu disediakan oleh sesebuah jawatankuasa Laporan surat seperti laporan penyemakan y an g gaji. Ke em pa t , sebagai Laporan yang pada

Be nt uk

S ur at laporan

K ir im an yang

be rf un gs i Kelima,

iringan yang apa

dikepilkan. sebagai dalam minit

Mesyuarat mencatat

juga yang

dikenali berlaku

mesyuarat (contoh

mesyuarat

lampiran 4). 4.0 Tujuan Penulisan Laporan
Page | 2

Tujuan

khusus

laporan

ditulis

ialah

untuk merakamkan,

memberitahu dan mencadangkan sesuatu. Penulisan laporan juga untuk menyediakan asas dalam membuat sesuatu keputusan dengan teratur, sesuatu lengkap tindakan dan yang sempurna, akan untuk dan mempertahankan untuk membuat

diambil

Laporan Cadangan, Laporan Khas dan Laporan Pandangan Mata. W a la up un bahasa b eg it u Me nu ru t As ma h Ha ji O ma r untuk (1 98 7) , mencapai perlu

l ap or an dalam

p er lu

dititikberatkan Penggunaan yang itu, betul

keberkesanan tepat dengan

penyampaian. diksi Selain

bahasa dan yang

memilih

mematuhi ringkas jelas

peraturan iaitu

tatabahasa.

bahasa

perkataannya

tidak

berulang.

Seterusnya,

iaitu menggunakan banyak perkataan konkrit dan elakkan ayat yang kabur. Perkaitan ayat, laporan. juga penting iaitu merujuk da n

hubungan ba ha gi an

antara dalam

perenggan,

sub-bahagian

Laporan yang boleh dibaca ialah

laporan yang dapat difahami pada pembacaan yang pertama. 5.0 Penutup Kesimpulannya, laporan yang berkesan mesti ditulis

untuk memenuhi maksud tertentu dalam keadaan khusus. Berkesan di sini bermaksud analisis yang terperinci dengan masalah dan kesedaran penulis yang tentang faktor yang terlibat

dalamnya.

Oleh

demikian, gaya penulisan berbentuk

laporan perlu selari dengan tujuan ia dibuat serta mematuhi
Page | 3

perkara

yang

telah

dibincangkan

seperti

di

atas

untuk

memberi impak yang terbaik kepada pembaca.

Bibliografi

Asmah Haji Omar (1987). Bahasa Laporan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fletcher, John (1989) . Writing A Report: A Practical Guide. Petaling Jaya: Pelanduk Publication (M) Sdn. Bhd.

Maimunah Haji Omar (1993) . Panduan bahasa & format penulisan laporan. Shah Alam: Institut Teknologi MARA.

Sulaiman Masri, Abdullah Yusof, Mohd Rain Shaari (2006) . Bahasa Melayu: dimensi pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur:Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Copyright | Disclaimer
Copyright © ZAINUDDIN MAMAT (D-1033527) BACHELOR OF EDUCATION (EDUCATION MANAGEMENT) WITH HONOURS Universiti Pendidikan Sultan Idris 2010, Tanjung Malim, Perak. Malaysia All Rights Reserved

Page | 4

Page | 5

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.