Martin M.

Baihaqi
1

DAFTAR ISI

BAB 1 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 4
PENDAHULUAN ................................ ................................ ................................ ............ 4
BAB 2 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 4
SYARIAT, FIQIH DAN USHUL FIQIH ................................ ................................ ........ 4
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Syariat ................................ ................................ 4
2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih ................................ ................................ ... 5
2.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Ushul Fiqih................................ ......................... 7
BAB 3 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 9
SUMBER DAN METODE PENERAPAN HUKUM ISLAM ................................ ........ 9
3.1 Al Qur¶an dan Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam ................................ ......... 9
BAB 4 ................................ ................................ ................................ ................................ . 19
MAZHAB-MAZHAB DI DALAM ISLAM ................................ ................................ .. 19
4.1 Pengertian Mazhab ................................ ................................ .............................. 19
4.2 Perbandingan Mazhab ................................ ................................ ......................... 20
BAB 5 ................................ ................................ ................................ ................................ . 24
IJTIHAD, ITTIBA¶, TAQLID ................................ ................................ ...................... 24
5.1 Pengertian Ijtihad ................................ ................................ ................................ . 24
5.2 Pengertian Ittiba¶ ................................ ................................ ................................ . 26
5.3 Pengertian Taqlid ................................ ................................ ................................ . 28
BAB 6 ................................ ................................ ................................ ................................ . 34
TEOLOGI ISLAM ................................ ................................ ................................ ........ 34

Martin M. Baihaqi
2

6.1 Latar Belekang Munculnya Teologi Islam ................................ .......................... 34
BAB 7 ................................ ................................ ................................ ................................ . 40
AHLUSSUNNAH WAL JAMA¶AH ................................ ................................ ............. 40
7.1 Pengertian Ahlussunnah Wal Jama¶ah ................................ ............................... 40
7.2 Tokoh dan Ajaran Pokok Ahlussunnah Wal Jama¶ah ................................ ....... 44
BAB 8 ................................ ................................ ................................ ................................ . 46
MU¶TAZILAH ................................ ................................ ................................ ............... 46
8.1 Pengertian Mu¶tazilah ................................ ................................ .......................... 47
8.2 Tokoh dan Ajaran Pokok Mu¶tazilah ................................ ................................ .. 47
BAB 9 ................................ ................................ ................................ ................................ . 48
SYI¶AH ................................ ................................ ................................ ........................... 48
9.1 Pengertian Syi¶ah ................................ ................................ ................................ . 48
9.2 Tokoh dan Ajaran Pokok Syi¶ah ................................ ................................ ......... 48
BAB 10 ................................ ................................ ................................ ............................... 50
FILSAFAT ISLAM................................ ................................ ................................ ........ 50
10.1 Pengertian Filsafat ................................ ................................ .............................. 50
10.2 Sejarah Munculnya Filsafat Islam ................................ ................................ ..... 50
10.3 Filsafat Ibnu Rusyd ................................ ................................ ............................ 52
BAB 11 ................................ ................................ ................................ ............................... 58
TASAUF DALAM ISLAM ................................ ................................ ............................ 58
11.1 Pengertian Tasauf ................................ ................................ ............................... 58
11.2 Sejarah Munculnya Tasauf Dalam Islam ................................ ......................... 58
11.3 Ayat-Ayat Yang Mendorong Munculnya Tasauf Dalam Islam ........................ 59

Martin M. Baihaqi
3

11.4 Tasauf Al-Ghozali ................................ ................................ ............................... 60
BAB 12 ................................ ................................ ................................ ............................... 62
TAREKAT DALAM ISLAM ................................ ................................ ........................ 62
12.1 Pengertian Tarekat ................................ ................................ ............................. 62
12.2 Sejarah Munculnya Tarekat Dalam Islam ................................ ........................ 63
12.3 Sejarah Munculnya Tarekat Di Indonesia ................................ ........................ 64
BAB 13 ................................ ................................ ................................ ............................... 65
AYAT-AYAT KAUNIYYAH ................................ ................................ ........................ 65
13.1 Pengertian Ayat-Ayat Kauniyyah ................................ ................................ ...... 65
13.2 Beberapa Ayat Di Dalam Al Qur¶an Tentang Penciptaan Alam Semesta,
Evolusi, Biologi, dan Lain-Lain ................................ ................................ ................. 65

DAFTAR PUSTAKA ................................ ................................ ................................ ........ 66
Martin M. Baihaqi
4BAB 1
PENDAHULUAN
Study Islam merupakan salah satu kajian mengenai Islam serta memahami secara
garis besar pengertian dan fungsi syariah, pranata sosial serta sejarah dan Ajaran yang
terdapat dalam Islam.

BAB 2
SYARIAT, FIQIH DAN USHUL FIQIH
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Syariat
a. Pengertian Syariat
Syariat (Bahasa Arab: Asy-Syari'ah) secara etimologis berarti sumber atau aliran
air yang digunakan untuk minum. Dalam perkembangannya, kata syariat digunakan orang
Arab untuk mengacu kepada jalan (Agama) yang lurus (At-tariqah Al-mustaqimah),
karena kedua makna tersebut mempunyai keterkaitan makna. Sumber atau aliran air
merupakan kebutuhan pokok manusia untuk memelihara keselamatan jiwa dan tubuh
mereka, sedangkan At-tariqah Al-mustaqimah merupakan kebutuhan pokok yang akan
menyelamatkan dan membawa kebaikan bagi umat manusia.
Dari kata ini, syariat diartikan sebagai agama yang lurus yang diturunkan Allah
SWT bagi umat manusia. Secara terminologis, Imam asy-Syatibi menyatakan bahwa
syariat sama dengan agama. Sedangkan Manna al-Qattan (ahli fiqih dari Mesir)
mendefinisikan syariat sebagai segala ketentuan Allah SWT bagi hamba-Nya yang
meliputi masalah akidah, ibadah, akhlak dan tata kehidupan umat manusia untuk mencapai
kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian Fathi ad-Duraini menyatakan bahwa
syariat adalah segala yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW berupa
wahyu, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi SAW yang
diyakini kesahihannya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa syariat adalah an-nusus al-
muqaddasah (teks-teks suci) yang dikandung oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW.

Martin M. Baihaqi
5

Berdasarkan definisi syariat tersebut, ulama fiqih dan usul fiqih menyatakan bahwa
syariat merupakan sumber dari fiqih. Alasannya, fiqh merupakan pemahaman yang
mendalam terhadap an-nusus al- muqaddasah dan merupakan upaya mujtahid dalam
menangkap makna serta illat yang dikandung oleh an-nusus al-muqaddasah tersebut.
Dengan demikian, fiqih merupakan hasil ijtihad ulama terhadap ayat Al-Qur'an atau
sunnah Nabi SAW. Atas dasar perbedaan tersebut, ulama fiqih menyatakan bahwa syariat
dan fiqih tidak bisa disamakan. Alasannya, syariat bersumber dari Allah SWT dan Rasul-
Nya, sedangkan fiqih merupakan hasil pemikiran mujtahid dalam memahami ayat Al-
Qur'an atau hadits Nabi SAW. Menurut Fathi ad-Duraini, sebelum dimasuki oleh
pemikiran manusia, syariat selamanya bersifat benar. Sedangkan fiqih, karena sudah
merupakan hasil pemikiran manusia, bisa salah dan bisa benar. Namun demikian, menurut
Muhammad Yusuf Musa (ahli fiqih dari Mesir) syariat dan fiqih mempunyai keterkaitan
yang erat, karenanya fiqih tidak bisa dipisahkan dari syariat.

b. Sejarah Tumbuh dan Berkembangnya Syariat

c. Fungsi Syariat
Berdasarkan definisi Syariat tersebut, bahwa Fungsi syariat sebagai sumber dari
fiqih. fiqih merupakan pemahaman yang mendalam terhadap Al-Qur'an atau sunnah Nabi
SAW dan merupakan upaya mujtahid dalam menangkap makna serta kandungan dari Al-
Qur'an atau sunnah Nabi SAW tersebut. Dengan demikian, fiqih merupakan hasil ijtihad
ulama terhadap ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi SAW.

2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih
a. Pengertian Fiqih
Fiqih (Bahasa Arab: Fiqh ) adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang
secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan
manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan
Tuhannya. Beberapa ulama fiqih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqih sebagai
pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah.

b. Sejarah Tumbuh dan Berkembangnya Fiqih

Martin M. Baihaqi
6

i. Masa Nabi Muhammad SAW
Masa Nabi Muhammad saw ini juga disebut sebagai periode risalah, karena pada
masa-masa ini agama Islam baru didakwahkan. Pada periode ini, permasalahan fiqih
diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad saw. Sumber hukum Islam saat itu
adalah al-Qur'an dan Sunnah. Periode Risalah ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu
periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah lebih tertuju pada permasalah
akidah, karena disinilah agama Islam pertama kali disebarkan. Ayat-ayat yang
diwahyukan lebih banyak pada masalah ketauhidan dan keimanan.
Setelah hijrah, barulah ayat-ayat yang mewahyukan perintah untuk melakukan
puasa, zakat dan haji diturunkan secara bertahap. Ayat-ayat ini diwahyukan ketika muncul
sebuah permasalahan, seperti kasus seorang wanita yang diceraikan secara sepihak oleh
suaminya, dan kemudian turun wahyu dalam surat Al-Mujadilah. Pada periode Madinah
ini, ijtihad mulai diterapkan, walaupun pada akhirnya akan kembali pada wahyu Allah
kepada Nabi Muhammad saw.

ii. Masa Khulafaur Rasyidin
Masa ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad saw sampai pada masa berdirinya
Dinasti Umayyahditangan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Sumber fiqih pada periode ini
didasari pada Al-Qur'an dan Sunnah jugaijtihad para sahabat Nabi Muhammad yang masih
hidup. Ijtihad dilakukan pada saat sebuah masalah tidak diketemukan dalilnya dalam
nash Al-Qur'an maupun Hadis. Permasalahan yang muncul semakin kompleks setelah
banyaknya ragam budaya dan etnis yang masuk ke dalam agama Islam.
Pada periode ini, para faqih mulai berbenturan dengan adat, budaya dan tradisi yang
terdapat pada masyarakat Islam kala itu. Ketika menemukan sebuah masalah, para faqih
berusaha mencari jawabannya dari Al-Qur'an. Jika di Al-Qur'an tidak
diketemukan dalil yang jelas, maka hadis menjadi sumber kedua . Dan jika tidak ada
landasan yang jelas juga di Hadis maka para faqih ini melakukan ijtihad.
Menurut penelitian Ibnu Qayyim, tidak kurang dari 130 orang faqih dari pria dan
wanita memberikan fatwa, yang merupakan pendapat faqih tentang hukum.


Martin M. Baihaqi
7

iii. Masa Awal Pertumbuhan Fiqih
Masa ini berlangsung sejak berkuasanya Mu'awiyah bin Abi Sufyan sampai sekitar
abad ke-2 Hijriah. Rujukan dalam menghadapi suatu permasalahan masih tetap sama yaitu
dengan Al-Qur'an, Sunnah danIjtihad para faqih. Tapi, proses musyawarah para faqih yang
menghasilkan ijtihad ini seringkali terkendala disebabkan oleh tersebar luasnya para ulama
di wilayah-wilayah yang direbut oleh Kekhalifahan Islam.
Mulailah muncul perpecahan antara umat Islam menjadi tiga golongan
yaitu Sunni, Syiah, dan Khawarij. Perpecahan ini berpengaruh besar pada ilmu fiqih,
karena akan muncul banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda dari setiap faqih
dari golongan tersebut. Masa ini juga diwarnai dengan munculnya hadis-hadis palsu yang
menyuburkan perbedaan pendapat antara faqih.
Pada masa ini, para faqih seperti Ibnu Mas'ud mulai menggunakan nalar dalam
berijtihad. Ibnu Mas'ud kala itu berada di daerah Iraq yang kebudayaannya berbeda
dengan daerah Hijaz tempat Islam awalnya bermula. Umar bin Khattab pernah
menggunakan pola yang dimana mementingkan kemaslahatan umat dibandingkan dengan
keterikatan akan makna harfiah dari kitab suci, dan dipakai oleh para faqih termasukIbnu
Mas'ud untuk memberi ijtihad di daerah di mana mereka berada.
Di Indonesia, Fiqih, diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan non
formal seperti Pondok Pesantren dan di lembaga pendidikan formal seperti di Madrasah
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.
c. Fungsi Fiqih
Fiqih membahas tentang cara bagaimana cara tentang beribadah, tentang prinsip
Rukun Islam dan hubungan antar manusia sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam
Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, terdapat 4 mazhab dari Sunni, 1 mazhab dari Syiah,
dan Khawarij yang mempelajari tentang fiqih. Seseorang yang sudah menguasai ilmu fiqih
disebut Faqih.
2.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Ushul Fiqih
a.Pengertian Ushul Fiqih
Ushul Fiqih (Bahasa Arab: Ushulul Fiqh) adalah kata yang berasal dari yang
berarti asal-usul Fiqh. Maksudnya, pengetahuan Fiqh itu lahir melalui proses pembahasan
yang digariskan dalam ilmu ushul Fiqh. Pengetahuan Fiqh adalah formulasi dari nash
syari'at yang berbentuk Al-Qur'an, Sunnah Nabi dengan cara-cara yang disusun dalam

Martin M. Baihaqi
8

pengetahuan Ushul Fiqh. Meskipun cara-cara itu disusun lama sesudah berlalunya masa
diturunkan Al-Qur'an dan diucapkannya sunnah oleh Nabi, namun materi, cara dan dasar-
dasarnya sudah mereka (para Ulama Mujtahid) gunakan sebelumnya dalam
mengistinbathkan dan menentukan hukum. Dasar-dasar dan cara-cara menentukan hukum
itulah yang disusun dan diolah kemudian menjadi pengetahuan Ushul Fiqh. Menurut
Istitah yang digunakan oleh para ahli Ushul Fiqh ini, Ushul Fiqh itu ialah, suatu ilmu yang
membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan
merumuskan hukum syari'at Islam dari sumbernya.

b. Sejarah Tumbuh dan Berkembangnya Ushul Fiqih
Ilmu Ushul Fiqh adalah kaidah-kaidah yang digunakan dalam usaha untuk
memperoleh hukum-hukum syara' tentang perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.
Dan usaha untuk memperoleh hukum-hukum tersebut, antara lain dilakukan dengan jalan
ijtihad. Sumber hukum pada masa Rasulullah SAW hanyalah Al-Qur'an dan As-Sunnah
(Al-Hadits). Dalam pada itu kita temui diantara sunnah-sunnahnya ada yang memberi
kesan bahwa beliau melakukan ijtihad.

c. Fungsi Ushul Fiqih
Fungsi Ushul fiqih meliputi tentang dalil, hukum, kaidah dan ijtihad. Sesuai dengan
keterangan tentang pengertian Ilmu Ushul Fiqih di depan, maka yang menjadi obyek
pembahasannya, meliputi : Pembahasan tentang dalil. Pembahasan tentang dalil dalam
ilmu Ushul Fiqh adalah secara global. Membahas tentang macam-macamnya, rukun atau
syarat masing-masing dari macam-macam dalil, Pembahasan tentang hukum dalam Ilmu
Ushul Fiqh secara umum, tidak dibahas secara terperinci hukum bagi setiap perbuatan.
Pembahasan tentang hukum ini, meliputi pembahasan tentang macam-macam hukum dan
syarat-syaratnya. Yang menetapkan hukum (al-hakim), orang yang dibebani hukum (al-
mahkum 'alaih) dan syarat-syaratnya, ketetapan hukum (al-mahkum bih) dan macam-
macamnya dan perbuatan-perbuatan yang ditetapi hukum (al-mahkum fih) serta syarat-
syaratnya. Pembahasan tentang kaidah. Pembahasan tentang kaidah yang digunakan
sebagai jalan untuk memperoleh hukum dari dalil-dalilnya antara lain mengenai macam-
macamnya, kehujjahannya dan hukum-hukum dalam mengamalkannya. Pembahasan
tentang ijtihad. Dalam pembahasan ini, dibicarakan tentang macam-macamnya, syarat-
syarat bagi orang yang boleh melakukan ijtihad, tingkatan-tingkatan orang dilihat dari
kaca mata ijtihad dan hukum melakukan ijtihad.

Martin M. Baihaqi
9

BAB 3
SUMBER DAN METODE PENERAPAN HUKUM ISLAM
3.1 Al Qurǯan dan Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam
a. Pengertian Hukum Islam
Di dalam ajaran agama islam terdapat hukum atau aturan perundang-undangan yang
harus dipatuhi oleh setiap umat karena berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Hukum islam
yang disebut juga sebagai hukum syara' terdiri atas lima komponen yaitu antara lain wajib,
sunah, haram, makruh dan mubah :
Penjelasan dan Pengertian/Arti Definisi Hukum-Hukum Islam :
1. Wajib (Fardlu)
Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama islam yang
telah dewasa dan waras (mukallaf), di mana jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila
ditinggalkan akan mendapat dosa. Contoh : solat lima waktu, pergi haji (jika telah
mampu), membayar zakat, dan lain-lain.
Wajib terdiri atas dua macam :

Wajib 'ain,
Wajib 'ain adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim mukalaf
seperti shalat fardu, puasa ramadan, zakat, haji bila telah mampu dan lain-lain.

Wajib Kifayah,
Wajib Kifayah adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim mukallaff namun
jika sudah ada yang malakukannya maka menjadi tidak wajib lagi bagi yang lain seperti
mengurus jenazah.
Martin M. Baihaqi
10

2. Sunnah
Sunnah adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat islam akan mendapat pahala dan
jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Contoh : sholat sunnah, puasa senin kamis, shalat
tahajud, memelihara jenggot, dan lain sebagainya.
Sunah terbagi atas dua macam:
Sunah Mu'akkad,
Sunah Mu'akkad adalah sunnat yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW
seperti shalat id dan shalat tarawih.

Sunnah Ghairu Mu'akad,
Sunnah Ghairu Mu'akad yaitu adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi
Muhammad SAW seperti puasa senin kamis, dan lain-lain.

3. Haram
Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat
muslim di mana pun mereka berada karena jika dilakukan akan mendapat dosa dan siksa
di neraka kelak. Contohnya : main judi, minum minuman keras, zina, durhaka pada orang
tua, riba, membunuh, fitnah, dan lain-lain.

4. Makruh
Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan tetapi jika
dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah SWT.
Contoh : posisi makan minum berdiri, merokok (mungkin haram).

5. Mubah
Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim tidak akan
mendapat dosa dan tidak mendapat pahala.
Contoh : makan dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan lain sebagainya.
b. Pengertian Al Qur¶an
Al-Qur¶ān adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam memercayai bahwa Al-
Qur'an merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia,
yang di- sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu µalaihi wa sallam, melalui pe-

Martin M. Baihaqi
11

rantaraan Malaikat Jibril. Dan sebagai wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW
adalah sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-'Alaq ayat 1-5.
Ditinjau dari segi kebahasaan, Al-Qur¶an berasal dari bahasa Arab yang berarti
³bacaan´ atau ³sesuatu yang dibaca berulang-ulang´. Kata Al-Qur¶an adalah bentuk kata
benda (masdar) dari kata kerja qara¶a yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini
dapat juga dijumpai pada salah satu surat Al-Qur'an:
´Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan
(membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami Telah selesai membacakannya Maka
ikutilah bacaannya itu.´ ( Al-Qiyamah: 17-18)
Dr. Subhi Al Salih mendefinisikan Al-Qur'an sebagai berikut:
³Kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan denganmutawatir,
membacanya termasuk ibadah´.
Adapun Muhammad Ali ash-Shabuni mendefinisikan Al-Qur'an sebagai berikut:
³Al-Qur'an adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi
Muhammad SAW penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan Malaikat
Jibril a.s. dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada
kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah,
yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas´
Dengan definisi tersebut di atas sebagaimana dipercayai Muslim, firman Allah yang
diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW, tidak dinamakan Al-Qur¶an
seperti Kitab Taurat yang diturunkan kepada umatNabi Musa AS atau Kitab Injil yang
diturunkan kepada umat Nabi Isa AS. Demikian pula firman Allah yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad SAW yang membacanya tidak dianggap sebagai ibadah,
seperti Hadits Qudsi, tidak termasuk Al-Qur¶an.
Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang menyertakan nama lain yang
digunakan untuk merujuk kepada Al-Qur'an itu sendiri. Berikut adalah nama-nama
tersebut dan ayat yang mencantumkannya:
Al-Kitab, QS(2:2),QS (44:2)
Al-Furqan (pembeda benar salah): QS(25:1)
Adz-Dzikr (pemberi peringatan): QS(15:9)
Al-Mau'idhah (pelajaran/nasehat): QS(10:57)
Al-Hukm (peraturan/hukum): QS(13:37)
Ar-Rahmat (karunia): QS(27:77)
Ar-Ruh (ruh): QS(42:52)
Al-Bayan (penerang): QS(3:138)
Al-Kalam (ucapan/firman): QS(9:6)
Al-Busyra (kabar gembira): QS(16:102)

Martin M. Baihaqi
12

Al-Hikmah (kebijaksanaan): QS(17:39)
Asy-Syifa' (obat/penyembuh): QS(10:57),
QS(17:82)
Al-Huda (petunjuk): QS(72:13), QS(9:33)
At-Tanzil (yang diturunkan): QS(26:192)
An-Nur (cahaya): QS(4:174)
Al-Basha'ir (pedoman): QS(45:20)
Al-Balagh (penyampaian/kabar) QS(14:52)
Al-Qaul (perkataan/ucapan) QS(28:51)

Al-Qur'an memberikan dorongan yang besar untuk mempelajari sejarah dengan
secara adil, objektif dan tidak memihak. Dengan demikian tradisi sainsIslam sepenuhnya
mengambil inspirasi dari Al-Qur'an, sehingga umat muslim mampu membuat
sistematika penulisan sejarah yang lebih mendekati landasan penanggalan astronomis.
Al-Qur'an tidak turun sekaligus. Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur selama 22
tahun 2 bulan 22 hari. Oleh para ulama membagi masa turun ini dibagi menjadi 2 periode,
yaitu periode Mekkah dan periode Madinah. Periode Mekkah berlangsung selama 12
tahun masa kenabian Rasulullah SAW dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong
surat Makkiyyah.Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah
berlangsung selama 10 tahun dan surat yang turun pada kurun waktu ini disebut
surat Madaniyah.
Penulisan (pencatatan dalam bentuk teks) Al-Qur'an sudah dimulai sejak zaman
Nabi Muhammad SAW. Kemudian transformasinya menjadi teks yang dijumpai saat ini
selesai dilakukan pada zaman khalifah Utsman bin Affan.
Pada masa ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, terdapat beberapa orang
yang ditunjuk untuk menuliskan Al Qur'an yakni Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi
Talib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ubay bin Kaab. Sahabat yang lain juga kerap
menuliskan wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan
saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana,
potongan tulang belulang binatang. Di samping itu banyak juga sahabat-sahabat langsung
menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an setelah wahyu diturunkan.
Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, terjadi beberapa pertempuran (dalam perang
yang dikenal dengan nama perang Ridda) yang mengakibatkan tewasnya beberapa
penghafal Al-Qur'an dalam jumlah yang signifikan. Umar bin Khattab yang saat itu
merasa sangat khawatir akan keadaan tersebut lantas meminta kepada Abu Bakar untuk
mengumpulkan seluruh tulisan Al-Qur'an yang saat itu tersebar di antara parasahabat. Abu
Bakar lantas memerintahkan Zaid bin Tsabit sebagai koordinator pelaksaan tugas tersebut.
Setelah pekerjaan tersebut selesai dan Al-Qur'an tersusun secara rapi dalam satu mushaf,

Martin M. Baihaqi
13

hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyimpan mushaf tersebut hingga
wafatnya kemudian mushaf tersebut berpindah kepada Umar sebagai khalifah penerusnya,
selanjutnya mushaf dipegang oleh anaknya yakni Hafsah yang juga istri Nabi Muhammad
SAW.
Pada masa pemerintahan khalifah ke-3 yakni Utsman bin Affan, terdapat keragaman
dalam cara pembacaan Al-Qur'an (qira'at) yang disebabkan oleh adanya
perbedaan dialek (lahjah) antar suku yang berasal dari daerah berbeda-beda. Hal ini
menimbulkan kekhawatiran Utsman sehingga ia mengambil kebijakan untuk membuat
sebuah mushaf standar (menyalin mushaf yang dipegang Hafsah) yang ditulis dengan
sebuah jenis penulisan yang baku. Standar tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah
cara penulisan (rasam) Utsmani yang digunakan hingga saat ini.
Bersamaan dengan standarisasi ini, seluruh mushaf yang berbeda dengan standar
yang dihasilkan diperintahkan untuk dimusnahkan (dibakar). Dengan proses ini Utsman
berhasil mencegah bahaya laten terjadinya perselisihan di antara umat Islam di masa
depan dalam penulisan dan pembacaan Al-Qur'an.
Mengutip hadist riwayat Ibnu Abi Dawud dalam Al-Mashahif, dengan sanad yang shahih:
Suwaid bin Ghaflah berkata, "Ali mengatakan: Katakanlah segala yang baik
tentang Utsman. Demi Allah, apa yang telah dilakukannya mengenai mushaf -
mushaf Al Qur'an sudah atas persetujuan kami. Utsman berkata, 'Bagaimana
pendapatmu tentang isu qira'at ini? Saya mendapat berita bahwa sebagian mereka
mengatakan bahwa qira'atnya lebih baik dari qira'at orang lain. Ini hampir
menjadi suatu kekufuran'. Kami berkata, 'Bagaimana pendapatmu?' Ia menjawab,
'Aku berpendapat agar umat bersatu pada satu mushaf, sehingga tidak terjadi lagi
perpecahan dan perselisihan.' Kami berkata, 'Pendapatmu sangat baik'."
Menurut Syaikh Manna' Al-Qaththan dalam Mahabits fi 'Ulum Al Qur'an,
keterangan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Utsman telah disepakati oleh para
sahabat. Demikianlah selanjutnya Utsman mengirim utusan kepada Hafsah untuk
meminjam mushaf Abu Bakar yang ada padanya. Lalu Utsman memanggil Zaid bin Tsabit
Al-Anshari dan tiga orang Quraish, yaitu Abdullah bin Az-Zubair, Said bin Al-Ash dan
Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam. Ia memerintahkan mereka agar menyalin dan
memperbanyak mushaf, dan jika ada perbedaan antara Zaid dengan ketiga orang Quraish
tersebut, hendaklah ditulis dalam bahasa Quraish karena Al Qur'an turun dalam dialek

Martin M. Baihaqi
14

bahasa mereka. Setelah mengembalikan lembaran-lembaran asli kepada Hafsah, ia
mengirimkan tujuh buah mushaf, yaitu ke Mekkah, Syam, Yaman, Bahrain, Bashrah,
Kufah, dan sebuah ditahan di Madinah (mushaf al-Imam).
Upaya-upaya untuk mengetahui isi dan maksud Al Qur'an telah menghasilkan proses
penerjemahan (literal) dan penafsiran (lebih dalam, mengupas makna) dalam berbagai
bahasa. Namun demikian hasil usaha tersebut dianggap sebatas usaha manusia dan bukan
usaha untuk menduplikasi atau menggantikan teks yang asli dalam bahasa Arab.
Kedudukan terjemahan dan tafsir yang dihasilkan tidak sama dengan Al-Qur'an itu sendiri.
c. Pengertian Hadits
Hadits secara harfiah berarti perkataan atau percakapan. Dalam
terminologi Islam istilah hadits berarti melaporkan/ mencatat sebuah pernyataan dan
tingkah laku dari Nabi Muhammad. Namun pada saat ini kata hadits mengalami perluasan
makna, sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka bisa berarti segala perkataan (sabda),
perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan
ketetapan ataupun hukum.
Sanad,
Sanad ialah rantai penutur/perawi (periwayat) hadits. Sanad terdiri atas seluruh
penutur mulai dari orang yang mencatat hadits tersebut dalam bukunya (kitab hadits)
hingga mencapai Rasulullah. Sanad, memberikan gambaran keaslian suatu riwayat. Jika
diambil dari contoh sebelumnya maka sanad hadits bersangkutan adalah
Al-Bukhari > Musaddad > Yahya > Syu¶bah > Qatadah > Anas > Nabi
Muhammad SAW
Sebuah hadits dapat memiliki beberapa sanad dengan jumlah perawi bervariasi
dalam lapisan sanadnya, lapisan dalam sanad disebut dengan thaqabah. Signifikansi
jumlah sanad dan penutur dalam tiap thaqabah sanad akan menentukan derajat hadits
tersebut, hal ini dijelaskan lebih jauh pada klasifikasi hadits.
Jadi yang perlu dicermati dalam memahami Al Hadits terkait dengan sanadnya ialah:
Keutuhan sanadnya
Jumlahnya
Perawi akhirnya

Martin M. Baihaqi
15

Sebenarnya, penggunaan sanad sudah dikenal sejak sebelum datangnya Islam.Hal ini
diterapkan di dalam mengutip berbagai buku dan ilmu pengetahuan lainnya. Akan tetapi
mayoritas penerapan sanad digunakan dalam mengutip hadits-hadits nabawi.
Matan,
Matan ialah redaksi dari hadits. Dari contoh sebelumnya maka matan hadits
bersangkutan ialah:
"Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk
saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri"
Terkait dengan matan atau redaksi, maka yang perlu dicermati dalam mamahami hadist
ialah:
Ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau
bukan,
Matan hadist itu sendiri dalam hubungannya dengan hadist lain yang lebih kuat
sanadnya (apakah ada yang melemahkan atau menguatkan) dan selanjutnya dengan
ayat dalam Al Quran (apakah ada yang bertolak belakang).

Periwayat Hadits yang diterima oleh Muslim:
1. Shahih Bukhari, disusun oleh Bukhari (194-256 H)
2. Shahih Muslim, disusun oleh Muslim (204-262 H)
3. As Sunan Abu Daud, disusun oleh Abu Dawud (202-275 H)
4. As Sunan at-Turmudzi, disusun oleh At-Turmudzi (209-279 H)
5. As Sunan an-Nasa'i, disusun oleh an-Nasa'i (215-303 H)
6. As Sunan Ibnu Majah, disusun oleh Ibnu Majah (209-273).
7. Imam Ahmad bin Hambal
8. Imam Malik
9. Ad-Darimi

Masa pembentukan Hadits tiada lain masa kerasulan Nabi Muhammad itu sendiri,
ialah lebih kurang 23 tahun. Pada masa ini Al Hadits belum ditulis, dan hanya berada
dalam benak atau hafalan para sahabat saja.
Dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 11 H atau 632 M. Pada masa
ini Al Hadits belum ditulis ataupun dibukukan. Seiring dengan perkembangan dakwah,

Martin M. Baihaqi
16

mulailah bermunculan persoalan baru umat Islam yang mendorong para sahabat saling
bertukar Al Hadits dan menggali dari sumber-sumber utamanya.
Abad 3 H merupakan masa pembukuan dan penyusunan Al Hadits. Guna
menghindari salah pengertian bagi umat Islam dalam memahami Hadits sebagai prilaku
Nabi Muhammad, maka para ulama mulai mengelompokkan Hadits dan memisahkan
kumpulan Hadits yang termasuk marfu' (yang berisi perilaku Nabi Muhammad), mana
yang mauquf (berisi prilaku sahabat) dan mana yang maqthu' (berisi prilaku tabi'in). Usaha
pembukuan Al Hadits pada masa ini selain telah dikelompokkan (sebagaimana dimaksud
diatas) juga dilakukan penelitian Sanad dan Rawi-rawi pembawa beritanya sebagai wujud
tash-hih (koreksi/verifikasi) atas Al Hadits yang ada maupun yang dihafal. Selanjutnya
pada abad 4 H, usaha pembukuan Hadits terus dilanjutkan hingga dinyatakannya bahwa
pada masa ini telah selesai melakukan pembinaan maghligai Al Hadits. Sedangkan abad 5
hijriyah dan seterusnya adalah masa memperbaiki susunan kitab Al Hadits seperti
menghimpun yang terserakan atau menghimpun untuk memudahkan mempelajarinya
dengan sumber utamanya kitab-kitab Al Hadits.
Beberapa kitab yang terkenal pada Abad ke 2 H:
1. Al Muwaththa oleh Malik bin Anas
2. Al Musnad oleh As Syafi'i (tahun 150 - 204 H / 767 - 820 M)
3. Mukhtaliful Hadist oleh As Syafi'i
4. Al Jami' oleh Abdurrazzaq Ash Shan'ani
5. Mushannaf Syu'bah oleh Syu'bah bin Hajjaj (tahun 82 - 160 H / 701 - 776 M)
6. Mushannaf Sufyan oleh Sufyan bin Uyainah (tahun 107 - 190 H / 725 - 814 M)
7. Mushannaf Al Laist oleh Al Laist bin Sa'ad (tahun 94 - 175 / 713 - 792 M)
8. As Sunan Al Auza'i oleh Al Auza'i (tahun 88 - 157 / 707 - 773 M)
9. As Sunan Al Humaidi (wafat tahun 219 H / 834 M)
Dari kesembilan kitab tersebut yang sangat mendapat perhatian para 'lama hanya tiga,
yaitu Al Muwaththa', Al Musnad dan Mukhtaliful Hadist. Sedangkan selebihnya
kurang mendapat perhatian akhirnya hilang ditelan zaman.

Beberapa kitab yang terkenal pada Abad ke Abad ke 3 H:
Musnadul Kabir oleh Ahmad bin Hambal dan 3 macam lainnya yaitu Kitab Shahih,
Kitab Sunan dan Kitab Musnad yang selengkapnya :

Martin M. Baihaqi
17

1. Al Jami'ush Shahih Bukhari oleh Bukhari (194-256 H / 810-870 M)
2. Al Jami'ush Shahih Muslim oleh Muslim (204-261 H / 820-875 M)
3. As Sunan Ibnu Majah oleh Ibnu Majah (207-273 H / 824-887 M)
4. As Sunan Abu Dawud oleh Abu Dawud (202-275 H / 817-889 M)
5. As Sunan At Tirmidzi oleh At Tirmidzi (209-279 H / 825-892 M)
6. As Sunan Nasai oleh An Nasai (225-303 H / 839-915 M)
7. As Sunan Darimi oleh Darimi (181-255 H / 797-869 M)
Beberapa kitab yang terkenal pada Abad ke Abad ke Abad ke 4 H
1. Al Mu'jamul Kabir oleh Ath Thabarani (260-340 H / 873-952 M)
2. Al Mu'jamul Ausath oleh Ath Thabarani (260-340 H / 873-952 M)
3. Al Mu'jamush Shaghir oleh Ath Thabarani (260-340 H / 873-952 M)
4. Al Mustadrak oleh Al Hakim (321-405 H / 933-1014 M)
5. Ash Shahih oleh Ibnu Khuzaimah (233-311 H / 838-924 M)
6. At Taqasim wal Anwa' oleh Abu Awwanah (wafat 316 H / 928 M)
7. As Shahih oleh Abu Hatim bin Hibban (wafat 354 H/ 965 M)
8. Al Muntaqa oleh Ibnu Sakan (wafat 353 H / 964 M)
9. As Sunan oleh Ad Daruquthni (306-385 H / 919-995 M)
10. Al Mushannaf oleh Ath Thahawi (239-321 H / 853-933 M)
11. Al Musnad oleh Ibnu Nashar Ar Razi (wafat 301 H / 913 M)

Beberapa kitab yang terkenal pada Abad ke 5 H dan selanjutnya
Hasil penghimpunan
Bersumber dari kutubus sittah saja
1. Jami'ul Ushul oleh Ibnu Atsir Al Jazari (556-630 H / 1160-1233 M)
2. Tashiful Wushul oleh Al Fairuz Zabadi (? - ? H / ? - 1084 M)
Bersumber dari kkutubus sittah dan kitab lainnya, yaitu Jami'ul Masanid oleh
Ibnu Katsir (706-774 H / 1302-1373 M)
Bersumber dari selain kutubus sittah, yaitu Jami'ush Shaghir oleh As Sayuthi
(849-911 H / 1445-1505 M)
Hasil pembidangan (mengelompokkan ke dalam bidang-bidang)
Kitab Al Hadits Hukum, diantaranya :

Martin M. Baihaqi
18

1. Sunan oleh Ad Daruquthni (306-385 H / 919-995 M)
2. As Sunannul Kubra oleh Al Baihaqi (384-458 H / 994-1066 M)
3. Al Imam oleh Ibnul Daqiqil 'Id (625-702 H / 1228-1302 M)
4. Muntaqal Akhbar oleh Majduddin Al Hirani (? - 652 H / ? - 1254 M)
5. Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Al Asqalani (773-852 H / 1371-1448 M)
6. 'Umdatul Ahkam oleh 'Abdul Ghani Al Maqdisi (541-600 H / 1146-1203
M)
7. Al Muharrar oleh Ibnu Qadamah Al Maqdisi (675-744 H / 1276-1343 M)
Kitab Al Hadits Akhlaq
1. At Targhib wat Tarhib oleh Al Mundziri (581-656 H / 1185-1258 M)
2. Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi (631-676 H / 1233-1277 M)
Syarah (semacam tafsir untuk Al Hadist)
1. Untuk Shahih Bukhari terdapat Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Asqalani (773-
852 H / 1371-1448 M)
2. Untuk Shahih Muslim terdapat Minhajul Muhadditsin oleh Imam Nawawi
(631-676 H / 1233-1277 M)
3. Untuk Shahih Muslim terdapat Al Mu'allim oleh Al Maziri (wafat 536 H /
1142 M)
4. Untuk Muntaqal Akhbar terdapat Nailul Authar oleh As Syaukani (wafat
1250 H / 1834 M)
5. Untuk Bulughul Maram terdapat Subulussalam oleh Ash Shan'ani (wafat
1099 H / 1687 M)
Mukhtashar (ringkasan)
1. Untuk Shahih Bukhari diantaranya Tajridush Shahih oleh Al Husain bin
Mubarrak (546-631 H / 1152-1233 M)
2. Untuk Shahih Muslim diantaranya Mukhtashar oleh Al Mundziri (581-656
H / 1185-1258 M)
Lain-lain
1. Kitab Al Kalimuth Thayyib oleh Ibnu Taimiyah (661-728 H / 1263-1328
M) berisi hadits-hadits tentang doa.

Martin M. Baihaqi
19

2. Kitab Al Mustadrak oleh Al Hakim (321-405 H / 933-1014 M) berisi Al
Hadits yang dipandang shahih menurut syarat Bukhari atau Muslim dan
menurut dirinya sendiri.

Kategorisasi tingkat keaslian hadits adalah klasifikasi yang paling penting dan
merupakan kesimpulan terhadap tingkat penerimaan atau penolakan terhadap hadits
tersebut. Tingkatan hadits pada klasifikasi ini terbagi menjadi 4 tingkat yakni shahih,
hasan, da'if dan maudu'
Hadits Shahih, yakni tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadits. Hadits shahih
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Sanadnya bersambung;
2. Diriwayatkan oleh penutur/perawi yg adil, memiliki sifat istiqomah, berakhlak
baik, tidak fasik, terjaga muruah(kehormatan)-nya, dan kuat ingatannya.
3. Matannya tidak mengandung kejanggalan/bertentangan (syadz) serta tidak ada
sebab tersembunyi atau tidak nyata yg mencacatkan hadits .
Hadits Hasan, bila hadits yg tersebut sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yg
adil namun tidak sempurna ingatannya, serta matannya tidak syadz serta cacat.
Hadits Dhaif (lemah), ialah hadits yang sanadnya tidak bersambung (dapat berupa
mursal, mu¶allaq, mudallas, munqati¶ atau mu¶dal)dan diriwayatkan oleh orang yang
tidak adil atau tidak kuat ingatannya, mengandung kejanggalan atau cacat.
Hadits Maudu', bila hadits dicurigai palsu atau buatan karena dalam sanadnya dijumpai
penutur yang memiliki kemungkinan berdusta.

BAB 4
MAZHAB-MAZHAB DI DALAM ISLAM
4.1 Pengertian Mazhab
Mazhab (Bahasa Arab: Madzhab) adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti
jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit
maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut
menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab

Martin M. Baihaqi
20

adalah metode (manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian,
kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-
batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.
Mazhab menurut ulama fiqih, adalah sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalani
oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqih lain, yang
menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'. Ini adalah
pengertian mazhab secara umum, bukan suatu mazhab khusus.

4.2 Perbandingan Mazhab
4.2.1 Mazhab Syafi¶i
a. Sejarah Muncul dan Perkembangan Mazhab Syafi¶i
Mazhab Syafi'i (Bahasa Arab: Syaf'iyah) adalah mazhab fiqih yang dicetuskan oleh
Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i pada awalnya pernah tinggal menetap di Baghdad. Selama tinggal di
sana ia mengeluarkan ijtihad-ijtihadnya, yang biasa disebut dengan istilah Qaul
Qadim ("pendapat yang lama").
Ketika kemudian pindah ke Mesir karena munculnya aliran Mu¶tazilah yang telah
berhasil mempengaruhi kekhalifahan, ia melihat kenyataan dan masalah yang berbeda
dengan yang sebelumnya ditemui di Baghdad. Ia kemudian mengeluarkan ijtihad-ijtihad
baru yang berbeda, yang biasa disebut dengan istilah Qaul Jadid("pendapat yang baru").
Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak semua qaul jadid menghapus qaul qadim.
Jika tidak ditegaskan penggantiannya dan terdapat kondisi yang cocok, baik dengan qaul
qadim ataupun dengan qaul jadid, maka dapat digunakan salah satunya. Dengan demikian
terdapat beberapa keadaan yang memungkinkan kedua qaul tersebut dapat digunakan, dan
keduanya tetap dianggap berlaku oleh para pemegang Mazhab Syafi'i.

b. Dasar-dasar Mazhab Imam Syafi'i
Dasar-dasar Mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab ushul fiqh Ar-Risalah dan kitab
fiqh al-Umm. Di dalam buku-buku tersebut Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan
prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum far'iyyah (yang bersifat
cabang). Dasar-dasar mazhab yang pokok ialah berpegang pada hal-hal berikut:

Martin M. Baihaqi
21

1. Al-Qur¶an, tafsir secara lahiriah, selama tidak ada yang menegaskan bahwa yang
dimaksud bukan arti lahiriahnya. Imam Syafi'i pertama sekali selalu mencari alasannya
dari Al-Qur'an dalam menetapkan hukum Islam.
2. Sunnah dari Rasulullah SAW kemudian digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari
Al-Quran. Imam Syafi'i sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga
dijuluki Nashir As-Sunnah (pembela Sunnah Nabi).
3. Ijma' atau kesepakatan para Sahabat Nabi, yang tidak terdapat perbedaan pendapat
dalam suatu masalah. Ijma' yang diterima Imam Syafi'i sebagai landasan hukum adalah
ijma' para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap
suatu hukum; karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi.
4. Qiyas yang dalam Ar-Risalah disebut sebagai ijtihad, apabila dalam ijma' tidak juga
ditemukan hukumnya. Akan tetapi Imam Syafi'i menolak dasar istihsan dan istislah
sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam.

c. Penyebar-luasan Pemikiran Mazhab Imam Syafi'i
Penyebar-luasan pemikiran Mazhab Syafi'i berbeda dengan Mazhab
Hanafi dan Mazhab Maliki, yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan kekhalifahan. Pokok
pikiran dan prinsip dasar Mazhab Syafi'i terutama disebar-luaskan dan dikembangkan oleh
para muridnya. Murid-murid utama Imam Syafi'i di Mesir, yang menyebar-luaskan dan
mengembangkan Mazhab Syafi'i pada awalnya adalah:
y Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 846)
y Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 878)
y Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (w. 884)
Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal sebagai ulama hadits terkemuka dan pendiri
fiqh Mazhab Hambali, juga pernah belajar kepada Imam Syafi'i. Selain itu, masih banyak ulama-
ulama yang terkemudian yang mengikuti dan turut menyebarkan Mazhab Syafi'i, antara lain:
Imam Abu al-Hasan al-
Asy'ari
Imam Bukhari
Imam Muslim
Imam Nasa'i
Imam Baihaqi
Imam Turmudzi
Imam Ibnu Majah
Imam Tabari
Imam Ibnu Hajar al-
Asqalani
Imam Abu Daud
Imam Nawawi
Imam as-Suyuti
Imam Ibnu Katsir
Imam adz-Dzahabi
Imam al-Hakim

Martin M. Baihaqi
22

Imam Syafi'i terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam. Ushul
fiqh (atau metodologi hukum Islam), yang tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat, baru
lahir setelah Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah. Mazhab Syafi'i umumnya dianggap sebagai
mazhab yang paling konservatif di antara mazhab-mazhab fiqh Sunni lainnya. Dari
mazhab ini berbagai ilmu keislaman telah bersemi berkat dorongan metodologi hukum
Islam yang dikembangkan para pendukungnya.
Karena metodologinya yang sistematis dan tingginya tingkat ketelitian yang dituntut
oleh Mazhab Syafi'i, terdapat banyak sekali ulama dan penguasa di dunia Islam yang
menjadi pendukung setia mazhab ini. Di antara mereka bahkan ada pula yang menjadi
pakar terhadap keseluruhan mazhab-mazhab Sunni di bidang mereka masing-masing. Saat
ini, Mazhab Syafi'i diperkirakan diikuti oleh 28% umat Islam sedunia, dan merupakan
mazhab terbesar kedua dalam hal jumlah pengikut setelah Mazhab Hanafi.
Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian
barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, pantai Koromandel,Malabar, Hadramaut,
dan Bahrain.
4.2.2 Mazhab Imam Hanafi
a. Sejarah Muncul dan Perkembangan Mazhab Imam Hanafi
Mazhab Hanafi ialah salah satu mazhab fiqh dalam Islam Sunni. Mazhab ini
didirikan oleh Imam Abu Hanifah, dan terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka
kepada idea modern.
b. Dasar-dasar Mazhab Imam Hanafi
Kehadiran mazhab-mazhab ini mungkin tidak bisa dilihat sebagai perbedaan mutlak.
Sebaliknya ini merupakan perbedaan melalui pendapat logika dan ide dalam
memahami Islam. Perkara pokok seperti akidah atau tauhid masih sama dan tidak berubah.

c. Penyebar-luasan Pemikiran Mazhab Imam Hanafi
Mazhab Hanafi adalah yang paling dominan di dunia Islam (sekitar 45%)
penganutnya, penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan
(Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa) , Mesirbagian Utara,
separuh Irak, Syria, Libanon dan Palestina ( campuran Syafi'i dan Hanafi) , Kaukasia
(Chechnya,Dagestan).Martin M. Baihaqi
23

4.2.3 Mazhab Imam Maliki
a. Sejarah Muncul dan Perkembangan Mazhab Imam Maliki
Mazhab Maliki (Bahasa Arab: Malikiyah) adalah satu dari empat mazhab fiqih atau
hukum Islam dalam Sunni. Dianut oleh sekitar 15% umat Muslim, kebanyakan di Afrika
Utara dan Afrika Barat. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anasatau bernama
lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirul Ashbani. Mazhab ini menjadi dasar
hukum di Arab Saudi.
b. Dasar-dasar Mazhab Imam Maliki
Mazhab ini berpegang pada :
1. Al-Qur'an
2. Hadits Rasulullah yang dipandang sah
3. Ijma' ahlul Madinah. Terkadang menolak hadits yang berlawanan atau yang tak
diamalkan ulama Madinah
4. Qiyas
5. Istilah

c. Penyebar-luasan Pemikiran Mazhab Imam Maliki
Mazhab ini kebanyakan dianut oleh penduduk Tunisia, Maroko, al-Jazair, Mesir
Atas dan beberapa daerah taslim Afrika. Dianut oleh sekitar 25% muslim di seluruh dunia.
Mazhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Mazhab ini memiliki
keunikan dengan menyodorkan tatacara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum
karena Nabi Muhammad hijrah, hidup, dan meninggal di sana; dan terkadang
kedudukannya dianggap lebih tinggi dari hadits.

4.2.4 Mazhab Imam Hambali
a. Sejarah Muncul dan Perkembangan Mazhab Imam Hambali
Mazhab Hambali / Imam Ahmad bin Hanbal dicetuskan oleh Ahmad bin
Muhammad Hanbal bin Hilal.

b. Dasar-dasar Mazhab Imam Hambali
Dasar-dasarnya yang pokok ialah berpegang pada :
1. Al-Qur-an
2. Hadits marfu'

Martin M. Baihaqi
24

3. Fatwa sahabat dan mereka yang lebih dekat pada al-Qur-an dan hadits, di antara fatwa
yang berlawanan
4. Hadits mursal
5. Qiyas

c. Penyebar-luasan Pemikiran Mazhab Imam Hambali
Mazhab ini dianut kebanyakan penduduk Hejaz, di pedalaman Oman dan beberapa
tempat sepanjang Teluk Persia dan di beberapa kota Asia Tengah.
BAB 5
IJTIHAD, ITTIBA¶, TAQLID
5.1 Pengertian Ijtihad
a. Pengertian Ijtihad
Ijtihad (Bahasa Arab: Al-jahd atau al-juhd) yang berarti la-masyaqat (kesulitan dan
kesusahan) dan akth-thaqat (kesanggupan dan kemampuan. Ijtihad adalah sebuah
interpretasi usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa
saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak
dibahas dalam Al Quran maupun Hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan
pertimbangan matang.
Namun pada perkembangan selanjutnya, diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya
dilakukan para ahli agama Islam.
b. Tujuan Ijtihad
Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam
beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu.
c. Fungsi Ijtihad
Meski Al Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua
hal dalam kehidupan manusia diatur secara detil oleh Al Quran maupun Al Hadist. Selain
itu ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al Quran dengan kehidupan modern.
Sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan
baru dalam melaksanakan Ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari.
Jika terjadi persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu tempat tertentu atau di
suatu masa waktu tertentu maka persoalan tersebut dikaji apakah perkara yang

Martin M. Baihaqi
25

dipersoalkan itu sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al Quran atau Al Hadist.
Sekiranya sudah ada maka persoalan tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada
sebagaimana disebutkan dalam Al Quran atau Al Hadits itu. Namun jika persoalan
tersebut merupakan perkara yang tidak jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al Quran
dan Al Hadist, pada saat itulah maka umat Islam memerlukan ketetapan Ijtihad. Tapi yang
berhak membuat Ijtihad adalah mereka yang mengerti dan paham Al Quran dan Al Hadist.

d. Jenis-Jenis Ijtihad
Ijma' ,
ijma artinya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu
hukum hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang
terjadi. Adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad
untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu
keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh
umat.

Qiyas,
Qiyas artinya menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum
suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki
kesamaan dalah sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu
sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, Ijma dan Qiyas sifatnya darurat, bila memang
terdapat hal hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya.

Beberapa definisi qiyâs (analogi):
1. Menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya, berdasarkan titik
persamaan diantara keduanya.
2. Membuktikan hukum definitif untuk yang definitif lainnya, melalui suatu persamaan
diantaranya.
3. Tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada penjelasan di dalam [Al-Qur'an] atau
[Hadis] dengan kasus baru yang memiliki persamaan sebab (iladh).

Istihsan,
Beberapa definisi Istihsan:

Martin M. Baihaqi
26

1. Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang fâqih (ahli fikih), hanya karena dia merasa hal itu
adalah benar.
2. Argumentasi dalam pikiran seorang fâqih tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya
3. Mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima, untuk maslahat orang banyak.
4. Tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemudharatan.
5. Tindakan menganalogikan suatu perkara di masyarakat terhadap perkara yang ada
sebelumnya.
Maslahah murshalah,
Maslahah murshalah adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskhnya
dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat
dan menghindari kemudharatan.
Sududz Dzariah,
Sududz Dzariah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh
atau haram demi kepentinagn umat.

Istishab,
Istishab adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan
yang bisa mengubahnya.

Urf,
Urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan
masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan
prinsipal dalam Al Qur¶an.

5.2 Pengertian Ittibaǯ
a. Penerapan Ittiba¶
Ittiba¶ secara bahasa berarti iqtifa¶ (menelusuri jejak), qudwah (bersuri teladan) dan
uswah (berpanutan). Ittiba¶ terhadap Al-Qur¶an berarti menjadikan Al-Qur¶an sebagai
imam dan mengamalkan isinya. Ittiba¶ kepada Rasul berarti menjadikannya sebagai

Martin M. Baihaqi
27

panutan yang patut diteladani dan ditelusuri langkahnya. (Mahabbatur Rasul, hal.101-
102).
Adapun secara istilah ittiba¶ berarti mengikuti seseorang atau suatu ucapan
denganhujjah dan dalil. Ibnu Khuwaizi Mandad mengatakan : ³Setiap orang yang engkau
ikuti dengan hujjah dan dalil padanya, maka engkau adalah muttabi¶ (Ibnu Abdilbar dalam
kitab Bayanul µIlmi, 2/143).
Allah memerintahkan agar semua kaum muslimin ber-ittiba¶ kepada Rasulullah saw,
seperti Firman-Nya: ³Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang
baik., (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kesenangan) hari akhirat
dan dia banyak menyebut Allah.´ (Al-Ahzab:21)
Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini : ³Ayat ini merupakan azas pokok
lagi agung dalam bersuri teladan kepada Rasulullah saw dalam segala ucapan, perbuatan
dan hal ihwalnya«´(Tafsir Ibnu Katsir, 3/475). Sedangkan Muhammad Nashiruddin Al-
Albani dalam kitabnya Al-Hadits Al-Hujjatun bi Nafsihi pada hal.35 menyatakan : ³Ayat
ini memberi pengertian bahwa Rasulullah saw adalah panutan kita dan suri teladan bagi
kita dalam segala urusan agama«´
Ber-uswah kepada Rasulullah SAW ialah mengerjakan sesuai dengan apa yang
dikerjakan oleh beliau, baik berupa amalan sunnah atau pun wajib dan meninggalkan
semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw baik perkara itu makruh, apalagi yang
haram. Jika beliau SAW mengucapkan suatu ucapan, kita juga berucap seperti ucapan
beliau, jika beliau mengerjakan ibadah, maka kita mengikuti ibadah itu dengan tidak
ditambah atau dikurangi. Jika beliau menganggungkan sesuatu, maka kita juga
mengagungkannya.
Namun perlu diperhatikan bahwa mustahil seseorang itu ber-uswah atau ber-
ittiba¶kepada Rasulullah SAW jika dia jahil (bodoh) terhadap sunnah-sunnah dan
petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Oleh sebab itu jalan satu-satunya untuk ber-
uswah kepada Rasulullah eadalah dengan mempelajari sunnah-sunnah beliau ± ini
menunjukkan bahwa atba¶ (pengikut Rasul) adalah ahlul bashirah (orang yang berilmu).
Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Qur¶an agar kita senantiasa mengikuti sunnah
seperti :
³Barangsiapa yang menta¶ati Rasul berarti dia menta¶ati Allah.. ´ (An-Nisa¶:80)
³Barangsiapa yang ta¶at kepada Allah dan Rasul-Nya Allah akan memasukkannya ke
dalam Syurga«´ (An-Nisa¶:13) « dan ayat-ayat yang lainnya.

Martin M. Baihaqi
28

Dan perkataan Rasulullah merupakan perkataan yang harus dipercaya, sebab ³Dan
tidaklah ia berkata-kata dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang disampaikan Allah
kepadanya.´ (An-Najm:4)
Bahkan Rasulullah mengingkari orang-orang yang beramal tetapi mereka tidak mau
mencontoh seperti apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah :
³Barangsiapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, makaamalan
itu tertolak.´ (HR. Muslim, 1718).
Dalam hadits ini ada faedah penting, yaitu : Niat yang baik semata tidak dapat
menjadikan suatu amalan menjadi lebih baik dan akan diterima di sisi Allah I, akan tetapi
harus sesuai dengan cara yang pernah diajarkan oleh Rasulullah saw. Oleh sebab itu Nabi
emenutup jalan bagi orang yang suka mengada-ngada dalam ibadah dengan ucapan :
³Siapa yang benci (meninggalkan) sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku³.(HR.
Bukhari). Dan ini berlaku bagi seluruh sunnah yang telah ditetapkan beliau.
Maka dengan demikian kedudukan ittiba¶ (mengikuti contoh kepada Ralullah saw)
dalam Islam adalah wajib, setiap orang yang mengaku muslim mesti meninggikannya,
bahkan ia merupakan pintu bagi seseorang setelah masuk Islam. SehinggaIttiba¶ kepada
Rasulullah adalah salah satu syarat agar diterimanya amal seseorang. Sedangkan syarat
diterimanya ibadah seseorang yang disepakati oleh para ulama, ada dua: Pertama,
mengikhlaskan niat ibadah hanya kepada Allah. Kedua, harus mengikuti dan cocok
dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW.
5.3 Pengertian Taqlid
a. Penerapan Taqlid
Taqlid (Bahasa Arab: qaladah) berarti membuat ikatan di leher. yaitu sesuatu yang
digunakan orang untuk mengikat yang lainnya. (Al-µAqa¶id hal. 91). Adapun secara
istilah, taqlid bermakna mengambil madzhab dari seseorang atau beramal dengan ucapan-
ucapan orang itu tanpa dalil dan hujjah. Abu Abdillah bin Khuwaizi Mandad menyatakan :
³Setiap orang yang engkau ikut tanpa dalil danhujjah maka engkau adalah muqallidnya´.
(Al-µAlamul Muwaqqi¶in hal.137). Dengan demikian jika kita mengikuti pendapat
seseorang, padahal pendapatnya itu tidak berdasarkan Al-Qur¶an dan Sunnah sesuai
dengan pemahaman gene-rasi shahabat, maka kita adalah muqallidnya.

Hukum bertaqlid

Martin M. Baihaqi
29

1. Pendapat yang membolehkan taqlid kepada salah satu imam madzhab. Pendapat ini
dipegang banyak oleh orang-orang yang fanatik terhadap madzhab.
2. Pendapat yang secara mutlak melarang taqlid, seperti diantaranya pendapat Iman As-
Syaukani dan Ibnu Khuwazi Mandad.
3. Taqlid dengan syarat. Yaitu taqlid yang diperbolehkan, seperti taqlid orang bodoh
kepada µalim yang terpercaya, serta taqlid yang dilarang, seperti taqlid seseorang kepada
µalim tanpa hujjah (dalil). Pendapat ini adalah pendapat jumhur para ulama.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkomentar tentang kebolehan seorang
awam bertaqlid kepada µalim yang terpercaya :´Yang benar adalah bahwa orang yang
tidak mampu untuk mengetahui dalil, dia itulah yang diharuskan taqlid. Karena Allah
tidak membebani suatu jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan kadang-
kadang seorang µalim pun terpaksa harus taqlid dalam beberapa permasalahan yaitu ketika
dia tidak mendapatkan nash Al-Qur¶an dan As-Sunnah dan dia mendapatkan ucapan orang
yang lebih µalim dari dirinya. Maka keadaan itu dia pun terpaksa taqlid kepadanya. Hal ini
pernah dilakukan oleh Imam Syafi¶i dalam beberapa permasalahan.´
Para muqallid madzhab berpendapat yang sebenarnya pendapat mereka itu bukan
pada tempatnya. Di antara pendapat mereka adalah: ³Tidak seorang pun yang dapat
memahami Al-Qur¶an dan As-Sunnah serta mengamalkannya kecuali hanya para imam
madzhab saja. Sedangkan mereka sudah memenuhi syarat begini dan begitu!! Bahwa
merekalah yang lebih memenuhi syarat untuk pekerjaan itu, serta tidak ada satu manusia
pun bisa melakukannya setelah mereka.´ Begitu perkataan mereka.
Bantahan ucapan mereka itu adalah firman Allah : ³Dan sesungguhnya kami telah
mudahkan Al-Qur¶an untuk pelajaran, maka adakah orang-orang yang mengambil
pelajaran?´ (Al-Qamar 17,22,32 dan 40).
³Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya
mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang
yang mempunyai pikiran.´ (Shaad : 29)
Kedua ayat ini membantah pemahaman bahwa Al-Qur¶an itu dilarang dipelajari oleh
sembarang orang. Bahkan kepada orang munafiq atau kafir pun Allah perintahkan untuk
mempelajari Al-Qur¶an itu, seperti Firman-Nya dalam surat Muhammad : 24.
Para muqallid madzhab juga berpendapat bahwa : ³Tidak boleh taqlid kepada selain empat
madzhab, sekali pun tidak sesuai dengan ayat Al-Qur¶an dan Sunnah, tidak pula
kepada aqwal (pendapat) sahabat, karena orang yang keluar dari madzhab yang empat

Martin M. Baihaqi
30

adalah sesat dan menyesatkan. Juga karena mengambil arti zhahir nash Al-Qur¶an dan As-
Sunnah termasuk pokok-pokok kekufuran.´
Ucapan mereka ini bukan saja syubhat tetapi kebathilan bahkan kejahilan yang amat
jahil. Al-µAllamah Muhammad Amin Asy-Syinqithi dalam kitabnya Al-Aqalid hal.24-25
menyata-kan: ³Lihatlah wahai saudara-saudaraku. Alangkah keji dan bathilnya perkataan
mereka. Boleh meyelisihi Al-Qur¶an dan As-Sunnah dan Ijma¶ Shahabat asal jangan
keluar dari empat madzhab. Ini adalah kedustaan besar!!´ Ada pun ucapan mereka bahwa
µSesungguhnya mengambil zhahir Al-Qur¶an termasuk pokok-pokok kekufuran.¶ Juga
merupakan kebathilan yang sangat keji dan besar.´

Justru yang tidak mengikuti Al-Qur¶an dan As-Sunnah berarti telah kufur. Seperti Firman
Allah:
³Ta¶atlah kepada Allah (Al-Qur¶an) dan Rasul-Nya (As-Sunnah), barangsiapa yang
berpaling (dari keduanya) maka sesung-guhnya Allah tidak suka kepada orang-orang
yang kafir.´ (Al-Imran : 32)

Padahal Allah telah membenarkan untuk mengikuti petunjuk (ijma¶) shahabat seperti
Firman-Nya:
³Generasi pertama (Islam) dari kaum Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang
mengikuti mereka dengan benar Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada
Allah«´ (At-Taubah:100).
Atau perkataan mereka bahwa melarang mengambil arti Al-Quran dan Sunnah
yang tersurat karena termasuk-masuk pokok-pokok kekufuran. Lihatlah bagaimama
Firman Allah membantah mereka :
³Dia (Allah) yang menurunkan Al-Kitab (Al-Qur¶an) kepadamu di dalam terdapat ayat-
ayat yang jelas, sebagian besar isi Al-Qur¶an itu(demikian)«´ (Al-Imran:7)´
Perhatikan para muqallid, Allah menyatakan bahwa Al-Qur¶an itu mudah dipelajari,
dan mudah dimengerti. Lalu mereka melarang orang-orang mempelajari Al-Qur¶an
dengan pengerti-an tekstual bisa kufur. Masya Allah! Sama saja artinya mereka
menggiring orang untuk menjauhi Al-Qur¶an. Maka jelaslah kedustaan mereka yang
mereka ada-adakaan. Sementara Rasulullah epernah bersabda bahwa : ³Sesungguhnya
agama ini mudah, tidaklah seseorang mempersulitnya kecuali akan dikalahkan´ (HR.
Bukhari).

Martin M. Baihaqi
31

Perhatikan, agama ini bukan teka-teki. Jika Al-Qur¶an itu sulit bagi manusia maka
tidak ada gunanya ia diturunkan. Dan tidak ada gunanya pula kita diperintahkan untuk
mempelajarinya sebagai Hudal linnas (petunjuk bagi manusia).
Dan para muqallid itu berdalil dengan firman Allah :´«maka tanyakanlah olehmu
kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahuinya.´ (Al-Anbiya¶:7).
Mereka memakai istidlal (pengambilan dalil) bukan pada tempatnya. Karena ayat itu
tidak menunjukkan taqlid buta. Yang dimaksud ahlu dzikr pada ayat adalah orang yang
mengerti tentang wahyu yang turun. Diperintahkan bertanya kepada mereka agar diberi
fatwa dengan ketentuan wahyu. Karena Al-Qur¶an dan Sunnah pada hakekatnya adalah
wahyu dari Allah, maka jika seseorang menjelaskan dengan kedua wahyu tersebut,
sehingga bila kita mengikuti penjelasan seseorang dengan Al-Qur¶an dan Sunnah
bukan taqlid lagi namanya tetapi ittiba¶.
Begitulah para muqallid membela-bela pendirian mereka. Bahkan banyak lagi ayat-
ayat dan As-Sunnah yang mereka gunakan supaya terkesan ³benar´ di mata orang-orang
yang sama jahilnya dengan mereka. Sampai-sampai seorang ulama besar seperti Ibnul
Qayyim Al-Jaujiyyah rahimahullah membantah mereka dalam kitabnyaAl-Muwaqqi¶in,
juz II hal.140-198 dengan hujjah kepada para muqallid madzhab sampai beliau
menyebutnya lebih dari 80 segi.

Pendapat para Imam Madzhab tentang Taqlid:

1. Imam Hanafi (Abu Hanifah An-Nu¶man bin Tsabit)
³Apabila hadits itu shahih maka itu adalah madzhabku´ (Perkatan beliau ini dapat
dilihat pada kitab Al-Hasyiyah karya Ibnu Abidin Juz 1/63, juga dalam risalah Rasmul
Mufti Juz 1/4.)
³Tidaklah dihalalkan bagi seseorang untuk berpegang kepada perkataanku, selagi
ia tidak tahu dari mana aku mengambilnya.´ (Ibnu Abdilbar dalam kitab Al-intiqa¶u fi
Fadha-ilist Tsalatsatil µA-immatil Fuqaha¶i p.145, dan Ibnul Qayyim dalam I¶lamul
Muwaqqi¶in, 2/309 dan Ibnu Abidin dalam Al-Hasyiyah).
Dalam riwayat lain dikatakan : ³Adalah haram bagi orang yang tidak megetahui
alasanku untuk berfatwa dengan perkataanku.³. Atau riwayat lain lagi : ³Sesungguhnya
kami adalah manusia yang mengatakan perkataan pada hari ini dan meralatnya di esok
hari.´

Martin M. Baihaqi
32

Beliau berkata kepada Abu Yusuf : ³Kasihan engkau wahai Ya¶qub (Abu Yusuf)
jangan engkau tulis setiap apa yang dari padaku. Karena kadangkala aku memang
berpendapat dengan suatu pendapat pada hari ini, dan kadang kala aku berpendapat lain
pada esok lusa, bahkan aku meninggalkannya pada esok lusa.´ (Al-Mizan 1/6. Abu
Hanifah adalah seorang ulama yang sering menetapkan sesuatu hukum
dengan qiyas kepada suatu ketentuan yang belum ditemukannya pada Kitabullah atau
Sunnah Rasulullah saw. Para pengikut hanafi penghafal hadits yang sering melakukan
perjalan jauh dari negeri-negeri dan pelabuhan-pelabuhan setelah berhasil mendapatkan
hadits, niscaya Imam Hanafi mengambilnya dari mereka dan membuang qiyas yang
pernah ia fatwakan.)
³Jika aku mengatakan suatu perkataan yang bertentangan dengan Kitabullah atau
khabar Rasulullah, maka tinggalkanlah perkataanku.´ (Al-Fulani dalam Al-Iqazh p.50
yang diasalkan oleh Imam Muhammad ).

2. Imam Malik bin Anas. Beliau berkata :
³Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia yang salah dan benar. Maka
perhatikanlah pendapatku. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Kitab dan Sunnah,
ambillah dan setiap perkataanku yang menyimpang dengan Al-Kitab dan Sunnah,
tinggalkanlah.´ (Ibnul Abdilbar dalam Al-Jami¶, 2/32, dan Ibnu Hizam dalamUshulul
Ahkam, 6/149 dan demikian pula Al-Fulani, p.72)
³Tidak ada seorang pun setelah Nabi saw kecuali dari perkataannya itu ada yang
diambil dan yang ditinggalkan, kecuali Nabi saw.´( Ibnul Hadi dalam Irsyadus Salik,
227/1, Ibnu Abdilbar dalam Al-Jami¶, 2/91, dan Ibnu Hazm dalam Ushulul Ahkam, 6/145
dan 179 dari perkataan Al-Hakam bin Uthaibah dan Mujahid. Taqiyuddin mengeluarkan
dalam Al-Fatawa 1/48)

3. Imam Syafi¶i. (Muhammad bin Idris Asy-Syafi¶i). Inilah nasihat beliau tentang taqlid :
Setiap pendapatku yang menyalahi hadits Nabi saw. maka hadits Nabi saw itulah
yang wajib diikuti, dan janganlah kalian taqlid kepadaku.´(Diriwayatkan oleh Ibnu Abi
Hatim, Abu Nu¶aim dan Ibnu µAtsakir 15/10/1)
³Apabila kalian dapati di dalam kitabku, pendapat-pendapat menyalahi Sunnah
Rasulullah saw., peganglah Sunnnah Rasulullah saw dan tinggalkan pendapatku.´Dalam
riwayat lain beliau berkata : ³Ikutilah Sunnah Rasulullah saw. dan janganlah kalian

Martin M. Baihaqi
33

menoleh kepada pendapat siapapun³. (Riwayat al-Harawi, Abu Nu¶aim filHilyah / lihat
Shifat Shalat Nabi hal.28 Lil-Albani).

³Setiap masalah yang sudah shahih haditsnya dari Rasulullah menurut para ulama
hadits, tetapi pendapatku menyalahi hadits yang shahih, maka aku ruju¶ dari pendapatku
dan aku ikut hadits Nabi saw yang shahih baik ketika aku masih hidup maupun sesudah
wafatku.´ (Al-Harawi 47/1, Ibnul Qayyim dalam I¶lamul Muwaqqi¶in, 2/363).
³Kaum muslimin sudah sepakat bahwa barang siapa yang telah terang baginya
Sunnah Rasulullah maka tidak halal meninggal-kannya karena taqlid kepada pendapat
seseorang.´ (Ibnul Qayyim 2/361 dan Al-Fulani p.68)
³Apabila hadits itu shahih, maka dia adalah madzhabku.´ (An-Nawawi dalam Al-
Majmu¶, Asy-sya¶rani, 10/57, Al-Fulani, p.100)

4. Imam Ahmad bin Hambal. Adalah salah seorang dari Imam madzhab yang paling
banyak jasanya dalam mengumpulkan Sunnah. Perhatikan pula apa perkataan beliau
tentang taqlid :
³Janganlah kalian taqlid padaku dan jangan pula kalian taqlid kepada Imam Malik,
Syafi¶i, Auza¶i dan Tsauri, tetapi ambillah dari mana mereka mengambil.´ (Ibnul Fulani,
113, dan Ibnul Qayyim dalam kitab Al-I¶lam 2/302).
³Pendapat Auza¶i, pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah semuanya adalah
pendapat, dan bagiku adalah sama, sedangkan alasan hanyalah terdapat di dalam atsar -
atsar.´ (Ibnul Abdilbar dalam Al-Jami¶, 2/149).
³Barangsiapa yang menolak hadits Rasulullah maka sungguh ia telah berada di tepi
kehancuran.´ (Ibnul Jauzy p.182).

Amat jelas perkataan mereka, dan amat jelas kedustaan yang dibuat oleh
paramuqallid yang membolehkan taqlid buta kepada salah seorang dari mereka.
Perhatikanlah, kesemua Imam-imam itu tidak ingin ditaqlidi. Semua mereka
menyarankan agar kembali kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak
dibenarkan orang-orang yang mengikuti mereka mengambil pendapat mereka tanpa dalil.
Dikarenakan keempat imam madzhab itu, memiliki dalil-dalil, dan diantara dalil-dalil itu
terdapat dalil yang shahih dan ada pula yang lemah, maka ambillah pendapat mereka yang
lebih rajih dan shahih, dengan tidak membedakan satu imam dengan lainnya. Jika hujjah

Martin M. Baihaqi
34

mereka berasal dari atsar yang shahih maka wajib kita membenarkan dan memegang
pendapat tersebut. Tidak dibenarkan seseorang mengambil fatwa-fatwa hanya dari salah
seorang mereka kemudian membenci pendapat Imam yang lain. Atau seseorang
mengambil fatwa dari ulama-ulama sementara dia tidak mengetahui hujjah atau dalil dari
ulama tersebut. Yang benar adalah kita cocokkan setiap pendapat yang kita terima dari
Imam-imam Ahlussunnahbaik dari empat Imam Madzhab atau pun dari imam-imam yang
lain dengan merujuk kepada Kitabullah, As-Sunnah serta atsar dari sahabat.
BAB 6
TEOLOGI ISLAM
6.1 Latar Belekang Munculnya Teologi Islam
a. Pengertian Teologi
Teologi, sebagimana diketahui membahas doktrin-doktrin dasar dari suatu doktrin
agama. Sehingga dalam Islam konsep teologi mutlak menjadi wajib dipelajari setiap
muslim yang telah dikaruniai oleh akal oleh Allah SWT. Karena sesungguhnya pondasi
agama dalam Islam haruslah dibangun atas dasar proses berfikir sebagaimana
diperintahkan dalam banyak ayat al-Qur'an. Salah satunya :
³sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda- tanda bagi orang-orang
yang berakal (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau
dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi
(seraya berkata) : ³Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.´ (QS
Ali-Imran : 190) tentunya berfikir yang dimaksud adalah menempat akal secara
proporsional dimana akal merupakan alat untuk memahami ayat ± ayat Allah, baik ayat
kauliah dan kauniah.
Metode inilah yang menjadikan Islam sebagai agama yang tinggi dengan doktrin
rasional dimana Islam mampu memecahkan problematika terbesar umat manusia (al-
uqdah alkubro) atau sering disebut akidah. Berbeda dengan agama lain yang dibangun atas
dasar dogma-dogma semata tanpa melibatkan proses berfikir.
Teologi dalam Islam juga disebut ilmu tauhid. Selanjutnya teologi Islam juga disebut
sebagai ilmu kalam yakni ilmu yang mendalami kalam tuhan atau juga kalam yang
dimaksud disini adalah kata ± kata atau kalam yang sering digunakan oleh para teolog

Martin M. Baihaqi
35

untuk berhujjah sehingga dalam Islam para teolog sering juga disebut sebagai
mutakallimin.
Berbeda dengan ilmu fikih yang membahas masalah syari'at atau aturan Allah dalam
masalah habluminannas (hubungan manusia dengan manusia), objek kajian teologi sedikit
lebih rumit dan menimbulkan perdebatan panjang di antara aliran-aliran teologi. Islam
yang ada namun sekali lagi sebagaimana dalam pendahuluan makalah ini bahwa
pembahasan yang ada bahkan perdebatan panjang tersebut namun harus dipahami bahwa
perdebatan yang panjang tersebut tentunya haruslah dalam kerangka atau paradigma Islam
yang sesuai thurats.

b. Sejarah Muncul dan Berkembangnya Teologi Islam
Pembahasan teologi Islam lebih pada kajian batasan-batasan atau kedudukan akal
dalam memaknai wahyu, antara kehendak tuhan dan perbuatan manusia, keadilan tuhan,
sifat-sifat tuhan, serta konsep iman dan kufur, dan tidak bisa dipungkiri bahwa teologi
Islam juga banyak bersinggungan dengan filsafat-filsafat asing pada masa kekhilafahan
Islam menguasai dua pertiga dunia dan selama 13 abad dimana pada saat futuhat terhadap
wilayah-wilayah baru juga membuka masuknya filsafat asing tersebut dalam wacana
perdebatan teologi Islam diantaranya filsafat yunani, persia, dan india. Teologi Islam juga
sebelum bersinggungan dengan filsafat asing tersebut teologi Islam lahir dan berkembang
pasca terjadi konflik antara Sahabat Ali ra dan Muawiyah ra yang menimbulkan pro-
kontra di antara umat Islam saat itu sehingga pendukung dari masing-masing pun terjadi
perdebatan yang sangat keras pada saat itu kemudian dari konflik politik tersebut
berkembang menjadi perdebatan teologis.

ALIRAN ± ALIRAN TEOLOGI ISLAM
1. Khawarij
khawatij berasal dari kata kharaja yang berasal dari kata kharaja yang berarti keluar
maksudnya adalah bahwa kalangan mereka adalah orang-orang yang keluar dari barisan
Ali ra. Pada saat peristiwa arbitrase dengan muawiyah ra padahal sebelumnya menjadi
pendukung Ali ra. kemunculan kalangan khawarij diakibatkan oleh konflik pada masa
utsman ra dan ali ra menjadi khalifah kaum muslimin.
Mereka menganggap bahwa khalifah tersebut telah menyeleweng dari ajaran Islam.
Sejak itulah mereka menganggap bahwa Utsman ra, Ali ra, Muawiyah ra, telah keluar dari
ajaran Islam. Dari sinilah kalangan Khawarij memasuki persoalan kufr : siapakah yang

Martin M. Baihaqi
36

kafir atau yang keluar dari Islam dan siapa yang disebut mukmin atau masih tetap dalam
Islam. Kalangan khawarij pun pada perkembangannya terpecah menjadi banyak golongan.

2. Murji'ah
Sebagaimana kaum khawarij , kaum Murji'ah pada mulanya juga timbul dari
persoalan politik antara Mua'wiyah ra dan Ali ra. Namun kalangan murji'ah adalah mereka
yang bersifat netral terhadap permasalahan politik tersebut, yakni dimana mereka tidak
memihak kepada siapapun dalam konflik tersebut dan memahami bahwa para sahabat
yang terlibat konflik adalah sema-sama mempunyai sifat keadilan sehingganya mereka
berpendapat bahwa permasalahan tersebut biarlah diadili oleh Allah SWT.
Pada perkembangannya kalangan murji'ah ini terbagi menjadi murji'ah moderat dan
murji'ah ekstrem. Kalangan murji'ah ekstrem berpendapat bahwa muslim yang percaya
kepada tuhan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir karena
iman dan kufur tempatnya dalam hati. Sedangkan murji'ah moderat berpendapat bahwa
orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka orang demikian
adalah mukmin dan akhirnya akan masuk surga. Pendapat kalangan murji'ah moderat
mengenai iman, kufur, dan dosa besar agaknya sama seperti pandangan ahlusunnah
waljama'ah.

3. Qadariyah
Paham Qadariyah merupakan paham yang muncul akibat perdebatan antara
ketetapan
atau kehendak Allah dan kebebasan manusia untuk beramal atau berbuat. Kalangan
qadariah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam
menentukan perjalanan hidupnya. Menurut paham Qadariah manusia mempunyai
kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkannya perbuatan-perbuatannya. Dengan
demikian nama Qadariah berasal dari pengetian bahwa manusia terpaksa tunduk pada
qadar atau kadar tuhan. Mereka berdalil dengan ayat ± ayat al-Qur'an :

³Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak
tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka
lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat?
perbuatlah apa yang kamu kehendaki, Sesungguhnya dia Maha melihat apa yang kamu
kerjakan.´

Martin M. Baihaqi
37

(QS. Fussilat : 40).

³Sungguh Allah Telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika
Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang
membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan
mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al hikmah. dan Sesungguhnya sebelum
(kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.´
(QS. Ali-Imran : 164)

³Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka
dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak
merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri
mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka
tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain
Dia.´ (QS Ar-Ra'du : 11).

4. Jabariah
Paham Jabariah juga merupakan paham yang muncul akibat perdebatan
sebagaimana qadariah namun paham jabariah memandang bahwa manusia tidak
mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa - apa ; manusia tidak mempunyai daya, tidak
mempunyai kehendak sendiri dan tidak mempunyai pilihan; manusia dalam perbuatannya
dipaksa dengan tidak ada kekuasaan, kemauan, dan pilihan baginya.
Mereka berdalil dengan ayat al-Qur'an :
³Dan Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan
(dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada
sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia).
Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, Maka
tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.´ (QS Al-An'am : 112)

³Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu". (QS.
Ash-Shaaffat: 96)

³Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (Tidak pula) pada dirimu
sendiri melainkan Telah tertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum kami

Martin M. Baihaqi
38

menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. ´ (QS Al-
Hadid : 22)

³Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah.
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana .´ (QS Al- Insaan : 30)

5.Mu'tazilah
Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan ± persoalan teologi
yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada peroalan ± persoalan yang dibawa
kaum khawarij dan murji'ah. Dalam pembahasan, mereka banyak memakai akal sehingga
mereka sering disebut ³kaum rasionalis Islam´ pandangan ± pandangan mendasar
mu'tazilah ialah tauhid . Tuhan dalam pandangan mereka akan betul ± betul maha esa
apabila tuhan merupakan suatu zat yang unik, tidak ada yang serupa dengan dia. Kalangan
mu'tazilah berpandangan bahwa tuhan tidak dapat dilihat oleh manusia dengan mata
kepalanya sehingga mereka menolak pandangan bahwa akan ada perjumpaan dengan
tuhan di surga nantinya. Kaum mu'tazilah juga menolak sifat ± sifat tuhan, yaitu sifat ±
sifat yang mempunyai wujud sendiri di luar zat tuhan.
Ajaran dasar kedua ialah keadilan tuhan. Sehingganya mereka menganggap bahwa
perbuatan manusia adalah murni diciptakan oleh manusia itu sendiri. Sehingga manusia
tidak dipaksa berbuat oleh tuhan karena menurut mereka adalah suatu ketidakadilanketika
tuhan menghisab perbuatan seseorang yang diciptakan sendiri oleh tuhan.
Ajaran dasar ketiga ialah al-manzilah bain al manzilatain, yakni posisi menengah
bagi berbuat dosa besar, juga erat hubungannya dengan keadilan tuhan. Pembuat dosa
besar bukanlah kafir, karena ia masih percaya kepada tuhan dan Nabi Muhammad ; tetapi
bukanlah mukmin, karena imannya tidak lagi sempurna. Karena bukan mukmin ia tidak
dapat masuk surga, dan karena bukan kafir pula, ia sebenarnya tak mesti masuk neraka. Ia
seharusnya ditempatkan di luar surga dan diluar neraka. Inilah sebenarnya keadilan
menurut mereka.
Ajaran dasar keempat yakni perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat.
Namun menurut mereka tidak cukup dengan seruan tapi juga dengan kekerasan.
Dalam hal ini ialah pemaksaan atas ajaran ± ajaran yang mereka anut. Ajaran kelima
ialah bahwa tuhan itu qadim (terdahulu) maka sesuatu yang hadis (baru) setelah tuhan
adalah ciptaan tuhan (makhluk) sehingganya mereka memandang bahwa al-Qur'an yang

Martin M. Baihaqi
39

menurut mereka baru ialah makhluk. Mereka juga memandang bahwa surga dan nerakaitu
belum ada karena belum dipergunakan saat ini.

6.Asy'asriyah
Aliran teologi ini merupakan aliran teologi yang timbul dari reaksi atas paham-
paham golongan mu'tazilah. Aliran ini dikembangkan oleh Abu al-Hasan 'Ali Ibn Ismail
al-Asy'ari yang juga merupakan murid dari al-Jubba'i salah satu tokoh aliran mu'tazilah.
Al-Asy'ari dalam perkembangannya membuat aliran baru yang kemudian banyak disebut
sebagai ahlu sunnah wal jama'ah. Aliran teologi ini sampai saat ini dianut banyak oleh
umat Islam.
Sebagaimana dijelaskan bahwa aliran ini timbul atas respon terhadappaham
mu'tazilah sehingganya aliran teologi ini banyak berpendapat bertentangan dengan paham
mu'tazilah. Misalnya dalam pandangan al-asy'ari bahwa tuhan mengetahui dengan
sifatnya. Mustahil katanya bahwa tuhan mengetahui dengan sifat-Nya karena dengan
demikian zat-Nya adalah pengetahuan dan tuhan sendiri adalah pengetahuan. Tuhan bukan
pengetahuan ('ilm) tetapi yang mengetahui ('Alim). Tuhan mengetahui dengan
pengetahuan-Nya bukanlah dengan zat-Nya.
Demikian pula dengan sifat seperti sifat hidup, berkuasa, mendengar, dan melihat.
Begitu pula dengan pendapat tentang al-Qur'an, al'asy'ari berpendapat bahwa al-Qur'a itu
Qadim. Mengenai perbuatan al'-asy'ari berpendapat bahwa perbuatan manusia bukanlah
diciptakan manusia itu sendiri sebagaimana pendapat mu'tazilah, melainkan pebuatan
diciptakan oleh tuhan. Perbuatan kufur itu buruk tetapi orang kafir ingin supaya perbuatan
kufr itu sebenarnya bersifat baik. Apa yang dikehendaki orang kafir ini tak dapat
diwujudkannya. Perbuatan iman bersifat baik, tetapi berat dan sulit. Orang mukmin ingin
supaya perbuatan itu janganlah berat dan sulit. Tetapi apa yang dikehendakinya itu tak
dapat diwujudkannya.
Dengan demikian yang mewujudkan perbuatan kufur itu bukanlah orang kafir yang
tak sanggup membuat kufr bersifat baik, tetapi tuhanlah yang mewujudkannya dan tuhan
memang berkehendak supaya kufr bersifat buruk. Demikian pula, yang menciptakan
pekerjaan iman bukanlah orang mukmin yang tak sanggup membuat iman bersifat tidak
berat dan sulit, tetapi tuhanlah yang menciptakannya dan tuhan memang menghendaki
supaya iman bersifat berat dan sulit. Istilah yang dipakai al'asy'ari untuk perbuatan
manusia yang diciptakan tuhan ialah alkasb. Dan dalam mewujudkan perbuatan yang
diciptakan itu, daya yang ada dalam diri manusia tak mempunyait efek.

Martin M. Baihaqi
40

Al'asy'ari juga berpendapat bahwa tuhan tak mempunyai muka, tangan, mata, dan
sebagainya dengan tidak ditentukan bagaimana yaitu dengan tidak mempunyai bentukdan
batasan. al'-as'ari seterusnya menentang paham keadilan tuhan yang dibawa kaum
mu'tazilah. Menurut pendapatnya tuhan berkuasa mutlak dan tak ada satupun yang wajib
baginya. Tuhan berbuat sekehendaknya, sehingga kalau ia memasukkan seluruh manusia
ke dalam surga bukanlah ia bersifat tidak adil dan jika ia memasukkan seluruh manusia ke
dalam neraka tidaklah ia bersifat dzalim.
Juga ajaran tentang posisi menengah ditolak. Bagi al-Asy'ari orang yang bedosa
besar tetap mukmin, karena imannya masih ada, tetapi karena dosa besar yang
dilakukannya ia menjadi fasiq. Sekiranya orang bedosa besar bukanlah mukmin dan bukan
pula kafir, maka dalam dirinya akan tidak didapati kufur atau iman; dengan demikian
bukanlah ia atheis dan bukan pula monotheis, tidak teman dan tidak pula musuh. Hal
serupa ini tidak mungkin. Oleh karena itu tidak pula mungkin bahwa orang berdosa besar
bukan mukmin bukan pula tidak kafir.

BAB 7
AHLUSSUNNAH WAL JAMA¶AH
7.1 Pengertian Ahlussunnah Wal Jamaǯah
As-Sunnah secara bahasa berasal dari kata: "sanna yasinnu", dan "yasunnu sannan",
dan "masnuun" yaitu yang disunnahkan. Sedang "sanna amr" artinya menerangkan
(menjelaskan) perkara.
As-Sunnah juga mempunyai arti "at-Thariqah" (jalan/metode/pandangan hidup) dan "as-
Sirah" (perilaku) yang terpuji dan tercela. Seperti sabda Rasulullah SAW,
"Sungguh kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi
sejengkal dan sehasta demi sehasta." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). (HR. Al-Bukhari no
3456, 7320 dan Muslim no. 2669 dari Sahabat Abu Sa'id al-Khudri).
Lafazh "sanana" maknanya adalah (pandangan hidup mereka dalam urusan agama dan
dunia).
"Barangsiapa memberi contoh suatu sunnah (perilaku) yang baik dalam Islam, maka
baginya pahala kebaikan tersebut dan pahala orang yang mengerjakannya setelahnya,
tanpa mengurangi sesuatu apapun dari pahala mereka. Dan barang siapa memberi
contoh sunnah (perilaku) yang jelak dalam Islam ...." (HR. Muslim). ((HR. Muslim no.

Martin M. Baihaqi
41

1017, at-Tirmidzi no. 2675, Ibnu Majah no. 203, ad-Darimi no. 514, Ahmad (IV/357), an-
Nasa-i no. 2553, dan yang lainnya dari Sahabat Jarir bin µAbdillah. Hadist selengkapknya
adalah sebagai berikut, "Dari al-Mundzir bin jarir, dari bapaknya, dia berkata, "Kami
pernah berada bersama Rasulullah SAW pada permulaan terik siang. Dia berkata, µLalu
datanglah kepada Rasulullah SAW suatu kaum dalam keadaan tidak beralas kaki dan
telanjang, hanya memakai kain selimut (yang nampak dari yang memakainya hanya
bagian kepala saja) atua mantel dari karung sambil menyandang pedang, kebanyakan
mereka dari kabilah Mudhar, bahkan semuanya dari Mudhar. Melihat kondisi demikian
raut wajah Rasulullah SAW menjadi berubah (karena merasa iba) karena melihat
kefakiran yang menimpa mereka.
Lalu beliau masuk kemudian keluar, kemudian menyuruh Bilal untuk
mengumandangkan adzan dan iqamah. Rasulullah SAW lalu mengerjakan shalat
kemudian dikuti dengan berkhutbah, sambil bersabda : µHai sekalain manusia bertakwalah
kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, .... sampai akhir
ayat µSesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu,' (An-Nisaa': 1) juga
membaca ayat dalam surat Al-Hasyr, µHari orang-orang yang beriman, bertakwalah
kepada Allah dan hendaklah setiap diri memeprhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah....' (Al-Hasyr: 18). (Karena
mendengar khutbah Nabi tersebut)
Kemudian ada seseorang bershadaqah dari dinarnya, diharmnya, pakaiannya, dari
satu sha' (kira-kira 3 kg) gandumnya, satu sha' kurma, sampai-sampai beliau mengatakan
walaupun hanya dengan setengah butir kurma kering.' Dia berkata: "Kemudian seorang
laki-laki dari Kaum Anshar membawa membawa sekantung penuh kurma, hampir-hampir
telapak tangannya tidak kuat untuk membawahnya, bahkan benar-benar lemah, maka hal
itu diikuti silih berganti oleh banyak orang. Sampai-sampai aku melihat dua tumpukan
makanan dan pakaian yang sangat banyak. Akupun melihat raut wajah Rasulullah SAW
bergembira seakan-akan bersinar cerah sekali, kemudian beliau bersabda: "Barangsiapa
yang mencontohkan suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahala sunnah
tersebut dan pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya, tanpa mengurangi pahala
mereka sedikitpun, dan barang siapa mencontoh suatu sunnah yang jelek/buruk dalam
Islam, maka dosanya akan ditanggungnya dan juga dosa orang yang mengamalkannya
setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. juga dosa orang yang yang
mengerjakannya setelahnya, tanpa mengurangi sesuatu apapaun dari pahalam mereka.
Dan barangsiapa memberi contoh sunnah (perilaku) yang jelak dalam Islam ...."

Martin M. Baihaqi
42

Lafazh "sunnah" maknanya adalah "sirah" (perilaku). (Lihat kamus bahasa, Lisaanul
µArab, Mukhtaarush Shihaah dan al-Qaamuusul Muhith: (bab: Sannana).

Pengertian As-Sunnah Secara Istilah (Terminologi)
As-sunnah yaitu petunjuk yang telah ditempuh oleh rasulullah SAW dan para
Sahabatnya baik berkenaan dengan ilmu, µaqidah, perkataan, perbuatan maupun ketetapan.
As-Sunnah juga digunakan untuk menyebut sunnah-sunnah (yang berhubungan dengan)
ibadah dan µaqidah. Lawan kata "sunnah" adalah "bid'ah".
Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya barang siapa yang hidup diantara kalian setelahkau,
maka akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguh
pada Sunnahku dan Sunnah para Khulafa-ur Rasyidin dimana mereka itu telah mendapat
hidayah." (Shahih Sunan Abi Dawud oleh Syaikh al-Albani). (HR. Ahmad (IV/126-127),
Abu Dawud no. 4607, at -Tirmidzi no. 2676, dan al-Hakim (I/95), dishahihkan dan
disepakati oleh Imam adz-Dzahabi. Lihat keternagan hadits selengkapnya di dalam Irwaa-
ul Ghaliil no. 2455 oleh Syaikh al-Albani.

Pengertian Jama'ah Secara Bahasa (Etimologi)
Jama'ah diambil dari kata "jama'a" artinya mengumpulkan sesuatu, dengan
mendekatkan sebagian dengan sebagian lain. Seperti kalimat "jama'tuhu" (saya telah
mengumpulkannya); "fajtama'a" (maka berkumpul).
Dan kata tersebut berasal dari kata "ijtima'" (perkumpulan), ia lawan kata dari "tafarruq"
(perceraian) dan juga lawan kata dari "furqah" (perpecahan).
Jama'ah adalah sekelompok orang banyak; dan dikatakan juga sekelompok manusia yang
berkumpul berdasarkan satu tujuan.
Dan jama'ah juga berarti kaum yang bersepakat dalam suatu masalah. (Lihat kamus
bahasa: Lisaanul µArab, Mukhtaraarush Shihaah dan al-Qaamuusul Muhiith: (bab:
Jama'a).

Pengertian Jama'ah Secara Istilah (Terminologi):
Jama'ah yaitu kelompok kaum muslimin ini, dan mereka adalah pendahulu ummat
ini dari kalangan para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak kebaikan
mereka sampai hari kiamat; dimana mereka berkumpul berdasarkan Al-Qur-an dan As-
Sunnah dan mereka berjalan sesuai dengan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW
baik secara lahir maupun bathin.

Martin M. Baihaqi
43

Allah Ta'ala telah memeringahkan kaum Mukminin dan menganjurkan mereka agar
berkumpul, bersatu dan tolong-menolong. Dan Allah melarang mereka dari perpecahan,
perselisihan dan permusuhan. Allah SAW berfirman: "Dan berpeganglah kamu semua
kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai." (Ali Imran: 103).
Dia berfirman pula, "Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai
dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka." (Ali Imran: 105).
Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya agama ini akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga
(golongan), tujuh puluh dua tempatnya di dalam Neraka dan satu tempatnya di dalam
Surga, yaitu µal-Jama'ah." (Shahih Sunan Abi Dawud oleh Imam al-Albani). (HR. Abu
Dawud no. 4597, Ahmat (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimi (II/241). Dishahihkan oleh
al-Hakim dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan.
Dishahihkan pula oleh Syaikh al-Albani. Lihat Silsilatul Ahadadiitsish Shahiihah no.
203.204).
Beliau juga bersabda, "Hendaknya kalian bersatu, dan janganlah bercerai-berai.
Karena sesungguhnya syaitan itu bersama seorang, dan dia dari dua orang lebih jauh.
Barangsiapa menginginkan di tengah-tengah Surga, maka hendaknya ia berjama'ah
(bersatu)!" (HR Ahmad, dalam Musnadnya, dan dishahihkan oleh Imam al-Albani dalam
kitab Sunnah karya Ibnu Abi µAshim). (HR. At-Tirmidzi no. 2165, Ahmad (I/18), lafazh
ini milik at-Tirmidzi. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab as-Sunnah karya
Ibnu Abi µAshim dan bersamanya kitab Zhilaalul Jannah fi Takhrij as-Sunnah no. 88).
Seorang Sahabat yang mulia bernama µAbullah bin Mas'ud r.a. berkata,"Al-Jama'ah
adalah yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian." (Diriwayatkan oleh al-
Lalika-i dalam kitabnya, Syarah Ushul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jama'ah). (Syarah
Ushuulil I'tiqaad karya al-Lalika-i no. 160 dan al-Baa'its µalaa Inkaaril Bida' wal
Hawaadits hal. 91-92, tahqiq oleh Syaikh Masyhur bin Hasan Salman).

Jadi Ahlus Sunnah wal Jama'ah, adalah mereka yang berpegang teguh pada sunnah
Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak dan jalan
mereka, baik dalam hal µaqidah, perkataan maupun perbuatan, juga mereka yang istiqamah
(konsisten) dalam ber-ittiba' (mengikuti Sunnah Nabi SAW) dan menjauhi perbuatan
bid'ah. Mereka itulah golongan yang tetap menang dan senantiasa ditolong oleh Allah
sampai hari Kiamat. Oleh karena itu mengikuti mereka (Salafush Shalih) berarti
mendapatkan petunjuk, sedang berselisih terhadapnya berarti kesesatan.


Martin M. Baihaqi
44

7.2 Tokoh dan Ajaran Pokok Ahlussunnah Wal Jamaǯah
Ahlus Sunnah wal Jama'ah mempunyai karakteristik dan keistimewaan, diantaranya
:
1. Mereka mempunyai sikap wasathiyah (pertengahan) di antara ifraath (melampaui batas)
dan tafriith (menyia-nyiakan); dan di antara berlebihan dan sewenang-wenang, baik dalam
masalah µaqidah, hukum atau akhlak. Maka mereka berada di pertengahan antara
golongan-golongan lain, sebagaimana juga ummat ini berada dipertengahan antara agama-
agama yang ada.

2. Sumber pengambilan pedoman bagi mereka hanyalah al-Qur-an dan as-Sunnah, Mereka
pun memperhatikan keduanya dan bersikap taslim (menyerah) terhadap nash-nashnya dan
memahaminya sesuai dengan manhaj Salaf.

3. Mereka tidak mempunyai iman yang diagungkan, yang semua perkataannya diambil
dari meninggalkan apa yang bertentangan dengan kecuali perkataan Rasulullah SAW. Dan
Ahli Sunnah itulah yang paling mengerti dengan keadaan Rasulullah SAW perkataan dan
perbuatannya. Oleh karena itu, merekalah yang paling mencintai sunnah, yang paling
peduli untuk mengikuti dan paling lolal terhadap para pengikutnya.

4. Mereka meninggalkan persengketaan dan pertengkaran dalam agama sekaligus
menjauhi orang-orang yang terlibat di dalamnnya, meninggalkan perdebatan dan
pertengkaran dalam permasalahan tentang halal dan haram. Mereka masuk ke dalam dien
(Islam) secara total.
5. Mereka mengagungkan para Salafush Shalih dan berkeyakinan bahwa metode Salaf
itulah yang lebih selamat, paling dalam pengetahuannya dan sangat bijaksana.

6. Mereka menolak ta'wil (penyelewengan suatu nash dari makna yang sebenarnya) dan
menyerahkan diri kepada syari'at, dengan mendahulukan nash yang shahih daripada akl
(logika) belaka dan menundukkan akal di bawah nash.

7. Mereka memadukan antara nash-nash dalam suatu permasalahan dan mengembalikan
(ayat-ayat) yang mutasyabihat (ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian/tidak
jelas) kepada yang muhkam (ayat-ayat yang jelas dan tegas maksudnya).

Martin M. Baihaqi
45


8. Mereka merupakan figur teladan orang-orang yang shalih, memberikan petunjuk ke
arah jalan yang benar dan lurus, dengan kegigihan mereka di atas kebenaran, tidak
membolak-balikkan urusan µaqidah kemudian bersepakat atas penyimpangannya. Mereka
memadukan antara ilmu dan ibadah, antara tawakkal kepada Allah dan ikhtiar (berusaha),
antara berlebih-lebihan dan wara' dalam urusan dunia, antara cemas dan harap, cinta dan
benci, antara sikap kasih sayang dan lemah lembut kepada kaum mukminin dengan sikap
keras dan kasar kepada orang kafir, serta tidak ada perselisihan diantara mereka walaupun
di tempat dan zaman yang berbeda.

9. Mereka tidak menggunakan sebutan selain Islam, Sunnah dan Jama'ah.

10. Mereka peduli untuk menyebarkan µaqidah yang benar, agama yang lurus,
mengajarkannya kepada manusia, memberkan bimbingan dan nasehat kepadanya serta
memperhatikan urusan mereka.
11. Mereka adalah orang-orang yang paling sabar atas perkataan, µaqidah dan dakwahnya.

12. Mereka sangat peduli terhadap persatuan dan jama'ah, menyeru dan menghimbau
manusia kepadanya serta menjauhkan perselisihan, perpecahan dan memberikan
peringatan kepada manusia dari hal tersebut.

13. Allah Ta'ala menjaga mereka dari sikap saling mengkafirkan sesama mereka,
kemudian mereka menghukumi orang selain mereka berdasarkan ilmu dan keadilan.

14. Mereka saling mencintai dan mengasihi sesama mereka, saling tolong menolong
diantara mereka, saling menutupi kekurangan sebagian lainnya. Mereka tidak loyal dan
memusuhi kecuali atas dasar agama.

Secara garis besarnya, ahlus sunnah wal jama'ah adalah manusia yang paling baik
akhlaknya, sangat peduli terhadap kesucian jiwa mereka dengan berbuat ketaatan kepada
Allah Ta'ala, paling luas wawasannya, paling jauh pandangan, paling lapang dadanya
dengan khilaf (perbedaan pendapat) dan paling mengetahui tentang adab-adab dan
prinsip-prinsip khilaf.


Martin M. Baihaqi
46

Pengertian Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Secara Ringkas
Bahwa Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah suatu golongan yang telah Rasulullah
SAW janjikan akan selamat di antara golongan-golongan yang ada. Landasan mereka
bertumpu pada ittiba'us sunnah (mengikuti as-Sunnah) dan menuruti apa yang dibawa oleh
nabi baik dalam masalah µaqidah, ibadah, petunjuk, tingkah laku, akhlak dan selalu
menyertai jama'ah kaum Muslimin.
Dengan demikian, maka definisi Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidak keluar dari definisi
Salaf. Dan sebagaimana telah dikemukakan bahwa salaf ialah mereka yang mengenalkan
Al-Qur-an dan berpegang teguh dengan As-Sunnah. Jadi Salaf adalah Ahlus Sunnah yang
dimaksud oleh Nabi SAW. Dan ahlus sunnah adalah Salafush Shalih dan orang yang
mengikuti jejak mereka.
Inilah pengertian yang lebih khusus dari Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Maka tidak
termasuk dalam makna ini semua golongan ahli bid'ah dan orang-orang yang mendikuti
keinginan nafsunya, seperti Khawarij, Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah,
Rafidhah (Syiah) dan lain-lainnya dari ahli bid'ah yang meniru jalan mereka.
Maka sunnah adalah lawan kata bid'ah, sedangkan jama'ah lawan kata firqah
(gologan). Itulah yang dimaksudkan dalam hadits-hadits tentang kewajiban berjama'ah dan
larangan bercerai-berai.
Inilah yang dimaksudkan oleh "Turjumanul Qur-an (juru bicara al-Qur-an)" yaitu
µAbdullah bin µAbbas r.a. dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Pada hari yang
diwaktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula maka yang hitam muram". (Ali
Imran: 106).
Beliau berkata, "Muka yang putih berseri adalah muka Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan
muka yang hitam muram adalah muka ahlil bid'ah dan furqah (perselisihan)." (Lihat Tafsir
Ibnu Katsir, Juz I hal. 390 (QS. Ali Imran: 106).
sumber: Diadaptasi dari Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari, Al-Wajiiz fii Aqiidatis
Salafis Shaalih (Ahlis Sunnah wal Jama'ah) , atau Intisari Aqidah Ahlus Sunah wal
Jama'ah), terj. Farid bin Muhammad Bathathy(Pustaka Imam Syafi'i, cet.I), hlm. 50 -60


BAB 8
MU¶TAZILAH

Martin M. Baihaqi
47

8.1 Pengertian Muǯtazilah
Aliran Mu¶taziliyah (memisahkan diri) muncul di Basra, Irak, di abad 2 Hijriyah.
Kelahirannya bermula dari tindakanWasil bin Atha' (700-750 M) berpisah dari gurunya
Imam Hasan al-Bashri karena perbedaan pendapat. Wasil bin Atha' berpendapat bahwa
muslim berdosa besar bukan mukmin bukan kafir yang berarti ia fasik. Imam Hasan al-
Bashri berpendapat mukmin berdosa besar masih berstatus mukmin.

8.2 Tokoh dan Ajaran Pokok Muǯtazilah
Tokoh-tokoh Mu¶taziliyah yang terkenal ialah :
1. Wasil bin Atha', lahir di Madinah, pelopor ajaran ini.
2. Abu Huzail al-Allaf (751-849 M), penyusun 5 ajaran pokoq Mu¶taziliyah.
3. an-Nazzam, murid Abu Huzail al-Allaf.
4. Abu µAli Muhammad bin µAbdul Wahab/al-Jubba¶i (849-915 M).
Meski kini Mu¶taziliyah tiada lagi, namun pemikiran rasionalnya sering digali
cendekiawan Muslim dan nonmuslim.
Mu¶taziliyah memiliki 5 ajaran utama, yakni :
1. Tauhid. Mereka berpendapat :
Sifat Allah ialah dzat-Nya itu sendiri.
al-Qur'an ialah makhluk.
Allah di alam akhirat kelak tak terlihat mata manusia. Yang terjangkau mata
manusia bukanlah Ia.
2. Keadilan-Nya. Mereka berpendapat bahwa Allah SWT akan memberi imbalan pada
manusia sesuai perbuatannya.
3. Janji dan ancaman. Mereka berpendapat Allah takkan ingkar janji: memberi pahala
pada muslimin yang baik dan memberi siksa pada muslimin yang jahat.
4. Posisi di antara 2 posisi. Ini dicetuskan Wasil bin Atha' yang membuatnya berpisah
dari gurunya, bahwa mukmin berdosa besar, statusnya di antara mukmin dan kafir,
yakni fasik.
5. Amar ma¶ruf (tuntutan berbuat baik) dan nahi munkar (mencegah perbuatan yang
tercela). Ini lebih banyak berkaitan dengan hukum/fikih.

Martin M. Baihaqi
48

Aliran Mu¶taziliyah berpendapat dalam masalah qada dan qadar, bahwa manusia
sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Manusia dihisab berdasarkan perbuatannya,
sebab ia sendirilah yang menciptakannya.
BAB 9
SYI¶AH
9.1 Pengertian Syiǯah
Syi'ah ( Bahasa Arab: Syī`ah). Bentuk tunggal dari kata ini adalah syī`ī ϱωϱε.
"Syi'ah" adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syi`ah `Ali Γ ωϱεϱϝω artinya
"pengikut Ali", yang berkenaan tentang Q.S. Al-Bayyinah ayat khoirulbariyyah, saat
turunnya ayat itu Nabi SAW bersabda: "Wahai Ali kamu dan pengikutmu adalah orang-
orang yang beruntung"
(ya Ali anta wa syi'atuka humulfaaizun)
Syi'ah menurut etimologi bahasa Arab bermakna: pembela dan pengikut seseorang.
Selain itu juga bermakna: Setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara.
Adapun menurut terminologi syariat bermakna: Mereka yang menyatakan bahwa Ali
bin Abu Thalib sangat utama diantara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang
tampuk kepemimpinan kaum muslimin, demikian pula anak cucu sepeninggal beliau.
Syi'ah, dalam sejarahnya mengalami beberapa pergeseran. Seiring dengan bergulirnya
waktu, Syi'ah mengalami perpecahan sebagaimana Sunni juga mengalami perpecahan
mazhab.
9.2 Tokoh dan Ajaran Pokok Syiǯah
Muslim Syi'ah percaya bahwa Keluarga Muhammad (yaitu para Imam Syi'ah)
adalah sumber pengetahuan terbaik tentang Qur'an dan Islam, guru terbaik tentang Islam
setelah Nabi Muhammad, dan pembawa serta penjaga terpercaya dari tradisi Sunnah.
Secara khusus, Muslim Syi'ah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu
dan menantu Muhammad dan kepala keluarga Ahlul Bait, adalah penerus kekhalifahan
setelah Nabi Muhammad, yang berbeda dengan khalifahlainnya yang diakui oleh
Muslim Sunni. Muslim Syi'ah percaya bahwa Ali dipilih melalui perintah langsung oleh
Nabi Muhammad, dan perintah Nabi berarti wahyu dari Allah.

Martin M. Baihaqi
49

Perbedaan antara pengikut Ahlul Bait dan Abu Bakar menjadikan perbedaan
pandangan yang tajam antara Syi'ah dan Sunni dalam penafsiran Al-Qur'an, Hadits,
mengenai Sahabat, dan hal-hal lainnya. Sebagai contohperawi Hadits dari Muslim Syi'ah
berpusat pada perawi dari Ahlul Bait, sementara yang lainnya seperti Abu Hurairah tidak
dipergunakan.
Tanpa memperhatikan perbedaan tentangkhalifah, Syi'ah mengakui otoritas Imam
Syi'ah (juga dikenal denganKhalifah Illahi) sebagai pemegang otoritas agama, walaupun
sekte-sekte dalam Syi'ah berbeda dalam siapa pengganti para Imam dan Imam saat ini.
Dalam Syi'ah terdapat apa yang namanya ushuluddin (pokok-pokok agama)
dan furu'uddin {masalah penerapan agama). Syi'ah memiliki Lima Ushuluddin:
1. Tauhid, bahwa Allah SWT adalah Maha Esa.
2. Al-µAdl, bahwa Allah SWT adalah Maha Adil.
3. An-Nubuwwah, bahwa kepercayaan Syi'ah meyakini keberadaan para nabi sebagai
pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia
4. Al-Imamah, bahwa Syiah meyakini adanya imam-imam yang senantiasa
memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian.
5. Al-Ma'ad, bahwa akan terjadinya hari kebangkitan.


Allah yang menentukan segala akibat. nabi sama seperti muslimin lain. I¶tikadnya
tentang kenabian ialah:
1. Jumlah nabi dan rasul Allah ada 124.000.
2. Nabi dan rasul terakhir ialah Nabi Muhammad SAW.
3. Nabi Muhammad SAW suci dari segala aib dan tiada cacat apa pun. Ialah nabi
paling utama dari seluruh Nabi yang ada.
4. Ahlul Baitnya, yaitu Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan 9 Imam dari keturunan
Husain adalah manusia-manusia suci.
5. Al-Qur'an ialah mukjizat kekal Nabi Muhammad SAW.
Disebut juga Imamiah atau Itsna 'Asyariah (Dua Belas Imam); dinamakan demikian
sebab mereka percaya yang berhak memimpin muslimin hanya imam, dan mereka yakin
ada dua belas imam. Aliran ini adalah yang terbesar di dalam Syiah. Urutan imam mereka
yaitu:

Martin M. Baihaqi
50

1. Ali bin Abi Thalib (600±661), juga dikenal dengan Amirul Mukminin
2. Hasan bin Ali (625±669), juga dikenal dengan Hasan al-Mujtaba
3. Husain bin Ali (626±680), juga dikenal dengan Husain asy-Syahid
4. Ali bin Husain (658±713), juga dikenal dengan Ali Zainal Abidin
5. Muhammad bin Ali (676±743), juga dikenal dengan Muhammad al-Baqir
6. Jafar bin Muhammad (703±765), juga dikenal dengan Ja'far ash-Shadiq
7. Musa bin Ja'far (745±799), juga dikenal dengan Musa al-Kadzim
8. Ali bin Musa (765±818), juga dikenal dengan Ali ar-Ridha
9. Muhammad bin Ali (810±835), juga dikenal dengan Muhammad al-Jawad atau
Muhammad at Taqi
10. Ali bin Muhammad (827±868), juga dikenal dengan Ali al-Hadi
11. Hasan bin Ali (846±874), juga dikenal dengan Hasan al-Asykari
12. Muhammad bin Hasan (868²), juga dikenal dengan Muhammad al-Mahdi
BAB 10
FILSAFAT ISLAM
10.1 Pengertian Filsafat
Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara
kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan
eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara
persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi
tertentu. Akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialek. Untuk studi
falsafi, mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa.
Filsafat Islam merupakan filsafat yang seluruh cendekianya adalah muslim. Ada
sejumlah perbedaan besar antara filsafat Islam dengan filsafat lain. Pertama, meski semula
filsuf-filsuf muslim klasik menggali kembali karya filsafat Yunani terutama Aristoteles
dan Plotinus, namun kemudian menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Kedua, Islam
adalah agama tauhid. Maka, bila dalam filsafat lain masih 'mencari Tuhan', dalam filsafat
Islam justru Tuhan 'sudah ditemukan.'
10.2 Sejarah Munculnya Filsafat Islam
Ketika Islam mengalami kejayaan peradaban pada abad ke-9 hingga abad ke-11,
dunia Islam sendiri mengakui adanya andil besar gelombang helenisme yang lebih awal

Martin M. Baihaqi
51

dalam mengais kemajuan peradaban. Dalam hal terakhir ini, pengaruhpemikiran Plato,
Aristoteles, dan beberapa tokoh lain, coba ditafsirkan oleh para filosof muslim awal
seperti al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rusyd.
Hasan Hanafi mencoba mendongkrak asumsi-asumsi salah yang dilancarkan para
pengkaji filsafat Islam, baik dari kalangan Islam sendiri, maupun dari kalangan orientalis.
Menurut Hanafi, selama ini mereka menduga bahwa para filosof muslim hanya melakukan
pembacaan terhadap filsafat Yunani, kemudian mengikuti, melakukan anotasi, dan
meringkas karya para filsuf Yunani, serta mencampuradukkannya dengan filsafat Islam,
dengan memperburuk pemahaman tentang konsep-konsep filosofis.
Sebut saja orang-orang seperti Adam Mez, Henry Corbin, Goldziher, Hitti, HAR.
Gibb, atau Seyyed Hossein Nasr, Fazlur Rahman, Joel Kraemer, dan belakangan Oliver
Leaman serta beberapa ahli filsafat muslim yang ada di Eropa lainnya ikut
mengkaji filsafat Islam secara intens. Adapun sebelumnya, wacana filsafat Islam
seringkali tidak terjamah bahkanmungkin hampir ditiadakan baik itu di kalangan
pemikir Barat, maupun dalam sebagian tradisi Islam sendiri.
Filsafat Islam dipandang sebagai sebuah objek yang asing dan
serangkaian ilmu import yang harus dilawan dan diperlakukan sebagai anak yatim oleh
para sarjana Barat terutama para sejarawan kuno.
Referensi yang selama ini dirujuk oleh para sarjanaBarat ketika menghubungkan
antara Kebangkitan(Renaissance) di Eropa adalah tradisi keilmuan Yunani yang dikenal
dengan zaman logos. Hal ini sangat kuat diyakini terutama dalamcara pandang tentang
kehidupan yang dilandasi oleh pemikiran filosofis Yunani. Selalu saja rujukan awal yang
dicari adalah para pemikir seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles.
Memang hal ini bukanlah sebuah kesalahan fatal. Namun ketika hal tersebut tidak
pernah dikaitkan dengan kejayaan yang pernah diraih oleh Islam ±dan kita tahu bahwa
Islam sangat banyak menyumbangkan pemikirandan kemajuan dalam
bidang ilmu pengetahuan, filsafat, sejarah, dan beberapa bidang lainnya±
, adaketerputusan-sejarah yang pada akhirnya menyebabkan kerancuan-ilmiah dalam
memandang filsafat secaraumum terutama dalam filsafat Barat pasca Renaissance. Karena
pada dasarnya ada kotinuitas-historis yang tidak bisa kita abaikan.
Ketika Islam mengalami kejayaan peradaban pada abad ke-9 hingga abad ke-11,
dunia Islam sendiri mengakui adanya andil besar gelombang helenisme yang lebih awal
dalam mengais kemajuan peradaban. Dalam hal terakhir ini, pengaruhpemikiran Plato,

Martin M. Baihaqi
52

Aristoteles, dan beberapa tokoh lain, coba ditafsirkan oleh para filosof muslim awal
seperti al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rusyd.
Hasan Hanafi mencoba mendongkrak asumsi-asumsi salah yang dilancarkan para
pengkaji filsafat Islam, baik dari kalangan Islam sendiri, maupun dari kalangan orientalis.
Menurut Hanafi, selama ini mereka menduga bahwa para filosof muslim hanya melakukan
pembacaan terhadap filsafat Yunani, kemudian mengikuti, melakukan anotasi, dan
meringkas karya para filsuf Yunani, serta mencampuradukkannya dengan filsafat Islam,
dengan memperburuk pemahaman tentang konsep-konsep filosofis.
10.3 Filsafat Ibnu Rusyd
a. Riwayat Hidup Ibnu Rusyd
Abu Walid Muhammad bin Rusyd lahir di Kordoba (Spanyol) pada tahun 520
Hijriah (1128 Masehi). Ayah dan kakek Ibnu Rusyd adalah hakim-hakim terkenal pada
masanya. Ibnu Rusyd kecil sendiri adalah seorang anak yang mempunyai banyak minat
dan talenta. Dia mendalami banyak ilmu, seperti kedokteran, hukum, matematika, dan
filsafat. Ibnu Rusyd mendalami filsafat dari Abu Ja'far Harun dan Ibnu Baja.
Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan
ensiklopedik. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdi sebagai "Kadi"
(hakim) dan fisikawan. Di dunia barat, Ibnu Rusyd dikenal sebagai Averroes dan
komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen di abad
pertengahan, termasuk pemikir semacam St. Thomas Aquinas. Banyak orang mendatangi
Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum.
Ibnu Rusyd adalah seorang filosof islam ynag cukup masyur nama lengkapnya
adalah Abdul Walid Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd, kelahiran cordova pada tahun 520
H. Ia berasal dari kalangan keluarga besar yang terkenal dengan keutamaan dan
mempunyai keduduka yang tinggi di Andalusia ( Spanyol ). Ayahnya adalah seorang
hakim dan neneknya yang terkenal dengan sebutan ³Ibnu Rusyd Nenek´ (Al-jadd) adalah
kepala hakim di cordova.
Pada usia 8 tahun Ibnu rusyd bepergian ke Maroko, ia belajar kepada Ibnu Thufail.
Ada dalam imu tauhid eliau bepegang kepada paham asy¶ariyah dan ini menibukakan
jalan bagi nya untuk mempelajari ilmu filsafat. Pendek kata Ibnu rusyd adalah seorang

Martin M. Baihaqi
53

tokoh filsafat, agama, syariat dan kedokteran yang terkenal pada waktu itu. Beliau wafat di
Maroko pada 10 Desember 1198.

b. Filsafat dan Inti Pemikiran Ibnu Rusyd
Filsafat Ibnu Rusyd ada dua, yaitu filsafat Ibnu Rusyd seperti yang dipahami oleh
orang Eropa pada abad pertengahan dan filsafat Ibnu Rusyd tentang akidah dan sikap
keberagamaannya.
Karya ibnu rusyd terdiri dari 28 buku mengenai filsafat, 5 buku megenai agama, 8
buku mengenai hukum islam dan 10 buku mengenai kedokteran. Dalam filsafat cara
berfikir Ibnu Sina disempurnaka oleh Ibnu Rusyd. Sehingga pengaruhnya dalam filsafat
Eropa lebih besar daripengaruh Ibnu Sina sendiri.
Didunia Islam sendiri Ibnu rusyd lebih terkenal sebagai seorang filusuf yang
manentang Alghazali. Bukunya yang khusus menentang filsafat Al-ghazali adalah;
tahafut-tahafut (reaksi atas buku Alghazali), Tahafut fatasilah..Tetapi dalam dunia islam
sendiri filsafat Ibnu Rusyd tidak berpengruh besar. Malah karena isi filsafatnya yang
dianggap sangat bertentangan dengan pelajaran agama islam yang umum, Ibnu Rusyd
dianggap orang zindik. Karena pendapatnya itu juga pernah dibuang oleh khalifah Abu
yusuf dan diasingkan ke Lucena (Alisana)

Karya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafat, kedokteran dan fikih dalam bentuk
karangan, ulasan, essai dan resume.
Bidayat Al-Mujtahid (kitab ilmu fiqih)
Kulliyaat fi At-Tib (buku kedokteran)
Fasl Al-Maqal fi Ma Bain Al-Hikmat Wa Asy-Syari¶at (filsafat dalam Islam dan
menolak segala paham yang bertentangan dengan filsafat)
Tahafut-tahafut
Risalah fi Ta¶lluqi µilmillahi µan Adami Ta¶alluqihi bil-juziat
Tafsiru ma ba¶dat-tabiat
Fashlul-Maqal fi ma bainal-hikmah wasy-Syrah Minal-ittisal
Al-kasyfu µan Manajhil µAdilag fi µaqaidi Ahli Millah
Naqdu Nadhariyat Ibn Sina µAnil-Mukmi Lizatihi wal-Mukmin Ligharihi.
Risalah fil-Wujudil-azali wal-Wujudil-Muaqat.
Risalah fil-Aqli wal ma¶quli 3

Martin M. Baihaqi
54

Karangannya beliputi berbagai ilmu, seperti : fiqh, usul, bahasa, kedokteran,
astronomi, politik, akhlak, dan filsafat.
Buku-bukunya adakala merupakan karangan sendiri, atau ulasan dan ringkasan.
Diantara buku-buku yang yang telah diulasnya adalah buku-buku karangan platon,
Iskandar Aphrodisias, platinus, galinus, alfarabi, ibnu Sina, Alghazali dan IbnuBajah.
Buku-bukunya yang lebih penting yang sampai kepada kita ada empat, yaitu:

Bidyatu ±Mujtahid, ilmu fiqh.
Buku ini bernilai tinggi, karena berisi perbandingan mazhabi (aliran-aliran) dalam
fiqh dengan menyebutkan alas an masing-masing.
Faslul Maqalfi ma baina al hikmati wa syari¶at min al-ittisal(ilmu kalam)
Buku ini dimaksudkan untuk menunjukan adanya persesuaian antara filsafat dan
syari¶at.
Manahij al-adillah fi aqaidi ahl al-millah(ilmu kalam)
Buku ini menguraikan tentang aliran-aliran Ilmu Kalam dan kelemahan-
kelemahannya.
Tahfut at-tahafut
Suatu buku yang terkenal dalam lapangan filsafat dan ilmu kalam,dan
dimaksudkan
untuk membela filsafat dari serangan al-ghazali dalam bukunya Tahafut al-
Falasifah.

Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan
Ibrani (Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya-karya aslinya sudah tidak ada.

c. Problem Filsafat Ibnu Rusy
Pengetahuan tentang Tuhan
Didalam pendapat Ibnu Rusyd terdapat pertanyaan:
Apakah Tuhan mangetahui segala segala rincian juziyat?
Menjawab hal ini Ibnu rusyd mengemukakan pendapat Aristoteles yang sangat disetujui
engan kepala negara yang tidak mengetahui hal kecil didaerahnya.

Martin M. Baihaqi
55

Pendapat Aristoteles itu didasarkan atas suatu argumen sebagai berikut: Yakni Tuhan
al-Mukharik, merupakan hal yang murni bahkan merupakan akal yang setinggi-tingginya.
Oleh karn a itu, pengetahuan dari akal yang tertinggi itu haruslah merupakan pengetahan
yang tertinggi pula agar ada persesuaian antara yang mengetahui dan yang diketahui. Dan
karna itu pula tidak mungkn Tuhan mengetahui selain zat-NYA sendiri. Sebab tidak ada
suatu zat lain yang sama luhurnya dengan zat Tuhan.

Amal perbuatan
Dalam masalah amal perbuatan timbul masalah mendasar yaitu:
Bagaimanakah terjadinya alam manjudat ini dan amal perbuatannya?
Bagi golongan agama jawabannya sudah cukup jelas.Mereka mengatakan bahwa
semua itu adalah ciptaan Tuhan. Semua benda atau peritiwa, baik besar ataupun kecil,
Tuhanlah yang menciptakannya dan emeliharanya. Sebaliknya bagi golongan filsafat
menjawab persoalan itu harus ditinjau dengan akal pikiran.Diantara mereka ada yang
menyimplkan bahwa materi itu azali, tanpa permulaan terjadinya.dan perubahan materi itu
menjadi benda-benda lain yang beraneka macam terdapat didalam kekuatan yang ada
didalam maksud itu sendiri secara otomatis. Artinya tidak lansung dari Tuhan.
Diantara ahli filsafat ada yang berpendapat bahwa materi itu abadi.Ia terdiri atas
bermacam-macam jauhar.tiap-tiap jauhar mengadakan jauhar yang baru. Materi itu
terjadinya bukan dari tidak ada, melainkan dari keadaan yang potensial(bilquwah)
Aristoteles berpendapat bahwa jauhar(subtansi)pertama dari materi itu
menyebabkan adanya jauhar yang kedua tanpa behajat bantuan zat lain diluar dirinya. Ini
berarti bahwa sebab dan akibat penciptaan dan amal matei itu seterusnya terletak pada diri
materi itu sendiri.
Ibnu Rusyd dapat menerima pendapat Aristoteles ini dengan menjelaskan pula
argumenny sebagai berikut:Seandainya Tuhan itu menjadikan segala sesuatu dan peristiwa
yang ada ini,maka akibatnya ide tentang sebab tidak akan ada artinya lagi. Padahal seprti
yang kit lihat sehari-hari, apapun yang terjadi dalam ini senantiasa diliputi oleh sebab dan
akibat.Misalny api yang menyebabkan terbakar,dan air yang menyebabkan basah.
Keazalian alam
Dalam masalah ini timbul pertanyaan :

Martin M. Baihaqi
56

Apakah alam ini ada permulaan terjadinya atau tidak?
Dalam masalah ini Ibnu Rusyd mengemukakan bahwa alam ini azali tanpa ada
permulaan. Dengan demikian berarti bagi ibnu rusyd ada dua hal yang azali, yaitu Tuhan
dan alam ini.Hanya saja bagi Ibnu Rusyd keazalian tuhan itu berbeda dari keazalian ala,
sebab keazalian Tuhan lebih utama dari keazalian alam.Untuk membela pendapat ia
mengeluarkan argumen sbb: ³Seandainya alam ini tidak azali, ada permulaannya maka ia
hadist(baru), mesti ada yang menjadikannya ,dan yang menjadikannya itu harus ada pula
yang menjadikannya lagi, demikianlah seterusnya tanpa ada habis-habisnya. Padahal
keadaan berantaidemikian (tasalsul) dengan tiada berkeputusan tidak akan dapat diterima
oleh akal pikira. Jadi mustahil kalau alam itu hadist.´
Oleh karna diantara tuhan dengan alam ini ada hubungan meskipun tidak sampai
pada soal-soal rincian,padahal Tuhan azali dan Tuhan yang azali itu tidak akan
berhubungan kecuali dengan yang azali pula, maka seharusnya alam ini azali meskipun
keazaliannya kurang utama dari keazalian Tuhan.
Gerakan yang azali
Gerakan adalah suatu akibat karena setip gerakan senantiasa mempunyai sebab yang
mendahuluinya.Kalau kita cari sebab itu maka tidak akan kita temui sebab penggeraknya
pula,begitulah seterusnya,tidak mungkin berhenti. Oleh sebab itu kewajiban kita
menganggap bahwa sebab yang paling terdahulu atau sebab yang pertama adalah sesuatu
yang tidak bergerak. Gerakan itu dianggap tidak berawal dan tidak berakhir, azali dan
berabad, dan sebab pertama (prima causa) atau penggerak utama itulah yang disebut
Tuhan.
Selanjutnya Ibnu Rusyd mengatakan meskipun Tuhan adalah sebab atau penggerak
yang pertama, Dia hanyalah menciptakan gerakan pada akal pertama saja, sedangkan
gerakan-gerakan selanjutnya(peritiwa-peristiwa didunia ini)disebabkan oleh akal
selanjutnya.Dengan demikian menurut Ibnu Rusyd, tidak dapat dikatakan adanya
pimpinan lansung dari Tuhan terhadap peristiwa-peristiwa di dunia.
Akal yang Universal
Menurut Ibnu Rusyd akal itu (seperti yang dimaksud oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina)
adalah satu universal. Maksudnya bukan saja ³akal yang aktif´ adalah esa dan universal,

Martin M. Baihaqi
57

tetapi juga ³akal kemungkinan´, yakni akal reseptif adalah Esa dan universal, sama dan
satu bagi semua orang.
Hai ini berarti bahwa segala akal dianggap sebaai monopsikisme.Menurut Ibnu Rusyd
³akal kemungkinan´ barulah merupakan individu tertentu tatkala dia berhubungan dengan
dengan suatu bentuk materi atau tubuh orang per seorangan.

Tinjauan Metafisika Ibnu Rusyd
Ibnu rusyd telah membahas tentang wujud tuha,sifat-sifat-NYA dan hubungan
Tuhan dengan alam. ketiga hal tersebut menjadi pokok pembahasan metafisika Ibnu
Rusyd. Disamping itu Ibnu Rusyd meneliti golongan islam dalam mencari Tuhan.Ibnu
rusyd juga meninjau pemikiran Al-Ghazali.
Tentang Al-ghazali ia telah mengisi bukunya Tahafut al-falasifah dengan pikran-
pikiran sofistis,dan kata-katanya tidak sampai pada tingkat keyakinan. Pembicaraan
Alghazali terhadap pikiran-pikiran filosof-filosof dengan cara demikian, tidak pantas
baginya, sebab tidak lepas dari satu dan dua hal. Pertama , ia sebenarnya memahami
pikiran-pikiran tersebut tetepi tidak disebutkan disini secara benar dan ini adalah
perbuatan orang-orang buruk. Kedua, Ia memang tidak memahami cecara benar, dan
dengan demikian ia membicarakan sesuatu yang tidak ia kuasai, dan ini adalah perbutan
orang-orang bodoh.
Golongan Al-µasyariyah mengatakan bahwa wujud Tuhan tidak lain adalah melalui
akal.Menurut Ibnu rusyd, untuk ini merek a tidak menempuh jalan yang di tunjukan oleh
syara¶ karena berdasarkan baharunya alam atas tersusunnya dari bagian-bagian yang tidak
terbagi-bagi, itu adalah baru.
Golongan Mutakallimin Asy¶ariyah mengatakan bahwa perbuatan yang baru adalah
karna iradah yang qadim,maka Ibnu Rusyd menjawab bahwa prkataan tersebut tidak dapat
diterima, karena iradah itu bukan perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan yang
dibuat.
Mengenai golongan Tasauf,maka menurut Ibnu Rusyd cara penelitian mereka bukan
bersiftat pikiran, yakni yang terdiri dari dasar-dasar pikiran atau premise-premise dan
kesimpulan, karena mereka mengira bahwa pengetahuan tentang Tuhan dan wujud-wujud
lain diterima oleh jiwa ketika sudah terlepas dari dari hambatan-hambatan kebendaan dan
ketika pikirannya tertentu kepada perkara yang dicarinya.

Martin M. Baihaqi
58

Cara tersebut menurut Ibnu Rusyd bukanlah cara kebanyakan orang sebagai
orang,yakni sebagai makhluk yang mempunyai pikiran dan diserukan memakai
pikirannya.
Mengenai adanya Tuhan menurut ibnu Rusyd ada dua cara untuk mambuktikannya,
yaitu:kedua cara itu dimulai dari manusia dan tidak dari alam karena manusia itu
berpikiran.
Seterusnya benda wujud dijadikan dan segala benda yang dijadikan berkehendak
kepada yang menjadikan.

BAB 11
TASAUF DALAM ISLAM
11.1 Pengertian Tasauf
Tasauf atau Sufisme (Bahasa Arab: Tasawwuf, ) adalah ilmu untuk mengetahui
bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihan akhlaq, membangun dhahir dan batin,
untuk memporoleh kebahagian yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan
zuhud (menjauhi hal duniawi) dalam Islam, dan dalam perkembangannya
melahirkan tradisi mistisme Islam. Tarekat (pelbagai aliran dalam Sufi) sering
dihubungkan dengan Syiah, Sunni, cabang Islam yang lain, atau kombinasi dari beberapa
tradisi
[rujukan?]
. Pemikiran Sufi muncul di Timur Tengah pada abad ke-8, sekarang tradisi
ini sudah tersebar ke seluruh belahan dunia.

11.2 Sejarah Munculnya Tasauf Dalam Islam
Banyak pendapat pro dan kontra mengenai asal-usul ajaran tasawuf, apakah ia
berasal dari luar atau dari dalam agama islam sendiri. Berbagai sumber mengatakan bahwa
ilmu tasauf sangat lah membingungkan.
Sebagian pendapat mengatakan bahwa paham tasawuf merupakam paham yang
sudah berkembang sebelum nabi muhammad menjadi rasulullah. Dan orang-orang islam
baru di daerah irak dan iran (sekitar abad Ke-8 Masehi) yang sebelumnya merupakan
orang-orang yang memeluk agama non islam atau menganut paham-paham tertentu.
Meski sudah masuk islam, hidupnya tetap memelihara kesahajaan dan menjauhkan diri
dari kemewahan dan kesenangan keduniaan. Hal ini didorong oleh kesungguhannya untuk

Martin M. Baihaqi
59

mengamalkan ajarannya, yaitu dalam hidupannya sangat berendah-rendah diri dan
berhina-hina diri terhadap tuhan. Mereka selalu mengenakan pakaian yang pada waktu itu
termasuk pakaian yang sangat sederhana, yaitu pakaian dari kulit domba yang masih
berbulu, sampai akhirnya dikenal sebagai semacam tanda bagi penganut-penganut paham
tersebut. Itulah sebabnya maka pahamnya kemudian disebut paham sufi, sufisme atau
paham tasawuf, dan orangnya disebut orang sufi.
Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa asal-usul ajaran tasawuf berasal dari
zaman nabi muhammad. Berasal dari kata "beranda" (suffa), dan pelakunya disebut
dengan ahl al-suffa, seperti telah disebutkan di atas. Mereka dianggap sebagai penanam
benih paham tasawuf yang berasal dari pengetahuan nabi muhammad
]
.
Pendapat lain menyebutkan tasawuf muncul ketika pertikaian antar umat islam di
zaman khalifah utsman bin affan dan ali bin abi thalib, khususnya karena
faktor politik.pertikaian antar umat islam karena karena faktor politik dan perebutan
kekuasaan ini terus berlangsung dimasa khalifah-khalifah sesudah utsman dan ali.
Munculah masyarakat yang bereaksi terhadap hal ini. Mereka menganggap bahwa politik
dan kekuasaan merupakan wilayah yang kotor dan busuk. Mereka melakukan
gerakan µuzlah , yaitu menarik diri dari hingar-bingar masalah duniawi yang seringkali
menipu dan menjerumuskan. Lalu munculah gerakan tasawuf yang di pelopori oleh hasan
al-bashiri pada abad kedua hijriyah. Kemudian diikuti oleh figur-figaur lain
seperti shafyan al-tsauri dan rabi¶ah al-µadawiyah.
11.3 Ayat-Ayat Yang Mendorong Munculnya Tasauf Dalam Islam
Secara umum ajaran Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah atau jasadiah,
dan kehidupan yang bersifat batiniah. Pada unsur kehidupan yang bersifat batiniah itulah
kemudian lahir tasawuf. Unsur kehidupan tasawuf ini mendapat perhatian yang cukup
besar dari sumber ajaran Islam, al-Qur'an dan al-Sunnah serta praktek kehidupan Nabi dan
para sahabatnya.
Al-Qur'an antara lain berbicara tentang kemungkinan manusia dengan Tuhan dapat
saling mencintai (mahabbah). ³ Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara
kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum
yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah Lembut
terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang
berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela.

Martin M. Baihaqi
60

Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha
luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.´ (QS. Al-Maidah : 54).

Perintah agar manusia senantiasa bertaubat, membersihkan diri memohon ampunan
kepada Allah. ³ Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan
taubatan nasuhaa (taubat yang semurni -murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan
menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di
bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang -
orang mukmin yang bersama Dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di
sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi
kami cahaya kami dan ampunilah Kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala
sesuatu." (QS. Tahrim: 8).

Petunjuk bahwa manusia akan senantiasa bertemu dengan Tuhan di manapun
mereka berada. ³Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja
yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah.
Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.´ (QS. Al-Baqarah :110).

Tuhan dapat memberikan cahaya kepada orang yang dikehendakinya (Lihat QS. al-
Nur, 35). Selanjutnya al-Qur'an mengingatkan manusia agar dalam hidupnya tidak
diperbudak oleh kehidupan dunia dan harta benda . ³ Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit
dan bumi. dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.´(QS. Al-Hadid:5), ´Hai
manusia, Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka sekali -kali janganlah kehidupan
dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu,
memperdayakan kamu tentang Allah.´(Al-Faathir:5)

11.4 Tasauf Al-Ghozali
a. Riwayat Hidup Al-Ghozali
Imam al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Ia
digelar Hujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. Ia sangat dihormati di dua dunia
Islam yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam. Ia berjaya
menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam al-Ghazali sangat mencintai ilmu

Martin M. Baihaqi
61

pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir
dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan.
Sebelum beliau memulai pengembaraan, beliau telah mempelajari karya ahli sufi ternama
seperti al-Junaid Sabili dan Bayazid Busthami. Imam al-Ghazali telah mengembara selama
10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas
seperti Mekkah, Madinah, Jerusalem, dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahlifilsafat
Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat
bermutu tinggi. Sejak kecil lagi beliau telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini
menyebabkan beliau benci kepada sifat riya, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat
tercela yang lain. Ia sangat kuat beribadat, wara, zuhud, dan tidak gemar kepada
kemewahan, kepalsuan, kemegahan dan mencari sesuatu untuk
mendapat ridha Allah SWT.
Pada tingkat dasar, beliau mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang
guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini
membolehkan beliau menguasai Bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab
minatnya yang mendalam terhadap ilmu, beliau mula mempelajari ilmu ushuluddin,
ilmu mantiq, usul fiqih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga
mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, beliau
melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad ar-Razkani dalam bidang ilmu fiqih, Abu Nasr
al-Ismail di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur.
Oleh sebab Imam al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, beliau telah dilantik menjadi
mahaguru di Madrasah Nizhamiah (sebuah universitas yang didirikan oleh perdana
menteri) diBaghdad pada tahun 484 Hijrah. Kemudian beliau dilantik pula sebagai Naib
Kanselor di sana. Ia telah mengembara ke beberapa tempat sepertiMekkah, Madinah,
Mesir dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu
pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, beliau menulis kitab Ihya
Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia
dalam semua masalah.

b.Ma¶rifat Sebagai Inti Tasauf Al-Ghozali
Teologi
Al-Munqidh min adh-Dhalal
Al-Iqtishad fi al-I`tiqad
Al-Risalah al-Qudsiyyah

Martin M. Baihaqi
62

Kitab al-Arba'in fi Ushul ad-Din
Mizan al-Amal
Ad-Durrah al-Fakhirah fi Kasyf Ulum al-Akhirah
Tasawuf
Ihya Ulumuddin (Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama), merupakan karyanya yang terkenal
Kimiya as-Sa'adah (Kimia Kebahagiaan)
Misykah al-Anwar (The Niche of Lights)
Filsafat
Maqasid al-Falasifah
Tahafut al-Falasifah, buku ini membahas kelemahan-kelemahan para filosof masa itu,
yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rushdi dalam buku Tahafut al-Tahafut (The
Incoherence of the Incoherence).

Fiqih
Al-Mushtasfa min `Ilm al-Ushul

Logika
Mi`yar al-Ilm (The Standard Measure of Knowledge)
al-Qistas al-Mustaqim (The Just Balance)
Mihakk al-Nazar fi al-Manthiq (The Touchstone of Proof in Logic)
BAB 12
TAREKAT DALAM ISLAM
12.1 Pengertian Tarekat
Tarekat (Bahasa Arab: thariqah, jamaknya tharaiq), yang berarti: jalan atau
petunjuk jalan atau cara, Metode, system (al-uslub), mazhab, aliran, haluan (al-mazhab),
keadaan (al-halah), tiang tempat berteduh, tongkat, payung (µamud al-mizalah).
Menurut Al-Jurjani µAli bin Muhammad bin µAli (740-816 M), tarekat ialah

Martin M. Baihaqi
63

³metode khusus yang dipakai oleh salik (para penempuh jalan) menuju Allah Ta¶ala
melalui tahapan-tahapan/maqamat .´
Dengan demikian tarekat memiliki dua pengertian, pertama ia berarti metode
pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju
kedekatan diri dengan Tuhan. Kedua, tarekat sebagai persaudaraan kaum sufi (sufi
brotherhood) yang ditandai dengan adannya lembaga formal seperti zawiyah, ribath, atau
khanaqah.
Bila ditinjau dari sisi lain tarekat itu mempunyai tiga sistem, yaitu: sistem
kerahasiaan, sistem kekerabatan (persaudaraan) dan sistem hirarki seperti khalifah
tawajjuh atau khalifah suluk, syekh atau mursyid, wali atau qutub. Kedudukan guru tarekat
diperkokoh dengan ajaran wasilah dan silsilah. Keyakinan berwasilah dengan guru
dipererat dengan kepercayaan karamah, barakah atau syafa¶ah atau limpahan pertolongan
dari guru.
Pengertian diatas menunjukkan Tarekat sebagai cabang atau aliran dalam
paham tasawuf. Pengertian itu dapat ditemukan pada al-Thariqah al-Mu'tabarah al-
Ahadiyyah, Tarekat Qadiriyah, Tarekat Naksibandiyah, Tarekat Rifa'iah, Tarekat
Samaniyah dll.
12.2 Sejarah Munculnya Tarekat Dalam Islam
Sejak abad kedua belas dan ketika belasan tarekat-tarekat tersebut mulai meluaskan
jaringannya di seluruh dunia Islam. Maksudnya ialah memimpin murid-murid dalam
"jalan" atau "rintis" masih terlihat pada namanya tariqah. Tarekat itu adalah beraneka
warna dalam tahap organisasinya. Ada tarekat yang dibentuk dalam susunan martabat
yang naik dengan ratusan ribu pengikut dan penyokong, ada tarekat yang tetap dalam
susunan yang lebih bebas daripada sufi-sufi yang bersahaja. Perbedaan utama terletak
dalam upacara mereka dan dhikr. Dalam ciri pendirian keagamaan mereka --apakah
mereka kurang atau lebih mentaati ibadat kaum ortodoks-- bersifat sabar atau senang
berperang, dan lain sebagainya. Keanggotaan biasanya dua jenis: suatu martabat yang
lebih tinggi terdiri dari murid-murid yang ditugaskan bermacam-macam pekerjaan ibadat
dalam ribat dan mengumpulkan penghasilan, dan suatu badan besar terdiri dari "anggota
awam" yang tergabung pada tarekat dan yang menjalankan pekerjaan keduniawian dalam
desa atau kota, yang hanya berkumpul pada kesempatan-kesempatan tertentu untuk
berpikir.
Penyelenggaraan tarekat-tarekat tadi merupakan salah satu perkembangan yang
amat menarik perhatian dalam sejarah Islam. Tarekat adalah pergerakan populer dalam

Martin M. Baihaqi
64

asasnya, dalam caranya menarik anggota, dan menarik perhatian. Tarekat tadi ialah
pergerakan populer pertama-tama karena pergerakan Sufi jemu akan doktrin kaku, ahli
kalam, dan memudahkan jalan bagi orang yang ingin masuk Islam (karena pendapat
umum bahwa "kesederhanaan" Islam dengan sendirinya merupakan daya penarik yang
agak dilebih-lebihkan). Dalam pada itu, tambah lemahnya keyakinan tadi tentu
menyebabkan akibat genting. Sebagaimana Sufi mula-mula telah memasukkan kedalam
Islam beberapa unsur ibadat dan iman yang lebih tua di Asia Barat, sekarang tarekat -
tarekat menunjukkan kelembutan yang luar biasa, bahkan suatu kesediaan yang
membahayakan untuk berkompromi dengan kepercayaan dan kebiasaan agama lama di
negeri-negeri lain serta membiarkannya, asal saja pernyataan iman mereka sudah jelas.
Akibatnya ialah perubahan yang tidak sedikit dari aspek umum Islam. Apabila
hingga abad kedua belas umat Islam merupakan badan sama jenis agak kecil (kendatipun
dengan keserakahannya), kemudian Islam meliputi lebih kurang sepertujuh dari semua
penduduk bumi dan telah menjadi suatu badan yang dalam hal kepercayaan dan upacara
ibadat menunjukkan perbedaan luas, yang tidak disembunyikan oleh penerimaan umum
dari upacara dan pernyataan keyakinan yang tertentu, ataupun oleh usaha yang sama dari
alim ulama. Bentuk Islam populer berbeda di hampir semua negara Islam, dan acap kali
bertentangan keras dengan sistem kaku para ulama ortodoks. Pada pihak lain, alim ulama
terus menerus memberikan unsur yang mempersatukan badan yang besar tadi dengan
kesabaran berusaha mengajarkan pokok-pokok dasar agama kepada kelompok-kelompok
baru masuk Islam atau yang baru setengah diislamkan.

12.3 Sejarah Munculnya Tarekat Di Indonesia
Untuk di Indonesia ada juga yang menggunakan kata tarekat sebagai sebutan atau
nama paham mistik yang dianutnya, dan tidak ada hubungannya secara langsung dengan
paham tasawuf yang semula atau dengan tarekat besar dan kenamaan. Misalnya Tarekat
Sulaiman Gayam (Bogor), Tarekat Khalawatiah Yusuf (Suawesi Selatan) boleh dikatakan
hanya meminjam sebutannya saja. Sejarah Islam telah mencatat bahwa tarekat mengalami
perkembangan pesat sehingga memasuki semua Negara Islam.
Tarekat-tarekat tersebut memegang peranan penting dalam menjaga eksistensi dan
ketahanan akidah umat Islam, bahkan ternyata organisasi-organisasi tarekat tersebut telah

Martin M. Baihaqi
65

berhasil melanjutkan tradisi dakwah hingga ke pelosok dunia belahan barat Maroko dan
belahan timur Indonesia

BAB 13
AYAT-AYAT KAUNIYYAH
13.1 Pengertian Ayat-Ayat Kauniyyah
Ayat-ayat kauniyyah merupakan ayat-ayat yang terdapat didalam Al-Qur¶an yang
menguraikan tentang berbagai persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut
alam raya kejadian dan fenomenanya yang menjelaskan berbagai ilmu dan pengetahuan.
13.2 Beberapa Ayat Di Dalam Al Qur¶an Tentang Penciptaan Alam Semesta, Evolusi,
Biologi, dan Lain-Lain
Faedah selalu ingat kepada Allah dan merenungkan ciptaan-Nya:
´.´l s´´ ´C´1´. ´ò´.¬´´o´´OBb
´´´H1.Bb." ´b´`1´1´.Bb." ´V´T´OBb
´HB÷´8OBb." 16´´·æ´ s´l0"ë3. ´1´´P´O1.Bb
´´´´´
³Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan
siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal´ (QS. Ali-Imran : 190)
Tanda-tanda Kebesaran Allah SWT:
´ó´··´M´4´´ B.1´1´´·b.´ s´´ ´HB´1´Bb
´s´´." ´ò´÷´´´´ò"0 P´´/´= ´´´´´Ó×/´·
´ò´·O ´=´ò"0 HC´´6Bb N ´òO.""0 ´b´N´·
´Ó´`)´M´) ´´=´ò"0 Ps`V´´ ´V´H 0´´´A´
´PM´÷´´ ´´´´
³Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala
wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu
adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala
sesuatu´ (QS.Fushshilat : 53).


Martin M. Baihaqi
66

DAFTAR PUSTAKA
1. Hakekat tasawuf oleh Qardhawi
2. Asal-usul Ajaran Sufisme
3. Solihin, M. Anwar, M Rosyid. Akhlak Tasawuf (Bandung: Nuansa 2005) hlm. 177
4. Place of Tasawwuf in Traditional Islam
5. Islamic Spirituality, the forgotten revolution
6. Masalah Mistik Tasawuf & Kebatinan, MH. Amien Jaiz, PT Alma'arif - 1980
Bandung
7. Hakekat Tasawuf dan Sufi[1]
8. Anwar, Rosihan. Akhlak Tasawuf (Bandung: CV Pustaka Setia 2009) hlm. 225
9. Mahmud, Abdul Halim. Tasawuf di Dunia Islam (Bandung: Pustaka Setia 2001)
hlm. 298
10. Asmaran. Pengantar Studi Tasawuf (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002)
hlm.23
11. Sulaiman Al Asyqar, Umar. Al Madkhal Ila Dirasatil Madarisi Wal Madzahibil
Fiqhiyyah,
12. Al-Ghazali. Ad-Durrah al-Fakhirah fi Kasyf Ulum al-Akhirah. Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah, Beirut. Cetakan I, 1409 H / 1988 M.
13. Abu Zahrah, Muhammad. Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam
Masalah Akidah, Politik & Fiqih, Penerjamah: Abdul Syukur dan Ahmad Rivai
Uthman, Penyunting: Ahmad Hamid Alatas, Cet.2 (Jakarta: Lentera, 2005).
14. Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari, Al-Wajiiz fii Aqiidatis Salafis Shaalih (Ahlis
Sunnah wal Jama'ah)
15. Intisari Aqidah Ahlus Sunah wal Jama'ah), terj. Farid bin Muhammad
Bathathy(Pustaka Imam Syafi'i, cet.I), hlm. 50 -60.
16. Dr. Muhammad Salam Madkur, Manahij Al Ijtihad Fi Al Islam, (Kuwait : Univ.
Kuwait), hal. 43
17. Ibnu Al Qayyim, I¶lam Al Muwaqqi¶in, (Kairo : Dar Al Kutub Al Haditsah), I, hal.
12
18. Qardawi, Yusuf. 1998. Al-Qur'an Akal dan Ilmu Pengetahuan. Jakarta: Gema
Insani.
19. http://wikipedia.org/
20. http://www.menaraislam.com/
21. http://parapemikir.com/
22. http://organisasi.org/
23. http://www.eramuslim.com/
24. http://muslim.or.id/