RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk

: : : : :

1Julai 2010 11.00 pagi ± 12.00 tengahari ( 60 minit ) 4 Bestari ( 30 murid : 18 lelaki dan 12 perempuan) Hargai Warisan Kita Alat Muzik Tradisional Malaysia Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton,dibaca atau dialami 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai

Pakej/ Modul : HPU :

11.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton atau dibaca

HPK : 1.5

Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.

5.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

11.3

Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.

HHP : Aras 1 (i) Aras 1 (i)

Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

Aras 1 (ii)

Mencatat nota dalam bentuk grafik.

Objektif

: Pada akhir pembelajaran murid dapat; 1. Menyebut lapan jenis alat muzik tradisional Malaysia. 2. Membaca petikan yang diberikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. 3. Menulis jenis-jenis alat muzik tradisional Malaysia berdasarkan kaum dalam bentuk jadual .

Pengisian Kurikulum : Sistem Bahasa i) :

Sebutan dan intonasi: Membaca dengan sebutan dan intonasi y ang betul.

ii) iii)

Tatabahasa Kosa Kata

: Ayat penyata : getaran, dipalu, bergema

Kemahiran Bernilai Tambah i) ii) iii) iv) Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Pembelajaran kontekstual : : Linguistik,Interpersonal, Muzik

:mengesan, mengkategori

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran : Pendekatan Berpusatkan Murid Kemahiran generik Penekanan Konsep 5P i) ii) iii) iv) v) Penggabungjalinan : kemahiran bertutur, membaca, menulis Penyerapan ilmu Pemulihan Pengayaan Penilaian : Pendidikan Muzik; Nilai murni : baik hati : Membaca kosakata secara latih tubi : membuat buku skrap alat-alat muzik tradisional : Membuat jadual jenis alat muzik : Kemahiran Belajar

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran : i) ii) iii) Bahan Multimedia Bahan Bercetak Bahan Maujud :LCD, CD :poster : kompang, serunai

Pengetahuan Perlu Ada i)

:

Murid pernah melihat alat-alat muzik seperti serunai, kompang dan lain-lain.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Langkah dan Masa Set Induksi (5 minit) Alat-alat muzik:
y y y

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru membawa kompang dan serunai dan meminta 2 orang murid memalu kompang dan meniup serunai tersebut.
y

Catatan

Kompang serunai

Kemahiran belajar(mentafsir maklumat)

Bersoal jawab dengan murid mengenai kegunaan kompang.

y

Guru mengaitkan dengan isi pelajaran hari ini.

Langkah 1 (10 minit)

Petikan teks: Alat-alat Muzik Tradisional Malaysia. (Lampiran A) 1.Membranofon

y

Murid diberikan petikan.

SP:Koperatif

y

Murid membaca petikan dengan gaya dan intonasi yang betul.

y

Guru meminta beberapa orang murid membaca petikan dengan kuat. PP(Berpusatkan murid)

y

Murid lain mendengar dan memberi komen mengenai intonasi dan nada.

2. Kordofon

Langkah 2 (10 minit)

Alat-alat Muzik
y

y

Murid duduk dalam kumpulan dan dikehendaki berbincang mengenai jenis alat-alat muzik dari setiap kaum.

PP(Berpusatkan murid)

mengecam dan menyebut nama alatalat muzik.

SP:Koperatif dan Kolaboratif

y

Wakil murid dikehendaki ke hadapan kelas dan menyebut nama alatalat muzik tersebut. KBT -Verbal linguistik

Nilai: kerjasama Langkah 3 (15 minit) Tayangan slaid (gambar) :
y y

Guru slaid

menayangkan KB gambar alat (mentafsir Cina SP:Kontek luar LCD,

Alat muzik tradisional Melayu

muzik tradisional dari maklumat) kaum Melayu,

y

Alat muzik tradisional Cina

dan India.
y

y

Alat muzik tradisional India

Guru

turut

memberi BBM:

penerangan mengenai laptop asal usul sesuatu alat muzik.
y

Nilai: dikehendaki mencuba

berani

Murid

menyebut semula jenis alat-alat berdasarkan kaum. muzik sesuatu

Langkah 4 ( 15 minit)

Latihan 3 Membuat jadual:
y

y

Murid dikehendaki membuat jadual serta menulis jenis alat muzik tradisional.

KB(menyatakan sebab dan alasan)

Jenis alat muzik tradisional kaum Melayu, cina dan India.
y

Murid diminta mengisi jadual tersebut dengan menulis jenis alat muzik dari kaum Melayu, Cina dan India.

y

Guru berbincang dengan murid jawapan yang tepat.

Penutup

y

Murid diperdengarkan

KG;TMK

( 5 minit )

dengan lagu-lagu etnik kratif daripada pita rakaman.
y

Nilai

Murni:

menghargai warisan Negara

Guru memaklumkan kepada murid mengenai alat muzik yang digunakan dalam lagu tersebut.

BBM: rakaman

pita

y

Guru merumuskan pengajaran dan pembelajaran serta menekankan kepada aspek nilai yang terdapat semasa aktiviti hari ini.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.