EIEIII

e

YAYASAT{ KEI,AilTAN

DARI]LNAIU

Tingkat 5, Kccapleks Y-{gN, Jal.an Ga;ah MaC , 15000 Kota Bharu , Kelaltan.

PERUOHOI{ATTTAIFARAI{ PI1TJAilAIT IN{TIIK UET{GIIilTTI KT]RSUSBAGI PERIITGKAT IJAZATT PERTAUA DAn DTPTOUA DI LI|TVERfUTTIIIYSTTTUST pEl{cA.trat{ TrI{GGr TEUPATAII sEsu 2olo/2o1 1
Pstcaohonan adalatr dipelawa kepada warganegara Malaysia peranakan Kelantan s€rta bed<elayalaa untuk memohon pinja'nan Yayasan Kelanta:a Danrlnaim ffAIAN) ]pang mengikuti pengajian di p€riugkat ljazab Pertama / Diploma ( ridak termasuk Diploma UiTl{ } di Universiti tcmpatan I IPfA rahqF I dan di peringkat ljazph / Dipioma di Kolej Islam Antaraba:egsa Sultal Ismai] Petra {IAAS) , Diplona/Ijanh di Universiti Darul lrnen { kursus selain daripada kursus Usuludin , Dakwah da:r Syariah ) serta Diploma d"'' Sijil di Politeknik Kenrcnterian Pelajaran srhaja2. Peaohoa-gcmohoa i) ii) headallah aempnnyal Lehy:faa-tclayafa! bcrlht :

Warganegara Malaysia Peranakan Kelantan . Telab diterima masuk ke Universiti/Institusi tempatan (IPTA sahaja) .

Eulussi jtrFeTajaran-Ma$G-f$PMl-denganmendapai-fepuJian-Eata:neahasa Melayu.
iv) pelajar-pelajar yalg sedang dibiayai oleh penaja lain tidak layak memohon . edalah eepertl bedkut :

3. Care-cera ncnohoa

Permohonan hendaklah dibuat menenrsi borang permohonan yang boleh diireli di pejabat YAKIN dengan harga.RM1.O0secaratunal
ii)

Permohonan untuk mendafitkan borang qelalui pcrslt ! 1ru bolehlah dibuat dengan menggunakan narta tunpulaanaag Yeyeraa fdeatea hnhJu da'l neflyertakErn sampul surat bersaiz 22 w. x 10 crn beralamat sendki don bersetem RM0.50. Borang permohona.a yang lengkap d,iisi h.end.aklah dt&k"" dengan salirar surat tawaran kemasukan ke Universiti / Instihrsi , salinan kepufircan peperiksaan akhir di Universiti/Instihtsi , sijil kelahiran dan qfil'djil persekolahan berkaitan yang telah dlsahtea dan dikembalikan kepada Pejaht YAKIN di s'larnatberikut : IEITCANTE YAYASAITTFJ.|I|TATT DARI'LT$AIT f?AXNTI

tu)

flI(GrAt t, rouPtEES YAXrr IATI Jfi.A.tr GA.'T.E
Esrt' tEtRI', 15OOO Tcl : 09-74€,32l.gl7446L2t

trc:1-^l*FArf. St Epsdt - PD. EfLYuhrbfeh - ED" fohi nodf 3 Juaoh Irrof - En [ea lotd S.brt l.Iu lrE-ioschd}LT"Ldld yang lengkap

4. Permohonan
hendaklah

2O1O dan permohonan adalah dibuka pada 30 UtI diserahkan selewat-trewatnya pada 15 JItLAI 2O1O. atau tidak memenuhi kiteria-laiteria

a. Permohonan yang tidak lenglap

di atas tida! akan

dila1ran.

6. Harrya pemohon-pemohon

yang terpilih sahaja akan diberitahu.