YNs/PK{01 / L-l ot

SEMBILAN YAYASANNEGERI

PERM OHONAN PINJAMAN PENDIDIKAN YAYASANNEGERI SEMBIIIN BAGI KURSUS PERINGKATPhD. SARJANA, IJN,AH SAR'ANA MUDA. DIPLOMA DAN SIJIL 20 BAGI SESI PENGAJIAN IO/2011

Permohonan adalah dipelawa daripada anak-anak Negeri Sembilan Daruf Khusus yang telah ditawarkan untuk melanjutkan pengajian di institusi-institusiberikut untuk dipertimbangkan taiaan pinjaman pendidikan YayasanNegeri Sembilanbagi mengikuti kursus peringkat PhD, Sarjana,ljazah SarjanaMuda, Diploma, dan Sljil.

i) tt)

SemuaUniversitiAwam Tempatan (IPTA) SemuaPoliteknikTempatan{KementerianPengajianTinggil

SYARAT-SYARAT PERM ONAN OH

l.

Tawaran adalah terbuka kepada calon<alon anak NegeriSembilan. Atau

a) Salahseorangdaripada ibu/bapa kelahiran NegeriSembilan Atau bl Salah seorang daripada iQv/bap? telah mengtppfidaK(grg4g flsri fapan {8} tahun berterusandi NegeriSembilan. penEesahan {Surat daripada Ketua Jabatan/Ketua Kampung/Penghulu /JKKI</Watul Rakyat kawasanberkenaan hendaklahdilampirkanl.

:

.

CARAMEMOHON Permohonan bofeh dibuat dengan mengisi borang permohonan yang boleh didapati terus daripada PejabatYayasanNegeri Sembilandan melalui laman web
'#Ljvrr'rry. VnS. O OV" mV_

PENTING : Borang permohonan hanya akan diberi kepada pemohon yang telah ditawarkan tempat masuk ke fnstitut PengajianTinggi Awam secara sepenuh masa dengan mengemukakansalinansurat tawaran yang tefah disahkan.

PERINGATAN l. --Feimononan tidak fang rtAaifengkapatau tidak memenuhi5yarat akan diproses. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh tutup permohonan, hendaklah menganggap bahawa permohonan tersebut fidak be{aya. PERMOHONAN DIBU|(Ai o r I Disember 28 Februari (bagisesi kemasukan Januari) 1 Jun - 3l Julai {bagisesi kemasukan Julail

2.

Untuksebarang pertanyaan lanjul silahubungi:BAHAGIAN PENDIDIKAN YAYASANNEGERI SEMBITAN TKT I I, BANGUNAN YAYASANNEGERISEMBII-AN JATAN YAM TUAN TOOOO SEREMBAN NEGERISEMBII-AN DARUL KHUSUS TEL:- 06-7628046 Website : w\ri}4{.ynsg|al|J'ily Email : ad rxifiryns" gel{.rfiy