Kum mpulan P Pidato Is slami dira angkum oleh  GudangMateri.com m    Kum mpulan P Pidato Islami antara lain :   ‐ P Pidato da alam ran ngka mem mperinga ati 1 Muharom (T Tahun Ba aru  Islam)  ‐ P Pidato da alam ran ngka  mempering gati Maul lid Nabi (12 Rabiul  Awal)  A ‐ P Pidato pa ada Hari Raya Ha aji  ‐ P Pidato da alam ran ngka mem mperinga ati Isro’ M Mi’raj Na abi  Muhamm M mad saw (27 Raja ab)  ‐ P Pidato da alam Me enyambu ut Bulan Ramadhan  ‐ P Pidato da alam Aca ara Mem mperingat ti Nuzulu ul Qur’an n  ‐ P Pidato da alam Aca ara Halal l Bihalal Idul Fitri i  ‐ P Pidato da alam ran ngka mem mperinga ati Hari P Pendidik kan Nasio onal  (2 Mei)  ‐ P Pidato da alam ran ngka mem mperinga ati Hari K Kartini (2 21 April)  ‐ P Pidato Be erbakti k kepada K Kedua Or rang Tua

     

 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

Pidat to dalam rangka Memperin M ngati 1 M Muharom m (Tahun n Baru Islam) 
  Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.  

Bapak‐ba apak, ibu‐ibu serta saudara‐saudara s sekalian yang g saya horma ati.    Patutlah pasa hari ini kita mengucapkan tahm mid dan tasya akur kehadir rat Allah SWT T karena 

hanya a dengan rahmat, hidayat, serta ina ayat‐Nya, kita a semua dap pat berkump pul di majlis  ini guna  untuk mendenga ceramah  dalam  rang memper k  ar  gka  ringati  1  Mu uharom,  yan lazimnya  disebut  ng  dengan tahun baru Islam.    nya  am  ada  gan  Selnajutn sholawat  serta  sala semoga  tetap  tercurahkan  kepa junjung Nabi 

ammad  saw  karena  dari  beliaulah  k semua  dapat  menge kita  d etahui  akan  ajaran‐ajara Islam,  an  Muha sehin ngga kita dap pat membeda akan mana jalan yang lurus dan man na jalan yang salah.      Hadirin se ekalian yang g berbahagia.  Pada saat t ini kita sem mua tengah  memperinga ati hari besar Islam 1 Mu uharom, oleh h karena 

atutlah kita  bersyukur kepada Allah  SWT karena a kitamasih  diperkenank kan oleh Alla ah untuk  itu pa dapat t menikmati i apa yang te elah diberika an oleh‐Nya di muka bumi ini. Deng gan memasuki tahun  baru  ini  membua kita  sadar  bahwa  um kita  tela bertamba dari  satu  tahun  menjadi  dua  at  mur  ah  ah  n,  elumnya  17  tahun  men njadi  18  tah dan  beg hun  gitulah  seter rusnya.  Akan tetapi,  n  tahun yang  sebe harus slah  kita  sad pula  bah dari  hwa  dengan bertambah n  hnya  tahun,  maka  akan  semakin  sat tahun  tu  kesem mpatan kita  dalam menc cari atau ber rbuat amal s soleh. Dan d dengan mem masuki tahun  baru ini  hendaknya  kita  m mengoreksi  akan  hasil‐h hasil  perbuat kita  di  m tan  masa  yang  su udah  lalu  at pada  tau  n  h  silah  diri  kita masing‐ma a  asing  dengan kaca  mata agama.  n  a  tahun yang  telah kita  tinggalkan.  Koleks Kita  buat  neraca atau  perba a  andingan  sel lama  satu  ta ahun  yang  t telah  kita  tin nggalkan  itu banyak  u  perbu uatan  yang  melanggar  s sayriat  Islam atau  kah  banyak  perb m  buatan  yang diridloi  ole Allah.  g  eh  Kalau seandainya selama  sa tahun  ki tinggalka itu  banya amalan‐a u  a  atu  ita  an  ak  amalan  baik, hal  itu  ,  menu unjukan  bah hwa  tingkat  keimanan  kita  semakin  bertambah.  Begitu  p pula  sebalikn nya,  bila 


 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

selam ma satu tahun yang itu ba anyak amala an jeleknya, m maka tentun nya kita harus lebih mem mperbaiki  keima anan kita.      ekalian yang g berbahagia.  Hadirin se Dengan b bergantinya  tahun baru ini yang membuat umur r kita menjadi bertamba ah, maka 

dari umur ya ang ada itu d dengan amalan‐amalan a atau aktifitas s yang sesuai i dengan  gunakanlah sisa d ma‐norma  ag gama,  dan  it tulah  sebaik‐ ‐baiknya  tindakan  manu yang  ce usia  erdik.  Sesuai  dengan  norm hadit ts Rasulullah saw :    “Sebaik‐b baiknya manusia adalah  orang yang  panjang umu urnya dan ba agus amalan nnya dan  sejelek‐je eleknya  manusia  ad dalah  yang g  diberi  umur  panjang  dan n  jelek 

amalanny ya(perbuatan nnya). (HR.A Ahmad)”    Berangka dari  hadits  tersebut, marilah  ki dalam  m at  ,  ita  memperingat hari  besa Islam,  ti  ar 

utam manya  tahun  baru  hijriah  yang  tepa atnya  pada  tanggal  1  M Muharom  ki koreksi  diri,  kita  ita  d perba anyak  meng gumpulkan  a amalan‐amalan  yang  bag gus.  Itulah  m makna  sebenarnya  dalam  acara  memperingati 1 M Muharom ini i.    Demikian n sambutan d dari saya. Mudah mudah han apa yang g saya sampa aikan ini ber rmanfaat 

kita semua. A Amin ya robbal ‘alamin. bagi k   Terimaka asih atas perhatiannya, m mohon maaf bila ada sala ah‐salah kata a dan kekhila afannya. 

rul kalam, uu ushikum wan nafsii wa‐iyy yaaya bitaqw wallohi, wass salamu ‘alaik kum warohm matullohi  Akhir waba arokaatuhu. 

                 

 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

Pidat to dalam rangka  Memperingati Maulid Na M abi (12 Ra abiul Aw wal) 
  Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.  

Bapak‐ba apak, ibu‐ibu serta saudara‐saudara s sekalian yang g saya horma ati.    Tiada  sep patah  kata  p yang  pa pun  atut  kita  uca apkan  pada  kesempatan ini  kecuali ucapan  n  i 

tahm dan  tasya mid  akur  kehadir Allah  SW karena  hanya  dengan rahmat  se rat  WT,  n  erta  hidayat‐Nya  kita  semu masih  dit ua  takdirkan  ole Allah  ber eh  rjumpa  deng bulan  Ra gan  abiul  awal  in dimana  di  dalam  ni,  d bulan n Rabiul awa al itu lahir lah Nabi besar Muhamma ad saw, yang g mana pada a saat ini kita semua  orang Islam  teng memper g  gah  ringati  hari  l lahirnya  atau  yang  lazim biasa  dise m  ebut  dengan  mauled  Nabi (muludan).    Selanjutn nya semoga k kesejahteraa an dan kesela amatan tetap tercurahka an kepada ju unjungan 

d  na  a  pat  lim  Nabi  Muhammad saw,  karen dari  ahlak  beliau  kita semua  dap menjadi  orang  musl yang  i, karena ahl lak yang di p pancarkan dari beliau ad dalah merup pakan kandungan atau cerminan  sejati dari  A Al‐Qur’anul  Karim.  Begi juga  kesejahteraan  dan  keselam itu  d matan  dilimp pahkan  kepa para  ada  kelua arganya, para a sahabatnya a, dan semua a orang yang g mengikuti p petunjuknya.      Hadirin se ekalian yang g berbahagia.  Kita semu ua sekarang berada di bu ulan Rabiul awal. Dengan n memasuki bulan Rabiul l awal ini 

semua  umat Islam  diingatkan  oleh  s t  suatu  peristiwa  yang  besar  nilainya,  yakni  lahirn Nabi  nya  kita  s kita  Muhammad  saw  di  mu bumi  in dengan  membawa  se uka  ni  m eperangkat  ajaran‐ajaran  Islam,  ngga  yang  as salnya  kita  h hidup  di  alam kegelapan atau  kekufuran  menuju hidup  yang terang  m  n  u  g  sehin benderang yakni agama Islam m. Sebelum N Nabi Muham mmad lahir di i muka bumi i, tatanan ke ehidupan  yarakat  Arab semerawut banyak  ya menyem b  t,  ang  mbah  berhala patung,  ka a  aum  wanita  telah  di  masy perbu udak  oleh  la aki‐laki,  yang lemah  ditindas  oleh  yang  kuat,  d begitula seterusny Akan  g  y dan  ah  ya.  tetap setelah  Islam  datang  yang  dibaw oleh  Nabi  Muhammad saw,  maka berubahlah sedikit  pi,  wa  d  a  h  demi  sedikit  tat tanan  adat  kehidupan  jahiliyah,  dari  tindas  m d menindas  m menjadi  saling  asuh  gasuh, dan saling bantu‐ ‐membantu,  dan juga kaum wanitanya dipersam makan kedudukannya  meng kaum laki‐laki,  tidak  ada  ant m  tara  satu  sam lain,  sem ma  muanya  sama,  baik  yang kaya,  miskin.  Akan  g 


 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

tetap yang  menj pi  jadi  tolak  uk atau  sta kur  andar  kebaik seseoran di  hadapa Tuhannya adalah  kan  ng  an  a  kadar r taqwanya k kepada Allah h SWT.      Hadirin se ekalian yang g berbahagia.  Di  dalam  kita  mempe eringati  hari lahirnya  Na Muhamm saw  ata Maulid  Na yang  i  abi  mad  au  abi 

enting  ialah  kita  harus  m memetik  hikmah  dari  pe eristiwa‐peristiwa  yang  pernah  diala oleh  ami  terpe Nabi, termasuk  d dalamnya  mencontoh atau  mene ,  di  h  eladani  akhla ak‐akhlak  be eliau  yang  suci  atau  akhla akul karimah. Janganlah  kita di dalam m memperingati Maulid  Nabi kita berfoya‐foya, b berpesta  pora tapi kita melupakan tuju uan utama pe eringatan itu u sendiri.    Allah SWT telah menyatakan bah hwa pada diri Rasulullah  saw terdapa at akhlak yan ng mulia, 

sekaligus menjadi panutan ba agi orang‐ora ang yang me enginginkan b bertemu Alla ah.        k bagimu  Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik ah dan (keda atangan) har ri kiamat  (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Alla QS. Al‐Ahzab : 21)  dan dia banyak menyebut Allah”. (Q     ekalian yang g berbahagia.  Hadirin se Sebenarn akhlak‐akhlak  Rasulu nya  ullah  saw  ya menjadi  sumber  panutan  dalam meniti  ang  m 

hidup di  dunia  in untuk  men p  ni  nuju  hidup  d akhirat  ba di  anyak  sekali. Dan  menge .  enai  ceramah  dalam  acara a mempering gati Maulid N Nabi ini akan disampaikan oleh Ustad d. Rahman se elengkapnya.    Demikian n sambutan d dari saya, apabilaada kur rang lebihnya a mohon ma aaf yang sebe enarnya. 

rul kalam, wa assalamualai ikum warohm matullohi wa abarokaatuhu.  Akhir          

   

 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

Pidato p pada Hari Raya Ha aji 
  Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.  

Bapak‐ba apak, ibu‐ibu dan kaum m muslimat yan ng dimuliakan oleh Allah. .   Patutlah  kita bersama pada detik k ini menguc capkan tahm mid dan tasyakur kehadir rat Allah  SWT, dimana Dia senantiasa m mencurahkan kasih sayangnya, nikmat serta hida ayat‐Nya kep pada kita  ua,  k  am,  us  i  semu sehingga  kita  menjadi  orang  yang  memeluk agama  Isla sekaligu pada  hari ini  kita  semu bisa  mel ua  laksanakan  perintah‐perintah  Allah termasuk  saudara‐sa h,  audara  kita  ini  bisa  melaksanakan rukun Islam ya ang kelima ya aitu ibadah h haji.  Sholawat serta  salam semoga  t t  m  tetap  tercura ahkan  kepad junjungan  Nabi  Muh da  hammad  sawkarena dari beliaulah kita semua dapa at mengetah hui ajaran aja aran Islam de engan sebaik k‐baijnya  ngga kita bisa a membedak kan mana ses suatu yang h haq dan mana sesuatu ya ang bathil.  sehin Kaum mu uslimin musli imat yang dimuliakan ole eh Allah.  Kita  seka arang  berad di  bulan  Djulhijjah,  pada  bulan  ini  saudara da  a‐saudara  kita  yang  mampu  ekonominya,  mamp fisiknya  t pu  telah  berada  di  kota  s suci  Mekkah guna  men h  nunaikan  gilan  Illahi  rukun  Islam  y yang  ke  lima yaitu  Ibadah  haji,  sem a  moga  ibadah  haji  yang  se edang  di  pangg kerjakan  oleh  saudara‐sauda kita  seim dan  sea ara  man  agama  itu  m menjadi  haji  yang  mabru suatu  ur,  an manfaat b bagi dirinya s sendiri, kelua arga, lingkun ngannya, dan n masyarakat t luas.  yang membuahka Mereka s saudara‐saud dara kita ber rada di Mekkah sama se eperti kita m menggungkan n kalimat  emahasucika Allah,  me an  emahabesark Allah,  se kan  ekalipun  keb beradaan  Allah,  membaca  talbiyah,  me eka  at‐tingkat.  D Disana  tidak  ada  perbed daan  antara  yang  miskin dengan  yang  kaya,  n  mere bertingka yang  pangkat  ma aupun  bawa ahan,  tidak  a raja  dan hamba,  semuanya  ada ada  n  alah  hamba  Allah  ya  ‐sama memo ohon petunjuk, mohon a ampunan da an menunjuk kkan kecintaan serta  dloif, yang sama‐ ndukan sang Maha Perka asa.  ketun Dan  bagi  kita  semua  kaum  muslimin  dan  muslimat  yang tidak  dan  belum  mem g  munaikan  ibada ah haji adalah wajib bern niat untuk me enunaikan ru ukun Islam yang kelima ini.  Hadirin se ekalian yang g berbahagia. 


 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kel limay itu ada alah kewajib ban atassetia ap orang  Islam m. Kemampua an disini mel liputi tiga asp pek, yaitu : 1. Mam mpu  atau  cu ukup  ongkos snya  (ONH)  nya,  baik  bagi  yang  berangkat  maupun  kelua arga yang dit tinggalkan  2. Kuat fisiknya (seh hat jasmaninya)  3. Aman n dalam perjalanan  Dan  juga ibadah  haj itu  hanyal diwajibk sekali  da a  ji  lah  kan  alam  seumu hidup,  selebihnya  ur  sunna at. Hal ini da apat difaham mkan dari stau hadits yan ng diriwayatk kan oleh Ibnu u Abbas oleh h Ahmad  dan N Nasa’I sebega ai berikut, ya ang artinya : “Rasululla saw  be ah  erkata  :  wa ahai  sekalia manusia !  Diwajib an  a  bkan  kepada kamu  a  melaksanakan  ibadah  haji.  S Seorang  saha abat  yang  bernama  Aqr bin  Habis bertanya  :  apakah  ra’  s  : setiap p tahun yang g rosulullah  ? Nabi menj jawab : kalau saya katak kana ya, mak ka hukumnya a mnjadi  wajib b. Dan kalau diwajibkan ( (tiap‐tiap tah hun), kamu t tidak mampu u mengerjaka annya. Wajib b haji itu  satu  kali  saja.  Ba arang  siapa  yang  meng gerjakannya  lebih  dar  sa kali,  ma yang  selebihnya  atu  aka  uanya) itu menjadi amala an sunat.”  (kedu Hadirin se ekalian yang g berbahagia.  Sekali lag gi marilah kit ta berdo’a k kepada Allah, semoga saudara‐sauda ara kita yang g saat ini  menjalankan ibad dah haji di ta anah suci Mekkah, mem mperoleh haji yang mabrur, dan sepu ulangnya  dari  t tanah  suci  m mekkah  men nung  ke  kam mpong  halamannya  masing‐masing  dapat  mem mberikan  damp yang  positif  di  tenga pak  ah‐tengah  ke eluarganya,  lingkungann dan  mas nya  syarakat  umu Dan  um.  juga t tidak lupa oleh Allah marilah kita ber rdo’a agar kita saat ini ya ang belum ditakdirkan ol leh Allah  pergi  ke  kota  suc mekkah  u ci  untuk  dapat  segera  men nunaikan  iba adah  haji  tah depan.  Amin  ya  hun  al ‘alamin.  robba Demikin  pidato/sam mbutan  s\dari  saya,  mu udah  mudah han  apa  yang  saya  sampaikan  berke enan di hati para hadirin sekalian, khususnya bag gi para pribad di sendiri.  Terimaka asih  atas  se egala  perhat tiannya  dan  mohon  ma apabila  ada  kekhila aaf  afannya.  Akhir rul kalam, uu ushikum wan nafsii wa‐iyy yaaya bitaqw wallohi, wass salamu ‘alaik kum warohm matullohi  waba arokaatuhu.       


 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

Pidat to dalam rangka  Memper ringati Is sro’ Mi’ra aj Nabi M Muhamm mad saw (27 Raja ab) 
  Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.  

Bapak‐ba apak, ibu‐ibu dan kaum m muslimat yan ng dimuliakan oleh Allah. .   Pertama‐ ‐tama  marila kita  semua  menguca ah  apkan  tahmi dan  tasya id  akur  kehadir Allah  rat  SWT  karena kita  semua pada saat ini mas sih diperkenankan oleh A Allah untuk h hidup  di mu uka bumi  ehingga pada a saat ini kita a dapat berk kumpul di tem mpat di sini, dalam rangk kamemperin ngati hari  ini, se besar r Islam, Isro’ Mi’raj Nabi Muhammad d saw.  nya  am  ada  gan  Selanjutn sholawat  serta  sala semoga  tetap  tercurahkan  kepa junjung Nabi  Muha ammad  saw karena  da beliaulah  kita  semua dapat  me w  ari  a  engetahui  aj jaran‐ajaran  Islam  ,  sehin ngga kita dap pat membeda akan mana s sesuatu yang g haq dan ma ana sesuatu y yang bathil.  Hadirin se ekalian yang g berbahagia.  Kita  semu pada  saat  ini  telah  b ua  berada  di  bulan  Rajab,  dimana  pada  bulan  Rojab ini  ada  b  satu  peristiwa  ya tidak  bo ang  oleh  dilupak oleh  set kan  tiap  umat  m manusia,  utam manya  adala umat  ah  m itu sendiri,  karena pada bulan Raja ab itu terjadilah peristiw wa besar yan ng pernah dijalankan  Islam oleh Rasulullah pada abad‐ab bad yang silam yairu Isro’ ’ Mi’raj, atas kehendak A Allah SWT.  Menurut  arti  bahasa Isro’  itu  b a  berarti  perja alanan  di  m malam  hari.  Akan  tetap secara  pi  syari’ ’iyah  isro’  ad dalah  perjalanan  malam hari  yang  dilakukan  ol Rasululla saw  dari  Masjidil  m  leh  ah  Haram m (di Mekka ah) menuju k ke Baitul Maqdis (di pale estina) yang  penuh meng gandung rahasia dan  keaja aiban. Hal ini   telah dijelas skan oleh Allah dalam Al‐ ‐Qur'an Al‐Is sro’ ayat 1 :     


 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

Artinya  :  “Maha  su Tuhan  y uci  yang  telah  memperjala ankan  hamb ba‐Nya  (yak Nabi  kni  Muhamma ad) pada ma alam hari, dari masjidil Ha aram sampai masjidil Aq qso, yang  kami  berk di  sekita kati  arnya,  supay Kami  perlihatkan  tanda‐tanda  ke ya  ebesaran  Kami kepa adanya. Sesungguhnya Allah Maha M Mendengar da an Maha Me elihat”.  Sedangka Mi’raj  me an  enurut  arti  bahasa  yaitu jenjang  na Akan  te u  aik.  etapi  yang  dimaksud  ialah  naiknya  Rasulullah  saw dari  Masjid Aqso  di  Baitul  Maqd dengan  menempuh  angkasa  w  dil  dis,  khirnya  samp ke  suatu tempat  yan paling  tin pai  u  ng  nggi  bernama  Sidratul  Muntaha,  M luar,  sehingga  ak u  ang  tidak  m mungkin  di  c capai  oleh  manusia  dengan  kemajuan  teknolo yang  m ogi  suatu tempat  ya bagai imana  pun  canggihnya kecuali  ol a  leh  Nabi  Muhammad  saw.  Disitulah  Rasulullah  saw  M mene erima langsu ung dari Allah h SWT tentang solah lim ma waktu, yan ng harus dikerjakan oleh hnya dan  seluruh umatnya.  Hadirin se ekalian yang g berbahagia.  Tujuan  p pokok  dari  d Isro’  Mi’ra kan  Nabi  Muhammad saw  ini  ad di  aj  d  dalah  dalam rangka  m  terhadap mu usibah atau c cobaan serta a siksaan  member kekuatan batin bagi Nabi Muhammad saw t dari para mu usuh‐musuh  Islam sejak s sepeninggal  Abu Thalib,  Abdul Muth halib dan  yang  datangnya d tersayangnya a Siti Khodija ah, dalam m memperjuang gkan cita‐cita a luhur, men ngajak seluruh umat  istri t manu usia untuk be eriman kepada Allah SWT T di dalam naungan Islam m.  Hadirin se ekalian yang g berbahagia.  Dengan  m memperhatikan  peristiw wa‐peristiwa  di  atas  maka  di  dalam kita  memp m  peringati  Is’ra  Mi’raj  ini,  maka  yang terpenting bagi  kita  untuk  men g  g  ngambil  hik kmahnya  yaitu,  kita  an  kuat  keiman nan  serta  ketaqwaan  k kepada  Allah dan  kepada  Nabi  h  mempertebal  da memperk ammad  saw Disamping  itu  kita  har menjalan w.  rus  nkan  perinta Allah  yait solat  lima waktu.  ah  tu  a  Muha HAdir rin sekalian y yang berbahagia.  Demikian n pidato dari i saya dalam m rangka mem mperingati h hari besar Isl lam Isra’ Mi’ ’raj yang  terjad di pada tanggal 27 Rajab ini.   Terimaka asih  atas  seg gala  perhatiannya  dan  mohon  maa atas  segala  kekuarangan  dan  af  kekhi ilafannya.  billahit  tauf fiq  walhiday yat  wassala amu  ‘alaiku um  warohm matullohi  Akhirul  kalam  wab waba arokaatuhu.   


 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

Pidato o dalam Menyam mbut Bulan Roma adlon 
  Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.  

Bapak‐ba apak, ibu‐ibu dan kaum m muslimat yan ng dimuliakan oleh Allah. .   Puji  syuk marilah  kita  panjatkan  kehadir Allah  SW karena  d kur  rat  WT  dengan  rahm dan  mat  nikmatnya kita se emua masih  dipertemukan oleh‐Nya di bulan suc ci, bulan yan ng penuh ber rkah dan  lon.  penuh ampunan, yaitu bulan suci Romadl nya  am  ada  gan  Selanjutn sholawat  serta  sala semoga  tetap  tercurahkan  kepa junjung Nabi  Muha ammad saw  karena dari i beliaulah kita semua m mengetahui a akan ajaran‐ajaran Islam m dengan  seben narnya sehin ngga kita bisa a membedak kan mana yang haq dan m mana yang b bathil.  Hadirin se ekalian yang g berbahagia.  Sebentar lagi kita aka an bertemu d dengan bulan n suci Romad dlon, dimana a seluruh um mat Islam  dimana saja berada diwajibka an untuk mengerjakan ib badah puasa. .  Bulan Romadlon adalah bulan ya ang mulia, bulan  yang s suci yang pe enuh dengan n rahmat  dan  a ampunan  Allah  SWT.  Un ntuk  itu  mar rilah  kita  sam mbut  bulan  Romadlon  ini  dengan  hati  yang  h ikhlas dan  rasa  g s,  gembira  yan sangat  da ng  alam,  karena bulan  Romadlon  adalah  bulan  pan amal  a  nen  kebaj jikan untuk b bekal hidup d di akhirat kelak.  Dalam se ebuah hadits s Rasulullah  saw telah m menyatakan,  bahwa duni ia itu adalah h tempat  mena ahan sebagai lading bagi akhirat. Sab bda Rasulullah saw ini me enunjukan at tau menggam mbarkan  bahw wa lading yan ng subur untu uk menanam m amal kebaj jikan ialah di bulan Roma adlon.  Para saha abat Nabi M Muhammad s sangat berge embira apabi ila menyamb but datangny ya bulan  Roma adlon  ,  sena dalam  a yang  se ang  arti  esungguhnya adalah  ras syukur,  d kesedihan  yang  a,  sa  dan  mend dalah jika bu ulan Romadlo on telah ber rlalu, lebih se edih hatinya a bila mereka a ditinggalka an kedua  orang g tuanya.dem mikianlah se esungguhnya a umat Islam m yang hatiny ya penuh de engan keimanan dan 

10 
 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

ketaa atan  memen nuhi  panggilan  Illahi.  Da hendaknya  demikian sikap  kita  sebagai  um Nabi  an  n  mat  Muha ammad saw di dalam me enyambut ke edatangan bu ulan Romadlon.  ekalian yang g berbahagia.  Hadirin se Dalam  m menyambut  k kedatangan  bulan  Roma adlon  ada  b beberapa  hal  utama  yan harus  ng  diper rsiapkan  agar  benar‐ben Romadlon  itu  semarak  dan  berk nar  kesan  di  hati Diantarnya hal‐hal  i.  a  yang harus dipers siapkan ialah h :  1. Mere enungi diri. M Maksudnya k kesalahan‐ke esalahan yan ng pernah dil lakukan baik k dengan  senga aja atau tida ak, kini henda aknya ditutu upi dan disus sul dengan p perbuatan‐pe erbuatan  yang baik, dengan n memperba anyak istighfar, agar diri kita terlepas s dari dosa.  uat  au  baiki  hubung dengan  kedua  oran tuanya.  Mungkin  gan  ng  M 2. Berbu baik  ata memperb selam ma hubungan n kita dengan kedua oran ng tua ada h hal‐hal yang m mengecewak kan atau  meny yakitkan  ha ati,  maka  dengan  da atangnya  b bulan  Roma adlon  kita  mohon  keihk klasannya un ntuk mengam mpuninya.  3. Meng gadakan  hub bungan  silat turahmi  den ngan  sanak  s saudara,  tem man‐teman,  terlebih  hubu ungan dengan n sesama mu uslim.  Selain  se emua  itu  sangatlah  pen nting  untuk  membersihk yang  be kan  ersifat  lahiriyah  dan  jasma aniyah  misal lnya  membe ersihkan  pek karangan,  lingkungan  rum mah,  membersihkan  me esjid  dan  mush holla dalam r rangka menc cari ridlo Alla ah SWT.  Marilah  k sambut  kedatangan bulan  Rom kita  n  madlon  ini  de engan  ikhlas hati.  Karen puasa  s  na  Roma adlon  itu  ad dalah  merupakan  pang ggilan  Illahi  yang  dituju ukan  kepada orang‐orang  yang  a  berim man.  n  ya  angka  meny yambut  kedatangan  bu ulan  Romadl lon,  ada  Demikian pidato  say dalam  ra kuran ng lebihnya s saya mohon maaf yang sebesar‐besarnya.  Akhirul  kalam,  uus shikum  wan nafsii  wa‐iy yyaaya  bitaq qwallohi,  w wassalamu  ‘alaikum  warohmatullohi w wabarokaatu uhu.       

11 
 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

Pida ato dalam m Acara Memperingati N Nuzulul Q Qur’an 
  Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.  

Bapak‐ba apak, ibu‐ibu dan kaum m muslimat yan ng dimuliakan oleh Allah. .   Tiada sep patah kata pun yang pan ntas kita ucapkan untuk  mengawali  pembicaraan n kita ini  kecua ali ucapan ta ahmid dan ta asyakur keha adirat Allah S SWT karena hanya limpahan rahmat, , hidayat  serta inayatnya k kita semua dapat hadir d di tempat yan ng di muliak kan ini tanpa ada suatu h halangan  ngka peringa atan nuzulul qur’an.  apapun dalam ran Hadirin se ekalian yang g berbahagia.  Nuzulul Q Qur'an atau  turunnya Al‐Qur'an yang g merupakan kumpulan  firman‐firman Allah  akan  peratur ran‐peratura atau  garis an  s‐garis  besar haluannya  Islam  dalam rangka  r  m  sekaligus  merupa cari ridlo Alla ah SWT adala ah jatuh pada tanggal 17 7 Romadlon. menc Para  ahli  tafsir  ken namaan  sep perti  Thabar telah  menyatakan  bahwa  ketika  Nabi  ry  Muha ammad beru usia 41 tahun n (621 M) be erada dalam gua Hira (ya ang sekarang g bernama Ja abal Nur)  wahy pertama  turun  disam yu  mpaikan  oleh   Malaikat  Jibril  kepada Nabi  Muha h  J a  ammad  seca pasti  ara  meng genai  tangga turunnya  Al‐Qur'an  pada  tanggal  malam  1 Romadlon.  Hal  ini  berdasar  al  17  b keter rangan dari f firman Allah SWT : 

  Artinya  :  “  Kami  turu unkan  (Al‐Qu ur'an)  kepad hamba  Ka pada  ha pemisaha yaitu  da  ami  ari  an,  pada hari ke edua golonga an bertemu (berperang)” ”. ( QS. Al‐Alfal : 41)    Yang dim maksud dengan yaumal taqol jama’an n (pada hari kedua golongan bertem mu) ialah 

mulaan peran ng Badar, yan ng mulai pec cah pada ma alam 17 Rom madlon terse ebut. Pada w waktu itu  perm dua  p pasukan  kau muslimin mulai  bert um  n  tempur  berh hadap‐hadap pan,  yaitu  an ntara  pasuka kaum  an 

12 
 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

musli imin  dengan pasukan  ka n  aum  quraisy Dengan  merpergunaka istimbath hukum,  ma para  y.  an  h  aka  ahli tafsir telah se epakat bahw wa turunnya w wahyu perta ama adalah p pada malam 17 Romadlon.      Hadirin se ekalian yang gberbahagia. Sekarang g yang menja adi persoalan kita, apa m maksudnya A Al‐Qur'an  itu u diturunkan n kepada 

d  a  alah  untuk  menjadi  ped m doman  hidup di  dunia  in untuk  p  ni  Nabi  Muhammad saw.  Tiada lain  hanya uju  ang  nggeng  di  akhirat  kelak, sekaligus  m ,  menjadi  petu unjuk  dan  pembeda  p menu hidup  ya lebih  lan anata ar yang salah h dan yang benar. Sebaga aimana dijela askan dalam m QS. Al‐Baqa arah ayat 185 5 :        Artinya  :  “Dalam  bulan  Romadlo telah  ditu on  urunkan  Kita suci  Al‐Qu ab  ur'an  untuk  menjadi  pimpinan  ( (petunjuk)  bagi  manusia  dan  ke eteranagn  m mengenai  petunjuk  p kebenaran i itu, dan men njadi pemisah antara yan ng benar dan n yang salah. . (QS. Al‐ Baqarah : 18 85).      Hadirin se ekalian yang g berbahagia.  Berangka at dari itu, m maka kita di d dalam memp peringati hari nuzulul qu ur’an  atau t turunnya 

Al‐Qu ur'an  yang  p paling  pentin hikmah  y ng  yang  kita  am adalah  k dalam  m mbil  kita  mengarungi  hidup  di  dunia ini  hend a  daknya  dise esuaikan  de engan  atura an‐aturan  A Al‐Qur'an,  k kehendak  nafsunya  n disesuaikan dan d diperturutka an dengan ka andungan Al‐ ‐Qur'an. Hen ndanya Al‐Qu ur'an itu kita a jadikan  pedoman  hidup. Jadikan  ru .  ujukan  atau acuan  di  dalam  hidup  yang  se u  erba  sesuai  dengan  embangan  zaman  kita.  Dari  sanalah kita  akan  memperoleh jawaban  y h  h  yang  jelas  dan  lurus  perke tidakboleh ditawa ar‐tawar lagi i dalam rang gka mendambakan hidup p bahagia di d dunia dan di akhirat.    Demikian nlah pidato a atau sambutan dari saya, kurang leb bihnya dan ke ekhilafannya a mohon 

f yang sebesa ar‐besarnya. Terimakasih h atas segala perhatianny ya   maaf   Akhirul  kalam  wab billahit  tauf fiq  walhiday yat  wassala amu  ‘alaiku um  warohm matullohi 

arokaatuhu.  waba    

13 
 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

Pidato d dalam Ac cara Hala al Bihala al Idul Fit tri 
  Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.  

  Bapak‐ba apak, ibu‐ibu dan kaum m muslimat yan ng dimuliakan oleh Allah. .  Pertama‐ ‐tama  pada  kesempata ini  marilah  kita  me an  engucapkan  puji  dan  tasyakur  t kehad dirat Allah S SWT karena d dalam kesem mpatan kali  ini kita masih diberi kesempatan hid dup oleh  Allah  di  permuka bumi  ini sehingga  p aan  i,  pada  kesemp patan  kali  in kita  dapat berkumpul  dengan  ni  t  ara‐saudara kita seiman dan seagama di tempat ini.  sauda   nya sholawat t serta salam m semoga tet tap tercurah hkan kepada junjungan N Nabi kita  Selanjutn

ammad  saw  karena  beli iaulah  yang  menyebarluaskan  ajaran n‐ajaran  Isla di  tengah am  h‐tengah  Muha umat tnya, sehingg ga dapat mengetahui ma ana sesuatu y yang haq dan n mana sesuatu yang bat thil.      Hadirin se ekalian yang g berbahagia.  Selama sa atu bulan pe enuh kita tela ah menjalani ibadah puasa Romadlon n. Selama satu bulan 

ula kita diwa ajibkan oleh A Allah menge erjakan ibada ah puasa. Da an selama itu u pula kita te elah diuji  itu pu keima anan dan ketaqwaan. Ad dapun menge enai berhasil atau tidakn nya ujian yan ng kita terima a selama  satu  bulan  penuh dalam  rom h  madlon  itu,  d dapat  dilihat implikasiny pada  bula t  ya  an‐bulan  ber rikutnya,  lnya pada bu ulan syawal.  Sebagai contoh ringan saja, kalau se elama dalam bulan Roma adlon itu  misal kita g gemar memb baca Al‐Qur'a an, kemudian di bulan lainnya kita m masih gemar membaca Al l‐Qur'an,  maka a hal itu pert tanda puasa kita itu tela ah membeka as dalam hat ti kita. Begitu u juga selam ma dalam  bulan Romadlon  itu  kita  gem mengerj n  mar  jakan  berbagai  macam  solat  sunat, kemudian  di  bulan  ,  lainny ya kita masih gemar mengerjakan, m maka hal itu  pula sebaga ai pertanda p puasa Romad dlon kita  membekas  dan  b berpengaruh terhadap  k h  kehidupan  se ehari‐hari  ki di  bulan  lainnya.  Seb ita  baliknya,  u amalan‐am malan kita di b bulan selain  Romadlon it tu menurun  dila dibandingkan denga an bulan  kalau Roma adlon,  berar puasa  Ro rti  omadlon  kita itu  tidak  membawa  p a  pengaruh  da tidak  me an  embekas  dalam m hati kita. 

14 
 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

 

Dan  kini  telah  mema asuki  bulan  S Syawal,  bera kita  sem telah  me arti  mua  enjadi  manusia  yang 

bebas dari n noda dan dos sa, tentunya a hal yang de emikian itu d diperuntukkan bagi oran ng‐orang  suci b yang  mempergun nakan bulan  Romadlon itu dengan sebaik‐baikny ya, misalnya mengerjaka an puasa  lan  penuh  berikut  men njaga  hal‐ha yang  mem al  mbatalkan  p puasa,  mem mperbanyak  amalan‐ sebul amala an kebajikan n yang diridlo oi oleh Allah. Ibarat kita sekarang ini seperti bayi i yang baru lahir dari  kandungan sang i ibu, yang bersih suci, tida ak membawa dosa apapun.    Di  sampi ing  hubunga kita  dengan  Allah  it bersih  da suci  dari dosa‐dosa  apapun  an  tu  an  i 

sebag buah  has dari  puasa  di  bulan  R gai  sil  Romadlon  kit itu,  maka terhadap  sesame  manu pun  ta  a  usia  hendaknya  kita  j jalin  hubung yang  ba Hablun  minallahi  w gan  aik,  wahablun  mi inannaas,  hu ubungan  usia dengan A Allah dan be egitu pula de engan sesama a manusia. manu   Sebagai  u upaya  perwujudanhubungan  antar  sesama  manusia  itu  ba dalam  arti  yang  aik,  a

as‐luasnya, tidak ada rasa a dendam, tidak ada rasa a saling mencurigai, salin ng maaf mem maafkan,  selua maka a pada hari in ni kita meng gasakan Hala al Bihalal, dengan tujuan  pokok kita m memupuk hu ubungan  silatu urahmi, mem mperkuat ukh huwah Islamiyah yang diwarnai deng gan maaf me emaafkan, sa aling asih  asuh. .      ekalian yang g berbahagia.  Hadirin se Banyak sekali manfaa at yang kita  petik dari ac cara halal bihalal ini, dia antaranya yang amat 

penti bagi  kita ialah  terciptanya  ukhu ing  a  uwah  Islamiyah,  tergala angnya  persa atuan  dan  kesatuan  k umat dan  sirnala segala  macam  denda dan  sakit hati  sesama  manusia,  bila  keduany saling  t,  ah  am  t  ya  melupakan  hal‐hal  yang  pern terjadi  p nah  pada  masa  lampau,  lalu diiringi  den u  ngan  berjaba tangn  at  sebag gai pertanda a keikhlasan h hari dalam m memaafkan a atas kesalaha an‐kesalahan nnya.    Acara halal bihalal ya ang kita adakan ini adala ah merupaka an sarana ya ang paling te epat dan 

g  ntuk  mengga alang  persat tuan  dan  ke esatuan  men ndekatkan  saudara‐saud dara  kita  paling efisien  un salkan  berjauhan tempat  ke n  ediamannya  atau  berjauhan  karena persengke a  etaan  yang  telah  di  uat.  ‐mudahan  ac cara  halal‐bi ihalal  yang  kita  adakan  ini  benar‐be k enar  mendap ridlo  pat  perbu Mudah‐ dari A Allah SWT.    asih  atas  seg gala  perhatia annya,  dan  mohon  maa atas  segala  kekuarangan  dan  af  Terimaka

khirul  kalam wabillahit  taufiq  walhidayat  wassa m  alamu  ‘alaik kum  warohm matullohi  kesalahannya.  Ak arokaatuhu.  waba  

15 
 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

Pidat to dalam rangka  Me emperingati Hari i Pendidi ikan Nas sional (2 Mei) 
  Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.  

Bapak‐ba apak, ibu‐ibu serta saudara‐saudara s sekalian yang g saya horma ati.    Ucapan tahmid dan t tasyakur mar rilah kita pan njatkan keha adirat Allah S SWT, karena a dengan 

karun nia‐Nya  kita  semua  dap berkump di  temp ini  guna  mempering pat  pul  pat  gati  hari  Pendidikan  Nasio onal yang tep patnya diper ringati setiap p tanggal 2 M Mei.      Hadirin se ekalian yang g berbahagia.  Pendidika an bagi suat tu bangsa ya ang sedang b berkembang  atau yang s sedang maju u, adalah 

upakan suatu u hal yang sa angat menda asar,  karena a hal itu menyangkut ku ualitas suatu bangsa.  meru Sebab dengan  p b  pendidikan  b berarti  suatu  bangsa  it telah  me tu  empersiapkan  kader‐kad atau  der  generasi‐generasi bangsa siap pakai, sanggup mener ruskan cita‐c cita bangsa Indonesia yang telah  tis oleh bapa ak‐bapak pen ndahulu kita, , yang berdasarkan pancasila dan UU UD 1945.  dirint   Kalau kita a lihat dalam m UUD 1945  alinea ke em mpat, disana a dijelaskan  bahwa : pem merintah 

a  ban  daskan  kehid dupan  bangs Demikian pula  pasal  31  UUD  sa.  n  Negara  Indonesia berkewajib mencerd yat 1 berbuny yi : Tiap‐tiap p warga Nega ara berhak untuk mendapatkan peng gajaran.  45 ay   Dengan  pendidikan  menjadikan manusian itu  bisa  mengetahui  mana  yang  dapat  na  n 

mend datangkan  m manfaat  dan  mana  yang mendatang g  gkan  madlor rot.  Dengan  pendidikan  itu  pula  sebag pemisah  antara  oran yang  jahi gai  ng  il/bodoh  den ngan  orang  yang  ‘alim/p pandai.  Dan  dengan  pendidikan  pula  manusia  aka mendudu derajat  yang  tinggi  a an  uki  y atau  ditinggikan  derajatn oleh  nya  u firman Allah SWT QS. A Al‐Mujadalah h ayat 11.  Tuhan. Salah satu    

16 
 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

Artinya  :  Hai  orang‐o orang  berim apabila  dikatakan  ke man  epadamu:  "Berlapang‐la apanglah  dalam  majlis",  maka  la apangkanlah niscaya  Al h  llah  akan  m memberi  kelapangan  untukmu.  D apabila  dikatakan:  "Berdirilah  k Dan  " kamu",  maka berdirilah,  niscaya  a  Allah  akan  meninggikan  orang‐ora yang  be ang  eriman  di  an ntaramu  dan orang‐ n  g  mu  huan  beberapa  derajat Dan  Allah  Maha  t.  orang  yang diberi  ilm pengetah Mengetahui apa yang ka amu kerjakan.  Hadirin se ekalian yang g berbahagia.  Pemerint Indonesi dalam  UU 1945  tela mencanangkan  wajib belajar  ata warga  tah  ia  UD  ah  b  as  negaranya  sejak  berusia  7  t tahun.  Maka dalam  Islam  sudah  be a  eberapa  aba yang  silam sejak  ad  m,  Rasul lullah  saw  m masih  hidup telah  mencanangkan  wajib  belaja atas  umatnya,  agar  umatnya  p  w ar  u menjadi  umat  ya berpeng ang  getahuan,  berilmu,  men njadi  umat  y yang  tidak  t terbelenggu  dengan  kebodohan.  gati  hari  Pen ndidikan  Nasional  tangg 2  Mei  ta gal  ahun  ini  Maka  di  dalam  kita  mempering marilah  kita  wuju udkan  dalam bentuk  ny m  yata  dasar‐da asar  atu  kon nsep‐konsep bagi  pendid yang  p  dik  ajar Dewanta ara sebagai t tokoh Pendidikan Nasional, agar pendidikan   telah dicanangkan oleh Ki Ha gramkan ole eh pemerinta ah dapat terw wujud.  yang telah di prog Marilah k kita tingkatkan mutu bel lajar kita dal lam menuntut ilmu, baik k ilmu penge etahuan,  agam ma, ataupun  umum, ilmu u yang berhu ubungan ked duniawian da an keakhiratan. Sebab ro osulullah  saw m menjanjikan kepada para a penuntut ilmu dengan syurga.  n  ya  angka  meny yambut  hari  pendidikan nasional,  semoga  n  Demikian pidato  say dalam  ra berm manfaat bagi kita semua.  erimakasih  a atas  segala  p perhatiannya dan  moho maaf  ata kekurangan  serta  a,  on  as  Sekian  te kekhi ilafannya. Ak khirul kalam, , wassalamua alaikum warohmatullahi wabarokaat tuhu.           

17 
 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

Pidat to dalam rangka  Mem mperingati Hari Kartini (21 1 April) 
  Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.  

Bapak‐ba apak, ibu‐ibu serta saudara‐saudara s sebangsa dan n setanah air r yang saya h hormati.  Pertama‐ ‐tama  marila kita  panjatkan  puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT  kaere ah  ena  atas  limpa ahan  rahmat hidayat  serta  inayat‐ t,  ‐Nya  kita  se emua  masih  dapat  mela aksanakan  perintah‐ p perin ntah Allah ser rta mematuh hi perintah‐p perintah yang digariskan Republik Ind donesia.  Ibu‐ibu se erta hadirin s sekalian yang berbahagia a.  Kita  seba agai  bangsa  Indonesia  khususnya  kaum  ibu‐ib atau  kau wanita,  hari  ini  bu  um  tepat tnya  yang  se elalu  di  perin ngati  setiap  tanggal  2  Mei,  merupak hari  keb M kan  bangkitan  jiw kaum  wa  wanit Indonesia,  yang  dipelopori  ole R.A  Kar ta  eh  rtini.  Raden Ajeng  Kartini  telah  berhasil  n  meng ggelorakan  gagasan  kemanusian  w wanita,  dan  menggung hak  asa manusia, gat  asi  ,hak‐hak  persa amaan  dan  k kemerdekaan  untuk  hid bermasy dup  yarakat  dan  menikmati  kebahagaiaa hidup  an  dan  k kehidupan  s selaku  anugr kepada  s rah  segenap  ma anusia,  apaka ia  seoran laki‐laku  ataupun  ah  ng  perem mpuan.  Kare kesukses perjuang ena  san  gannya  di  te engah‐tengah masyaraka bangsa  Indonesia,  h  at  maka kini  hari  la a  ahirnya  R.A  Kartini  dipe eringati  dan  dirayakan  u untuk  diteladani  dan  membina,  m masy yarakat  dan  bahagia.  Lebih‐lebih  de ewasa  ini  dim mana  kaum  wanita  tela hidup  set ah  tara  dan  sejaja dengan  ka ar  aum  laki‐lak kinya.  Ini  bisa  kita  lihat  dalam  bidan apa  saja  yang  dilakuk oleh  ng  kan  kaum laki‐laki,  w m  wanita  pun  turut  ikut  a andil.  Dari  yang  jadi  pe y esuruh  samp kepada  menjadi  pai  ment teri, duta bes sar dan lain s sebagainya. Saudara‐s saudara,  k khususnya  kaum  ibu‐ ‐ibu  yang  saya  hor rmati.  Sela anjutnya,  bagai imanakah fu ungsi kedudu ukan kaum w wanita menurut ajaran Is slam. Dalam  QS. Al‐Baqarah ayat  228, A Allah menjel laskan :    punyai dan k kewajiban ya ang sama den ngan kaum p pria”.  Artinya : “ Kaum wanita itu memp

18 
 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

memperhatik kan firman A Allah tersebu ut jelaslah b bahwa agama a Islam mem mberikan  Dengan m kedudukan  dan  perhatian  yang  sebaik k‐baiknya  te erhadap  kau wanita.  Juga  agam Islam  um  ma  memberikan  hak an  kewajiban  yang  sam terhadap  kaum  wanit dengan  k k  ma  ta  kaum  prianya sesuai  a,  masing‐masing.  dengan alam dan fitrahnya m wanita dalam m pandangan n Islam men njadapat jam minanhak milik, kaum  Misalnya  saja kaum w wanit ta berhak un ntuk mendap patkan pend didikn dan pe engajaran, b berhak pula u untuk menge eluarkan  pendapat dan sar ran dan lain s sebagainya. Di dalam hadits Nabi menyatakan n :  wanita itu adalah soko gu urunya (tiang g) Negara, kalau wanitan nya baik 9da alam arti  “Kaum w terdidik, b budi pekertinya baik), maka Negara p pun akan me enjadi baik p pula”.      Hadirin se ekalian yang gberbahagia. Maka  kit di  dalam  mempering ta  gati  hari  R.A Kartini  tah A  hun  ini,  mar rilah  kita  tin ngkatkan 

pengabdian  kepa Tuhan  Y ada  Ynag  Maha  E Esa,  kita  ting gkatkan  pula pengabdia kepada  nusa  dan  a  an  n ta‐cita luhur R.A Kartini s sekaligus mencetak kader‐kader karti ini baru.  bangsa juga kita lestarikan cit   Demikian pidato/sam n  mbutan  dari  saya  dalam  rangka  memperingati  hari  kartini,  semoga 

berm manfaat  bagi  kita  semua khususny bagi  kaum remaja  p a,  ya  m  putrid  sebag generasi  bangsa,  gai  penerus cita‐cita R.A Kartini.    annya  dan  mohon  maa atas  sega kekurang m as  ala  gan  dan  Terimaksih  atas  segala  perhatia

ilafanya.  Akhirul  kalam  wabillahit  t taufiq  walhidayat  wassa alamu  ‘alaik kum  warohm matullohi  kekhi waba arokaatuhu.               

19 
 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

Pidato o  Berb bakti kep pada Ked dua Oran ng Tua 
  Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.  

Bapak‐ba apak, ibu‐ibu serta saudara‐saudara s sebangsa dan n setanah air r yang saya h hormati.  Segal puji  bagi  Allah  yan menguas seluruh  alam.  Rahm dan  sa la  ng  sai  mat  alam  semog tetap  ga  dilimpahkan kepa ada seorang Nabi yang ti idak akan ad da Nabi sesud dahnya, Nab bi Muhamma ad Saw. ,  da keluarga dan sahabat tnya seluruhn nya.  kepad Setiap manusia sudah pasti mem miliki orang tua. Tidak satupun manu usia yang lah hir tanpa  orang tua.  Kita  p menyad bahwa  o g  pun  dari  orang  tua  berkuah  keringat,  siang  dan  malam  banting  b tulang,  memeras pikiran,  se s  ekuat  tenag memperjuangkan  ag anaknya  bisa  hidup seperti  ga  gar  p  knya  anak‐an yang  lain.  Karena  i saat  ini  ijinkan  saya untuk  me nak  itu  a  enyampaikan betapa  n  layak penti ing berbakti kepada oran ng tua.  Rekan‐rekan dan para a hadirin yan ng saya bang ggakan.  Alloh  yan Maha  Bija ng  aksana  telah mewajibkan  setiap  ana untuk  berbakti  kepad orang  h  ak  da  tuany Bahkan  p ya.  perintah  unt berbuat  baik  kepada orang  tua  dalam  Al  Q tuk  a  Qur’an  digandengkan  dengan  perintah  untuk  bertauhid  sebagaimana  firman‐ Nya,  “Dan  Tuhanmu telah  u  supaya  kamu  jangan  me enyembah  se elain  Dia  dan  hendaklah kamu  berb h  buat  baik  memerintahkan  s mu  sebaikbaikny Jika  salah  seorang  d antara  ked ya.  di  duanya  atau kedua‐ u  pada  ibu  bapakm dengan  s anjut  dalam pemelihar m  raanmu,  ma aka  sekali‐ka janganlah  kamu  ali  duanya  sampai  berumur  la gatakan  kep pada  keduan perkataa ‘ah’  dan  janganlah  kamu  memb nya  an  bentak  mereka  dan  meng ucapk kanlah  kepada  mereka  perkataan  y yang  mulia.  Dan  rendahkanlah  dirim terhadap  mereka  mu  berdu ua dengan penuh kesaya angan dan uc capkanlah: ‘W Wahai Tuhan nku, kasihilah mereka ke eduanya,  sebag gaimana mereka berdua telah mendidik aku wak ktu kecil.’” (A Al Isro’: 23)  Rekan‐rekan dan para a hadirin yan ng saya cinta ai. 

20 
 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

Alangkah h lebih baik ji ika kita mem mahami arti P Penting dan Kedudukan Berbakti Pad da Orang  Tua.  Berbakti  kepada  kedua  orang  tua  merupakan  salah  satu  amal  sholih  yang  mulia  bahkan  diseb butkan berka ali‐kali dalam m Al Quran te entang keuta amaan berba akti pada ora ang tua. Allo oh Ta’ala  berfir rman:  an janganlah  kamu mem mpersekutuka an‐Nya deng gan sesuatup pun. Dan  “Sembahlah Alloh da baiklah kepada dua orang g ibu‐bapak.” (An Nisa: 3 36).   berbuat b Di dalam ayat ini peri intah berbak kti kepada du ua orang tua disandingka an dengan am mal yang  paling g utama yait tu tauhid, m maka ini menunjukkan ba ahwa amal in ni pun sanga at utama di s sisi Alloh  ‘Azza  wa  Jalla.  Begitu  besa arnya  marta abat  mereka dipandang dari  kacamata  syari’a Nabi  a  g  at.  meng gutamakan b bakti mereka a atas jihad  fisabilillah, Ibnu Mas’ud berkata: “A Aku pernah b bertanya  kepad Rosulullo ‘Amalan  apakah  yang  paling  dic da  oh,  cintai  Alloh?’ Beliau  men ’  njawab,  ‘me endirikan  shola pada  wakt at  tunya,’  Aku  bertanya  ke embali,  ‘Kem mudian  apa?’  Jawab  Belia ‘berbakti kepada  au,  i  orang g tua,’ lanjut t Beliau. Aku u bertanya la agi, ‘Kemudia an?’ Beliau m menjawab, ‘Jihad di jalan n Alloh.’”  (HR. A Al Bukhori no. 5970).   Demikian n agungnya k kedudukan b berbakti pada a orang tua, bahkan di at tas jihad fi sa abililllah,  padahal jihad me emiliki keutam maan yang sangat besar pula.  Rekan‐rekan dan para a hadirin yan ng saya muly yakan.  h sekali‐kali  kita berbuat t durhaka ke epada orang  tua. Ingatlah begitu dah hsyatnya  Janganlah man  bagi  siapapun  y yang  durhak kepada  orang  tua.Wahai  sau ka  udaraku,  Ro osululloh  ancam meng ghubungkan  kedurhakaa kepada  k an  kedua  orang tua  denga berbuat  syirik  kepad Alloh.  g  an  da  Dalam hadits  Ab Bakrah,  be m  bi  eliau  bersab bda:  “Maukah  kalian  aku beritahuka dosa  yan paling  u  an  ng  besar r ?” para sah habat menjaw wab, “Tentu u.” Nabi bers sabda, “(Yaitu) berbuat s syirik, duraka a kepada  kedua orang tua.” ” (HR. Al Buk khori)  Membuat  menangis  orang  tua  juga  terhitu ung  sebagaa perbuatan durhaka,  tangisan  a  n  mere berarti  terkoyaknya hati,  oleh  polah  ting eka  a  gkah  sang  a anak.  Ibnu  ‘ ‘Umar  mene egaskan:  “Tang gisan kedua orang tua te ermasuk kedurhakaan ya ang besar.” (HR. Bukhari, , Adabul Muf frod hlm  31. Li ihat Silsilah  Ahaadits Ash h Shohihah k karya Al Imam m Al Albani, 2.898)  n  urat  Al  Isro’  bahwa  perk kataan  “uh”  atau  “ah”  terhadap  t Alloh  pun menegaskan  dalam  su orang g tua saja dilarang apala agi yang lebih h dari itu. Da alam ayat itu u pula dijelaskan perinta ah untuk  berbu baik  pad orang  tua Sekarang  kita  ketahui  bersama  a arti  pent uat  da  a.  apa  ting  dan  keu utamaan  berba akti pada ora ang tua. Kita ingat kemba ali, betapa se ering kita me embuat mara ah dan mena angisnya 

21 
 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

orang tua?  Betapa  sering  ki tidak  me g  ita  elaksanakan  perintahnya Memang  tidak  ada  ketaatan  a?  k kepad makhluk dalam  ber da  k  rmaksiat  kep pada  Alloh, akan  tetap bagaiman sikap  kita dalam  pi  na  a  meno olak  itupun  harus  denga cara  yang  baik  tidak serampang an  k  gan.  Bersege eralah  kita  meminta  m maaf f pada kedua anya, ridho A Alloh tergantu ung pada rid dho kedua or rangtua.   Demikian yang  dapa saya  sam n  at  mpaikan.  Mo ohon  maaf  jika  ada  pe erkataan  yan tidak  ng  berke enan.  Akhirul  kalam  w wabillahit  taufiq  walhidayat  wassalamu  ‘alaiku warohm um  matullohi  waba arokaatuhu.                                     

22 
 

O Oleh Yuda Ku urniawan 

 

DAFTAR PU USTAKA A 
  Ahnan, Maftuh. 2 2002. Contoh h‐contoh MC C Pidato Da’w wah dan Do’a a. Surabaya: Terbit Teran ng    Sumb ber lain :  http:/ //pcinutaiwa an.wordpres ss.com/2009/ /02/08/cont toh‐pembuka aan‐ceramah h‐beserta‐art tinya/  http:/ //kabarmu.b blogspot.com m/2009/05/k kumpulan‐co ontoh‐naskah h‐pidato.htm m

23