P. 1
Aktivis 2005

Aktivis 2005

|Views: 1,464|Likes:
Published by Hazman Aziz

More info:

Published by: Hazman Aziz on Jul 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

Sections

JUFFRI BIN SUPA'AT
LEMBAGA PERPUSTAKAAN NEGARA

Makalah ini akan memberikan takrilan terhadap pembelajaran bahasa dan
menyentuh ciri-ciri yang terdapat dl dalam puisi kanak-kanak serta bagaimana ia
dapat membantu pembelajaran Bahasa Melayu. Makalah ini juga menganjurkan
beberapa kegiatan yang boleh dilakukan dengan menggunakan puisi kanak-
kanak untuk mempelajari bahasa.

1.0 Pengenalan

Bahasa tercelus daripada gabungan beberapa komponen seperti bunyi dan makna serta
slruktur yang digunakan sehari-hari. Komponen-komponen bahasa ialah lonologi, semantik dan
nahu. Fonologi ialah komponen yang "mengawal struktur dan tala bunyi, manakala komponen
kedua iaitu semanlik yang merangkumi perbendaharaan kata atau pemahaman gagasan kata-
kata yang diujarkan atau diluahkan" (Berk, 2003). Nahu atau tatabahasa merupakan unsjur yang
digunakan untuk rnenyusun kata-kala. Bagi tujuan kertas kerja ini, tumpuan akan diberikan
kepada aspek lonologi dan semantik.

Mengenali bahasa bermakna kesemua komponen ini dapat dikuasai dan digunakan
sebagai sistern perhubungan. Apa yang kita kelahui ialah bahasa yang digunakan kanak-kanak
seialunya tidak sama dari segi makna dengan bahasa yang digunakan oleh orang dewasa.
Sudah tentu untuk menguasai bahasa, kanak-kanak harus terlebih dahulu membina
perbendaharaan kala mereka supaya mereka dapat memperhalusi makna dan juga membuat
kaitan kala-kata lersebu!.

Menurut Howard Gardner (1993), seseorang yang memiliki kecerdasan bahasa,
(Iinguistik) mahir bertutur dan juga menulis; salah sate cara memupuk kecerdasan ini ialah
"menghalal puisi yang popular dan kemudian dibaca dengan kuat" (Burnett 2002: 105).

2.0 Puisi Tradisional/Puisi Kanak-Kanak

Karya sastera seperti puisi dan pantun menggambarkan perasaan manusia seperti
gembira, sedih, marah dan takut. Maka ilu sastera yang baik yang ditulis dengan bahasa yang
indah akan dapat menarik minat kanak-kanak. Puisi tradisional yang telah dicipla sejak zaman
berzaman dapat memainkan peranannya dalam pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak.
Menurut Donald Graves (1992:3), puisi "menyalukan bunyian dan makna di antara baris kata-
kala". Puisi tradisional mengenalkan kanak-kanak dari berbagai generasi kepada dunia nyata
yang dilalui sehari-hari selain juga mengenalkan mereka kepada dunia imaginasi. Oleh ItU, kita
lidak dapat menafikan kaitan kemahiran bahasa ini yang dapal dilakukan meialui Puisi kanak-
kanak.

3.0 Rima dan Irama

Di antara eiri-eiri yang terdapat di dalam puisi tradlsicnal ialah nilai rima dan iramanya.
Memang seeara semula jadi, manusia akan mempunyai tindak balas terhadap rima dan irama.

160 Akuvis-)urnal Akademd( JilidV2005

3.1

rnenja

kreatil

pasti c

mend!
gerak,

4.0

kanak-
kanak-

dikena

Amerif

rnernp.
rnernb,

disarnr

an
ia

3n

.k-

ikna serta
iantik dan

.ornponen

san kata-
isjur yang
diberikan

'igunakan
ak-kanak

dewasa.

membina

membuat

bahasa,

ini ialah

I seperti
'sa yang

~ zaman

k-kanak.
ris kala-
ia nyata

itu, kita
i kanak-

3.1 P"rgerakan Fizikal

la juga dapat meneetuskan berbagai perasaan dan juga pergerakan fizikal yang
menjadikannya satu kegiatan yang bukan saja menyeronokkan, bahkan salu keqiatan yang
kreatif juga. Sebagai eontoh, PUIS; "Pok Amai-Amai";

Puisi in;harus dibacakan dengan gerak tangan yang melakukan tepukan dan trarna yang
pasti akan menarik perhatian kanak-kanak terulama anak-anak kecil. Satu lagl eontoh ialah puisi,

Pak Cokok geoggam gamit
Pak Syawal hamba raja
Minta Cekur diben'kunyi
Nak ubat ayam buta.

Sekiranya anda menggenggam-gamitkan jari-jari anda di depan si keel! ketika
mendendangkan puisi Inl, maka la pasti terangsang untuk turut sama dan menlru melakukan
gerakan-gerakan tersebut.

4.0 Pengulangan

Pengulangan kala-kala amal penlin9 dalam pembelajaran bahasa terulama kepada
kanak-Kanak. Sekiranya perkataan itu dillhat berulang kali, 'a sudah pasti dapat membantu
kanak-kanak itu di dalarn proses menglnga! dan mengenalpasti patah-patah perkalaan yang
dlkenalkan

Menurul satu kajian yang dijalankan oleh Mary Jalango (1997), d! sebuah tadika di
Amerika syankat, sekumpulan kanak-Kanak yang dldedahkan dengan sebuah puisi yang
mempunyai perkataan yang berulang sebanyak 11 kali, akhirnya terdorong untuk turut sama
membaea bahan-bahan itu.

Melalul pengulangan, kanak-kanak itu dapal mengenal perkataan dan frasa yang
disarnpaikan dan akhirnya dapat menggunakannya.

Aktivis-Jurnal Akadermk JihdV2005 161

5.0 PerbendaharaanKala

Puisi amat berguna untuk membina perbendaharaan kala. la Juga memberi makna
perkataaan melalui konteks yang disampaikan oleh puisi-puisi tersebut dan juga menerangkan
maksud dan maknanya.

6.0 Kegialan Melalui Puis!

KEGIATAN 1

KEGI

Term

Tuju;

Puisi

Tema:
Tujuan pembelajaran:

Puisi:

Lagu Rama-Rama

Serangga
Mengenalkan kosa kata, Rama-rama, Kupu-kupu dan
Ulat buill, Belalang

Dari u/atjadl kepompong
ie titiur da/am kelongsong
Bila wektu kepompong pecah
Jadi rama-rama yang indah.

Rama-rama terbang me/ata
Sungguh cantlk aneka warna
Hisap madu di kebun bunga
Tapi la tak hldup lama.

Lagu Suka Ramai

ri makna
erangkan

Jan

Belalang rama-rama
hinggap pohon rambai
Mari sama-sama
nyanyi suka remei.

Kita suka (8ma-rama,
macam-macam warna

Berkewen sama-sama
/erbang sini sana.

Rama-rama

Sarna-sarna

KEGIATAN 2

Tema:

Masa
Tujuan pembelajaran: Mengenalkan kosa kala, Senja, siang, malam, asar dan
juga konsep waktu

Puisi:

Senjakala

Asarsudah tepes, hari sudah pe/ang
Main sudah puas, mari kita pu/ang
Senjakala, senjakala. mari kita pulang.

Ma/am sudah da/ang, siang suaeti pergi
Sekarang kila pulang, esok dalang /agi
Sonjekete, senjeke!e, esok dalang /agi

Waktu Be/ajar

Waklu be/ajarjangan main-main
Guru tunJuk ajarjangan ingal/am
Menulis meiuns buat sampai habis
Membaca mengira cuba sampaijaya

Waktu be/ajar cuba/ah be/ajar
Kelika bermain cuba/ah bersama
Be/ajar bermain jangan campur-campur
Majufah jayalah murid-murid semua.

Da/uk Harimau

Datuk Harimau puku/ berapa, pukul satu
Da/uk Harimau pukul berapa, pukul dua
Da/uk Harimau pukul berapa, pukulliga
Da/uk Harimau puku/ berepe, puku/ empet
Da/uk Harimau puku/ berapa, puku/lima

Aktivis-Jurnal Akademik Jihd V 200S 163

Datuk Harimau pukul berapa, pukul enam
Datuk Harimau pukul berapa, pukul tujuh
Datuk Harimau pukuJberapa, pukuJlapan
Datuk Harimau pukul berapa, pukul sembilan
Deiuk Harimau pukul berapa, pukul sepuJuh

KEGIATAN 3

Tema:

Haiwan
Tujuan pembelajaran: Mengenalkan kosa kata, Kuda, Kucing, Katak

Puisi:

Kalak Lompet

Lompatsi katak lompat
Lompallah linggi-linggi
Cepalfah adik cepat
Cepalfah bangun pag/-pagi

Kalau adik malas lagi
Malas bangun pagi
La... La.... la..
Nanti kita rugi.

Kuda

Saya ada kude, dibuat oien ayah
Leberpakai teti, «uae pun mahu Ian
Oh kudeku garang
ekomya sangan panjang
Kuda ayah bust dari pe/epah pisang

Saya ada salu kucing
Di tebemye ada loceng

p a n d a i m e n a n p u ~ n g ~ u s m g

Saya gelar dia ching, ching

Ching, ching ching saya panggi dia
Kling, kling, kilng berbunyi locengnya.

Menyusun kegiatan amat penting. Seliap kegialan harus merangkumi beberapa
kemahiran umpamanya kemahiran mendengar, bercakap dan juga melihal perkalaan. la juga
harus member; ruang kepada kanak-kanak ladi unluk lerlibat sama.

7.0

sudat
untuk

juga (
kata,

meml

Ciri-ci

BibU,

Berk,

Grave
Jalon

Nani

Roha

Steel<

Tomp
Zubai

-rapa
juga

7.0 Kesimpulan

Sekiranya pembelajaran bahasa dapat dijalankan dengan cara yang menyeronokkan, ia
sudah tentu dapat membantu kanak-kanak mempelajarinya. Puisi-puisi ini dapat dijadikan dasar
untuk perbincangan dan juga perkongsian pengalaman di antara para pelajar. Selain itu, mereka
juga dapat melakonkan perasaan itu melalui gerakan tangan dan badan serta mimik muka. Akhir
kata, kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelbagai deria dapat
membantu kanak-kanak mengasah kemahiran mendengar, bacaan, penulisan dan juga Iisan.
Ciri-ciri penting di dalam pembelajaran bahasa.

Bibliogra(i

Berk, L.E. (2003). Child Development. Ablongman (sixth edition)
Graves, D.H (1992). Explore Poetry. Portsmouth, NH: Heinemann
Jalongo, M. R., Ribblett, D. M. (1997). USingSong Picture Books To Support Emergent Literacy.
Childhood Education, Fall 1997; 74:1.
Nani Menon, Rohani Abdullah, (2004). Panduan Kognitif Kanak-Kanak Prasekolah. PTS
publications and distributor Sdn. Bhd.
Rohani Rustam & Jamiah A Bakar (1988). Bacalah SayangL Times Book International.
Steele, P. (1998). Rhymes for Language Development. NTUC Childcare Cooperative Ltd.
Tompkins, G. E.(2003). Literacy for the 21" Century. Merrill Prentice Hall.
Zubaidah, Mohsen, (2005). Timang Tinggi-Tinggi. NLB. Ed. Juffri Supa'at.

Aktlvis-Jurnal Akademik JilidV 2005 :/65;

BIODATA PEMAKALAH

PROFESOR DR HASHIM HJ MUSA lahir di Pasir Mas Kelantan (1945), ialah seorang Profesor
dan Ketua Jabatan Bahasa Melayu di Akademi Pengajian Melayu Unlversiti Malaya, lulusan
Universiti Malaya (B.A. (Hons.)(1972), MA (1975), PhD. (1988) (bidang Pengajian Melayu,
Linguistik dan Bahasa Melayu), di American University Cairo (Sijil Bahasa Arab Fusaha) dan di
Malayan Teachers College Kuala Lumpur (Sijil Guru Bahasa Inggeris), pernah menjadi
Pengarah/Dekan Akademi Pengajian Melayu dan Timbalan Dekan Fakulti Sastera dan Sains
Sosial, Universiti Malaya; menjadi Research Fellow dan mengaudit kursus PhD. di University of
California, Berkeley (1980), Research Feliow di School of Oriental and African Studies University
of London (1992), Research Fellow di Unversiti al-Azhar Kaherah (1987), dan Research Fellow di
KITLV t.eiden, Holland (1993), dan pernah menerima anugerah Fulbright Malaysian Islamic
Scholar Award 1995 ditempatkan di Department of Middle Eastern Studies University of
California Berkeley dan Department of Religion di Temple University Pennslyvania U.S.A. Juga
pernah menjawat Senior Visiting Research Fellow (Professor) di International Institute for Asian
Studies, Leiden, Holland (1999). Telah menghasilkan 18 buah buku teks universiti dan buku
akademlk, antaranya Binaan dan Fungsi Perkataan da/am Bahasa Melayu (1993), Pengantar
Falsafah Bahasa
(1994), Falsafah Bahasa Melayu: Beberapa Aspek Kajian (1994), Ta/abahasa
Dewan Edisi Baharu (bersama riga penulis lain,
1996), Epigrafi Melayu: Sejarah Sistem Tulisan
dalam Bahasa Me/ayu
(1997), Pengan/ar IImu Makna (dengan seorang penulis lain, 1998),
Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi
(1999), A Brief Survey on the Study of the Malay Sas/era
Kitab on Malay Islamic Thought (1999), Merekonstruksi Tamadun Melayu Islam: Ke Arah
Pembinaan Sebuah Tamadun Dunia Alaf Ketiga (2001), Falsafah, Logik, Nilai dan E/ika Melayu
(2001), Agenda Melayu: Ke Arah Pembinaan Peradaban Melayu Bertaraf Dunia Alaf Ketiga
(2002).
Buku Pengan/ar Fa/safah Bahasa telah diaugerahkan Hadiah Bahasa 1996 oleh
Persatuan Linguistik Malaysia/Public Bank dan buku Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi
dianugerahkan Hadiah Citra Pendita 2000 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Bidang
pengkhususannya ialah tamadun Melayu Islam, bahasa dan Iinguistik Melayu, falsafah dan
pemikiran Me/ayu, nila: dan etika Melayu Islam.

PROF. MADYA DR. NORIAH MOHAMED dilahirkan di Sabak Bernam, Selangor dan bersekolah
di Sekolah Umum Sabak Bernam di waktu pagi dan Sekolah Agama Batu 2 Sepintas di waktu
petang sehingga tahun 1957. Pada tahun 1958 beliau melanjutkan pelajarannya di Sekolah Tun
Fatimah Melaka sehingga lulus Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 1963. Setelah itu beliau
mengikuti program Latihan Guru di Pusat Latihan daerah Taiping dan mendapat Sijil Perguruan
pada tahun 1966. Beliau pernah mengajar di Sekolah Rendah Parit Buntar dan Sekolah All
Saints Taiping sebelum melanjutkan pelajaran ke Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun
1971. Selain menjadi pelajar di universiti, beliau mengajar (menghabiskan kontrak) di Sekolah
Menengah Padang Rengas dan Sekolah Holy Methodist Teluk Intan, Perak. Beliau lulus Sarjana
rnuda dengan kepujian pada tahun 1975. Pada tahun 1976 - 77 beliau mengikuti Program Tanpa
Ijazah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk mendalami Bahasa Jawa di samping
menyelesaikan program Sarjana. Pada tahun 1977 beliau lulus Sarjana Persuratan daripada
Universiti Kebangsaan Malaysia dan terus dilantik menjadi pensyarah sehingga tahun 2001.
Beliau mendapat Ijazah Kedoktoran daripada Universiti Malaya pada tahun 1991. Kini beliau
berkhidmat pula sebagai Felow Penyelidik Kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM
(ATMA) sejak 2001. Dr. Noriah banyak menulis buku dan di antaranya ialah Hikayat Panji
Semirang
(1992) Dewan Bahasa dan Pustaka; Jayengbaya: Memahami Pemikiran Jawa (1993)
UKM; Hikayat Hang Tuah ( 1997) Yayasan Karyawan; Jawa di Balik Tabir (2001) UKM; Syair
Ken Tambuhan
(2002),terbitan Yayasan Karyawan; Syair Almarhum Baginda Sullan Abu Bakar
di Negeri Johor
(2001)Yayasan Warisan Johor; CD InteraktifSejarah Melayu (2002) ATMA (versi
Melayu); CD Interaktif Sejarah Melayu (2003) (versi Inggeris); CD Interak/if Sejarah Melayu
(2005)(versi Arab). Beliau juga menyampaikan beberapa makalah yang dibentangkan di luar dan

166 Aktivis-JurnalAkademlk JihdV 1005

dida

Sasf
dan

Bud'

Pusr
Pusa
selai
UKM
Ping;
Inter;

versi

sejaj

DR j

deng

mem

Telat
(1981
(198-
(1 9 8 ~

Sesu
Aplik
Mela

Mela

Pasc

Di sa
terba
Saste
perta
sayer
Saste

Write

Sarja
Perst
Pend

mene

Pesc.

( 2 0 0 ~

Sast.

JUFF

Sekol
A). S
Mass
Unive

and

(Pem

menu

puisi
Baha:
Nega
Pelaj,
tahun

Profesor
lulusan
Melayu,
I) dan di
menjadi

In Sains

'ersity of

niversity

:ellow di
Islamic
srsrty of
.A. Juga

or Asian

an buku

mgantar

3bahasa

r Tulisan

, 1998),

Sastera
Arah
, Melayu
f Ketiga
96 oleh

an Jaw;

Bidang
fah dan

rsekolah
di waktu
Jlah Tun
u beliau

~ r g u r u a n

.olah All
la tahun
Sekolah
Sarjana
n Tanpa
samping
faripada
In 2001.

11 beliau
yu UKM

'at Panji

a (1993)
M; Syair

iu Bakar

A (versi

Melayu

luar dan

di dalam negeri terutama yang berkaitan dengan Kesusasteraan Melayu Tradisional, bahasa dan
Sastera Jawa. Penulisan beliau ada yang diterbitkan dalam beberapa buah Jurnal, buku, majalah
dan akhbar di dalam dan di luar negara. Alas kegiatan ini beliau dianugerahi: Medal Kridha
Budaya dari Surakarta (1995); Pingat Selia Mahkota (SMS) Selangor (1999); Medal Peringatan
Pushkin dari Universiti Moscow (1999) kerana sumbangan beliau dalam mendirikan bersama
Pusat Pegajian Nusantara di Institut Pengajlan Bahasa Asia dan Afrika di Universitl Moskow
selain menjadi Pensyarah Pelawat di Institut tersebut sejak tahun 1994 - 1998; Hadiah Penerbit
UKM 1993; Hadiah Buku Kebangsaan 1994; Hadiah Sastera Perdana (bahagian Esei 1998);
Pingat Gangsa ( CD Interaktif Sejarah Melayu versi Melayu) UKM 2003; Pingat Perak (CD
Interaklif Sejarah Melayu versi Inggeris) UKM 2004; Pingat Gangsa (CD Interaklif Sejarah Me/ayu
versi Arab) UKM 2005. Dr. Noriah juga merupakan Karyawan Tamu Yayasan Warisan Johor
sejak Me; 2001 hingga sekarang.

DR ABDUL RAMAN NAPIAH atau nama samarannya Mana Sikana mula menulis pada1964
dengan cerpen Kawan Yang Berbudi dan Berbudi. Selain daripada menulis cerpen, beliau juga
menulis drama (radio, tv dan pentas), novel, puisi, esei, kritikan dan buku-buku kajian sastera.
Tetah menerbitkan empat kurnpulan cerpen: San/au (1982), Jejak Yang Hilang (1984), Abzyx
(1986) dan Nusia (2002). Bagi drama telah menghasilkan kumpulan Apa-Apa (1982), Tok Awang
(1984) dan Hikmah (1998). Antara novel yang dihasilkannya ialah Ronjang (1984), Kesesa/an
(1987), Klimak
(1989) dan Syajar (1996). Banyak menghasilkan buku kajian sastera anlara Teras
Sas/era Melayu Moden
(1982), Esei-Esei Kesusasteraan (1983), Kritikan Sastera:Kaedah dan
Aplikasi
(1986), Di Sekl/ar Pemikiran Drama Moden (1989), Teori Sas/era Moden (1990), Drama
Melayu Moden
(1996), Teori dan Kritikan Sas/era Pascamodenisme (1998), Jejak Sas/era
Me/ayu Moden ke Pascamoden
(2002) Teori dan Kri/ikan Sas/era (2002) dan Saslera Melayu
Pascamodenisme
(2004) Keseluruhan buku yang dihasilkan melebihi 100 buah buku semuanya.
Di samping itu beliau pernah memenangi Anugerah Sri Angkasa bagi skrip drama radio dan TV
terbaik (1973), Penulis lerbaik Dewan Sas/era (1978), Hadiah Sastera UKM (1978), Hadiah
Sastera Nasional untuk cerpen dan kritikan sastera ( 1978 dan 1982). Beliau adalah penerima
pertama Anugerah Sasterawan Perak 2004. Beliau juga pernah menjadi panel pelbagai
sayembara menulis drama, cerpen, novel, esei dan kritikan sastera; anggota panel Hadiah
Sastera Sabah, Hadiah Sastera Perdana, Hadiah Sastera MASTERA dan Hadiah Sastera Sea
Write Award. Mendapat pendidikan Sarjana muda Kelas Pertama Persuralan (1978), ijazah
Sarjana Sastera (1980) dan Doktor Falsafah (1990), beliau pernah bertugas di Jabatan
Persuratan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, dan kini bertugas di Institut
Pendidikan Nasional, Universiti Teknologi Nanyang Singapura. Semasa di Singapura telah
menerbitkan beberapa buah buku antaranya Sas/era Singapura dan Malaysia di Era
Pascamoden
(2002) Sas/era Me/ayu Klasik: Warisan Keemasan (2003) Proses Penulisan Krea/if
(2004), Sas/era Junjungan
(2005), Teorl Sas/era Kon/emporari (2005) dan Teoti dan Kri/ikan
Sas/era Malaysia
& Singapura (2005).

JUFFRI BIN SUPA'AT dilahirkan pada 8 Disember 1967. Pernah mendapat pendidikan di
Sekolah Menengah Westlake (GCE Peringkat 0) dan Sekolah Menengah Beatty (GCE Peringkat
A). Selepas menjalani Perkhidmatan Negara, mengikuti kursus Diploma Lanjutan Perhubungan
Massa yang dianjurkan Instilut Pembangunan Pengurusan Singapura dengan kerjasama
Universiti Oklahoma City pada 1996, mendapat Sarjana Muda Sastera dalam bidang Journalism
and Media Studies,
The University of Queensland dan mendapat Sarjana Pendidikan
(Pembangunan Awal Kanak-Kanak) Queensland University of Technology pada 2004. Mula
menulis sekitar tahun 1984 dengan menyumbang ulasan buku, penulisan esei, cerita pendek dan
puisi kepada Berita Harian/Berita Minggu dan penerbitan lain seperti Dewan Sastera dan Pelita
Bahasa. Kini bertugas sebagai Eksekutif, Pembangunan Rancangan, Lembaga Perpustakaan
Negara. Dalam dunia persuratan beliau pernah dilantik ahli panel Perbincangan Sastera bersama
Pelajar di Maktab Rendah Tampines anjuran Kumpulan Angkatan Muda Sastera (KAMUS) pada
tahun 1995 dan Minggu Penulis Singapura, anjuran Majlis Kesenian Singapura (NAG) pada

Akuvis-jumalAkademikJilidV 2005 161

tahun 1997. Beliau juga giat membangunkan prasana persuralan Melayu Singapura melalui
aktiviti-aktiviti yang beliau rencanakan dan galakkan di cawangan-cawangan Lembaga
Perpustakaan Negara di Singapura. Beliau juga bertanggungjawap merancakkan aktiviti
persuralan Melayu di perpustakaan.

MOHAMAD ALI HANIFIAH BIN ABDULLAH memperoleh ijazah Sarjana Muda (Kepujian)
daripada Universili Malaya, Malaysia (1997), dan Sarjana Sastera daripada Universili Teknologi
Nanyang Singapura. Beliau merupakan calon PhD di Asian Language And Cultural Unit,
National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore. Beliau juga
memperolehi kelulusan profesional iaitu Certificate in Education, Singapore (1988). Kini beliau
merupakan Zamil Program Latihan Khas Bahasa Ibunda, Inslilut Pendidikan Nasional sejak
tahun 1998. Pernah mengajar di Sekolah Rendah Merlimau (1988-19911), Sekolah Rendah
Boon Lay (1991-1993) dan Sekolah Menengah Della (1997-1998). Beliau pernah menjadi
Bendahari Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura selama dua penggal. Beliau berminat di
dalarn bidang sastera tradisional Melayu, pemikiran kreatif dan kritikal dan isu-isu semasa.

MOHAMED AIDIL SUBHAN BIN MOHAMED SULOR memperolehi ijazah Sarjana Muda
(Kepujian) daripada Universiti Malaya, Malaysia dan Sarjana Sastera daripada Universlti
Teknologi Nanyang Singapura. Beliau merupakan calon PhD di Centre for Research in Pedagogy
& Practice, National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore. Beliau
juga memperolehi kelulusan profesional iaitu Certificate in Education, Singapore (1990). Klni
beliau merupakan Zamil di Pusat Bahasa dan Kebudayaan, Institut Pendidikan Nasional,
Universiti Teknologi Nanyang. Beliau pernah dilantik Tenaga Pengajar dan Pengurus Disiplin
bagi Program Latihan Khas Bahasa Ibunda, Instltut Pendidikan Nasional, Universiti Teknologi
Nanyang.(1997-2002). Pernah mengajar di Sekolah Rendah Shuqun (1990-1993); Sekolah
Menengah Fajar (1997) dan Sekolah Menengah Dunman (2002). Pernah juga bertugas sebagai
wartawan sementara di Berita Harian, Singapore Press Holdings (1994-1995). Beliau pernah
memegang jawatan Setiausaha Agung Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura (KGMS); anggota
Lembaga Pengarah Mendaki dan Pengerusi Siri Kuliah Warisan bagi Taman Warisan Melayu
Beliau kerap menganjurkan bengkel penulisan kreatif dan perbahasan. Bidang beliau ialah
perancangan bahasa dan dasar. Beliau minat dalam pedagogi, pemikiran kreatif dan kritikal:
serta isu-isu pendidikan dan sostal.

MOHAMED PITCHAY GANI BIN MOHAMED ABDUL AZIZ dilahirkan di Jalan Eunos, Kampung
Melayu, Singapura pada 24 Julai 1967. Beliau menerima pendidlkan di tadika 4PM; Sekolah
Rendah Jalan Eunos; Sekolah Menengah Siglap; dan Maktab Rendah Nanyang. Mendapat
Diploma Pendidikan Institut Pendldikan Nasional (1992); Ijazah Sarjana Muda Pengajlan Melayu
(Kepujlan) Universiti Malaya (1999) dan Sarjana Sastera Universltl Teknologl Nanyang (2004).
Bellau pernah mengajar bahasa Melayu di Sekolah Rendah Li Hua (1992-1996) dan Sekolah
Menengah First Toa Payoh (1999). Sejak 1999 beliau adalah lenaga pengajar di Program
Latihan Khas Bahasa Ibunda, Institut Pendidikan Nasional, NTU Singapura. Sejak 2004 beliau
merupakan Penyelaras program lersebut Beliau adalah anggota seumur hidup pertubuhan
kecendikiawanan 'Golden Key National Honor Society' di Amerlka Syarikat Bellau juga
merupakan seorang aklivis bahasa yang bergiat dalam beberapa pertubuhan Melayu di
Singapura. Beliau aklif rnenulis sejak lahun 1998 dalam genre krllikan sastera, bahasa, isu
kemasyarakalan, sajak dan cerpen.. Karya-karya beliau banyak dilerbitkan di akhbar Berila
Harian dan Berita Mlnggu selain majalah dan jurnal ternpatan mahupun luar neqeri. Beliau juga
aklif memberikan pandangan dan ulasan isu-isu soslo-politikal, bahasa dan saslera di radio dan
lelevisyen selain membentangkan kertas kerja dl datam dan luar negara. Beliau merupakan
Setiausaha Kehormat MBMS (sejak 2002); Pengerusl Jawalankuasa Kecil Pemantauan Bahasa
MBMS (sejak 2002); Penaslhat Persatuan Bahasa Melayu NUS (sejak 2004); dan Penasihat
Persatuan Budaya Melayu NIE (sejak 2003).

168 Akti'Vis.Jurnal Akademlk JihdV 2005

I

I

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->