Definisi Konsep Dasar Harta Intelek Negara.

Harta intelek (bahasa Inggeris: intellectual property atau IP) dalam bidang undang-undang merujuk kepada hasil kreativiti manusia yang merangkumi pelbagai perkara seperti karya muzik,sastera dan seni,rekacipta dan simbol, nama,imej dan reka bentuk yang digunakan dalam perniagaan termasuk hak cipta,cap dagangan,paten dan hak-hak lain yang berkaitan.Di bawah undang-undang harta intelek,pemegang salah satu dari harta-harta yang bersifat abstrak ini mempunyai hak-hak eksklusif tertentu untuk harta intelek yang mereka cipta. Pembangunan harta intelek di dalam sesebuah negara akan meningkatkan tahap inovasi,ekonomi dan menganjaknya ke sebuah negara berasaskan ekonomi pengetahuan. Kekuatan undang-undang harta intelek dalam sesebuah negara juga dikenal pasti sebagai faktor penting yang mempengaruhi pelaburan dari luar terutamanya untuk bidang perniagaan yang berasaskan pengetahuan.

Objektif Dasar Harta Intelek Negara.

Tahap Sistem Perlindungan Harta Intelek Yang Terbaik.
Membangunkan sistem perlindungan harta intelek yang cekap dan berkesan untuk memastikan perolehan perlindungan dan hak-hak yang cepat dan mudah serta mekanisma penguatkuasaan yang cekap dan praktikal untuk menyediakan pembetulan dan penyelesaian pelanggaran-pelangaran hak-hak harta intelek dan juga untuk mencegah berlakunya pelanggaran.Dalam dunia hari ini di mana teknologi pesat berubah,pelindungan harta intelek yang cepat dan mudah memberi pemilik kelebihan saingan yang lebih baik dan masa yang lebih panjang untuk pengeksploitasian harta intelek yang dicipta dan memperolehi pulangan daripada daya usaha dan pelaburan mereka.Oleh itu,pemilik digalakkan untuk membangunkan lagi harta intelek dan mencipta yang baru.Daripada perspektif undang-undang,semua undang-undang dan peraturan-peraturan harta intelek perlu memenuhi keperluan tempatan dan menunaikan piawaian yang ditetapkan oleh perjanjian dan konvensyen antarabangsa yang Malaysia sertai.

Memajukan Aktiviti-aktiviti Penghasilan Harta Intelek.
Memajukan aktiviti-aktiviti penghasilan harta intelek dengan memberi fokus kepada pengurusan inovasi dan penyelidikan dan pembangunan yang lebih efektif di kalangan intitusi-intitusi penyelidikan,universiti-universiti,industri kecil dan sederhana(IKS) dan individu-individu dan juga dengan perolehan harta intelek asing dalam bidang keutamaan tertentu.Untuk memajukan aktiviti-aktiviti penghasilan harta intelek ini perlu diwujudkan suasana menggalakkan,suasana yang menyediakan insentif-insentif,geran-geran,pengurusan,kewangan,urusniaga,penguatkuasaan dan penyelesaian pertikaian.

Memajukan Pengeksploitasian Komersial Harta Intelek.
Memajukan pengekploitasian komersial harta intelek sebagai aktiviti utama penghasilan nilai yang diperlukan untuk pembangunan industri harta intelek.Tujuan muktamad adalah untuk menbangunkan industri harta intelek yang giat dan penting bagi menjana pertumbuhan ekonomi Malaysia pada millennium baru ini.

Membangunkan Kemampuan Mengurus Harta Intelek.
Membangunkan kemampuan mengurus harta intelek yang mahir di sektor awam dan swasta,untuk meliputi keseluruhan rangkaian aktiviti-aktiviti harta intelek daripada peringkat ciptaan kepada perlindungan,pengeksploitan,penilaian,pelesenan,perolehan, penguatkuasaan dan penyelesaian pertikaian.Kemampuan mengurus adalah amat penting kepada industri harta intelek yang matang dan sofistikated.

Pembangunan Infrastruktur Urusniaga Harta Intelek.
Industri harta intelek yang giat memerlukan pengwujudan industri sokongan yang sangat maju terutamanya dalam bidang urusan bank dan kewangan.Oleh itu, infrastruktur perniagaan,urusan bank dan kewangan berkaitan dengan urusniaga berdasarkan harta intelek semasa dan masa depan,terutamanya perdagangan, pelesenan,pencagaran dan pensekuritian perlu dikaji.

Perlindungan Kepentingan Harta Intelek Negara.
Menentukan kepentingan harta intelek Malaysia dikawal diperingkat antarabangsa dengan memantau perkembangan harta intelek di arena antarabangsa dan menyertai secara aktif dalam forum-forum antarabangsa yang membincangkan peningkatan harta intelek,isu-isu baru yang muncul dan cabaran-cabaran baru yang disebabkan oleh kemajuan pesat teknologi.

Pembangunan Sumber Manusia dan Kesedaran Awam.
Memajukan pembangunan sumber manusia dengan tujuan membentuk sekumpulan pakar-pakar yang besar untuk pengurusan harta intelek di semua peringkat rangkaian aktiviti-aktiviti harta intelek,untuk urusniaga harta intelek dan untuk pengeksploitan komersil harta intelek.Adalah perlu untuk meningkatkan tahap kesedaran awam berkaitan dengan tujuan mengadakan sistem perlindungan harta intelek,peranan penting harta intelek dalam pembangunan sosio-ekonomi dan teknologi negara dan perlunya hak-hak ekslusif pemilik harta intelek yang diberi oleh undangundang diiktiraf dan dihormat.Pembangunan sumber manusia dan kesedaran awam boleh menyumbang kepada pengurangan pelanggaran hak dan menanam budaya harta intelek.

Memajukan Pelaburan dan Pemindahan Teknologi Asing.
Menggalakkan lebih banyak pelaburan dan pemindahan teknologi asing dengan memberi jaminan piawaian perlindungan harta intelek tertinggi yang boleh meyakinkan pelabur-pelabur akan perlindungan harta intelek yang dibawa ke Malaysia,peluang untuk memperolehi pulangan daripada pelaburan mereka dan adanya saluran-saluran perundangan untuk mendapatkan pembetulan dan penyelesaian kes-kes pelanggaran.Dengan adanya teknologi yang diperlukan dapat digalakkan melalui perolehan,pelesenan,francais dan lain-lain.

Matlamat Dasar Harta Intelek Negara.

Peningkatan Kemakmuran Ekonomi dan Sosial.
Matlamat utama dasar harta intelek negara adalah untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dan sosial masyarakat dengan mempergunakan harta intelek sebagai enjin pertumbuhan ekonomi yang baru dengan cara memperluaskan kapasiti Malaysia untuk meningkatkan penghasilan,melindungi,penguatkuasaan yang efektif,mengurus dengan baik dan memaksimumkan pengeksploitan komersial harta intelek.

Memperkukuhkan Daya Saing Negara.
Memperkukuhkan daya saingan jangka panjang negara dengan cara membangunkan industri harta intelek sebagai industri matang dan termaju yang menghasil,mengurus dan memperdagangankan harta intelek.

Malaysia Sebagai Hab Harta Intelek Terkemuka.
Membangunkan Malaysia sebagai hab harta intelek terkemuka di mana penghasilan nilai ekonomi daripada aktiviti-aktiviti perniagaan berasaskan harta intelek memperkukuhkan keseluruhan prestasi ekonomi Malaysia.dengan industri harta intelek yang matang dan termaju Malaysia boleh menjadi pengeksport harta intelek.

Penubuhan Budaya Harta Intelek.
Memaju dan menanamkan budaya harta intelek di kalangan masyarakat perniagaan dan industri serta orang awam.Harta intelek perlu diterima sebagai aset penting dan berharga dalam pembangunan sosio-ekonomi negara dan sebagai pemangkin kepada kemajuan pengetahuan dan teknologi yang menentukan daya saingan jangka panjang negara.Sebagai aset berharga,harta intelek perlu diurus secara efektif untuk menentukan ianya dilindungi,dibangunkan selanjutnya dan potensi ekonominya dieksploitasi ke tahap maksima.

Strategi Dasar Harta Intelek Negara.

Strategi-strategi utama berikut boleh dilaksanakan bagi tujuan mencapai objektif-objektif yang telah ditetapkan:

Tahap Sistem Perlindungan Harta Intelek Yang Terbaik.
Pembangunan sistem perlindungan harta intelek yang cekap dan berkesan memerlukan strategistrategi berikut: Memperkukuhkan pentadbiran harta intelek perbadanan harta intelek Malaysia(MylPO) untuk menghadapi peningkatan tahunan permohonan pendaftaran dan keperluan pelanggan dan juga untuk menyediakan prosedur-prosedur permohonan yang mudah dan pendaftaran yang segera,garis panduan pendaftaran yang jelas,kemudahan carian awam yang berkualiti dan sistem penyebaran maklumat yang berkesan. Sentiasa mengemaskini undang-undang dan peraturan-peraturan untuk selaras dengan perkembangan antarabangsa,cabaran-cabaran baru dan isu-isu baru. Membina keupayaan untuk mewujudkan sekumpulan sumber manusia yang besar dan mahir dalam pendaftaran dan penguatkuasaan harta intelek. Mengukuhkan agensi-agensi penguatkuasaan kerajaan yang menguatkuasakan pelanggaran Akta Perihalan Dagangan 1972,Akta Cakera optik 2000,Akta Hakcipta 1987,Akta Peten 1983,Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996,Akta Reka Bentuk Susun Atur Litar Bersepadu 2000 dan Akta Petunjuk Geografi 2000. Menubuhkan mahkamah harta intelek untuk mempercepatkan pendengaran kes-kes berkaitan dengan harta intelek serta sistem penyelesaian pertikaian alternatif.

Memajukan Aktiviti-aktiviti Penghasilan Harta Intelek.
Memajukan aktiviti-aktiviti penghasilan harta intelek memerlukan strategi-strategi berikut: Tahap sistem perlindungan harta intelek terbaik yang menjamin perolehan perlindungan dan hakhak yang segera,mudah dan membolehkan pemilik mendapat kelebihan daya saingan yang lebih baik serta memperolehi pulangan daripada daya usaha dan pelaburan mereka. Pusat sumber MylPO yang pro-aktif untuk menyedia dan menggalakkan penggunaan oleh industri-industri dan individu-individu terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan data petan dan reka bentuk yang berharga serta mengandungi maklumat mengenai rekacipta terbaru atau teknologi terkini dalam dunia serta trend dunia dalam bidang teknologi tertentu. Mewujudkan suasana yang menggalakkan penyediaan insentif-insentif,geran-geran,kewangan, pengurusan,urusniaga,penguatkuasaan dan penyelesaian pertikaian. Memperbesarkan tabung harta intelek nasional dengan memajukan dan memberi fokus kepada penciptaan dalam Malaysia. Memperolehi harta intelek asing dalam bidang priority tertentu dan juga menggalakkan usahausaha niaga(ventures) asing yang intensif dalam harta intelek supaya membawa harta intelek mereka ke Malaysia. Memupuk kerjasama dan perkongsian bijak antara sektor kerajaan dan sektor swasta dan antara insttitusi-intitusi penyelidikan dan industri-industri. Memajukan penyebaran hasil penyelidikan dan pembangunan.

Memajukan Pengeksploitan Komersial Harta Intelek.
Memajukan pengeksploitan komersial harta intelek strategi-strategi berikut: Mengambil kesempatan tabung harta intelek sedia ada dan memperolehi nilai komersial yang lebih tinggi.

Mengenal pasti pencipta-pencipta harta intelek di Malaysia dan memupuk kemajuan mereka supaya perolehan nilai harta intelek dimaksimumkan. Menyokong IKS,syarikat-syarikat usaha niaga dan individu-individu terlibat dalam

pengeksploitan komersial harta intelek.Mempergiatkan aktiviti-aktiviti keusahawanan dengan memberi fokus kepada pengeksploitan harta intelek yang berdaya maju komersial. Mewujudkan suasana perniagaan bagi menggalakkan perusahaan-perusahaan tempatan dan asing menempatkan keseluruhan,jika tidak sebahagian besar daripada rangkaian nilai harta intelek mereka di Malaysia. Memajukan kaedah-kaedah penilaian dan peraturan-peraturan kontrak dan pelesenan yang sesuai untuk memudahkan pengeksploitan komersial harta intelek. Memajukan pelepasan hak-hak harta intelek yang tidak dieksploitasi oleh kerajaan atau syarikatsyarikat besar kepada IKS dan individu-individu untuk pengeksploitan komersial melalui pelesenan atau serahan hak.

Pembangunan Kemampuan Mengurus Harta Intelek.
Memajukan pembangunan kemampuan mengurus memerlukan strategi-strategi berikut: Membangunkan sekumpulan pakar-pakar mahir di semua peringkat rangkaian aktiviti-aktiviti harta intelek. Menggalakkan sektor awam dan sektor swasta supaya menguruskan harta intelek yang dimiliki dengan menyediakan garis panduan atau buku panduan yang jelas. Menggalakkan pemilik-pemilik harta intelek seperti usaha-usaha niaga asing menggunakan Malaysia sebagai hab harta intelek. Mengulangkaji undang-undang dan peraturan-peraturan sedia ada dan juga amalan-amalan perniagaan supaya membaiki pengurusan dan pengekploitan harta intelek di sektor awam dan sektor swasta.

Pembangunan Infrastruktur Urusniaga Harta intelek.
Membangunkan infrastruktur urusniaga harta intelek memerlukan strategi-strategi berikut: Mengulangkaji undang-undang dan peraturan-peraturan sedia ada berkaitan dengan undangundang syarikat,peraturan sekuriti dan undang-undang urusan bank dan kewangan secara am untuk menjamin infrastruktur perniagaan,urusan bank dan kewangan boleh memudahkan urusan berasaskan harta intelek. Menggalakkan sektor urusan bank dan kewangan membangunkan surat-cara urusan bank dan kewangan berasaskan harta intelek bagi tujuan pencagaran dan pensekuritian aset harta intelek. Mewujudkan bursa harta intelek bagi mengiatkan perdagangan harta intelek dan untuk membangunkan pasaran lebih cair untuk perdagangan harta intelek. Mengulangkaji undang-undang dan amalan perniagaan sedia wujud dengan tujuan meningkatkan suasana perniagaan untuk membiayai pelaburan-pelaburan berasaskan harta intelek termasuklah penubuhan badan pembiyaan harta intelek yang khusus.

Perlindungan Kepentingan Harta Intelek Negara.
Melindungi kepentingan harta intelek Malaysia memerlukan strategi-strategi berikut: Memantau pembangunan dan kemajuan harta intelek di peringkat antarabangsa. Menyertai secara aktif forum-forum antarabangsa yang membincangkan peningkatan perlindungan harta intelek,isu-isu baru yang muncul dan cabaran akibat kemajuan teknologi. Membentuk pendirian nasional mengenai isu-isu penting setelah berbincang dengan agensiagensi dan organisasi-organisasi berkenaan di sektor awam dan sektor swasta.

Pembangunan Sumber Manusia dan Kesedaran Awam.
Memajukan pembangunan sumber manusia dan kesedaran awam mengenai harta intelek memerlukan strategi-strategi berikut: Penubuhan Intitusi Harta Intelek Negara untuk menyediakan program latihan harta intelek yang khusus seperti perolehan hak-hak,penguatkuasaan,penyelesaian pertikaian,pengurusan,penilaian dan pelesenan serta kesedaran am. Memperkenalkan matapelajaran harta intelek dalam sistem pendidikan formal di sekolah-sekolah rendah dan menengah serta intitusi-intitusi pengajian tinggi. Mengendalikan program kesedaran awam secara berterusan dan tetap,yang memberi fokus kepada kumpulan-kumpulan sasaran khusus dan juga orang awam amnya. Menyebarkan maklumat mengenai harta intelek melalui media massa,penerbitan dan lain-lain. Mengadakan seminar-seminar,bengkel-bengkel,ceramah-ceramah dan wawancara-wawancara serta kempen-kempen. Menyertai pameran-pameran yang dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna atau lain-lain agensi awam dan swasta.

Memajukan Pelaburan dan Pemindahan Teknologi Asing.
Memajukan pelaburan dan pemindahan teknologi asing memerlukan strategi-strategi berikut: Tahap sistem perlindungan harta intelek terbaik yang menjamin perlindungan hak-hak harta intelek, memastikan pelabur-pelabur berpeluang memperolehi pulangan daripada pelaburan mereka dan menyediakan saluran undang-undang untuk mendapatkan pembetulan dan penyelesaian pelanggaran. Memudahkan industri tempatan memperolehi harta intelek asing yang diperlukan melalui pelesenan, francais dan lain-lain.

Rasional Dasar Harta Intelek Negara.

Dasar harta intelek negara diperlukan sebagai panduan utama dalam menggubal undang-undang berkaitan dengan harta intelek bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan harta intelek oleh agensi-agensi kerajaan,intitusi-intitusi penyelidikan,intitusi-intitusi pengajian tinggi,organisasi-organisasi bukan kerajaan dan sektor swasta dengan tujuan untuk memajukan penggunaan harta intelek untuk pembangunan sosio-ekonomi dan teknologi.Dasar harta intelek negara juga wajar digunakan sebagai panduan dalam penggubalan mana-mana dasar ekonomi atau sosial negara. Dasar ini juga diperlukan untuk memudahkan pembentukan suasana yang menggiatkan dan memupuk ciptaan,perlindungan,penguatkuasaan,pengurusan dan pengeksploitan maksimum harta intelek bertujuan untuk membangunkan industri harta intelek yang cergas sebagai pendorong pertumbuhan masa deepan negara.Tujuannya ialah untuk menempatka dasar harta intelek negara sebagai komponen penting dan bersepadu dengan dasar ekonomi negara untuk meningkatkan daya saingan Malaysia. Dasar ini juga perlu untuk memaju dan menanamkan budaya harta intelek dalam kalangan masyarakat perniagaan dan juga orang awam.tujuannya ialah untuk mewujudkan masyarakat yang menghargai harta intelek sebagai aset ekonomi berharga serta menghormati hak-hak pemilik harta intelek. Dasar ini juga penting untuk menyokong salah satu daripada objektif Akta Jaminan(Bil of Guarantees)Koridor Raya Multimedia(MSC)-untuk “menjadi pemimpin rantau dalam perlindugan harta intelek dan undang-undang siber.”,Dasar Bioteknologi Kebangsaan,Dasar Kepelbagaian Biodiversiti dan lain-lain dasar yang berkaitan dengan harta intelek.

Kandungan.

PENDAHULUAN PENGENALAN DEFINISI KONSEP SKOP KAJIAN

ISI DAN HURAIAN RUMUSAN/PENUTUP BIBLIOGRAFI

Pengenalan.

Hari Harta Intelek Sedunia disambut pada 26 April setiap tahun untuk meningkatkan kesedaran masyarakat awam tentang apa itu harta intelek dan bagaimana ia menggalak bukan saja perkembangan muzik,kesenian dan hiburan tetapi juga inovasi produk dan teknologi. Tujuan Utama Dasar Intelek Negara adalah untuk memanfaatkan harta intelek sebagai enjin pertumbuhan baru untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dan sosial. Dasar Harta Intelek Negara memberi fokus kepada memaksimumkan sumbangan harta intelek dalam mempercepatkan pembangunan sosio-ekonomi dan teknologi dengan cara mewujudkan suasana yang menggalakkan penghasilan berterusan harta intelek,menyediakan sistem perlindungan harta intelek berpiawaian tinggi,memajukan pengeksploitasian harta intelek berpotensi komersial,memupuk pembangunan industri-industri sokongan dan membangunkan keupayaan sumber manusia untuk melaksanakan dasar dengan jayanya. Pentingnya harta intelek untuk pertumbuhan ekonomi telah lama disedari.Dalam ekonomi semasa yang berasaskan pengetahuan,harta intelek adalah aset ekonomi berharga dan juga alat perniagaan kritikal yang boleh memberi daya saingan.Mengurus dan memanfaatkan harta intelek secara strategik adalah cara untuk meningkatkan daya saingan jangka panjang negara dalam ekonomi pengetahuan.

Bibliografi.
http://www.myipo.gov.my/files/ip_policy_bm1.pdf http://mohamadsofee.blogspot.com/2007/06/perlindungan-harta-intelek-di-malaysia.html
Yusri Mohamad Ramli.Harta Intelek Menurut Syariat Islam.Sinar Rohani JAKIM,Januari/Februari 2007 Jeniri Amir.Membina Integriti Penulis. Dewan Sastera,Mac 2005 Azizah Hamzah. Pelanggaran Hak Cipta Dari Zaman Cetak Gutenberg Hingga Zaman Siber. Dewan Sastera,Mac 2005 Mahkamah Harta Intelek Beroperasi Bulan Depan, Utusan Malaysia, 21 Jun 2007 21 Mahkamah Harta Intelek Beroperasi Julai, Berita Harian, 21 Julai 2007

http://zalisamaz.blogspot.com/2009/12/kepentingan-harta-intelek.html

NORkhadijah.mohamadnor@kosmo.com.my

Perlindungan Harta Intelek.
Mulai bulan Julai ini dua puluh satu buah Mahkamah Harta Intelek akan beroperasi di seluruh negara merangkumi 15 Mahkamah Sesyen dan enam Mahkamah Tinggi. Kelulusan penubuhan Mahkamah Harta Intelek ini telah diluluskan Kabinet pada 6 Jun lalu dilihat bakal menjadikan Malaysia sebagai negara kedua di ASEAN selepas Thailand yang mempunyai kaedah dan sistem mahkamah khas bagi melindungi aset harta intelek. Penubuhan Mahkamah ini bertepatan dengan perakuan Malaysia di peringkat antarabangsa melalui Perjanjian Perdagangan Berkaitan Harta Intelek(TRIPS).Negara telah mengorak langkah yang bijak dan terkehadapan berbanding negara lain di dalam melindungi harta intelek dan ini adalah satu lagi bentuk kejayaan dan inovasi sistem perundangan dan kehakiman di negara kita.Di samping itu gandingan bijak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna(KPDN&HEP),Perbadanan Harta Intelek Negara dan pertubuhan antarabangsa World Intellectual Property Organisation (WIPO) akan memperkasakan lagi sistem perlindungan harta intelek di negara kita. Menurut Yusri Mohamad Ramli (2007),harta intelek menurut pandangan undang-undang Malaysia merangkumi harta industri dan hak cipta.Harta industri melibatkan cap dagangan,paten,reka bentuk perindustrian,reka bentuk litar bersepadu dan sebagainya. Hak cipta pula merujuk kepada hak penguasaan yang dilindungi oleh undang-undang ke atas seluruh atau sebahagian daripada hasil ciptaan merangkumi karya sastera,karya muzik,karya seni,filem,rakaman bunyi dan siaran. Perbincangan mengenai harta intelek masih dianggap baharu walaupun harta berbentuk intelek sebenarnya sudah lama wujud di seluruh dunia.Namun masalahnya ialah undangundang mengenainya masih belum mantap dan berkesan.Pengkajian mengenai harta intelek dikenal pasti bermula dengan berlangsungnya Paris Convention pada 20 Mac 1883 di Paris,Perancis.Sejak itu,para sarjana undang-undang telah memberi tumpuan yang mendalam terhadap isu-isu berkaitan harta intelek.Usaha ini semakin rancak ekoran

perkembangan drastik teknologi maklumat dan komunikasi(ICT) di samping globalisasi yang semakin melebar dalam ekonomi dunia pada akhir abad ke-20. Ahli media terkenal Jeniri Amir(2005) menyatakan undang-undang pertama yang memberikan hak cipta pengarang ialah Stature of Anne yang diluluskan oleh Parlimen British pada 1710.Para peringkat awal perundangan,pihak Inggeris memperakukan bahawa pengarang memiliki hak terhadap karyanya berdasarkan prinsip natural justice. Manakala hak moral pula diperuntukkan di bawah Berne Copyright Convention yang menetapkan bahawa "The author shall have the right to claim authorship of his work and to object any distortation,mutilation or other modification of,or other deragotory action in relation to the said work,which would be prejudicial to his honour or reputation". Manakala menurut Azizah Hamzah(2005) pula undang-undang hak cipta Malaysia bermula dengan adanya Copyright Act 1911 yang berkuatkuasa di Pulau Pinang dan Melaka.Selain itu terdapat juga kewujudan Enakmen 73 yang berkuatkuasa di Selangor, Perak,Pahang dan Negeri Sembilan.Perundangan hak cipta yang pertama sekali berkuat kuasa termaktub dalam Copyright Act 1967.Undang-undang tentang hak cipta masa kini merujuk kepada Akta Hakcipta 1987.Akta tersebut menjalani pindaan pada tahun 1990, 1996,1997 dan 1999.Pindaan tahun 1990 menandakan kemasukan Malaysia dalam Berne Convention.Pindaan pada 1997 digubal bagi memenuhi keperluan dan tuntutan baharu era teknologi maklumat,industri multimedia dan Koridor Raya Multimedia(MSC). Malaysia tidak terlepas daripada arus harta intelek ini dan dengan kewujudan peningkatan kes berkaitan harta intelek di negara kita,operasi dan inisiatif Mahkamah khas ini dijangka dapat menyelesaikan lebih 1,600 kes harta intelek tertunggak mengikut rekod Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah sehingga tahun 2006.Statistik menunjukkan terdapat 515 kes tertunggak di Mahkamah Majistret sehingga Jun 2006 manakala sebanyak 1,030 kes lagi di Mahkamah Sesyen dan 67 kes di Mahkamah Tinggi sehingga 31 Disember 2006.

Bagi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna,Datuk Mohd Shafie Apdal,dengan adanya sistem baru mahkamah ini,ia bukan sahaja akan mempercepatkan lagi proses penggendalian kes-kes yang melibatkan pelanggaran harta intelek di negara ini malah kita akan memperoleh kepakaran dari perundangan seperti hakim dan peguam, sekali gus akan meletakkan negara kita di landasan yang setanding dengan negara luar dari segi kelengkapan bagi memutuskan kes-kes berkaitan. Kerajaan juga yakin dengan kewujudan operasi mahkamah ini akan menyakinkan para pelabur dan masyarakat antarabangsa bahawa kerajaan Malaysia amat serius memerangi perompak,pencuri dan pelanggar harta intelek yang tidak bertanggungjawab serta tidak berperikemanusiaan yang giat menceroboh hak kepunyaan orang lain seperti memuat turun tanpa kebenaran,mengubahsuai dari karya asal,menciplak,mencuplik,mencetak rompak,memplagiat,meniru,mencedok,menyebar karya secara bebas dan banyak lagi pencabulan harta intelek.Inisiatif ini adalah bukti keprihatinan dan usaha terbesar kerajaan melindungi entiti dan identiti harta intelek di negara kita secara yang lebih konsisten dan holistik. Semua 15 Mahkamah Harta Intelek akan membicarakan kes di setiap ibu negeri dan pusat pentadbiran negara Putrajaya.Enam Mahkamah Tinggi Bahagian Harta Intelek dengan bidang kuasa sivil dan rayuan akan bersidang secara mahkamah khusus di negeri yang mempunyai banyak kes harta intelek seperti Kuala Lumpur,Selangor,Johor,Perak, Sabah dan Sarawak.Setakat ini projek mahkamah harta intelek ini tidak membabitkan sebarang kos membina kemudahan atau bangunan baru,sebaliknya menggunakan kemudahan dan prasarana sedia ada di kompleks mahkamah di negeri terbabit. Pada masa ini,projek perintis ini telahpun dilaksanakan di Mahkamah Sesyen Jenayah (4) di Kuala Lumpur untuk mendengar secara khusus kes-kes jenayah harta intelek mulai 1 Januari 2006 lalu dan hasilnya banyak kes-kes berkaitan telah berjaya dilupuskan dengan lebih efektif dan cepat di mana sehingga tahun 2006 hampir 99 kes berkaitan harta intelek telah dilupuskan dan pihak yang kerugian serta teraniaya mendapat keadilan melalui

perintah penghakiman dan pampasan yang sewajarnya daripada mahkamah. Penubuhan Mahkamah Harta Intelek ini juga disifatkan tepat pada masanya memandangkan peningkatan kes-kes baharu melibatkan jenayah harta intelek secara mendadak setiap tahun.Di samping itu,pindaan Akta Hakcipta 1987 pada 15 Ogos 2003 juga telah memberikan kuasa penuh kepada pegawai kementerian menangkap pesalah yang terlibat dalam jenayah ini tanpa melibatkan agensi kerajaan lain.Keadaan ini membantu melicinkan lagi usaha penguatkuasaan dan perlaksanaan undang-undang pihak kementerian ke atas penjenayah harta intelek dan bagi mengekang jenayah moden ini daripada terus berleluasa di negara kita. Secara amnya penguatkuasaan undang-undang harta intelek di negara kita adalah merangkumi bidang kuasa yang diperuntukkan di dalam Akta Hakcipta 1987,Akta Perihal Dagangan 1972,Akta Cap Dagangan 1976,Akta Paten 1983,Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996,Akta Reka Bentuk Susun Atur Litar Bersepadu 2000,Akta Petunjuk Geografi 2000,Akta Cakera Optik 2000 dan lain-lain.Kebanyakan kes harta intelek di negara kita banyak tertumpu kepada jenayah cetak rompak mengikut Akta Hakcipta 1987 dan Akta Perihal Dagangan 1972. Sehingga ke hari ini Malaysia masih lagi tidak mampu mengatasi dan menghalang sepenuhnya jenayah pelanggaran hak cipta yang tinggi terutamanya kes cetak rompak yang kian hari semakin bertambah di seluruh negara.Ini adalah kerana jenayah perdagangan ini membabitkan mereka yang bukan hanya mempunyai keupayaan kewangan yang mantap,sistem perhubungan yang cekap,penglibatan 'orang dalam' dan petugas yang terlatih malah kebolehan luar biasa serta strategi melepaskan diri dengan pelbagai helah dan teknik yang mampu mengkaburi mata pihak penguatkuasaan. Di samping itu gejala rasuah di kalangan pegawai penguatkuasaan;kelemahan sistem pengurusan dan pentadbiran pihak kementerian dan agensi berkaitan;pegawai yang korup,lemah,tidak cekap dan kurang pengalaman;dan lebih parah lagi kerap kali berlakunya kebocoran maklumat turut menjadikan masalah ini semakin membarah dan

tidak terkawal,di mana setiap kali serbuan dibuat ianya mampu dihidu lebih awal oleh penjenayah harta intelek ini.Mereka yang terlibat membocorkan rahsia serta mengamalkan budaya rasuah ibarat musuh dalam selimut dan penderhaka negara,di mana perlu dihadapkan ke muka pengadilan bersama-sama penjenayah harta intelek kronik lain. Pembeli atau pengguna yang turut sama bersubahat dengan penjenayah ini melalui pembelian barangan cetak rompak atau memuat turun sesuatu aplikasi tanpa kebenaran juga tidak terlepas daripada tindakan undang-undang jika sabit kesalahan.Ini adalah kerana tanpa sokongan dan kerjasama daripada pengguna,penjenayah ini tidak mungkin dapat melebarkan sayap kegiatan perniagaan haram mereka.Hukum penawaran dan permintaan dalam perniagaan menjadi asas kepada masalah ini.Oleh yang demikian, pengguna yang bijak perlu bertindak sewajarnya membantu kerajaan membanteras jenayah harta intelek dan bukannya terus menerus berganding bahu dan membantu penjenayah dalam hal ini. Selanjutnya,bagi meningkatkan lagi prestasi dan inovasi Mahkamah Harta Intelek di negara kita,pentadbiran dan pengurusan mahkamah perlu diperbaiki terutamanya sistem, kemudahan,tahap kecepatan dan kecekapan badan perundangan serta kehakiman sedia ada.Majistret,Hakim Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Tinggi perlu diberi latihan dan pendidikan lanjutan,kemahiran,teknologi dan pendedahan terkini undang-undang berkaitan harta intelek tempatan dan antarabangsa. Prasarana kompleks mahkamah haruslah ditambah dan diberi peruntukan khas memandangkan kes-kes sivil dan jenayah sedia ada pun masih lagi terlalu banyak yang perlu diadili dan bilangan kes tertangguh yang semakin meningkat.Bilangan majistret dan hakim juga wajar diperluas bagi melancarkan lagi perjalanan perbicaraan kes serta mereka layak menerima insentif tertentu dan elaun khas kerana beban kerja hakiki mereka akan bertambah dengan adanya mahkamah harta intelek ini.

Di samping itu,undang-undang dan peraturan berkaitan harta intelek yang masih longgar dan banyak kelemahan;hukuman dan denda yang rendah serta tidak menggerunkan penjenayah tegar;masalah penafsiran dan perlaksanaan undang-undang serta penguatkuasaannya;dan peruntukan undang-undang sedia ada yang masih kurang mantap serta ketinggalan zaman hendaklah sentiasa dipertingkatkan lagi dan dikemas kini agar penjenayah harta intelek tiada lagi jalan keluar dan terlepas dari tindakan undang-undang negara. Berdasarkan kepada senario semasa,jenayah harta intelek kini semakin berkembang dan bermaharajalela melalui medium maya terutamanya internet di samping kaedah tradisional,menuntut kerajaan bersedia melaksanakan inovasi mahkamah siber sepenuhnya berteraskan keupayaan ICT terkini bagi memberikan impak dan momentum positif kepada sistem perundangan dan kehakiman di negara kita setanding negara maju lain dalam mengadili jenayah harta intelek.

Kepentingan Harta Intelek.
Harta intelek terdiri daripada empat cabang utama iaitu hak cipta,cap dagang,reka bentuk industri dan paten. APABILA menyebut tentang harta intelek,masih ramai individu kurang memahami mengenai kepentingan perkara tersebut.Malah,ada yang beranggapan masalah berkaitan harta intelek bukan satu isu penting dan tidak membawa apa-apa makna dalam pembangunan sesebuah negara. Disebabkan itulah terdapat segelintir pihak bertindak sewenang-wenangnya 'mencuri' hak orang lain dan mengaut keuntungan di atas apa yang diusahakan oleh pihak yang bersusah-payah menghasilkan karya tersebut. Antara yang sering berlaku adalah kes yang melibatkan penghasilan cakera padat (CD) atau video cakera padat (DVD) sesebuah filem atau album yang dihasilkan oleh karyawan seni di Malaysia mahupun di luar negara. Selain itu,banyak lagi kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap sesuatu 'produk' harta intelek seperti menggunakan perisian komputer palsu, meniru logo,plagiat penulisan buku atau tesis. Menurut Pengarah IP Rights (M) Sdn. Bhd.,Gameladha Nasirifin Arifin,tahap kesedaran rakyat Malaysia terhadap kewujudan harta intelek semakin meningkat.Namun,katanya,ia masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan masyarakat di negara-negara maju yang lain. Jelasnya,walaupun ramai yang mengetahui ketinggian nilai harta intelek,namun masalah berbangkit seperti cetak rompak dan sebagainya tetap wujud dan ia dilakukan dengan lebih meluas.

TINDAKAN undang-undang boleh diambil ke atas mereka yang melakukan kesalahan penggunaan harta intelek. "Sukar untuk mengubah persepsi masyarakat bahawa membeli barangan cetak rompak sebenarnya satu kesalahan yang besar.Ia secara tidak langsung menggalakkan pihak yang tidak bertanggungjawab menghasilkan lebih banyak barangan sedemikian," kata Gameladha ketika ditemui Kosmo! di Cyberjaya baru-baru ini. Mengulas lebih lanjut,Gameladha memberitahu harta intelek terdiri daripada empat cabang utama iaitu hak cipta,cap dagang (trademark),reka bentuk industri dan paten. Kesemua empat perkara itu mempunyai pengkhususan tersendiri yang menjurus kepada pemilikan hak eksklusif terhadap harta intelek yang dihasilkan di bawah zon masingmasing. "Ia direka semata-mata untuk melindungi hak dan nilai eksklusif sesuatu produk berkaitan harta intelek.Contohnya lirik lagu,penulisan buku,skrip drama,lukisan dan gambar.Kesemuanya terletak di bawah perlindungan hak cipta,manakala logo atau tanda nama pula disebut sebagai trademark. "Bagi melindungi proses penghasilan sesuatu produk,ia dipanggil paten dan rekaan industri pula melibatkan perlindungan harta intelek terhadap aspek fizikal produk yang dihasilkan," jelas beliau lagi. PENERBITAN buku berkaitan harta intelek memberi panduan kepada pengguna. Secara umumnya,harta intelek merujuk kepada hasil kreativiti manusia yang merangkumi pelbagai bidang seperti karya muzik,sastera dan seni,hasil reka cipta,simbol,nama,imej dan reka bentuk yang digunakan dalam perniagaan.

Ia termasuklah hak cipta,cap dagang,paten dan hak-hak lain yang berkaitan.Di bawah undang-undang harta intelek,pemegang salah satu daripada 'harta-harta' yang bersifat abstrak itu mempunyai hak eksklusif tertentu untuk harta intelek yang mereka cipta. Bagaimanapun,kecenderungan sesetengah pihak melanggar undang-undang harta intelek lebih berkait rapat dengan sikap dan pemikiran mereka yang memandang sinis kepentingan harta intelek. Gameladha yang telah berkecimpung di dalam bidang harta intelek sejak tahun 2003 mengakui salah satu faktor penyebab mungkin disebabkan penguatkuasaan yang lemah dalam memperkukuhkan undang-undang harta intelek. "Di negara barat,selain daripada penguatkuasaan undang-undang yang dilakukan secara serius,pada amnya masyarakat di sana mempunyai persepsi yang tinggi mengenainya. Oleh itu,mereka menghormati hak pereka sesebuah produk,lirik lagu atau buku. "Tetapi,di negara kita,masih ada berlaku kes-kes yang mana seseorang itu termasuk profesional menyalin hasil hak cipta seseorang tanpa berasa bersalah," tegas Gameladha sambil menambah bahawa sebenarnya ramai orang melakukan kesalahan harta intelek tanpa mereka sedari. Memberi contoh tentang perkara di atas,Gameladha membangkitkan satu isu yang sering dilakukan dalam kalangan pelajar universiti iaitu mencetak buku-buku rujukan tanpa kebenaran penulis sebenar. MENGGUNAKAN perisian komputer palsu juga merupakan kesalahan harta intelek. "Sememangnya ia merupakan pencabulan hak penulis buku atau artikel tersebut,tetapi dalam perkara ini sukar bagi penulis mengawal percetakan haram pihak ketiga melainkan ada pihak yang melaporkan kepada mereka.

"Dalam hal ini,pelajar hendaklah ditegah oleh pihak universiti daripada berterusan melakukan kesalahan tersebut. "Begitu juga jika seseorang itu memuat turun gambar daripada Internet dan menyebarkannya,ia juga satu kesalahan jika perkara itu tidak mendapat keizinan daripada tuan punya gambar. "Jika gambar tersebut telah didaftarkan untuk hak cipta,individu berkenaan boleh dikenakan tindakan undang-undang," ujarnya lebih lanjut. MASALAH cetak rompak sudah sekian lama membelenggu industri tanah air. Dalam pada itu,Setiausaha Kehormat Persatuan Pengeluar/Penerbit Filem Malaysia (PFM) dan Naib Pengerusi Persatuan Industri Rakaman Malaysia (RIM),Norman Abdul Halim turut melahirkan rasa kesal di atas sikap tidak bertanggungjawab sesetengah pihak yang melanggar undang-undang harta intelek. Ujarnya, masalah cetak rompak yang membelenggu industri seni hiburan tanah air sukar untuk diselesaikan jika khalayak sendiri tidak menunjukkan keprihatinan terhadap isu tersebut. "Di kalangan karyawan,kami memang tahu mengenai kepentingan hak cipta atau harta intelek,cuma mungkin masyarakat tidak melihat masalah harta intelek sama seperti kami. "Masyarakat sepatutnya memahami bahawa cetak rompak adalah musuh utama dalam dunia hiburan kerana ia mampu menjejaskan periuk nasi kami.Saya harap pandangan dan sikap mereka terhadap isu cetak rompak akan berubah," kata Norman ketika dihubungi Kosmo!.

Tambah Norman,kemudahan jalur lebar yang semakin meluas secara tidak langsung turut menyumbang kepada peningkatan masalah cetak rompak digital.Walaupun terdapat akta yang digubal untuk melindungi golongan karyawan,namun kesannya tidak begitu dirasai. "Bayangkan jika satu ketika dahulu penjualan CD atau VCD boleh mencecah RM300,000 hingga RM400,000 tetapi sekarang hendak dapatkan RM100,000 pun terlalu susah. "Untuk industri perfileman pula,kerugian boleh mencapai RM100 juta hingga RM200 juta setahun disebabkan masalah cetak rompak ini," tutur Norman sambil berharap minda orang ramai lebih ke hadapan dalam melihat isu perlanggaran harta intelek itu.

Kesimpulan.
Harta Intelek adalah aset strategik utama dan pengekploitannya yang efektif adalah satu daripada kunci untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dan sosial Malaysia. Pelaksanaan Dasar Harta Intelek Negara yang berkesan dan berjaya adalah satu daripada langkah kritikal untuk mendorong daya saing negara Malaysia dan untuk membolehkan Malaysia akhirnya menjadi negara maju.