Soalan 1 Terangkan secara terperinci tentang konsep insan bermoral dan juga peranan guru dan masyarakat dalam

membentuk Insan Bermoral mengikut acuan Malaysia. Cabaran Wawasan 2020 yang ketujuh berbunyi: …membentuk sebuah masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang, sebuah sistem sosial yang lebih mementingkan masyarakat daripada diri sendiri, dengan kebajikan rakyat tidak diasaskan kepada negara mahu pun individu, tetapi kepada sistem kekeluargaan yang kukuh lagi mantap (MMKH, hal.4). Bagi merealisasikan hasrat tersebut, sebahagian besar usahanya terletak kepada peranan sistem pendidikan, kerana ia merupakan wadah penerapan nilai yang paling utama. Salah satu matlamat pendidikan ialah untuk membina kehidupan bermoral. Iaitu kehidupan yang menjunjung prinsip dan peraturan yang harmoni di antara manusia dengan manusia dan di antara manusia dengan ekosistem dan alam. Dengan adanya amalan prinsip dan peraturan yang baik, manusia dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Konsep Insan Bermoral Konsep insan bermoral merujuk kepada seseorang individu yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian dan mempunyai tingkah laku yang baik dan dapat diterima masyarakat. Insan bermoral merupakan individu yang mempunyai niat baik dan dijelmakan melalui perlakuannya dalam bentuk perbuatan yang baik. Insan bermoral menolak melakukan perbuatan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai norma dan peraturan masyarakat walaupun tujuan asal perbuatan tidak bermoral itu mempunyai niat yang baik. Ketekalan moral membantu individu untuk konsisten kepada pegangan prinsip moralnya. Ciri-ciri Insan Bermoral Pendidikan Malaysia memfokuskan kepada pembangunan moral yang tinggi. Falsafah Pendidikan Negara (FPN-1987) mengandungi konsep moral tersurat dan tersirat dalam ungkapan “… untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis…”. Lebih tepat lagi konsep moral terangkum dalam istilah seimbang. Istilah seimbang yang dimaksudkan merujuk kepada potensi rohani, intelek, emosi dan jasmani. Rohani yang suci akan membina intelek yang sihat, emosi yang stabil dan jasmani yang sejahtera. Keseimbangan empat potensi ini akan membentuk moral yang baik dalam keperibadian seseorang individu. Insan bermoral memiliki sifat dan sikap taat dan patuh kepada disiplin dan peraturan, dan menolak aktiviti yang tidak bermaruah. Melalui Pendidikan Moral, setiap individu dididik menjadi insan yang memiliki dan mengamalkan nilai-nilai murni. Bidang-bidang dalam Pendidikan Moral. Melalui peranan-peranan guru di atas, ianya boleh dipraktikkan mengikut lima bidang pembelajaran yang terdapat dalam Pendidikan Moral. Bidang pembelajaran tersebut adalah :

1. Nilai berkaitan dengan Perkembangan diri (Self Development) 2. Nilai berkaitan dengan Diri dan Keluarga. 3. Nilai berkaitan dengan Diri dan Masyarakat. 4. Nilai berkaitan dengan Diri dan Alam Sekitar. 5. Nilai berkaitan dengan Diri dan Negara 1. Nilai Berkaitan Perkembangan Diri (Self Development) Dalam bidang ini, nilai yang diterapkan adalah berkaitan dengan perkembangan diri individu: Kepercayaan kepada Tuhan (Belief in God) Hemah tinggi (Venerable) Kasih sayang (Love) Amanah (Trust) Harga diri (Self esteem) Tanggungjawab (Responsibility) Kerajinan (Deligence) Kesederhanaan (Moderation)

Toleransi (Tolerans) Berdikari (Independence) Keadilan (Fairness) Rasional (Rational)

Jadual 1: Perkembangan diri Patriotisme (Patriotism) Melalui subjek Pendidikan Moral, individu dididik menjadi rakyat yang tahu menghormati, menghargai serta memahami Perlembagaan Negara dan undang-undang yang perlu dipatuhi bagi menjamin keadilan dan kebebasan individu dan masyarakat. - Cinta akan negara (Love for the country) - Taat setia kepada raja dan negara (Loyal to the King and Country) - Sanggup berkorban untuk negara (Willing to sacrifice for the country) Kekeluargaan (Family Life) Nilai-nilai berkaitan dengan diri dan masyarakat dan nilai berkaitan dengan diri dan keluarga: Kasih sayang terhadap keluarga (Love for the family) Hormat dan taat kepada anggota keluarga (Respectful and loyal to family members) Mengekalkan tradisi kekeluargaan (Continuation of family traditions) Tanggungjawab terhadap keluarga (Responsibility towards family)

Alam Sekitar (The Environment) Hubungan seseorang individu bukan sahaja terbatas terhadap sesama manusia, bahkan merangkumi perhubungan yang harmoni dengan alam sekitar. Nilai-nilai yang diterapkan termasuklah: - Menyayangi dan menghargai alam sekitar (Love and appreciation of the enviroment)

- Keharmonian antara manusia dan alam sekitar (Harmony between humans and the enviroment) - Kemapanan alam sekitar (Stability of the enviroment) - Peka terhdap isu-isu alam sekitar (Sensitive towards enviromental issues) Nilai-nilai murni yang lain yang seharusnya perlu dimiliki dan diamalkan oleh seseorang individu adalah seperti: Hak Asasi Manusia (Human rights) - Melindungi hak kanak-kanak (Protecting the rights of children) - Menghormati hak wanita (Respecting women’s rights) - Menghormati hak golongan kurang berupaya (Respecting the rights of the disabled) - Melindungi hak pekerja (Protecting workers’ rights) - Melindungi hak pengguna (Protecting consumer rights) Demokrasi (Democracy) - Mematuhi peraturan dan undng-undang (Abaiding by laws and regulations) - Kebebasan bersuara (Freedom of speech) - Kebebasan Beragama (Religious freedom) - Pengelibatan dalam pembangunan negara (Involment in the country’s development) - Sikap keterbukaan (Openness) Keamanan Dan Keharmonian (Peace and harmony) - Hidup bersama secara aman (Coexistance) - Saling membantu dan bekerjasama (Helpful and cooperative) - Saling menghormati antara negara (Mutual respect between countries) Peranan Guru dan Masyarakat Membentuk Insan Bermoral Acuan Malaysia Pendahuluan Peranan guru sebagai pendidik bagi membentuk generasi yang bermoral pada masa kini dan masa akan datang adalah sangat penting. Guru bukan saja menyampaikan ilmu tetapi membentuk insan yang berketrampilan dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan spiritual. Guru memainkan peranan penting dalam memberi bantuan dan semangat, memerhati dan membentuk sahsiah yang murni dan mendisiplinkan pelajar-pelajar supaya patuh terhadap peraturan-peraturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Nilai murni dan moral yang di miliki akan bertambah kukuh sekiranya komuniti keluarga dan masyarakat turut serta dalam memainkan perananya. Kajian menunjukkan bahawa hanya apabila sesebuah masyarakat menghayati kehidupan beragama ia akan dapat membangunkan kehidupan seimbang yang merupakan resepi kepada kesempurnaan kemanusiaan dan keharmonian serta ketinggian budaya. Kemunculan tamadun Islam yang telah mencapai tahap ‘golden age’nya itu misalnya adalah dipengaruhi oleh ransangan nilai dan penghayatan cara hidup Islam bersumberkan risalah wahyu.

Guru Pendidikan Moral mempunyai tanggungjawab yang penting. Selain daripada perlu menyampaikan pelajarannya dengan berkesan beliau perlu menjadi contoh kepada pelajarnya. Guru Pendidikan Moral bukan sahaja mengajarkan nilai-nilai moral kepada murid-murid tetapi harus menghayati serta mengamalkannya. Mereka merupakan ‘role model’ yang menjadi kayu pengukur kepada perkembangan moral pada pandangan pelbagai pihak, khususnya golongan pelajar. Peranan Guru dan Masyarakat “…Peranan guru Pendidikan Moral ialah mereka harus sedar bahawa murid-murid yang datang ke sekolah telah mempelajari pendidikan moral di rumah daripada keluarga dan masyarakat. Ini bermakna kanak-kanak telah mempunyai sikap, kepercayaan dan tabiat tentang moral yang dipelajari mereka daripada pelbagai sumber sebelum mereka ke sekolah. Kerencaman latar belakang ini mewujudkan pelbagai persoalan moral dari segi pengetahuan amalan dan prinsip hidup kanak-kanak yang masih boleh dilentur …”(Maznah, t.t:2). Bagi membolehkan guru memainkan peranan bagi melahirkan generasi yang bermoral, ianya boleh dilihat dari lima peranan penting dalam melahirkan insan bermoral. Peranan tersebut ialah seperti berikut :  Menyampaikan ilmu (Mu’allim). Ilmu pengetahuan yang benar dan diyakini akan menjadikan seseorang individu itu berpegang teguh dalam amalannya. Guru berperanan untuk menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan nilai-nilai murni dalam proses melahirkan insan yang bermoral. Guru harus menyampaikan isi kandungan pendidikan dengan lebih berkesan tanpa mengabaikan nilai-nilai murni dalam menyampaikan apa juga disiplin ilmu. Ini bersesuaian dengan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia yang menekankan nilai-nilai murni merentasi kurikulum.  Menjayakan proses pendidikan/tarbiyah (Murabbi). Guru yang baik adalah guru yang menjayakan proses tarbiyah. Proses ini bermula daripada mendidik pelajar tidak tahu membaca kepada boleh membaca sehingga menjadi pemimpin negara. Guru seharusnya sentiasa peka kepada perubahan yang berkaitan dengan profesionnya mahupun perubahan lain yang berlaku di sekelilingnya. Guru Murabbi sentiasa berpegang teguh dan memikul tanggungjawab sepenuhnya untuk mengajar dan mendidik serta memberi teladan kepada murid-muridnya di samping memahami tugas guru merupakan tugas yang mulia serta menjadikan sekolah sebagai rumah dan syurganya, yang sentiasa memerangi kejahilan, kebodohan, kelemahan dan kelalaian diri dan murid-muridnya.  Memperkembangkan kemahiran (Mudarris). Guru berperanan untuk memperkembangkan kemahiran dalaman dan luaran muridmuridnya. Kemahiran dalaman guru yang perlu dikuasai merangkumi empat aspek utama iaitu; kemahiran sikap peribadi (personal attributes), kemahiran penampilan diri (interpersonal), kemahiran menyelesaikan masalah, dan kemahiran membuat keputusan.

Kemahiran sikap peribadi (personal attributes) melibatkan berpegang teguh kepada etika kerja, kemahiran menghormati iaitu menghormati pelanggan dan orangorang lain serta persekitarannya. Contohnya guru perlu mempunyai kemahiran menghormati pelajar sebagai pelanggan operasi, seperti tidak mengaitkan apa-apa yang boleh menyentuh perasaan secara negatif seperti mengeluarkan kata-kata kesat dan menghina mereka. Kemahiran penampilan diri (interpersonal) pula berkaitan kemahiran guru dalam menyesuaikan diri dalam apa jua keadaan. Kemahiran luaran melibatkan kemahiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dengan lain perkataan kemahiran menggunakan peralatan yang terlibat dalam proses pengajaran. Contohnya, guru seharusnya mempunyai kemahiran menggunakan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dengan tahap dan kebolehan murid. Proses pengajaran dan pengajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan, sekiranya guru menggunakan peralatan bantu mengajar terkini seperti komputer, alat tayang digital (LCD) dan mahir melayari internet untuk mendapatkan sumber maklumat dan ilmu terkini selaras dengan misi untuk mewujudkan sumber maklumat dan ilmu terkini selaras dengan misi untuk mewujudkan sumber pendidikan bertaraf dunia dan seterusnya mencapai misi nasional.  Mendidik adab dan budi pekerti (Mu’addib) Guru mu’addib adalah guru yang menganjarkan adab dan budi pekerti. Ini selaras dengan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan, di mana guru berperanan untuk mengembangkan potensi insan yang berakhlak mulia, seimbang dari segi intelektual, rohani, emosi dan jasmani (JERI). Dalam hal ini, guru berusaha memastikan adab dan budi pekertinya adalah ditahap yang cemerlang kerana guru merupakan model kepada murid-murid dan masyarakat sekelilingnya. Guru Mu’addib bukan sahaja perlu mengajar nilai-nilai murni tetapi mesti mengamalkan nilai-nilai murni tersebut. Antara nilai murni yang perlu ada pada seseorang guru adalah sifat daya tahan dan tidak mudah menyerah kalah. Sifat yang demikian akan menjadikan guru lebih bermotivasi, kreatif dan inovatif.  Melahirkan pemimpin generasi akan datang (Mursyid) Guru adalah pemimpin bahkan juga kepada pemimpin yang sedia ada. Tugas membentuk kepimpinan insan merupakan satu tugasan yang berat dan ini perlu digalas di bahu seorang guru. Dari sudut sejarah mendapati ramai pemimpin negara ini asalnya adalah bertugas sebagai guru, malah para pemimpin juga mendapat didikan dari guru. Oleh itu, sejarah membuktikan bahawa guru Mursyid adalah pemimpin dan membentuk kepimpinan insaniah. Rumusan Guru Pendidikan Moral juga harus sedar bahawa sekolah itu sendiri merupakan sumber pembelajaran moral secara tidak langsung. Suasana sosial di sekolah, cara sekolah itu ditadbir dan bagaimana guru-guru bertingkah laku akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada pembelajaran moral kanak-kanak di sekolah. Guru Pendidikan Moral mesti menerima hakikat bahawa nilai-nilai moral sudah tertanam dalam diri muridmurid. Guru haruslah bersedia untuk mengajar Pendidikan Moral dengan mengambil kira pengetahuan dan pembelajaran moral yang sedia ada. Guru dikehendaki memperkembangkan pengetahuan moral murid-murid ini dan membimbing mereka

semasa pengajaran Pendidikan Moral dilaksanakan. Pendidikan Moral di sekolah digunakan untuk memperkembangkan pengetahuan moral kanak-kanak ke arah mencapai matlamat kurikulum untuk melahirkan individu yang bermoral tinggi

Soalan 2: Pilih DUA tokoh yang anda minati sama ada di dalam atau luar negara. Bincang tentang keperibadian mereka yang terpuji serta kaitkan dengan ciri-ciri insan bermoral Penghayatan nilai-nilai murni telah ditekankan oleh tokoh-tokoh utama dalam pelbagai tamadun seperti Lao Tse, Kung Fu Tze, dalam tamadun Cina, Kautilya dan Sambara dalam tamadun India, serta al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali dan Ibn Khaldun dalam tamadun Islam. (Azizan Baharuddin, 2005: 6) Seniman Agung Tan Sri P. Ramlee
Allahyarham P. Ramlee dilahirkan pada 22 Mac 1929 di 40A, Counter Hall, Penang, Malaya hasil perkongsian hidup seorang kelasi kapal dari Lho' Seumawe, Aceh Indonesia Teuku Nyak Putih Teuku Karim dengan Che Mah Hussein dari Kubang Buaya, Butterworth, Pulau Pinang. semasa hayatnya Tan Sri P.Ramlee yang disifatkan sebagai seniman sejati kerana keperibadiannya yang luhur dan pengabdiannya pada seni tanpa mengira wang ringgit dan penat jerih. Rakyat Malaysia yang berbeza latar belakang, pendidikan dan budaya semuanya kagum dan mengakui keunggulan seniman agung ini kerana setiap sentuhan dari karya lagu, filem, nyanyian atau lawak semuanya istimewa. Bakat dan anugerah serta kelebihan yang diberi kepada P. Ramlee bukan sedikit. Bintang serba boleh ini akan terus menjadi idola dan inspirasi kepada generasi baru. Ketokohan P.Ramlee telah mendapat pengiktirafan sebagai seniman kebanggaan masyarakat rantau Nusantara Ketiadaannya terasa kehilangannya, kehilangannya terasa kehadirannya….Itulah seniman agung kita Seniman agung yang mendahului ramai pelakon yang seangkatannya adalah seorang insan seni yang cukup luar biasa. Walaupun dia dipinjamkan 44 tahun sahaja untuk menabur bakti untuk insan seni, jasa yang ditinggalkan bukan kepalang. . Kita sering tertanya di manakah letaknya kehebatan insan yang bernama P.Ramlee ini? Mungkinkah kerana karya seninya melangkaui pemikiran ataupun keikhlasannya berkarya? Ataupun kerja kreatifnya yang bermutu tinggi cukup luar biasa.

KUALA LUMPUR, 13 Okt (Bernama) -- Bagi peminat filem klasik P. Ramlee, pasti masih segar dalam ingatan mereka satu adegan di dalam filem 'Seniman Bujang Lapok' di mana seorang jaga Benggali di studio filem Melayu Jalan Ampas, Singapura menegur Sudin kerana menggunakan bahasa yang agak kurang sopan bila bertanya tentang kekosongan kerja. Watak utama, Ramlee, kemudian memarahi Sudin kerana mengajukan pertanyaan dengan cara kurang manis, sambil berkata "bahasa menunjukkan bangsa" dan orang Melayu memang terkenal dengan kesopanan dan kelembutan keperibadian mereka. "Saya kira filem itu mahu menyampaikan mesej bahawa penggunaaan perkataan yang sopan adalah penting untuk memupuk dan mempraktikkan perpaduan, nilai murni serta kesopanan. "Penggunaan bahasa yang sopan dan hormat adalah penting sama ada dalam pertuturan atau bertulis. Bahasa itu akan mencerminkan kesopanan masyarakat yang menggunakannya," kata pengurus industri hiburan Abdul Rahim Abdul Hamid. Kata beliau apa yang P. Ramlee mahu sampaikan ialah masyarakat semestinya menggunakan bahasa yang sopan dalam komunikasi harian dan umum akan menghormati bangsa itu dan begitulah sebaliknya. "Hormat terhadap sesuatu masyarakat terbit dari cara mereka menggunakan bahasa mereka," kata beliau.

Bagaimanapun, dengan adanya usaha untuk memperkukuh penggunaan Bahasa Malaysia dalam kalangan semua kaum di negara ini, bahasa-bahasa kaum lain tidaklah harus dipinggirkan.

Bagi ahli akademik Yahya Che Amat, Bahasa Kebangsaan ialah alat penting untuk memupuk perpaduan dan ini berkait rapat dengan konsep 1Malaysia yang diutarakan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. "Mereka mungkin datang dari pelbagai kumpulan etnik, budaya, kepercayaan dan ideologi politik tetapi mereka akan tetap bersatu di bawah satu bahasa kebangsaan iaitu Bahasa Malaysia". Menurut Yahya, rakyat Malaysia perlu mempunyai jati diri serta semangat sayangkan Bahasa Malaysia kerana rasa cinta dan kebanggaan terhadap bahasa kebangsaan mempamerkan lambang patriotisme. "Oleh itu, perpaduan dalam masyarakat majmuk di negara ini boleh disemai dengan menggunakan satu bahasa, iaitu Bahasa Malaysia seperti yang digarapkan dalam gagasan 1Malaysia," kata beliau. Tetapi dalam usaha menjadikan Bahasa Malaysia sebagai satu daripada bahasa utama di dunia, bahasa ibunda etnik lain juga tidak harus dipinggirkan, tambah beliau.

….apabila kekerasan dibalas dengan kekerasan hanya akan melahirkan kebencian dan melahirkan bibitninit permusuhan baru. Gandhi mengajarkan kita pada pentingnya memperjuangkan sesuatu berdasarkan kebenaran(satyagraha). Lebih lanjut, perjuangan itu juga harus berada di jalan yang benar dan bermoral. Gandhi telah mula merintis perjuangannya sejak di berada di Afrika Selatan. Semasa berada di sana dalam tahun 1893 beliau dia melihat berlakunya pendiskriminasian yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap masyarakat India, serta masyarakat kulit hitam di sana untuk melakukan tindakan non-kooperasi terhadap pemerintah / penguasa Afrika Selatan. Gandhi menemukan penindasan tidak hanya pada mereka yang membangkang, namun juga pada yang luka-luka dan meregang nyawa. Dalam catatan hariannya, Gandhi menulis, "Saat itu tak ada orang Eropa yang bersedia membantu membalut luka mereka...Kami harus membersihkan luka-luka orang Zulu yang tidak dirawat setidaknya setelah lima atau enam hari yang lalu, karena itu luka-lukanya membusuk dan sangat menakutkan. Kami menyukai pekerjaan kami."Situasi itu menjadi peletup kesadaran Gandhi bahwa kekerasan tak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Bila mata dibalas dengan mata, semua manusia akan gelap mata. Kesadaran lain yang muncul saat itu adalah bahwa ia harus memberikan pelayanan terhadap semua manusia dengan segenap jiwa raganya. Kesadaran ini diwujudkan dalam prinsip perjuangan: bramkhacharya (mengendalikan hasrat seksual), satyagraha (kekuatan kebenaran dan cinta), swadeshi (memenuhi kebutuhan sendiri) dan ahimsa (tanpa kekerasan terhadap semua makhluk). Setelah itu, Gandhi terus-menerus melakukan perlawanan kesewenang-wenangan dengan gerakan tanpa kekerasan. Misalnya, Gandhi menolak aturan diskriminatif dengan mogok makan, berjalan kaki bermil-mil, membuat garam sendiri ketika semua rakyat harus membeli garam dari pemerintah Inggris, dan sebagainyaBagi Gandhi, hasrat seksual merupakan sumber dari kejahatan dan cenderung mementingkan diri sendiri, yaitu nafsu, amarah, dan agresi. Hasrat seksual dapat ditaklukkan melalui penolakan terhadap adanya pamrih yang selalu mengikuti perbuatan, untuk itulah ia bertekad menjalani prinsip bramkhacharya. Ketiadaan pamrih dapat dilakukan bila jiwa terikat pada prinsip Kebenaran Ilahiah. Inilah prinsip satyagraha, yaitu kepercayaan bahwa jiwa dapat diselamatkan dari kejahatan dunia, dan juga dapat memberikan pertolongan, sejauh jiwa itu senantiasa berada dalam pencariannya terhadap Tuhan melalui kebenaran dan hanya kebenaran.Swadeshi dapat diartikan dalam beberapa arti yang bermacam-macacm oleh kaum politik India itu sendiri. Ada yang mengartikan sebagai suatu boikot tak mau membeli barang-barang buatan Inggris, yakni sebagi suatu taktik pejuangan menyerang. Ada pula yang mngartikan sebagai hanya sebagai usaha positif memajukan kerajinan sendiri, pertukangan sendiri, industrialisme sendiri. Ada yang memandangnya sebagai suatau senjata politik, dan ada yang pula yang memandangnya sebagai suatu usaha ekonomi yang bersangkutan dengan politik sama sekali.Sementara itu, ahimsa adalah kekuatan cinta, suatu penghormatan pada semua bentuk kehidupan. Ini adalah ajaran yang dimiliki semua agama, yaitu manusia memiliki kewajiban menghindari kejahatan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik di dunia. Tentang ahimsa Gandhi menyatakan, "Ahimsa...bukan sekadar tingkatan tidak melakukan penyerangan secara negatif tetapi...tingkatan cinta yang positif, berbuat baik bahkan kepada pelaku kejahatan". Ajaran Gandhi ini didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, kemerdekaan dan kesejahteraan hanya dapat dimulai dari kemandirian individu. Maka

masing-masing individu-individu harus mampu menyalurkan hasrat negatifnya pada tindakan-tindakan positif.Kedua, Gandhi meyakini bahwa perkembangan dan kemajuan akan diperoleh tidak melalui konsesikonsesi dan reformasi-reformasi konstitusional, tetapi melalui perjuangan yang dilakukan oleh rakyat sendiri secara bersama. Untuk dapat membangkitkan kebersamaan itu dibutuhkan kekuatan cinta dan kerelaan untuk mengalami penderitaan rakyat. Cinta dan penderitaan sesama inilah yang dapat merekatkan perbedaan identitas dalam relasi saling ketergantungan yang dapat menghentikan konflik.Melalui ajarannya itu, sejak tahun 1906, Gandhi terusmenerus berjuang melawan penjajahan dengan cinta dan solidaritas. Sejak tahun itu, Gandhi menyerukan kepada seluruh rakyat India untuk membuat beberapa bentuk kerajinan tangan sehingga tak ada lagi yang akan menjadi beban masyarakat. Gandhi berseru kepada rakyat India untuk menemukan kembali hubungan yang murni dan orisinil antara manusia dengan alam, karena dia yakin bahwa perceraian dengan alam adalah sumber dari segala penyakit.Gandhi berseru agar rakyat mendidik dirinya mengenai dasar-dasar kesehatan dan lingkungan yang sehat, supaya bisa mencegah dan menghentikan bibit-bibit penyakit. Gandhi berseru agar melakukan berbagai aktivitas semacam pemeliharaan hutan dan memelihara lebah, membuat barang pecah belah dan kertas, sehingga tak ada seorang pun yang tidak mempunyai makanan, peralatan atau buku.Gandhi berseru untuk mengembangkan pendidikan dasar melalui program kerja dan belajar di sekolah, sehingga anak-anak tumbuh dengan mengetahui cara membaca, menulis dan bagaimana bekerja dengan tenaga fisik. Gandhi menyerukan kepada rakyat berpartisipasi dalam majelismajelis desa dan dengan cara ini rakyat dapat belajar memecahkan masalahnya sendiri.Gandhi dengan ajaran anti kekerasan (ahimsa) yang dilakukan untuk kemerdekaan India telah memberi inspirasi kepada seluruh dunia. Dengan ajaran-ajarannya tersebut, hidup sederhana pun ia jalani. Dengan ahimsa perlawanannya cukup memberikan kekuatan kepada rakyat untuk turut serta melawan kekerasan. Ahimsa adalah perjuangan dengan kekuatan cinta dan kasih sayang. Perjuangan untuk tidak menyakiti baik fisik maupun pikiran sehingga ahimsa bukan semata-mata menyakiti secara fisik. Melainkan perjuangan untuk melawan suatu ketidakbenaran. Ajaran ahimsa yang dianut oleh Gandhi menurut penulis merupakan bentuk representasi dari pengalaman uang diterimanya dalam lingkingan keluarganya, karena sebagaimana yang telah diketahui bahwa Gandhi berasal dari keluarga yang religius yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan rasa cinta kasih terhadap sesame.Ajaran selanjutnya dari Gandhi adalah swadesi atau berusaha untuk mandiri dengan mencukupi kebutuhan diri sendiri. Ini tidak serta merta dilakukan begitu saja, namun harus dibangun sistem untuk menciptakan kekuatan baik pada diri maupun kepada rakyat. Misalnya membangun perekonomian yang menghidupkan kekuatan masyarakat sehingga menghilangkan ketergantungan pada pihak asing. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam mewujudkan kemandirian ini, karena disinilah karakter masyarakat dibentuk untuk melakukan pengendalian diri. Bagi penulis, ajaran ini merupakan bentuk kekhawatiran Gandhi terhadap masuknya produk-produk asing ke India sehingga masyarakat India semakin konsumtif untuk itulah kemudian dia mengajak rakyat India agar mau untuk memproduksi barang-barangnya sendiri tanpa harus bergantung terhadap produk asing.Bramkhacharya merupakan salah satu prinsip ajaran Gandhi yang terlihat tidak terlalu menonjol dibanding ajaran-ajarannya yang lain. Ajaran ini memusatkan diri pada pengendalian hawa nafsu (seksual), dimana dia beranggapan bahwa segala kejahatan di muka bumi ini dapa diredam apabila manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya. Bagi penulis ajaran tersebut cukup baik, namun mematikan hasrat seksual bagi manusia dapat menghancurkan peradaban manusia itu sendiri.Melalui satyagraha, berpegang teguh pada kebenaran yang dibarengi dengan teladan membuat Gandhi diikuti oleh banyak pengikutnya. Apalagi dengan ditambah kejujuran dan kesederhanaan Gandhi. Satyagraha menekankan sebuah perjuangan menentang ketidakadilan melalui kesediaan diri menanggung penderitaan. Beberapa gerakan satyagraha yang dipimpin Gandhi di India adalah berjuang untuk para petani miskin pribumi Champaran, pemogokan buruh pabrik di Ahmedabad dan Kheda, melakukan pembaruan pada Konggres Nasional India dan yang paling fonumental adalah mengubah resolusi penting menuntut status dominian bagi India dibawah pengawasan gerakan Satyagraha di seluruh India di Kalkutta pada Desember 1928. Gandhi adalah pemimipin yang paling inspirasional pada awal abad 20. Advokasinya tentang aksi ketidakpatuhan warga serta tanpa kekerasan adalah cara yang paling efektif untuk mencapai perubahan sosial yang mempengaruhi pergerakan-pergerakan lain di dunia, seperti perjuanagan Marthin Luther King Jr. di Amerika Serikat yang terinspirasi oleh perjuangannya dalam menuntut persamaan hak dan penghapusan tindakan diskriminasi antara masyarakat kulit putih terhadap masyarakat kulit hitam.Jika ajaran Mahatma Gandhi diikuti, relatif hal itu akan bisa terhindari. Andaikan banyak pihak mau mengikuti gerakan ahimsa (ajaran yang menolak kekerasan), maka korban kemanusiaan tidak akan terjadi. Karena apabila kekerasan dibalas dengan kekerasan hanya akan melahirkan kebencian dan tidak melahirkan bibit-

ninit permusuhan baru. Gandhi mengajarkan kita pada pentingnya memperjuangkan sesuatu berdasarkan kebenaran (satyagraha). Lebih lanjut, perjuangan itu juga harus berada di jalan yang benar dan bermoral.

3.1 Nilai berkaitan dengan Perkembangan diri. Dalam bidang pertama iaitu nilai berkaitan dengan Perkembangan diri seperti kepercayaan kepada Tuhan, kebersihan fizikal dan mental, harga diri kerajinan, hemah tinggi, kasih sayang, kesederhanaan kejujuran, baik hati dan berterima kasih. Nilai-nilai ini yang perlu diterapkan bagi membentuk perkembangan diri dalam membentuk generasi baru yang bermoral. Di sini guru boleh memainkan peranan penting sebagai Mu’allim, Murabbi, Mudarris, Mu’addib dan Mursyid. Contohnya, salah satu perkembangan diri iaitu nilai keyakinan wujudnya Tuhan. Guru sebagai Mu’allim iaitu orang yang berpengetahuan akan memainkan peranan menerapkan nilai tersebut ke dalam diri murid supaya meyakini kewujudan Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Sebagai Mu’allim, adalah penting menekankan kepentingan berpegangan kepada agama sebagai pedoman hidup yang juga merupakan tuntutan semua agama dan tanggungjawab bersama mengamalkannya. Penerapan amalan baik dituntut oleh setiap agama seperti bermaafmaafan dan bersyukur. Di sinilah guru akan memainkan peranan, bukan sahaja sebagai Mu’allim tetapi juga Murabbi iaitu memainkan peranan sebagai menjayakan proses pendidikan. Sebagai Murabbi, guru perlumenggalakkan murid-murid mengamal dan menghayati cara hidup mengikut tuntutan agama masing-masingi seperti bagi agama Kristian pergi ke gereja, Buddha ke tokong manakala Hindu ke kuil untuk beribadah dan berdoa. Manakala guru sebagai Mudarris iaitu memperkembangkan kemahiran dengan cara mengadakan perbincangan tentang amalan baik mengikut ajaran agama masingmasing. Melalui perbincangan ini, murid-murid akan mengutarakan cara mereka mengamalkan agama masing-masing dan menceritakan keseronokan mereka ketika menyambut perayaan agama mereka. Guru sebagai Mudarris akan menggalakkan muridmurid terlibat dalam aktiviti kumpulan dengan aktif, di mana secara tidak langsung ianya meningkatkan kemahiran berkomunikasi mereka serta menunjukkan kemahiran interpersonal mereka. Melalui aktiviti main peranan, guru bolehlah memainkan peranannya sebagai Mu’addib iaitu sebagai pendidik adab dan budi pekerti dalam aktiviti ini. Guru mewujudkan situasi perayaan Deepavali. Guru mengarahkan beberapa murid memainkan peranan sebagai tuan rumah dan tetamu yang datang ke rumah untuk beraya bersamasama. Dalam aktiviti ini akan memainkan ramai pelajar bagi mewujudkan suasana sebenar sesuatu perayaan. Penerapan adab budi pekerti melayan tetamu dan hormat menghormati amat ditekankan dalam aktiviti main peranan. Cara meminta maaf ketika hari perayaan agama juga akan ditekankan agar murid memahami pentingnya saling memaafkan antara satu sama lain.

Dengan terlaksananya perbincangan dalam kumpulan dan aktivit main peranan ini, maka guru telah berjaya memainkan peranan sebagai Mursyid iaitu melahirkan murid yang akan memimpin ahli keluarga supaya wujud keharmonian dan kesejahteraan dalam diri, keluarga dan Negara. Maka akan terlahirlah murid-murid yang bermoral seterusnya membentuk generasi yang berkualiti dan berwawasan. 3.2 Nilai berkaitan dengan Diri dan Keluarga. Dalam bidang yang berkaitan dengan diri dan keluarga ialah nilai kasih sayang terhadap keluarga, hormat dan taat kepada anggota keluarga dan tanggungjawab terhadap keluarga. Tujuannya supaya murid-murid dapat menghargai dan menghormati keluarga sendiri bagi mewujudkan suasana yang harmoni dan aman. Setiap guru boleh memainkan peranan penting sebagai Mu’allim, murabbi, Mudarris, Mu’addib dan Mursyid dalam pelaksanaan Pendidikan moral. Contoh pelaksanaan yang boleh dilakukan dalam salah satu nilai yang berkaitan dengan diri dan keluarga ialah nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga. Nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga adalah bagi memastikan murid-murid akan memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Guru sebagai penyampai ilmu (Mu’allim), Murabbi dan Mu’addib, guru perlu mendedahkan kepentingan ilmu pengetahuan hormat dan taat terhadap kelurga bagi menjadikan seseorang individu itu berpegang teguh dalam amalannya. Guru sebagai Mu’allim, Murabbi dan Mu’addib berperanan untuk menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan nilai-nilai murni tersebut dengan menyampaikan isi kandungan pendidikan dengan lebih berkesan tanpa mengabaikan nilai-nilai murni dalam menyampaikan apa juga disiplin ilmu. Contohnya, guru perlulah menerangkan cara menghormati ibu bapa dan keluarga yang lebih tua, sebab-sebab perlunya hormat dan taat kepada keluarga, di mana ianya merupakan satu peringatan kepada murid pentingnya sesebuah keluarga itu hidup dengan harmoni. Sebagai Mu’allim, Murabbi dan Mu’addib, guru perlulah menunjukkan contohcontoh keluarga harmoni seperti tokoh-tokoh Negara atau kelurga guru itu sendiri sebagai contoh yang boleh dilihat sebagai idola yang terdekat. Penekanan nilai menghormati anggota keluarga serta perlunya mengeratkan ikatan kekeluargaan perlulah berterusan supaya dapat mengekalkan ikatan kekeluargaan. Kepentingan dan cara menghormati anggota keluarga seperti cara layanan bersopan-santun, saling kunjungmengunjungi jika berlainan rumah, sentiasa bertanya khabar walaupun tinggal bersama perlulah digalakkan dipraktikkan selalu dalam kehidupan murid-murid. Guru adalah orang yang memainkan peranan untuk murid-murid akan merasakan “Rumahku, Syurgaku” dalam pelaksanaan nilai ini dalam pendidikan Moral. Manakala dalam memperkembangkan kemahiran murid, guru sebagai Mudarris berperanan untuk memperkembangkan kemahiran dalaman dan luaran murid-muridnya. Kemahiran sosial murid-murid hendaklah diterapkan dalam proses untuk berkomunikasi di antara satu sama lain supaya dapat menonjolkan diri serta mewujudkan keberanian

ketika berkomunikasi. Guru perlulah menimbulkan persoalan-persoalan yang menimbulkan perasaan ingin tahu sehingga murid-murid akan berfikir mengenainya dengan serius. Contohnya, kisah akibat anak yang derhaka dengan ibu bapa. Daripada kisah yang diketengahkan, murid-murid akan mula berfikir bahawa perbuatan yang baik dan buruk hendaklah difikirkan akibat dan kesan pada diri dan keluarga. Dengan ini, murid-murid akan merangsang minda mereka untuk berfikir ke arah lebih positif dan bersosial dengan cara yang betul. Bagi memastikan dapat melahirkan generasi cemerlang, guru sebagai Mursyid akan membimbing murid-murid menghargai dengan apa yang mereka miliki iaitu keluarga mereka. Murid-murid perlulah disedarkan untuk mengenali salasilah keluarga mereka supaya berasa bangga terhadap keluarga mereka. Dengan ini murid-murid dapat melihat kejayaan demi kejayaan yang telah dicapai dalam keluarga mereka. Murid-murid boleh membuat folio tentang salasilah keluarga yang disertakan sejarah kehidupan mereka. Guru juga boleh membentuk kumpulan-kumpulan kecil untuk membincangkan cara mengeratkan perhubungan sesama anggota keluarga supaya mereka boleh mempraktikkan nilai ini dalam kehidupan mereka. Di sini, guru hendaklah memerhatikan aktiviti tersebut dapat dijalankan dengan baik supaya hasilan perbincangan akan dipraktikkan dalam kehidupan mereka. Dengan pelaksanaan nilai hormat dan taat kepada keluarga secara keseluruhannya akan berjaya melahirkan generasi yang bermoral pada masa akan datang. 3.3 Nilai berkaitan dengan Diri dan Masyarakat. Dalam bidang yang berkaitan dengan bidang diri dan masyarakat pula ialah nilai tanggungjawab terhadap masyarakat, toleransi dalam masyarakat, semangat bermasyarakat dan peka terhadap isu-isu sosial. Tujuannya untuk melahirkan muridmurid yang bermoral dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat dan Negara amnya. Contoh pelaksanaan yang boleh dilakukan dalam salah satu nilai yang berkaitan dengan diri dan masyarakat ialah nilai semangat bermasyarakat. Nilai semangat bermasyarakat adalah untuk memastikan murid-murid pada masa hadapan tidak menjadi sampah masyarakat serta memalukan anak bangsa di masa hadapan. Guru sebagai penyampai ilmu (Mu’allim), Murabbi dan Mu’addib, guru perlu mendedahkan kepentingan ilmu pengetahuan tentang nilai hidup bermasyarakat dalam kehidupan. Murid-murid perlu didedahkan dengan persediaan melakukan sesuatu dengan semangat kekitaan untuk kepentingan bersama demi keharmonian hidup bermasyarakat.bagi menjadikan seseorang individu itu berpegang teguh dalam amalannya. Guru sebagai Mu’allim, Murabbi dan Mu’addib berperanan untuk menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan nilai-nilai murni tersebut dengan menyampaikan isi kandungan pendidikan dengan lebih berkesan tanpa mengabaikan nilai-nilai murni dalam menyampaikan apa juga disiplin ilmu. Semangat bermasyarakat boleh dilakukan dengan mewujudkan pelbagai aktiviti seperti bersukan untuk memupuk semangat kekitaan

melalui aktiviti sukan yang dijayakan bersama. Penglibatan murid-murid dalam pelbagai aktiviti sukan di kawasan setempat seperti sukaneka, permainan-permainan atau larian jogathon merupakan salah satu cara membentuk semangat kemasyarakatan itu terbentuk. Guru haruslah menggalakkan mereka mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti sukan di kawasan setempat supaya nilai semangat bermasyarakat akan sentiasa tertanam dalam diri mereka. Ini dapat mengelakkan mereka menjadi seperti ‘kera sumbang’ dalam kelompok masyarakat sendiri. Dalam peranan guru sebagai Mursyid dan Mudarris, guru akan bertanggungjawab memimpin murid-murid dan membimbing perjalanan rohani murid-murid ketika menjalankan aktiviti kemasyarakatan seperti sukan atau lawatan sambil belajar ke rumahrumah kebajikan. Guru akan memantau tingkah laku murid melalui aktiviti kebajikan yang dirancang. Contoh aktiviti yang terbaik dalam menerap nilai diri dengan masyarakat ialah lawatan-lawatan ke rumah-rumah kebajikan akan mendedahkan murid-murid erti kata menolong orang yang memerlukan bantuan seperti melakukan gotong-royong membersihkan persekitan rumah-rumah kebajikan tersebut bagi meringankan bebanan tugas mereka. Semangat bergotong-royong ini akan melahirkan perasaan rendah diri dan suka membuat kebajikan dalam diri murid-murid secara tidak langsung. Aktiviti-aktiviti yang dirancang bukan sahaja sekadar meringankan bebanan kerja, tetapi perancangan menghiburkan mereka juga boleh dilakukan dengan mengadakan persembahan-persembahan nyanyian bersama penghuni rumah kebajikan dan mengadakan perlawanan persahabatan dalam permainan dalaman atau luaran seperti catur atau bola sepak. Suasana begini akan merancang kemahiran murid-murid dalam berkomunikasi dan hubungan interpersonal mereka. Dalam semua aktiviti yang dirancang akan memberi impak yang besar dalam diri murid-murid kerana penglibatan secara terus akan memberi sesuatu pengalaman yang lebih mendalam daripada sekadar mempelajari teori sahaja. Dengan ini, matlamat untuk menjadi mereka satu generasi yahg bermoral dan berkualiti akan tercapai. 3.4 Nilai berkaitan dengan Diri dan Alam Sekitar. Dalam bidang yang berkaitan dengan diri dan alam sekitar ialah nilai kebersihan dan keindahan persekitaran, menyayangi alam sekitar dan peka terhadap isu alam sekitar. Tujuannya untuk melahirkan murid-murid yang mencintai alam sekitar dengan mempertahankan ekosistem dunia dengan memelihara alam sekitar supaya dunia akan sentiasa terpelihara daripada pencemaran dan kemusnahan insan-insan yang tidak bertanggungjawab. Contoh pelaksanaan yang boleh dilakukan dalam salah satu nilai yang berkaitan dengan diri dan alam sekitar ialah menyayangi alam sekitar. Nilai menyayangi alam sekitar adalah bagi memastikan murid-murid akan menghargai setiap perkara yang berkaitan dengan alam sekitar seperti menjaga tumbuh-tumbuhan, tidak melakukan kemusnahan alam dengan mengelakkan melakukan percemaran alam. Guru sebagai penyampai ilmu (Mu’allim), Murabbi dan Mu’addib, perlu mendedahkan kepentingan menyayangi alam sekitar, mencintai dan menghargai alam sekitar demi mengekalkan

keharmonian hidup. Guru perlu mendedahkan murid-murid supaya sentiasa mengamalkangaya hidup mesra alam demi menjamin pemeliharaan persekitaran. Muridmurid perlu diberi peluang melibatkan diri dalam aktiviti pemeliharaan persekitaran melalui gaya hidup mesra alam seperti penggunaan basikal untuk ke sekolah, penggunaan panel solar, menggalakkan penggunaan kenderaan awam dan berkongsi kereta bagi menggelakkan pembebesan gas monoksida yang berlebihan sehingga mengakibatkan lapisan ozon semakin nipis sehingga meningkatkan suhu dunia. Guru sebagai Mu’allim, Murabbi dan Mu’addib perlu menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan nilai-nilai murni tersebut dengan menyampaikan isi kandungan pendidikan dengan lebih berkesan tanpa mengabaikan nilai-nilai murni dalam menyampaikan apa juga disiplin ilmu. Contohnya, menimbulkan perasaan kasih sayang dengan alam sekitar dengan melakukan aktiviti mesra alam tersebut dengan menganggap alam sebagai rumah kesayangan mereka. Murid-murid juga perlu memikirkan kesan terhadap dunia ini sekiranya mereka tidak memelihara alam sekitar dengan baik. Dalam peranan guru sebagai Mursyid dan Mudarris, guru akan bertanggungjawab memimpin murid-murid dan membimbing perjalanan rohani murid-murid untuk mencintai alam sekitar dengan mengadakan aktiviti penanaman pokok sebagai aktiviti mesra alam untuk memelihara persekitaran. Guru dan murid-murid akan bersama-sama menjalankan aktiviti ini di sekolah. Di samping menanam pokok, murid-murid akan juga terdedah dengan aktiviti mengenal dan memahami peranan tumbuhan-tumbuhan dalam ekosistem dunia. Pengalaman menanam pokok itu, akan menghasilkan perasaan sayang pada tumbuh-tumbuhan dan akan menghasilkan perasaan tanggungjawab dalam diri kanak-kanak apabila mereka juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga tumbuhan tersebut. Di samping itu, murid-murid juga akan membuat buku skrap bertemakan mesra alam, di mana mereka akan berusaha mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di dalam bahan-bahan terbuang seperti majalah-majalah lama atau suratkhabar lama yang ada di rumah mereka. Mereka juga digalakkan melayari internet untuk mendapatkan bahan yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Melalui pengalaman membuat buku skrap ini, murid-murid akan dapat mengenal lebih banyak jenis tumbuhan yang terdapat di dunia dan secara tidak langsung ilmu pengetahuan mereka akan semakin bertambah. Di samping itu, aktiviti membuat buku skrap ini, dapat mewujudkan semangat bekerjasama di dalam kumpulan serta semangat toleransi antara ahli kumpulan. Selain aktiviti penanaman pokok dan membuat buku skrap, guru juga boleh menganjurkan kem alam sekitar dan membuat kerja projek seperti membuat taman herbarium mereka. Melalui aktiviti ini, murid akan mengenali alam sekitar dengan melakukan penerokaan mereka sendiri di kem-kem yang dilawati seperti Hutan Simpan Negara yang mengandungi beribu jenis tumbuhan yang berlainan. Dengan ini perasaan menyayangi alam sekitar akan lebih berkesan dalam diri mereka dan matlamat untuk menjadi mereka satu generasi yahg bermoral dan berkualiti akan tercapai. 3.5 Nilai berkaitan dengan Diri dan Negara.

Dalam bidang yang berkaitan dengan diri dan Negara ialah nilai hormat dan setia kepada pemimpin, Raja dan negara, patuh kepada peraturan dan undang-undang, cinta akan negara dan keamanan dan keharmonian. Tujuannya supaya murid-murid akan hormat dan setia yang berkekalan kepada pemimpin, Raja dan Negara bagi menjaga kestabilan keamanan Negara yang tercinta. Contoh pelaksanaan yang boleh dilakukan dalam salah satu nilai yang berkaitan dengan diri dan Negara ialah nilai nilai hormat dan setia kepada pemimpin, Raja dan Negara. Nilai hormat dan setia kepada pemimpin, Raja dan Negara merupakan satu kepatuhan yang berkekalan kepada pemimpin dan raja serta setia kepada Negara di mana Raja sebagai payung Negara dan Institusi raja merupakan kemegahan kita. Guru sebagai penyampai ilmu (Mu’allim), Murabbi dan Mu’addib, perlu mendedahkan kepentingan mengenali dan hormati institusi raja dengan memberi pendedahan tentang Sejarah Kesultanan Melayu, sistem Raja Berpelembagaan dan Majlis Raja-Raja. Guru perlu menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan nilai-nilai murni tersebut dengan menyampaikan isi kandungan pendidikan dengan lebih berkesan tanpa mengabaikan nilai-nilai murni dalam menyampaikan apa juga disiplin ilmu. Contohnya, menimbulkan perasaan kasih sayang terhadap pemimpin, raja dan Negara dan kesan-kesan negatif andainya perasaan tersebut diabaikan seperti berlakunya rusuhan dan Negara tidak akan aman sekiranya perasaan sayang pada Negara tidak wujud. Murid-murid juga perlu memikirkan kesan terhadap dunia ini sekiranya mereka tidak menyayangi dan taat kepada Negara, raja dan pemimpin. Dalam peranan guru sebagai Mursyid dan Mudarris, guru akan bertanggungjawab memimpin murid-murid dan membimbing perjalanan rohani murid-murid untuk mencintai pemimpin, raja dan Negara. Aktiviti yang sesuai ialah dengan membuat buku skrap dengan mengumpul maklumat tentang sejarah Kesultanan Melayu dan membuat buku skrap tentang salasilah Yang Di Pertuan Agong hingga sekarang. Melalui aktiviti buku skrap yang dijalankan secara berkumpulan, murid boleh melakukan aktiviti itu dengan mencari bahan daripada muzium Negara dan internet. Demi memberi kesan yang lebih baik, guru boleh membuat lawatan sambil belajar ke muzium Negara dan Perpustakaan Negara bagi mencari maklumat. Di samping itu murid dapat merehatkan fikiran dengan menyaksikan barang-barang bersejarah agar dapat menimbulkan perasaan bangga dengan sistem pemerintahan yang terdapat di Negara sendiri. Guru juga perlu membimbing murid membuat peta minda tentang peranan dan fungsi raja dalam sistem pemerintahan Negara supaya mereka sedar besarnya peranan pemerintahan raja pada kerajaan Melayu lama. Dengan demikian, murid-murid akan mengenali dan menghormati institusi raja yang terdapat di Negara. Kesimpulan

Dalam membentuk generasi yang bermoral, tindakan tersebut hendaklah dilakukan bermula daripada awal. Ini bersesuaian dengan peribahasa “melentur buluh biar dari rebungnya”. Melalui Pendidikan Moral dan peranan yang dimainkan guru sebagai (Mu’allim), Murabbi, Mu’addib, Mursyid dan Mudarris pembentukan generasi yang bermoral pada masa akan datang akan berjaya terlaksana selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, guru berperanan untuk mengembangkan potensi insan yang berakhlak mulia, seimbang dari segi intelektual, rohani, emosi dan jasmani (JERI). Melalui peranan-peranan yang dimainkan guru dalam Pendidikan Moral dan pelaksanaan Pendidikan Moral dengan bidang pembelajaran yang berkaitan dengan nilai perkembangan diri, diri dan keluarga, masyarakat, alam sekitar dan Negara maka terbentuklah generasi yang bermoral pada masa sekarang dan pada masa akan datang. Di samping, aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dapat memberi sumbangan dalam membentuk kepribadian murid-murid tersebut. Secara keselurahannya, guru akan berjaya melahirkan murid-murid yang berkeyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Guru juga dapat membimbing, murid-murid yang dapat menghargai dan menghormati keluarga sendiri bagi mewujudkan suasana yang harmoni dan aman. Di samping itu mereka akan kebanggaan masyarakat. Pendidikan Moral juga melahirkan murid-murid yang mencintai alam sekitar dengan mempertahankan ekosistem dunia dengan memelihara alam sekitar supaya dunia akan sentiasa terpelihara daripada pencemaran dan kemusnahan insan-insan yang tidak bertanggungjawab. Akhirnya, lahirlah murid-murid yang akan hormat dan setia yang berkekalan kepada pemimpin, Raja dan Negara bagi menjaga kestabilan keamanan Negara yang tercinta RUJUKAN : Maznah Binti Abd. Samad, T.t. Peranan guru Pendidikan Moral di sekolah. Atas talian http://www.scribd.com/doc/ Saharudin Suhaidi, 2008. Pendidikan Moral tahun 4. Malaysia : Penerbit Open University Malaysia. Rahmad Shukor, 2008. Pendidikan Moral 2003. Malaysia : Penerbit Open University Malaysia. 2000. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Tahun 4.Kuala Lumpur : Penerbit Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. 2000. Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Tahun 4. Kuala Lumpur : Penerbit Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Peranan Guru

Bagi menghadapi cabaran ketujuh menjelang tahun 2020, negara memerlukan generasi guru berwibawa. Guru memainkan peranan penting, khususnya dalam mengawal keseimbangan moral murid, bertanggungjawab dalam mengawasi disiplin murid, agar mereka tidak hanyut dalam arus pembangunan kemewahan kebendaan yang terlalu deras masa kini. Sehubungan dengan itu, seseorang guru memainkan peranan tersendiri dalam membentuk pelajarnya menjadi insan bermoral mengikut acuan Malaysia. Antara peranan guru adalah seperti: Kredibiliti guru       mampu mnenunjukkan prestasi yang cemerlang dalam pengurusan bilik darjah; mempunyai pngetahuan yang mendalam terhadap sesuatu bidang pkhususan komitmen yang menyeluruh; Penambahbaikan ilmu serta kemahiran secara berterusan; Sebagai role model atau idola kepada relajar; serta, Mudah didekati, mesra dan mampu menyelesaikan masalah dan memberikan pandang yang bernas

yatakan profil insan bermoral yang harus ada pada seseorang guru pendidikan moral Penghayatan nilai-nilai murni telah ditekankan oleh tokoh-tokoh utama dalam pelbagai tamadun seperti Lao Tse, Kung Fu Tze, dalam tamadun Cina, Kautilya dan Sambara dalam tamadun India, serta al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali dan Ibn Khaldun dalam tamadun Islam. (Azizan Baharuddin, 2005: 6)

Membincangkan mengenai Wawasan 2020 bermakna meneropong ke masa depan, menelah apa yang bakal terjadi. Peneropongan ke masa depan menjadi semakin kritikal, kerana jika kita tidak peka dan bersiap sedia, berkemungkinan besar generasi kini akan berhadapan dengan kejutan masa depan yang membawa kepada kesan ke atas peribadi, psikologi dan sosiologi. (Alvin Toffler, 1990; Mohd. Kamal Hassan, 2006; Sidek Baba, 2006). Adalah amat penting generasi murid masa kini dipersiapkanuntuk menghadapi abad futuristik yang penuh dengan pelbagai cabaran yang bersifat global. Sehubungan dengan itu Wawasan 2020 digubal bertujuan untuk dijadikan panduan kepada semua rakyat negara ini untuk membolehkan mereka menghadapi cabaran mendatang. Antaranya, . Pembangunan kemewahan yang tumbuh begitu cepat, mudah sekali menghasilkan kemusnahan, baik alam fizikal, biologi, bahkan juga pada keruntuhan rohani dan kejiwaan. Pembangunan manusia kini menghadapi krisis ketidakseimbangan antara pembangunan kebendaan dengan kerohanian dan emosi. Kepesatan perkembangan teknologi yang tidak selaras dengan pembangunan aspek nilai dan moral boleh mengakibatkan manusia ketandusan nilai kemanusiaan sejati (Abu Bakar Abdul Majid & Sarina Othman, 1998; Tajul Ariffin Mohd. Noordin, 1992). Oleh itu, dalam

membicarakan cabaran wawasan 2020 untuk melahirkan masyarakat penyayang, matlamat ini tidak akan tercapai jika usaha tidak dilakukan oleh semua pihak, lebih-lebih lagi sekolah dan rumah tangga. Sekolah dan semua anggota termasuk guru besar, pengetua, guru, murid dan kakitangan adalah sebagai sebuah rumah tangga dan sebuah keluarga besar. Asas yang menjadi citra dan intipati sebuah rumah tangga yang pertama dan utama ialah kasih sayang. Sesungguhnya kasih sayang merupakan fitrah dalam diri manusia dan ia merupakan tenaga pengikat yang kuat sesama manusia. Malahan ia boleh diluaskan kepada haiwan, tumbuhan dan benda-benda bukan manusia. Bagi menjayakan sekolah penyayang yang penuh dengan perasaan kemanusiaan, kebajikan, kerjasama, hormat menghormati, ikram, berbudi bahasa dan seterusnya, guru-guru perlu mempunyai tanggapan yang betul dan positif tentang setiap anak didik yang berada di sekolah. Jika para pendidik melihat anakanak dengan cara positif atau memikirkanya dengan cara positif, hasilnya akan jadi positif (Wan Mohd. Zahid Mohd. Noordin, 1993).