The Host

SebuahKisahtentangPikirandanJiwaManusia

Judul Pengarang Alihbahasa Penerbit Tempat, tahunterbit Jumlahhalaman Harga

: : : : : : :

The Host: Sang Pengelana Stephenie Meyer Ingrid DwijaniNimpoeno PT GramediaPustakaUtama Jakarta, Juli 2009 776 halaman Rp99.900,00

tephenie Meyer adalahpengarangbukupercintaan yang sangatterkenaldikalanganremajadengan serial Twilight-nya. Meskipunberlatarkisahkehidupanmakhlukbukanmanusia, buahpikirannyaselalumampumenggetarkanhatiparapembaca.BukuThe HostinimemangtidakseterkenalseriTwilight, tetapiditilikdarikompleksitasalursertaemosi yang ditampilkan, bukuinijauhlebihmenarikdan berisi ketimbangkisahpercintaansivampirganteng, Edward, dengan Bellaseoranggadisbiasa. Meskipunsama-samaberintikisahpercintaanduamakhlukdarijenis yang berbeda, The Host jauhlebihmatangdangelap.Dalamkisahini, tersebutlahseorangWanderer (pengelana) yang dipanggil Wanda agar lebihakrabdanmudahmenyusupketengahmanusia.Iaadalahsesosokjiwadariangkasaluar yang sudahmengelanamencobaberbagaikehidupandigalaksi.Bangsanyahidupdenganmenumpangditubuhmakhluklai ndanmenguasaipikiranmereka. Spesiesmerekamemanglebihmajudansistematis, tetapiketikaberhadapandenganmanusia, rupanyamanusiatidakmauditaklukkanwalaupunpenaklukanitumenjanjikankehidupan yang lebihfuturistik. Umumnya, begitu sang jiwa masukketubuhmanusia, segalamemori, kenangan, sertapikiranorangtersebutdiserapdandiambilalih sang jiwa, sehinggasegalaakaldankemauanorang yang bersangkutanlenyaptakberbekas. Lain halnyadenganbatin Melanie Stryder (Mel). Wanda ditugaskanuntukmengambilalihtubuh Mel, seorangwanita yang sangattangguhmemperjuangkankelangsunganumatmanusia. DI luardugaan, pikiran sang inang tidaklangsunglenyap, sehinggadalamsatutubuh Mel, adaduajiwa, Wanda dan Mel sendiri. Wanda yang termasukkalangan senior berpengalamanmerasakewalahandanmalukarenaiatidakdapatmenanganitubuhdariseorangmanusiabiasa. Seiringdenganwaktu, Wanda dan Mel belajaruntukhidupberdampingandalamsatupikiran, merasakankehadiransatusama lain walau Wanda yang memegangkendaliatasfisik Mel. Semakin lama, Wanda merasaeksistensi Mel semakinberpengaruhpadadirinyasendiri. Denganpengaruhdari Mel danmemori Mel yang terasabegitunyatadalamkalbunya, Wanda pergimencaritempatpersembunyiansisa-sisaumatmanusia yang selamat.Rupanya Wanda berhasilmenemukannyadengankenangan Mel akanpetunjukdaripamannya. Di sana, merekabertemudenganpria yang dicintai Mel, Jared. Awalnya, tidakadamanusia yang percayabahwadidalamdirimerekamasihada Mel yang asli, sehinggamerekadiperlakukandenganhina. Di sanamerekajugabertemudengan Ian, yang padaakhirnyajatuhcintadandicintaioleh Wanda. Perlahanpandangan Wanda tentangrasmanusiasebagaimakhluktingkatrendahsepertikebanyakanspesies planet lainmemudar. Iamengertiemosimanusia, mengalamisendiriperasaan-perasaan yang tidakdapatdijelaskandenganakalsehat.Iabelajarmenerimadanmencintaimanusia. Wanda pun seringmembantudenganberpura-puramemihakkaum jiwa sehinggaiabebasmendapatkansemua yang diperlukanmanusiatemannya. Padaakhirnya, Wanda memutuskanuntukmengakhirihidupnyadanmemberikan Mel tubuhnyakembali, karenaiamerasabaru kali iniiamenemukanartihidupdanrelamatiketikahidupsudahbermakna. Iamengajarkan Doc caramelepaskan jiwa

S

daritubuh, kemudianmeminta agar iadikubursertajangandiberikantubuh lain. Ia pun dibiusdansiapmenghadapiakhirdarieksistensinya. Di luardugaan, pihakmanusiamemberikaniatubuhseseorang yang sudahdikuasaisejakbalita, sehinggatidakmempunyaipikiransendiri, karenamerekasangatmenyenangikeberadaan Wanda. Cara Stephenie Meyer menggambarkan detail, mulaidarikehidupandi planet luar, operasipengeluaranjiwa, dansistemhidupmerekamembuatpembacapercayakarenaiadapatmelukiskankisahfiksidenganakal yang dapatditerimasehinggapembacatidakmerasabahwakaryanyahanyaisapanjempolbelaka. Penggambaranemositerasasangatkuatdandalam, danpembacadapatterbawadanbuaiankatakatanyauntukmerasakanemosi yang dirasakanolehtokohdalambuku. Dari bukuinikitatidakhanyadisuguhkankisahcintalayaknya novel populer yang banyakberedarsekarang, tetapijugadapatbelajarmengenaimaknahidup, artimencintaidandicintai, bagaimanaberkorbanuntukorang yang dekatdihati, sertaberbagaitemakehidupanlainnya. Bukuinisanggupmembuatpembacaberpikirulangmengenairasmanusiadanmenghargai, disertaikesadaranbahwamanusiaadalahmakhlukberakal yang tinggisertaberharga.Kita jugadapatbelajartentangbetapaberartihidupsertabetapabodohorang yang menyianyiakanhidupnya.Bukuinijugasecaratersiratmengandungfilosofi yang menarikdankontroversial, yaitupertanyaandengankeberadaanmanusiasertamakhluklainnya, sertaalamsemesta yang takterbayangluasdanisinya.Stepheniesanggupmemberikanpandangannyamengenaiasalusuldaneksistensimakhlukhidupbesertasegalagalaksidanisinya. Dari segipemilihankulitbukujugasangatmemukau.Gambarkoverterasabegitudalamdandapatmewakiliemosidariceri taini.Jikadiperhatikantampakbahwamata yang tergambarberwarnakeperakan, sebenarnyahaliniberkaitandenganisicerita, yaitumanusia yang sudahdikuasai jiwa yang berwarnakeperakandapatterlihatdancerminanbayangankeperakandimatanya. Sebenarnyadalamgayaceritadanpenggambaranalurtidakada yang kurangdariStephenie Meyer, hanyaalihbahasaterasakurang pas. Banyakkata-kata yang tidakbenar-benarmewakilimaknaaslidaricerita, danterkadangbahasa Indonesia yang digunakanterkesananehdankaku. Selainitu, Stepheniejugamengeksposhubungancinta yang cukupdewasa, sehinggadianjurkanbimbinganorangdewasabagianak-anak yang inginmembacabukuini.Namun, secarakeseluruhan, bukuiniadalahbuku yang luarbiasadanpatutdibacaolehsegalakalangan.Kesanbagibukuini: menyentuh, inspiratif, danimajinatif.

Oleh: Anita Pangestan XI A 1/4 SMAK 1 PENABUR Jakarta, 2009-2010