P. 1
Pahala Bacaan al-Fatihah Insyaallah Sampai Kepada Si Mati

Pahala Bacaan al-Fatihah Insyaallah Sampai Kepada Si Mati

|Views: 297|Likes:
Published by Azzaro Delpiero

More info:

Published by: Azzaro Delpiero on Jul 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2010

pdf

text

original

Pahala Bacaan al-Fatihah Insyaallah Sampai

Kepada Si Mati
Written by zain-ys
Thursday, 13 May 2010 07:36
Oleh: zain-ys
Saya telah menyusun artikel yang serba kekurangan di baah ini lebih kurang 10 tahun yang lalu!
"a #ernah disebarkan dan #ernah dimasukkan di al-ahkam!net, namun ia tenggelam dengan timbunan artikel-artikel
lain!
$aru-baru ini, saya menerima bebera#a SMS dan bebera#a email dari sahabat yang meminta ke#astian tentang
%aa#an al-&adhil 'r (bu (nas (bd $asit (bd )ahman di ran*angan Tanyalah +staz T,- berkenaan sampai
ataupun tidak al-Fatihah kepada si mati! Saya tidak berkesem#atan men.nt.n ran*angan itu! /amun, 'r (bu (nas,
menurut *erita mereka men%aab bahaa #ahalanya sam#ai ke#ada si mati! $eliau menisbahkan #enda#at ini
ke#ada Syeikhul "slam "bnu Taimiyah dan al-"mam "bnu 0aiyyim rhm!
1ees.kan harinya, saya sem#at men.nt.n ran*angan Tanyalah +staz bersama 'r (bu (nas! 'an beliau ditanya
s.alan yang sama, nam#aknya memang benarlah itulah %aa#an yang diberikannya! $erikut ini adalah #etikan 2ide.
%aa#an dari +staz 'r (bu (nas (bd $asit:
htt#:33al-ahkam!net3h.me3inde4!#h#5*atid677:al-8uran-a-al-hadis9id6772::#ahala-ba*aan-al-;atihah-insyaallah-sam#ai-ke#ada-si-
mati9.#ti.n6*.m<*.ntent92ie6arti*le
=leh kerana saya %ahil dan tidak #andai dalam sel.k bel.k #erkara ini, maka saya teringatlah artikel yang saya #etik,
*ed.k dan ter%emah dari #elbagai kitab! 'i dalamnya mengandungi #elbagai mazhab dan #andangan ulama
berkaitan masalah sampai atau tidak amalan orang hidup kepada si mati! 'an untuk mem#er.leh ke#astian
sekurang-kurangnya se*ara garis besarnya isikandungan artikel berkenaan tidak lari dari #etikan-#etikan asal, maka
saya dengan rasa rendah diri menga%ukannya ke#ada al-&adhil 'r (bu (nas sendiri untuk disemak, dik.reksi,
dikurangkan mana yang #atut atau ditambah mana yang kurang! 'an alhamdulillah, beliau sudi menyemaknya dan
melakukan k.reksi dan #enambahan!
(rtikel ini sebagai s.k.ngan ke#ada %aa#an yang diberikan .leh 'r (bu (nas tentang sam#ai atau tidak ba*aan al-
&atihah dsbgnya ke#ada si mati!
Sem.ga artikel ini berman;aat dan untuk men%adikannya lebih berman;aat lagi, sebarkanlah ia seluas mungkin!
Apakah Sampai Amalan Orang Hidup Kepada Si Mati: Satu Studi Perbandingan
Oleh: Zain Y.S (al-ahkam.net)
!te: Versi ini telah disemak, dikoreksi dan dilakukan penambahan oleh Dr Abu Anas Abd Basit Abd ahman. !ulisan "ang ber#arna
merah adalah koreksi atau pembetulan dari beliau. Dan teks petikan $a%muk Fat#a Sheikh Ahmad bin Abdul &alim ibn !aimiah %uga
penambahan dari beliau. !erimakasih dan penghargaan kepada beliau kerana sudi meluangkan masa untuk tu%uan ini.
Pendahuluan:
1! 'a#at kita lihat bahaa melalui #en%elasan di baah ini nanti, se*ara ringkasnya, semua ulama dari kalangan
(hlus Sunnah Wal >amaah bersetu%u bahaa amalan .rang hidu# sam#ai ke#ada .rang mati ?si mati@! Auma
terda#at bebera#a #erbedaaan ke*il yg berlaku! +m#amanya, Malik dan al-Sya;iBi mengatakan bahaa ibadah
badaniyah se#erti sembahyang dan #uasa tidak sam#ai! /amun, di kalangan Sya;iBiyah mutaakhir mengatakan
amalan berkenaan sam#ai!
2! +ntuk #erhatian #emba*a, #erbahasan berkaitan ta%uk ini hanya di sekitar samada sam#ai atau tidak #ahala
amalan .rang hidu# untuk si mati! (rtikel ini samasekali tidak membahaskan kai;iat atau tata*ara atau bagaimana
*ara untuk menyam#aikan #ahala itu ke#ada si mati! A.nt.hnya, artikel ini tidak membahas b.leh atau tidak amalan
tahlilan, u#a*ara mengirim arah, yasinan dan sebagainya yang diamalkan .leh masyarakat kita!
3! "ni bermakna, sam#ai atau tidaknya amalan .rang ke#ada si mati adalah satu #erkara dan manakala tata *ara
untuk menyam#aikannya se#erti yasinan, tahlilan dan sebagainya adalah satu hal yang lain #ula!
:! $ila sese.rang itu ber#egang dengan #enda#at bahaa #ahala sam#ai ke#ada si mati, tidak bermakna beliau
memb.lehkan amalan se#erti u#a*ara kirim arah, yasinan dan tahlilan!
7! $.leh atau tidaknya amalan berkenaan memerlukan satu #erbahasan lain yang #an%ang lebar!
Berikut ini adalah petikan yang kami ringkaskan dari kitab Syarah A"idah al-#haha$iyah:
%&' Apakah sampai amalan !rg hidup kepada si mati(
Seluruh ahlus sunnah al %amaah telah berse#akat mengatakan bahaa si mati da#at man;aat dari usaha .rang hidu#
melalui dua #erkara:
1! Sebab2 yg dilakukan .leh si mati ketika hidu#nya!
2! '.a kaum muslimin, istigh;ar mereka ke#ada si mati, sedekah dan ha%i! Auma, ha%i mereka mem#erselisihkannya,
a#akah sam#ai man;aatnya ke#ada si mati atau#un tidak5
'alam hal ini, Muhamad bin al-Casan men.lak sam#ainya man;aat dari ha%i! $eliau mengatakan: DCanyasanya,
sam#ai ke#ada si mati #ahala sedekah! Manakala #ahala ha%i adalah ke#ada .rang yang menger%akannya!E
Manakala #ara ulama lain #ada umumnya mengatakan bahaa #ahala ha%i da#at ke#ada mereka yg diha%ikan! 'an,
inilah #enda#at yg sahih!
%)' Bagaimana dengan ibadah badaniyah( Apakah sampai(
"badah badaniyah #ula se#erti #uasa, sembahyang, ba*aan al-0uran dan zikir, terda#at bebera#a #enda#at:
*!l!ngan &: (bu Cani;ah, (hmad dan %umhur ulama sala; mengatakan bahaa ia sam#ai ke#ada si mati!
*!l!ngan ): Fenda#at masyhur mazhab Sya;iBi dan Malik mengatakan tidak sam#ai ke#ada si mati!
*!l!ngan +: (hli bidBah dari kalangan ahli kalam mengatakan tidak satu a#a#un yg da#at sam#ai ke#ada si mati,
samada d.a kaum muslimin atau selainnya! Fenda#at mereka ini da#at dit.lak dengan al-0uran dan al-Cadis!
%+' ,alil
'alil di sekitar g.l.ngan yang mengatakan bahaa si mati mem#er.leh man;aat dari amalan .rang hidu#:
a- Mendapat man.aat tanpa sebab) yg dibuat !lehnya semasa hidup:
1! &irman (llah Taala: ?(l-Casyr: 10@
'dan orang-orang ((slam) Yang datang kemudian daripada mereka (berdoa dengan) berkata) '*ahai !uhan kami+
ampunkanlah dosa ,ami dan dosa saudara-saudara ,ami Yang mendahului ,ami Dalam iman, dan %anganlah
-ngkau %adikan Dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang Yang beriman. *ahai
!uhan kami+ Sesungguhn"a -ngkau amat melimpah belas kasihan dan ahmat$u'.
'alam ayat ini menun%ukkan si mati mem#er.leh man;aat dari istigh;ar .rang hidu#!
2! Terda#at nash-nash yg telah dii%mak-kan .leh muslimin bahaa si mati mem#er.leh man;aat dari d.a kaum
muslimin di dalam sembahyang %enazah! $egitu %uga d.a sele#as si mati di tanam! (ntaranya ialah hadis (bu 'aud
dari hadis +sman bin (;;an r!a!, katanya adalah /abi s!a!! a#abila selesai menanam mayat, baginda s!a!! berdiri
di situ dan bersabda: '.ohonlah keampunan untuk saudaramu. ,amu pohonlah ketetapan kepadan"a. $aka
sesunggunh"a dia sekarang sedang disoal.'
"ni termasuklah d.a ketika menziarahi kubur sebagaimana yg termaktub di dalam sahih muslim samada dari hari
$uraidah bin al-Cusaib atau#un dari hadis (isyah r!a!
b- ,alil yg mengatakan baha$a pahala bersedekah sampai kepada si mati ada disebutkan di dalam sahihain
?$ukahri 9 Muslim@! 'ari (bdillah bin (bbas r!a!, bahaa SaBd bin +badah kematian ibunya ketika ketiadaannya,
lalu dia #ergi ke#ada )asulullah s!a!! dan berkata: DWahai )asulullah s!a!! sesungguhnya ibuku telah mati ketika
aku tiada, a#akah dia menda#at man;aat %ika aku bersedekah5 $aginda s!a!! men%aab: Ga! ?C) $ukhari@
c- Mengenai sampainya pahala berpuasa kepada si mati ada disebutkan di dalam sahihain dari#ada (isyah r!a!,
bahaa )asulullah s!a!! telah bersabda: D$arangsia#a yang mati dan masih ada #uasa yg belum diker%akan, maka
hendaklah ia di#uasakan ?dibayar@ .leh alinya!D
/amun dalam hal ini, (bu Cani;ah mengatakan #uasa berkenaan hendaklah digantikan3di8adh.B dengan memberi
makan ke#ada ;akir miskin bukan dengan ber#uasa!
d- ,alil sampainya pahala ha/i, terda#at di dalam sahih $ukhari dari#ada "bnu (bbas r!a!: $ahaa se.rang
#erem#uan >uhainah telah menemui /abi s!a!!, katanya: DWahai )asulullah s!a!! sesungguhnya ibuku telah
bernazar utk menunaikan ha%i, teta#i tidak da#at menunaikannya hinggalah dia mati! (#akah aku #erlu menunaikan
ha%i utknya5D /abi s!a! bersabda: D1er%akanlah ha%i untuknya, a#akah engkau tidak melihat %ika ibumu mem#unyai
hutang5 $ukankah engakau yg #erlu membayarnya5 $ayarlah hutang (llah, maka hutang (llah itu lebih berhak
ditunaikan!D ?Hihat: Syarah (8idah al-Thahaiyah, hal! ::--:77 dan (r-)uh, karangan "bn (l-0ayyim ms: 1-0
masalah: 16@
"nilah #andangan Sheikh (hmad bin (bdul Calim ibn Taimiah, lihat: Ma%muI &ata >ilid 2:3306-313! ?Hihat teks
;atanya di akhir artikel ini@
Kenapa #idak Sampai(
(lasan #enda#at masyhur mazhab Sya;iBi dan Malik yang mengatakan tidak sam#ai ibadah badaniyah ke#ada si mati
ialah:
1! 'a#at lihat bahaa semasa hidu# amalan-amalan berkenaan tidak b.leh digantikan dan diker%akan .leh .rang
lain! 'an, sia#a yang menger%akannya,maka dialah yang akan mem#er.lehi #ahalanya! Fahala dari amalan
berkenaan tidak da#at berman;aat ke#ada .rang lain!
2! Cadis mau8u; dengan sanad sahih dari "bnu (bbas, katanya: DTidak b.leh bersembahyang sese.rang untuk
se.rang yang lain, tidak b.leh ber#uasa untuk se.rang yang lain!!!!!D ?C) (l-/asaBi@
Petikan ,ari 0addul Muhtar: Sampai Atau #idak
Menurut yg ter*atat di dalam kitab )addul Muhtar .leh "bnu (bidiin:
'i dalamnya menyebutkan bahaa sese.rang itu b.leh menyedekahkan #ahala amalannya ke#ada .rg lain s#t
sembahyang, #uasa, sedekah dan lainnya!
Menurutnya lagi, inilah #egangan mazhab (hlus Sunnah Wal >amaah! Auma Malik dan yg masyhur dari al-Sya;iIi
ber#enda#at bahaa ibadah badaniyah tidak sam#ai #ahalanya ke#ada si mati, se#erti sembahyang dan ba*aan al-
0uran!
Walau#un begitu, ulama-ulama mutaakhirin dari mazhab sya;iI" ?Sya;iIiyah@ mengatakan bahaa #ahala ibadah
badaniyah sam#ai ke#ada si mati dengan bebera#a #erin*ian!
J.l.ngan muktazilah #ula menyalahi #enda#at (hlus Sunnah dalam semua keadaan, baik ibadah badaniyah atau
lainnya! "a bermaksud tidak sam#ai #ahala dari amalan .rang hidu# ke#ada si mati! ?)addul Muhtar 2ersi "nternet,
lihat di:
htt#:33;e8h!al-islam!*.m3&e8h3@
Pelbagai Masalah Sekitar Man.aat Amalan Hidup 1ntuk Si Mati
$erikut ini adalah #etikan dari al-&e8h al-"slami Wa (dillatuh yg saya ringkaskan! 'an #engarang kitab ini 'r!
Wahbah al-Kuhaili telah memetik dari #elbagai kitab mazhab se#erti al-'urr al-Mukhtar, &athul 0adir, Syarah al-
)isalah, Syarah al-1abir, Mughni al-Muhta%, al-Mughni, 1asyaa; al-0inaBdan al-Muhazab:
Fara ;u8ahak telah berse#akat ?i%mak@ mengatakan bahaa .rang mati mem#er.leh man;aat dari d.a, istigh;ar .rang
hidu#, sedekahnya dan ibadah badaniyah maliyah se#erti ha%i! 'alilnya adalah ;irman (llah ?(l-Casyr: 10@ dan ?(l-
Mukmin: 77@
>uga hadis )asulullah s!a!!:
Se.rang lelaki bertanya: Wahai )asulullah s!a!!, sesungguhnya ibuku telah mati, a#akah dia menda#at man;aat %ika
aku bersedekah5 $aginda s!a!! men%aab: Ga! ?C) (bu 'aud, dari SaBd bin +badah@
>uga Cadis ini:
Se.rang #erem#uan telah bertanya )asulullah s!a!!: DWahai )asulullah s!a!!, sesungguhnya (llah Taala telah
mem;ardukan ha%i ketika ayahku telah tua, dia tidak mam#u untuk menghada#i #er%alanan! (#akah aku b.leh
menger%akan ha%i untuknya5D $aginda s!a!! men%aab: D>ika ayahmu berhutang, a#akah engkau b.leh
men%elaskannya bagi #ihaknya5D Ferem#uan itu men%aab:
DGa!D $aginda bersabda: DMaka hutang terhada# (llah lebih berhak di%elaskan!D ?C) (hmad 9 al-/asaBi dari
(bdullah bin al-Kubair@!
Cadis ini %uga:
)asulullah s!a!! telah berkat ke#ada .rang yang bertanya:
DSesungguhnya ibuku telah mati dan masih ada #uasa selama sebulan, a#akah aku b.leh ber#uasa untuknya5D
$aginda men%aab: DGaD!
"bnu 0udamah berkata, semua hadis-hadis di atas itu bertara; sahih! "a men%adi dalil bahaa si mati menda#at
man;aat terhada# semua bentuk ketaatan dari .rang hidu#!
Sementara itu, di kalangan #ara ulama berselisih #enda#at mengenai a#akah ibadah badaniyah sam#ai atau#un tidak
ke#ada .rang lain5 "badah badaniyah ialah se#erti sembahyang, #uasa dan ba*aan al-0uran!
'alam masalah ini, mereka terbahagi ke#ada dua g.l.ngan:
*!l!ngan &: Cana;iah, Canabilah, mutaakhir dari Sya;iBiyah dan Malikiyah! Fahala ba*aan sam#ai ke#ada si mati
%ika diba*a di hada#annya, atau d.a untuk si mati sele#as ba*aan itu, sekali#un tidak di hada#annya! 1erana tem#at
ba*aan diturunkan rahmat dan berkat, dan d.a sele#asnya adalah sebagai hara#an agar diterima ba*aan itu!
*!l!ngan ): Muta8adim ?terdahulu@ dari kalangan Maliki dan Sya;iBiyah ?#enda#at masyhur@, tidak sam#ai #ahala!
/amun g.l.ngan mutaakhir dari dua mazhab ini mengatakan #ahala berkenaan sam#ai!
Menurut ulama Cana;i: Gang ter#ilih ialah tidak makruh mem#erdudukkan ?i%las@ #emba*a-#emba*a su#aya
memba*a di atas kubur! 'i dalam bab ha%i mereka mengatakan bahaa sese.rang itu b.leh men%adikan #ahala
amalannya untuk .rang lain, samada sembahyang, #uasa, sedekah atau lain-lainnya! dan, #erbuatan itu tidak
mengurangkan sedikit#un #ahalanya!
Menurut ulama hanbali ?Canabilah@: Tidak men%adi kesalahan memba*a al-0uran di atas kubur bersandarkan
ke#ada hadis:
DSesia#a yang masuk ke kaasan kuburan, lalu memba*a Gasin, maka (llah meringankan mereka ?ahli kubur@ #ada
hari itu, dan bagi #emba*a #ahala sebanyak kebaikan .rang di situ!D
>uga hadis: D$arangsia#a yang menziarahi kubur kedua ibuba#anya dan memba*a di rumahnya atau di kuburnya
nes*aya diam#un d.sanya!D
1edua-dua hadis di atas dikatakan sebagai dh.Bi; .leh al-Sayuthi di dalam >amiB-nya!
+lama maliki ?Malikiah@ #ula mengatakan: 'imakruhkan memba*a al-0uran ke atas mayat sele#as kematiannya
dan di atas kuburnya! 1erana ia bukanlah dari amalan ulama sala;! /amun begitu ulama mutaakhir telah
ber#enda#at, tidak menga#a memba*a al-0uran, zikir dan menghadiahkan #ahalanya ke#ada mayat, dan ia akan
menda#at #ahala itu insyaallah!
+lama Sya;iBi mutaakhir ber#enda#at sebagaimana tiga mazhab lainnya, bahaa #ahala ba*aan sam#ai ke#ada si
mati! (l-Subki berhu%ah, berdasarkan ke#ada hadis bahaa sebahagian dari ayat al-0uran a#abila diba*a dengan
tu%uan memberi man;aat dengannya ke#ada si mati dan untuk meringankan bebanannya, maka ia memberi man;aat!
1erana berdasarkan hadis %uga, telah sabit bahaa al-&atihah itu a#abila diba*a dengan tu%uan untuk memberi
man;aat ke#ada .rang yang terkena #atukan ular berbisa, maka ia memberi man;aat!
=leh itu, a#abila ia berman;aat ke#ada .rang hidu# dengan adanya niat dan tu%uan, maka sudah tentu lebih utama
lagi memberi man;aat ke#ada .rang mati dengan ba*aannya! ?Hihat, al-&e8h al-"slami, 'r Wahbah al-Kuhaili, 2.l! 2,
hal! 770-772@
Sampai Atau #idak: Pendapat Hasan Bandung
Sekarang kita lihat %uga #enda#at (! Casan atau lebih dikenali sebagai Casan $andung di dalam bukunya
S.al%aab! $eliau adalah dari kel.m#.k alla mazhabiyah atau tidak bermazhab! $eliau men.lak #enda#at amalan
.rg hidu# sam#ai ke#ada si mati!
$aginya, yang sam#ai hanyalah d.a dari .rang hidu# agar (llah mengam#unkan si mati, %uga #erkara-#erkara yg
dilakukan .leh si mati yg menyebabkan #ahala itu berterusan, se#erti meaka;kan tanah, ilmu yang #ernah
dia%arkannya dan meninggalkan anak yg s.leh! 'an, beliau ber#egang ke#ada k.nse# sese.rang itu tidak akan
menda#at balasan melainkan melalui a#a yang diamalkannya saha%a! =leh itu beliau men.lak hadis-hadis sahih yang
dikatanya bertentangan dengan k.nse# berkenaan! (lasannya ialah, ia bertentangan dengan al-0uran!
Berikut ini adalah pendapat beliau:
S!al:
Cadiah-hadiah dari .rang hidu# ke#ada si mati serta ba*aan-ba*aan 0uran, dzikir dan lainnya, adakah sam#ai
ke#ada si mati5 1alau tuan kata sam#ai, maka sam#ainya itu ke#ada ruhnya atau ke#ada %asadnya, ke#ada 8uburnya
atau lain dari#ada 8uburnya5 1alau tidak ke#ada 8uburnya ke manakah #ergi ruh itu5
2a$ab:
Tentang menghadiahkan ba*aan 0uran, tahlil dan lain-lain ba*aan itu tidak ada satu #un keterangan dari 0uran atau
hadits! (da#un mengha%ikan atau mem#uasakan si mati itu sungguh#un ada hadits yang memb.lehkannya teta#i
lantaran hadits itu berlaanan dengan ayat 0uran, maka alau#un hadits itu sahih riayatnya tidak b.leh di%adikan
dalil!
'i dalam al-0uran ada tersebut:
'i hari 8iamat ini tidak se.rang#un dianiaya alau#un sedikit dan tidak akan dibalas kamu melainkan ?menurut@
a#a yang telah kamu ker%akan! ?Gasin:7:@
'an ;irman (llah:
$ahaasanya manusia tidak akan da#at ?#ahala@ melainkan ?dari@ a#a yang ia telah usahakan! ?(n-/a%m:3-@
'ua ayat itu dengan terang menyebut baha se.rang tidak akan da#at balasan #ahala melainkan dari amalnya yang
ia telah ker%akan sendiri, yaBni ia tidak akan da#at #ahala dari #erbuatan .rang lain yang diniatkan untuknya!
$egitu %uga lain ayat ada tersebut baha d.sa se.rang itu tidak akan di#ikul .leh se.rang yang lain!
Menurut ;ikiran dan menurut 8aidah ulama hadits dan ulama ;i8ih dan sekelian ulama "slam, bahaa hadits yang
shahih itu ialah shahih riayatnya dan tidak berlaanan dengan 0uran!
Maka .leh sebab ada ayat yang mengatakan se.rang tidak akan da#at melainkan #ahala #erbuatan sendiri, maka
hadits-hadits yang memb.lehkan se.rang berbuat ibadah untuk .rang lain itu tidak b.leh di#akai!
1ita tidak #akai itu bukan lantaran mengatakan nabi kita iatu salah atau berdusta, tidak sekali-kali! Teta#i kita tidak
da#at mem#er*ayai yang nabi ada berkata begitu, yaBni #erkataan itu bukan hadits nabi, hanya .rang-.rang katakan
itu hadits nabi! (yat yang kedua tadi itu ada sebahagian ulama berkata sudah mansukh! MaBna mansukh itu ialah
diha#uskan hukumnya!
'i sini #emba*a mesti ingat bahaa 0uran itu ;irman (Hlah yang su*i! &irman (llah tidak b.leh sia#a-sia#a
ha#uskan melainkan (llah sendiri atau rasul-/ya dengan izin/ya! (dakah (llah dan rasul/ya berkata: (yat sudah
mansukh5 1alau ada kami akan terima di atas ke#ala!
>adi .leh sebab sekelian hadiah dari si hidu# itu tidak sam#ai ke#ada si mati, bahkan yang demikian itu satu
#erbuatan yang salah, maka tak #erlu kami %aab tentang ruh si mati di mana tem#atnya!
"nsyaallah di lain kali kalau ada kela#angan akan kami terangkan dari hal ruh itu lantaran hal ini #erlu ke#ada
#emeriksaan yang luas! ?Hihat S.al%aab, %uz :, hal 1367-1366@
,alam satu s!al/a$ab lain pula3 Hasan bandung berkata:
S!al:
'i tem#at saya, kalau mereka mau hadiahkan al-;atihah atau terhidang makanan kenduri, sering mereka u*a#kan: "la
hadratin /abi al-Mustha;a Muhamad s!a!! syaiBun lillahil &atihah!!!!
$ergunakah u*a#an itu5
2a$ab:
Tidak ada satu#un yang akan bisa memberi man;aat ke#ada si mati, melainkan d.a dari .rang yang hidu# su#aya
(llah am#unkan dia dan #ahala dari harta a8a;nya, dan #ahala dari ilmunya yang digunakan .rang, dan #ahala
meninggalkan anak yang saleh yang bisa mend.akan dia!
=leh sebab itu ba*aan al-;atihah dan sebagainya yang diba*a buat hadiahkan #ahlanya ke#ada si mati, tidak bisa
sam#ai samasekali!
'ari ayat:
$ahaa se.rang tidak akan da#at ?#ahla@ melainkan a#a yang ia telah ker%akan itu, imam Sya;iBi ;aham, a#a#un
ba*aan yang diker%akan .rang untuk si mati itu tidak akan sam#ai ke#adanya!
(da#un #erkataan ila hadrati itu hanya serangkai kalimat arab yang asalnya dibikin .leh #ak-#ak lebai tukang tahlil
dari Cadramaut, lalu diturut .leh #ak-#ak lebai sebelah sini!
Ferkataan itu tidak berguna a#a-a#a, ke*uali mengabui mata .rang-.rang yang sangka, baha tia#-tia# kalimah
(rab itu kalau diu*a#kan da#at #ahala dan menyangka, baha #ahla yang ia mau kirim ke#ada si mati itu, tidak
akan sam#ai kalau tidak dengan bahasa arab! ?"bid! 1367, Casan $andung@
Penutup:
,apat disimpulkan baha$a:
1! Menurut %umhur ulama sala;, mutaakhir Sya;iBi dan Maliki, #ahala amalan .rang hidu# itu sam#ai ke#ada si mati,
samada ia ibadah badaniyah atau#un bukan, se#erti d.a, istigh;ar, sedekah dan sebagainya!
2! Muta8addimin Sya;iBiyah dan Malikiah mengatakan #ahala dari ibadah badaniyah tidak sam#ai ke#ada si mati!
3! Casan $andung dan yang sealiran dengannya mengatakan bahaa yang sam#ai ke#ada si mati hanyalah d.a dari
.rang yang hidu# su#aya (llah am#unkan dia dan #ahala dari harta a8a;nya, dan #ahala dari ilmunya yang
digunakan .rang, dan #ahala meninggalkan anak yang saleh yang b.leh mend.akannya! $eliau men.lak hadis-hadis
sahih yang menun%ukkan sam#ai #ahala #uasa dan ha%i kerana diangga#nya bertentangan dengan nash al-0uran!
:! Sebahagian ahli kalam mengatakan bahaa tidak ada satu#un yang da#at sam#ai ke#ada si mati, samada d.a,
istigh;ar atau lainnya!
Sekian
#eks .at$a Syeikh Ahmad bin Abdul Halim Ibn #aimiah %lihat: Ma/mu4 Fat$a 2ilid )56+78-
+&+'
L@ - MNONP QRS TUVWX YZO[\ 7 ] 3 :66 @
^ _ `_Oa ba ca da ea fg S ha ia j Q_ Rg S ka V\a Sla m n oa `pqa Ua ^r Ng `aba sp_ S t`pua ^r vrZg waUa x tya qa V\a zp m {r V|a fg }gr vr ~a Ng va {g •aUa n tvaVya Pa ^vZg wa Qg ba tvaVy a Pa sp_ S ^_ Oa €r •a ‚a ƒrq_ Ua
„ …† ‡rvgS ˆr Vya Xg •a Qg \r ‰Š ‹g Œ a ^r Ng vam ‚_ •r Ža za ka V\a Sla m •a vrla ‹•r Waeg Ža ‚g ‘a Xa x ^_ va Zb_ ’g Ža “” vrVua ’” vaUa Ug •a ^r Rr c_ •a Wa–g Ž_ o” `gbr Ug •a M” Ža•r V—a M” wa ’ a ua ˜” ™a ša Qg \r zp m !
›_ SZa [a vgS
M_ Op œr•a ‚ g Ra …† ‡rvgS Qg \r ^_ –g ba ‚_ Oa yg Ž_ VOa RrUa ^_ va • r `gža vgS ‰r Vba ’_ Rr c_ •r Wa–g Ža za Ÿa N†Oa vgS {p •a r Ž’r ¡a vgS ‹Xr za Ua Mr Ža¢g S ‹Xr ~a Ng va ! Qa NOr vaVya vgS ›† •a sprr ’_ Og ¡a vgS : ›a V—a £aXa
Qg Oa Xa Y_ VOa —g ¤gr SUa M_ –p| ¥ vSUa ›_ VWa¦r vgS ^r Ng `aba ˆp ia ’g waUa hr ™a qg ¤gr S Qr Žir Qg \r •r S…a dr §g zr VRr o_ `ayg Ž_ VOp \r S¨a ©a Ua •a vr¨a Rr Ÿr N†Oa vgS Yr V•a Wrfg S t`ab a {a Ze_•r Wp\_ hr ™a qg ¤gr S
{a U…_ •r ªg Wa|g ŽaUa ^r Rr {a Z–_\r «g Ž_Ua og ‘r R†•a ’r Og ¡a Rr {a Z¡_ ‡†|a Ž_ ^_ vaZg €a Qg \a Ua ¬a …g ya vgS {a Z`_Or ¡g Ža Qa Ž¨r vpS n : tvaVya Pa sp_ S ˆa Vwa ! Yr ’a ‡rvgS ‚r ©g •a Qg \r {a V-a •a vrla ®a vaV¯a
{” ’g ba kr V–p—a og ‘_ `g¯r ig •aUa V–aRp•a n x or N¡r [a vgS ›a S¨a ba og ‘r wr Ua •a `aN‡rqa SZy_ ‡aPpSUa SZR_VPa Qa Ž¨r `pvr …g •r °g VXa VO± `gbr Ua M± Oa €g •a ‰” ‹g Œa ‚p -_ Ÿa yg qr U a V–aRp•a SZ–_\a j Qa Ž¨r `pvr
^_ W aOg €r •a ’ g ea Xa ¨” ƒr\a Zg Ža kr VƒaN†|p vS • r Pa Qg \a Ua kr VƒaN†|p vS o_ ‘r wr Ua n x o_ N¦r ¡a vgS ²_ Ž²r ya vgS Ÿa fg •a •a fpm og ‘r PrVŽp•† l_ Ua og ‘r —r SUa ³g •aUa og ‘r œrVRaj Qg \r “a `aua Q g \a Ua og ‘_ Pa’g ba Ua ‹WrvpS
ˆa Vwa Ua ! ’r ‡g ya `gvr ™± Oa ba ~a Ng va Mr ¦a œr™a Oa vgS ‰_ Vba i_ Ua Mr –p[a vgS ˆr Z¯ _ i_ Ua ›r S¨a ya vgS Mr ŽaVwa Ur Ua ´r …a •r ªg Oa vgVRr Qa N–r\r «g O_ `gvr {a Zb_ ’g Ža Ma ¦a œr™a Oa vgS {p •a ^_ faV¡ a ‡g q_ …a ‡a¯g •a ’g ea Xa ! x
x ›_ V|a ¡r vgS h_ Ze_Ža ha Zg Ža Qa N–r\r «g O_ `gvrUa µp ’a vrSZa vrUa ‹vr …g •r °g S n ›† •a h_ ™a |p vS ^r Ng `aba ‚_ N`rža vgS ˆa VwaUa x kr V–a\r «g O_ vgSUa Qa N–r\r «g O_ `gvrUa •a ‡rfg ¨a vr …g •r ªg Waqg SUa n : tvaVya Pa
Qa N–r\r « g O_ `gvr ‚r q_ …¥ vS •a V•a ª g Wrqg S …a -a la ’g ea Xa x kr V–a\r «g O_ vgSUa Qa N–r\r «g O_ `gvrUa V–±\r «g \_ ‹a WrNg Ra ‚a ¯a ia Qg Oa vrUa µp ’a vrSZa vrUa ‹vr …g •r °g S ›† •a n h_ ™a | p vS ^r Ng `aba ¶Š Zf_ ˆa VwaUa
! ´r ™a •p vS ‹Xr ^_ va og ©_ ·_ Vba i_ Ua Ÿr N†Oa vgS t`aba Qa NOr `r|g O_ vgS ´_ ™a ua : …a •a -a V©a ’a ¡a —a Qg \a ‹WrvpS ´r …a PrSZa WaO_ vgS Qr –a|¥ vS Qg \r Ua ! •a vr¨a Rr og ‘_ –g ba S•± V‡a¯g mrUa •a vr¨a Rr S…± \g •a
’g wa ‚ g Ra Yr ’a ‡rvgS ‚_ ©g •a zp m …r œrV‡a¦a vgS ‚r ©g ¸ra ^_ Waba V•a Œa …_ ¦r –g Ž_ og va ‚ g Ra ´Š…a PrSZa Wa\_ V‘a NXr Qa –a|¥ vS {p ¹rXa Mr \a VNaer vgS ha Zg Ža oa `pqa Ua ^r Ng `aba sp_ S t`pua ‹† ‡r–pvS M_ ba V•a Œa •a vr¨a -a Ua
•a vrl a ‚ r ºg \r ’_ €r V—a Ua ´ r …a PrSZa WaO_ vgS Qr –a|¥ vSUa {r j…g e_vgS Qg \r ^_ v_Vºa\g •aUa S¨a ‘a Xa ! tvaVya PaUa »a •a V‡aPa spa S ^_ v_S«a q_ Ua ¼_ ·_ Vba i_ ^_ W_ba V•a Œa Ua …r œrV‡a¦a vgS ‚ r ©g ¸ra c_ •a ½g Ža ^_ fp•a Ÿa ‡aša
{p •a n - VOa ‘_ –g ba sp_ S ‹a §r •a - ¾” V‡pba Qr Rg S Qg ba ¶r V¡a •† vS ‹Xr V\a ‚_ ºg \r ´Š…a Nºr-a ›r V‡avgS S¨a ©a ‹Xr M_ ¡a N¡r •p vS _ Žir V€a ¸ga SUa ! ^r Ng `aba Mr [ p ¡_ vgS hr VNawr ’a yg Ra …Š Xr V-a
og -_ ’_ ‘r Œg •_ - Vf±VWa|g R_ µg •a - VX± …a žg \a ‹vr {p m : ˆa Vwa og ya fa : ˆa Vwa „ V‘a –g ba ¿a ’p •a Pa•a {g •a V‘a y_ •a –g NaXa •a Ÿg NaX†Z_ P_ ‹\† •_ {p m oa `pqa Ua ^r Ng `aba sp_ S t`pua ‹† ‡r–p`vr ˆa Vwa ™± —_ •a
V‘a |a •g fa Ÿg Wa`aWaXg S ‹\† •_ {p m oa `pqa Ua ^r Ng `aba sp_ S t`pua ‹† ‡r–p`vr ˆa Vwa ™± —_ •a {p •a n V‘a –g ba sp_ S ‹a §r •a Ma ½a œrVba Qg ba Qr Ng ¡a N¡r •p vS ‹Xr Ua x V‘a –g ba ^r Rr Ÿwg ’p •a Pa ‹f†•a
sp_ S ‹a §r •a ´a …a Žg …a ©_ ‹Rr•a Qg ba o” `r|g \_ “r N¡r ua ‹Xr Ua ! x og ya fa : ˆa Vwa „ V‘a –g ba Ÿwg ’p •a Pa {g m …Š —g •a V‘a va ‚g ‘a Xa Ÿg wa ’p •a Pa Ÿg Oa `p¦a Pa Zg va V‘a –¥À_ •aUa ]r ZP_ og vaUa
Qr Rg spr S ’r ‡g ba Qg ba Ua ! x og ya fa : ˆa Vwa „ ^_ –g ba Ÿwg ’p •a Pa {g m ^_ y_ •a –g Ža•a ]r ZŽ_ og vaUa ka V\a ‹Rr•a {p m oa `pqa Ua ^r Ng `aba sp_ S t`pua ‹† ‡r–p`vr ˆa Vwa ™± —_ •a {p •a n ^_ –g ba
S…± Og ba { p •aUa Qa N|r Og ¯a ^_ Wa•p €r …a ¡a fa ]VyvS Qa Rg ha V½a ©r {p •aU a M” fa’a Ra Ma œaV\r “a Ra¨g Ža {g •a Mr Np`r©r V[a vgS ‹Xr •a ¨a fa ‚” œrSUa Qa Rg ]VyvS {p •a n : ]VyvS Qr Rg U…r Og ba
Qr –aq_ ‹Xr Ua x •a vrl a ^_ ya •a fa ^_ –g ba Ÿwg ’p •a Pa Ug •a ^_ –g ba ŸOg •_ Xa ’r N€r Zg WpvVRr …p wa •a Zg `aXa »ZR_•a V\p •a : ˆa Vea Xa •a vrla Qg ba oa `pqa Ua ^r Ng `aba sp_ S t`pua ‹p ‡r–pvS ˆa £aqa
’ a yg Ra …† ‡rvgVRr ®a Ng ¦a Xa ! VOa ‘r PrVNa€a ˆa V€a VOa ©_ …¥ Ra•a Ÿ–g -_ Ua Qr Žg Za Ra•a ‹vr {p m spr S ˆa Zq_ •a VŽa : ˆa Vea Xa oa `pqa Ua ^r Ng `aba sp_ S t`pua ‹p ‡r–pvS ˆa £aqa ™± —_ •a {p •a : ‹–dw•S’vS
VOa ‘_ va ¿a ’ p •a Pa {g •aUa •\r VNaur ca \a VOa ‘_ va ha Z•_ Pa {g •aUa •Pr™a ua ca \a VOa ‘_ va ‹a `†•a P_ {g •a …† ‡rvgS ’r yg Ra Qg \r {p m n oa `pqa Ua ^r Ng `aba sp_ S t`pua ‹¥ ‡r–pvS ˆa Vea Xa „ VOa ‘r PrZg \a
_ Ž’r ¡a v gS Qr Oa €g …p vS ’r ‡g ba VRa•a VŽa : »r •a V‡aO_ vgS Qr Rg spr S ’r ‡g ya vr Ÿ`gw_ : ˆa Vwa ‹fVevVdvS ¿a V¡a qg m ‹Rr•a Qg ba ^r RrVWa-r ˆr Up •a ‹Xr oŠ `r|g \_ …a -a la ’g waUa ! x •Wrwa ’a ua ca \a
Ÿ`gw_ „ S¨ a ©a Qg Op ba ¿a V¡a qg m VRa•a VŽa : spr S ’_ ‡g ba ˆa Vwa x „ •\r VNaur ca \a VOa ‘_ va ha Z•_ PaUa •Pr™a ua ca \a •Žg Za Ra¸ra ‹a `†•a P_ {g •a …† ‡rvgS ’a yg Ra …p ‡rvgS {p m n ‰a V—a µ¨r vpS
spr S ˆ r Zq_ •a Qg ba : Ÿ`gw_ „ Qg Op ba MŠ ea šr : ˆa Vea Xa ! •” V–aŽir Qr Rg Lr V[p ¡a vgS Qg ba ˆa Vwa „ Qg Op ba : Ÿ`gw_ MŠ ea šr : ˆa Vwa ¬” S…a ¯r Qr Rg ›r V‘a Œr r Ž’r €a Qg \r S¨a ©a : ^_ va
Qg ¦r vaUa ‹ † dr Oa vgS ¿_ V–abg •a V‘ a NXr c_ d a eg P_ ³a Ur V•a \a oa `pqa Ua ^r Ng `aba sp_ S t`pua spr S ˆr Zq_ •a Qa Ng RaUa Lr V[p ¡a vgS Qa Ng Ra {p m ¿a V¡a qg m VRa•a VŽa : ˆa Vwa oa `pq a Ua ^r Ng `aba sp_ S t`pua
tvam ‚ _ • r Pa Ma wa ’a •p vS {p •a t`aba SZe_•a PpS M_ Op œr¸ga SUa ! ‚Š qa …g \_ a Ž’r ¡a vgS S¨a ©a {p ¹rXa »r •a V‡aO_ vgS Q_ Rg spr S ’_ ‡g ba ¼_ …a -a la VOa -a …_ \g ¸ga SUa Á Š ™a Wr¯ g S Mr wa ’a •p vS ‹Xr ~a Ng va
Qr Ng ¡a N¡r •p vS ‹•r Xa S¨a ©a ca \a Ua ´r ‰a S…a er vgSUa hr VNa•† vSUa ´r ™a •p vV-a : Mr Npfr’a ‡avgS kr Sia V‡ayr vgS ‹Xr SZb_ ³a V–aPa VOa fpmrUa ! •r Wg yr vgV-a : M_ NpvrVOa vgS k_ Sia V‡ayr vgS •a vr¨a -a Ua Ÿr N†Oa vgS
Qg ba Qr Ng ¡a N¡r •p vS ‹XrUa x ^_ N¥vrUa ^_ –g ba ha Vua hŠ VNaur ^r Ng `aba Ua ka V\a Qg \a n : ˆa Vwa oa `pqa Ua ^r Ng `aba sp_ S t`pua ‹† ‡r–pvS Qg ba - V‘a –g ba sp_ S ‹a §r •a - Ma ½a œrVba Qg ba
QŠ Žg i a •\† •_ t`aba {a V-a {g m ŸŽg •a•a •a : ˆa Vwa •” ¨g fa h_ VNaur V‘a Ng `aba Ua Ÿg PaV\a ‹\† •_ {p m spr S ˆa Zq_ •a VŽa Ÿg vaVwa ´± •a…a \g S {p •a n - ^_ –g ba sp_ S ‹a §r •a - ¾” V‡pba Qr Rg S
t`pua spr S ˆr Zq_ •a tvam kg ‰a V—a ´± •a…a \g S {p •a n : ^_ –g ba “r N¡r •p vS ‹Xr Ua x ! •\† •_ Qg ba ‹\r Z•_ Xa : ˆa Vwa og ya fa : Ÿg vaVwa „ V‘a –g ba •a vrla µi † «a Ž_ {a V-a •a ^NWN•eX
o g ya fa : Ÿ g vaVwa „ ^r N•r eg Pa Ÿ–g -_ •a QŠ Žg ia •Wr¯g •_ t`aba {a V-a Zg va ŸŽg •a•a •a : ˆa Vwa Qr Ng ya RrVWaWa\_ Qr Žg …a ‘g Œa h_ Zg ua V‘a Ng `aba Ua Ÿg PaV\a ‹Wr¯g •_ {p m : Ÿg vaVea Xa oa `pqa Ua ^r Ng `aba sp_ S
o a `pqa Ua ^r Ng `aba sp_ S t`pua spr S ˆa Zq_ •a Ÿg Pa•a ´± •a…a \g S {p •a n : ^r NRr•a Qg ba ÃN•€ Qr Rg ´’Ž…R Qr Rg spr S ’r ‡g ba Qg ba o” `r|g \_ “r N¡r ua ‹Xr Ua x •¥ €a •a spr S •¥ ¡a Xa ˆa Vwa
^_ fp• a ‹Xr MŠ ¡a Ž…r ua M_ ¡a N¡r •p vS _ Žir V€a ¸ga S ¼r ¨r ‘a Xa ! x og ya fa : ˆa Vwa V‘a –g ba ha Zu_ •a {g •a V‘a –g ba µ²r [g N_Xa •a …” ‘g Œa h_ Zg ua V‘a Ng `aba Ua Ÿg PaV\a ‹\† •_ {p m : Ÿg vaVea Xa
Qg \a Ma ¡a Ž…r •p vS Ma ¡a N¡r •p vS a Žir V€a ¸ga S ¼r ¨r ©a ®g vrVža Ž_ og vaUa •a vrla ‹Xr SZb_ ³a V–aPa M_ Op œr¸ga SUa ! Qr Žg ’p vS ‰ r V•a ea Rr •a vrla ^a ‡†Œ_ ^_ fp•aUa •a ¨a fa V\a Ÿr N†Oa vgS Qg ba h_ V•a Ž_
zp m ^r NXr ~a Ng va og ‘r Wr\p Vba ’a –g br µ²r [g N_Xa Ä¥ ¡a vgS V\p •aUa ! ^_ ya •a fa or `r|g O_ vgS Qg ba SZ\_ Vua Sla m og ‘_ fp£aRr U…” Og ba _ Ž’r €a ha ’p eaPa ’g wa Ua ^_ ªg `_‡g Pa og va Qg \a V‘a •a vaV¯a VOa fpmrUa ^_ Wg ªa `aRa
: Ÿg vaVea Xa o a `pqa Ua ^r Ng `aba sp_ S t`pua ‹† ‡r–pvS tvam kg ‰a V—a Ma –aNg ‘a —_ Qg \r ´± •a…a \g S {p •a n VOa ‘_ –g ba sp_ S ‹a §r •a ¾” V‡pba Qr Rg S Qg ba Qr Ng ¡a N¡r •p vS ‹Xr Ua ! lÅ VŒa Š ™a Wr¯g S
„ V‘a –g ba ^_ W_Na§r Vwa Ÿ–g -_ •a QŠ Žg ia •\† •_ t`aba {a V-a Zg va ŸŽg •a•a •a V‘a –g ba ‹[† €_ : ˆa Vea Xa „ V‘a –g ba Ä¥ €_ £aXa •a Ÿg PaV\a tWp€a Äp ¡_ Pa og `aXa Äp ¡_ Pa {g •a kg •a ¨a fa ‹\† •_ {p m
VŽa : Ÿg vaVwa ´± •a…a \g S {p •a n ´’Ž…R Qg ba o” `r|g \_ “r N¡r ua ‹Xr Ua x Äp ¡_ Pa {g •a kg •a ¨a fa ‹Wr¯g •_ {p m n : µ† •r Vža ‡_vgS Mr ŽaSUa •r ‹Xr Ua x ‰r VXa Za vgVRr •¥ € a •a sp_ VaXa spa S SZ•_ wg S
Ć ¡a Rr …a \a •a ^_ fp•a D : Mr ¡a N¡r •p vS r Žir V€a ¸ga S ¼r ¨r ©a ‹•r Xa ! x og ya fa : ˆa Vwa V‘a –g ba Äp €_ •a {g •a - ‹•r eg Ža Ug •a - µ²r [g N_Xa •a Äp ¡_ Pa og vaUa Ÿg PaV\a ‹\† •_ {p m spr S ˆa Zq_ •a
oa `pqa Ua ^r Ng ` aba sp_ S t`pua ‹¥ ‡r–pvS ^a ‡pŒa Ua V¯± •a {_ Z¦_ Ža ´± •a VPaUa S’± vaUa {_ Z¦_ Ža ´± •a VPa •a Z\_ £g Oa vgS {p •aUa ! hr VNa•† vVRr …a \a •a VOa -a ! D •r ¨g –pvS Ć ¡a RrUa Ÿr N†Oa vgS Qg ba Ær …g •a vgS
! ’r vaZa vgVRr •a vrla Ç¥ Wažg Ža za ’ ” €a •a ‚† -_ Qg \r •a vrla ‚a ya •g Ža {g •a ³_ Z[_ Ža ^_ fp•a t`aba ˆp ’a Xa ’” €a •a ‚† -_ Qg \r ¼_ ·_ V•a wa “¥ •r Ža Q_ Žg ’p vSUa Á Ÿr N†Oa vgS t`aba {_ Z¦_ Ža Qr Žg ’p vVRr •a vrla
~a Ng va {g •aU a n : ^_ vaZg wa ‹Xr V–aŽ_ za •a vrla {p •a oa `ry_ Xa Á QŠ Np‡a\_ ‚Š •p •a \_ oŠ `gbr Yr VOa —g ¤gr SUa Mr –p|¥ vSUa ›r VWa¦r vgVRr Ÿa ‡aša µ¨r vpS S¨a ‘a Xa ! Èr ¸ga S ‹Xr ^r Rr V€± …p •a \_ ‰a V—a VOa -a
^_ `_Oa ba ca da ea fg S n : ˆa Vwa ^ _ fp¹rXa _ Ž’r ¡a vgS V\p •a ! •Å €a S¨a ©a Ua • Å €a S¨a ©a ‚g Ra x ˜” ™a ša Qg \r zp m ^_ `_Oa ba ca da eafg S ha ia j Q_ Rg S ka V\a Sla m n x ty a qa V\a zp m {r V|a fg }gr vr
: ˆa Vwa VOa -a ^r ‡r|g -a Qg \r ’a vaZa vgS {p ¸ra É Qr Ng up V¯a ^_ va ¼_ ·_ Vba i_ Ua ’r vaZa vgS …_ -g ¨r Xa x ^_ va Zb_ ’g Ža “” vrVua ’” vaUa Ug •a ^r Rr c_ •a Wa–g Ž_ o” `gbr Ug •a M” Ža•r V—a M” wa ’a ua : ˜” ™a ša Qg \r zp m
{p mrUa ^r ‡r|g -a Qg \r ‚_ —_ …p vS ‚a -a •a V\a Ãa NaÊ g •a {p m n oa `pqa Ua ^r Ng `aba sp_ S t`pua ‹¥ ‡r–pvS ˆa Vwa VOa -a Ua Á ¼_ ’_ vaUa ^_ fpm : SZv_Vwa x Ãa |a -a V\a Ua ^_ v_V\a ^_ –g ba t–a°g •a V\a n
V•± Žg • a c_ •r Wa–g Ža ^_ fp¹rXa ! og ©r Zr ¡g faUa ›r ¸ga SUa o† ya vgSUa Èr ¸ga S Âr ™a žr Rr ^r ‡r|g -a Qg \r ^_ `_Oa ba {a V-a ’r vaZa vgS ir Z—_ U_ ‹Xr ‹a br V|p vS Za ©_ {a V-a VOp `aXa ! x ^r ‡r|g -a Qg \r ¼_ ’a vaUa
^_ fpm : ‚g e_Ža og va x ! ! ˜” ™a ša Qg \r zp m ^_ `_Oa ba ca da ea fg S n : ˆa Vwa oa `pqa Ua ^r Ng `aba sp_ S t`pua ‹¥ ‡r–pvSUa ! ^r `rOa ba Qg \r •a vrla ~a Ng va Qg ¦r va Ãr frV—a ¸ga S ‰r Vba ’_ Rr ‚g Ra og ‘r œrVba ’_ Rr
M_ Ža¢ g S V\p •aUa ! ^r Rr c_ •r Wa–g Ža ^_ –p¦r va ^r `rOa ba Qg \r Qg ¦_ Ža og va ¼_ …_ Ng °a ^_ va Vba ia Sla mrUa cg dr ea –g Ža og va µ¨r vpS ^r `rOa ba Qg \r S¨a ©a {a V-a ¼_ ’_ vaUa ^_ va Vba ia Sla ¹rXa ! ¼r …r Ng °a ‚r Oa ya Rr cg •r Wa–g Ža og va
ˆ _ V–aPa V‘a fpm : ‚a Nwr Ua MŠ ¯a Z|_ –g \a V‘a fpm : ‚a NwrUa MŠ ua Z•_ žg \a V‘a fpm : ‚a Nwr Ua V–a`a‡g wa Qg \a Yr …g ½a Rr Ç¥ Wažg Pa V‘a fpm : ‚a Nwr VOa -a ! ´Šia ’† ya Wa\_ M Š RaZr —g •a V‘a –g ba ¾r V–p``rXa
Ma Nper Ra ®_ vrVža Ž_ za •Å €a Mr Ža¢g S …_ ©r VÀa ‚g Ra •a vrla Qg \r ‰” ‹g Œa tvam L_ VWa¡g Ža za Ua Á ^r NXr Ãa ‡p|a Pa µ¨r vpS ^r Nryg qa Qg \r {_ VOa Ž¤gr SUa Á V‡±‡aq a Ua ´± …a Œa V‡a\_ ‹a yg |p vS
•_ `rOg Ža VOa fpm ^_ fp•a VOa -a ! ^_ e¥¡r Wa|g ŽaUa ^_ ¦_ `rOg Ža µ¨r vpS Za ‘_ Xa ^_ Nayg qa •¥ ¡r Wa|g Ža VOa fpm ^_ fp¹rXa •Å €a S¨a ©a Ua x tya qa V\a zp m {r V|a fg }gr vr ~a Ng va n : ˆa Vwa ^_ fp¹rXa Á ]r Z•_ –¥vS
‚_ —_ …p vS c_ •r Wa–g Ža VOa -a ¼ r …r Ng °a ‹r yg |a Rr ca •r Wa–g Ža {g •a c_ –aOg Ža za S¨a ©a Qg ¦r va ^_ va za …r Ng ªa vgS •a vr¨a vr •Š `g\r Ua •Å €a Za ‘_ Xa ¼r …r Ng °a ‹_ yg qa V\p •aUa ! Za ©_ ^_ ‡a|a Wa- g S V\a Ãr qr V¦a Oa vgS Qg \r
^r Ng `aba ‹† ¡a vgS ´r ™a •a Rr o_ € a …g Ž_ V•± Žg •a Ÿ_ N†Oa vgSUa ^_ P_™a ua Za ©_ µ¨r vpS ^r Nryg qa t`aba ‹`†•a O_ vgS ›_ VºaN_Xa ËŠ S…a Nwr ^_ `aXa ´” ³a V–a—r t`aba t`pua Qg Oa Xa ! ¼r …r Ng °a Ãr |g ¦a Rr
” Z•_u_ Ma ša™a ša TUa …g Ž_Ua Qa Nyr Ra•g •a TUa …g Ž_Ua M± œaV\r SZf_Z¦_ Ža {g •a {a Zª_ `_‡g Ža Qa NOr `r|g O_ vgS Qg \r MŠ \p •_ ^r Ng `aba ‹`†•a N_Xa k_ ZO_ Ža o” `r|g \_ Qg \r V\a n : ˆa Vwa VOa -a
‹r yg |a Rr Ÿa N†Oa vgS •a vrla o_ €a …g ŽaUa ^_ va Za ©_ µ¨r vpS ^r Nryg qa t`aba ‹a br V|p vS S¨a ©a Ã_ NºrŽ_ tvaVya Pa sp_ VaXa x - ^_ va …a •r°_ zp m ˆa Vwa Ug •a - ^r NXr SZy_ •†Œ _ zp m ^r NXr {a Zy_ •p½a Ž_Ua
Q g \r V\a n : ˆa Vwa ^_ fp•a oa `pqa U a ^r Ng `aba sp_ S t`pua ‹† ‡r–pvS Qg ba “r N¡r •p vS ‹Xr Ÿa ‡aša ’g wa Ua ! ^_ –g ba ^r [† €a Ua ^_ –g ba ^r \r VNaur Ua ^_ –g ba ^r Wrwa ’a ua Ua ^_ va ^r œrVba ’_ vr ‹† ¡a vgS S¨a ©a
µ¨ r vpS ‹r yg |p vS Qg \r S¨a ‘a Xa ! x ^r `rºg Or Rr •vaUa Á Qa N\r j : ^r Rr ‚_ -p Za O_ vgS •_ `aOa vgS ˆa Vwa ´± Za bg ia ^r N¯r ¸ra Vba ia VOa `p-_ V¦± `a\a ^r Rr sp_ S ‚a -p Ua zp m ´± Za bg ia ^r N¯r ¸ra Zb_ ’g Ža ‚” —_ •a
^r Rr o _ €a … g Ž_ Ug •a ‹¥ ¡a vgS Ug •a Ÿ_ N†Oa vgS ^r Rr c_ •r Wa–g Ža V\a ‚¥ -_ ~a Ng vaUa x tya qa V\a zp m {r V|a fg }gr vr ~a Ng va {g •aUa n Á S¨a ©a o_ €a …g ŽaUa S¨a ©a sp_ S Ã_ NºrŽ_ ¼_ V¯a •a Q_ \r «g O_ vgS ^r Rr c_ •a –g Ža
{_ V|a fg ¤ gr S Ãa `_dg Ža ™p ƒavr É Y” V•a Wrfg S ‚† -_ Qg \r Ç¥ ¯a •a ^r Rr zp m ²g [_ Ža og va µ¨r vpVaXa ‹” yg qa ™a Rr og ‘r œrVRaj ca \a Ma –p[a vgS {a Z`_¯_ ’g Ža Qa N–r\r «g O_ vgS ˆ_ V•a Êg •a ‚ g Ra ^r Nryg qa Qg \r {_ Z¦_ Ža
‹X†Za O_ vgS Za ©_ {a Z¦_ Ža {g •a ^_ va ‹ªr ‡a–g ŽaUa Qa Žg ’p vS ^r Rr tXpUa V\a ^_ va ~a Ng va Qg ¦r va ^_ W_\p lr •_…a ‡g WaXa ¼r …r Ng °a Qg ba {_ V|a fg ¤gr S ^r NX†Za Ž_ Qr Žg ’p vV-a Za ©_ Ua ^r `rOa ba …r Ng °a t`aba ›a SZa ºpvS
o_ `abg •a sp_ SaUa ^_ va
S.ur*e:
htt#:33al-ahkam!net3h.me3inde4!#h#5*atid677:al-8uran-a-al-hadis9id6772::#ahala-ba*aan-al-;atihah-insyaallah-
sam#ai-ke#ada-si-mati9.#ti.n6*.m<*.ntent92ie6arti*le

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->