Isi Kandungan

Kandungan
Penhargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Rujukan Lampiran

Muka Surat
1 2 3 4-5 6 7-10 11 12 13-15

PENGHARGAAN

Terlebih dahulu saya bersyukur ke hadrat Allah, kerana dengan limpah kurnia – Nya saya dapat menyiapkan kerja kursus ini dengan jaya dan dapat menghantar pada waktu yang telah ditetapkan.

Saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada guru subjek geografi saya kerana telah memberikan tunjuk ajar dan sumber rujukan yang amat diperlukan untuk menyiapkan folio ini.

Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada seluruh ahli keluarga saya atas segala bimbingan dan dorongan yang diberikan selama saya menyiapkan folio ini.

Disamping itu, terima kasih kepada rakan – rakan sekelas kerana telah memberikan cadangan, idea dan pengetahuan yang telah anda kongsikan bersama saya. Juga beberapa orang respondan kerana sudi meluangkan masa untuk memberikan maklumat yang penting untuk kajian saya.

1

PENDAHULUAN

Nama saya Mahadi Putra . Saya menuntut dalam tingkatan 2E di Sekolah Menengah Sung Siew . Sebagai memenuhi kehendak subjek geografi, saya perlu menyiapkan satu Kajian Geografi Tempatan (KGT) yang bertajuk “Kaitan Antara Komposisi Penduduk Dengan Jenis Pekerjaan di Sri Taman, Sandakan” . Saya telah memilih Sri Taman sebagai kawasan kajian.

Saya telah memilih Sri Taman sebagai kawasan kajian iaitu tempat kediaman saya. Hal ini memudahkan lagi saya untuk melakukan kajian.

2

OBJEKTIF KAJIAN

Kajian saya merangkumi objektif – objektif berikut:-

Memerhati & mengkaji komposisi penduduk di Sri Taman. Mengkaji jenis-jenis pekerjaan di Sri Taman. Menyatakan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan di Sri Taman.

3

KAWASAN KAJIAN

Latar Belakang Kawasan Kajian Saya telah memilih Sri Taman sebagai kawasan kajian. Sri Taman terletak di bawah pentadbiran daerah Sandakan. Sri Taman merupakan kawasan perumahan. Terdapat rumah apartment, teres. Segala kemudahan awam dan infrasturuktur disediakan dan dijaga rapi oleh MPS. Lokasi Kawasan Kajian Sri Taman mempuyai keluasan seluas 4 km persegi. Lokasi kawasan ini adalah di Barat Bandar Sandakan. Sri Taman terletak berhampiran dengan kawasan yang lain seperti Taman Damai. Jarak Dari Bandar Sri Taman terletak lebih kurang 7 km daripada Pusat Bandar Sandakan. Penduduk di kawasan ini dapat ke Pusat Bandar dengan menggunakan pelbagai jenis kenderaan awam seperti bas. Jenis Petempatan Sri Taman adalah sebuah kawasan perumahan yang didiami oleh penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Majoriti Masyarkat terdiri daripada bangsa Melayu diikuti oleh bangsa Cina dan India.

4

Peta Kawasan Kajian

Peta kawasan daerah Sandakan di negeri Sabah

Peta Taman Perumahan Sri Taman

5

KAEDAH KAJIAN
Kaedah kajian yang telah saya gunakan untuk menyiapkan folio ini ialah:-

a) Pemerhatian b) Temu bual

Pemerhatian Selama menjalankan kajian ini, saya telah meluangkan banyak masa memerhati komposisi penduduk mengikut kaum & jantina.

Temu Bual Semasa menjalankan kajian, saya telah menemu bual 20 orang responden yang terdiri daripada pelbagai kaum.

6

HASIL KAJIAN

Berikut adalah dapatan hasil kajian saya semasa kajian dijalankan di Sri Taman. Jadual di bawah menunjukkan komposisi penduduk dari segi:✔ Kaum

✔ Jantina ✔ Pekerjaan
Jadual 1.1 : Komposisi penduduk Taman Temerloh Jaya mengikut kaum, jantina da jenis pekerjaan

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 .

Nama En. Ahmad Sarimin Pn.Tasmiza En. Abdul Uloom En. Mohd Saiful Bakri En. Muhamad Ariff En. Wan Mohd Sabree Pn. Mashitah Pn. Hassha Cik Nurul Hazira En.Mohamad Nor Pn. Wong Fong Siang En. Wan Mohd Saifuddin En. Muhammad Asyraf Pn. Masitah En. Zainal En. Mohd Khairun Anuar Pn. Apidah En. Hisham En. Wan Zaidi En. Lee Wu Zhu

Kaum M M M M M M M I M M C M M M M M M M M C

Jantina L P L L L L P P P L P L L P L L P L L L

Pekerjaan Pengurus Felda (kerajaan) Guru (kerajaan) Pengurus Pertubuhan Peladang (kerajaan) Pengurus Felda (kerajaan) Doktor (kerajaan) Juruteknik (swasta) Guru (kerajaan) Juruwang (swasta) Berniaga Guru Besar (kerajaan) Guru Tadika Methodist (swasta) Juruteknik (swasta) Doktor (kerajaan) Guru (kerajaan) Pesara Kerajaan Berniaga Pengetua (kerajaan) Berniaga Guru (kerajaan) Berniaga

7

Jadual 1.2 : Borang akuran menunjukkan komposisi pendududk Taman Temerloh Jaya mengikut kaum, jantina dan jenis pekerjaan

Kaum Melayu Cina India Lain-lain

Swasta L P // / /

Kerajaan L P /////// ////

Lain-lain L P /// / /

Jumlah 17 2 1

Jadual 1.3 : Komposisi penduduk Taman Temerloh Jaya mengikut kaum, jantina dan jenis pekerjaan

Kaum Melayu Cina India Lain-lain Jumlah

Swasta L P 2 1 1 2 2 4

Kerajaan L P 7 4 7 4 11

Lain-lain L P 3 1 1 4 1 5

Jumlah 17 2 1 20

Peratus 85% 10% 5% 100%

Jadual 1.3 menunjukkan komposisi penduduk di kawasan kajian dari segi kaum, jantina & pekerjaan mengikut kaum. Daripada 20 orang responden, terdapat seramai 12 orang lelaki & 5 orang perempuan kaum Melayu, 1 orang lelaki & 1 orang perempuan kaum Cina serta 1 orang perempuan kaum India. Jadual di atas boleh ditukar kepada graf bar berganda. (lihat Graf 1.1) Dapatan kajian daripada Graf 1.1 menunjukkan bahawa kajian saya terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina, India & lain-lain. Daripada 20 orang responden, kaum Melayu 17 orang (85%), kaum Cina 2 orang (10%), kaum India 1 orang (5%). Kebanyakan penduduk di kawasan ini terdiri daripada orang Melayu, diikuti orang Cina & India.

8

Graf 1.1 : Jenis pekerjaan penduduk Sri Taman mengikut kaum

Graf 1.1 menunjukkan kaum Melayu yang bekerja yang dalam sektor swasta seramai 2 orang, sektor kerajaan seramai 11 orang & sektor lain-lain seramai 4 orang. Kaum Cina yang bekerja dalam sektor swasta pula ialah 1 orang, tiada ada yang bekerja dalam sektor kerajaan & 1 orang bekerja dalam sektor lain-lain, manakala di kalangan kaum India pula seramai 1 orang bekerja dalam sektor swasta & tiada yang bekerja dalam sektor kerajaan & lain-lain

9

Graf 1.2 : Jenis pekerjaan penduduk Taman Temerloh Jaya mengikut jantina

Graf 1.2 menunjukkan jenis pekerjaan mengikut jantina. Kaum lelaki yang bekerja dalam sektor kerajaan ialah 7 orang, dalam sektor swasta 2 orang & 4 orang dalam sektor lain-lain, manakala kaum wanita pula, seramai 2 orang bekerja dalam sektor swasta, 4 orang dalam sektor kerajaan & 1 orang dalam sektor lain-lain.

10

Rumusan

Hasil daripada kajian yang saya telah jalankan menunjukkan bahawa kawasan ini mempunyai komposisi penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina & India. Mereka bekerja dalam sektor swasta, kerajaan & lain-lain. Mereka hidup dalam keadaan harmoni & saling membantu antara satu sama lain. Ini menggambarkan rakyat negara Malaysia yang pelbagai kaum dapat hidup bersama & bersatu dalam satu negara yang aman & harmoni Dari segi jantina kaum lelaki masih merupakan golongan yang paling tramai bekerja manakala kaum wanita yang menceburi bidang pekerjaan semakin ramai. Ini

manunjukkan bahawa kaum lelaki & wanita bersama-sama mengejar peluang pekerjaan. Kegiatan ini akan membantu negara Malaysia membangun dalam sektor ekonomi.

11

RUJUKAN

 Buku Teks Geografi Tingkatan 2, KBSM Terbitan: Edaran Kemajuan (M) Sdn. Bhd. Tahun: Cetakan 1, 2003  Buku Rujukan Geografi PMR, Ulang Kaji Total Tingkatan 1,2,3 Terbitan: Sasbadi Sdn. Bhd. Tahun: Cetakan 2005

 Laman Web: http://www.google.com/ http://www.scribd.com/

12

Lampiran
Lampiran 1:

Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew Sandakan, Sabah Borang Soal Kaji Selidik KGT
Nama murid :_________________________________________________________________ Kawasan kajian :______________________________________________________________ Tingkatan :____________________________________ Tarikh :_______________________ Nama responden :_____________________________________________________________

Lelaki Perempuan Melayu India

Jantina :

Cina Lain-lain

Kaum :

Jenis Pekerjaan : Kerajaan Swasta Lain-lain

Tandakan(/)

Jenis Pekerjaan

13