PENDEKATAN REALISME, NEOREALISME DAN NEOKLASIKAL REALISME Pendekatan secara umumnya adalah merujuk kepada satu struktur pemahaman

yang sistematik terhadap sesuatu ilmu. Ia mempunyai beberapa asas yang dijadikan rujukan untuk mengkaji tentang sesuatu fenomena. Diantara ciri-ciri yang mendasari sesuatu pendekatan ialah andaian dan konsep-konsep asas. Bagi kajian mengenai politik dunia, pendekatan realisme, neorealisme dan neoklasikal realisme merupakan pendekatan popular yang mengkaji fenomena-fenomena antarabangsa berdasarkan perspektif tersendiri. Ketiga-tiga pendekatan ini berkongsi beberapa ciri dan konsep asas disamping beberapa perbezaan yang menjadi kelainan diantara satu sama lain. Maka di sini akan dibincangkan ketiga-tiga pendekatan tersebut secara asas dan dibuat perbandingan. Pendekatan Realisme Pendekatan Realis mendominasi kajian politik dunia semasa era Perang Dingin sehingga kini. Kemunculannya adalah sebagai reaksi kepada pendekatan Idealisme yang bersifat ideal serta terlalu melihat kepada apa yang sepatutnya dilakukan (ought to be) dan bukannya reality sebenar sesuatu fenomena itu berlaku (really/ what is). Prinsip Idealisme yang ideal tidak memberi kesan dalam mengkaji tingkah laku negara-negara sehinggalah membawa kepada Perang Dunia Kedua sekaligus menenggelamkan peranan Liga Bangsa yang menjadi kepercayaan golongan Idealis. Ekoran kegagalan Idealis ini, maka lahirlah pendekatan Realisme yang menggunakan kuasa sebagai teras untuk menerangkan politik dunia dengan mengenepikan pemikiran yang penuh harapan seperti Idealis. Menurut Viotti & Kauppi (1987), sejarah permulaan pendekatan Realisme diasaskan dari pemikiran zaman klasik seperti Thucydides (471-400 S.M), Machiavelli (1429-1527) dan Thomas Hobbes (1588-1679). Ketiga-tiga tokoh ini menggunakan kuasa sebagai asas yang mendasari pendekatan Realisme. Di dalam pendekatan ini juga, aktor utama yang paling ditekankan ialah negara dimana ianya berbeza daripada pendekatan Idealisme yang menjaga kemandirian individu.

Seterusnya, Realisme mempunyai tiga andaian utama yang menjadi asas kepada pendekatan ini. Pertama, golongan Realis mengandaikan manusia secara semulajadinya bersifat tamak dan mementingakn diri sendiri. Manusia juga disifatkan sebagai jahat dan tidak boleh dipercayai antara satu sama lain. Kedua, golongan Realis mengandaikan tingkah laku negara adalah rasional. Maka sebarang tindakan negara yang dilihat ‘mencabuli’ negara lain diterima atas asas negara sebagai aktor rasional yang bertindak untuk kepentingan dan kemanana negara. Ketiga, Realis mengatakan aktor-aktor negara menyuarakan matlamat mereka dari satu suara yang diabsahkan yakni pemerintah di negara tersebut. Dalam keadaan ini pandangan pemerintah akan diletakkan sebagai pandangan negara. Selain andaian, terdapat beberapa konsep asas yang relevan dengan pendekatan Realisme. Diantaranya ialah konsep kuasa, keseimbangan kuasa, sistem antarabangsa dan bantaun kendiri (self help). Menurut Viotti & Kauppi (1987), kuasa dari perspektif Realis ialah merujuk kepada keupayaan aktor untuk mengawal atau mempertingkatkan pengaruh atau kesan dari tindakannya ke atas pihak lain. Dalam keadaan dunia yang bersifat anarki, Realis menyarankan perlunya sesebuah negara memiliki kuasa untuk menjamin keselamatan negara disamping mempertahankan kedaulatan dan maruah. Oleh itu, fenomena persaingan kuasa merupakan penentu untuk mencapai keamanan dunia. Konsep keseimbangan kuasa pula merujuk kepada kedudukan

keseimbangan di antara negara dalam politik dunia. Kedudukan ini perlu untuk mengelakkan wujudnya satu kuasa yang dominan. Keseimbangan tersebut boleh dicapai menerusi keupayaan pertahanan yang setara di antara negar-negara dan penubuhan pakatan ketenteraan negara-negara. Sebagai contoh, semasa era Perang Dingin, terdapat dua pakatan ketenteraan utama di dunia iaitu Nato yang diketuai Amerika dan Warsaw Pact yang diterajui Kesatuan Soviet. Dalam sistem antarabangsa yang bersifat anarki, terdapat satu lagi konsep yang dipegang oleh golongan Realis iaitu bantuan kendiri atau (self help). Sistem dunia yang bersifat sedemikian telah melahirkan rasa tidak percaya di antara negara-negara di dunia.

Oleh itu, negara akan mengutamakan keselamatannya terlebih dahulu sebelum menrima bantuan atau berinteraksi dengan negara lain. Pendekatan Neorealisme Neorealisme bermaksud Realisme baru dengan merujuk kepada perkataan ‘neo’ dihadapan perkataan Realisme. Pendekatan ini sememangnya berasal dari pendekatan Realisme dan masih berkongsi andaian-andaian dan konsep asas yang sama namun telah dimodifikasi untuk menyesuaikannya dengan dunia temporari. Ianya dianggap sebagai penambahbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang timbul daripada pendekatan Realisme yang asal. Diantara tokoh-tokoh yang mempelopori aliran Neorealisme ialah Kenneth Waltz dan Hans Morgenthau (1904-1980). Pendekatan neorealisme berpendapat selain daripada aktor negara yang menjadi unit analisis dalam hubungan antarabangsa, kewujudan aktor bukan negara turut diambil kira sebagai salah satu punca berlakunya ketidakstabilan politik dunia. Strukur sistem antarabangsa dianggap sebagai penyumbang kepada peperangan masa kini. Oleh itu, pendekatan neorealisme juga dikenali sebagai Realisme struktural kerana beranggapan peperangan meletus disebabkan oleh struktur sistem antarabangsa yang bersifat anarki yakni tiada suatu kerajaan atau autoriti yang mampu mengawal tindak tanduk negara. Disebabkan oleh anarki, negara yang berkuasa bebas melakukan apa sahaja. Hal yang demikian menyebabkan negara mesti membina kekuatan angkatan tenteranya untuk menjamin keselamatan negara kerana bagi pendokong Neorealis, keselamatan negara bermaksud mempertahankan semapadan negara dari ancaman ketenteraan musuh (Zarina Othman 2006:189). Pendekatan Neoklasikal Realisme Pendekatan ini merupakan pendekatan terbaru yang menggabungkan teori realisme klasik dengan pendekatan neorealisme dalam usaha memahami kajian keselamatan negara dan politik dunia. Pendekatan ini cuba menerapkan unsur-unsur tradisional Realisme yang asal disamping mempersoalkan pengabaian tentang faktor-faktor

yang mempengaruhi proses pembuatan polisi negara oleh kedua-dua pendekatan yang lepas (Realisme dan Neorealisme). Menurut pendekatan Neoklasikal Realisme seperti yang diterajui oleh tokoh-tokoh seperti William Wohlforth (1993), Thomas Christensen (1996), Alastair J. H. Murray (1997), Randall Schweller (1998) dan Fareed Zakaria (1998), dasar luar sesebuah negara tidak hanya tidak hanya bergantung kepada perubahan struktur global tetapi turut bergantung kepada persepsi pemimpin negara terhadap kepentingan nasional. Sekiranya seseorang pemimpin merasakan kepentingan negaranya terancam, beliau berhak untuk melaksanakan dasar yang mampu menjamin keamanan negaranya daripada sebarang ancaman negara lain. Disini dapat dilihat bahawa disebalik negara sebagai aktor utama dalam sistem antarabangsa, peranan pemimpin turut diketengahkan sebagai individu yang berkuasa mempengaruhi proses pembuatan polisi luar sesebuah negara berdasarkan pandangannya terhadap kepentingan nasional. Perbandingan Diantara Pendekatan Realisme, Neorealisme dan Neoklasikal Realisme Secara umumnya, persamaan yang dimiliki oleh ketiga-tiga pendekatan ini adalah ciri-ciri asasnya iaitu persamaan dari segi pandangan terhadap sifat semulajadi manusia yang pesimis dan tanggapan terhadap tindakan negara yang bersifat rasional. Selain itu, konsep-konsep utama Realisme seperti kuasa, keseimbangan kuasa dan konsep bantu kendiri masih dipegang oleh pendekatan Neorealisme dan Neoklasikal Realisme. Perbezaan yang wujud hanyalah berkaitan dengan penambahan yang dilakukan oleh kedua-dua pendekatan terbaru ini seperti faktor struktur antarabangsa sebagai punca peperangan oleh Neorealis dan faktor individu dalam proses pembuatan polisi negara oleh golongan Neoklasikal Realis. Tidak terdapat perbezaan yang ketara diantara ketiga-tiga pendekatan ini kerana ianya berasal daripada satu pemikiran pokok iaitu Realisme dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana masa kini supaya bersesuaian dengan dunia kontemporari disamping mencabar pendekatan-pendekatan hubungan antarabangsa yang lain seperti Neoliberalisme dan Teori Srukturalisme.

Rujukan Zarina Othman. 2006. Neorealisme dan Institusionalisme dalam Perang dan Keamanan. Dlm Ghazali Mayudin et.al. (pnyt). Demokrasi Kepimpinan dan Keselamatan dalam Politik Malaysia, hlm.188-191. Bangi: Penerbit UKM. Muhammad Takiyuddin Ismail.2007. Aliran Neokonservatif Dalam Dasar Luar Amerika Syarikat: Satu Analisis Terhadap Pengembangan Idea, Peranan Dan Pengaruh. Sintok: Penerbit UUM. Mahfudzah Mustafa.1999. Pendekatan Realis Dalam Perspektif Hubungan Antarabangsa. Dlm Ghazali Mayudin (pnyt). Teori Sains Politik Pilihan: Aplikasinya Dalam Konteks Malaysia. hlm 105-129. Bangi: Penerbit UKM. Viotti, P. & Kauppi, M.1987. International Relations Theory. New York. Collier Macmillan Publishers.