AGAMA DAN PERANANNYA DALAM MEMBINA MASYARAKAT YANG BERTAMADUN

PENGENALAN Agama mempunyai peranan yang penting dalam membina masyarakat yang bertamadun. Dalam konteks ini, agama merujuk kepada sistem kepercayaan yang dianuti oleh manamana masyarakat dan dikaitkan dengan kuasa daripada sumber tertinggi. Agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan, atau sesuatu kuasa yang ghaib dan sakti seperti Dewa, dan juga amalan dan institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut. Agama dan kepercayaan merupakan dua pekara yang sangat berkaitan. Tetapi Agama mempunyai makna yang lebih luas, yakni merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kohensif, dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. Kepercayaan yang hanya melibatkan seorang individu lazimnya tidak dianggap sebagai sebuah agama. Sebaliknya, agama haruslah melibatkan sebuah komuniti manusia. Daripada itu, Agama adalah fenomena masyarakat boleh dikesan melalui fenomena seperti yang berikut:

Perlakuan seperti sembahyang, membuat sajian, perayaan dan upacara. Sikap seperti sikap hormat, kasih ataupun takut kepada kuasa luar biasa dan anggapan suci dan bersih terhadap agama.

Pernyataan seperti jambi,mantera dan kalimat suci. Benda-benda material yang zahir seperti bangunan. Contohnya masjid, gereja, azimat dan tangkal.

Salah satu lagi ciri agama ialah ia berkaitan dengan tatasusila masyarakat. Ini bermakna agama bukan sahaja merupakan soal perhubungan antara manusia dengan Tuhan, malah merupakan soal hubungan manusia dengan manusia.

1

Menurut I Made Murdiasa (2005), agama memuat kaedah-kaedah dan harapan sebagai motivasi yang menjadi tujuan hidup yang bersumber dari Tuhan. Agama dapat meningkatkan ketaqwaan penganutnya sekaligus dapat pula meningkatkan perilaku umatnya, sopan santun dan menjaga kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, rasa harga diri dan keamanan, sebab agama intinya adalah pelembagaan dari wahyu Tuhan yang diturunkan melalui para Maha Rsi Hindu yang memuat berbagai penjelasan tentang kaedah-kaedah dan norma-norma sosial yang mengikat dan harus diikuti secara sadar, karana di dalamnya terdapat pula sangsi-sangsi yang mengikat secara normatif. Maka sebagai manusia yang berbudaya kita patuh menghayati dan mengamalkan pedoman-pedoman agama. Di dalam Kitab Sarasamuscaya Sloka 156 dikatakan "Oleh karananya inilah harus diusahakan orang jangan dibiarkan kata-kata, laksana dan pikiran melakukan perbuatan buruk, karana orang yang melakukan sesuatu yang baik, kebaikan yang diperolehnya, jika kejahatan merupakan perbuatannya, maka celaka yang ditemui olehnya". Selanjutnya di dalam Sloka 158 di sebutkan "Karana kebajikan, kebenaran, pelaksanaan cara hidup yang layak (sopan santun) kesaktian, kebahagiaan, dan keteguhan itu, sila yang menyebabkannya". Tamadun pula berasal dari perkataan Arab maddana yang bererti membina suatu bandar, seseorang atau masyarakat yang mempunyai peradaban. Perkataan tamadun dapat diertikan kepada keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. Istilah-istilah lain yang sama pengertiannya dengan tamadun adalah: umran, hadarah, madaniyah. Dalam bahasa Inggeris, istilah yang hampir sama dengan tamadun adalah: "culture and civilization" atau kebudayaan dalam bahasa Melayu. Secara umumnya masyarakat memahami istilah tamadun dengan beberapa pengertian seperti berikut :

a. Masyarakat manusia yang telah berjaya keluar daripada kehidupan yang mundur (nomad) dan telah mancapai kemajuan dalam pelbagai aspek kehidupan.

2

b. Peringkat atau tahap-tahap kemajuan yang dicapai oleh manusia pada sesuatu zaman. c. Kehidupan masyarakat moden yang dipenuhi dengan segala kemudahan hasil penggunaan pelbagai alat teknologi. Merujuk Kamus Dewan (1994) pula, ia mendefinisikan tamadun sebagai keadaan

masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, dan politik), negara dan penduduknya yang telah mencapai taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran, budaya atau cara hidup. Kehidupan yang berbudi pekerti mulia dan bermoral tinggi merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan bertamadun. Pembinaan sifat yang seperti ini pada diri seseorang begitu berkait rapat dengan kepercayaan seseorang pula merujuk kepada kehidupan sebagai manusia beragama. Kemunculan tamadan-tamadun silam sebelum ini merupakan manifestasi kepada kehidupan beragama yang berperanan membentuk pandangan semesta dan nilai kehidupan yang terpuji dalam masyarakat ketika itu. Perkara ini dapat dilihat sendiri kepada peninggalan bangunan dan barang tamaduntamadun silam yang dapat menggambarkan penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan beragama. Bukan semua tamadun dipengaruhi dengan kuat oleh agama sebagaimana tamadun Barat kontemporari yang lebih cenderung memencilkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakatnya. Ajaran agama dan amalan rohani sebenarnya mendorong manusia supaya menghayati nilai-nilai kehidupan yang tulus dan suci yang mendorong kepada kehidupan bertamadun. Sesebuah masyarakat yang menghayati kehidupan beragama akan berusaha untuk membangunkan kehidupan mereka menuju kepada kesempurnaan kemanusiaan dan seterusnya melahirkan ketinggian budaya.

3

Tamadun sebenarnya berbeza dengan agama. Agama lebih merujuk kepada sesuatu sistem kepercayaan yang dianuti oleh mana-mana masyarakat dan dikaitkan dengan kuasa sumber tertinggi ( divine ). Tamadun melampaui batasan agama kerana terdapat bangsa yang menganut agama yang berbeza tetapi bernaung di bawah tamadun yang sama. Masyarakat Cina misalnya menganut agama seperti Confucian, Budhis dan Taois tetapi berada dalam lingkungan Tamadun Cina. Keadaan yang sama berlaku di Jepun di mana rakyatnya yang beragama Sinto dan Budha tetapi bernaung di bawah Tamadun Jepun sejak zaman berzaman. Sungguhpun begitu bagi tamadun seperti Islam, agama adalah unsur yang terpenting dalam pembinaan tamadunnya. Tamadun Islam dikatakan tertegak di atas prinsip ajaran agama yang berpaksikan tauhid. Dalam hal yang seperti ini, keseluruhan daripada kandungan tamadun itu sendiri hendaklah tidak bercanggah dengan ajaran agama. Soal budaya yang berbeza juga tidak timbul sama sekali selagimana ia tidak bertentangan dengan agama.

PERANAN AGAMA KEPADA MASYARAKAT Dari segi pragmatisme, seseorang itu menganut sesuatu agama adalah disebabkan oleh fungsinya. Bagi kebanyakan orang, agama itu berfungsi untuk menjaga kebahagiaan hidup. Sebenarnya, agama dikatakan memainkan peranan yang begitu penting dalam mengasaskan pembentukkan tamadun kerana agama mampu mengubah corak kehidupan masyarakat selain mempegaruhi cara pemikiran dan pandangan semesta mereka. Tetapi dari segi sains sosial, fungsi agama mempunyai dimensi yang lain seperti apa yang dihuraikan di bawah:

Memberi

pandangan

dunia

kepada

sesuatu

budaya

manusia.

Agama dikatakan memberi pandangan dunia kepada manusia kerana ia sentiasanya memberi penerangan mengenai dunia(sebagai satu keseluruhan), dan juga kedudukan manusia di dalam dunia. Penerangan bagi pekara ini sebenarnya sukar dicapai melalui inderia manusia, melainkan sedikit penerangan daripada falsafah. Contohnya, agama Islam menerangkan kepada umatnya bahawa dunia adalah ciptaan Allah(s.w.t) dan setiap manusia harus menaati Allah(s.w.t).

4

Menjawab pelbagai soalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Sesetengah soalan yang sentiasa ditanya oleh manusia merupakan soalan yang tidak terjawab oleh akal manusia sendiri. Contohnya soalan kehidupan selepas mati, matlamat hidup, soal nasib dan sebagainya. Bagi kebanyakan manusia, soalan-soalan ini adalah menarik dan untuk menjawabnya adalah perlu. Maka, agama itulah berfungsi untuk menjawab soalan-soalan ini.

Memberi

rasa

kekitaan

kepada

sesuatu

kelompok

manusia.

Agama merupakan satu faktor dalam pembentukkan kelompok manusia. Ini adalah kerana sistem agama menimbulkan sama. keseragaman bukan sahaja kepercayaan yang sama, malah tingkah laku, pandangan dunia dan nilai yang

Memainkan fungsi kawalan sosial. Kebanyakan agama di dunia adalah menyaran kepada kebaikan. Dalam ajaran agama sendiri sebenarnya telah menggariskan kod etika yang wajib dilakukan oleh penganutnya. Maka ini dikatakan agama memainkan fungsi kawalan sosial.

Beragama adalah fenomena sejagat. Hampir semua masyarakat bertamadun, sedikit sebanyak dipengaruhi oleh pandangan atau pernah melalui proses orientasi agama atau kepercayaan dalam sejarah pembentukan dan pengembangan peradaban mereka. Evolusi sosial mengubah orientasi dan pegangan kepada agama, yang mengakibatkan pemisahan agama daripada pemerintahan seperti yang berlaku dalam sejarah tamadun Barat dan Islam pada satu masa dulu. Namun, ia sama sekali tidak terus menidakkan kewujudan dan peranan agama dalam membentuk nilai dalam sebuah masyarakat hingga kini.

5

Pemikiran sekular walaupun wujud, contohnya di Barat, nilai agama masih terus bertahan dan berperanan dalam pembentukan masyarakatnya. Oleh kerana sifat kesejagatan pengaruh agama membentuk nilai dalam masyarakat, maka kajian mengenai masyarakat tidak akan lengkap, tanpa melihat agama sebagai antara faktor yang mempengaruhi pembentukan nilai masyarakat dalam sesebuah negara. Dalam Islam nilai agama bertunjangkan kepada tauhid dan bersendikan akidah. Bagi penganut agama Islam, nilai yang mereka pegang berpandukan kepada ajaran dan panduan al-Quran dan sunnah. Oleh kerana sebahagian besar penduduk negara ini beragama Islam, maka tentulah, nilai agama Islam berperanan dalam sejarah dan membentuk masyarakat. Sebagai contoh, Malaysia mempunyai rekod cemerlang sebagai negara berbilang kaum, agama dan budaya. Ia tidak seperti banyak negara majmuk lain yang menghadapi masalah besar dalam mengimbangi kebebasan pengaruh nilai dan beragama dalam masyarakat. Masyarakat yang gagal menjamin kebebasan beragam akan gagal mewujudkan keharmonian. Semua agama menyeru kepada kebaikan dan kerukunan dalam perhudungan sesama manusia. Islam, sebagai agama ‘yang mensejahterakan’ atau ‘agama keamanan’ sangat menuntut umatnya supaya menghormati sesama manusia, meskipun anutan agama mereka berbeza daripada Islam. Dalam soal memelihara keharmonian agama, masyarakat bukan Islam dan Islam mempunyai peranan sama penting. Di pihak bukan Islam, tuntutan mereka perlu munasabah dan rasional untuk mengelakkan pertembungan yang merugikan semua pihak. Sikap emosional, keterlaluan, fanatisme dan terlalu mementingkan diri perlu dibatasi dengan kewarasan dan rasionalisme yang bertunjangkan keadilan untuk semua. Kalau pun menghadapi masalah, semua pihak harus memilih perundingan dalam menyelesaikannya. Memilih jalan konfrontasi dan bertindak di luar batas kemanusiaan

6

seperti melakukan keganasan harus dielakkan bagi mengamin keutuhan sebuah masyarakat dan negara. Kegagalan masyarakat dalam mewujudkan keharmonian menyebabkan konflik, yang pada akhirnya membawa kepada krisis kemanusiaan. Semua agama, Islam, Buddha, Hindu, Sikh dan Kristian mengalami keadaan di mana ia diheret dalam kancah konflik, sedangkan semua agama ini menteru kepada kedamaian dan kerukuanan hidup sesama manusia. Keadaan ini berlaku kerana ‘pelampau’ yang mengambil kesempatan dalam sesebuah masyarakat. Mereka akan mengambil kesempatan daripada sesuata yang amat sensitif kepada manusia iaitu nilai agama bagi mencetuskan kekecohan demi memenuhi kepentingan tersembunyi. Agenda sebenar mereka mungkin ingin penguasaan politik atau pemerintahan, ekonomi atau penguasaan wilayah. KESIMPULAN Kesimpulannya, maka dapatlah kami simpulkan bahawa betapa pentingnya kedudukan agama dalam pembangunan, karana agama tidak hanya sekadar pembinaan kesusilaan semata- mata, tetapi juga sebagai pengarahan dan pendorong umatnya untuk bergiat aktif bersama-sama dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara dalam mengisi kemajuan ketamadunan bangsa bagi mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni pembangunan disegala bidang termasuk pembangunan manusia seutuhnya, demi tercapainya kehidupan masyarakat yang tenteram, damai, adil dan makmur. Untuk itu, tujuan yang paling tepat dalam membina dan membangunkan manusia adalah Agama iaitu dengan mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan apa yang telah tersurat dan tersirat dalam kitab suci agama. Hakikatnya, kestabilan dan keharmonian yang sedia terjalin akan musnah kalau kita gagal memelihara keharmonian dan nilai yang dibawa oleh agama.

7

BIBLIOGRAFI

Mohd. Roslan bin Mohd. Saludin (2005, Februari 17). Nilai Islam asas bentuk masyarakat majmuk harmoni. Berita Harian, 13. Samri Sainuddin dan Ahmad Sohaimi Lazim (2005). Modul Tamadun Islam dan Asia. Tanjung Malim, Perak : Malim Teguh Trading. I Made Murdiasa, (2005). Peranan Agama Dalam Pembangunan Bangsa. Diperoleh pada Ogos 15,2006 daripada http://www.pontianak.htm. Islam Digital (2006). Diperoleh pada Ogos 20,2006 daripada

http://www.islamdigital.com/html. Kamus Dewan (1994). Kamus Dewan edisi ketiga. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka.

8

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.