KEMAHIRAN PENUTUP

1.10

PENGENALAN

1.11 Definisi:

Penutup pengajaran adalah suatu aksi atau penyataan dari guru yang direka khas untuk menandakan guru akan membawa sesuatu persembahan kepada satu kesimpulan yang sesuai. Proses penutup merupakan satu usaha guru secara sedar atau di sengajakan untuk membantu pelajar menyusun semula maklumat yang telah dipersembahkan kepada mereka dan akhirnya dapat melihat kaitan antara maklumat tersebut. Penutup kepada sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran mencakup aspek:

Melengkapkan sesuatu aksi pengajaran.

Menerangkan makna pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Menjawab persoalan penting kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang baru berlalu.

Bagaimanakah guru menamatkan pelajaran supaya murid-murid mengetahui arah yang dituju dan objektif-objektif pengajaran? Guru boleh mengukuhkan apa yang mereka telah pelajari dengan menumpukan perhatian kepada butir-butir utama atau mengemukakan soalan-soalan untuk difikirkan. Soalan-soalan tersebut tidak semestinya memerlukan jawapan yang tertentu. Adalah memadai jika soalan-soalan itu berjaya menjolok fikiran murid-murid untuk melanjutkan pemahaman mereka tentang perkara-perkara yang baru dipelajari. Penutup haruslah sesuai dengan objektif dan aktiviti pelajaran yang telah disampaikan. Semasa penutup ini aktiviti susulan juga harus dirancang dengan teliti dan ada kesinambungan dengan pelajaran akan datang.

1.2 Kaedah menutup sesi pengajaran:

Aktiviti menutup pengajaran termasuk:

Memperuntukan masa yang cukup untuk membuat penutup. Langkah dalam membuat penutup perlu dirancang supaya pengajaran kita tidaklah sampai kedetik terakhir masa kelas tersebut dan kita gagal melaksanakan aktiviti penutup.

Mempastikan pelajar tahu bahawa pengajaran anda telah tamat dengan menggunakan ungkapan seperti “sekian sahaja kelas kita …” ataupun “anda boleh tutup buku sekarang” atau dengan berkata “kita akan tamatkan kelas dalam masa tiga minit lagi”…

• •

Mengulangkaji isi-isi penting dalam pengajaran. Meminta pelajar membuat rumusan tentang apa yang telah dipelajari.

Bertanya pelajar soalan seperti “apa yang anda telah belajar”, “apa yang anda ingin tahu lagi?”, dan “adakah perkara yang anda tidak faham atau masih keliru tentang kuliah hari ini?”, “Bagaimana anda bleh gunakan maklumat pelajaran hari ini?”.

Memuji pelajar tentang apa yang mereka lakukan dalam kelas seperti: “Saya bangga melihat anda semua aktif dalam kerja kumpulan hari ini”.

Menggunakan teknik “ritual” seperti membaca doa, menutup pelajaran dengan lagu, dan ada yang membuat bulatan dan berkongsi idea tentang apa yang telah di pelajari.

Penilaian Kemahiran Menutup Pengajaran Aspek Guru memperuntukan masa untuk penutup Terdapat rumusan. Pelajar dapat memberi makna kepada isi pelajaran dan dapat mengaitkan kegunaannya. Guru prihatin dengan penglibatan pelajar dalam kelas dan memberi pujian atau teguran penglibatan pelajar dalam membuat 1 2 3 4 5

Skala: 1

= amat lemah, 2. = lemah, 3 = kurang baik, 4 = baik, 5 = sangat baik

1.3 Komponen penutup

Komponen penutup terbahagi kepada dua iaitu: 1) Perkaitan kognitif -

Mengulangi isi-isi penting Menjalankan aktiviti penilaian Mencadangkan aktiviti susulan Menjalankan aktiviti pengukuhan

-

2) Perkaitan sosial -

Menimbulkan perasaan pencapaian pelajar Memberi peneguhan positif Mewujudkan perasaan ingin tahu Memotivasikan perasan ingin tahu Mengaitkan dengan pelajaran yang akan datang.

Senarai Semak Komponen Kemahiran Penutup

Komponen Kemahiran Penutup

Catatan

Berkait Kognitif

Membuat rumusan

Mengulang isi penting

Aktiviti penilaian

Aktiviti susulan

Aktiviti pengukuhan

Berkait Sosial

Menimbulkan perasaan

Memberi peneguhan

Perasaan ingin tahu

Motivasi

Mengaitkan pelajaran akan datang

Rumusan

Aktiviti yang dilakukan di Bahagian Penutup

Pengukuhan

Penilaian

Guru perlu menilai pembelajaran murid, sama ada secara langsung atau tidak langsung, di sepanjang proses pengajaran. Melalui penilaian yang konsisten dan berterusan, guru dapat mengesan sebarang masalah pembelajran yang dihadapi murid, seterusnya mengambil tindakan segera untuk mengatasinya. Di samping menilai pemahaman murid, guru perlu menganalisis dan menilai keberkesanan perancangan dan pengajarannya (iaitu, refleksi kendiri), sebaik sahaja sesuatu pengajaran tamat.

2.0 KEMAHIRAN MENILAI HASIL PENGAJARAN

2.1 Kepentingan hasil pembelajaran

Langkah pertama dalam pembelajaran ialah guru harus menentukan hasil pembelajaran untuk sesuatu unit pembelajaran atau tajuk. Penentuan hasil pembelajaran adalah penting kerana penentuannya dapat:
a. Menyatakan apa yang perlu dikuasai oleh pelajar. b. Menolong guru memberi tumpuan dalam penguasaan hasil pembelajaran. c. Membantu

guru dalam merancang dan menggunakan pelbagai kaedah

pembelajaran dan alat bantu mengajar yang berkesan untuk pelajar menguasai hasil pembelajaran itu.
d. Menolong guru dalam membina ujian formatif dan sumatif.

Di negara maju, trend pendidikan sekarang adalah ke arah penguasaan hasil pembelajaran. Pelajar harus juga tahu apa hasil pembelajaran yang mesti dikuasai supaya mereka boleh memberi tumpuan untuk belajar dan menguasai apa yang dikehendaki.

2.2 Maksud Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran ialah apa yang boleh ditunjukkan oleh pelajar tentang pengetahuan dan kebolehan membuat sesuatu selepas sesuatu perkara diajar. Contoh hasil pembelajaran ialah:
a. Menamakan ibu kota bagi setiap negeri di Malaysia b. Mengenal pasti kata nama dan kata kerja dalam satu ayat c. Menambah sebarang dua nombor tidak lebih daripada 1000 d. Membanding dan membezakan haiwan dan tumbuhan e. Memberi sebab-sebab mengapa kerajaan awal wujud di pesisiran pantai f. Menerangkan kepentingan kebersihan g. Melukis seekor kucing h. Mengetam sekeping papan i.

Memukul bola hoki yang bergolek

Perkaitan di antara hasil pembelajaran dan proses pengajaran dan pembelajaran ditunjukkan dalam Rajah 2. Pengalaman pembelajaran yang diberi dalam proses pengajaran dan pembelajaran bukanlah hasil pembelajaran tetapi hanya merupakan cara untuk mencapai hasil pembelajaran. Isi kandungan, kaedah emngajar dan bahan pengajaran dalam proses pengajaran merupakan alat atau cara untuk mencapai hasil pembelajaran. Tentukan anda boleh mengenal pasti dan membezakan hasil pembelajaran daripada isi kandungan, proses pengajaran dan pkroses pembelajaran.Contohnya diberi dalam Jadual 1.

Jadual 1: Jenis Pernyataan dalam P&P Pernyataan Jenis a) Benda hidup boleh bergerak, makan, Isi kandungan bernafas, merespons kepada stimuli. b) Untuk menambahkan pengetahuan Proses pengajaran pelajar tentang sifat benda hidup

c) Memperoleh pengetahuan tentang sifat Proses pembelajaran benda hidup d) Memahami sifat benda hidup e) Menghuraikan sifat benda hidup Hasil pembelajaran umum Hasil pembelajaran khusus

1. Pernyataan 'a' hanya menyatakan isi kandungan dan tidak menyatakan sama ada pelajar

harus menyenaraikan, mengenalpasti atau menghuraikan sifat benda hidup.
2. Pernyataan 'b' bermaksud guru dan bukan pelajar yang akan menambahkanpengetahuan

mengenai sifat benda hidup dan pernyataan ini merupakan proses pengajaran. 3. Pernyataan 'c' bermakna pelajar memperolehi pengetahuan dan pernyataan ini merupakan proses pembelajaran dan bukan hasil pembelajaran. 4. Pernyataan 'd' bermaksud pelajar dapat memahami dan pernyataan ini adalah hasil pembelajaran umum dan bukan khusus kerana "memahami sifat benda hidup" melibatkan pelbagai hasil pembelajaran khusus seperti:
a. Menyatakan sifat benda hidup b. Mengenal pasti sifat benda hidup c. Menerangkan sifat benda hidup d. Memberi contoh benda hidup e. Membezakan benda hidup dan benda bukan hidup f. Mengkelaskan benda ke dalam kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup.

5. Pernyataan 'e' bermakna pelajar menghuraikan dan pernyataan ini merupakan hasil pembelajaran khusus.

Dalam pembelajaran guru harus menentukan hasil pembelajaran khusus kerana mudah dinilai. Di sekolah menengah, guru boleh menyatakan hasil pembelajaran yang umum dengan berfokuskan kepada beberapa hasil pembelajaran khusus.

2.3 Pernyataan Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran boleh dinyatakan dalam a) Bentuk: i. ii. Hasil Pembelajaran Umum Hasil Pembelajaran Khusus

b) Bidang: i) ii) iii) c) Aras: i) ii) iii) Satu Dua Tiga (lebih tinggi) Kognitif Afektif Psikomotor

2.31 Menyatakan hasil pembelajaran dalam bidang kognitif

1. Bidang kognitif termasuk hasil pembelajaran yang menegaskan hasil intelek seperti

pengetahuan, pemahaman dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.

2. Hasil pembelajaran boleh dikategorikan ke dalam enam kategori berikut mengikut Taksonomi Bloom:

a. Pengetahuan: Mengingat kembali sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara atau prosedur. b. Kefahaman: Kebolehan menerangkan sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara atau prosedur dengan perkataan sendiri. c. Aplikasi: Kebolehan menggunakan sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara atau prosedur dalam situasi yang baru d. Analisis: Kebolehan memecahkan konsep, kaedah, cara atau prosedur kepada bahagianbahagian dan mengenal pasti perkaitan di antaranya. e. Sintesis: Kebolehan mencantumkan unsur-unsur atau konsep-konsep supaya mendapat satu corak atau struktur yang bermakna. f. Penilaian: Kebolehan menilai sesuatu idea, konsep, prinsip, kaedah, cara, prosedur, projek atau tindakan.

3. Guru boleh menyatakan hasil pembelajaran umum dengan menggunakan perkataan kata

kerja berikut contonya: Pelajar dapat mengetahui sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara atau prosedur. memahami sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara atau prosedur. mentafsir sesuatu bahan bahasa, rajah, carta atau graf menggunakan atau mengaplikasikan sesuatu konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara prosedur dalam situasi yang baru. menyelesaikan sesuatu masalah menganalisis sesuatu konsep, prinsip, kaedah, cara, prosedur atau hasil.

Guru boleh menyatakan hasil pembelajaran khusus dengan perkataan kata kerja berikut (Gronlund N.E., 1970) Pelajar dapat:

(a) Pengetahuan: melabel mendefinisi menyebut memadan mengenal pasti menyenarai menama menyatakan

(b) Kefahaman: memberi contoh memperluaskan menambah

menganggar

menerang

Menghurai

(c) Aplikasi: menemui menghasil menukar menyelesaikan mengait mengira menunjukkan meramal menggunakan mengubah suai menyediakan

(d) Analisis membahagi membuat inferens mengasing membanding memecahkan mengilustrasi membeza memilih menyusun

(e) Sintesis: bercerita membina semula mengarang mengumpul menulis bertutur membuat generalisasi mengkategori menjana meringkas berucap mencantumkan mengkelaskan merancang merumus

(f) Penilaian: membuat kesimpulan mengkritik mempertahankan menilai mempertikaikan menyokong

Guru boleh menambahkan hasil pembelajaran yang lain yang tidak terkandung dalam senarai di atas.

2.2 Menyatakan Hasil Pembelajaran Dalam Bidang Afektif

1. Bidang afektif termasuk hasil pembelajaran yang menegaskan rohani dan emosi seperti sikap dan nilai. Nilai murni sarwajagat berikut harus diserapkan dalam setiap mata pelajaran: baik hati berdikari hemah tinggi hormat keadilan kebebasan keberanian kebersihan fizikal & mental kejujuran kerajinan kerjasama kesederhanaan kesyukuran rasional semangat bermasyarakat

Guru boleh menyatakan hasil pembelajaran umum dengan menggunakan perkataan kata kerja berikut contohnya:

 Menyedari tentang sesuatu  Menerima sesuatu seperti teguran, nasihat, tugas, penerangan, tanggungjawab, wujudnya perbezaan, kepercayaan  Memahami kepentingan tentang sesuatu sikap, nilai, peraturan  Menghargai sesuatu  Menggunakan sesuatu sikap positif atau nilai dalam situasi yang baru
 Menunjukkan kepekaan, minat, keseronokan, keselamatan, kesabaran, atau

sesuatu sikap yang positif seperti proaktif, bertanggungjawab, timbang rasa, ingin tahu, ingin menyelesaikan masalah dan tekun.

Guru boleh menyatakan hasil pembelajaran khusus dengan menggunakan perkataan kata kerja seperti berikut contohnya:  Berbincang dengan kawan, rakan atau dalam kumpulan  Bercakap dengan sopan santun  Berpakaian kemas dan bersih  Membantu kawan, rakan atau orang ramai  Mengamalkan sesuatu amalan yang baik  Mematuhi arahan atau peraturan  Menerangkan sesuatu sikap atau amalan murni  Menyusun dengan kemas dan teratur 2. Guru harus tahu bahawa hasil pembelajaran dalam bidang afektif mengambil masa yang panjang untuk dikuasai dan ia susah dinilai.Walau bagaimanapun gur harus menyerapkan sikap yang positif dan nilai murni di kalangan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran.

2.3 Menyatakan hasil pembelajaran dalam bidang psikomotor

1. Bidang psikomotor termasuk hasil pembelajaran yang menegaskan kemahiran gerakan seperti penulisan, menaip, berenang, melompat tinggi, bermain, melukis, membina sesuatu dan mengoperasi mesin atau alat.
2. Guru boleh menyatakan hasil pembelajaran umum dengan menggunakan perkataan kata kerja

seperti berikut contohnya: Pelajar dapat: Bermain sesuatu permainan alat muzik Menulis dengan cepat dan tulisan mudah dibaca Melakar sesuatu Memasang sesuatu Menaip dengan cara betul Membaiki sesuatu

3. Guru boleh menyatakan hasil pembelajaran khusus dengan menggunakan perkataan kata kerja berikut: Berenang Memaku Memasangkan Membaling Membuat berlari memanaskan Membaja Membalut Membuka Melompat Memangkas Membakar Membersihkan memegang

Selain daripada senarai di atas, guru boleh menambahkan hasil pembelajaran yang lain.

2.4 Hasil Pembelajaran Dapat Dikenal Pasti Dalam Huraian Sukatan Pelajaran

1. Guru boleh mengenal pasti hasil pembelajaran khusus yang terkandung di bawah pelbagai lajur seperti: a. Objektif atau objektif khusus b. Huraian atau huraian kandungan c. Kemahiran, kemahiran saintifik, atau kemahiran berfikir d. Aktiviti atau kegiatan e. Nilai f. Unsur patriotism g. Catatan 2. Guru harus membezakan hasil pembelajaran yang khusus daripada yang umum dalam bidang kognitif, afektif dan psikomotor seperti diterangkan di atas. Sekiranya hasil pembelajaran itu telah dinyatakan secara umum, guru boleh menyatakannya semula secara khusus dengan panduan yang diberi.

3. Beberapa contoh HSP diberi di bawah untuk menunjukkan bagaimana guru boleh mengenal pasti atau menyatakan hasil pembelajaran khusus.

2.41 Contoh HSP Matematik KBSR: Tahun 4

1. HSP tentang satu kemahiran matematik, “2. Menambah dalam lingkungan 10 000” ditunjukkan dalam Jadual 1 2.

Contoh HSP Matematik KBSR: Tahun 4 1. HSP tentang satu kemahiran matematik, "2. Menambah dalam lingkungan 10 000" ditunjukkan dalam Jadual 3. Jadual 3 Kandungan Dalam Sukatan Pelajaran 2.5 Menambah sebarang dua nombor dengan mengumpul semula dan hasil tambahnya tidak lebih daripada 10 000 1.1 Menambah sebarang dua gandaan seribu yang hasil tambahnya tidak lebih daripada 9 000: Contoh bagi kemahiran 1.1(b): 1. 1 000 + 2 000= 1. Menambah sebaran dua nombor tanpa emngumpul semula dan hasil tambahnya kurang daripada 10 000. Gunakan pembilang sebagai panduan pada peringkat awal bagi kemahiran 1.1 - 1.3. Pelajar perlu dibimbing mengulang fakta asas tambah terlebih dahulu. Huraian Nota

a. secara lisan b. secara bertulis

_____ 2. 4 000 +2 000 --------

2. Hasil pembelajarankhusus dinyatakan di bawah lajur Huraian dan beberapa hasil pembelajaran khusus diberi, misalnya: "1.1 Menambah sebarang dua gandaan seribu yang hasil tambahnya tidak lebih daripada 9000: a. secara lisan b. secara bertulis

Contoh HSP Sains KBSR: Tahun 4 Jadual 4 Objektif Pencapaian Objektif Umum 2. Memahami bahawa sifat fizikal dan ciri haiwan dan tumbuhan boleh digunakan untuk mengkelaskan kehidupan 2.2 Membezakan haiwan Mengkelaskan haiwan mengikut sifat-sifat mengikut sifat fizikal fizikal yang dikenal pasti seperti berlulu, bersisik, Objektif Khusus 2.1 Mengenal sifat-sifat pada haiwan Cadangan Pengalaman Pengajaan Memerhati sifat-sifat haiwan

fizikal yang boleh dilihat fizikal yang terdapat pada

berkaki, berkepak dan bercengkerang 1. Satu contoh HS{ dalam bidang "Alam kehidupan" di beri dalam Jadual 4. 2. Hasil pembelajaran umum dinyatakan di bawah lajur objektif umum 3. Hasil pembelajaran khusus yang mesti dikuasai dinyatakan di bawah lajur objektif khusus. Contoh HSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KBSR: Tahun 4 1. Satu contoh HSP tentang Topik 3.3 "Keselamatan Api" diberi dalam Jadual 5. 2. Hasil pembelajaran khusus dinyatakan bawah lajur Objektif Pembelajaran. 3. Hasil pembelajaran khusus tambahan diberi bawah lajur Kegiatan Jadual 5 Objektif Pembelajaran Pelajar boleh: i. Menyatakan langkah pencegahan kebakaran Kegiatan Mengumpul dan menampal keratan akhbar, rencana dan majalahtentang langkah pencegahan kebakaran yang diambil oleh pihak tertentu. Rumusan Hasil pembelajaran ialah apa yang boleh ditunjukkan oleh pelajar tentang pengetahuan dan kebolehan membuat sesuatu selepas sesuatu perkara diajar. Penentuan hasil pembelajaran adalah penting kepada guru agar mengutahui apa yang perlu dikuasai oleh pelajar, member tumpuan kepada penguasaannya, 2.2 Jadual Harian Catatan Rujuk Tajuk 2: Sukan dan Rekreasi:

merancang kaedah-kaedah mengajar dan membina ujian formatif dan sumatif. Hasil pembelajaran khusus boleh dinilai dengan mudah dan harus dibezakan dengan hasil pembelajaran umum atau kenyataan lain yang merupakan isi kandungan, proses pengajaran dan proses pembelajaran.Hasil pembelajaran boleh dinyatakan dalam bentuk, bidang, dan aras. Hasil pembelajaran dalam bidang kognitif menegaskan hasil intelek dan boleh dikategorikan mengikut Taksonomi Bloom seperti pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Hasil pembelajaran dalam bidang afektif menegaskan hasil rohani dan emosi termasuk sikap dan nilai dan perlu diserapkan walaupun susah untuk dinilai dalam jangkamasa yang pendek.Hasil pembelajaran dalam bidang psikomotor menegaskan kemahian gerakan. Guru perlu merujuk kepada pelbagai dokumen kurikulum khasnya huraian sukatan pelajaran.

Rujukan Tang Chee Yee (1988) Panduan Latihan Mengajar. Selangor : Fajar Bakti Sdn.Bhd Abd Aziz Abd Talib (2000) Pedagogi Bahasa Melayu:Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Ralph W.Tyler (1991) Prinsip Asas- Kurikulum dan Pengajaran. Johor : Unit Penerbitan Akademik Universiti Teknologi Malaysia Skudai. http://www.teachersrock.net/masteri2.htm