Komponen Kemahiran Berfikir dalam Kerja Kursus ini.

4.1 : Pengurusan Grafik (Kerangka Pemikiran).

Rajah 4 : Jenis-jenis Kerangka Pemikiran

Rajah 5 : Komponen Pengurusan Grafik

Rajah 6 : Cara menggunakan Pengurusan Grafik

4.2 : PETA MINDA

Rajah 7 : Komponen peta minda

Rajah 8 : Cara menggunakan Peta Minda

4.3 : Soalan dan Penyoalan
5W1H (“5 Wives 1 Husband” / “5 Waktu 1 Hari”) What? Apa? Who? Siapa? Where? When? Why? Di mana? Bila? Mengapa? Aras Kognitif Tinggi. Aras Kognitif Rendah.

How? Bagaimana?

Rajah 9 : Soalan Bertumpu dan Soalan Bercapah

Rajah 10 : Pangkat-pangkat dalam Soalan Bertumpu

Rajah 11 : Pangkat-pangkat dalam Soalan Bercapah

Rajah 12 : 3 Bidang dalam Lingkaran Soalan

4.4 : Alat CoRT

Rajah 13 : 6 Bahagian Alat CoRT

4.4.1 : CoRT I

Rajah 14 : Teknik Asas dan Teknik Paduan dalam CoRT I

4.4.1.1 : Teknik Asas CoRT I

4.4.1.2 : Teknik Asas CoRT I

4.4.1.3 : Teknik Asas CoRT I

4.4.1.4 : Teknik Asas CoRT I

4.4.1.5 : Teknik Asas CoRT I

4.4.1.6 : Teknik Asas CoRT I

4.4.1.7 : Teknik Asas CoRT I

4.4.2 : CoRT IV
(Alat untuk pemikiran Lateral)

Rajah 15 : Konsep CoRT IV

4.4.2.1 : Teknik CoRT IV

4.4.2.2 : Teknik CoRT IV

4.4.2.3 : Teknik CoRT IV

4.4.2.4 : Teknik CoRT IV 4.4.2.5 : Teknik CoRT IV

4.4.2.6 : Teknik CoRT IV 4.4.2.7 : Teknik CoRT IV

4.4.2.8 : Teknik CoRT IV

4.4.2.9 : Teknik CoRT IV

4.4.2.10 : Teknik CoRT IV

RUMUSAN
Sebagai rumusan, Kemahiran Berfikir harus dikuasai oleh setiap individu kerana kemahiran ini amat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini kerana kemahiran ini sentiasa diperlukan dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian manusia. Contohnya, untuk memasak, manusia berfikir untuk memasak menu yang dapat memenuhi citarasa mereka. Perkembangan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis (KBKK) dalam kalangan pelajar terutamanya sangat penting bagi membolehkan mereka menyedari keupayaan dan keperluan untuk memikirkan kekayaan alam secara aktif. Kemahiran Berfikir yang terbahagi kepada dua iaitu secara Kreatif dan Kritis haruslah diaplikasikan dengan bijak oleh seseorang individu atau pelajar kerana pemikiran ini haruslah diseimbangkan demi mencapai puncak tertinggi dalam kehidupan. Kemahiran berfikir ini haruslah disepadukan untuk menilai kemunasabahan setiap pilihan supaya

pilihan tersebut tidak menghampakan kemudiannya. Hal ini kerana keputusan yang dibuat haruslah relevan dalam menyelesaikan sesuatu konflik yang berlaku. Kepentingan-kepentingan Kemahiran Berfikir telah jelas menunjukkan bahawa KBKK yang bijak dapat menyediakan generasi kini untuk menghadapi kehidupan yang mencabar dalam dunia yang berteknologi tinggi dan pelbagai budaya. Kepesatan teknologi dan pembangunan yang kian meningkat sangat memerlukan pelajar untuk menguasai Kemahiran Berfikir dalam proses kehidupan mereka dari peringakat sekolah rendah ke peringkat sekolah menengah, kemudian ke peringkat universiti dan kemudiannya alam pekerjaan atau alam kedewasaan. Alat-alat kemahiran berfikir telah dicipta bagi membantu cara kita berfikir. Alat ini mestilah digunakan dalam proses pemikiran kita agar apa yang difikirkan oleh kita lebih tepat dari segala segi dan menepati keperluan pemikiran dan idea kita. Alat-alat ini sangat membantu kita dalam proses berfikir dan dalam masa yang sama, melatih daya pemikiran kita. Oleh itu, setiap tindakan dan perkara yang dilaksanakan akan menjadi lebih efektif dan tidak menghampakan.

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnia-Nya dapat juga saya menyiapkan kerja kursus Kemahiran Berfikir ini dalam masa yang telah ditetapkan. Di kesempatan ini juga, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah Kemahiran Berfikir saya iaitu En.Sabri Awang Hitam kerana telah banyak membantu saya dalam memberi panduan, cara-cara serta isi penting kepada saya dalam menyiapkan kerja khusus ini. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa saya yang telah membantu saya dari segi kewangan iaitu dalam membeli dakwat

printer, kertas dan memberi dorongan, sokongan, nasihat serta semangat kepada saya dalam menyiapkan kerja khusus Kemahiran Berfikir ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya, saya ingin berterima kasih kepada mereka semua kerana telah membantu saya dalam proses pengumpulan maklumat dan pengumpulan data untuk kerja khusus ini serta cara-cara untuk membuat kerja kursus. Mereka juga turut memberi komen serta idea yang bernas dalam membantu menyiapkan kerja khusus ini. Akhir kata, saya ingin merakamkan seribu tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua individu yang terlibat dalam proses penyiapan kerja khusus ini.

REFLEKSI
Assalamualaikum, bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat juga saya menyiapkan tugasan kerja kursus individu ini dengan jayanya walaupun terdapat beberapa cabaran yang terpaksa saya hadapi dalam proses menyiapkan tugasan ini. Contohnya, kekangan dari segi masa, sumber informasi dan kewangan. Alhamdulillah, dapat juga saya hadapi kekangan-kekangan ini dengan sabar dan kekangan tersebut dapat saya atasi. Selain itu, kekangan dari segi pemahaman dalam menyiapkan tugasan ini dapat saya atasi berkat tunjuk ajar pensyarah bimbingan saya En Mohd Sabri Awang Hitam serta rakan-rakan sekelas saya. Pada mulanya, saya terasa agak susah untuk memahami kehendak kerja kursus ini kerana semasa kerja kursus ini diberikan oleh pensyarah saya, saya tidak berada di dalam kelas pada masa tersebut kerana terpaksa menghadiri pertandingan debat bahasa inggeris di Uitm Shah Alam. Namun, setelah bertanya kepada rakan-rakan

saya, akhirnya saya berjaya memahami kehendak kerja kursus ini dan mencari segala bahan yang diperlukan untuk tugasan ini. Tugasan ini benar-benar membantu saya dalam kehidupan kerana melalui tugasan ini, saya dapat belajar apa itu jenis kemahiran berfikir, kepentingannya dan alat-alat untuk berfikir. Saya sangat berpuas hati dengan hasil kerja saya setelah mengorbankan banyak masa, wang dan tenaga dalam usaha menyiapkan tugasan ini. Pengorbanan saya dalam semua aspek ini banyak mematangkan saya dan mengajar saya banyak perkara seperti lebih bijak dalam menghadapi situasi seperti ini pada masa akan datang dan menggunakan daya pemikiran pada tahap yang paling tinggi semasa membuat sesuatu. Akhir kata, tugasan ini amat membantu saya dalam pelbagai aspek. Hal ini kerana saya bukan sahaja menyiapkan tugasan yang diberikan, malah saya dapat menimba pelbagai pengetahuan serta menambah pengalaman yang telah sedia ada dalam diri kami untuk dikongsi bersama dengan yang lain.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS SULTAN MIZAN, 22200 BESUT, TERENGGANU DARUL IMAN

PPISMP SEMESTER 2

KEMAHIRAN BERFIKIR

NAMA JAYA NO K.P UNIT MATA PELAJARAN KOD NAMA PENSYARAH TARIKH SERAHAN : : : : : :

:

SITI QURRATUL AINI ULFA BINTI RODIN

910606-03-6028 SAINS KEMAHIRAN BERFIKIR BF2311D1 EN. MOHD SABRI BIN AWANG HITAM 07 MAC 2010

SENARAI KANDUNGAN Perkara Halaman Pengakuan Halaman Judul Penghargaan 1.0 2.0 3.0 4.0 3.0 Pengenalan Jenis-jenis Kemahiran Berfikir Kepentingan Kemahiran Berfikir Alat-alat Berfikir Rumusan Muka surat i ii iii 1 2 3 4 - 27 28 29 30 31 -40 41

Refleksi Bibliografi Lampiran Borang kolaborasi

Halaman Pengakuan

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan Nama NO K.P Tarikh

: : : :

(____________________) SITI QURRATUL AINI ULFA BINTI RODIN JAYA 910606-03-6028 ________________ 2010

BIBLIOGRAFI
Poh Swee Hiang,(2009) Siri Pendidikan Perguruan Kemahiran Berfikir,Kumpulan Budiman Sdn.Bhd, Kuala Lumpur Karya Za’ba : Perintis Seni Mengarang dan Retorika Melayu (Disember 2009). Dewan Masyarakat, pp. 57-59. My Qalam (2010). http://myqalam.net/didik/news.php?item. Akses pada 28 Februari 2010. Angel Fire (2010) http://angelfire.com/on2/Saifulazrulchelah/PEMIKIRANLATERAL. Akses pada 06 Mac 2010.

01 11 21 31 41 I

02 12 22 32 42 II

03 13 23 33 43 III

04 14 24 34 44 IV

05 15 25 35 45 V

06 16 26 36 46 VI

07 17 27 37 47 VII

08 18 28 38 48 VIII

09 19 29 39 49 IX

10 20 30 40 50

JENIS-JENIS KEMAHIRAN BERFIKIR, KEPENTINGAN KAMAHIRAN BERFIKIR dan, ALAT-ALAT BERFIKIR

JABATAN ILMU PENDIDIKAN IPGM KAMPUS SULTAN MIZAN, KG RAJA, BESUT, TERENGGANU