BIDANG TUGAS PENYELARAS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Merancang dan mengajar Matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu Merancang dan melaksanakan dasar

dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua, kakitangan PSS, guru dan pelajar sekolah Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama AJK Kurikulum sekolah Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan P&P Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubungan dengan PSS. Merancang dan mengurus program promosi PSS Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber Berhubung dan bekerjasama dengan PSPN/ Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program PSS Menyelia dan mengurus bahan – bahan PSS Menyedia dan mengedar minit mensyuarat JK Induk/Kerja Pusat Sumber Sekolah Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS Melaksanaan tugas semakan stok dan iventori peralatan PSS Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan/ Pusat Sumber Sekolah Negeri Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan PSS Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program PSS khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari masa ke semasa.

1

BIDANG TUGAS GURU PERPUSTAKAAN

Memilih dan menguruskan perlantikan pengawas perpustakaan.

• Melantik AJK di kalangan pustakawan untuk menguruskan perpustakaan • Menjalankan 2 kali mesyuarat jawatan kuasa kerja perpustakaan dan

menyediakan minit mesyuarat. • Menyediakan dan memaparkan bahan bermaklumat. Contohnya carta organisasi, mutiara kata dan lain-lain. • Merancang dan menyediakan peruntukan tahunan. • Memilih dan mendapatkan bahan-bahan bercetak. • Merancang aktiviti bagi menggalakkan pinjaman bahan-bahan bercetak di perpustakaan • Mengemaskini fail keratan akhbar • Menghasilkan buku skrap • Menyediakan sudut pameran bertema • Mengenalpasti pelajar yang lewat memulangkan buku dan jumlah denda • melengkapkan sistem pengautomasian PSS - bahan buku • Memberi khidmat nasihat • Merancang aktiviti tahunan Perpustakaan • Menyediakan rekod- rekod yang berkaitan seperti rekod pinjaman, rekod kemasukan, rekod denda dll • Membuat jadual dan memastikan pengawas perpustakaan menjalankan semua tugas yang ditetapkan. • Menceriakan Perpustakaan • Membuat bancian dan penilaian pinjaman setiap 6 bulan • Mengklasifikasikan & mengkatalog bahan-bahan bercetak • Menguruskan Menu PSS • Merancang Program Galakan Membaca • Melengkapkan Papan Kenyataan dengan maklumat terkini • Merancang kursus dalaman bagi pengawas perpustakaan • Memastikan iventori yang dipaparkan diperpustakaan meliputi semua peralatan yang ada

2

BIDANG TUGAS GURU SALC

Melantik AJK di kalangan pelajar untuk menguruskan bilik SALC

• Menjalankan 2 kali mesyuarat jawatan kuasa kerja bilik SALC dan

menyediakan minit mesyuarat. • Memilih dan membeli bahan-bahan bercetak. • Mengemaskini fail dan stok • Melengkapkan bahan-bahan akses kendiri yang terkini • Merancang aktiviti tahunan bilik SALC • Menyediakan jadual pinjaman dan penggunaan. • Menggalakkan pinjaman bahan-bahan bercetak di bilik SALC • Membuat jadual dan memastikan pengawas bilik SALC menjalankan semua tugas yang ditetapkan. • Mencantik dan menceriakan Bilik SALC • Mengklasifikasikan & mengemaskini bahan-bahan bercetak • Merancang Program Galakan Membaca • Program galakan penggunaan bilik SALC bagi tujuan P&P • Melengkapkan Papan Kenyataan dengan maklumat terkini • Menyediakan minit mesyuarat • Memastikan iventori yang dipaparkan dibilik SALC meliputi semua peralatan yang ada • Mengalakkan pelajar membuat penghasilan sendiri seperti kad ucapan dan buku skrap.

3

BIDANG TUGAS RADIO SEKOLAH • Memastikan bilik radio sekolah dalam keadaan yang baik , ceria dan berfungsi. • Melantik AJK dikalangan pelajar • Menjalankan 2 kali mesyuarat jawatan kuasa kerja radio dan menyediakan minit mesyuarat. • Mengendalikan siaran radio sewaktu rehat. • Menyediakan jadual rancangan radio • Melantik DJ, juruteknik dan penerbit yang berkelayakan di kalangan pelajar tingkatan 4 dan 5. • Memastikan rancangan radio sekolah berjalan lancar. • Memilih dan membeli CD lagu yang sesuai untuk diperdengarkan kepada warga sekolah • Menyediakan borang pengumuman untuk digunakan oleh semua guru dan memastikan pengumuman hanya dibuat pada waktu rehat atau waktu akhir persekolahan sahaja. • Membantu jawatankuasa lain dalam pengurusan PSS. • Mendokumentasikan semua maklumat. • Memastikan rancangan radio sekolah adalah merentasi kurikulum – dapatkan bahan-bahan siaran daripada semua Ketua-ketua Panitia.

4

BIDANG TUGAS GURU PENYELARAS NILAM

Memahami dasar dan matlamat program NILAM • Memberi taklimat kepada pelajar mengenai kepentingan program NILAM • Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau perjalanan program NILAM • Membina jadual dan memastikan guru-guru Bahasa membawa pelajar ke perpustakaan dalam waktu P&P • Memastikan semua pelajar memiliki buku rekod NILAM. • Memastikan buku rekod membaca pelajar ditanda tangani. • Mengedarkan buku rekod membaca jika perlu • Menganjurkan sebarang aktiviti untuk meyokong program NILAM bersamasama Ketua Panitia BM dan BI serta guru Perpustakaan. • Menjalankan 2 kali mesyuarat program NILAM dan menyediakan minit mesyuarat. • Menyimpan rekod, minit mesyuarat dan surat menyurat • Memilih AJK pelajar untuk membantu semasa merekodkan data terkini. • Merekodkan data bacaan pelajar pada Januari, April, Julai dan Oktober untuk dihantar ke PKG • Menjadi urusetia untuk pemberian anugerah NILAM peringkat sekolah • Memastikan jenis sijil sama ada gangsa, perak, emas dan NILAM untuk dianugerahkan kepada pelajar tingkatan 5

5

BIDANG TUGAS BILIK TAYANG

Melantik pengawas bertugas dan membantu guru dalam mengemaskini susunatur kerusi, bilik dan bahan. • Membentuk AJK dikalangan pelajar • Menjalankan 2 kali mesyuarat jawatan kuasa kerja bilik tayangan dan menyediakan minit mesyuarat. • Memastikan OHP/ Visualizer / Komputer dan LCD dan semua peralatan elektrik sentiasa dalam keadaan selamat dan boleh digunakan. • Memastikan sistem pinjaman alat dan bahan-bahan media dibuat secara sistematik dan berkesan. • Memastikan pergerakan alat atau bahan direkodkan melalui Penyelaras PSS • Meningkatkan keceriaan & kebersihan Bilik Tayangan. • Menyimpan, menyusun atur secara sistematik dan melabelkan semua jenis bahan media milik PSS. • Mempamer dan mengedarkan bahan sokongan perkhidmatan TV /Radio Pendidikan • Membantu menjalankan semua program / aktiviti / projek PSS. • Mendokumentasikan semua maklumat.

6

BIDANG TUGAS BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR / MULTIMEDIA

• Melantik pengawas bertugas dan membantu guru dalam mengemaskini bilik dan bahan. • Membentuk AJK dikalangan pelajar • Menjalankan 2 kali mesyuarat jawatan kuasa kerja bilik BBM dan menyediakan minit mesyuarat. • Mengklasifikasi & Mengkatalog semua bahan media cetak / bukan media cetak di bilik BBM. • Memastikan BBM dalam keadaan baik dan boleh dipinjam oleh guruguru. • Memastikan sistem pinjaman alat dan bahan-bahan media dibuat secara sistematik dan berkesan. • Meningkatkan keceriaan & kebersihan Bilik BBM. • Menyimpan, menyusun atur secara sistematik dan melabelkan semua jenis bahan media dan BBM yang terdapat dalam bilik BBM. • Mengedarkan Rekod Penggunaan BBM guru di dalam kelas kepada pelajar yang bertugas mencatat di setiap kelas dan mengumpulkannya semula. • Mengedarkan senarai BBM kepada semua Ketua Panitia • Memastikan ketua panitia mencatatkan penggunaan dan pinjaman BBM yang dalam simpanan ketua panitia • Mempamerkan senarai BBM di papan kenyataan dalam bilik BBM dan bilik guru. • Mengedarkan CD kepada semua guru – bagi tujuan penghasilan BBM Powerpoint dan mencatatkan guru-guru yang telah menghantar. • Membantu menjalankan semua program / aktiviti / projek PSS. • Mendokumentasikan semua maklumat.

7

BIDANG TUGAS PROGRAM AKHBAR DALAM DARJAH • Melantik pelajar bertugas dan membantu guru menguruskan pengedaran akhbar-akhbar ke bilik-bilik darjah dan bilik guru. • Memastikan pengedaran surat khabar berjalan lancar. • Memaklumkan sebarang masalah ke Penyelaras PSS untuk tindakan selanjutnya. • Mengedarkan surat khabar BH dan NST secara bergilir selang seminggu untuk tingkatan 4, tingkatan 5 dan prauniversiti. • Mengedarkan surat khabar kepada guru-guru yang melanggan • Memaklumkan kepada Penyelaras PSS jika tidak hadir ke sekolah atau bertugas di tempat lain. • Mengutip bayaran surat khabar daripada guru-guru yang membuat tempahan pada setiap hujung bulan dan menyerahkannya kepada Penyelaras PSS. • Memberi saguhati kepada pelajar yang menguruskan pengedaran surat khabar.

8

BIDANG TUGAS BULETIN SEKOLAH • Mencatatkan aktiviti yang berjalan sepanjang bulan • Menyedia artikel bahagian masing-masing • Mengambil gambar-gambar aktiviti sepanjang bulan • Menghantarkan buletin kepada Ketua dan Penolong Pengarang untuk membuat semakan. • Mengeluarkan Buletin Sekolah sebelum atau pada 10 hb setiap bulan berikutnya. • Mencetak buletin warna - 17 :untuk diserahkan kepada Pn. Rohana - 1 : untuk papan kenyataan di bangunan pentadbiran 1 : untuk fail PSS - 1 : untuk fail buletin di pejabat • Fotostat buletin hitam putih – 21 salinan untuk setiap kelas kecuali bulan Januari sahaja 11 salinan.

9

BIDANG TUGAS PEMBANTU PERPUSTAKAAN


• • •

• • • • • • •

• •

Membantu menguruskan proses peminjaman dan pemulangan buku Merekod penerimaan majalah – majalah baru dan menjilidnya pada hujung tahun Membantu dalam kelancaran penggunaan unit-unit PSS dari segi tempahan dan penggunaan kunci Merekod dan memproses buku – buku baru Merekod dan memproses BBM baru Merekod dan membuat baik pulih buku yang telah rosak Merekod, mengasingkan dan membuat pelupusan bagi buku – buku yang telah rosak Mengemaskini buku-buku stok untuk bahan buku dan bukan buku Mengemaskini sistem pemfailan Menguruskan jualan buku nilam dan kad pinjaman perpustakaan Menjilid majalah Menyediakan sijil untuk AJK Pusat Sumber Sekolah Membantu menceriakan perpustakaan dan unit – unit PSS Merekodkan penerimaan surat khabar setiap hari Membantu menyediakan buku skrap dan fail tegak keratan akhbar Membantu melengkapkan sistem automasi di perpustakaan Membantu dalam mengemaskini stok iventori dan harta modal Membantu penyelaras PSS dalam kerja – kerja yang perlu

10