KURSUS INDUKSI UMUM KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED 41 DAN SOKONGAN 1 GRED 29 DAN 27 BILANGAN 3/2010

TEMPAT : INTAN WILAYAH UTARA (11-22 JULAI 2010)

KERTAS TUGASAN INDIVIDU
TAJUK:
a) Berikan definisi Sistem Fail b) Terangkan dengan jelas: i. ii. iii. iv . Klasifikasi fail. Kaedah-kaedah pendaftaran fail. Tiga jenis sistem fail beserta contoh. Terangkan prosedur pendaftaran fail hinggalah penutupnya.

DISEDIAKAN OLEH:

NAMA:

MOHD NOH BIN MD. YUNUS

NO. KAD PENGENALAN : 711226-10-5173

Mohd Noh bin Md Yunus Kertas Tugasan Individu Induksi Umum Siri 3/2010

1.0

PENGENALAN

Pewujudan jumlah fail yang banyak di jabatan dan agensi Kerajaan telah menimbulkan beberapa masalah seperti pembukaan fail tanpa mengikut prosidur, kehilangan fail, pengesanan dan pengeluaran fail yang lambat dan sebagainya. Oleh itu, fail mesti diuruskan dengan sistematik mengikut piawaian dan prosedur pengurusan rekod yang ditetapkan oleh Jabatan Arkib Negara. Sistem fail yang sistematik akan mewujudkan persekitaran kerja yang efisien sekiranya kualiti pengurusan dikekalkan atau dipertingkatkan ketahap yang maksima. Memandangkan dokumen-dokumen tersebut adalah penting, maka adalah menjadi tanggungjawab jabatan memeliharanya. dan kakitangan

Secara umumnya proses pengurusan fail di dalam sesebuah Jabatan Kerajaan adalah seperti rajah berikut:

1

Mohd Noh bin Md Yunus Kertas Tugasan Individu Induksi Umum Siri 3/2010

2.0

DEFINISI SISTEM FAIL

Untuk memberi pemahaman dengan lebih jelas, mari kita melihat makna sistem dan fail secara berasingan. Sistem boleh dimaksudkan sebagai satu kumpulan

bahagian-bahagian yang berkaitan dan bertindak bersama dalam suatu rantaian aktiviti yang lengkap untuk membentuk satu putaran bagi mencapai satu matlamat. Fail pula berasal dari perkataan Latin iaitu ‘Fillum’ yang bermaksud seutas benang untuk mengikat dokumen supaya tidak tercicir. Fail dikatakan sebagai “a folder where letter’s are propperly arrange” maksudnya, satu folder di mana di dalamnya surat-suratan disusun dengan cermat dan teratur, diberi tajuk, nombor, didaftar dan diindekskan.

Oleh itu, Sistem Fail boleh ditakrifkan sebagai satu proses klasifikasi penyusunan dan penyimpanan rekod supaya selamat ianya dapat diperolehi dengan segera apabila dikehendaki dalam satu rantaian aktiviti yang bermula dan berakhir. Tugas utama Sistem Fail ialah mengkelas, mengindeks, menyimpan dan mengesan kembali sesuatu fail tersebut. Konsep Sistem Fail boleh digambarkan sebagaimana rajah di bawah:

2

Mohd Noh bin Md Yunus Kertas Tugasan Individu Induksi Umum Siri 3/2010

Sebagai rujukan kepada pegawai kerajaan dalam mengendalikan pengurusan fail tersebut, Jabatan Perkhidmatan Awam telah menyediakan pekeliling, surat pekeliling atau peraturan lain yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa dari segi prosedur dan tatacara pelaksanaan yang lebih terperinci. Pada masa ini, peraturan yang terpakai bagi menguruskan Sistem Fail ialah Panduan Pengurusan Pejabat melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 yang berkuatkuasa mulai 30 April 2007. Pekeliling tersebut menggantikan Arahan Perkhidmatan yang berkuatkuasa sejak 01 Mac 1974. Selain itu, pegawai kerajaan juga hendaklah merujuk Buku Arahan Keselamatan bagi pengurusan dokumen terperingkat (Per. 42 – 76) dan Panduan Sistem Fail Bagi Agensi-Agensi Kerajaan yang dikeluarkan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU – 1986).

3.0

KLASIFIKASI FAIL

Pengkelasan atau klasifikasi fail boleh dimaksudkan sebagai proses intelektual dan deduktif yang mendahuluikerja-kerja mengindeks. Penyusunan maklumat atau segala surat-suratan yang diwujudkan ke dalam kumpulan-kumpulan yang seakan-akan sama maksudnya, di mana tiap-tiap kumpulan dikenali dengan identitinya yang tersendiri. Fail perlu diklasifikasikan bagi tujuan penyimpanan yang betul, mudah dan cepat diperolehi, penyelenggaraan yang seragam dan kawalan keselamatan rekod. Fail boleh dikelaskan kepada fail urusan am (house keeping files) dan fail urusan fungsian (functional files), tahap keselamatan dan kod/jenis. Fail urusan am mengandungi surat dan dokumen lampiran berkaitan dengan hal pentadbiran, bangunan dan harta, kelengkapan dan bekalan, kewangan dan personel. Fail urusan fungsian pula mengandungi surat dan dokumen lampiran berkaitan dengan fungsi dan aktiviti asas jabatan. Berhubung dengan tahap keselamatan pula pegawai rekod

hendaklah memastikan dokumen terperingkat difailkan ke dalam fail terperingkat. Dokumen terperingkat sulit hendaklah menggunakan fail berkulit hijau (Am 436), dokumen terperingkat Rahsia hendaklah menggunakan fail berkulit merah jambu berpalang merah (Am 437) dan dokumen terperingkat Rahsia hendaklah menggunakan fail berkulit kuning berpalang merah (Am 438). Peraturan dalam Bahagian I,

Pengurusan Dokumen Terperingkat, Arahan Keselamatan adalah dirujuk.

3

Mohd Noh bin Md Yunus Kertas Tugasan Individu Induksi Umum Siri 3/2010

Berikut adalah rajah pengelasan fail:

Setiap fail hendaklah diberi tajuk fail yang membayangkan kandungan fail tersebut. Tajuk fail diberi berdasarkan pengkelasan perkara yang berasaskan fungsi dan aktiviti jabatan dan agensi berkenaan. Setiap perkara diberi pengkodan nombor yang mana akan menjadi nombor rujukan fail. Kod-kod yang digunakan terdiri dari data dan nombor yang mewakili makna-makna tertentu berdasarkan kepada peraturan yang disediakan. Kod-kod yang digunakan adalah untuk menggantikan nama asal/tajuk bagi mempercepatkan kerja-kerja mengklasifikasi, memfail dan merujuk. pewujud adalah perkara utama yang perlu didahulukan dalam Kod agensi kerja-kerja

mengklasifikasi bagi menunjukkan provenance nya Jabatan pewujud. Kod-kod bagi menunjukkan provenance biasanya menggunakan singkatan nama. Contohnya, JPM – Jabatan Perdana Menteri, JKR-Jabatan Kerja Raya dan lain-lain. Jabatan dan agensi boleh mendapat khidmat nasihat kepakaran daripada Jabatan Arkib Negara bagi penyediaan Pengkelasan Perkara dan Pengkodan. Kaedah klasifikasi adalah seperti rajah di bawah:

4

Mohd Noh bin Md Yunus Kertas Tugasan Individu Induksi Umum Siri 3/2010

4.0

KAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN FAIL

Terdapat beberapa kaedah dalam sistem pendaftaran fail seperti berikut:

4.1

Sistem Doket

Sistem ini ialah satu sistem yang menunjukkan pergerakan fail yang mudah dikesan. Sistem ini merupakan satu pendaftaran berpusat (central registry), dengan menggunakan borang Am 89A tiap-tiap pergerakan fail hendaklah melalui pusat pendaftaran untuk didaftar pergerakannya dengan menggunakan borang Am 89. Tiap-tiap fail hendaklah dicatat pergerakannya. Am 89 (Doket Paharasat Bilangan – Pergerakan) dan Am 89A (Doket Paharasat Abjad Pendaftaran) ini boleh dibeli dari Jabatan Cetak atau kedai-kedai. kerajaan. Sistem doket diamalkan oleh agensi-agensi

Apabila sebuah fail perlu diedarkan, fail itu hendaklah

direkodkan dalam doket Am 89 senarai fail dan dituliskan di muka fail kepada sesiapa fail itu diedarkan. Seterusnya pegawai berkenaan akan membuat catatan selanjutnya hingga selesai dan fail itu dikembalikan kepada pegawai menjaga fail. Catatan butiran pengedaran, nama

pegawai, tarikh dikeluarkan & tarikh dikembalikan hendaklah dibuat. 5

Mohd Noh bin Md Yunus Kertas Tugasan Individu Induksi Umum Siri 3/2010

Fail-fail boleh hilang dalam masa diedarkan.

Satu sistem hendaklah

ditentukan sama ada fail dihantar semula ke pegawai lain atau menyediakan borang perjalanan fail. Pengedaran fail yang mempunyai pengelasan keselamatan hendaklah dibuat terus daripada pegawai menjaga fail kepada pegawai berkenaan. Kalau melalui PAR, fail-fail itu hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dan dilakri ‘seal’ sebelum diedarkan. Bagi fail ‘SDF’ satu buku senarai fail hendaklah disediakan. Maklumat-maklumat mengenai Nombor Fail, tarikh dikeluarkan dan tarikh untuk dikembalikan dimuatkan dalam catatan dalam buku Rekod SDF.

4.2 Sistem Komputer

Sistem

dan

perlaksanaan

program

penambahbaikan

termasuk

penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) kini diakui bukan sahaja mampu menangani masalah beban kerja yang semakin bertambah malah mampu meningkatkan tahap kecekapan sesebuah organisasi. Contohnya Unit Pengurusan, KDRM Limbang telah

membangunkan Sistem Pengesanan dan Pendaftaran Fail Berkomputer (sebuah pangkalan data)dilengkapi dengan Sistem Pelabelan Kabinet kini berjaya mengatasi masalah kesukaran pencarian fail dan maklumat.

Pembangun sistem berkenaan,Cik Aloha binti Zain berkata peralihan penggunaan ICT penting kerana beban tugas yang bertambah menuntut kepada perlunya satu sistem pangkalan data yang berkesan untuk menangani masalah pengurusan rekod (yang kini terlalu bergantung kepada kaedah manual iaitu merujuk Buku Panduan Sistem Pendaftaran Fail). “Idea ini datangnya daripada perbincangan ahli Kumpulan KMK INTIM yang diketengahkan melalui projek KMK. Pangkalan data sistem tersebut mempunyai dua komponen utama iaitu Sistem Pengesanan dan Pendaftaran Fail Berkomputer (pangkalan data) disokong dengan Pelabelan Kabinet (nombor dilabel di kabinet yang diselaraskan dengan nombor rujukan di pangkalan data).

6

Mohd Noh bin Md Yunus Kertas Tugasan Individu Induksi Umum Siri 3/2010

Sistem pangkalan data yang menggunakan sepenuhnya perisian Microsoft Access, mudah untuk dikendalikan. Pengguna hanya perlu menaip rujukan berdasarkan huruf, kod, perkara,tajuk fail, malah nama pegawai. Ia berupaya mengatasi masalah untuk menghafal setiap nombor rujukan kerana sistem tersebut memberi pilihan bagi pengguna sistem selain daripada terlalu bergantung kepada nombor rujukan fail. Ia berupaya mempercepatkan proses pencarian fail dengan memendekkan waktu pencarian. Secara amnya, dengan kaedah yang baru ini, maklumat akan diperolehi dengan cepat dengan masa pencarian tidak sampai 2.5 minit setelah melalui proses rujuk sistem fail berkomputer (30 saat), Kesan Fail (30 saat), Kenalpasti Kandungan Fail (30 saat)dan Tahap Tindakan (1 minit). Sistem tersebut telahpun diseragamkan ke dalam

Sistem Kerja di Unit Pengurusan, KDRM Limbang berkuatkuasa pada 1 Mei 2005.

5.0

JENIS SISTEM FAIL

Sistem fail adalah proses pengkelasan, penyusunan, penyimpanan, pengawalan fail secara sistematik untuk tujuan memudahkan pengesanan serta pengguna apabila diperlukan. Sistem fail yang baik akan membolehkan pengesanan dan pengeluaran fail dengan segera. Dengan pengeluaran fail segera, sesuatu maklumat dapat diperolehi dengan cepat serta tindakan dapat diambil dengan segera. Keadaan ini dapat

meningkatkan kecekapan pentadbiran serta memberi kepuasan kepada pelanggan.

Justeru

itu,

sesebuah

Jabatan

Kerajaan

hendaklah

mewujudkan

Unit

Pendaftaran Rekod atau Unit Registri dan melantik seorang Pegawai Rekod Jabatan sekurang-kurangnya gred 27 atau setaraf dengannya dan memaklumkan pelantikannya kepada Jabatan Arkib Negara. Bahagian VIII adalah dirujuk. Panduan 8.2 (d), Panduan Pengurusan Pejabat Unit tersebut juga boleh dikenali sebagai Bahagian

Pendaftaran Surat, Bahagian Registri, Bahagian Pendaftaran Fail dan Bahagian Pendaftaran Mail.

7

Mohd Noh bin Md Yunus Kertas Tugasan Individu Induksi Umum Siri 3/2010

Pegawai Rekod Jabatan adalah merupakan “Document Controller” yang bertanggungjawab ke atas keseluruhan sistem fail jabatan. “Document Controller” di peringkat bahagian atau unit pula hendaklah dilantik dan dikenali sebagai kerani fail yang bertanggungjawab untuk membantu melicinkan perjalanan urusan pejabat seharian dengan memastikan pergerakan fail berjalan dengan lancar. Terdapat tiga sistem fail yang diamalkan di dalam Jabatan Kerajaan seperti berikut:

5.1

Berpusat (Centralized)

Sistem Fail Berpusat (Centralised Filling System) adalah lebih selamat dan efektif iaitu semua dokumen jabatan diuruskan dan dikendalikan secara berpusat. Pembukaan fail baru, penyimpanan fail, pengedaran, pembaikan dan penutupan fail adalah diuruskan secara berpusat. Semua fail bagi keseluruhan jabatan akan dikendalikan secara berpusat. Kebaikan sistem fail berpusat ialah memudahkan kawalan fail yang berkesan, penggunaan peraturan dan kaedah yang standard,

tanggungjawab dapat dipastikan dan mengelakkan pertindihan fail (pembukaan fail baru di atas tajuk yang sama). Sementara itu, keburukan sistem fail berpusat pula ialah fail sukar diperolehi dengan cepat, kemungkinan fail hilang kerana ramai yang menggunakannya dan kelewatan mungkin berlaku kerana fail yang dikendalikan terlalu banyak.

5.2

Tidak berpusat (Decentralized)

Sistem tidak berpusat (Dentralized Filling System) adalah diuruskan dan dikendalikan oleh bahagian atau unit secara berasingan. Pembukaan fail baru, penyimpanan fail, pengedaran, pembaikan dan penutupan fail adalah diuruskan oleh bahagian dan unit masing-masing. Permohonan pembukaan fail baru hendaklah dikemukakan kepada ketua kerani atau kerani fail di bahagian atau unit masing-masing. Kebaikan sistem fail tidak berpusat ialah perkhidmatan yang lebih licin dan cepat, mudah dikesan dan bilangan fail yang dikendalikan adalah lebih kecil serta kawalan serta penyimpanan lebih kemas.

8

Mohd Noh bin Md Yunus Kertas Tugasan Individu Induksi Umum Siri 3/2010

5.3

Separa-berpusat (Semi-centralized)

Sistem Fail Separa-berpusat (Semi-centralised Filling System) adalah kombinasi di antara kedua-dua sistem di atas. Contohnya berpusat bagi fail-fail rahsia besar, rahsia dan sulit serta urusan am dan tidak berpusat bagi fail-fail urusan fungsian.

6.0

PROSEDUR PENDAFTARAN FAIL

Berdasarkan panduan 7.5, Bahagian VII Panduan Pengurusan Pejabat, apabila sesuatu dokumen diterima atau diwujudkan dan fail mengenainya belum ada, maka fail baru hendaklah dibuka. Proses pemfailan bermula dengan penerimaan surat, dokumen atau koresponden setiap hari. Ini termasuklah senarai-senarai sebutharga, invoisinvois, minit mesyuarat, katalog dan sebagainya. Apabila menerima dokumen seperti di atas, perhatikan sama ada surat-surat dan Iain-lain dokumen ini ada mempunyai nombor rujukan fail atau tidak. Jika ada kandungkan surat mengikut prosedur yang dinyatakan di bawah. Jika tidak ada, semak doket faharasat bilangan untuk

memastikan sama ada fail-fail mengenai perkara yang sama telah didaftarkan. Jika ada kandungkan surat. Jika belum ada, buka fail dan didaftarkan dengan memberikan nombor rujukan seperti di bawah:

9

Mohd Noh bin Md Yunus Kertas Tugasan Individu Induksi Umum Siri 3/2010

Fail

terbuka

bagi

dokumen

biasa

yang

tidak

terperingkat

hendaklah

menggunakan fail berkulit putih (Am 435 Pin.1/80) dan fail berkulit coklat muda (Am 435 A Pin.1/80). Bagi dokumen terperingkat hendaklah dikelaskan mengikut peringkat keselamatan sama ada terperingkat rahsia besar, rahsia, sulit dan terhad selaras dengan peraturan dalam Bahagian I, Pengurusan Dokumen Terperingkat, Arahan Keselamatan. Dokumen terperingkat sulit hendaklah menggunakan fail berkulit hijau (Am 436), dokumen terperingkat rahsia hendaklah menggunakan fail berkulit merah jambu berpalang merah (Am 437) dan dokumen terperingkat rahsia besar hendaklah menggunakan fail berkulit kuning berpalang merah (Am 438). Contoh kulit fail terbuka dan terperingkat adalah seperti gambar di bawah:

Tajuk dan nombor rujukan fail serta tarikh pembukaan fail perlu dicatatkan di atas kulit fail. Fail yang dibuka ini hendaklah didaftarkan dalam daftar fail jabatan. Setiap fail mestilah mengandungi kertas minit dan kandungan surat dan dokumen lampiran yang disusun seturut mengikut tarikh transaksi. Setiap kandungan diberi nombor lampiran dan direkodkan di atas kertas minit menggunakan dakwat merah bagi surat dan dokumen lampiran yang diterima dan dakwat biru atau hitam bagi surat yang keluar. Kandungkan surat dalam fail dengan cara seperti berikut: 10

Mohd Noh bin Md Yunus Kertas Tugasan Individu Induksi Umum Siri 3/2010

a).

Catatkan bilangan kandungan fail (enclosure) di sudut kanan atas surat. Nombor kandungan ini diletakkan dalam bulatan. Bagi surat diterima, nombor dan bulatan ditandakan dengan warna merah dan bagi surat yang dihantar keluar nombor dan bulatan ditandakan dengan warna biru atau hitam.

b).

Catatkan tarikh penerimaan, nama agensi pengirimnya dan tarikh surat dikandungkan ke atas kertas minit dengan menggunakan 'rubber stamp' (warna merah).

Surat bth.........................drp....................dikdg. pada ...................

Contoh: 5
Tarikh Surat Diterima: 23/7/2006…Daripada : SMK Taman Anggerik Desa, Kajang. Tarikh Surat Dikandung Dalam Fail : 23/7/2006 Ruj. No. SMKTAD/ 03/03/03/07 (23) Tindakan : …Encik Khamsani Kassim – Kaunselor Pelajar

c)

Bagi surat-surat yang dihantar keluar catatkan bilangan kandungan surat, tarikh penghantaran, nama agensi penerima dan tarikh surat dihantar ke atas kertas minit dengan menggunakan 'rubber stamp'yang berwarna hitam/biru.

Surat bth.......................dihantar kpd...................pada.................

Contoh: 6
Surat Bertarikh : 23/7/2006 Kepada : Jabatan Perpaduan Negara & Intergrasi Nasional Tarikh Surat Dihantar: 23/7/2006 Ruj. No. …SMKTK/ 03/03/03/07

Selain daripada itu, kertas minit adalah penting bagi mencatat segala arahan dan keputusan berhubung dengan sesuatu perkara yang diuruskan. Minit pendek seperti minit bebas yang tidak lebih daripada satu perenggan boleh dicatat di atas kertas minit. Manakala minit panjang yang memerlukan penerangan lanjut hendaklah ditaip dan dikandungkan sebagai satu kandungan. 11

Mohd Noh bin Md Yunus Kertas Tugasan Individu Induksi Umum Siri 3/2010

Berikut ialah contoh kandungan surat dan dokumen dalam fail:

Kertas minit
Helai No. Kertas Minit No.

Surat
ARKIB NEGARA MALAYSIA JALAN DUTA 50568 KUALA LUMPUR

Kulit Fail
2

1

Surat bth. ____ d/h kpd. ____ pd. ____

2 Surat bth. ___ drp. ___ dikdgn. pd. ___

CONTOH KANDUNGAN SURAT DALAM FAIL

Surat rasmi yang didaftar atas kertas minit tidak boleh dikeluarkan daripada kandungan fail kecuali lampiran yang ketebalannya melebihi 4 sentimeter (contoh terbitan, laporan dan sebagainya) atau memerlukan pemeliharaan yang berbeza seperti peta, pelan dan lukisan. Lampiran yang dikeluarkan ini hendaklah dicatatkan dengan nombor kod fail dan nombor lampiran fail berkenaan, serta disimpan di bilik fail. Slip pengganti dokumen ini hendaklah dikandungkan di dalam fail yang mana tercatat maklumat tempat simpanan dokumen tersebut. Ini untuk memudahkan pengesanan semula dokumen.

Fail yang mengandungi 100 kandungan atau ketebalannya 4 sentimeter hendaklah ditutup dan fail baru dibuka. Di atas kulit fail yang telah ditutup itu

hendaklah dipalang dengan dakwat merah dan dicatatkan perkataan ‘DITUTUP – JILID 2 DIBUKA’ dengan dakwat biru atau hitam menggunakan dakwat kekal. Di atas kulit fail yang baru pula hendaklah dicatatkan tajuk dan nombor rujukan yang sama beserta dengan catatan ‘Jilid 2’ (Jld. 2).

12

Mohd Noh bin Md Yunus Kertas Tugasan Individu Induksi Umum Siri 3/2010

7.0

RUMUSAN

Secara umumnya pengetahuan yang mendalam terhadap Sitem Fail adalah sangat penting kepada seseorang pegawai untuk kecekapan sesuatu jabatan. Seorang pegawai atasan pula hendaklah mengetahui teknik pengurusan fail, rekod-rekod pentadbiran dan perlu menentukan apakah sistem penyimpanan rekod yang patut diamalkan. Perancangan yang betul dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan bagi sistem fail itu dikendalikan akan membolehkan fail boleh didapati dalam keadaan yang pantas, lengkap, mudah dan selamat. Sementara itu, pengurusan fail yang tidak mengikut peraturan kebiasaannya akan menyebabkan urusan di sesebuah Jabatan Kerajaan menjadi lembab dan lambat kerana berlaku kesukaran mencari fail. Kehilangan atau salah letak (miss place) dokumen penting seperti borang permohonan tanah, fail tukar syarat, baucer, inbois dan sebagainya sering kedengaran di Jabatan yang tidak mengamalkan sistem pengurusan fail dengan betul. Akhirnya keadaan

tersebut akan menyebabkan sistem penyampaian kerajaan dan Pelan Transformasi Kerajaan (GTP) yang digariskan oleh YAB Perdana Menteri sukar untuk dicapai serta mengagalkan matlamat slogan “rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan”.

13

Mohd Noh bin Md Yunus Kertas Tugasan Individu Induksi Umum Siri 3/2010

Rujukan

1. Bahagian VII Pengurusan Fail : Panduan Pengurusan Pejabat, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007. Penerbit: ILBS, 2010. 2. Panduan Sistem Fail Bagi Agensi-Agensi Kerajaan (MAMPU- Jun 1986). 3. Buku Arahan Keselamatan - Keselamatan Dokumen Terperingkat (Per. 42 - 76). 4. Seksyen 10, Akta Arkib Negara Bil.44/1996. 5. Rakan Sarawak http://www.myonestopsarawak.com.my/info/rakansarawak/012006/recogservpro vider/index.shtml

14

Mohd Noh bin Md Yunus Kertas Tugasan Individu Induksi Umum Siri 3/2010

BORANG PERAKUAN PENYERAHAN TUGASAN

Dengan ini saya Mohd Noh bin Md Yunus dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa Kertas Tugasan yang dikemukakan sebagai sebahagian daripada syarat memenuhi keperluan Kursus Induksi Umum Kumpulan Pengurusan dan Profesional Gred 41 dan Sokongan 1 Gred 29 dan 27 Bilangan 3/2010 adalah kertas yang sebenarnya ditulis oleh saya sendiri dan belum digunakan untuk apa-apa tujuan lain sebelum ini.

Tandatangan :

………………………………………… Nama : Mohd Noh bin Md. Yunus Kod : 432521264

Tarikh : 21 Julai 2010

15